NV2400 | Black&Decker NV2400 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-68 CZ
NV2400
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Elektrická bezpečnost
Váš příruční akumulátorový vysavač Black & Decker
Dustbuster® je určen pro jednoduché suché vysávání.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá
hodnotám uvedeným na výrobním štítku. Nikdy se
nepokoušejte nahradit nabíječku běžnou síťovou
zásuvkou.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Symboly na nabíječce
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění, případně materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Použití tohoto zařízení je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Tento návod si uschovejte.
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací; z
tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
130oC Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka
přestane nabíjet. Přístroj je nutné odpojit od
elektrického přívodu a předat autorizovanému
servisnímu středisku k opravě.
Nabíječka je určena pouze pro použití
ve vnitřních prostorách.
Použití výrobku
•
•
•
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin nebo
materiálů, které by mohly způsobit požár.
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody.
Neponořujte vysavač do vody.
Nikdy neodpojujte napájecí kabel nabíječky od
zásuvky taháním nebo škubáním. Dbejte na to, aby
napájecí kabel nabíječky nepřecházel přes ostré
hrany nebo přes horké a mastné povrchy.
Varování! Elektrické přístroje držte z dosahu dětí
a slabých osob. Neumožněte takovým osobám používat
elektrické přístroje bez dozoru.
Popis
1.
2.
Po použití
•
•
Před čištěním odpojte nabíječku ze sítě.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě.
K uloženému přístroji nesmí mít přístup děti.
Obr. A
3.
4.
Prohlídky a opravy
•
•
•
•
•
Štěrbinový nástavec
Kartáčový nástavec
Vybalení
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
V případě poškození či závady přístroj
nepoužívejte.
Vadné nebo poškozené díly přenechejte k opravě
autorizovanému servisu.
Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu
nabíječky. Je-li poškozen, nabíječku vyměňte.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Označení vašeho výrobku
Konstrukci modelu lze určit z kódu přípony katalogového čísla.
V tomto návodu k použití jsou popsány následující katalogová
čísla: NV24XXY/NV36XXY/NV48XXY/NV60XXY
Kód přípony XX odpovídá následujícím konstrukcím:
00: tyčová rukojeť, bez dodaného příslušenství
03: oblouková uzavřená rukojeť, dodáváno se štěrbinovým
a kartáčovým nástavcem
Kód přípony Y je použit ke stanovení barevné varianty
výrobku. Kód přípony zastoupený písmenem N je použit
u modelu s baterií typu NiMH.
Baterie a nabíječka
•
•
•
•
•
Hlavní spínač
Sběrná nádoba na prach
Instalace
Nikdy se nepokoušejte o demontáž baterie.
Nevystavujte baterie vlhkosti.
Nevhazujte baterie do ohně.
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
Upevnění nabíjecí základny na zeď (obr. B1 & B2)
Nabíjecí základnu je možné umístit na pracovní stůl
nebo připevnit ke zdi, kde bude zajištěno místo k uložení
a nabíjení přístroje.
4
•
Sestavení
Montáž příslušenství (obr. A & C)
•
•
Podle použitého modelu je výrobek dodáván
s následujícím příslušenstvím:
•
štěrbinový nástavec (3) pro vysávání úzkých
prostor
•
kartáčový nástavec (4) pro vysávání nábytku
a schodišť
•
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
Optimálních výsledků při vysávání dosáhnete v případě,
budou-li čisté filtry a bude-li prázdná sběrná nádoba.
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Vyjměte příslušenství z přístroje.
•
Nasaďte na přední část vysavače vhodné
příslušenství.
Nepoužívané příslušenství připevněte kliknutím do
držáku příslušenství na vysavači.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců
nebo vždy, když dojde k jejich poškození.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u Vašeho značkového
prodejce Black & Decker (kat. č. VF60).
•
Podle výše uvedeného postupu vyjměte staré
filtry.
•
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
Chcete-li připevnit oba tyty nástavců:
•
Přitlačte nástavce do držáku tak, abyste uslyšeli
kliknutí.
Použití
•
•
•
Vyperte filtry v teplém saponátovém roztoku. Je-li
to nutné, omyjte i nádobu. Neponořujte vysavač do
vody.
Ujistěte se, zda jsou nádoba i filtry suché.
Sestavu filtru (5) vložte zpět do přístroje a otočením
ve směru chodu hodinových ručiček ji zajistěte.
Vložte do vysavače sběrnou nádobu. Ujistěte se, zda
bylo řádné usazení nádoby potvrzeno kliknutím.
Vysavač může být nabíjen v poloze, kdy leží
na pracovním stole nebo v poloze, kdy je zavěšen
na zdi pomocí dodávaného háčku.
Před prvním použitím musí být baterie nabíjena
minimálně 16 hodin.
Jestliže vysavač nepoužíváte, nechávejte jej stále
připojený k nabíječce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Nabíjení baterie (obr. B1 & B2)
•
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý. Baterie
nebude nabíjena, bude-li hlavní spínač v poloze
ZAPNUTO.
•
Vysavač řádně upevněte k nabíjecí základně tak,
aby byla hrana nabíječky srovnána se štěrbinou
vysavače.
•
Připojte nabíječku. Nabíječku zapněte.
•
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 16 hodin.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může být
k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než
4°C nebo vyšších než 40°C.
Zapnutí a vypnutí (obr. D)
•
Nářadí zapnete posunutím hlavního spínače (1)
směrem dopředu.
•
Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače
směrem vzad.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Čištění a údržba
Varování! Pravidelně provádějte čištění filtrů.
Čištění sběrné nádoby a filtrů (obr. E & F)
Filtry mohou být opakovaně použity a měly by být
pravidelně čištěny.
•
Otáčením proti směru chodu hodinových ručiček
vyjměte sběrnou nádobu na prach (2).
•
Vyprázdněte sběrnou nádobu.
•
Otáčením proti směru chodu hodinových ručiček
vyjměte sestavu filtru (5).
5
Baterie (obr. G)
ES Prohlášení o shodě
NV2400
NV24XXY/NV36XXY/NV48XXY/NV60XXY
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN60335,
EN 61000
NiCd/NiMH
Pokud se rozhodnete výrobek zlikvidovat sami, podle
níže uvedeného postupu musíte vyjmout baterii a musíte
ji zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
Varování! Před vyjmutím baterie nářadí odpojte od
napájení.
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy
EN 60704-1: < 70 dB(A)
•
Nechejte baterii ve vysavači vybít tak, aby přestal
pracovat motor.
•
Z vysavače vyjměte příslušenství.
•
Odšroubujte šrouby (6).
•
Vysavač otevřte.
•
Vyjměte baterii s připojeným motorem a modul
spínače (7).
•
Pomocí šroubováku baterii odpojte od motoru
a modulu spínače.
•
Vložte baterii do vhodného obalu a zajistěte, aby
nemohlo dojít ke zkratování jejích kontaktů.
•
Baterii odevzdejte ve značkovém servisu nebo
v místní recyklační stanici.
Varování! Jestliže již byla baterie jednou vyjmuta,
nemůže být do nářadí opětovně připojena.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Velká Británie
1-11-2006
Použité patenty Evropské unie.
č. 000 540 745 & 000 540 752
Vzor pro EU, číslo
č. 000 541 230 & 000 540 752
DUSTBUSTER je registrovaná ochranná známka
společnosti Black & Decker.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ baterie
Hmotnost
Napájecí napětí
Typ baterie
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
V
kg
V
kg
NV24XXY NV36XXY
2,4
3,6
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
0,90,9
NV48XXY
4,8
NiCd/NiMH
0,9
NV60XXY
6
NiCd/NiMH
0,9
VAC 230
hod 16
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00047570 - 07-08-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising