DC515N | DeWalt DC515N VACUUM CLEANER instruction manual

370000 - 09 LT
DC515
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
14
2
1
4
3
A
5
6
6
7
B
3
2
8
10
9
4
C
12
D
4
5
11
12
14
13
E
5
LIETUVIŲ
DULKIŲ SIURBLYS DC515
Sveikiname!
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Maks. galingumas
Dulkių rinktuvo talpa
Maks. oro srautas
Žarnos antgalio skersmuomm
Saugos klasė
Svoris
VDC
kg
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(garso slėgis)
(garso slėgio paklaida)
(garso galia)
(garso galios paklaida)
W
l
l/s
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertėah
ah =
m/s²
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60335, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
6
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros
tinkle
230 V įrankiai 3 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: reiškia neišvengiamą
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, baigtis mirtinis arba
sunkiu sužeidimu.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
PERSPĖJIMAS: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: nurodo pavojų, nesusijusį
su susižalojimu, kuris, jo nevengiant,
galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
LIETUVIŲ
Bendrieji perspėjimai darbui
su elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugosįspėjimusirvisusnurodymus.Jeibus
nesilaikomatoliaupateiktųįspėjimųirnurodymų,
galikiltielektrossmūgio,gaisroir(arba)sunkaus
sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f)
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
7
LIETUVIŲ
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
8
c)
d)
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos dulkių siurblių naudojimo saugos
taisyklės
• Šis įrankis yra visiškai atsparus vandens
purslams pagal IPX4 saugos klasę. Nemerkite
šio įrankio į vandenį!
• Nenaudokite šio įrankio asbestui siurbti.
• Nenaudokite šio įrankio silikatams siurbti.
• Nenaudokite šio įrankio degiems skysčiams
siurbti.
• Nenaudokite šio įrankio karštoms dalelėms
siurbti.
Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant
vaikus) arba asmenims, kuriems trūksta patirties
ir žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą
atsakingas asmuo ar jiems būtų duoti nurodymai,
kaip naudoti šį įrankį. Vaikai niekada neturi būti
palikti vieni žaisti su šiuo įrankiu.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– Pirštų suspaudimo arba sutraiškymo pavojus.
– Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo
LIETUVIŲ
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatoriaus
bloką ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas
saugos taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant
arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio,
dulkės ar garai gali užsidegti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik DEWALT
krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
PAVOJUS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko į
kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t.y., perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
PERSPĖJIMAS: Nenaudojamą
įrankį paguldykite ant šono ant
lygaus paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SPECIALŪS NURODYMAI DĖL NIKELIO–
KADMIO (NiCd) ARBA NNIKELIO–METALO
HIDRIDO (NiMH) AKUMULIATORIŲ
NAUDOJIMO SAUGOS
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas gali
sprogti.
• Esant ekstremaliam naudojimui
ar ekstremaliai temperatūrai, iš
akumuliatoriaus elementų gali šiek tiek
tekėti skystis. Tai nėra gedimas.
Visgi, jeigu išorinis sandariklis įtrūktų:
a. ir akumuliatoriaus skysčio patektų ant odos,
nedelsdami keletą minučių plaukite tą vietą
muilu ir vandeniu.
b. ir akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
bent 10 minučių skalaukite jas švariu
vandeniu, tuomet nedelsdami kreipkitės
skubios medicinos pagalbos. (Pastaba
gydytojams: šis skystis – tai 25–35 % kalio
hidroksido tirpalas.)
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelyje DC515 naudojami 18 voltų NiCd ir NiMH
akumuliatoriaus blokai.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Ilgalaikis saugojimas nepakenks akumuliatoriui
ar krovikliui. Esant tinkamoms saugojimo
sąlygoms, juos galima laikyti iki 5 metų.
9
LIETUVIŲ
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Akumuliatorius kraunamas.
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
DNekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik DEWALT akumuliatorių
kasetes - kitos kasetės gali sprogti ir jus
sužeisti arba sugadinti įrankį
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
Kraukite tik esant 4°– 40° oro
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite NiMH ir NiCd+
akumuliatorių.
Kraunami NiMH ir NiCd akumuliatoriai.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Dulkių siurblys
1 Platus antgalis
1 Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
1 Naudojimo instrukcija
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio eksploatavimo
vadovą.
Aprašymas (A pav.)
1
2
3
4
5
6
Įjungimo/išjungimo jungiklis
Žarna
Antgalis
Dulkių siurbimo anga
Dulkių rinktuvas
Akumuliatoriaus blokas (nepridedamas)
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Akumuliatorinis dulkių siurblys DC515 skirtas
profesionaliam sausų ir šlapių medžiagų
siurbimui.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šis dulkių siurblys yra profesionalus elektrinis
įrankis.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite
iš jo akumuliatorių. Prieš įdėdami arba
ištraukdami akumuliatorių, visada
išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik DEWALT
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus blokas (B pav.)
Apie krovimo laiką skaitykite techninių
duomenų skyriuje.
10
Akumuliatoriaus tipas
Įrankyje naudojamas 18 V akumuliatorius.
Apie tinkamų akumuliatorių blokų pasirinkimą
skaitykite šio skyriaus gale pateiktą lentelę.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik DEWALT
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko įdėjimas ir išėmimas
• Kiškite akumuliatoriaus bloką (6) į rankeną, kol
jis užsifiksuos.
• Norėdami ištraukti akumuliatoriaus bloką,
vienu metu nuspauskite du akumuliatoriaus
atleidimo mygtukus (7) ir ištraukite bloką iš
rankenos.
Akumuliatoriaus bloko būklė
• Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas yra
(visiškai) įkrautas. Jeigu akumuliatoriaus
blokas gamina nepakankamai energijos,
įkraukite jį vadovaudamiesi kroviklio
naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais.
Žarnos nuėmimas ir uždėjimas (C pav.)
Nuėmimas
• Ištraukite žarnos antgalį (9) iš angos (10).
• Sukite jungiamąją dalį (8) prieš laikrodžio
rodyklę.
• Nuimkite žarną nuo siurbimo angos (4) ties
jungiamąja dalimi.
Uždėjimas
• Įkiškite jungiamąją dalį (8) į siurbimo angą (4).
• Sukite jungiamąją dalį pagal laikrodžio
rodyklę, kad tinkamai pritvirtintumėte žarną.
• Įkiškite žarnos antgalį (9) į angą (10).
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
Įjungimas ir išjungimas (A pav.)
• Norėdami įrankį įjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1) į padėtį I.
• Norėdami įrankį išjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1) į padėtį O.
Siurbimas (A pav.)
• Prieš naudojimą ištuštinkite ir išvalykite
rinktuvą (5).
• Būtinai tinkamai įtaisykite žarną (2).
• Stumkite antgalį (3) virš paviršiaus, kurį reikia
išvalyti. Jeigu būtina, žarną (2) galima naudoti
sunkiai prieinamose vietose.
• Rekomenduojame vienu metu nesiurbti
bei nesumaišyti šlapių ir sausų medžiagų.
Siurbdami kitos rūšies medžiagas, prieš tai
ištuštinkite ir išvalykite rinktuvą.
ĮSPĖJIMAS: Visada naudokite įrankį
stačiai. Nepakreipkite įrankio, kad į
rinktuvą susiurbtų skysčių nepatektų į
variklio korpusą.
ĮSPĖJIMAS: Įrankį visuomet naudokite
su tinkamai įdėtu dulkių filtru.
Pasirenkami priedai
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
Dulkių rinktuvo ištuštinimas
Ženkliai sumažėjus siurbimo galiai, rinktuvą
privaloma ištuštinti.
Sausų medžiagų išpylimas (D pav.)
• Atšaukite skląstį (11) ir nuimkite rinktuvą (5).
• Išpilkite rinktuve esančias šiukšles į šiukšlių
dėžę.
• Išvalykite filtrą (12) kaip nurodyta toliau.
• Vėl įtaisykite rinktuvą ir užšaukite skląstį.
Šlapių medžiagų išpylimas (D pav.)
• Atšaukite skląstį (11) ir nuimkite rinktuvą (5).
• Išpilkite skystį, tinkamai rūpindamiesi aplinka.
• Išvalykite filtrą (12) kaip nurodyta toliau.
• Vėl įtaisykite rinktuvą ir užšaukite skląstį.
Valymas
• Išimkite akumuliatoriaus bloką ir nuvalykite
korpusą minkštu skudurėliu.
• Reguliariai valykite korpusą minkštu
skudurėliu.
Rinktuvo valymas (D pav.)
Po kiekvieno naudojimo arba prieš siurbiant kitos
rūšies medžiagas, rinktuvą reikia išvalyti.
• Ištuštinkite rinktuvą (5).
• Išvalykite rinktuvą muiluotu vandeniu
sudrėkintu skudurėliu.
• Kruopščiai nusausinkite rinktuvą minkštu
skudurėliu.
Dulkių filtro valymas (E pav.)
Dulkių filtrą reikia valyti po kiekvieno naudojimo.
Jeigu filtras yra apgadintas arba tinkamai
neveikia, jį privaloma pakeisti.
• Išimkite dulkių filtrą (12), sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę ir ištraukdami iš siurbimo
11
LIETUVIŲ
angos (13).
• Iškratykite dulkes, patapšnodami filtrą virš
šiukšlių dėžės.
• Jeigu filtras labai nešvarus, nuplaukite jo
išorinę pusę po drungnu tekančiu vandeniu.
• Įtaisykite filtrą: įdėkite jį į siurbimo angą ir
sukite pagal laikrodžio rodyklę.
ĮSPĖJIMAS: Neplaukite filtro vidaus.
Jeigu vidus sudrėktų, palaukite, kol
filtras visiškai išdžius.
ĮSPĖJIMAS: Nevalykite filtro šepečiu.
Siurbimo angos filtro valymas (E pav.)
• Ištraukite filtrą (14) iš siurbimo angos.
• Nuplaukite filtrą po drungnu tekančiu
vandeniu.
• Palaukite, kol filtras išdžius, o tada įdėkite jį
atgal.
Pasirenkami priedai
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į tiekėją.
Priedai:
– DC5151H keičiamasis filtras
Vadovaukitės ir toliau pateiktomis lentelėmis.
Akumuliatorių blokai
Įtampa
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Kroviklis
Įtampa
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
rimtų susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Kroviklio taisyti negalima. Kroviklyje nėra tokių
dalių, kurias galėtų techniškai prižiūrėti pats
vartotojas.
12
Sutepimas
Šio dulkių siurblio papildomai tepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
DEWALT,priedai nebuvo išbandyti su
šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
DEWALT priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
LIETUVIŲ
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
DEWALT surenka senus naudotus DEWALT
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus ir jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• NiCd bei NiMH akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС
DC515
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический прибор фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали приборы DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Макс. выходная мощность
Вт
Емкость пылесборника
л
Макс. поток всасываемого
воздуха
л/сек.
Диаметр сопла шланга
мм
Класс защиты
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPX4
2,2
дБ(А)
78
дБ(А)
дБ(А)
3
89
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60335
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
14
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
РУССКИЙ ЯЗЫК
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
c)
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
или движущихся частей прибора.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
16
e)
f)
g)
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
прибора. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
d)
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности
при работе с пылесосами
• Данный пылесос изготовлен
в брызгозащищенном исполнении,
полностью соответствующем классу защиты
IPX4. Не погружайте прибор в воду.
• Не используйте прибор для всасывания
асбеста.
• Не используйте прибор для всасывания
силикатов.
• Не используйте прибор для всасывания
горючих жидкостей.
• Не используйте прибор для всасывания
раскаленных частиц.
Использование прибора физически или
умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица. Не оставляйте детей одних
с прибором и не позволяйте играть с ним.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск защемления или раздробления
пальцев.
– Риск вдыхания паров при работе
с герметиками.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор. Не вставляйте в зарядное
устройство аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом.
18
Не разбивайте, не бросайте и не
ломайте аккумулятор. Не используйте аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара
при падении, попали под тяжелый
предмет или были повреждены
каким-либо другим образом (например, проткнуты гвоздем, попали
под удар молотка или под ноги).
Это может привести к поражению электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый прибор набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Некоторые приборы
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMН) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность. Однако если повреждено
наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача:
Жидкость представляет собой 25-30%
раствор гидроксида калия).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Не погружайте аккумулятор в воду.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DC515 работает от NiCd, NiMH и Li-Ion
аккумуляторов 18 В.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Рекомендации по хранению
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Не сжигайте NiMH и NiCd+
аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Пылесос
1 Широкая насадка
1 Узкая насадка
1 Руководство по эксплуатации
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
1
2
3
4
5
6
Клавиша выключателя
Шланг
Сопло
Входной патрубок
Пылесборник
Аккумулятор (не входит в комплект поставки)
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш аккумуляторный пылесос DC515
предназначен для профессиональной
работы по удалению с поверхностей сухих
пылеобразных и жидких веществ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данный пылесос является профессиональным
электроприбором.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к прибору. Неопытные пользователи должны
использовать данный прибор под руководством
опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
прибора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой прибора всегда
извлекайте аккумулятор. Перед
установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
прибор.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Аккумулятор (Рис. В)
Тип аккумулятора
Данный прибор работает от аккумуляторов
напряжением 18 В. Типы допускаемых
к использованию аккумуляторов приведены
ниже в таблице.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение аккумулятора
• Вставьте аккумулятор (6) в прибор до
щелчка.
• Для извлечения аккумулятора одновременно
нажмите на обе кнопки освобождения
аккумулятора (7) и извлеките аккумулятор из
прибора.
Состояние аккумулятора
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью). Если аккумулятор не
производит достаточной мощности
для работы пылесоса, зарядите его
в соответствии с инструкцией по
эксплуатации зарядного устройства.
20
Снятие и установка шланга (Рис. С)
Снятие
• Извлеките наконечник шланга (9) из гнезда
(10).
• Поверните соединительную деталь (8)
против часовой стрелки.
• Потяните за соединительную деталь
и извлеките шланг из входного патрубка (4).
Установка
• Вставьте соединительную деталь (8) во
входной патрубок (4).
• Для фиксации шланга, поверните
соединительную деталь по часовой стрелке.
• Вставьте наконечник шланга (9) в гнездо (10).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Включение и выключение (Рис. А)
• Чтобы включить прибор, установите клавишу
выключателя (1) в положение I.
• Чтобы выключить прибор, установите
клавишу выключателя (1) в положение О.
Работа пылесосом (Рис. А)
• Перед началом работы опорожните
и очистите пылесборник (5).
• Убедитесь, что шланг (2) установлен
правильно.
• Перемещайте сопло (3) по очищаемой
поверхности. При необходимости,
наконечник шланга (2) можно использовать
для работы в труднодоступных местах.
• Рекомендуется не смешивать сухие
и жидкие вещества. Перед сменой веществ,
предварительно опорожните и очистите
пылесборник.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
пылесос в прямом положении. Не
наклоняйте пылесос во избежание
попадания в электродвигатель
жидкости, втянутой
в пылесборник.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
пылесос только с установленным
противопылевым фильтром.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Опорожнение пылесборника
Если скорость всасывания веществ заметно
снизилась, пылесборник необходимо
опорожнить.
Удаление сухих веществ (Рис. D)
• Откройте зажим (11) и снимите пылесборник
(5).
• Высыпьте содержимое пылесборника
в емкость для отходов.
• Очистите фильтр (12), как указано ниже.
• Установите пылесборник на место, закройте
зажим.
Удаление жидких веществ (Рис. D)
• Откройте зажим (11) и снимите пылесборник
(5).
• Утилизируйте жидкость безопасным для
окружающей среды способом.
• Очистите фильтр (12), как указано ниже.
• Установите пылесборник на место, закройте
зажим.
Чистка
• Перед чисткой корпуса пылесоса мягкой
тканью, извлеките аккумулятор.
• Регулярно протирайте корпус прибора
мягкой тканью.
Чистка пылесборника (Рис. D)
Пылесборник необходимо очищать каждый
раз после работы или при смене всасываемых
веществ во время работы.
• Опорожните пылесборник (5).
• Для чистки пылесборника используйте
только слабый мыльный раствор и влажную
ткань.
• Осторожно высушите пылесборник мягкой
тканью.
Чистка противопылевого фильтра (Рис. Е)
Противопылевый фильтр необходимо чистить
после каждого использования пылесоса. Если
фильтр поврежден или не выполняет своих
функций, его необходимо заменить.
• Снимите противопылевой фильтр (12) со
всасывающего отверстия (13), повернув его
в направлении против часовой стрелки.
• Вытряхните пыль в мусорный контейнер
легким постукиванием по фильтру.
• В зависимости от состояния, промойте
наружные части фильтра теплой проточной
водой.
• Зафиксируйте фильтр на всасывающем
отверстии, повернув его в направлении по
часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ: Не мойте внутреннюю поверхность фильтра. Если
внутренняя поверхность фильтра
окажется влажной, дождитесь ее
полного высыхания.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте щетку для очищения
фильтра пылесборника.
Чистка фильтра всасывающего отверстия
(Рис. Е)
• Извлеките из всасывающего отверстия
фильтр (14).
• Промойте фильтр теплой проточной водой.
• Высушите фильтр, прежде чем установить
его на место.
Дополнительные принадлежности
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
К ним относятся:
– DC5151H сменный фильтр
Также см. приведенную ниже таблицу:
Аккумуляторы
Напряжение
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
Зарядное устройство
Напряжение
NiCd
9–18
DE9116
NiMH
DE9039
NiMH
DE9116
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроприбор DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
прибора увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск прибора
может привести к получению
травмы.
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
Смазка
Ваш пылесос не требует дополнительной
смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
прибора. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь прибора; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть прибора в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
22
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
РУССКИЙ ЯЗЫК
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из прибора.
• NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00200820 - 20-02-2013
23
24
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising