DC515N | DeWalt DC515N VACUUM CLEANER instruction manual

www.
.eu
DC515
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
13
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
31
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
40
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
49
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
58
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
67
Português (traduzido das instruções originais)
75
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
84
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
92
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
100
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
108
Copyright DEWALT
2
2
1
4
3
5
6
A
6
7
B
1
2
8
10
9
4
C
12
D
2
5
11
12
14
13
E
3
DANSK
STØVSUGER DC515
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Spænding
Type
Udgangseffekt (max)
Tankvolumen
Maks. luftstrøm
Slangemundstykkets diameter
Beskyttelsesklasse
Vægt
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
VDC
W
l
l/s
mm
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
< 2,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60335
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
4
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
DANSK
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med jordforbundet
elektrisk værktøj. Umodificerede stik og dertil
passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen for
elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/
eller batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
5
DANSK
d)
e)
f)
g)
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer,
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner, at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i
hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem,
det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten. En oplader, der er
beregnet til en bestemt type batteripakke, kan
udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med
en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type. Brug af andre batteripakker kan skabe
risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå kontakt.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med masser af vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage
irritation eller forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker, som
udelukende benytter identiske reservedele.
Derved sikres det, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
6
Yderligere sikkerhedsvejledninger for støvsugere
• Dette værktøj er generelt stænktæt i
overensstemmelse med beskyttelsesklasse IPX4.
Det må ikke neddyppes i vand!
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af asbest.
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af silikater.
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af
brændbare væsker.
• Brug ikke dette værktøj til opsugning af varme
partikler.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med mangel
på erfaringer og/eller viden, medmindre de er under
overvågning af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene for at lege
med dette produkt.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Risiko for klemning eller knusning af fingre.
– Risiko for indånding af røg ved arbejde med
klæbestoffer.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
DANSK
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40° C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
Hvis den ydre forsegling alligevel går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene, skal de
skylles med rent vand i mindst 10 minutter,
og søg omgående lægehjælp (medicinsk
bemærkning: Væsken er en 25–35 %
kaliumhydroxidopløsning).
Batteripakke
BATTERITYPE
DC515 kører på 18 volt NiCd og NiMH batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
7
DANSK
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Brænd ikke NiMH- og NiCd+-batteripakker.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
Kan oplade NiMH- og NiCd-batteripakker.
Batteri (fig. B)
Se tekniske data vedrørende opladningstid.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Støvsuger
1 Bredt tilbehør
1 Sprækketilbehør
1 Brugervejledning
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
1
2
3
4
5
6
Afbryder
Slange
Mundstykke
Slangeindgang
Tank
Batteri (ikke inklusive)
TILSIGTET BRUG
Din DC515 trådløse støvsuger er konstrueret
til professionel støvsugning af tørre og våde
substanser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne støvsuger er et professionel elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontrollér altid, at batterispændingen svarer til
spændingen på typeskiltet.
8
Batteritype
Denne maskine fungerer med batterier på 18 volt.
Se tabellen på bagsiden med dens udvalg af
brugbare batterier.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT batterier
og lader.
Indsætning og udtagning af batteriet
• Sæt batteriet (6) ind i apparatet, indtil det klikker
på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på de to
udløserknapper (7) samtidig og trække batteriet
ud af apparatet.
Betingelser for batteriet
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet. Hvis
batteriet ikke giver tilstrækkelig strøm, skal
det oplades, idet man følger vejledningen til
batteriopladeren.
Montering og afmontering af
beskyttelsesskærmen (fig. C)
Afmontering
• Tag slangemundstykket (9) ud af armaturet (10).
• Drej tilslutningsstykket (8) mod uret.
• Træk slangen af slangeindgangen (4) på
tilslutningsstykket.
Montering
• Sæt tilslutningsstykket (8) i slangeindgangen (4).
• Drej tilslutningsstykket med uret for at fastgøre
slangen.
• Sæt slangemundstykket (9) ind i armaturet (10).
DANSK
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Starte og stoppe (fig. A)
• Tænd for værktøjet ved at sætte afbryderen (1)
på position I.
• Sluk for værktøjet ved at sætte afbryderen (1)
på position O.
Støvsugning (fig. A)
• Tøm og rens tanken (5) før brug.
• Sørg for, at slangen (2) er monteret korrekt.
• Bevæg mundstykket (3) over den overflade,
der skal rengøres. Hvis det er nødvendigt kan
slangen (2) betjenes på svært tilgængelige steder.
• Vi anbefaler, at man ikke blander våde og
tørre substanser. Hvis man skal skifte mellem
substanserne, skal man tømme og rense tanken
først.
ADVARSEL: Brug altid værktøjet i opret
stilling. Undlad at vippe værktøjet, for at
undgå, at væske, der er samlet i tanken,
trænger ind i motorhuset.
Rengøring
• Fjern batteriet før kabinettet gøres rent med en
blød klud.
• Rens regelmæssigt kabinettet med en blød klud.
Rengøring af tanken (fig. D)
Tanken skal renses efter hver anvendelse, eller når
der skal ske skift af substans.
• Tøm tanken (5).
• Rens tanken ved hjælp af en opvredet klud med
en mild sæbe.
• Tør omhyggeligt tanken med en blød klud.
Rensning af støvfilteret (fig. E)
Støvfilteret skal renses efter hver anvendelse. Hvis
filteret er beskadiget eller ikke virker tilfredsstillende,
skal det udskiftes.
• Fjern støvfilteret (12) ved at dreje det mod uret og
tage det af sugningsåbningen (13).
• Ryst eventuelt overskydende støv af ved at slå
filteret ned i en affaldsbeholder.
• Afhængigt af filterets tilstand kan du skylle det på
ydersiden med lunkent rindende vand.
• Montér filteret ved at anbringe det på
sugningsåbningen og dreje det med uret.
ADVARSEL: Indersiden af filteret må ikke
vaskes. Lad filteret tørre grundigt, hvis
indersiden er blevet våd.
ADVARSEL: Sørg altid for, at støvfilteret
er på plads, når værktøjet er i brug.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Tømning af tanken
Tanken skal tømmes, hvis sugningskraften aftager
betydeligt.
Tømning af tørre substanser (fig. D)
• Løs låsen (11) og fjern tanken (5).
• Tøm indholdet af tanken ud i en affaldsbeholder.
• Rens filteret (12) som beskrevet nedenfor.
• Sæt tanken på plads igen og spænd låsen.
ADVARSEL: Benyt ikke en børste til
filteret.
Rensning af sugningsåbningsfilteret (fig. E)
• Fjern filteret (14) fra sugningsåbningen.
• Skyl filteret under lunkent rindende vand.
• Tør filteret, før det sættes på plads igen.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Disse er:
– DC5151H udskiftningsfilter
Se også tabellerne herunder.
Tømning af våde substanser (fig. D)
• Løs låsen (11) og fjern tanken (5).
• Bortskaf væsken under passende hensyntagen til
miljøet.
• Rens filteret (12) som beskrevet nedenfor.
• Sæt tanken på plads igen og spænd låsen.
Batterier
Spænding
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
9
DANSK
Lader
Spænding
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Opladeren kan ikke serviceres. Der er ingen
indvendige dele i opladeren, der kan serviceres.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Smøring
Denne støvsuger skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
10
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DANSK
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• NiCd- og NiMH-celler kan genbruges.
Indlever dem hos forhandleren eller en lokal
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker vil
blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig vis.
11
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
12
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
STAUBSAUGER DC515
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Max. Ausgangsleistung
Tankvolumen
Max: Luftstrom
Schlauchdüsendurchmesser
Schutzklasse
Gewicht
Watt
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(Schalldruckpegel)
(Schalldruckpegel-Messungenauigkeit)
(Schallleistung)
(Schallleistung-Messungenauigkeit)
VDC
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
< 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s2
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60335 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
13
DEUTSCH
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den
Stecker in irgendeiner Form. Verwenden
Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre, Radiatoren,
Herde und Kühlgeräte. Es besteht eine
erhöhte Gefahr für einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser
in das Elektrogerät eindringt, erhöht sich die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden
Sie niemals das Kabel, um das Elektrogerät
zu tragen oder durch Ziehen vom Netz
zu trennen. Halten Sie das Kabel fern
14
e)
f)
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für
den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in
der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
an die Stromversorgung und/oder an den
Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann
dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
DEUTSCH
f)
g)
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie sich,
dass diese richtig angeschlossen sind
und verwendet werden. Der Einsatz von
Staubsammlern kann staubbedingte Gefahren
mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie
den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt
mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit
in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes
erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Staubsauger
• Dieses Gerät ist gemäß Schutzklasse IPX4
rundum spritzwassergeschützt. Tauchen Sie das
Gerät niemals in Wasser ein!
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von Asbest.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von Silikaten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von brennbaren Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen
von heißen Partikeln.
15
DEUTSCH
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne
ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet
werden, außer wenn diese Personen von einer
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei
der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden. Lassen Sie nicht zu,
dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften
und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen können
bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese
sind:
– Gefahr, Finger einzuklemmen oder zu quetschen.
– Bei der Arbeit mit Klebstoffen Gefahr des
Einatmens von Dämpfen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in die Gehäusefläche geprägt, die die Montagefuge
zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NiCd) ODER
NICKELMETALLHYDRID-AKKUS (NiMH)
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten.
Dies deutet nicht auf einen Fehler hin.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
16
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit ihrer Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
DEUTSCH
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25–35 %
Kaliumhydroxid-Lösung.)
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DC515 wird ein 18 Volt NiCd- oder
NiMH-Akku eingesetzt.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Empfehlungen für die Lagerung
NiMH und NiCd+ -Akkus nicht verbrennen.
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Staubsauger
1 Breite Düse
1 Fugendüse
1 Bedienungsanleitung
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
Ein-/Aus-Schalter
Schlauch
Düse
Saugeinlaß
Tank
Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Temperaturverzögerung.
Ihr schnurloser DC515 Staubsauger wurde für das
Aufsaugen von trockenen und nassen Substanzen in
gewerblichen Einsätzen entwickelt.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Dieser Staubsauger ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
17
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für nur eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkupakets mit der Spannung auf der
Datenplakette übereinstimmt.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer den
Akku vor dem Zusammenbau und der
Einstellung. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku einsetzen
oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Anbringen
• Setzen Sie das Verbindungsstück (8) in den
Saugeinlaß (4) ein.
• Drehen Sie das Verbindungsstück im
Uhrzeigersinn, um den Schlauch in seiner
Position zu sichern.
• Setzen Sie die Schlauchdüse (9) in das
Anschlußstück (10) ein.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
Akku (Abb. B)
Akkutyp
Das Gerät wird mit einem Akku mit 18 Volt betrieben.
Einsetzbare Akkupakete siehe Tabelle hinten.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Einsetzen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie das Akkupaket (6) in das Gerät ein,
bis es in seiner Lage einrastet.
• Um das Akkupaket zu entfernen, drücken Sie
gleichzeitig auf die beiden Freigabeknöpfe (7) und
ziehen Sie das Akkupaket aus dem Gerät heraus.
Zustand des Akkupakets
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist. Falls das Akkupaket nicht genügend
Leistung liefert, laden Sie es gemäß den
Anweisungen im Handbuch des Ladegeräts auf.
Entfernen und Anbringen des Schlauchs (Abb. C)
Entfernen
• Nehmen Sie die Schlauchdüse (9) aus dem
Anschlußstück (10) heraus.
• Drehen Sie das Verbindungsstück (8) gegen den
Uhrzeigersinn.
• Ziehen Sie den Schlauch vom Saugeinlaß (4) am
Verbindungsstück ab.
18
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Zum Einschalten des Geräts stellen Sie den
Ein-/Ausschalter (1) auf Position I.
• Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den
Ein-/Ausschalter (1) auf Position O.
Saugbetrieb (Abb. A)
• Entleeren Sie den Tank (5) und reinigen Sie ihn
vor dem Gebrauch.
• Vergewissern Sie sich, daß der Schlauch (2)
richtig angebracht ist.
• Bewegen Sie die Düse (3) über die zu reinigende
Fläche. Gegebenenfalls kann der Schlauch (2) für
unzugängliche Stellen verwendet werden.
• Wir empfehlen, nasse und trockene Substanzen
nicht zu mischen. Beim Wechsel der Substanzen
leeren und reinigen Sie zuerst den Tank.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät
stets in aufrechter Stellung. Neigen Sie
das Gerät nicht, um zu verhindern, daß
die aufgenommenen Flüssigkeiten im
Tank in das Motorgehäuse eintreten.
WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät
stets mit angebrachtem Staubfilter.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
DEUTSCH
Entleeren des Tanks
Nimmt die Saugleistung beträchtlich ab, so muß der
Tank entleert werden.
Entleeren von Trockensubstanzen (Abb. D)
• Lösen Sie die Verriegelung (11) und entfernen Sie
den Tank (5).
• Leeren Sie den Tankinhalt in einen Abfallbehälter.
• Reinigen Sie den Filter (12) wie unten
beschrieben.
• Bringen Sie den Tank wieder an und sichern Sie
die Verriegelung.
Entleeren von Naßsubstanzen (Abb. D)
• Lösen Sie die Verriegelung (11) und entfernen Sie
den Tank (5).
• Entsorgen Sie die Flüssigkeit auf
umweltfreundliche Weise.
• Reinigen Sie den Filter (12) wie unten
beschrieben.
• Bringen Sie den Tank wieder an und sichern Sie
die Verriegelung.
Reinigung
• Entfernen Sie das Akkupaket, bevor Sie das
Gehäuse mit einem weichen Lappen reinigen.
• Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem
weichen Lappen.
Reinigung des Tanks (Abb. D)
Der Tank sollte nach jedem Gebrauch oder beim
Wechsel der Substanzen während des Gebrauches
gereinigt werden.
• Entleeren Sie den Tank (5).
• Reinigen Sie den Tank mit milder Seifenlösung
und einem feuchten Lappen.
• Trocknen Sie den Tank vorsichtig mit einem
weichen Lappen ab.
• Spülen Sie je nach Zustand das Äußere des
Filters unter lauwarmem fließendem Wasser ab.
• Sichern Sie den Filter in seiner Lage über der
Saugöffnung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
WARNUNG: Waschen Sie nicht das
Innere des Filters. Lassen Sie den Filter
gründlich trocknen, falls das Innere naß
wird.
WARNUNG: Reinigen Sie den Filter nicht
mit einer Bürste.
Reinigung des Saugöffnungsfilters (Abb. E)
• Entfernen Sie den Filter (14) aus der
Saugöffnung.
• Spülen Sie den Filter unter lauwarmem
fließendem Wasser ab.
• Trocknen Sie den Filter ab, bevor Sie ihn wieder
an seinem Platz anbringen.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Es handelt sich hierbei um:
– DC5151H Ersatzfilter
Siehe auch Tabellen unten.
Akkus
Spannung
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Ladegerät
Spannung
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
Reinigung des Staubfilters (Abb. E)
Der Staubfilter sollte nach jedem Gebrauch gereinigt
werden. Falls der Filter beschädigt ist oder nicht
richtig funktioniert, so muß er erneuert werden.
• Entfernen Sie den Staubfilter (12), indem Sie ihn
gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der
Saugöffnung (13) abnehmen.
• Schütteln Sie den überschüssigen Staub ab,
indem Sie den Filter in einem Abfallbehälter
abklopfen.
19
DEUTSCH
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät kann nicht gewartet werden. Es gibt
keine zu wartenden Teile im Inneren des Ladegeräts.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Schmierung
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen
zu geeignetem Zubehör.
Ihr Staubsauger benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
20
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt
kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
DEUTSCH
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im Internet
unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• NiCd- und NiMH-Zellen sind recyclingfähig.
Bringen Sie sie zu Ihrem Händler oder zu
einer Recycling-Sammelstelle am Ort. Die
gesammelten Akkus werden recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
21
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von 30
Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
22
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
VACUUM CLEANER DC515
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
Type
Max. power output
Tank volume
Max. airflow
Hose nozzle diameter
Protection class
Weight
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1.9
15.9
32
IPX4
2.2
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
VDC
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60335 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However, if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
23
ENGLISH
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
24
d)
e)
f)
g)
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power
tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
ENGLISH
instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a
hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional safety instructions for vacuum
cleaners
• This tool is all-round splashproof according to
protection class IPX4. Do not submerge the tool
in water!
• Do not use the tool to vacuum asbestos.
• Do not use the tool to vacuum silicates.
• Do not use the tool to vacuum flammable liquids.
• Do not use the tool to vacuum hot particles.
This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished physical,
sensory or mental abilities, lack of experience and/
or knowledge or skills unless they are supervised by
a person responsible for their safety. Children should
never be left alone to play with this product.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– Risk of pinching or crushing of fingers.
– Risk of inhaling fumes when working with
adhesives.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40° C (105° F) (such as outside
sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over
25
ENGLISH
or damaged in any way (i.e., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should be
returned to service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it is
severely damaged or is completely worn out.
The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage or
temperature conditions. This does not indicate
a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is 25–35%
solution of potassium hydroxide.)
Battery Pack
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the
labels on the charger and the battery pack show the
following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs;
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
BATTERY TYPE
The DC515 operates on 18 Volt NiCd and NiMH
battery packs.
Charge only between 4° C and 40° C.
Storage Recommendations
Discard the battery pack with due care for
the environment.
1. The best storage place is one that is cool and
dry, away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Do not incinerate the battery pack
NiMH and NiCd+.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
See technical data for charging time.
26
ENGLISH
Package contents
The package contains:
1 Vacuum cleaner
1 Wide nozzle
1 Crevice tool
1 Instruction manual
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
On/off switch
Hose
Nozzle
Vacuum inlet
Tank
Battery pack (not included)
INTENDED USE
Your DC515 cordless vacuum cleaner has been
designed to vacuum dry and wet substances in
professional applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
This vacuum cleaner is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Battery pack (fig. B)
Battery type
The tool will operate on battery packs of 18 volts.
Refer to the table in the back for a selection of
applicable battery packs.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack (6) into the tool until it
clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (7) simultaneously and pull the
pack out of the tool.
Battery pack condition
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
If the battery pack does not produce sufficient
power, charge the battery pack following the
instructions in the manual of the charger.
Removing and refitting the hose (fig. C)
Removing
• Take the hose nozzle (9) out of the fitting (10).
• Turn the connecting piece (8) counterclockwise.
• Pull the hose off the vacuum inlet (4) at the
connecting piece.
Refitting
• Insert the connecting piece (8) into the vacuum
inlet (4).
• Turn the connecting piece clockwise to fix the
hose in position.
• Insert the hose nozzle (9) into the fitting (10).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Switching on and off (fig. A)
• To switch the tool on, set the on/off switch (1) to
position I.
• To switch the tool off, set the on/off switch (1) to
position O.
Vacuuming (fig. A)
• Empty and clean the tank (5) before use.
• Ensure the hose (2) is mounted correctly.
• Move the nozzle (3) over the surface to be
cleaned. If necessary, the hose (2) can be
operated for confined spaces.
27
ENGLISH
• We recommend not mixing wet and dry
substances. When switching substances, empty
and clean the tank first.
WARNING: Always use the tool in
upright position. Do not tilt the tool to
prevent liquids collected in the tank from
entering the motor housing.
WARNING: Always operate the tool with
the dust filter in place.
• Remove the dust filter (12) by turning it counterclockwise and taking it off the suction opening
(13).
• Shake off excess dust by tapping the filter into a
waste container.
• Depending on its condition, rinse the outside of
the filter under lukewarm running water.
• Secure the filter by placing it over the suction
opening and turning it clockwise.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Emptying the tank
The tank must be emptied when the suction power
reduces significantly.
Emptying dry substances (fig. D)
• Release the latch (11) and remove the tank (5).
• Empty the contents of the tank into a waste
container.
• Clean the filter (12) as described below.
• Re-install tank and secure the latch.
Emptying wet substances (fig. D)
• Release the latch (11) and remove the tank (5).
• Dispose of the liquid with due care for the
environment.
• Clean the filter (12) as described below.
• Re-install tank and secure the latch.
Cleaning
• Remove the battery pack before cleaning the
housing with a soft cloth.
• Regularly clean the housing with a soft cloth.
Cleaning the tank (fig. D)
The tank should be cleaned after each use or when
switching substances during use.
• Empty the tank (5).
• Clean the tank using mild soap and a damp
cloth.
• Dry the tank carefully using a soft cloth.
Cleaning the dust filter (fig. E)
The dust filter should be cleaned after each use. If
the filter is damaged or fails to operate properly, it
must be replaced.
28
WARNING: Do not wash the inside of
the filter. Let the filter dry thoroughly if the
inside becomes wet.
WARNING: Do not use a brush to clean
the filter.
Cleaning the suction opening filter (fig. E)
• Remove the filter (14) from the suction opening.
• Rinse the filter under lukewarm running water.
• Dry the filter before putting it back in place.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These are:
– DC5151H replacement filter
Also refer to the tables below.
Battery packs
Voltage
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Charger
Voltage
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
ENGLISH
The charger is not serviceable. There are no
serviceable parts inside the charger.
Lubrication
Your vacuum cleaner requires no additional
lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the
main housing with dry air as often as dirt
is seen collecting in and around the air
vents. Wear approved eye protection and
approved dust mask when performing
this procedure.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these
parts. Use a cloth dampened only with
water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DEWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not
be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be recycled
and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental
pollution and reduces the demand for raw
materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at municipal
waste sites or by the retailer when you purchase a
new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively, a
list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available
on the Internet at: www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
29
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
30
E S PA Ñ O L
ASPIRADOR DC515
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Tipo
Potencia de salida (max)
Volumen del depósito
Flujo de aire máximo
Diámetro de la boquilla del
tubo flexible
Clase de protección
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(presión acústica)
(incertidumbre de la presión acústica)
(potencia acústica)
(incertidumbre de la potencia acústica)
VDC
W
l
l/s
mm
DC515
18
1
150
1,9
15,9
kg
32
IPX4
2,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta
los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60335 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
31
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
d)
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras utiliza
una herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden ocasionar que pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas a
tierra. Los enchufes no modificados y las
tomas de corriente correspondientes reducirán
el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra
agua a una herramienta eléctrica aumentará el
riesgo de descarga eléctrica.
32
e)
f)
No someta el cable de alimentación a
presión innecesaria. No use nunca el cable
para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla. Mantenga el
cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables
dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en exteriores.
La utilización de un cable adecuado para el
uso en exteriores reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo de
corriente residual. El uso de un dispositivo de
corriente residual reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando utilice
una herramienta eléctrica. No maneje
una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento
de falta de atención cuando se manejan las
herramientas eléctricas puede ocasionar
lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del equipo
protector como mascarillas antipolvo, calzado
antideslizante, casco o protección auditiva
para condiciones apropiadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta eléctrica.
Una llave inglesa u otra llave que se deje
puesta en una pieza en movimiento de la
herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el
suelo y conserve el equilibrio en todo
momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.
E S PA Ñ O L
f)
g)
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y
los guantes alejados de las piezas móviles.
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas y
otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Si la herramienta eléctrica está dañada,
llévela para que sea reparada antes de
utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes
por el mal mantenimiento de las herramientas
eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más fáciles
de controlar.
g)
Use la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta etc.,
conforme a estas instrucciones teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que
no sean las previstas puede ocasionar una
situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
que sea adecuado para un tipo de batería
puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido puede
salirse de la batería, evite el contacto. Si se
produce un contacto de forma accidental,
enjuague con agua. Si el líquido entra en
contacto con los ojos, busque atención
médica. El líquido que sale de la batería
puede causar irritación o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de la
herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
aspiradores
• Esta herramienta está totalmente protegida
contra salpicaduras de conformidad con la clase
de protección IPX4. ¡No sumerja la herramienta
en el agua!
• No utilice la herramienta para aspirar amianto.
• No utilice la herramienta para aspirar silicatos.
• No utilice la herramienta para aspirar líquidos
inflamables.
• No utilice la herramienta para aspirar partículas
calientes.
33
E S PA Ñ O L
Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado
por personas (incluyendo los niños) que posean
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que
carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una
persona que se haga responsable de su seguridad.
No deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
• No guarde ni utilice la herramienta y la
batería en lugares en los que la temperatura
pueda alcanzar o superar los 40° C (como
cobertizos al aire libre o construcciones de
metal en verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad,
existen determinados riesgos residuales que no
pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
– Riesgo de comprimir o aplastar los dedos.
– Riesgo de inhalar humos al trabajar con
adhesivos.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
34
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NiMH)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de la
batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con agua
y jabón durante varios minutos.
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia durante
10 minutos como mínimo y obtenga atención
médica inmediatamente. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%–35%).
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DC515 funciona con paquetes de pilas NiCd y
NiMH de 18 voltios.
E S PA Ñ O L
Recomendaciones para el
almacenamiento
No incinerar la batería de NiMH y NiCd+.
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Carga baterías de NiMH y NiCd.
Consultar los datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Aspirador
1 Boquilla ancha
1 Útil con hendidura
1 Manual de instrucciones
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
1
2
3
4
5
6
Interruptor de marcha/parada
Tubo flexible
Boquilla
Entrada de aspiración
Depósito
Batería (no incluida)
USO PREVISTO
El aspirador sin cable DC515 ha sido diseñado para
aspirar sustancias secas y húmedas en aplicaciones
profesionales.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
No cargar baterías deterioradas.
Esta aspiradora es una herramienta eléctrica
profesional.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
No exponer al agua.
Seguridad eléctrica
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
El motor eléctrico ha sido diseñado para una única
tensión. Compruebe siempre que la tensión de la
batería corresponda al valor indicado en la placa de
características.
Cargar sólo entre 4° C y 40° C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
35
E S PA Ñ O L
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el
ajuste, quite siempre la batería. Apague
siempre la herramienta antes de poner o
sacar la batería.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Batería (fig. B)
Tipo de batería
La herramienta funciona con baterías de 18 voltios.
Consulte la selección de baterías aplicables en la
tabla posterior.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
Inserción y extracción de la batería
• Introduzca la batería (6) en la herramienta hasta
que encaje en su posición.
• Para extraer la batería, apriete los dos botones
de liberación (7) a la vez y sáquela de la
herramienta.
Estado de la batería
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada. Si la batería no produce suficiente
potencia, cargue la batería siguiendo las
instrucciones del manual del cargador.
Retirada y reensamblaje del tubo flexible (fig. C)
Retirada
• Saque la boquilla del tubo flexible (9) del
accesorio (10).
• Gire la pieza de conexión (8) en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
• Saque el tubo flexible de la entrada de aspiración
(4) en la pieza de conexión.
Reensamblaje
• Introduzca la pieza de conexión (8) en la entrada
de aspiración (4).
• Gire la pieza de conexión en el sentido de las
agujas del reloj para fijar el tubo flexible en
posición.
• Introduzca la boquilla del tubo flexible (9) en el
accesorio (10).
36
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender la herramienta, sitúe el interruptor
de encendido/apagado (1) en la posición I.
• Para apagar la herramienta, sitúe el interruptor de
encendido/apagado (1) en la posición O.
Aspiración (fig. A)
• Vacíe y limpie el depósito (5) antes del uso.
• Asegúrese de que el tubo flexible (2) esté
correctamente instalado.
• Mueva la boquilla (3) por la superficie que debe
limpiarse. Si fuera necesario, el tubo flexible (2)
puede manejarse para espacios reducidos.
• Se recomienda no mezclar sustancias húmedas
y secas. Cuando cambie de sustancias, primero
deberá vaciar y limpiar el depósito.
ADVERTENCIA: Utilice siempre la
herramienta en posición vertical. No
incline la herramienta para evitar que los
líquidos recogidos en el depósito entren
en la carcasa del motor.
ADVERTENCIA: Use siempre la
herramienta con el filtro de polvo
colocado.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Vaciado del depósito
El depósito se debe vaciar cuando la potencia de
aspiración se reduzca de modo significativo.
Vaciado de sustancias secas (fig. D)
• Suelte el cierre (11) y retire el depósito (5).
• Vacíe el contenido del depósito en un contenedor
de residuos.
• Limpie el filtro (12) como se describe a
continuación.
• Vuelva a instalar el depósito y coloque el cierre.
E S PA Ñ O L
Vaciado de sustancias húmedas (fig. D)
• Suelte el cierre (11) y retire el depósito (5).
• Deseche el líquido con el debido cuidado con el
entorno.
• Limpie el filtro (12) como se describe a
continuación.
• Vuelva a instalar el depósito y coloque el cierre.
Limpieza
• Retire la batería antes de limpiar la carcasa con
un paño suave.
• Limpie la carcasa periódicamente con un paño
suave.
Limpieza del depósito (fig. D)
El depósito debe limpiarse después de cada uso o
cuando se cambie de sustancias durante el uso.
• Vacíe el depósito (5).
• Limpie el depósito con un jabón suave y un paño
húmedo.
• Seque el depósito con cuidado con un paño
suave.
Limpieza del filtro de polvo (fig. E)
El filtro de polvo se debe limpiar después de
cada uso. Si el filtro está dañado o no funciona
adecuadamente, debe sustituirse.
• Extraiga el filtro de polvo (12) girándolo en
el sentido contrario a las agujas del reloj y
sacándolo de la boca de aspiración (13).
• Sacuda el exceso de polvo golpeando el filtro en
un contenedor de residuos.
• Dependiendo de su estado, enjuague el exterior
del filtro bajo un chorro de agua templada.
• Fije el filtro colocándolo sobre la boca de
aspiración y girándolo en el sentido de las agujas
del reloj.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Son los siguientes:
– Filtro de repuesto DC5151H
Consulte también las siguientes tablas.
Baterías
Tensión
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Cargador
Tensión
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador no puede ser reparado. El cargador no
contiene piezas reparables.
Lubricación
Su aspiradora no requiere lubricación adicional.
ADVERTENCIA: No lave el interior del
filtro. Si el interior se moja, deje que el
filtro se seque totalmente.
ADVERTENCIA: No utilice un cepillo
para limpiar el filtro.
Limpieza del filtro de la boca de aspiración (fig. E)
• Retire el filtro (14) de la boca de aspiración.
• Enjuague el filtro bajo un chorro de agua
templada.
• Seque el filtro antes de volver a colocarlo en
su sitio.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
37
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los
accesorios que no sean los suministrados
por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de
tales accesorios con esta herramienta
podría ser peligroso. Para disminuir el
riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no debe
desecharse con los residuos domésticos
normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche con
los desechos domésticos. Saque el producto para la
recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
38
DEWALT proporciona una instalación para la recogida
y reciclaje de los productos DEWALT una vez que
hayan llegado al final de su vida útil. Para aprovechar
este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro
nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de
reparaciones más cercano contactando con la oficina
DEWALT de su zona en la dirección indicada en este
manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los
detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o a una estación de
reciclaje local. Las baterías recogidas serán
recicladas o eliminadas adecuadamente.
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
39
FRANÇAIS
ASPIRATEUR DC515
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance utile (maxi)
Volume de la cuve
Débit d’air max.
Diamètre embout du tuyau
Classe de protection
Poids
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance acoustique)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
VDC
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60335, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
40
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
e)
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET CONSIGNES
À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait faire
perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne modifier
la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser de
fiche d’adaptation avec un outil électrique
mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout
risque de décharges électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. Les
risques de décharges électriques augmentent
lorsque le corps est mis à la terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
f)
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser un
circuit protégé par un dispositif de courant
résiduel (RCD). Cela réduira tout risque de
décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque de
sécurité ou un dispositif de protection auditive,
lorsque la situation le requiert, réduira les
risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en position
d’arrêt avant de brancher l’outil sur
le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une pièce
rotative d’un outil électrique comporte des
risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne porter
aucun vêtement ample ou bijou. Maintenir
cheveux, vêtements et gants à l’écart des
pièces mobiles, car ils pourraient s’y faire
prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion à un
système de dépoussiérage ou d’élimination
est fourni, s’assurer qu’il est branché et
utilisé correctement. L’utilisation de ces
dispositifs peut réduire les risques engendrés
par les poussières.
41
FRANÇAIS
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il a
été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses accessoires,
mèches, etc., conformément aux présentes
directives et suivant la manière prévue pour
ce type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail et
de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un outil
électrique à des fins autres que celles prévues
est potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur propre à un certain type de batterie
peut créer des risques d’incendie lorsqu’utilisé
avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
42
c)
d)
Après utilisation, ranger la batterie à
l’écart d’objets métalliques, tels que
trombones, pièces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre
les bornes, car cela pose des risques de
brûlures ou d’incendie.
Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes supplémentaires de sécurité
applicables aux aspirateurs
• Cet outil est entièrement protégé contre les
éclaboussures conformément à la classe de
protection IPX4. N’immergez pas l’outil dans
l’eau !
• N’utilisez pas l’outil pour aspirer de l’amiante.
• N’utilisez pas l’outil pour aspirer des silicates.
• N’utilisez pas l’outil pour aspirer des liquides
inflammables.
• N’utilisez pas l’outil pour aspirer des particules
chaudes.
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience et/ou de connaissances
et d’aptitudes sauf si ces personnes sont surveillées
par une autre personne responsable de leur sécurité.
Ne jamais laisser les enfants seuls jouer avec ce
produit.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
– Risque de pincement ou d’écrasement des
doigts.
– Risque d’inhalation de fumées lors du travail avec
des adhésifs.
FRANÇAIS
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
ATTENTION : après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer
d’inclure son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU AU NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente en
aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant au
moins une dizaine de minutes puis consulter
immédiatement un médecin. (Note médicale :
le liquide est composé d’une solution
d’hydroxyde de potassium à 25–35 %).
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DC515 fonctionne avec des blocs batterie
NiCd et NiMH de 18 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
43
FRANÇAIS
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent les
diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 °C et 40 °C.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Ne pas incinérer les batteries NiMH
et NiCd+.
Charge les batteries NiMH et NiCd.
Consulter la fiche technique pour les temps
de charge.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Aspirateur
1 Suceur large
1 Suceur plat
1 Manuel d’instructions
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
Interrupteur marche/arrêt
Tuyau
Gicleur
Orifice d’aspiration
Réservoir
Pack-batteries (non inclus)
UTILISATION PRÉVUE
Votre aspirateur sans fil DC515 a été conçu pour
aspirer des substances sèches et humides dans le
cadre d’applications professionnelles.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Cet aspirateur est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du packbatteries correspond à celle indiquée sur la plaque
d’identification.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant d’insérer
ou de retirer la batterie.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DEWALT.
Pack-batteries (fig. B)
Type de batterie
L’outil fonctionne avec les packs-batteries de 18 volts.
Reportez-vous au tableau à la fin pour une sélection
de packs-batteries compatibles.
44
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs DEWALT.
Montage et démontage du pack-batteries
• Insérez le pack-batteries (6) dans l’outil jusqu’au
déclic.
• Pour retirer le pack-batteries, enfoncez
simultanément les deux boutons de dégagement
(7) et tirez le pack-batteries hors de l’outil.
État du pack-batteries
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé. Si le pack-batteries ne produit plus
suffisamment de puissance, chargez-la en
suivant les instructions fournies dans le manuel
du chargeur.
Comment enlever et replacer le tuyau (fig. C)
Retrait
• Tirez la buse du tuyau (9) hors du raccord (10).
• Faites tourner l’embout de raccordement (8)
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Tirez le tuyau hors de l’orifice d’aspiration (4) au
niveau de l’embout de raccordement.
Remise en place
• Insérez l’embout de raccordement (8) dans
l’orifice d’aspiration (4).
• Tournez l’embout de raccordement dans le sens
des aiguilles d’une montre pour bloquer le tuyau.
• Insérez la buse du tuyau (9) dans le raccord (10).
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour démarrer l’outil, positionnez l’interrupteur
marche/arrêt (1) sur I.
• Pour éteindre l’outil, positionnez l’interrupteur
marche/arrêt (1) sur O.
Aspiration (fig. A)
• Videz et nettoyez la cuve (5) avant l’emploi.
• Assurez-vous du montage correct du tuyau (2).
• Déplacez le tuyau (3) sur la surface à nettoyer. Si
nécessaire, le tuyau (2) peut être utilisé dans des
espaces confinés.
• Nous recommandons de ne pas mélanger
les substances sèches et humides. Avant de
commencer à aspirer une autre substance, videz
et nettoyez la cuve.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours
l’outil en position verticale. N’inclinez pas
l’outil pour éviter que le liquide recueilli
dans la cuve ne pénètre dans le logement
du moteur.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours
l’outil avec le filtre à poussière en place.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Vidange de la cuve
Lorsque la puissance d’aspiration diminue de
manière significative, la cuve doit être vidée.
Vider les substances sèches (fig. D)
• Libérez le verrou (11) et retirez la cuve (5).
• Videz la cuve dans un conteneur de résidus.
• Nettoyez le filtre (12) comme expliqué
ci-dessous.
• Installez à nouveau la cuve et bloquez le verrou.
Vider les substances humides (fig. D)
• Libérez le verrou (11) et retirez la cuve (5).
• Jetez le liquide en respectant l’environnement.
• Nettoyez le filtre (12) comme expliqué
ci-dessous.
• Installez à nouveau la cuve et bloquez le verrou.
Nettoyage
• Retirez le pack-batteries avant de nettoyer le
boîtier avec un chiffon doux.
• Nettoyez régulièrement le logement à l’aide d’un
chiffon doux.
Nettoyage de la cuve (fig. D)
La cuve doit être nettoyée après chaque utilisation
ou lorsque les substances aspirées changent.
• Videz la cuve (5).
• Nettoyez la cuve avec un produit de nettoyage
doux et un chiffon humide.
45
FRANÇAIS
• Séchez soigneusement la cuve avec un chiffon
doux.
Nettoyage du filtre à poussière (fig. E)
Le filtre à poussière doit être nettoyé après chaque
utilisation. Remplacez-le s’il est endommagé ou
n’assure pas correctement ses fonctions.
• Retirez le filtre à poussière (12) en le tournant
dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre
et en le sortant de l’orifice d’aspiration (13).
• Tapez doucement le filtre contre un conteneur de
résidus pour éliminer l’excès de poussière.
• S’il est en bon état, rincez l’extérieur du filtre à
l’eau courante tiède.
• Replacez le filtre sur l’orifice de succion et
bloquez-le en le tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
AVERTISSEMENT : ne lavez pas
l’intérieur du filtre. Laissez le filtre sécher
complètement si l’intérieur est mouillé.
MAINTENANCE
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur n’est pas réparable. Il ne comporte
aucune pièce réparable par l’utilisateur.
Lubrification
Votre aspirateur ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
AVERTISSEMENT : ne nettoyez pas le
filtre avec une brosse.
Nettoyage du filtre de l’orifice de succion (fig. E)
• Retirez le filtre (14) de l’orifice d’aspiration.
• Rincez le filtre sous de l’eau courante tiède.
• Séchez le filtre avant de le remettre en place.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Il s’agit de :
– Filtre de rechange DC5151H
Voir également les tableaux suivants.
Packs-batteries
Tension
18
18
Ni-Cd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Chargeur
Tension
9–18
Ni-Cd
DE9116
NiMH
DE9116
46
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de
solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non
métalliques de l’outil. Ces produits
chimiques pourraient en attaquer les
matériaux utilisés. Utiliser un chiffon
humidifié avec de l’eau et un savon
doux. Protéger l’outil de tout liquide et
n’immerger aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à la
réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules des batteries NiCd et NiMH sont
recyclables. Rapporter ces batteries auprès de
votre revendeur ou dans un centre de recyclage
local. Les batteries collectées seront recyclées ou
mises au rebut de façon appropriée.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit
DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères,
mais dans les conteneurs de collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte sur
les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
47
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
48
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
I TA L I A N O
ASPIRAPOLVERE DC515
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni
di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli
strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza ergota (max)
Capacità del serbatoio
Flusso d’aria max.
Diametro bocchetta del flessibile
Categoria di protezione
Peso
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
VDC
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60335 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
49
I TA L I A N O
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o
i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di un
apparato elettrico dotato di scarico a terra.
Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti o
parti in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scossa elettrica
aumenta.
50
e)
f)
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare l’apparato elettrico
quando si è stanchi o sotto l’effetto di
droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati
potrebbe provocare gravi lesioni personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento
prima inserire l’alimentazione elettrica
e/o il blocco batteria e prima di afferrare
o trasportare l’apparato. Il trasporto di
apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore
o quando sono collegati alla rete elettrica con
l’interruttore nella posizione di acceso provoca
incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di collegamento
con l’attrezzatura di aspirazione e raccolta
delle polveri, assicurarsi che siano collegati
e utilizzati correttamente. La raccolta delle
polveri può ridurre i pericoli legati a queste
ultime.
I TA L I A N O
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria dell’apparato
elettrico prima di effettuare qualsiasi
tipo di regolazione, prima di cambiare
gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’apparato elettrico e con le presenti
istruzioni. Gli apparati elettrici sono pericolosi
in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori,
le punte ecc., rispettando le presenti
istruzioni e tenendo in considerazione le
condizioni di funzionamento e il lavoro da
eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di batteria può provocare il rischio di incendio
se utilizzato con un pacco batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c)
d)
Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo come
fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o
altri piccoli oggetti metallici che possono
provocare un contatto dei terminali. Il
corto circuito dei terminali della batteria può
provocare ustioni o un incendio.
In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria può
causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi ricambi
originali identici alle parti da sostituire.
In questo modo viene garantita la sicurezza
dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
aspirapolvere
• Questo elettroutensile è del tutto a prova di
schizzi, in conformità della classe di protezione
IPX4. Non immergere l’elettroutensile in acqua.
• Non adoperare l’elettroutensile per aspirare
amianto.
• Non adoperare l’elettroutensile per aspirare
silicati.
• Non adoperare l’elettroutensile per aspirare liquidi
infiammabili.
• Non adoperare l’elettroutensile per aspirare
particelle bollenti.
Questo prodotto non è destinato per l’uso da
parte di persone (compresi i bambini) con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di
esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano
ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso
dell’apparecchio da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere
lasciati da soli a giocare con questo prodotto.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Rischio di pizzicarsi o schiacciarsi le dita.
– Rischio di inalare i fumi quando si lavora con gli
adesivi.
51
I TA L I A N O
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato
e batteria.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e la
tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40° C
(105° F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
52
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NiCd) O NICKEL METAL IDRIDE (NiMH)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batterie può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a e il liquido della batteria viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. e il liquido delle batterie viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25–35%).
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il modello DC515 funziona con gruppi batterie NiCd e
NiMH da 18 Volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo. In
opportune condizioni, possono essere conservati
fino a 5 anni.
I TA L I A N O
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo manuale,
le targhette sul caricabatteria e sul pacco batteria
mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Aspirapolvere
1 Bocchetta grande
1 Bocchetta per interstizi
1 Manuale istruzione
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
1
2
3
4
5
6
Interruttore acceso/spento
Tubo flessibile
Bocchetta
Presa di aspirazione
Serbatoio
Gruppo batterie (non incluso)
UTILIZZO PREVISTO
L’aspirapolvere professionale senza filo DC515 è stato
messo a punto per la pulizia a secco e l’aspirazione
di liquidi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Utilizzare solo con pacchi batteria DEWALT;
gli altri possono scoppiare causando lesioni
personali e danni.
Questo aspirapolvere è un apparato elettrico
professionale.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature tra
4° C e 40° C.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Non bruciare il pacco batteria NiMH
e NiCd+.
Carica i pacchi batteria NiMH e NiCd.
Vedere i dati tecnici per il tempo di ricarica.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Verificare sempre che
la tensione del gruppo batterie corrisponda alla
tensione riportata sulla targhetta nominale.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batteria. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batteria.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DEWALT.
53
I TA L I A N O
Gruppo batterie (fig. B)
Tipo batterie
L’elettroutensile è in grado di funzionare con gruppi
batterie da 18 volt. La tabella riportata sul retro
indica una serie di gruppi batterie adatti.
AVVERTENZA: usate solamente batterie
e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie (6) nello strumento,
facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di sgancio
(7) ed estrarre il gruppo dallo strumento.
Stato del gruppo batterie
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato. Se la batteria non
produce un’alimentazione sufficiente, sostituirla
seguendo le istruzioni riportate nel manuale del
caricabatteria.
• Per spegnere l’elettroutensile, mettere su O
l’interruttore on/off (1).
Aspirazione (fig. A)
• Prima dell’uso, svuotare e pulire il serbatoio (5).
• Verificare che il flessibile (2) sia montato
correttamente.
• Spostare la bocchetta (3) sulla superficie da
pulire. Se necessario, utilizzare il flessibile (2) per
pulire in spazi ristretti.
• Si suggerisce di non mischiare sostanze asciutte
e bagnate. Quando si passa da una sostanza
all’altra, svuotare e pulire prima il serbatoio.
AVVERTENZA: usare l’elettroutensile
sempre in posizione verticale. Non
inclinare l’elettroutensile per evitare che i
liquidi raccolti nel serbatoio penetrino nel
vano motore.
AVVERTENZA: far funzionare
l’elettroutensile sempre con il filtro di
raccolta polvere in posizione.
Smontaggio e rimontaggio del flessibile (fig. C)
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Disinnesto
• Estrarre la bocchetta del flessibile (9) dal
raccordo (10).
• Ruotare l’attacco (8) in senso antiorario.
• Estrarre il flessibile dalla presa di aspirazione (4)
sull’attacco.
Svuotare il serbatoio
Il serbatoio deve essere svuotato quando la capacità
di aspirazione si riduce sensibilmente.
Rimontaggio
• Inserire l’attacco (8) nella presa di aspirazione (4).
• Per fissare in posizione il flessibile, ruotare
l’attacco in senso orario.
• Inserire la bocchetta del flessibile (9) nel
raccordo (10).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per accendere l’elettroutensile, mettere su I
l’interruttore on/off (1).
54
Svuotare solidi (fig. D)
• Sbloccare il fermo (11) e togliere il serbatoio (5).
• Svuotare il serbatoio in un contenitore per rifiuti.
• Pulire il filtro (12) come descritto di seguito.
• Rimontare il serbatoio e fissare il fermo.
Svuotare liquidi (fig. D)
• Sbloccare il fermo (11) e togliere il serbatoio (5).
• Il liquido deve essere smaltito con le dovute
precauzioni per l’ambiente.
• Pulire il filtro (12) come descritto di seguito.
• Rimontare il serbatoio e fissare il fermo.
Pulizia
• Scollegare il gruppo batterie dall’alimentazione
prima di pulire il corpo con un panno morbido.
• Pulire regolarmente l’alloggiamento con un panno
morbido.
I TA L I A N O
Pulizia del serbatoio (fig. D)
Il serbatoio deve essere pulito dopo ogni uso o
quando si passa da una sostanza all’altra.
• Svuotare il serbatoio (5).
• Pulire il serbatoio con un detergente non
aggressivo e un panno umido.
• Asciugare con cura il serbatoio usando un panno
morbido.
Pulizia del filtro polveri (fig. E)
Il filtro di raccolta polvere deve essere pulito dopo
ogni uso. Se il filtro è danneggiato o non funziona
correttamente, sostituirlo.
• Per rimuovere il filtro di raccolta polvere
(12), ruotarlo in senso antiorario ed estrarlo
dall’apertura di aspirazione (13).
• Per eliminare la polvere in eccesso, battere il filtro
su un contenitore per rifiuti.
• In base al suo stato, sciacquare l’esterno del filtro
con acqua corrente tiepida.
• Fissare il filtro collocandolo sopra l’apertura di
aspirazione e girandolo in senso orario.
AVVERTENZA: non lavare l’interno del
filtro. Se la parte interna del filtro si bagna,
attendere che si asciughi perfettamente.
AVVERTENZA: non fare uso di spazzole
per pulire il filtro.
Pulizia del filtro della presa di aspirazione (fig. E)
• Estrarre il filtro (14) dalla presa di aspirazione.
• Sciacquare il filtro in acqua corrente tiepida.
• Fare asciugare il filtro prima di reinstallarlo in
posizione.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Ovvero:
– Filtro di ricambio DC5151H
Vedere anche le tabelle riportate di seguito.
Gruppi batterie
Tensione
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Caricabatterie
Tensione
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria non è riparabile. Non ci sono
componenti riparabili dentro al caricabatteria.
Lubrificazione
L’aspirapolvere non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
55
I TA L I A N O
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono
stati collaudati soltanto gli accessori offerti
da DEWALT, quindi l’utilizzo di accessori
diversi potrebbe essere rischioso. Per
ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è
più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i rifiuti
domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo dei
materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta
a impedire l’inquinamento ambientale e
riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, è
possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
56
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le batterie NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
57
NEDERLANDS
STOFZUIGER DC515
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Type
Nuttig vermogen (max.)
Inhoud reservoir
Max. luchtstroom
Diameter mondstuk slang
Beveiligingsklasse
Gewicht
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch vermogen)
VDC
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60335 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
58
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
d)
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
e)
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
f)
De term “elektrisch gereedschap” in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas de
stekker nooit op enige manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico op een elektrische
schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of natte omstandigheden. Als er
water in een elektrisch gereedschap terecht
komt, verhoogt dit het risico op een elektrische
schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn verhogen
het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico op een elektrische schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste
omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat
de schakelaar in de ‘off’ (uit) stand staat
voordat u het gereedschap aansluit op
de stroombron en/of accu, het oppakt of
ronddraagt. Het ronddragen van elektrische
gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan
staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap aan
zet. Een moersleutel of stelsleutel die in een
ronddraaiend onderdeel van het elektrische
gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
59
NEDERLANDS
f)
g)
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen. Loszittende
kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar
kan aan stof gerelateerde gevaren
verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan zetten.
Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar
kan worden bediend is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische gereedschap per ongeluk
opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen en andere omstandigheden
die de werking van het gereedschap
nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt
gerepareerd als het beschadigd is. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon.
Correct onderhouden snijdgereedschappen
met scherpe snijdranden lopen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
60
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die anders
zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden
tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met een
andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding van het ene contactpunt met het
andere kunnen maken. Het kortsluiten van de
accucontactpunten samen kan brandwonden
of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt belast,
kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd
contact hiermee. Als u per ongeluk hier
toch mee in contact komt, spoelt u met
water. Als de vloeistof in contact met de
ogen komt, dient u daarnaast medische
hulp in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de
accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende reparateur
die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft
gegarandeerd.
Extra veiligheidsinstructies voor stofzuigers
• Deze machine is geheel spatbestendig volgens
beveiligingsklasse IPX4. Dompel de machine niet
onder in water!
• Gebruik de machine niet om asbest op te zuigen.
• Gebruik de machine niet om silicaat op te zuigen.
• Gebruik de machine niet om brandbare
vloeistoffen op te zuigen.
• Gebruik de machine niet om warme deeltjes op
te zuigen.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
NEDERLANDS
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of
kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen met dit
product spelen.
Overige risico’s
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu’s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Risico dat vingers bekneld raken of verbrijzeld
worden.
– Risico van het inademen van dampen wanneer
wordt gewerkt met lijmstoffen.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu’s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de
accu vormt.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE (NiMH)
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen.
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
• Een kleine vloeistoflekkage van de accucellen
kan zich voordoen bij extreem gebruik of
extreme temperatuuromstandigheden. Dit is
geen storing.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT
laders op.
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de accuvloeistof op uw huid komt, was dit
dan onmiddellijk gedurende een aantal minuten
met water en zeep.
b. en de accuvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25–35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
Accu
ACCUTYPE
De DC515 werkt op 18 V NiCd- en NiMH-accu’s.
61
NEDERLANDS
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze handleiding
laten de labels op de oplader en de accu de volgende
pictogrammen zien:
Laad NiMH en NiCd accu’s op.
Zie technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Stofzuiger
1 Breed mondstuk
1 Spleetzuigmond
1 Handleiding
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Accu bezig met opladen.
1
2
3
4
5
6
Aan/uit-schakelaar
Slang
Mondstuk
Zuiginlaat
Reservoir
Accu (niet inbegrepen)
Accu opgeladen.
GEBRUIKSDOEL
Accu defect.
Uw DC515 snoerloze stofzuiger is bedoeld voor het
opzuigen van droge en natte materie bij professionele
toepassingen.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu’s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s; andere
modellen kunnen uit elkaar spatten en
persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze stofzuiger is professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of de voltage van de
accu overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Verbrand de NiMH en NiCd+ accu niet.
62
WAARSCHUWING: Verwijder vóór de
montage en aanpassing altijd de accu.
Schakel het gereedschap altijd uit voordat
u de accu plaatst of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
NEDERLANDS
Accu (fig. B)
Type accu
De machine werkt op accu’s van 18 volt.
Zie de tabel achterin voor een selectie van te
gebruiken accu’s.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu’s en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de machine (6) totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (7).
Trek dan de accu uit de machine.
Staat van de accu
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen. Als de
accu niet voldoende voeding levert, laad dan de
accu op volgens de instructies in de handleiding
van de oplader.
Verwijderen en aanbrengen van de slang (fig. C)
Verwijderen
• Haal het mondstuk van de slang (9) uit de
opening (10).
• Draai het koppelstuk (8) linksom.
• Trek de slang van de zuiginlaat (4) bij het
koppelstuk.
Terugplaatsen
• Steek het koppelstuk (8) in de zuiginlaat (4).
• Draai het koppelstuk met de klok mee om de
slang vast te zetten.
• Steek het mondstuk van de slang (9) in de
opening (10).
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Zet om de machine in te schakelen de
aan/uit-schakelaar (1) op I.
• Zet om de machine uit te schakelen de
aan/uit-schakelaar (1) op O.
Stofzuigen (fig. A)
• Leeg en reinig voor gebruik het reservoir (5).
• Zorg ervoor dat het slang (2) correct is
gemonteerd.
• Beweeg de mondstuk van de slang (3) over het
schoon te maken oppervlak. De slang (2) kan
indien nodig in kleine ruimtes worden gebruikt.
• Wij raden u aan geen natte en droge materie
te mengen. Leeg en reinig eerst het reservoir,
voordat u een andere materie gaat opzuigen.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine
altijd in rechtopstaande positie. Kantel de
machine niet om te voorkomen dat de in
het reservoir verzamelde vloeistoffen de
motorkast binnendringen.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine
altijd met het stoffilter geplaatst.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Legen van de tank
Het reservoir moet worden geleegd zodra de
zuigkracht aanzienlijk minder wordt.
Droge materie legen (fig. D)
• Maak de vergrendeling (11) los en verwijder de
tank (5).
• Leeg de inhoud van het reservoir in een afvalbak.
• Reinig het filter (12) zoals hieronder beschreven.
• Breng de tank weer aan en maak de
vergrendeling vast.
Natte materie legen (fig. D)
• Maak de vergrendeling (11) los en verwijder de
tank (5).
• Voer de vloeistof op een milieuvriendelijke
manier af.
• Reinig het filter (12) zoals hieronder beschreven.
• Zet de tank weer terug en maak de vergrendeling
vast.
Reinigen
• Verwijder de accu voordat u de kast met een
zachte doek gaat reinigen.
• Reinig de kast regelmatig met een zachte doek.
63
NEDERLANDS
Reinigen van de tank (fig. D)
Het reservoir moet na ieder gebruik of bij iedere
overschakeling op andere materie tijdens gebruik
worden gereinigd.
• Het reservoir (5) legen.
• Reinig de kast met een mild reinigingsmiddel en
een vochtige doek.
• Droog de kast zorgvuldig met een zachte doek.
Reinigen van het stoffilter (fig. E)
Het stoffilter dient na ieder gebruik te worden
gereinigd. Wanneer het filter is versleten of niet naar
behoren werkt, dient het te worden vervangen.
• Verwijder het stoffilter (12) door het tegen de klok
in te draaien en van de zuigopening (13) af te
nemen.
• Klop overtollig stof in een afvalbak van het
filter af.
• Afhankelijk van de staat spoelt u de buitenkant
van het filter onder lauw stromend water af.
• Bevestig het filter door het op de zuigopening te
plaatsen en met de klok mee te draaien.
WAARSCHUWING: Spoel de
binnenkant van het filter niet uit. Laat het
filter goed drogen als de binnenkant nat
wordt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
borstel om het filter te reinigen.
Het filter op de zuigopening reinigen (fig. E)
• Verwijder het filter (14) van de zuigopening.
• Spoel het filter onder lauw stromend water af.
• Droog het filter voordat u het terugplaatst.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Dit zijn:
– DC5151H vervangend filter
Zie ook de tabellen hieronder.
Accu’s
Spanning
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Oplader
Spanning
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
64
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Er valt geen onderhoud aan de acculader te plegen.
Er bevinden zich geen onderhoudsonderdelen in de
acculader.
Smering
Uw stofzuiger vraagt geen aanvullende smering.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat u
deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen van
de buitenzijde van de acculader worden
verwijderd met een doek of een zachte,
niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen.
NEDERLANDS
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Oplaadbare accu
Deze accu’s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur dient
u de accu’s als gescheiden afval aan te bieden, met
het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• NiCd en NiMH cellen kunnen worden gerecycled.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
inzamelingspunt. De ingezamelde accu’s zullen
worden gerecycled of correct worden verwerkt.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij
de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal helpt
milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal het
einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur om
van deze service gebruik te maken uw product a.u.b.
terug naar iedere erkende reparateur die namens ons
de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact op
te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor zoals
vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende
DEWALT reparateurs en volledige details over onze
after sales service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
65
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
66
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
STØVSUGER DC515
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Sikringer
Europa
Tekniske data
Spenning
Type
Utgangseffekt (max)
Tankvolum
Maks. luftstrøm
Diameter på slangemunnstykket
Beskyttelsesgrad
Vekt
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
VDC
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60335, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
67
NORSK
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan
føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs,
bruk en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
68
b)
c)
d)
e)
f)
g)
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler til
strømkilden og/eller batteripakken, plukker
opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller å sette
inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En nøkkel som
er festet til en roterende del av det elektriske
verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du
har bedre kontroll over det elektriske verktøyet
ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen krever.
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble
konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer
som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke
det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
NORSK
f)
g)
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast
og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for en type
batteripakke kan føre til brannfare dersom den
brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av
andre batteripakker kan skape risiko for skader
eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den
borte fra andre metallobjekter som binders,
mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre
små metallobjekter som kan skape en
forbindelse fra en batteripol til en annen.
Å kortslutte batteripolene kan føre til
brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det komme
væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med
denne. Dersom du ved et uhell kommer
i kontakt med væsken, skyll med vann.
Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til
irritasjon eller forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt
av en kvalifisert reparatør som kun bruker
originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for støvsugere
• Dette verktøyet er beskyttet mot sprut fra alle
kanter i samsvar med beskyttelsesgrad IPX4.
Ikke senk verktøyet ned i vann!
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge asbest.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge silikater.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge brennbare
væsker.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge varme partikler.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap,
med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for
deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene slik at de
kan leke med produktet.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Risiko for klemming eller knusing av fingre.
– Risiko for å puste inn damp når du jobber
med lim.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40° C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
69
NORSK
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25–35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
Batteripakke
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader og
skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4° C og 40° C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken NiMH og NiCd+.
BATTERITYPE
DC515 drives av 18 volt NiCd og NiMH batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
70
Lader opp NiMH og NiCd batteripakker.
Se tekniske data for ladetid.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Støvsuger
1 Bredt munnstykke
1 Spalteverktøy
1 Instruksjonsbok
NORSK
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Batteriets tilstand
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. Hvis
batteriet ikke produserer nok strøm, må du lade
batteriet som beskrevet i håndboken til laderen.
Beskrivelse (fig. A)
1
2
3
4
5
6
Strømbryter
Slange
Munnstykke
Sugeåpning
Tank
Batteripakke (ikke inkludert)
Ta av og sette på slangen (fig. C)
Kople fra
• Ta slangemunnstykket (9) ut av koplingen (10).
• Drei forbindelsesstykket (8) mot klokken.
• Trekk slangen ut av sugeåpningen (4) ved
forbindelsesstykket.
TILTENKT BRUK
Din batteridrevne støvsuger av type DC515 er
konstruert for å støvsuge tørre og våte substanser i
profesjonell sammenheng.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne støvsugeren er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for
én spenning. Kontroller alltid at batteripakkens
spenning stemmer overens med merkespenningen
på typeskiltet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Batteripakke (fig. B)
Batteritype
Verktøyet kan brukes med batteripakker på 18 volt.
Se tabellen bak for et utvalg egnede batteripakker.
FORSIKTIG: Bare bruk DEWALT batterier
og lader.
Innsetting og fjerning av batteripakken
• Sett batteripakken (6) inn i verktøyet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to sperrerne (7) samtidig og trekker pakken ut av
verktøyet.
Montere på nytt
• Sett inn forbindelsesstykket (8) i sugeåpningen
(4).
• Drei forbindelsesstykket med klokken for å feste
slangen i riktig stilling.
• Sett slangemunnstykket (9) inn i koplingen (10).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Skru på og av (fig. A)
• Slå verktøyet på ved å sette av/på-bryteren (1) i
stilling I.
• Slå verktøyet av ved å sette av/på-bryteren (1) i
stilling O.
Støvsuging (fig. A)
• Tøm og rengjør tanken (5) før bruk.
• Forviss deg om at slangen (2) er montert på riktig
måte.
• Beveg munnstykket (3) over den overflaten som
skal rengjøres. Om nødvendig kan du bruke
slangen (2) for å komme til der det er trangt.
• Vi anbefaler ikke å blande våte og tørre
substanser. Når du skifter mellom våte og tørre
substanser, må du først tømme og rengjøre
tanken.
FORSIKTIG: Verktøyet må alltid brukes
stående. Ikke skråstill verktøyet for å
hindre væsker i tanken i å komme inn i
motorhuset.
71
NORSK
FORSIKTIG: Ikke vask innsiden av
filteret. La filteret tørke skikkelig hvis
innsiden av det blir våt.
FORSIKTIG: Verktøyet må alltid brukes
med støvfilteret installert.
FORSIKTIG: Ikke rengjør filteret med
børste.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Tømme tanken
Tanken må tømmes når sugeeffekten avtar vesentlig.
Rengjøring av filteret i sugeåpningen (fig. E)
• Ta ut filteret (14) fra sugeåpningen.
• Rens filteret under lunkent, rennende vann.
• Tørk filteret før det settes på plass igjen.
Tømme ut tørrstoff (fig. D)
• Løsne klemmen (11) og ta av tanken (5).
• Tøm innholdet av tanken i en avfallsbeholder.
• Rengjør filteret (12) som beskrevet nedenfor.
• Sett på plass tanken igjen og fest klemmen.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Tømme ut våte materialer (fig. D)
• Løsne klemmen (11) og ta av tanken (5).
• Kast væsken i samsvar med gjeldende
miljøbestemmelser.
• Rengjør filteret (12) som beskrevet nedenfor.
• Sett på plass tanken igjen og fest klemmen.
Disse er:
– DC5151H reservefilter
Se også nedenstående tabeller.
Batteripakker
Spenning
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Rengjøre
• Ta ut batteripakken før du rengjør huset med en
myk klut.
• Rengjør huset regelmessig med en myk klut.
Lader
Spenning
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
Rengjøre tanken (fig. D)
Tanken må rengjøres etter hver gangs bruk, eller
når du skifter mellom å støvsuge våte og tørre
substanser.
• Tøm tanken (5).
• Rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut.
• Tørk tanken forsiktig med en myk klut.
VEDLIKEHOLD
Rengjøring av støvfilteret (fig. E)
Støvfilteret må rengjøres etter hver gangs bruk. Hvis
filteret er skadet eller ikke fungerer skikkelig, må det
skiftes.
• Fjern støvfilteret (12) ved å vri det mot klokken og
fjerne det fra sugeåpningen (13).
• Rist av gjenværende støv ved å banke på filteret
over en avfallsbeholder.
• Avhengig av filterets tilstand kan utsiden av det
renses med lunkent, rennende vann.
• Fest filteret ved å sette det over sugeåpningen og
vri det med klokken.
72
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at
det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken før
du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Laderen kan ikke repareres av brukeren. Det er ingen
deler inne i laderen som skal repareres av brukeren.
Smøring
Din støvsuger trenger ikke ekstra smøring.
NORSK
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere
DEWALT produkter når de har nådd slutten på
livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble
laderen fra nettilførselen før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av
laderen ved hjelp av en klut eller en myk,
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den
deretter fra verktøyet.
• NiCd og NiMH celler er resirkulerbare. Ta
dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
73
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
74
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
ASPIRADOR DC515
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência de saída (max)
Volume do reservatório
Fluxo de ar máximo
Diâmetro do bocal do tubo
Classe de protecção
Peso
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
VDC
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
< 2,5
K de variabilidade =
m/s2
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
teste padrão estabelecido pela norma EN 60335 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
75
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
e)
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou
vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como, por
exemplo, tubagens, radiadores, fogões e
frigoríficos. Se o seu corpo estiver “ligado” à
terra, o risco de choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
76
f)
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada para
utilização ao ar livre. A utilização de um cabo
adequado para uso ao ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR reduz
o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos
graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais. Certifiquese de que o interruptor da ferramenta está
na posição de desligado antes de a ligar
à tomada de electricidade e/ou inserir a
bateria, ou antes de pegar ou transportar
a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas
eléctricas ou se as ligar à fonte de alimentação
com o interruptor ligado, poderá originar
acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias ou
o cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
PORTUGUÊS
g)
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de
extracção de partículas pode reduzir os riscos
relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma
forçada. Utilize a ferramenta eléctrica
correcta para o seu trabalho. A ferramenta
eléctrica adequada irá efectuar o trabalho
de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a
qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
respectivo interruptor não a ligar e desligar.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de
alimentação é perigosa e tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram, bem
como se existem peças partidas ou
danificadas ou quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da
mesma. Se a ferramenta eléctrica estiver
danificada, esta não deve ser utilizada até
que seja reparada. Muitos acidentes têm
como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. As ferramentas de corte
sujeitas a uma manutenção adequada, com
arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a ser
efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá
resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de bateria
poderá criar um risco de incêndio se for
utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente indicadas
para as mesmas. A utilização de quaisquer
outras baterias poderá criar um risco de
ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação
entre os contactos. Um curto-circuito
entre os contactos da bateria poderá causar
queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com os
olhos, procure também assistência médica.
O líquido derramado da bateria pode provocar
irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado e só
devem ser utilizadas peças sobresselentes
originais. Desta forma, é garantida a
segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais para
aspiradores
• Esta ferramenta é totalmente à prova de salpicos
de acordo com a classe de protecção IPX4. Não
mergulhe a ferramenta em água!
• Não utilize a ferramenta para aspirar amianto.
• Não utilize a ferramenta para aspirar silicatos.
• Não utilize a ferramenta para aspirar líquidos
inflamáveis.
• Não utilize a ferramenta para aspirar partículas
quentes.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta
77
PORTUGUÊS
de experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca
devem brincar sozinhas com este produto.
alcançar ou exceder 40 °C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, alguns riscos residuais não podem ser
evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Risco de bloqueio ou esmagamento dos dedos.
– Risco de inalação de fumos quando trabalhar
com adesivos.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre a
ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se
de que inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
78
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS
DE NÍQUEL-CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL-HIDRETO DE METAL
(NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de líquido
das células da bateria em condições de
utilização intensa ou de temperatura extrema.
Isto não significa que a bateria esteja defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto com
a sua pele, lave-a imediatamente com sabão
e água durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água limpa
durante, no mínimo, 10 minutos e procure
imediatamente assistência médica (nota
médica: o líquido é uma solução de hidróxido
de potássio a 25–35%).
Bateria
TIPO DE BATERIA
O modelo DC515 utiliza com pilhas de NiCd e NiMH
de 18 volts.
PORTUGUÊS
Recomendações de armazenamento
Não incinere baterias de NiMH e NiCd+.
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual, as
etiquetas no carregador e na bateria incluem também
os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Carrega baterias de NiMH e NiCd.
Consulte os dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aspirador
1 Bocal grande
1 Acessório para fendas
1 Manual de instruções
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
1
2
3
4
5
6
Interruptor on/off
Tubo
Bocal
Entrada de aspiração
Reservatório
Bateria (não incluída)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O seu aspirador DC515 sem fios foi concebido para
aspirar substâncias secas e húmidas em aplicações
profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Não carregue baterias danificadas.
Este aspirador é uma ferramenta eléctrica profissional.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
as mesmas. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
Não exponha o equipamento à água.
Segurança eléctrica
Mande substituir imediatamente quaisquer
cabos danificados.
O motor eléctrico foi concebido para apenas um
nível de voltagem. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa de
características.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
79
PORTUGUÊS
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer
montagem ou ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
Bateria (fig. B)
Tipo de bateria
A ferramenta funcionará com baterias de 18 volts.
Consulte a tabela na parte de trás para conhecer
uma selecção de baterias aplicáveis.
ATENÇÃO: use só baterias e
carregadores DEWALT.
Colocação e remoção da bateria
• Empurre a bateria (6) na ferramenta até encaixar.
• Para retirar a bateria, carregue simultaneamente
nos dois botões de libertação (7) e puxe-a para
fora da ferramenta.
Estado da bateria
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada. Caso a bateria não
produza energia suficiente, carregue-a seguindo
as instruções no manual do carregador.
Remoção e recolocação do tubo (fig. C)
Remoção
• Retire o bocal do tubo (9) para fora do encaixe
(10).
• Rode a peça de ligação (8) para a esquerda.
• Puxe o tubo para fora da entrada de aspiração
(4) na peça de ligação.
Recolocação
• Insira a peça de ligação (8) na entrada de
aspiração (4).
• Rode a peça de ligação para a direita para fixar
o tubo.
• Introduza o bocal do tubo (9) no encaixe (10).
80
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar a ferramenta, coloque o interruptor de
ligar/desligar (1) na posição I.
• Para desligar a ferramenta, coloque o interruptor
de ligar/desligar (1) na posição O.
Aspiração (fig. A)
• Esvazie e limpe o reservatório (5) antes de cada
utilização.
• Certifique-se de que o tubo (2) está
correctamente montado.
• Desloque o bocal (3) sobre a superfície que
pretende limpar. Se necessário, o tubo (2) pode
ser utilizado para espaços limitados.
• Recomendamos que não misture substâncias
húmidas e secas. Sempre que mudar de
substância, esvazie e limpe o reservatório em
primeiro lugar.
ATENÇÃO: utilize sempre a ferramenta
na posição vertical. Não incline a
ferramenta para evitar que os líquidos
sejam acumulados no reservatório
entrando no compartimento do motor.
ATENÇÃO: utilize a ferramenta sempre
com o filtro de pó colocado.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Esvaziamento do reservatório
O reservatório deve ser esvaziado quando a força
de aspiração diminuir significativamente.
Esvaziamento de substâncias secas (fig. D)
• Solte o trinco (11) e retire o reservatório (5).
• Esvazie o conteúdo do reservatório para um
recipiente de lixo.
• Limpe o filtro (12) como abaixo descrito.
• Volte a colocar o reservatório e feche o trinco.
PORTUGUÊS
Esvaziamento de substâncias húmidas (fig. D)
• Solte o trinco (11) e retire o reservatório (5).
• Elimine o líquido com cuidado tendo em atenção
o ambiente.
• Limpe o filtro (12) como abaixo descrito.
• Volte a colocar o reservatório e feche o trinco.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Estes são:
– Filtro para substituição DC5151H
Consulte também as tabelas abaixo.
Limpeza
• Retire a bateria antes de limpar a estrutura com
um pano macio.
• Limpe regularmente a estrutura utilizando um
pano macio.
Limpeza do reservatório (fig. D)
O reservatório deverá ser limpo depois de cada
utilização ou sempre que mudar de substância
durante a utilização.
• Esvazie o reservatório (5).
• Limpe o reservatório utilizando um detergente
suave e um pano húmido.
• Seque cuidadosamente o reservatório utilizando
um pano macio.
Limpeza do filtro de pó (fig. E)
O filtro de pó deverá ser limpo após cada utilização.
Caso o filtro seja danificado ou não funcione
correctamente, deve ser substituído.
• Remova o filtro de pó (12) rodando-o para a
esquerda e retirando-o da abertura de
aspiração (13).
• Retire o excesso de pó batendo no filtro dentro
de um recipiente de lixo.
• Dependendo do seu estado, lave a parte exterior
do filtro com água corrente morna.
• Fixe o filtro colocando-o por cima da abertura de
aspiração e rodando-o para a direita.
Baterias
Voltagem
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Carregador
Voltagem
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador não é reparável. Não existem quaisquer
peças que possam ser reparadas ou substituídas no
seu interior.
Lubrificação
O aspirador não necessita de lubrificação adicional.
ATENÇÃO: não lave o interior do filtro.
Deixe secar o filtro caso o seu interior
fique húmido.
ATENÇÃO: não utilize uma escova para
limpar o filtro.
Limpeza do filtro da abertura de aspiração (fig. E)
• Retire o filtro (14) da abertura de aspiração.
• Lave o filtro com água corrente morna.
• Seque o filtro antes de o voltar a colocar.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
81
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada de
electricidade de CA antes de efectuar
qualquer limpeza. A sujidade e a gordura
no exterior do carregador podem ser
retiradas com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água nem
quaisquer soluções de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto os
acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com
esta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens e
produtos usados permite que os materiais
sejam reciclados e utilizados novamente.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a prevenir a poluição ambiental e
reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
82
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem dos respectivos produtos quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, entregue o seu produto em
qualquer agente de reparação autorizado, o qual
procederá à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de NiCd e NiMH são recicláveis.
Entregue-as ao seu revendedor ou num centro
de reciclagem local. As baterias recolhidas
serão então recicladas ou eliminadas de forma
adequada.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
83
SUOMI
PÖLYNIMURI DC515
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Luovutusteha (max)
Säiliön tilavuus
Suurin ilmavirtaus
Letkun suuttimen halkaisija
Turvaluokka
Paino
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
VDC
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60335 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
84
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa
ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
SUOMI
c)
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos
kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin
kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät
siihen akun, nostat työkalun käteesi tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d)
e)
f)
g)
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa.
Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea
sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin
ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla,
se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja
sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua
vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
85
SUOMI
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle
soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun
turvallisuuden.
Lisäturvaohjeet pölynimureille
• Tämä työkalu on kokonaan roiskevesisuojattu
IPX4:n mukaisesti. Älä upota työkalua veteen!
• Älä käytä työkalua asbestin imurointiin.
• Älä käytä työkalua silikaattien imurointiin.
• Älä käytä työkalua tulenarkojen nesteiden
imurointiin.
• Älä käytä työkalua kuumien aineiden imurointiin.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset
tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai
taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei
koskaan saa jättää yksin leikkimään tuotteen kanssa.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Sormien puristuksiin jäämisen tai murskautumisen
vaara.
– Myrkyllisten kaasujen hengitysvaara sideaineita
käyttäessä.
86
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
SUOMI
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
Älä hävitä NiMH- tao NiCd- polttamalla.
Tuote DC515 toimii 18 voltin NiCd- ja NiMH-akuilla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Latausajan tiedot ovat teknisissä tiedoissa.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pölynimuri
1 Leveä suutin
1 Rakosuulake
1 Käyttöohje
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Akkua ladataan.
1
2
3
4
5
6
Virtakytkin
Letku
Suutin
Imurin tuloliitäntä
Säiliö
Akkupaketti (ei sisälly)
Akku on ladattu.
KÄYTTÖTARKOITUS
Akku on viallinen.
Johdoton DC515 pölynimurisi on suunniteltu kuivien ja
märkien materiaalien imurointiin ammattikäytössä.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Pölynimuri on ammattikäyttöön tarkoitettu sähkölaite.
87
SUOMI
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akuston jännite
vastaa luokituskilvessä mainittua jännitettä.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja ja
-latauslaitteita.
Akkupaketti (kuva B)
Akkutyyppi
Työkalu toimii 18 voltin akuilla. Työkalun kanssa
käytettäviksi sopivat akkupaketit löytyvät takana
olevasta taulukosta.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Kiinnitä akkupaketti (6) työkaluun siten, että se
naksahtaa paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautuspainiketta
(7) samanaikaisesti, ja irrota akku työkalusta.
Akkupaketin kunto
• Varmista, että akut ovat (täyteen) Jos akkupaketti
ei tuota riittävästi virtaa, lataa akkupaketti
laturissa olevien ohjeiden mukaisesti.
Letkun irrottaminen ja asentaminen takaisin
(kuva C)
Irrotus
• Ota letkun suutin (9) pois liittimestä (10).
• Käännä kytkentäosaa (8) vastapäivään.
• Vedä letku irti imuliitännästä (4) kytkentäosan
kohdalta.
Asennus takaisin
• Asenna kytkentäkappale (8) imurin aukkoon (4).
• Käännä kytkentäkappaletta myötäpäivään, jotta
letku kiinnittyy paikalleen.
88
• Asenna letkun suutin (9) liittimeen (10).
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Työkalun käynnistämiseksi käännä virrankatkaisija
(1) asentoon I.
• Sammuta työkalu painamalla virrankatkaisija (1)
asentoon O.
Imuroiminen (kuva A)
• Tyhjennä ja puhdista säiliö (5) ennen käyttöä.
• Varmista, että letku (2) on asennettu oikein.
• Siirrä suutin (3) puhdistettavan pinnan päälle.
Tarvittaessa letkua (2) voidaan käyttää ahtaissa
tiloissa.
• Emme suosittele märkien ja kuivien aineiden
sekoittamista. Kun aine vaihtuu, tyhjennä ja
puhdista säiliö ensin.
VAROITUS: Käytä työkalua aina
pystyasennossa.
Älä kallista työkalua. Näin estät säiliöön
kertyneitä nesteitä pääsemästä
moottorikoteloon.
VAROITUS: Käytä työkalua aina niin, että
pölysuodatin on paikallaan.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Säiliön tyhjentäminen
Säiliö on tyhjennettävä, kun imuteho laskee
merkittävästi.
Kuivien aineiden tyhjentäminen (kuva D)
• Vapauta salpa (11) ja irrota säiliö (5).
• Tyhjennä säiliön sisältö jäteastiaan.
• Puhdista suodatin (12) alla kuvatulla tavalla.
• Asenna säiliö takaisin ja kiinnitä salpa.
Märkien aineiden tyhjentäminen (kuva D)
• Vapauta salpa (11) ja irrota säiliö (5).
• Hävitä neste ympäristöystävällisellä tavalla.
SUOMI
• Puhdista suodatin (12) alla kuvatulla tavalla.
• Asenna säiliö takaisin ja kiinnitä salpa.
Puhdistaminen
• Irrota akku ennen kuin puhdistat kotelon
pehmeällä liinalla.
• Puhdista koneen kuori säännöllisesti kostealla
kankaalla.
Säiliön puhdistaminen (kuva D)
Säiliö on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen
tai, kun imuroitava aine muuttuu käytön aikana.
• Tyhjennä säiliö (5).
• Puhdista säiliö käyttämällä mietoa saippuaa ja
kosteaa kangasta.
• Kuivaa säiliö huolellisesti käyttämällä pehmeää
kangasta.
Pölysuodattimen puhdistaminen (kuva E)
Pölysuodatin on puhdistettava jokaisen käytön
jälkeen. Jos suodatin vaurioituu tai ei toimi enää
kunnolla, se on vaihdettava.
• Irrota pölysuodatin (12) kiertämällä sitä
vastapäivään ja irrottamalla imuaukko (13).
• Ravista ylimääräinen pöly pois napauttamalla
suodatinta jätesäiliötä vasten.
• Huuhtele suodattimen ulkopuoli haalean veden
alla suodattimen kunnosta riippuen.
• Kiinnitä suodatin paikalleen asettamalla
se imuaukon päälle ja kääntämällä sitä
myötäpäivään.
VAROITUS: Älä pese suodattimen
sisäpuolta. Anna suodattimen kuivua
kunnolla, jos sisäpuoli kastuu.
VAROITUS: Älä käytä suodattimen
puhdistamiseen harjaa.
Imuaukon suodattimen puhdistaminen (kuva E)
• Irrota suodatin (14) imuaukosta.
• Huuhtele suodatin haalean, juoksevan veden alla.
• Kuivaa suodatin ennen kuin asetat sen takaisin
paikalleen.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Katso myös alla olevat taulukot.
Akkua
Jännite
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Latauslaite
Jännite
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
KUNNOSSAPITO
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Latauslaitetta ei voi huoltaa. Latauslaitteen sisällä ei
ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
Voiteleminen
Tätä pölynimuria ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Näitä ovat:
– DC5151H-vaihtosuodatin
89
SUOMI
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja rasvan
latauslaitteen ulkopinnasta pyyhkimällä
kankaalla tai harjaamalla pehmeällä muulla
kuin metallista valmistetulla harjalla. Älä
käytä vettä tai puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DEWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja
pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä
suojelee ympäristöä ja vähentää raakaaineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat
tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä
palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
90
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun akku
on tullut elinkaarensa päähän, toimita se kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• NiCd- ja NiMH-kennot voidaan kierrättää. Vie
ne jälleenmyyjälle tai kierrätyskeskukseen. Ne
toimitetaan kierrätykseen.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com.
91
SVENSKA
DAMMSUGARE DC515
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Uteffekt (max)
Tankvolym
Max. luftflöde
Diameter slangmunstycke
Skyddsklass
Vikt
W
l
l/s
mm
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
LPA
KPA
LWA
KWA
VDC
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60335, och den
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
92
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
SVENSKA
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste matcha
uttaget. Modifiera aldrig kontakten
på något sätt. Använd inte några
adapterpluggar med jordanslutna (jordade)
elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för
elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör, värmeelement,
spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för
elektrisk chock om din kropp är jordansluten
eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i ett
elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar
ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar
för utomhusanvändning. Användning av en
sladd som passar för utomhusanvändning
minskar risken för elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som används för
lämpliga förhållanden minskar personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på är
att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar på
en roterande del av elverktyget kan resultera i
personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder
eller smycken. Håll hår, beklädnad och
handskar borta från delar i rörelse. Lösa
kläder, smycken eller långt hår kan fastna i
delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget innan
du gör några justeringar, byter tillbehör
eller lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och låt inte
personer som är obekanta med elverktyget
eller med dessa instruktioner använda
elverktyget. Elektriska verktyg är farliga i
händerna på outbildade användare.
93
SVENSKA
e)
f)
g)
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma att
påverka elverktygets funktion. Om det är
skadat, se till att elverktyget blir reparerat
före användning. Många olyckor orsakas av
dåligt underhållna elektriska verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att fastna
och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den andra.
Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov
till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt inträffar,
spola med vatten. Om vätska kommer i
kontakt med ögonen, uppsök medicinsk
hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar. Detta
säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålles.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
dammsugare
• Detta verktyg är stänkskyddat från alla riktningar
enligt skyddsklass IPX4. Sänk aldrig verktyget i
vatten!
• Använd inte verktyget till att suga asbest.
94
• Använd inte verktyget till att suga silikater.
• Använd inte verktyget till att suga eldfarliga
vätskor.
• Använd inte verktyget till att suga heta partiklar.
Denna produkt är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med reducerad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad
erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under
uppsikt av en person som är ansvarig för deras
säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensam för att leka
med denna produkt.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
– Risk att klämma eller krossa fingrar.
– Risk för inandning av ångor vid arbete mer
bindemedel.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
SVENSKA
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet kan
explodera i elden.
• Ett litet läckage av vätska från batteripaketets
celler kan förekomma under extrema
användnings- eller temperaturförhållanden.
Detta indikerar inte fallering.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst 10
minuter, och uppsök omedelbar medicinsk
tillsyn. (Medicinsk notering: Vätskan är en
25–35 % lösning av kaliumhydroxid.)
Batteripaket
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs batteripaket,
andra kan spricka och orsaka personskada
och skador.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
BATTERITYP
DC515 arbetar med 18 volt NiCd och NiMH
batteripaket.
Bränn inte upp batteripaket med NiMH
och NiCd+.
Laddar batteripaket med NiMH och NiCd.
95
SVENSKA
Se tekniska data angående laddningstid.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Dammsugare
1 Brett munstycke
1 Munstycke för springor
1 Instruktionshandbok
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
1
2
3
4
5
6
Strömbrytare
Slang
Munstycke
Sugöppning
Tank
Batteripaket (medföljer inte)
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DC515 uppladdningsbara dammsugare är avsedd
för sugning av torra och våta ämnen vid professionella
tillämpningar.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna dammsugare är ett professionellt elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Batteripaket (fig. B)
Batterityp
Verktyget kan drivas med batteripaket på 18 volt.
I tabellen längst bak finns användbara batteripaket
angivna.
96
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i verktyget (6) tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
låsknapparna (7) samtidigt och dra ut paketet ur
verktyget.
Batteripaketets tillstånd
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat. Om
batteripaketet inte ger tillräcklig kraft ska det
laddas enligt anvisningarna från laddarens
tillverkare.
Avlägsnande och montering av slangen (fig. C)
Avlägsnande
• Ta ut slangmunstycket (9) ur öppningen (10).
• Vrid kopplingsstycket (8) moturs.
• Dra av slangen från sugöppningen (4) vid
kopplingsstycket.
Montering
• För in kopplingsstycket (8) i sugöppningen (4).
• Vrid kopplingsstycket medsols för att spärra
slangen på plats.
• För in slangmunstycket (9) i öppningen (10).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Strömbrytare (fig. A)
• Starta verktyget genom att ställa strömbrytaren
(1) i läge I.
• Stäng av verktyget genom att ställa
strömbrytaren (1) i läge O.
Sugning (fig. A)
• Töm och rengör tanken (5) före bruk.
• Kontrollera att slangen (2) är ordentligt monterad.
• För munstycket (3) över ytan som ska rengöras.
Vid behov kan slangen (2) användas i trånga
utrymmen.
SVENSKA
• Vi avråder dig från att blanda våta och torra
ämnen. Rengör och töm tanken först innan du
växlar mellan ämnen.
VARNING: Använd alltid verktyget i
upprätt läge Luta inte verktyget för att
hindra vätska i tanken att tränga in i
motorhuset.
• Skaka bort överflödigt damm genom att knacka
på filtret i en sopbehållare.
• Om filtret är i gott skick ska utsidan sköljas under
ljummet rinnande vatten.
• Fäst filtret genom att placera det över
sugöppningen och vrida det medsols.
VARNING: Använd alltid verktyget med
dammfiltret på plats.
VARNING: Tvätta inte filtrets insida. Låt
filtret torka ordentligt om insidan har blivit
våt.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Tömma tanken
Tanken måste tömmas när sugkraften avtar
märkbart.
Tömma torra ämnen (fig. D)
• Lossa spärren (11) och avlägsna tanken (5).
• Töm tankens innehåll i en sopbehållare.
• Rengör filtret (12) enligt nedanstående
beskrivning.
• Sätt tillbaka tanken och fäst spärren.
Tömma våta ämnen (fig. D)
• Lossa spärren (11) och avlägsna tanken (5).
• Tänk på miljön när du kastar vätskan.
• Rengör filtret (12) enligt nedanstående
beskrivning.
• Sätt tillbaka tanken och fäst spärren.
Rengöring
• Avlägsna batteripaketet innan rengöring av huset
med en mjuk trasa.
• Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
Rengöring av tanken (fig. D)
Tanken ska rengöras efter varje bruk eller när du
börjar suga en annan substans.
• Töm tanken (5).
• Rengör tanken med ett milt tvålmedel och en
fuktig trasa.
• Torka tanken noggrant med en mjuk trasa.
Rengöring av dammfiltret (fig. E)
Dammfiltret ska rengöras efter varje bruk. Filtret
måste bytas om det är skadat eller inte fungerar väl.
• Avlägsna dammfiltret (12) genom att vrida det
motsols och avlägsna det från sugöppningen
(13).
VARNING: Använd inte en borste till att
rengöra filtret.
Rengöring av sugöppningens filter (fig. E)
• Ta bort filtret (14) från sugöppningen.
• Skölj filtret under ljummet rinnande vatten.
• Torka filtret innan du sätter tillbaka det.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Dessa är:
– DC5151H reservfilter
Se även nedanstående tabeller.
Batteripaket
Spänning
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Laddare
Spänning
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren kan inte åtgärdas. Det finns inga delar inuti
laddaren som kan åtgärdas av användaren.
97
SVENSKA
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Smörjning
Din dammsugare behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar och
minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen, på
kommunala avfallsanläggningar eller via återförsäljaren
när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling och
återvinning av DEWALTs produkter när dessa har nått
slutet på sin livslängd. För att utnyttja denna tjänst,
återsänd din vara till något behörigt reparationsombud,
som kommer att tillvarata den å dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta det
lokala kontoret för DEWALT på den adress som anges
i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning, med
kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.com.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har testats
med denna produkt, kan användningen
av sådana tillbehör med detta verktyg
vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT användas
med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
98
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler är återvinningsbara.
Tag dem till din återförsäljare eller till en lokal
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller kasseras på ett
korrekt sätt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
99
TÜRKÇE
VAKUMLU TEMİZLEYİCİ DC515
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi
DEWALT’ profesyonel kullanclar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
LPA
KPA
LWA
KWA
(ses basıncı)
(ses basıncı belirsizliği)
(ses gücü)
(ses gücü belirsizliği)
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
VDC
W
l
l/s
mm
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s2
< 2,5
Belirsizlik değeri K =
m/s2
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60335’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi,
aletin ana uygulamalarını yansıtır. Ancak alet
farklı aksesuarlarla farklı uygulamalar için
kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde
artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı
kaldığı veya çalışmasına karşın iş görmediği
zamanları da dikkate almalıdır. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
100
Sigortalar
Avrupa
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Azami güç çkş
Depo hacmi
Azami hava akm
Hortum nozül çap
Koruma snf
Ağrlk
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için
belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın: Aletin
ve aksesuarların bakımını yapın, elleri sıcak
tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat
ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya
ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz
veya orta dereceli yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi
olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu
talimatların herhangi birisine uyulmaması
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
TÜRKÇE
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan
ve etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik
yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir
adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde
yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle
kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya
prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun
bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı
(RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun
toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları,
baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin
kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde
taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri
elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye
çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol
edilmesine olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli
alet, belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında
daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın.
Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin
istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan
veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli
aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli
aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
101
TÜRKÇE
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve
kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin
diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara
mutlaka uyun ve çalışma ortamının koşullarını
ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde
bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler
dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli
durumlara neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı
ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı
başka tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında
yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka akülerin
kullanılması yaralanma ve yangın riskine yol
açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para,
anahtar, çivi, vida veya terminaller arasında
kontağa neden olabilecek diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutulmalıdır. Akü
terminallerinin birbirine kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının.
Kazara temas etmeniz halinde suyla yıkayın.
Sıvı, gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT servisine
tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
Vakumlu temizleyiciler için ek güvenlik
talimatlar
• Bu alet IPX4 koruma tipine göre tamamen su
sçramasna karş korumaldr. Aleti suya batrmayn!
• Aleti asbesti emdirmek için kullanmayn.
• Aleti silikatlar emdirmek için kullanmayn.
• Aleti alev alc svlar emdirmek için kullanmayn.
• Aleti scak parçacklar emdirmek için kullanmayn.
Ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya
zihinsel kapasite kaybı yaşamış veya deneyimsiz ve/veya
bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar asla
bu ürünle oynamaları için yalnız bırakılmamalıdır.
102
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden
kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Parmakların sıkışma veya ezilme riski.
– Yapışkanlarla çalışırken bunların kokularını soluma
riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü arasındaki
montaj ek yerini oluşturan kasanın yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve
voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen şarj
işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya toz gibi
patlayıcıların bulunduğu ortamlarda şarj etmeyin
veya kullanmayın. Aküyü şarj cihazına takar veya
çıkarırken toz veya dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve bunlara
BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya üzerine
ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında dışarıdaki
sundurmalar veya metal binalar gibi) saklamayın
ve kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın. Gövdesi
çatlamış veya hasarlı aküyü şarj cihazına
takmayın. Aküyü ezmeyin, düşürmeyin ve
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş,
ezilmiş veya herhangi bir şekilde hasar
görmüş (çiviyle delinmiş, çekiç darbesi almış,
üzerine basılmış) aküyü veya şarj cihazını
TÜRKÇE
kullanmayın. Elektrik şokuna veya elektrik
sebebiyle ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman, aleti
takılma veya düşme tehlikesi oluşturmayan
düz bir yüzey üzerine yana yatırarak
yerleştirin. Büyük aküleri bulunan bazı
aletler, akü üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL METAL HİDRÜR
(NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş
olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa
patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında, akü
hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir. Bu, hasar
olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal cildinizi su ve
sabunla birkaç dakika boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az 10 dakika
boyunca gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve derhal
tıbbi yardım alın. (Tıbbi not: Sıvı, %25–35 oranında
potasyum hidroksit solüsyonudur.)
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın, diğerleri
patlayabilir ve kişisel yaralanma ve hasara yol
açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle değiştirin.
Sadece 4° C ve 40° C arasında şarj edin.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek imha
edin.
NiMH ve NiCd+ aküyü ateşe atmayın.
AKÜ
AKÜ TİPİ
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd aküleri şarj eder.
DC515 18 Volt NiCd ve NiMH akülerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş
ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir.
Optimum akü performansı ve ömrü için kullanımda
değilken aküleri oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına zarar
vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5 yıla kadar
saklanabilirler.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı
ve akü üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri
belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne bakın.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Vakumlu temizleyici
1 Geniş nozül
1 Çatlaklar için kullanlan alet
1 Kullanm klavuzu
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şek. A)
1
2
3
4
5
6
Açma/kapama anahtar
Hortum
Nozül
Vakum girişi
Depo
Akü (dahil edilmemiştir)
Akü şarj oluyor.
103
TÜRKÇE
KULLANIM ALANI
DC515 kablosuz vakumlu temizleyiciniz
profesyonel uygulamalarda kuru ve slak maddeleri
emmek için tasarlanmştr.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu elektrik süpürgesi profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN.
Bu alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanılırken nezaret edilmelidir.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru sadece bir voltaj için
tasarlanmştr. Akü takm voltajnn, ölçü
levhasndaki voltaja tekabül ettiğini daima
kontrol edin.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
aletleri kullanın.
Akü (şek. B)
Akü tipi
Alet 18 voltluk akü takmlarnda çalşmaktadr.
Uygun akü takmlar için arkadaki tabloya
başvurun.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullann.
Akünün taklmas ve çkartlmas
• Aküyü (6) yerine tam oturana yerleştirin.
• Aküyü çkartmak için, iki serbest brakma
düğmesine (7) ayn anda basn ve aküyü
aletten çkartn.
Akü takmnn durumu
• Akünüzün (tam) şarjl olmasn sağlayn.
Akü takm yeterli güç üretmiyorsa, şarj
cihaznn klavuzundaki talimatlara göre akü
takmn şarj edin.
Hortumun çkartlmas ve yeniden taklmas
(şek. C)
Çkartlmas
• Hortum nozülünü (9) ba§lantdan (10)
çkartn.
• Bağlant parçasn (8) saatin ters yönünde
çevirin.
• Hortumu, bağlant parçasndan vakum
girişinden (4) çekin.
Yeniden taklmas
• Bağlant parçasn (8) vakum girişinin (4)
içine takn.
• Hortumu yerine sabitlemek için bağlant
parçasn saat yönünde çevirin.
• Hortum nozülünü (9) bağlantnn (10) içine
takn.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
Çalştrma ve kapatma (şek. A)
• Aleti açmak için, açma/kapatma düğmesini
(1) I konumuna getirin.
• Aleti kapatmak için, açma/kapatma düğmesini
(1) O konumuna getirin.
Vakumla temizleme (şek. A)
• Kullanmadan önce depoyu (5) boşaltn ve
temizleyin.
• Hortumun (2) doğru monte edildi§ine emin
olun.
• Nozülü (3), temizlenecek yüzeyin üzerinden
hareket ettirin. Gerektiğinde, hortum (2) dar
yerler için de çalştrlabilir.
• Islak ve kuru maddelerin karştrlmamasn
öneririz. Islak ve kuru maddeler arasnda
geçiş yapmadan önce depoyu boşaltn ve
temizleyin.
UYARI: Alet daima dik pozisyonda
kullann. Depoda toplanan svlarn
motor muhafazasna girmemesi için,
aleti eğmeyin.
UYARI: Aleti daima toz filtresi takl
olarak çalştrn.
104
TÜRKÇE
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi
için bayinize başvurun.
• Durumuna göre, filtrenin dş ksmn lk akar
suyla temizleyin.
• Filtreyi emme ağz üzerine yerleştirin ve saat
yönünde çevirerek sabitleyin.
Deponun boşaltlmas
Emme gücü önemli ölçüde azaldğ zaman
deponun boşaltlmas gerekir.
UYARI: Filtrenin içini ykamayn.
Filtrenin içi slanrsa iyice kurumasn
bekleyin.
Kuru maddelerin boşaltlmas (şek. D)
• Mandal (11) serbest brakn ve depoyu (5)
çkartn.
• Deponun içindekileri bir çöp kabna boşaltn.
• Filtreyi (12) aşağda açklandğ gibi
temizleyin.
• Depoyu tekrar monte edin ve mandal
skştrn.
UYARI: Filtreyi temizlemek için frça
kullanmayn.
Islak maddelerin boşaltlmas (şek. D)
• Mandal (11) serbest brakn ve depoyu (5)
çkartn.
• Çevreye azami özen göstererek svy boşaltn.
• Filtreyi (12) aşağda açklandğ gibi
temizleyin.
• Depoyu tekrar monte edin ve mandal
skştrn.
Temizleme
• Muhafazay yumuşak bir bezle temizlemeden
önce akü takmn çkartn.
• Muhafazay yumuşak bir bez ile düzenli olarak
temizleyin.
Deponun temizlenmesi (şek. D)
Depo her kullanmdan sonra veya kullanm
srasnda slak ve kuru maddeler arasnda geçiş
yaparken temizlenmelidir.
• Depoyu (5) boşaltn.
• Depoyu sert olmayan bir sabun ve slak bir
bezle temizleyin.
• Depoyu yumuşak bir bez kullanarak dikkatle
temizleyin.
Toz filtresinin temizlenmesi (şek. E)
Toz filtresi her kullanmdan sonra
temizlenmelidir. Filtre hasar görürse veya düzgün
çalşmazsa, değiştirilmesi gerekir.
• Toz filtresini (12) saat yönünün ters çevirerek
ve emme ağzndan (13) çekerek çkartn.
• Filtreyi bir çöp kabna silkeleyerek fazla tozu
giderin.
Emme ağznn temizlenmesi (şek. E)
• Filtreyi (14) emme ağzndan çkartn.
• Filtreyi lk akar suyla ykayn.
• Filtreyi yerine takmadan önce kurutun.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi
için bayinize başvurun.
Bunlar:
– DC5151H değiştirme filtresi
Aşağdaki tablolara da bakn.
Aküler
Voltaj
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Şarj adaptör
Voltaj
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla
uzun süre çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her
zaman sorunsuz çalşmas, alete gerekli bakmn
yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazına bakım yapılmaz. Şarj cihazı içinde
kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça
yoktur.
105
TÜRKÇE
evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için
ayırın.
Yağlama
Elektrikli süpürgenizin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve
etrafında toz toplanması halinde bu tozu
ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı
bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını
temizlemek için asla çözücü veya başka
sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar
bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine
herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin;
aletin herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden önce
şarj cihazının fişini AC prizinden çekin. Bir
bez veya metalik olmayan yumuşak bir fırça
kullanılarak, şarj cihazının dışındaki kir ve
yağ çıkartılabilir. Su veya başka bir temizleme
solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik veya
tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece
DEWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla
birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek
isterseniz ya da artık kullanılamaz durumdaysa, normal
106
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri
dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tekrar kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için
bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından
faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim
alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj
edilmelidir. Akünün teknik ömrünün tamamlanmasından
sonra, çevre unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür. Bunları
yetkili tamir servislerine veya yerel bir geri dönüşüm
istasyonuna götürün. Toplanan aküler uygun biçimde
yeniden değerlendirilecek veya imha edilecektir.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
107
∂§§∏¡π∫∞
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ DC515
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Δ¿ÛË
Τύπος
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
√ÁÎÔ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
ª¤ÁÈÛÙË ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘
‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ
∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜
μ¿ÚÔ˜
LPA (ηχητική πίεση)
VDC
W
l
l/s
mm
DC515
18
1
150
1,9
15,9
kg
32
IPX4
2,2
dB(A)
78
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης) dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
89
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος) dB(A)
3
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60335 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
108
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
∂§§∏¡π∫∞
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων
των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή
σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος
νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο
για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την
αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και
κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό
χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στην
μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων
109
∂§§∏¡π∫∞
με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν κίνδυνο
ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί προτού ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του
εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε
φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε
τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα γάντια σας
μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά
ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
110
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις
οδηγίες χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
ενσφήνωση κινούμενων μερών, για τυχόν
θραύση εξαρτημάτων και για τυχόν άλλες
καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί
ζημιά, φροντίστε για την επισκευή του
πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο τύπο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες,
νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα
μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ
∂§§∏¡π∫∞
των δύο ακροδεκτών της μπαταρίας.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜
• ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ πƒÃ4.
ªË ‚˘ı›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤Û· Û ÓÂÚfi!
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·Ì›·ÓÙÔ˘.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË ˘ÚÈÙÈÎÒÓ.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË Â‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·ÚÚfiÊËÛË ıÂÚÌÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και
δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό επίβλεψη
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με αυτό το
προϊόν.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος πιασίματος ή σύνθλιψης δακτύλων.
– Κίνδυνος εισπνοής αναθυμιάσεων κατά την
εργασία με υλικά συγκόλλησης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε
να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την
τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40° C (105° F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
111
∂§§∏¡π∫∞
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΥΔΡΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και
εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία
μπορεί να εκραγεί.
• Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης ή
θερμοκρασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
μικρή διαρροή υγρού από τις κυψέλες της
μπαταρίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Ωστόσο, εάν υπάρχει ρήξη της εξωτερικής
στεγανοποίησης:
α. εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό
και σαπούνι επί αρκετά λεπτά.
β. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο
καθαρό νερό επί τουλάχιστον 10 λεπτά και
ζητήστε ιατρική βοήθεια. (Σημείωση για τους
γιατρούς: Το υγρό είναι διάλυμα καυστικού
καλίου περιεκτικότητας 25–35%.)
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η συσκευή DC515 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών
18 V τύπου NiCd και NiMH.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, στις ετικέτες
του φορτιστή και της μπαταρίας εμφανίζονται τα
ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
112
∂§§∏¡π∫∞
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH
και NiCd+.
Φορτίζει μπαταρίες NiMH και NiCd.
Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·
1 ∫·Ú‰‡ ·ÎÚÔʇÛÈÔ
1 EÍ¿ÚÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û¯ÈÛÌÒÓ
1 ∫˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
1
2
3
4
5
6
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
E‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜
™ÙfiÌÈÔ
E›ÛÔ‰Ô˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
∏ ·Û‡ÚÌ·ÙË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· DC515 ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÚÚÔÊ¿ ÍËÚ¤˜ Î·È ˘ÁÚ¤˜
Ô˘Û›Â˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. B)
Δ‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙˆÓ 18 V.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ù·
ηٿÏÏËÏ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙÂ ÌÔÓÔ
Ì·Ù·ÚȘ Î·È ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• μ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (6) ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô
ÎÔ˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (7) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó ÔÈ
Ì·Ù·Ú›Â˜ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â·Ú΋ ÈÛ¯‡,
ÊÔÚÙ›ÛÙ ÙȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ۈϋӷ
(ÂÈÎ. C)
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
∞Ê·›ÚÂÛË
• μÁ¿ÏÙ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÙÔ˘ ۈϋӷ (9) ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (10).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ (8)
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô
Ù˘ ÛÎÔ‡·˜ (4) ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Û‡Ó‰ÂÛ˘.
∞ÛÊ·Ï‹˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ÛÙÔȯ›ˆÓ
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
113
∂§§∏¡π∫∞
E·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (8) ̤۷ ÛÙËÓ
›ÛÔ‰Ô ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (4).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·
ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÙÔ˘ ۈϋӷ (9)
ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (10).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË I.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË O.
™ÎÔ‡ÈÛÌ· (ÂÈÎ. A)
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙÂ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (5) ÚÈÓ
·fi οı ¯Ú‹ÛË.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ (2) ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ (3).
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ (2) ¿Óˆ
·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi. E¿Ó
Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
• ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ˘ÁÚ¤˜ ηÈ
ÍËÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜. ¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·fi ÍËÚ¤˜ ÛÂ
˘ÁÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ ηÈ
Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÚÒÙ·.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË. ªË
Á¤ÚÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο,
Ù· ˘ÁÚ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ïϯı› ÛÙË
‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
ΠΡΟΣΟΧΗ: £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ
¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ
ÛÎfiÓ˘ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
114
∞‰ÂÈ·ÛÌ· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó Ë ÈÛ¯‡˜
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο.
∞‰ÂÈ·ÛÌ· ÍËÚÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ (ÂÈÎ. D)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ Ì¿ÓÙ·ÏÔ (11) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
‰Ô¯Â›Ô (5).
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÂ
ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ (12) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·Î¿Ùˆ.
• •·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛÙ ÙÔ
Ì¿ÓÙ·ÏÔ.
∞‰ÂÈ·ÛÌ· ˘ÁÚÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ (ÂÈÎ. D)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ Ì¿ÓÙ·ÏÔ (11) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
‰Ô¯Â›Ô (5).
• ∏ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ
Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ (12) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·Î¿Ùˆ.
• •·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛÙ ÙÔ
Ì¿ÓÙ·ÏÔ.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• μÁ¿ÏÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ· ÌÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ (ÂÈÎ. D)
∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi οıÂ
¯Ú‹ÛË ‹ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ Ô˘Û›Â˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ¯Ú‹Û˘.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (5).
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì ‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ Î·È
¤Ó· ˘ÁÚfi ·Ó›.
• ™ÙÂÁÓÒÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÚÔÛÂÎÙÈο Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. E)
ΔÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿
·fi οı ¯Ú‹ÛË. ∞Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›
‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿, Ú¤ÂÈ Ó·
·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘ (12),
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (13).
∂§§∏¡π∫∞
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ·
ÛÎfiÓ˘ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Î·È ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ
Ê›ÏÙÚÔ Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÍÂχÓÂÙÂ
ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Û ¯ÏÈ·Úfi
ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi.
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ηÈ
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ χÓÂÙ ÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘. ∞Ê‹ÛÙÂ
ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó
‚Ú·¯Â› Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
‚Ô‡ÚÙÛ· ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (ÂÈÎ. E)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ (14) ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
• •ÂχÓÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î¿Ùˆ ·fi ¯ÏÈ·Úfi
ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi.
• ™ÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÚÈÓ ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ
¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
– DC5151H Ê›ÏÙÚÔ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘
μϤ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ οو.
£‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Δ¿ÛË
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
∫ÔÚÙÈÛÙ‹˜
Δ¿ÛË
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ο φορτιστής δεν μπορεί να επιδιορθωθεί. Δεν
υπάρχουν στο εσωτερικό του φορτιστή τμήματα που
μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη.
Λίπανση
Η ηλεκτρική σκούπα σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω
από τις θυρίδες αερισμού. Όταν
εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια
και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
115
∂§§∏¡π∫∞
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών
επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναχρησιμοποίηση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους μας.
116
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις μέσω
επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο της DEWALT, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους σέρβις της DEWALT καθώς και
πλήρη στοιχεία και πρόσωπα επικοινωνίας με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί εντελώς
και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες ιόντος λιθίου, NiCd και NiMH
είναι ανακυκλώσιμες. Παραδώστε τις στον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε ή
σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες
που συλλέγονται είτε ανακυκλώνονται είτε
απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.
∂§§∏¡π∫∞
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
117
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N091555
118
09/10
Download PDF

advertising