DC515N | DeWalt DC515N VACUUM CLEANER instruction manual

359203-59 BG
Превод на оригиналните инструкции
DC515
2
1
4
3
A
5
6
6
7
B
2
2
8
10
9
4
C
12
5
11
D
3
12
14
13
E
4
ПРАХОСМУКАЧКА DC515
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT един от
най-надеждните партньори на потребителите
на професионални електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
Тип
Максимална изходяща мощност
Обем на резервоара
Максимален въздушен поток
Диаметър на дюзата на маркуча
Клас на защита
Тегло
LPA (звуково налягане)
KPA (колебание на звуковото налягане)
LWA (звукова мощност)
KWA (колебание в звуковата мощност)
VDC
W
l
л/с
мм
кг
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
IPХ4
2,2
78
3
89
3
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
ah =
м/с²
Колебание K =
м/с²
< 2,5
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
дадени в EN 60335 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излъчването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента.
Все пак, ако инструмента се
използва за различни приложения
с различни аксесоари или има
слаба поддръжка, излъчването на
вибрациите може да се различава.
Това може значително да увеличи
нивото на излъчване през
цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти
10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти
3 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Показва неминуемо
опасна ситуация, която ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, може да
доведе до смърт или сериозно
нараняване.
ВАЖНО: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
или средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
5
се избегне,може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прочетете всички
предупреждения и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
6
б)
в)
г)
д)
е)
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящите се
части на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове, понеже могат
да доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
други звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
7
б)
в)
г)
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Използването на друг
вид батерии може да предизвика
нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от
батерията може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна
медицинска помощ. Изтеклата от
батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни инструкции за
безопасност за прахосмукачки
• Този инструмент е изцяло водоустойчив
според защитен клас IPX4. Не потапяйте
уреда във вода!
• Не използвайте инструмента за засмукване
на азбест.
• Не използвайте инструмента за засмукване
на силикати.
• Не използвайте инструмента за засмукване
на запалими течности.
• Не използвайте инструмента за засмукване
на горещи частици.
Tози продукт не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени
физически, сензорни или умствени
възможности, или с липса на знания, освен
ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на
устройството от човек, отговорен за тяхната
8
безопасност. Никога не оставяйте сами деца да
си играят с този продукт.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Риск от прищипване или счупване на
пръсти.
– Риск от вдишване на изпарения при
работа с лепила.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
МЯСТО НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност по-долу.
След това следвайте дадената процедура за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйте във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
ОПАСНОСТ: Никога и по никаква
причина не се опитвайте да
отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет. Не използвайте
батериен пакет или зарядно
устройство, което е било ударено
рязко, изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ-КАДМИЕВИ (NiCd)
ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИДНИ (NiMH)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня.
• При екстремни условия на използване
или в резултат на температурните
условия може да се появи изтичане на
течност от батерийния пакет. Това не
означава повреда.
Все пак, ако външния печат е счупен:
а. и батерийната течност е попаднала
на кожата ви, незабавно изплакнете
няколко минути със сапун и вода.
б. и батерийната течност попадне
в очите ви, измийте ги и ги
изплакнете с чиста вода за 10 минути
и потърсете незабавна медицинска
помощ. (Mедицинска забележка:
Течността е 25–35% разтвор на калиев
хидроксид.)
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DC515 работи на 18 волтови NiCd и NiMH
батерийни пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. Дългото съхранение няма да навреди
на батерийния пакет или зарядното
устройство. При подходящи условия те
могат да се съхраняват до 5 години.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
9
Използвайте само с батерийни пакети
на DEWALT, другите може да избухнат
и да причинят наранявания и щети.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
Не излагайте на вода.
Електрическа безопасност
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката.
Зареждайте само при между 4 °C
и 40 °C.
Не изгаряйте батерийния пакет NiMH
и NiCd+.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
Зарежда NiMH и NiCd батерийни
пакети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само˝DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Вижте техническите данни за времето
за зареждане.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Прахосмукачка
1 Широка дюза
1 Тесен накрайник
1 Ръководство с инструкции
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. A)
1
2
3
4
5
6
Превключвател за вкл./изкл.
Маркуч
Дюза
Вакуумен вход
Резервоар
Батериен пакет (не е включен)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата акумулаторна прахосмукачка DC515
е създадена за засмукване на сух и мокър
материал за професионално приложение.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тази прахосмукачка е професионален
електроинструмент.
10
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
Батериен пакет (фиг. B)
Вид на батериите
Инструментът работи на батерийни пакети от
18 волта.
Обърнете се към таблицата отзад на раздела
за приложими батерийни пакети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само батерийни пакети и зарядни
устройства на DEWALT.
Вкарване и сваляне на батерийния пакет
• Вкарайте батерийния пакет (6)
в инструмента, докато не щракне на място.
• За да свалите батерийния пакет,
натиснете двата освобождаващи бутона
(7) едновременно и го издърпайте от
инструмента.
Състояние на батерийния пакет
• Уверете се, че батерийния пакет
е (напълно) зареден. Ако батерийния
пакет не произвежда достатъчно енергия,
заредете батерийния пакет, като следвате
инструкциите в ръководството на зарядното
устройство.
Сваляне и поставяне на маркуча (фиг. С)
Сваляне
• Извадете дюзата на маркуча (9) от фитинга
(10).
• Завъртете свързващия елемент (8)
в посока, обратна на часовниковата
стрелка.
• Издърпайте маркуча от входа (4) на
прахосмукачката при свързващия елемент.
Поставяне
• Вкарайте свързващият елемент (8) във
вакуумния отвор (4).
• Завъртете свързващия елемент по посока
на часовниковата стрелка, за да фиксирате
позицията на маркуча.
• Вкарайте дюзата на маркуча (9) във
фитинга (10).
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
Включване и изключване (фиг. A)
• За да включите инструмента, поставете
превключвателя за включване
и изключване (1) на позиция I.
• За да изключите инструмента, поставете
превключвателя за включване
и изключване (1) на позиция O.
Почистване (фиг. A)
• Изпразнете и почистете резервоара (5)
преди употреба.
• Уверете се, че маркуча (2) е правилно
поставен.
• Преместете дюзата (3) над повърхността
за почистване. Ако е необходимо, маркуча
(2) може да се използва за ограничени
повърхности.
• Препоръчваме да не се смесват мокри
и сухи вещества. Когато превключвате
на различни вещества, първо изпразнете
и почистете резервоара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
използвайте инструмента
в изправена позиция. Не
накланяйте инструмента, за
да избегнете разливането на
течности, събрани в резервоара,
и навлизането им в корпуса на
мотора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
работете с инструмента
с поставен филтър за прах.
Допълнителни аксесоари
Посъветвайте се с вашия доставчик за поподробна информация относно подходящите
аксесоари.
Изпразване на резервоара
Резервоарът трябва да се изпразва, когато
силата на засмукване се намали значително.
Изпразване на сухи вещества (фиг. D)
• Освободете ключалката (11) и свалете
резервоара (5).
• Изпразнете съдържанието на резервоара
в кош за боклук.
• Почистете филтъра (12) както е описано подолу.
• Сложете отново резервоара и поставете
ключалката.
Изпразване на мокри вещества (фиг. D)
• Освободете ключалката (11) и свалете
резервоара (5).
• Изхвърлете течността с грижа към околната
среда.
• Почистете филтъра (12) както е описано подолу.
• Сложете отново резервоара и поставете
ключалката.
Почистване
• Свалете батерийния пакет преди
почистване на корпуса с мека кърпа.
• Редовно почиствайте корпуса с мокра кърпа.
Почистване на резервоара (фиг. D)
Резервоарът трябва да се почиства след всяка
употреба или когато се сменят веществата по
време на употреба.
• Изпразнете резервоара (5).
• Почиствайте резервоара с мек сапун
и влажна кърпа.
• Внимателно подсушете резервоара
с помощта на мека кърпа.
Почистване на филтъра за прах (фиг. Е)
Филтърът за прах трябва да се почиства след
всяка употреба. Ако филтърът е повреден или
не работи правилно, трябва да се смени.
11
• Свалете филтъра за прах (12) като
го завъртите в посока обратна на
часовниковата стрелка и го свалите от
засмукващия отвор (13).
• Изтърсете остатъка от прахта, като
изтупате филтъра в коша за боклук.
• В зависимост от състоянието на филтъра,
измийте го отвън на топла течаща вода.
• Закрепете филтъра, като го поставите
над засмукващия отвор и го завъртите по
посока на часовниковата стрелка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не измивайте
вътрешната страна на филтъра.
Оставете филтъра да се изсуши
напълно, ако вътрешната страна
е мокра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте четка за почистване
на филтъра.
Почистване на филтъра на засмукващия отвор
(фиг. E)
• Свалете филтъра (14) от засмукващия
отвор.
• Измийте филтъра под топла течаща вода.
• Подсушете филтъра преди да го сложите
обратно на място.
Допълнителни аксесоари
Посъветвайте се с вашия доставчик за поподробна информация относно подходящите
аксесоари.
Това са:
– DC5151H резервен филтър
Погледнете за справка таблиците по-долу.
Батерийни пакети
Волтаж
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
Зарядно устройство
Волтаж
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за продължително време на работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
12
грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Зарядното устройство не се сервизира. Няма
части за сервизиране на вътрешността на
зарядното устройство.
Смазване
Вашата прахосмукачка не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT, аксесоари
не са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с него може да е опасно. За да
намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
zst00221688 - 21-11-2013
13
14
Download PDF

advertising