NV2400 | Black&Decker NV2400 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-47 SK
NV2400
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Elektrická bezpečnosť
Váš príručný akumulátorový vysávač Black & Decker
Dustbuster® je určený na jednoduché suché vysávanie.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie siete vyhovuje
hodnotám uvedeným na výrobnom štítku. Nikdy sa
nepokúšajte nahradiť nabíjačku bežnou sieťovou
zástrčkou.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Symboly na nabíjačke
Vaša nabíjačka je vybavená dvojitou
izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko únikov z batérií, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia a materiálnych
škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Tento návod si uschovajte.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
130oC Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa
automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka
prestane nabíjať. Prístroj je nutné odpojiť od
elektrického prúdu a predať autorizovanému
servisnému stredisku na opravu.
Nabíjačka je určená iba na použitie
vo vnútorných priestoroch.
Použitie výrobku
•
•
•
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Nepoužívajte vysávač na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
Nepoužívajte vysávač v blízkosti vody.
Neponárajte vysávač do vody.
Nikdy neodpájajte prívodný kábel nabíjačky od
zásuvky ťahaním alebo šklbaním. Dbajte na to, aby
prívodný kábel nabíjačky neprechádzal cez ostré
hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
Pozor! Elektrické prístroje držte z dosahu detí a slabých
osôb. Neumožnite takýmto osobám používať elektrické
prístroje bez dozoru.
Popis
1.
2.
Po použití
•
•
Obr. A
3. Štrbinový nástavec
4. Kefkový nástavec
Pred čistením odpojte nabíjačku zo siete.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste.
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
Vybalenie
Prehliadky a opravy
•
•
•
•
•
Hlavný vypínač
Zberná nádoba na prach
Označenie vášho výrobku
Typ modelu je možné určiť z kódu prípony katalógového
čísla. V tomto návode na použitie sú popísané nasledúce
typy katalógových modelov: NV24XXY/NV36XXY/
NV48XXY
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
V prípade poškodenia či inej závady prístroj
nepoužívajte.
Chybné alebo poškodené diely prenechajte opraviť
autorizovanému servisu.
Pravidelne kontrolujte stav prívodného kábla
nabíjačky. Ak je poškodený, nabíjačku vymeňte.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Kód prípony XX zodpovedá nasledujúcim prevedeniam:
00: tyčová rukoväť, bez dodaného príslušenstva
03: oblúková uzavretá rukoväť, dodáva sa so štrbinovým
a kefkovým nástavcom
Kód prípony Y sa používa na určenie farebného variantu
výrobku. Kód prípony s písmenom N sa používa pri
modeli s batériou typu NiMH.
Akumulátor a nabíjačka
Montáž
•
•
•
•
•
Upevnenie nabíjacej základne na stenu (obr. B1 a B2)
Nikdy sa nepokúšajte o demontáž akumulátora.
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
Akumulátory nespaľujte.
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
Nabíjaciu základňu je možné umiestniť na pracovný stôl
alebo pripevniť na stenu, kde bude zaistené miesto na
uloženie a nabíjanie prístroja.
4
•
Nastavenie
Montáž príslušenstva (obr. A a C)
•
•
Podľa typu modelu sa výrobok dodáva s nasledujúcim
príslušenstvom:
•
štrbinový nástavec (3) na vysávanie úzkych
priestorov
•
kefkový nástavec (4) na vysávanie nábytku
a schodísk
•
Pozor! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov. Optimálne
výsledky pri vysávaní dosiahnete v prípade, ak budú čisté
filtre a ak bude prázdna zberná nádoba.
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte nasledovne:
•
Vyberte príslušenstvo z prístroja.
•
Nasaďte na prednú časť vysávača vhodné
príslušenstvo.
Nepoužívané príslušenstvo pripevnite kliknutím do
držiaka príslušenstva na vysávači.
Výmena filtrov
Výmena filtrov by sa mala robiť každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď dôjde k ich poškodeniu.
Výmenné filtre si môžete zakúpiť u Vášho značkového
predajcu Black & Decker (katalógové číslo VF60).
•
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte staré
filtre.
•
Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte do
vysávača nové filtre.
Ak chcete pripevniť oba tieto nástavce:
•
Pritlačte nástavce do držiaka tak, aby ste začuli
kliknutie.
Použitie
•
•
•
Vyperte filtre v teplom saponátovom roztoku. Ak je
to nutné, umyte i nádobu. Neponárajte vysávač do
vody.
Uistite sa, či sú nádoba i filtre suché.
Zostavu filtra (5) vložte späť do prístroja a otočením
v smere pohybu hodinových ručičiek ju zaistite.
Vložte do vysávača zbernú nádobu. Uistite sa, či bolo
správne usadenie nádoby potvrdené kliknutím.
Vysávač môže byť nabíjaný v polohe, keď leží na
pracovnom stole alebo v polohe, keď je zavesený
na stene pomocou dodávaného háčika.
Pred prvým použitím musí byť akumulátor nabíjaný
minimálne 16 hodín.
V prípade, že vysávač nepoužívate, nechávajte ho
stále pripojený k nabíjačke.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Nabíjanie akumulátora (obr. B1 a B2)
•
Uistite sa, či je vysávač vypnutý. Batéria sa
nebude nabíjať, ak bude hlavný vypínač v polohe
ZAPNUTÉ.
•
Vysávač riadne upevnite k nabíjacej základni tak,
aby bola hrana nabíjačky zarovnaná so štrbinou na
vysávači.
•
Pripojte nabíjačku. Nabíjačku zapnite.
•
Nechajte vysávač nabíjať minimálne 16 hodín.
Pri nabíjaní sa nabíjačka môže zahrievať. Ide o bežný
jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu. Vysávač môže byť
k nabíjačke pripojený ľubovoľne dlhú dobu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Pozor! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách nižších než
4°C alebo vyšších než 40°C.
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
•
Vysávač zapnete posunutím hlavného vypínača (1)
dopredu.
•
Vysavač vypnete posunutím hlavného vypínača
smerom dozadu.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Čistenie a údržba
Pozor! Pravidelne prevádzajte čistenie filtrov.
Čistenie zbernej nádoby a filtrov (obr. E a F)
Filtre môžu byť opakovane použité a mali by byť
pravidelne čistené.
•
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte zbernú nádobu na prach (2).
•
Vyprázdnite zbernú nádobu.
•
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte zostavu filtra (5).
5
Akumulátory (obr. G)
Vyhlásenie o zhode
NV2400
NV24XXY/NV36XXY/NV48XXY
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC,
73/23 EEC, EN 55014, EN60335, EN 61000
NiCd/NiMH
Pokiaľ sa rozhodnete výrobok zlikvidovať sami,
podľa nižšie uvedeného postupu musíte vybrať
akumulátor a musíte ho zlikvidovať v súlade s miestnymi
predpismi.
Pozor! Pred vybratím akumulátora náradie odpojte od
zdoja napätia.
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy
EN 60704-1: < 70 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
1-11-2006
•
Nechajte akumulátor vo vysávači vybiť tak, aby
prestal pracovať motor.
•
Z vysávača vyberte príslušenstvo.
•
Odskrutkujte skrutky (6).
•
Vysávač otvorte.
•
Vyberte akumulátor s pripojeným motorom a modul
vypínača (7).
•
Pomocou skrutkovača akumulátor odpojte od motora
a modulu vypínača.
•
Vložte akumulátor do vhodného obalu a zaistite, aby
nemohlo dôjsť ku skratovaniu jeho kontaktov.
•
Odovzdajte ho prosím v značkovom servise alebo
v miestnej recyklačnej stanici.
Pozor! Ak sa akumulátor už raz vyberie, nemôže sa do
vysávača opätovne pripojiť.
Použité patenty Európskej únie.
č. 000 540 745 a 000 540 752
Vzor pre EÚ, číslo
č. 000 541 230 a 000 540 752
DUSTBUSTER je registrovaná ochranná značka
spoločnosti Black & Decker.
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ akumulátora
Hmotnosť
Napätie zdroja
Typ akumulátora
Hmotnosť
V
kg
V
kg
Nabíjačka
Napätie zdroja
Približná doba nabíjania
NV24XXY NV36XXY
2,43,6
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
0,90,9
NV48XXY
4,8
NiCd/NiMH
0,9
VAC 230
hod.16
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00042722 - 25-04-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising