DC515N | DeWalt DC515N VACUUM CLEANER instruction manual

544666 - 66 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC515
2
1
4
3
A
5
6
6
7
B
2
2
8
10
9
4
C
12
5
11
D
3
12
14
13
E
4
VYSÁVAČ DC515
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Max. výkon
Obsah nádržky
Max. prietok vzduchu
Priemer hubice
Trieda ochrany
Hmotnosť
VDC
W
l
l/s
mm
IPX4
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC515
18
1
150
1,9
15,9
32
2,2
78
3
89
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v týmto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60335 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
5
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE: Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
6
e)
f)
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
g)
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka určená pre určitý
druh akumulátora môže byť nebezpečná pri
nabíjaní iného typu akumulátora.
b)
c)
d)
Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte
ich mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte
vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
do očí, zasiahnuté miesto opláchnite
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z batérie môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre vysávače
• Tento vysávač je po celom povrchu chránený
pred striekajúcou vodou v súlade s triedou
ochrany IPX4. Neponárajte toto zariadenie do
vody!
• Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie
azbestu.
• Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie
silikátov.
• Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie
horľavých kvapalín.
• Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie
žeravých čiastočiek.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti by nemali byť ponechané
bez dohľadu, aby sa s týmto výrobkom nehrali.
7
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Riziko pritlačenia alebo rozdrvenia prstov.
– Riziko nadýchania sa nebezpečných výparov
pri práci s lepidlami.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie alebo
vybratie akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť
iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT .
• ZABRÁŇTE , aby sa akumulátor dostal do
styku s vodou a akumulátory neponárajte do
vody nebo do iných kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(105°F) (ako sú vonkajšie búdy alebo
kovové budovy v lete).
8
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy
sa nepokúšajte akumulátor zo
žiadneho dôvodu rozoberať. Ak je
obal akumulátora prasknutý alebo
poškodený, nevkladajte akumulátor do
nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU NiCd ALEBO (NiMH)
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora.
To nie je známkou poruchy.
Avšak pokiaľ je vonkajšie tesnenie porušené:
a. a kvapalina z akumulátora sa Vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasiahnuté
miesto niekoľko minút mydlom a vodou.
b. ak sa kvapalina z akumulátora dostane
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina
je 25 – 35 % roztok hydroxidu draselného.)
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORA
Model DC515 pracuje s akumulátormi NiCd
a NiMH s napätím 18 V.
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu
a životnosti skladujte akumulátory pri izbovej
teplote, ak sa nepoužívajú.
Nabíja akumulátory typu NiMH a NiCd.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor aj nabíjačku
nepoškodí. V správnych podmienkach môžu
byť tieto výrobky skladované až 5 rokov.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Akumulátor je nabitý.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
POUŽÍVAJTE IBA AKUMULÁTORY DeWALT , iné
typy môžu explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Akumulátory typu NiMH a NiCd+ nikdy
nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Vysávač
1 Širokú hubicu
1 Štrbinový nástavec
1 Návod na obsluhu
• Pred začatím práce venujte dostatok času
pozornému prečítaniu a pochopeniu tohto
návodu.
Popis (obr. A)
1
2
3
4
5
6
Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
Hadica
Hubica
Vstup nasávania
Nádobka
Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)
POUŽITIE VÝROBKU
Váš akumulátorový vysávač DC515 je určený
na profesionálne vysávanie suchých i mokrých
čiastočiek.
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín a plynov.
Tento vysávač je elektrické náradie na
profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali
do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené
osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
9
Akumulátor (obr. B)
Typ akumulátora
Náradie pracuje s akumulátormi s napätím 18 V.
Vhodné typy akumulátora nájdete v tabuľke na
zadnej strane návodu na použitie.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora
• Vložte akumulátor (6) do vysávača tak, aby
došlo k jeho riadnemu usadeniu.
• Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte súčasne
obe uvoľňovacie tlačidlá (7) a potom ho
z rukoväti vyberte.
Stav akumulátora
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý. •
Ak akumulátor nedodáva dostatočný výkon,
nabite ho podľa pokynov uvedených v príručke
nabíjačky.
Odobratie a nasadenie hadice (obr. C)
Odobratie
• Vysuňte hubicu hadice (9) zo spojovacieho
miesta (10) von.
• Spojovací diel (8) otočte proti smeru chodu
hodinových ručičiek.
• Zo vstupu nasávania (4) spojovacieho dielu
vysuňte von hadicu.
Opätovné nasadenie
• Zasuňte spojovací diel (8) do vstupu
nasávania (4).
• Spojovací diel otočte v smere chodu
hodinových ručičiek tak, aby sa hadica v danej
polohe zaistila.
• Do spojovacieho miesta (10) zasuňte hubicu
hadice (9).
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
• Ak chcete náradie zapnúť, nastavte spínač
zapnuté/vypnuté (1) do polohy I.
10
• Ak chcete náradie vypnúť, nastavte vypínač
zapnuté/vypnuté (1) do polohy O.
Vysávanie (obr. A)
• Pred použitím vysypte a vyčistite nádržku (5).
• Uistite sa, či je hadica (2) správne nasadená.
• Hubicu (3) ťahajte po ploche, ktorá sa má
vysávať. Ak je potrebné, v tesných priestoroch
je možné použiť hadicu (2).
• Neodporúčame zlučovať mokré a suché
nečistoty. Pred vysávaním mokrých nečistôt
po ukončení vysávania suchých a naopak,
odporúčame nádržku vyprázdniť a vyčistiť.
VAROVANIE: Náradie používajte vždy
vo vzpriamenej polohe. Nenakláňajte
vysávač, mohlo by dôjsť k zaliatiu
motorovej časti nazbieranou tekutinou
z nádržky.
VAROVANIE: Náradie používajte vždy
s nasadeným prachovým filtrom.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Vyprázdnenie nádržky
Nádržka sa musí vyprázdniť vždy, keď znateľne
poklesne nasávací výkon.
Vyprázdnenie suchých nečistôt (obr. D)
• Uvoľnite západku (11) a nádržku (5) odoberte.
• Vyprázdnite obsah nádržky do odpadkového
koša.
• Podľa nižšie uvedeného postupu vyčistite filter
(12).
• Nádržku nasaďte späť a zaistite západku.
Vyprázdnenie mokrých nečistôt (obr. D)
• Uvoľnite západku (11) a nádržku (5) odoberte.
• Kvapalinu likvidujte s ohľadom na životné
prostredie.
• Podľa nižšie uvedeného postupu vyčistite filter
(12).
• Nádržku nasaďte späť a zaistite západku.
Čistenie
Pred čistením krytov mäkkou handričkou odpojte
akumulátor.
• Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt.
Čistenie nádržky (obr. D)
Nádržku by ste mali vyčistiť po každom použití
a vždy, keď zmeníte vysávanie suchých nečistôt
na mokré a naopak.
• Nádržku (5) vyprázdnite.
• Na čistenie nádržky používajte mydlový roztok
a navlhčenú handričku.
• Mäkkou handričkou nádržku starostlivo
osušte.
Čistenie prachového filtra (obr. E)
Prachový filter by mal byť vyčistený po každom
použití vysávača. Ak je filter poškodený alebo ak
nepracuje správne, musí sa vymeniť.
• Otáčaním proti smeru chodu hodinových
ručičiek prachový filter (12) vyberte a odpojte
od nasávacieho otvoru (13).
• Poklepom vytrepte prach a nečistoty z filtra do
odpadkového koša.
• V závislosti od jeho stavu opláchnite vonkajší
povrch filtra vlažnou tečúcou vodou.
• Pripojením k nasávaciemu otvoru a otočením
v smere chodu hodinových ručičiek filter na
mieste zaistite.
VAROVANIE: Vnútornú časť filtra
neumývajte. Ak sú vnútorné časti filtra
vlhké, nechajte ich dôkladne vyschnúť.
VAROVANIE: Na vykefovanie a na
čistenie filtra nepoužívajte kefu.
Nabíjačka
Napätie
9–18
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať. Vnútri
nabíjačky nie sú žiadne opraviteľné dielce.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
Čistenie nasávacieho otvoru prachového filtra
(obr. E)
• Z otvoru nasávania vyberte filter (14).
• Filter opláchnite vlažnou tečúcou vodou.
• Pred vložením späť filter vysušte.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Tieto riziká sú nasledujúce:
– náhradný filter DC5151H
Pozrite tiež nižšie uvedenú tabuľku.
Akumulátory
Napätie
18
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
11
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto
výrobkom testované, môže byť použitie
takého príslušenstva nebezpečné. Ak
chcete znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi
alebo do miestnej zberne. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej
používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241058 - 15-07-2014
12
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising