CBM3 | CBM3 GRINDER instruction manual

#OFFEE'RINDER
&IRST5SE3AFETY2ECOMMENDATION
0LEASEREADTHROUGHTHISBOOKLETFORSAFEANDEFlCIENTUSEOFTHEAPPLIANCE
7EURGEYOUTOREADTHEh(INTSvSECTIONANDALSOFOLLOWALLDETAILED
INSTRUCTIONSEVENIFYOUAREFAMILIARWITHASIMILARAPPLIANCE
+EEPTHISGUIDEHANDYFORFUTUREREFERENCE
#"-
5NTITLED
0-
(1*/,6+
,03257$176$)(*8$5'6
:KLOHXVLQJHOHFWULFDODSSOLDQFHVLQRUGHUWRUHGXFHWKHULVNRIILUHHOHFWULFVKRFN
DQGRULQMXU\WRSHUVRQVEDVLFVDIHW\SUHFDXWLRQVVKRXOGEHIROORZHGLQFOXGLQJ
WKHIROORZLQJ
f5HDGDOOLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\
f7RSURWHFWDJDLQVWHOHFWULFDOVKRFNGRQRWLPPHUVHWKHDSSOLDQFHFRUGVHWRUSOXJ
LQZDWHURURWKHUOLTXLGV
f&ORVHVXSHUYLVLRQLVQHFHVVDU\ZKHQDQ\DSSOLDQFHLVXVHGE\RUQHDUFKLOGUHQ
f8QSOXJIURPRXWOHWZKHQQRWLQXVH8QSOXJEHIRUHFOHDQLQJFKDQJLQJDFFHVVRULHV
RUDSSURDFKLQJSDUWVZKLFKPRYHLQXVH
f'RQRWRSHUDWHDQ\DSSOLDQFHZLWKDGDPDJHGFRUGRUSOXJRUDIWHUWKHDSSOLDQFH
PDOIXQFWLRQVRUKDVEHHQGDPDJHGLQDQ\PDQQHU5HWXUQDSSOLDQFHWRDQ
DXWKRUL]HGVHUYLFHIDFLOLW\IRUH[DPLQDWLRQUHSDLURUDGMXVWPHQW
f'RQRWXVHRXWGRRUV
f'RQRWOHWWKHSRZHUFRUGKDQJRYHUWKHHGJHRIWDEOHVRUFRXQWHUVRUWRXFKKRW
VXUIDFHV
f'RQRWRSHUDWHDSSOLDQFHZKLOHHPSW\
f'RQRWSODFHRQRUQHDUDKRWJDVRUHOHFWULFEXUQHURULQDKHDWHGRYHQ
f'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHIRUDQ\WKLQJRWKHUWKDQWKHLQWHQGHGXVH
f7KHXVHRIDFFHVVRU\DWWDFKPHQWVQRWUHFRPPHQGHGE\WKLVDSSOLDQFH
PDQXIDFWXUHUPD\FDXVHKD]DUGV
f'RQRWOHDYHWKLVDSSOLDQFHXQDWWHQGHGLQXVH
f7RDYRLGDFLUFXLWRYHUORDGGRQRWRSHUDWHDQRWKHUKLJKZDWWDJHDSSOLDQFHRQWKH
VDPHFLUFXLW
f,IDQH[WHQVLRQFRUGLVXVHGSOHDVHHQVXUHLWLVFRUUHFWO\ZLUHGDQGUDWHGIRUXVH
ZLWKWKLVDSSOLDQFH,ILQGRXEWFRQVXOWDTXDOLILHGHOHFWULFLDQ7KHH[WHQVLRQFRUG
VKRXOGEHDUUDQJHGVRWKDWLWZLOOQRWGUDSHRYHUWKHFRXQWHUVRUWDEOHWRSVZKHUH
LWFRXOGEHSXOOHGE\FKLOGUHQRUWULSSHGRYHU
6$9(7+(6(,16758&7,216
G15N54?W\RR
B?
3DUWV,GHQWLILFDWLRQ
/LG
2Q2II%XWWRQ
%RZO
%ODGH
0RWRU+RXVLQJ
3RZHU&RUG
)HDWXUHV
f:
f6LQJOHVSHHGVZLWFK
fJUDPVFDSDFLW\
G15N54?W\RR
B?
+RZWRXVH\RXU&RIIHH*ULQGHU
&$87,217KLVSURGXFWLVLQWHQGHGIRUXVHLQJULQGLQJFRIIHHEHDQV
'RQRWXVHWKLVDSSOLDQFHIRUDQ\RWKHUSXUSRVH)RULQGRRUGRPHVWLFXVHRQO\
f5HPRYHWKHOLGDGGWKHUHTXLUHGDPRXQWRIFRIIHHEHDQVWRWKHERZO
DQGUHSODFHWKHOLG
f&RQQHFWWKHXQLWWRDVXLWDEOHHOHFWULFDOVXSSO\
f7KHDSSOLDQFHLVRSHUDWHGE\SUHVVLQJWKHRQRIIEXWWRQ7KHEXWWRQVKRXOGEHKHOGIRU
DURXQGVHFRQGV
f)LQHUFRIIHHZLOOEHSURGXFHGLIWKHEXWWRQLVKHOGIRUDORQJHUWLPH&RDUVHUFRIIHHZLOOEH
SURGXFHGLIWKHEXWWRQLVKHOGIRUDVKRUWHUWLPH
f7RVWRSWKHXQLWUHOHDVHWKHEXWWRQ
f7KLVDSSOLDQFHVKRXOGQRWEHRSHUDWHGFRQWLQXDOO\IRUPRUHWKDQPLQXWHDWDWLPH$IWHU
PLQXWHVXVHWKHDSSOLDQFHVKRXOGEHDOORZHGWRFRROIRUDWOHDVWPLQXWHVEHIRUHXVLQJLW
DJDLQ
f2QFHJULQGLQJLVFRPSOHWHGGLVFRQQHFWWKHDSSOLDQFHIURPWKHHOHFWULFDOVXSSO\5HPRYH
WKHOLGSRXUWKHFRIIHHLQWRDVXLWDEOHFRQWDLQHU
f1HYHUUHPRYHWKHOLGEHIRUHWKHEODGHVKDYHFRPHWRDFRPSOHWHVWRS
+2:727$.(&$5(2)<285&2))((*5,1'(5
&OHDQLQJ\RXU&RIIHH*ULQGHU
f6ZLWFKRIIWKHDSSOLDQFHEHIRUHFOHDQLQJFKDQJLQJDFFHVVRULHVRUDSSURDFKLQJSDUWVZKLFK
PRYHLQXVH
f'RQRWLPPHUVHWKHDSSOLDQFHFRUGVHWRUSOXJLQOLTXLGV
f$OZD\VFOHDQWKHDSSOLDQFHLPPHGLDWHO\DIWHUXVH
f'RQWZDVKDQ\SDUWLQWKHGLVKZDVKHU
f:LSHWKHPRWRUKRXVLQJZLWKDGDPSFORWKWKHQGU\WKRURXJKO\
f7KHOLGFDQEHZDVKHGLQVRDS\ZDWHUULQVHGWKRURXJKO\GULHG
f7KHERZOEODGHVKRXOGEHZLSHGFOHDQZLWKDGU\FORWKLPPHGLDWHO\DIWHUXVH
f6WXEERUQVWDLQVFDQEHUHPRYHGZLWKDGDPSFORWK
f7KHSURGXFWPXVWWKHQEHGULHGWKRURXJKO\
G15N54?W\RR
B?
G15N54?W\RR
B?
ɬƄſȚȤƾǬ ǁſƾƵǤ
ȶ ǝǥŽȶȚȢȚǞžǚŮƾƲžȤȢ ǁȮȮſƾƵǤ ǜɭȚNjƀNjǥž ȤȚǍŻ ȦǍƄȮȮŴȢ ȤȢ ȴȕ NjɭǍų NJɭȤƾů ȥȚ ȲǞƫƇž ǜɭȚ ɞȚǍŮ ǁſƾƵǤ ȳƾƢ ȲƾȮȮŴȶȢ4>35=1675=7D ǍȮȮɨȢNjſȚ ɛǾȮȮŮ
ȲǞŶȤȢ ȲǞƫƇž ǜɭȚ ǍǬȚȢǞŵ ɬƘ ȵȢȚȢ ǐŵǞǨ ǁſƾƵǤ ǜɭȚǓŴǞů ȰǍŮ ɉƾƄŽȶ ȴƾŴǞſ ǍŰȚ ǍŮ ȴȕȔȚǎűȚ ȶ ȤǞůǞž ƠųǞŴNjŵƾŮɬž ȲǞƫƇž ǜɭȚ țǞǥƯž ǁųƾŴ
NjɭƾƘ ɬž ǒɭǞƯůǝƶɭǎƀȴȶNjŮ ȶ ȢǞų NjɭNjŲǾǧ ǝŮ ƾɭ ȶ ǍǥƵƯů ȚǍſȕ 4>35=1675=7D ǍɨȢNjſȚ ɛǾŮ ȆȢȢǍǬ ǑŻƾſ ȶ țǞǥƯž ǁſƾƵǤ ȝNjž
ɬƘ ǍŮ ȤȢ ȚȤ ȵNjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚ ǓŴǞů ȰǍŮ ɬƴƇžȝȤȚǍƲž ǁɭƾŸȤ ȳNjŸ ƾɭ ȶ ǁƴƱŹȆȵȢƾƱƄȮȮŴȚ ȔǞŴ Ȇ ǓƴŹȶ ǁȮȮŴȤȢƾſ ȵȢƾƱƄȮȮŴȚ ȴǞǩ ȚȤɞȢȤȚǞž ǁſƾƵǤǓɭȚǍȮȮŵ
ǍɨȢNjſȚ ɛǾŮǓȮȮŴǞůȵNjȮȮƪſNjǥɭƾůȥƾƆžǍǥŹɬɨNjɭȝƾƯƭŻ ȶƾƷƀƾǬǍǥƵƯůȝȚǍǥƵƯů ȥȚ ɬȮȮŵƾſ ǝɨ ɬƫƲſ ȶ ƿǥŸ ǝŮ ǁſƾƵǤ ǓɭȚǍȮȮŵ ǜǥƶǰƵƀȢǍǥǬ
NjƀȢ ɬƘ ǐŵǞǨȆNjŵƾŮ4>35=1675=7D
ǝƯűȚǍž ɞȚǍŮ ȶǁȮȮŴȚǞųȤȢ ȵNjƶȮȮŵȶǍź ȥȚ NjɭǍų NJɭȤƾů ǍɨȣƾŮ4>35=1675=7D ǍɨȢNjſȚ ɛǾŮ ȥƾƆž ȵNjƶɭƾƘ ǍƷž ǝŮ ȚȤ ɬƄſȚȤƾǬ ǁſƾƵǤ ɆǍŮ NjɭǍų ȳƾǦƶƀ
NjǥǣƾƘ ǔƱŲ ɞNjƯŮ
ɬƄſȚȤƾǬ ǁſƾƵǤ ɞȚǍűȚ ǁŴȚǞųȤȢ
ǚɭǞƎ 4>35=1675=7D ǍɨȢNjſȚ ɛǾŮ ȧȶǍź ȥȚ ǏǨȝƾžNjųȶ ǏɭȶǍȮȮŴ ǎɨǍž ǝŮ NjɭǍų NjǥȮȮŴȤ ȶǁſƾƵǤ ɆǍŮ ƾŮ ȵȚǍƵƀ ȚȤ ȢǞų țǞǥƯž ȶțȚǍų ȵƾǦƄȮȮŴȢ
NjǥƀȢ
ȤȢǜƵɭȚ ɞNjƶŮǝƄƉŮ ǚǣƾŴȶȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮȚȤ ȢǞų ȵƾǦƄŴȢȆǁƉǨ ǓŴǞů ȴȕ ȲƾŴȤȚ ȝȤǞǧȤȢNjǥƀȢ ȳƾƍȚ ǁƉǨ ǓŴǞů ƾɭ ȚȤǞƬŲ ȚȤ ȤƾɨǜɭȚ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ
ȵƾǦƄŴȢ ǁƪǬǍŮ ȦȤȢȕ ȶȵƾǦƄŴȢ ƿǥŸ ȶ ɬŮȚǍų ȬǞſɞȶƾŲ ɬƄŵȚȢȢƾɭ ƾƵƄŲȢǞŵ ɞǍǥǬǞƴű ǚƲſ ȶ ǚƵŲǜǥŲȤȢ ɬŽƾƵƄŲȚ ȝƾžNjǧ ȥȚƾů ȵȢȚȢ ɞƾű ǜůȤƾɨ ɧɭ
NjǥƀȢȤȚǍŻɞNjƶŮǝƄƉŮ ǚųȚȢ
ǐǥɨǛǥƵŵ Ȇ ȴȚǍƷů ɞǎɨǍž ȵƾǬǍǥƵƯůȦȤȢȕ
ǜɭǎƶŮ ǴƵǨ ƿƶű ȆȤǞƄŴƾǨ ȶǍŲ ȴȚNjǥž ǜǥŮ Ȇ ɬŽƾƵŵ ǍǬȤƾɨ ȴƾŮƾǥų
ɔɔɓȐȇȎȉȐǏɨƾź ɔɔɓȐȇɔɕɔȆɔɔɓȐȇɔȇȏȆɔɔɓȇȎɔȎȉ ǜƱƴů
G15N54?W\RR
B?
ȵǞƷŻ ǜɨ țƾǥŴȕȵƾǦƄŴȢ ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ ǝƲɭǍŶ
ǍǦɭȢ NjǧƾƲž ɞȚǍŮ ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ȵNjɭȢǍǬ ɬŲȚǍŶ ȵǞƷŻ ɞƾƀǝſȚȢ ȴȢǍɨ țƾǥŴȕ ǁƷű ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚȪƾǥƄŲȚ
ǁŴȚ ȵNjŵ ǝƄųƾŴ ɬǦſƾų ɬƴųȚȢ ȯȤƾƫž ǁƷű ƾƷƶů ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ NjǥǣƾƘ ǎǥƀǍǨȚNjű
ȚȢNjƆž ȚȤ ȧǞǨȤȢ ǏǮŴ ȶ NjɭǎɭǍŮ ǝŴƾɨ ǚųȚȢ ȤȢ ȢǞų ȥƾǥſ ȢȤǞž ȤȚNjƲž ǝŮ ȚȤ ȵǞƷŻ ɞƾƀ ǝſȚȢ ȶ NjɭȤȚȢǍŮ ȚȤ ȧǞǨȤȢ w
NjɭȤȚnjǦŮ
NjǥǣƾƘ ǚǧȶ ƿŴƾƶž ȰǍŮǝɭnjưůǕƃƶž ǝŮ ȚȤ ȵƾǦƄŴȢ w
NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǝǥſƾŰ ȢȶNjŲ ȤȢ ǓƲź ȚȤ ǝƵǬȢ ǜɭȚ ȢǍɨ NjƀȚǞų ȤƾɳŮ ȬȶǍŵ ȧǞžƾų ȶǜŵȶȤ ǝƵǬȢ Ȥƾƪź ƾŮȵƾǦƄŴȢw
ɞȚ ȵǞƷŻ ǍƄƵɨ ȝNjž ǝŮȴȕ ȤƾƪźȝȤǞǧ ȤȢ ȶ ȵNjŵ țƾǥŴȕǍƄƪǥŮ ȶ ǍůȳǍſ ȵǞƷŻ ǍůȢƾɭȥ ȝNjžǝŮ ǝƵǬȢȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȝȤǞǧ ȤȢ w
ǁŵȚȢ NjǥƀȚǞų ȵNjŵ țƾǥŴȕ ǍƄƵɨ ȶ Ǎů ǁŵȤȢ
NjɭȤȚȢǍŮ ȧǞžƾų ȶ ǜŵȶȤ ǝƵǬȢɞȶȤȥȚȚȤȢǞųǁŴȢ ȵƾǦƄŴȢ Ȥƾɨ ǗŻǞů ǁƷű w
ǝŮ NjɭƾŮ ǚŻȚNjŲ ȆȵȢƾƱƄŴȚ ǝƲǥŻȢǍƀ ȥȚǏǨ NjǥǣƾƵƶſ ȵȢƾƱƄŴȚǝƲǥŻȢ ȥȚ ǐǥŮ ɬůNjž ɞȚǍŮ ǁŮǞſ Ǎƀ ȤȢ ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ ȥȚ w
ȢȢǍǬ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵȢƾžȕ ȚȢNjƆžȶ ȵNjŵɧƶų ƾů ȢȚȢ ǁŲȚǍƄŴȚ ǝƲǥŻȢ ȝNjž ǝŮ ȵƾǦƄŴȢ
ȯǍŷ ǚųȚȢȤȢȚȤ ȵǞƷŻ ȶ NjɭȤȚȢǍŮ ȚȤ ȧǞǨȤȢ ȆȵNjǥƪɨ ȰǍŮȥȚȚȤȵƾǦƄŴȢ ȆNjǥŴȤ ȴƾɭƾǨ ǝŮ ȵǞƷŻ ȴȢǍɨ țƾǥŴȕǝɨɬžƾǦƶƀ w
NjɭǎɭǍŮ ɬƃŴƾƶž
NjɭȤȚNjſǍŮȚǍſȕ ȧǞǨȤȢ NjſȚȵNjƪſ ǗŻǞƄžǾžƾɨ ȵƾǦƄŴȢɞƾƀ ǝưǥůǝɨ ɬžƾǦƶƀ ƾů ǎǬǍƀ w
ȵǞƷŻ ǜɨ țƾǥŴȕ ȵƾǦƄŴȢȥȚ ljǥƇǧ ǁƃŻȚǍž ǝƲɭǍŶ
ȵǞƷŻ ǜɨ țƾǥŴȕ ȵƾǦƄŴȢ ȴȢǞƘ ǎǥƢ ǁƷű
NjǥǣƾƘ ȧǞžƾų ȚȤ ȵƾǦƄŴȢ Ȇȴȕ ǗƴƄƈž ɞƾƀǐƈŮ ǝŮ ȴȢȥ ǁŴȢ ƾɭ ȶ ȝƾƯƭŻ ǒɭǞƯůȆ ȴȢǍɨ ǎǥƢ ǝŮȬȶǍŵ ȥȚ ǐǥǨ ȵȤȚǞƵƀ w
NjɭȥƾƉſȤȶ ǝŶǞŹ ȝƾƯɭƾžǚųȚȢȤȢ ȚǍſȕ ȰǍŮǎɭǍǨȶ ǛǥŴ Ȇ ȵƾǦƄŴȢǎǬǍƀ w
NjǥǣƾƘ ǎǥƢ ȯǍƫžȥȚǏǨ ǝƴǧƾźǾŮ ȚȤ ȵƾǦƄŴȢ ǝƪǥƵƀ w
NjǥǣǞƪſ ɬɭǞƪźǍŷ ǜǥŵƾž ƾŮ ȚȤ ȵƾǦƄŴȢ ȝƾƯƭŻ ȥȚ ȳȚNjɳǰǥƀ w
NjǥǣƾƘ ɧƪųǾžƾɨ ǏǮŴ ȶ ȵȢǞƘ ǎǥƢ țǞŶǍž ǝǩȤƾǨ ɧɭƾŮ ȚȤ ȤǞůǞžǝſNjŮw
ȢǞƘɧƪų ȶ ȵȢǍɨɬƪɳŮȕ ǾžƾɨǏǮŴ ǝƄƉŵȴǞŮƾǧȶ țȕ ƾŮ ȴȚǞůɬž ȚȤ ȧǞǨȤȢw
ȢǞƘ ǎǥƢ Ȇ ɧƪųȶ ɛƾǨ ǝǩȤƾǨ ƾŮ ȯǍƫžȥȚǏǨ ǝƴǧƾźǾŮ NjɭƾŮ ȚȤ ǝưǥůȶǝŴƾɨw
ȢǞƘ ȯǍŶǍŮțǞŶǍž ǝǩȤƾǨ ǝɳů ɧɭ ƾŮ ȴȚǞƄǥž ȚȤ ǁƈŴɞƾƀ ǝɳŽ w
ȢǞƘ ɧƪų Ǿžƾɨ ȚȤȵƾǦƄŴȢNjɭƾŮ ǁɭƾƷſ ȤȢ w
G15N54?W\RR
B?
ȵƾǦƄŴȢ ɞƾƀ ǐƈŮ ɬɭƾŴƾƶŵ
ȧǞǨȤȢ ȧǞžƾųȶ ǜŵȶȤǝƵǬȢ ǝŴƾɨ ǝưǥů ȤǞůǞžǝſNjŮ ȰǍŮ ǛǥŴ ȝƾƫƈƪž
ȝȚȶ w
ɬƄŸǍŴ ɧů Njǥƴɨ ɞȚȤȚȢ w
ȳǍǬ ǁǥźǍŷ w
G15N54?W\RR
B?
)$56,
™žE ¢›Â* 24*¡E
Ȇɬƫƈŵ ǝžNjǧ ǝſǞǬ Ǎƀ ƾɭ ȶɬɳɭǍƄɳŽȚ ɛǞŵ Ȇ ɞȥǞŴ ǐůȕ ɧƉɭȤ ǐƀƾɨ ǁƷű Ȇ ɬŻǍŮȳȥȚǞŽ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀǝŮ
NjƶŵƾŮ ɬž ȤȚǍŻ ǜɭȚȥȚ ƾƷſȕ ȥȚ ɬƬƯŮǝɨ ȢȚȢ ȤȚǍŻǍƮſ Njž ȚȤ ǝǥŽȶȚɞǍǥǦƪǥǨ ȢȤȚǞž NjɭƾŮ
NjǥǣƾƘ ǝƯŽƾƭž ǁŻȢ ǝŮ ȚȤ ƾƀ ǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢ ɬžƾƢ w
ǍǦɭȢ ȝƾƯɭƾžǝſǞǬ Ǎƀ ƾɭ țȕ ǚųȚȢ ȤȢȚȤ ȴƾƪɭƾƀǎɭǍǨƾɭ ȶ ǛǥŴȆɬŻǍŮ ȳȥȚǞŽ ȆɬɳɭǍƄɳŽȚ ɛǞŵ ǍŮȚǍŮ ȤȢǁŷƾƱŲ ǁƷű w
NjɭȥƾƉſȤȶ ǝŶǞŹ
ȢȚȢ ȤȚǍŻ ǍƮſ Njž ȚȤɧɭȢǎſȥȚ ȶǘǥŻȢ ȝȤƾƮſ NjɭƾŮ ȵȤȚǞƵƀ ȴƾɨȢǞɨ ȤǞƬŲ ȤȢ ɞȚ ǝƴǥŴȶǝſǞǬǍƀ ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ ǝŮ w
ȝƾƯƭŻ ǒɭǞƯůȆȴȢǞƘ ǎǥƢȳƾǦƶƀ ǝŮ NjɭƾŮ ȚȤȤƾɨ ǜǥƵƀ NjɭȤȶȕ ȤȢ ȰǍŮ ȥȚ ȚǍſȕ ȆNjǥƶɨ ɬƘȵȢƾƱƄŴȚ ȵƾǦƄŴȢ ȥȚ ǝɨɬžƾǦƶƀ w
ȢȚȢ ȳƾƍȚ ȵƾǦƄŴȢ ɛǍƇƄž ɞƾƀ ǐƈŮ ǝŮ ȴȢȥ ǁŴȢ ƾɭ
țȚǍų ɬůȤǞǧ Ǎƀ ǝŮ ƾɭ Njƶɨ ɬƘȤƾɨǁŴȤȢ ȵƾǦƄŴȢ ɬƄŻȶ ƾɭȆǁŴȚ țȚǍų ȴȕ ǎɭǍǨ ƾɭǛǥŴɬƄŻȶ ȚȤɞȚǝƴǥŴȶǝſǞǦǰǥƀ w
NjǥƀȢǚɭǞƎ ȴȕ ȥƾƆžǏɭȶǍŴ ǎɨǍž ǝŮ ǛǥƮƶů ƾɭ ȶ ǍǥƵƯů Ȇ ɬƶǥŮȥƾŮ ǁƷű ȚȤ ȵƾǦƄŴȢ Njǥſǎſ ȰǍŮ ǝŮ Ȇ ǁŴȚ
NjǥǣƾƵƶſ ȵȢƾƱƄŴȚɬűȤƾųȯȤƾƫžɞȚǍŮ ǝƴǥŴȶ ȥȚ w
ȢǍǥǬ ȤȚǍŻ ȭȚȢȠǞƭŴ ɞȶȤ ƾɭ ȶȢǞŵ ȴȚǎɭȶȕǞɳŴ ƾɭǎǥž ɞȶȤ ȥȚȵƾǦƄŴȢ ǛǥŴ ƾůNjǥƀNjſ ȵȥƾűȚ w
NjǥƀNjſ ȤȚǍŻ ȵȢƾƱƄŴȚ ȢȤǞž ǁƉǥŽƾų ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ǝŮ ȚȤ ȵƾǦƄŴȢ w
NjǥƀNjſ ȤȚǍŻ ȭȚȢ ȰƾűȚ ǚųȚȢƾɭ ȶɬŻǍŮ ȰƾűȚ ƾɭ ȥƾǬȰƾűȚɧɭȢǎſ ȚȤ ȵƾǦƄŴȢ ǁŻǞǰǥƀ w
NjǥǣƾƘ ǎǥƀǍǨ ȚNjű ǝƄŵȚȢ ǍƮſ ȤȢ ȴȕȵNjſȥƾŴǝǰſȕȥȚ ǍǥŹɬźȤƾƫž ɞȚǍŮ ȵƾǦƄŴȢ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ w
NjŵƾŮ ɛƾſǍƭų ǁŴȚ ǜɳƛ NjŵƾŮɬƘNjǥǣƾů ȢȤǞžǝƴǥŴȶǜɭȚȵNjƶƶɨNjǥŽǞů ǓŴǞůǝɨ ɬƃſƾűȳȥȚǞŽ ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ w
NjǥǣƾƵƶſ ƾƀȤ ǁƃŻȚǍžȴȶNjŮ ȚǍſȕ ǎǬǍƀ ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ ȤȢ w
ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ ȤȚNjž ƾŮ ɛǍƄƪž ȤǞƭŮ ǽƾŮȝȚȶ ƾŮ ǍǦɭȢ ɬŻǍŮ ǝƴǥŴȶ ȴȢǍŮ ȤƾɳŮ ȥȚȆ ǝɳƃŵ ȤƾŮ ǝźƾǤȚ ȥȚ ɞǍǥǬǞƴűǁƷű w
NjǥǣƾƘ ɞȤȚȢȢǞų
ɬž ƿŴƾƶž ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ ƾŮ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚǍŮ ƾɭȕǝɳƶɭȚ ȶljǥƇǧɬƪɨ ǛǥŴȵǞƇſ ȥȚ Ȇ ǓŮȚȤ ǛǥŴ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ w
ǝſǞǦŮ NjɭƾŮ ǓŮȚȤ ǛǥŴ NjǥǣƾƘȝȤǞƪž Ǎƀƾž ȤƾɳŻǍŮ ɧɭ ƾŮ ȆNjǥƄƉǥſ ǜƂƵƭž ǝɳǥůȤǞǧȤȢ NjǥǣƾƘ ǚǧƾŲ ȴƾƶǥƵŶȚNjŵƾŮ
ǁŴȢ Ǎɭȥ ƾɭ ȶȴǽƾŴȢǍų ǓŴǞůƾƷſȕ ȴNjŵ ȵNjǥƪɨ Ǎƭų ȝȤǞƫƶɭȚ ȤȢ ȚǍɭȥ ȢǞƪſ ȴȚǎɭȶȕ ǞɳŴƾɭ ǎǥž ɞǽƾŮ ȥȚ ǝɨ NjŵƾŮɞȚ
ȢȤȚȢ ȢǞűȶ ȴƾƪſNjſƾž ƾǨ ȶ
]£)b¿ „Œ0*4 bG–˜†D*4¡g~62 œJ*
G15N54?W\RR
B?
G15N54?W\RR
B?
œcD*œ0b: —b˜†g~6* f£Œ£C
—b˜†g~6ÉD Ix1&* i°b˜†g~6* ¥&* ¤A ng›˜D* *wG –˜†g~z-° œcD* œp: ¤A –˜†g~zJ ¤’Dng›˜D* *wG ™£˜~|-™-xJwpA—y›˜D*–1*2
$b€‰D*‡~9 ™. $b<¡D* ¢D(* f+¡•€˜D* QœcD* ibQc0 4*]E ~9* $b€‰D* ˆyF* r
d~6b›E ¤)b+xžC wŒ›˜+ ,]0¡D* –£~8¡g+ ™B r
f£Fb. ,]˜D 4yD* ¢•<‰~¦Db+ 4*x˜g~6°* dmJ ‘É=(*–£‰~{- 45 ‰~9f€~6*¡+ ng›˜D* –£‰~{- ™gJ r
hB¡D 4Q yD* ¢•<‰~¦D* ™- *3(* œ~{1&*,¡žB obgF(* ™g£~6 —¡:&* hB¡D 4Q yD* ¢•< ‰~¦D* ™- *3(* ™†F&* ,¡žBobgF(* ™g£~6 r
x~|B&*
Q4yD*œ< ”]J ‡A4* ,]0¡D*£B¡gD r
dmJ f£B2,]˜D ng›˜D* —b˜†g~6* ]†+ hB¡D*zŒF ¤A f£B2 œExjC&° 4*x˜g~6b+ 4yD* ¢•< ‰~¦D* š]< dmJ r
f£FbjD* ,x˜•D ŸE*]sg~6* –cB )bB2 ,]˜D –Q B&°* ¢•<2xc£D ng›˜D* ”xd~6b›E $b<H ¤A ,¡žD* d’~6*H $b€‰D* ˆyF* $b+xž’D* 4]~|E œ< ng›˜D* –~|A* œp€D* f£•˜<—b˜gC*]›< r
KbEb˜-i*xŒ~{D* B¡- –cB$b€‰D* ˆy›+ *K ]+&* š¡- ° r
“g~8b1 œcD* œ0b€+ ¤›g†- £C
“g~8b1 œcD* œ0b: £ƒ›—b˜†g~6°* ]£B fCxpgE $*y/&* fAb~9(* H&* x££‰- –cB H&* ŸŒ£ƒ›-–cB ng›˜D*`Œ:&* r
–)*¡~zD* ¤A zc˜D* H&* “•~zD*ng›˜D* x˜‰-° r
—b˜†g~6°*]†+ *K 4¡A ng›˜D* QƒF b˜)*2 r
¡p~|D* fDb~z=¤A$y/ Q¥&* –~z‰-° r
–Eb’Db+ ŸŒŒ/ Q™.fc:4 7b˜B f†€+ ”xp˜D* fAx= q~zE* r
–Eb’Db+ ŸŒŒ/H ŸŒ€~7* ™. Q¤F¡+b~8 $b˜+ $b€‰D* –~z= “›’˜J r
—b˜†g~6°* ]†+K*4¡A fAb/ 7b˜B f†€+ ,xŒ~{D*H $b<¡D* q~zE dmJ r
fc:4 7b˜Bf†€+ ,]£›†D* ub~6H&°* œE |•sgD* œ’˜J r
KbEb˜- “D3 ]†+ ng›˜D* £~{›- dmJ r
G15N54?W\RR
B?
$*y/&°b+ Jx†-
$b€= ‘É=(°*–£‰~{gD* 45 $b<H ,xŒ~7 ”xp´* fAx= $b+xž’D* “•~6 )b;¡D*
‚*H r
,]0*H45 f~zc’+ ‡Jx~6 –£‰~{- r
bK E*x= f†~6 r
G15N54?W\RR
B?
$5$%,&
fEbG i*xJw«
x€1 f/42 ¦£ŒsgD f£DbgD* fQ£~6b~6&°* fQ£)bB¡D*Ì+*]gD* ˆbc-(* “£•< dm£A fQ£)b+xžC i*H2&* š]sg~z- “F&*b§
rHx±*H&* H f£)b+xž’D* f†~|D* 4b›D*
fJb›†+ ib˜£•†gD* &*xB(* r
H&* $b´* ¯¤)b+xž’D* zc´* H&* “•~zD* ng›´* x˜‰+ š¡- ° f£)b+xž’D* f†~|D* x€1 ]Q ~9 fJb˜p•D r
Ix1&* –)*¡~6 fJ&*
ng›´* œ< *K ]+&* “GbcgF*Žx~|- ° —bŒ:&°* ex+ ng›´* š*]sg~6* ]›<fQJ4Hx~9 fcJxD*fcB*x´* r
—b˜†g~6°*]£B¡’J bE]›<
H&* $*y/&°* “£’Œ-H&* ‡˜/–cB —b˜†g~6°* ]£B ¡’J ° bE]›< fBb€D* wŒ›Eœ<Ÿ<yF&*H zc´* •=&* r
fBb€D* wŒ›E œ< Ÿ•~|A ]›< “•~zD* dp~z- ° ng›˜•D fFb£~8 $*x/(* H&* £ƒ›®H&* 94&°* ¢•< ‡J bE]›< H&* ng›´* $*2&* 4¡~|B ]†+H&* Db- zcE H&* “•~6‡E ng›E Q¥&* –‰~{-° r
Q¤)b+xžCq•~|Eng›´*|pŒD ]˜g†EfE]1 –¹ exB&* ¶(* KÉEbC ng›´* ‡/4&*fJx: fQJ&b+ Ÿ+ 4*x~9(°*
,x:bº Q¥&* dQ›mggD Q¤’£Fb’£E q•~|E
f£/4b1 ibp•E –˜†g~z- ° r
,Q4b0Kbp€~6&* z´H&* fDHb€D* fAb0¢•< bK •†E –c²* ˆ]- ° r
Kb=4bA¡’J bE]›< ng›´* –£‰~{g+š¡- ° r
œ1b~6 xA ¯ H&* Q¤)b+xžC‘4b0 H&* 5b= œE exDb+ ng›´* *wGœE $y/ ¥&* ‡~¦- H&* –‰~{-° r
2¡~|´* —b˜†g~6°* I¡~6 $¤~7 ¥&° ng›´* —b˜†g~6* š]< dmJ r
x:bº ˆ¡BH ¯ bžcc~z- f£Fb’E(° ng›´**wG ¯ fQ£Ab~9(°* ibp•´* —b˜†g~6b+ ¢~8¡J ° r
bcgF*H]+ —b˜†g~6°*]£B ng›´**wG ”Æ- ° r
¤)b+xž’D* wŒ›´* zŒF ¢•<f£Db< ‚*H,4]+ x1%* ng›E –‰~{- °f£)b+xžC f†~8 dQ›mg£D r
fp£p~8 Jx€+ —¡~8¡E “•~zD* *wG¡’J&* œE ]C&b- “mg›E ‡E ¯b~9(* “•~6 š]sg~z-bE]›< r
¡’J °&*H ¤)b+xž’D* “•~zD*•+ š¡- &* “£•< É QG'¡E b£)b+xžC x~{g~6* Q“~7 ¯ (* —b˜†g~6ÉD bK _£žEH
—bŒ:&°* Ÿ+ȆgJ °¤’D ,]~¦›´* h«
i*2b~74(°* wG ¢•< „Ab0
G15N54?W\RR
B?
5NTITLED
0-
Download PDF

advertising