D28490 | DeWalt D28490 ANGLE GRINDER instruction manual

555555-06 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL D28490
D28491
D28492(K)
D28493
2
3
4
SZLIFIERKA KĄTOWA
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją
oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
(obr/min)
Średnica tarczy
(mm)
Średnica wrzeciona
Masa
(kg)
D28490
230
2000
D28491
230
2000
D28492(K)
230
2200
D28493
230
2200
6500
230
M14
4,6
8500
180
M14
4,6
6500
230
M14
4,6
8500
180
M14
4,6
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
1
2
3
4
5
6
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej szlifierki kątowej.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 osłona tarczy
1 rękojeść dodatkowa
1 zestaw pierścieni kołnierzowych
1 klucz widełkowy
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
•
Wyłącznik
Guzik blokujący (nie dla Francji)
Guzik zwalniający
Blokada wrzeciona
Osłona tarczy
Rękojeść dodatkowa
Bezpieczeństwo elektryczne
Napięcie elektryczne
•
10 A
Szlifierka kątowa D EWALT zgodnie
z normą EN 50144 jest podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
mogą być wymienione tylko przez specjalistę
elektryka. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis szlifierki (rys. A)
Przedłużacz
Szlifierka kątowa D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 jest przeznaczona do profesjonalnego
szlifowania i cięcia.
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
5
elektronarzędzie (patrz Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Montaż stalowej szczotki drucianej
•
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Mocowanie rękojeści bocznej (rys. D)
•
Zdejmowanie i zakładanie osłony tarczy
(rys. B)
•
•
•
•
•
Stalową szczotkę drucianą nakręć
bezpośrednio na wrzeciono bez użycia
elementu dystansowego i gwintowanego
pierścienia kołnierzowego.
Wkręć rękojeść boczną (6) do oporu
w jeden z przewidzianych do tego celu
otworów (15) z boku obudowy przekładni.
Trzymanie szlifierki (rys. E)
Ułóż szlifierkę kątową na stole wrzecionem
do góry.
Występy (7) zgraj z wycięciami (8).
Nasadź osłonę (5) i obróć ją do żądanej
pozycji.
Dobrze dokręć śrubę (9).
By zdjąć osłonę tarczy, poluzuj śrubę.
•
W czasie pracy trzymaj szlifierkę tak, jak
pokazano na rysunku.
•
•
Nigdy nie używaj szlifierki bez założonej
osłony tarczy.
•
Zakładanie i zdejmowanie tarcz szlifierskich
lub tnących (rys. rys. C1 i C2)
•
•
•
•
•
•
•
•
Dla własnego bezpieczeństwa
zawsze trzymaj szlifierkę obiema
rękami.
Na czas pracy zawsze zakładaj
rękawice ochronne.
Ostrzeżenie! Podczas pracy
obudowa przekładni silnie się
nagrzewa.
Instrukcja obsługi
Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
Prawidłowo załóż wewnętrzny pierścień
kołnierzowy (10) na wrzeciono (11)
(rys. C1).
Załóż tarczę (12) na pierścień kołnierzowy
(10). Gdy tarcza zawiera środkową
wypukłość (13), musi ona być zwrócona
w stronę pierścienia kołnierzowego (10).
Nakręć zewnętrzny pierścień kołnierzowy
(14) na wrzeciono (11) (rys. C2):
- przy zakładaniu tarczy szlifierskiej (A)
odsadzenie pierścienia kołnierzowego
(14) musi być zwrócone w stronę
tarczy;
- przy zakładaniu tarczy tnącej (B)
odsadzenie pierścienia kołnierzowego
(14) musi być zwrócone na zewnątrz.
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona
( 4 ) i o b r ó ć w r z e c i o n o ( 11 ) a ż d o
zablokowania.
Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
pierścień kołnierzowy (14).
Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym
odkręć pierścień kołnierzowy (14).
•
•
•
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Zamocuj przedmiot obrabiany.
Tylko lekko naciskaj na szlifierkę.
Nie wywieraj bocznego nacisku na
tarczę.
Unikaj przeciążania elektronarzędzia. Gdyby szlifierka za
bardzo się nagrzała, pozostaw ją
załączoną przez kilka minut na
biegu jałowym.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Załóż odpowiednią osłonę oraz tarczę
szlifierską lub tnącą. Nie używaj nadmiernie
zużytych tarcz.
• Upewnij się, czy wewnętrzny i zewnętrzny
pierścień kołnierzowy są prawidłowo
zamontowane.
• Sprawdź, czy tarcza szlifierska lub tnąca
obraca się w kierunku strzałki (na osłonie i
obudowie szlifierki).
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Wyłącznik zawiera guzik zwalniający bądź
przycisk blokujący trybu pracy ciągłej.
Nigdy nie używaj uszkodzonej tarczy.
6
Wyłącznik (1) z przyciskiem blokującym (2)
•
•
•
•
By załączyć szlifierkę, naciśnij guzik
zwalniający (3), a następnie wyłącznik (1).
Zwolnij guzik (3).
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij
wyłącznik (1), a następnie przycisk blokujący
(2). Teraz wyłącznik można zwolnić.
By zatrzymać szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
By zatrzymać szlifierkę załączoną na
stałe, na chwilę naciśnij wyłącznik i zaraz
go zwolnij. Po zakończeniu pracy zawsze
wyłączaj szlifierkę. Wtyczkę kabla wolno
wyjąć z gniazda sieciowego tylko wtedy,
gdy szlifierka jest wyłączona.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatą.
Czyszczenie szczelin wentylacyjnych
By uniknąć gromadzenia się pyłu w szlifierce,
zalecamy codziennie czyścić szczeliny
wentylacyjne.
• Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
• Przedmuchaj szczeliny wentylacyjne
suchym, sprężonym powietrzem.
• Oczyść szczeliny wentylacyjne miękką
szczoteczką lub suchą szmatą. Nie
używaj do tego celu żadnych metalowych
przedmiotów, gdyż mogą one uszkodzić
elementy we wnętrzu szlifierki.
Nigdy nie załączaj ani nie wyłączaj
szlifierki pod obciążeniem.
Cięcie metalu
•
•
Przy cięciu metalu stosuj wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy, by zminimalizować
ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
które stwarza pył metalowy.
W razie zadziałania wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego oddaj szlifierkę do
autoryzowanego warsztatu naprawczego
DEWALT.
Ochrona środowiska
W ekstremalnych warunkach pracy przy
cięciu metalu istnieje niebezpieczeństwo
gromadzenia się przewodzącego pyłu
we wnętrzu obudowy maszyny. Może
on doprowadzić do zniszczenia izolacji
ochronnej, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
By nie dopuszczać do gromadzenia się pyłu
metalowego we wnętrzu maszyny, zalecamy
codziennie czyścić szczeliny wentylacyjne.
Patrz punkt „Konserwacja”.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Konserwacja
Szlifierka kątowa firmy D EWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
7
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu
ciała. Przed użyciem narzędzia przeczytaj
podane niżej przepisy bezpieczeństwa pracy
i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Deklaracja zgodności z normami UE
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że w/
w modele szlifierek kątowych zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/
EWG, EN50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Wskazówki ogólne
1
2
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności
poziomu mocy akustycznej
92 dB(A)
103 dB(A)
3
3 dB(A)
3 dB(A)
4
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na
rękojeści:
D28490 D28491 D28492(K) D28493
Zmierzona według normy EN 50144
5,2 m/s2 4,2 m/s2 4,7 m/s2
4,1 m/s2
5
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 22.09.2006
6
8
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by
nie dotykały elektronarzędzia ani kabla
sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części elektronarzędzia.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy
zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista
Zawsze używaj okularów ochronnych.
Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany
pył lub drobiny obrabianego materiału.
Gdy są one gorące, ubierz żaroodporny
fartuch. Przy wysokim poziomie ciśnienia
akustycznego lub nieprzyjemnym hałasie
zakładaj specjalne nauszniki ochronne. Nie
zapomnij o kasku ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (na przykład duża wilgotność,
unoszenie się pyłu metalowego itp.)
bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie
transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
7 Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
8 Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia,
gdy jesteś zmęczony.
9 Zabezpiecz obrabiany przedmiot
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
10 Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
11 Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
12 Przedłużacz
Przed użyciem elektronarzędzia sprawdź
przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym
powietrzu stosuj tylko przeznaczone do
tego celu i odpowiednio oznakowane
przedłużacze.
13 U ż y w a j o d p o w i e d n i c h n a r z ę d z i
roboczych
W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Optymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia. Nie przeciążaj
elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
14 Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie
i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne.
Nie zapomnij przy tym o ruchomych
15
16
17
18
19
20
9
elementach. By zapewnić nienaganną
pracę elektronarzędzia, wszystkie części
muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające naprawione lub
wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu DEWALT. Nie próbuj samemu
naprawiać elektronarzędzia.
Wyjmuj wtyczkę sieciową
Wyłącz elektronarzędzie i odczekaj,
aż się zatrzyma, zanim pozostawisz
je bez nadzoru. W razie nieużywania
elektronarzędzia, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych, czy
też przy wymianie narzędzia roboczego
bądź jakiejkolwiek innej części zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia
Elektronarzędzia przyłączonego do
sieci nie przenoś z palcem opartym na
wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla
zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje
narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji
i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Opisywane elektronarzędzie jest
zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych;
w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy szlifierek kątowych
•
Opisywana szlifierka jest przeznaczona do
szlifowania oraz przecinania muru i stali.
•
Nie przecinaj ani nie szlifuj metali
lekkich zawierających ponad 80%
magnezu, gdyż są one palne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Używaj wyłącznie tarcz tnących i szlifierskich
zbrojonych włóknem szklanym.
Używaj wyłącznie płaskich bądź wypukłych
tarcz szlifierskich i tnących.
Używaj wyłącznie tarcz tnących i szlifierskich
zalecanych przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa tarczy szlifierskiej lub tnącej bądź
innych właściwych akcesoriów nie może być
mniejsza od wartości prędkości obrotowej
biegu jałowego szlifierki podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Nie przecinaj przedmiotów obrabianych
grubości większej niż maksymalna
głębokość cięcia tarczy tnącej.
Nie używaj tarcz tnących ani szlifierskich
o wymiarach innych niż określone
w danych technicznych. Nie stosuj
żadnych elementów dystansowych przy
zakładaniu tarczy na wrzeciono. Nie
zakładaj pierścieni redukcyjnych do tarcz
o większym otworze.
Przed każdym użyciem sprawdzaj
tarcze tnące i szlifierskie. Nie używaj
tarcz złuszczonych, pękniętych ani też
uszkodzonych w jakikolwiek inny sposób.
Jeżeli występują, sprawdź pierścienie
kołnierzowe, czy zostały założone na
wrzeciono przy mocowaniu tarczy.
Przy zakładaniu tarczy z otworem
gwintowanym sprawdź, czy gwint ma
wystarczającą dla wrzeciona długość.
Przed użyciem sprawdzaj, czy tarcza
tnąca lub szlifierska jest właściwie
zamocowana.
Załącz szlifierkę i przynajmniej przez 30 s
pozostaw ją na biegu jałowym w bezpiecznej
pozycji. W razie stwierdzenia nadmiernych
wibracji lub jakiegokolwiek innego defektu
wyłącz szlifierkę i znajdź przyczynę.
•
•
•
Nie używaj szlifierki bez prawidłowo
założonej osłony tarczy.
Sprawdź, czy przedmiot obrabiany jest
dobrze zamocowany.
Nie używaj szlifierki w pobliżu palnych
cieczy, gazów ani pyłów. Iskry lub gorące
drobiny mogą spowodować zapalenie się
wybuchowych materiałów.
W czasie używania szlifierki nie stój
w płaszczyźnie obrotu tarczy. Nie pozwól,
by ktokolwiek przebywał w obszarze pracy
elektronarzędzia.
Tarcz tnących nie używaj do szlifowania
bocznego.
W czasie pracy szlifierki nie uruchamiaj
blokady wrzeciona.
Miej na uwadze, że po wyłączeniu szlifierki
tarcza jakiś czas jeszcze się obraca.
Tarcze tnące i szlifierskie zawsze przechowuj
w suchym miejscu.
Tabliczki na szlifierce
Na szlifierce znajdują się następujące
symbole:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Zakładaj okulary ochronne.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•
•
Jeśli to narzędzie będzie stosowane
do metalu, należy się upewnić,
że zostało włączone urządzenie
do prądu szczątkowego, aby
uniknąć ryzyka wywołanego pyłem
metalowym.
Jeśli urządzenie do prądu
szczątkowego spowoduje odłączenie
zasilania, należy skontrolować
narzędzie w autoryzowanym
serwisie DEWALT.
Dodatkowe prace konserwacyjne
W ekstremalnych warunkach pracy
może się gromadzić pył we wnętrzu
obudowy, tak długo jak długo będzie
obrabiany metal.
10
Może to prowadzić do uszkodzenia
instalacji ochronnej w maszynie
i powstania niebezpieczeństwa zwarcia
elektrycznego.
Aby uniknąć gromadzenia się pyłu metalowego
wewnątrz maszyny zaleca się czyścić codziennie
szczeliny napowietrzające. W tym celu należy:
• wyciągnać wtyczkę z gniazdka
sieciowego,
• wydmuchnąć suche powietrze pod ciśnieniem
poprzez szczeliny napowietrzające.
Przy opisywanych pracach
konserwacyjnych należy zakładać
okulary ochronne.
11
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063587 - 06-05-2007
12
D28490 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
13
D28493 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising