DC515N | DeWalt DC515N VACUUM CLEANER instruction manual

505202-15 PL
DC515
2
3
4
ODKURZACZ AKUMULATOROWY
5
6
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie akumulatora
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Montaż i regulacja
DC515
18
•
•
150
1,9
•
15,9
32
IPX4
2,2
Przed rozpoczęciem montażu
zawsze wyjmuj akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze wyłączaj
odkurzacz.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź,
czy akumulator jest prawidłowo
zamocowany.
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy DEWALT.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Akumulator (rys. B)
Rodzaj akumulatora
Odkurzacz jest zasilany akumulatorem o napięciu
18 V. Rodzaje akumulatorów wyszczególniono
w tabeli przy końcu instrukcji.
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wskazówki narażasz się na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie urządzenia!
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy DEWALT.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 odkurzacz
1 ssawka szeroka
1 ssawka szczelinowa
1 instrukcja obsługi
•
Zbiornik
Akumulator (nie należy do zakresu
dostawy)
Bezpieczeństwo elektryczne
Dane techniczne
Napięcie
(VDC)
Maksymalna moc
wyjściowa
(W)
Pojemność zbiornika
l
Maksymalne natężenie
przepływu powietrza
l/s
Średnica końcówki węża mm
Klasa ochrony
Masa
(kg)
DC515
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
• Włóż akumulator (6) do odkurzacza i wciśnij
aż do zatrzaśnięcia.
• By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
obydwa guziki zwalniające (7) i wyciągnij
akumulator z odkurzacza.
Przed uruchomieniem odkurzacza dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładunek akumulatora
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie)
naładowany. Gdy moc odkurzacza spada,
naładuj akumulator zgodnie z opisem
w instrukcji obsługi ładowarki.
Opis (rys. A)
Bezprzewodowy odkurzacz DC515 jest
przeznaczony do zasysania suchych i mokrych
substancji w zastosowaniach przemysłowych.
1 Wyłącznik
2 Wąż
3 Ssawka
4 Wlot powietrza
Zakładanie i zdejmowanie węża (rys. C)
Zdejmowanie
• Wyjmij ssawkę (9) z gniazda (10).
• Obróć łącznik (8) w lewo.
5
•
Usuwanie mokrych substancji
• Otwórz rygiel (11) i opróżnij zbiornik (3).
• Wylej ciecz do kanalizacji.
• Oczyść filtr (12) zgodnie z poniższym
opisem.
• Ponownie załóż zbiornik i zarygluj go.
Wyjmij wąż z otworu wlotowego (4),
pociągając go za łącznik.
Zakładanie
• Włóż łącznik (8) do otworu wlotowego (4).
• Obróć łącznik w prawo aż do ustalenia we
właściwej sobie pozycji.
• Włóż ssawkę węża (9) w gniazdo (10).
Czyszczenie (rys. rys. D i E)
•
Instrukcja obsługi
•
Zawsze przestrzegaj przepisów
bezpieczeństwa i obowiązujących
instrukcji.
Czyszczenie zbiornika (rys. D)
Zbiornik powinno się czyścić po każdym użyciu
lub w trakcie pracy, gdy następuje zmiana
rodzaju zasysanych substancji.
• Opróżnij zbiornik (3).
• Oczyść zbiornik łagodnym roztworem
mydlanym przy użyciu wilgotnej szmaty.
• Ostrożnie wysusz zbiornik miękką szmatą.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
By załączyć odkurzacz, ustaw wyłącznik (1)
w pozycji „I”.
By wyłączyć odkurzacz, ustaw wyłącznik
(1) w pozycji „0”.
Odkurzanie (rys. A)
•
•
•
Przed użyciem odkurzacza opróżnij
i oczyść zbiornik (5). Sprawdź, czy wąż (2)
jest prawidłowo zamocowany.
Przemieszczaj ssawkę (3) nad czyszczoną
powierzchnią. Ewentualnie w trudno
dostępnych miejscach można korzystać
tylko z samego węża.
Zalecamy nie mieszać ze sobą mokrych
i suchych substancji. Przy zmianie rodzaju
zasysanej substancji najpierw opróżnij
i oczyść zbiornik.
•
•
Najpierw wyjmij akumulator i dopiero potem
oczyść obudowę miękką szmatą.
Regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatą.
Czyszczenie filtra pyłowego (rys. E)
Filtr pyłowy należy czyścić po każdym użyciu.
W razie uszkodzenia lub nieprawidłowego
działania filtra wymień go na nowy.
• Zdejmij filtr pyłowy (12) z otworu ssącego
(13), obracając go w lewo.
• Wytrzep pył z filtra, ostukując go w kuble
na śmieci.
• Zależnie od stanu zewnętrznej powierzchni
filtra opłucz go pod bieżącą, ciepłą wodą.
• Załóż filtr na otwór ssący i zakręć go
w prawo.
Zawsze używaj odkurzacza
w poziomej pozycji. Nie przechylaj
go, by ciecz zassana do zbiornika
nie dostała się do obudowy
silnika.
Nie myj wnętrza filtra. W razie
zamoczenia wnętrza dokładnie wysusz
filtr.
Nie czyść filtra szczotką.
Zawsze używaj odkurzacza
z założonym filtrem pyłowym.
Czyszczenie filtra w otworze ssącym
(rys. E)
• Wyjmij filtr (14) z otworu ssącego.
• Opłucz filtr pod bieżącą, ciepłą wodą.
• Wysusz filtr przed ponownym założeniem
go na swoje miejsce.
Opróżnianie zbiornika (rys. D)
Gdy wydajność zasysania zaczyna wyraźnie
spadać, to znaczy że trzeba opróżnić
zbiornik.
Usuwanie suchych substancji
• Otwórz rygiel (11) i opróżnij zbiornik (3).
• Zawartość zbiornika wysyp do kubła na
śmieci.
• Oczyść filtr (12) zgodnie z poniższym
opisem.
• Ponownie załóż zbiornik i zarygluj go.
Dostępne akcesoria
By uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów,
zwróć się do swojego sprzedawcy.
W szczególności chodzi tutaj o:
- filtr zamienny DC5151H.
6
Patrz także poniższe tabele.
Akumulatory
Napięcie
18
Ładowarka
Napięcie
9 – 18
Deklaracja zgodności z normami UE
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
DC515
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywany odkurzacz DC515 został wykonany
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EWG, 89/336//EWG, 73/23/EWG,
EN 60335, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 610003-2 i EN 61000-3-3.
Konserwacja
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej adres
lub do jednej z naszych filii wymienionych na
tylnej okładce instrukcji obsługi.
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Poziom ciśnienia akustycznego
78 dB(A)*
Moc akustyczna
89 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń na rękojeści
0,69 m/s2
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy, 22.12.2005
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
7
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
7
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu
ciała. Przed użyciem narzędzia przeczytaj
podane niżej przepisy bezpieczeństwa pracy
i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
1
2
3
4
5
6
8
9
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca
pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj
urządzenia w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu,
jak na przykład w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj,
by nie dotykały odkurzacza ani kabla
sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części odkurzacza. Na
długie włosy zakładaj specjalną siatkę
ochronną. Przy pracy na wolnym powietrzu
godne polecenia są rękawice ochronne
i obuwie na szorstkiej podeszwie.
Ochrona osobista
Zawsze używaj okularów ochronnych.
Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany
pył lub drobiny obrabianego materiału. Gdy
są one gorące, załóż żaroodporny fartuch.
Zawsze używaj specjalnych słuchawek
ochronnych i kasku
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
10
11
12
13
8
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Nie wychylaj się za bardzo do przodu
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj odkurzacza, gdy
jesteś zmęczony.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
odkurzacza zgodne z przeznaczeniem. Do
ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani przystawek.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwych
akcesoriów. Nie przeciążaj odkurzacza
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia dodatkowego, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac
niezgodnych z przeznaczeniem produktu
może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj odkurzacz pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź odkurzacz i kabel
sieciowy, czy są całkowicie sprawne. Nie
zapomnij przy tym o ruchomych elementach.
By zapewnić nienaganną pracę urządzenia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku
nie używaj odkurzacza z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu DEWALT. Nie próbuj samemu
naprawiać urządzenia
Wyjmuj akumulator
Zanim pozostawisz elektronarzędzie bez
nadzoru, wyłącz je i odczekaj, aż całkowicie
się zatrzyma. W razie nieużywania
elektronarzędzia, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych i przy
wymianie akcesoriów lub części narzędzia
wyjmuj akumulator.
Bezpiecznie przechowuj swoje
urządzenia!
Nieużywane urządzenia przechowuj
w suchych, niedostępnych dla dzieci
miejscach.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji
i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
14 Naprawy:
Opisywany odkurzacz jest zgodny
z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT. Naprawy mogą
być wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych; w przeciwnym razie
użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
odkurzaczy
•
•
•
•
•
Odkurzacz ten zgodnie z klasą ochrony IPX
4 jest ze wszystkich stron zabezpieczony
przed bryzgami wody. Nigdy jednak nie
zanurzaj go w wodzie!
Nie używaj odkurzacza do zasysania
azbestu.
Nie używaj odkurzacza do zasysania
krzemianów.
Nie używaj odkurzacza do zasysania
palnych cieczy.
Nie używaj odkurzacza do zasysania
gorących cząstek.
9
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) inne elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie są objęte
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064552 - 13-05-2008
10
DC515N - - - - A
VACUUM CLEANER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising