BDV156 | Black&Decker BDV156 TORCH instruction manual

www.blackanddecker.eu
Osprzęt samochodowy
do zastosowań
nieprzemysłowych
555555-04 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDV156
2
2
POLSKI
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy
reflektorów
Na reflektorze umieszczono następujące symbole
ostrzegawcze:
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Reflektor punktowy Black & Decker jest przeznaczony dla
majsterkowiczów i hobbistów. Urządzenie to nie nadaje
się do celów przemysłowych.
Nie dotykaj soczewki, gdyż może być bardzo
gorąca, nawet jeszcze przez kilka minut po
wyłączeniu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeń stwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem reflektora dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie reflektora
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie reflektora w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
•
•
•
•
•
Zastosowanie reflektora
Z reflektorem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania reflektora przez dzieci lub
osoby niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Reflektor nie jest zabawką.
•
Używaj reflektora tylko w suchym otoczeniu. Uważaj,
by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj reflektora w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj reflektora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla i wtyczki.
•
•
•
•
•
Przed schowaniem reflektora lub rozpoczęciem
ładowania najpierw całkowicie go ochłodź.
Nie przybliżaj soczewki reflektora do łatwopalnych
materiałów, gdyż wysoka temperatura może
wywołać pożar.
Gdy reflektor jest włączony lub jeszcze się nie
schłodził, nigdy nie kładź go soczewką do dołu.
Nigdy nie pozostawiaj reflektora bez nadzoru.
Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt domowych do
obszaru pracy.
Gdyby reflektor upadł na ziemię lub doznał
podobnych, silnych obciążeń mechanicznych,
sprawdź soczewkę, czy nie uległa uszkodzeniu.
Nigdy nie włączaj reflektora z uszkodzoną soczewką
lub bez soczewki.
Soczewka jest wykonana ze szkła. Przy silnym
mechanicznym obciążeniu soczewka może pęknąć
lub stłuc się. Uszkodzoną soczewkę wymień na nową
tego samego typu. Zakładaj rękawice ochronne,
ponieważ ostre krawędzie mogą skaleczyć ręce.
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny
i nie kieruj go w oczy innej osoby.
Nie zanurzaj reflektora w wodzie.
Stosuj wyłącznie żarówki zamienne typu określonego
w danych technicznych.
Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki
Black & Decker. Najpierw przyłącz ładowarkę do
reflektora, a następnie do źródła prądu.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Po użyciu
•
Nieużywany reflektor przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu reflektora w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń reflektor przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Akumulatory
•
W żadnym przypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
•
Nie składuj akumulatora w temperaturach powyżej
40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturach otoczenia
od 10 °C do 40 °C.
•
Używaj wyłącznie ładowarek dostarczonych wraz
z reflektorem.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
podanych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach pracy akumulatory
mogą stać się nieszczelne. W razie zauważenia
wypływu elektrolitu ostrożnie zbierz go szmatą.
Unikaj kontaktu ze skórą.
•
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady:
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór kwasu siarkowego,
który jest szkodliwy dla zdrowia i innych przedmiotów.
Gdyby środek ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. W razie zaczerwienienia,
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem reflektora sprawdź, czy nie zawiera
on jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj reflektora, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
•
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
3
podrażnienia lub innych niepokojących objawów zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością wody i niezwłocznie udaj się
do lekarza.
warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by
nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
Elementy reflektora
Ładowarka
Ładowarka jest przystosowana tylko do określonego
napięcia. Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej zgadza się z lokalnym napięciem
sieciowym.
Uwaga! Nigdy nie przyłączaj reflektora bezpośrednio
do sieci.
Reflektor ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Wymienna żarówka halogenowa kwarcowa
2. Gumowy pierścień osłonowy
3. Wskaźnik elektroluminescencyjny ładunku
akumulatora
4. Blokada wyzwalacza
5. Uchwyt pistoletowy
6. Pętla do przenoszenia
7. W t y k ł a d o w a r k i / s a m o c h o d o w e g o k a b l a
zasilającego
8. Samochodowy kabel zasilający
9. Ładowarka sieciowa
10. Wyzwalacz z 3-pozycyjnym nastawnikiem jasności
11. Gniazdo do ładowania akumulatora prądem
o napięciu 12 V
Ładowarka Black & Decker jest przeznaczona wyłącznie
do ładowania akumulatora, z którym została dostarczona.
Inne akumulatory mogą pęknąć, co niechybnie prowadzi
do szkód rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
•
Nie próbuj otwierać ładowarki.
•
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
W czasie ładowania akumulatora zapewnij wystarczającą
wentylację.
NIE PRZEŁADOWUJ AKUMULATORA.
•
Przy zasilaniu z sieci maksymalny czas ładowania
wynosi 14 godzin.
•
Przy zasilaniu ze źródła prądu stałego maksymalny
czas ładowania wynosi 14 godzin.
•
Po zakończeniu ładowania odłącz reflektor od źródła
zasilania i przed użyciem odczekaj 5 minut.
Ładowanie reflektora (rys. rys. A - C)
•
W chwili dostawy akumulator reflektora jest
częściowo naładowany. Przed pierwszym użyciem
naładuj go za pomocą ładowarki sieciowej (9) przez
12 do 14 godzin lub do chwili zapalenia się zielonej
diody elektroluminescencyjnej ładunku akumulatora
(3).
•
Po każdym użyciu ładuj reflektor aż do zapalenia
się zielonej diody elektroluminescencyjnej ładunku
akumulatora (3).
Na ładowarce są umieszczone następujące
symbole:
Ładunek akumulatora można w każdej chwili sprawdzić
przez naciśnięcie przycisku (3).
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna.
O ładunku akumulatora informują diody
elektroluminescencyjne.
•
Gdy świeci się jedna czerwona dioda
elektroluminescencyjna, to znaczy że reflektor
należy jak najszybciej naładować.
•
Gdy świecą się dwie czerwone diody
elektroluminescencyjne, to znaczy że ładunek
akumulatora jest wystarczający.
•
Zielona dioda elektroluminescencyjna informuje
o całkowitym naładowaniu akumulatora.
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
130oC Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza i nie daje
się już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć
od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
Ładowanie przy użyciu ładowarki sieciowej
(rys. rys. A - C)
•
Upewnij się, czy reflektor jest wyłączony (blokada
wyzwalacza (4) znajduje się w pozycji „Wył”,
a wyzwalacz (10) nie jest naciśnięty).
Uwaga! Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 14
godzin.
•
Wtyk (7) ładowarki włóż w gniazdo do ładowania
12 VDC (11).
•
Przyłącz ładowarkę (9) do gniazda sieciowego.
•
Ładuj akumulator przez ok. 12 - 14 godzin aż do
zapalenia się zielonej diody elektroluminescencyjnej
(3).
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na
tabliczce znamionowej urządzenia.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć jego
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
4
Uwaga! Nie dotykaj szklanej bańki żarówki. Zabrudzenie
żarówki lub odciski palców skracają jej trwałość
użytkową.
Ładowanie przy użyciu samochodowego kabla
zasilającego (rys. rys. A - C)
•
Upewnij się, czy reflektor jest wyłączony (blokada
wyzwalacza (4) znajduje się w pozycji „Wył”,
a wyzwalacz (10) nie jest naciśnięty).
Uwaga! Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 14
godzin.
•
Wtyk (7) samochodowego kabla zasilającego włóż
w gniazdo do ładowania 12 VDC (11).
•
Wtyk (8) samochodowego kabla zasilającego włóż
w gniazdo zapalniczki pojazdu lub inne gniazdo
źródła prądu 12 VDC.
•
Ładuj akumulator przez ok. 13 - 14 godzin aż do
zapalenia się zielonej diody elektroluminescencyjnej
(3).
Żarówkę (1) można oczyścić ściereczką zwilżoną
alkoholowym preparatem do czyszczenia.
•
Odłącz reflektor od źródła prądu.
•
Podważ gumowy pierścień osłonowy (2) i zsuń
go do przodu z reflektora. W ten sposób uzyskuje
się dostęp do dwóch małych wkrętów z rowkiem
krzyżowym (12) w pierścieniu ustalającym (13).
•
Wykręć obydwa wkręty (12) i przechowaj je.
•
Zdejmij pierścień ustalający (13), szklaną soczewkę
(14) i gumowy pierścień samouszczelniający
o przekroju okrągłym (15). Odłóż te elementy na
bok.
•
Ostrożnie zdejmij odbłyśnik (16) wraz z zamocowaną
w nim żarówką.
•
Odłącz przewód przyłączeniowy żarówki (17) od
przewodu zasilającego.
•
Odczep zaczep ustalający (18) od kołnierza
odbłyśnika (rys. E).
•
Wykręć wkręt (19) i wyjmij przewód
przyłączeniowy.
•
Wyjmij żarówkę (1) i odłącz przewód
przyłączeniowy.
•
Włóż żarówkę zamienną (1) w kołnierz odbłyśnika
(16).
•
Zahacz zaczep ustalający (18) o kołnierz odbłyśnika
(16).
•
Zamocuj przewód wkrętem (19).
•
Przewód przyłączeniowy żarówki (17) połącz
z przewodem zasilającym.
•
Włóż odbłyśnik (16) w obudowę reflektora.
•
Gumowy pierścień samouszczelniający o przekroju
okrągłym (15) włóż w rowek na zewnętrznej
krawędzi odbłyśnika (16).
•
Tak włóż szklaną soczewkę (14) i pierścień
ustalający (13), by otwory na wkręty pokryły się
z otworami do mocowania,
•
Za pomocą dwóch wkrętów (12) zamocuj pierścień
ustalający (13).
•
Załóż gumowy pierścień osłonowy (2).
Upewnij się, czy w gnieździe zapalniczki samochodowej,
zewnętrznego akumulatora, pomocniczego urządzenia
rozruchowego itd. występuje napięcie stałe 12 V i czy
pojemność danego źródła zasilania wystarcza na
pobór prądu o natężeniu 0,5 A przez 12 godzin. Gdy
przykładowo korzystasz z zewnętrznego akumulatora,
jego pojemność musi wynosić przynajmniej 4 Ah.
Wskazówka: W niektórych typach samochodów gniazdo
zapalniczki otrzymuje napięcie dopiero po włączeniu
zapłonu.
Zastosowanie
Zastosowanie reflektora (rys. B)
•
Blokadę wyzwalacza (4) przesuń do dołu do pozycji
„Wył”.
•
Naciśnij wyzwalacz (10), by włączyć reflektor.
•
By zwiększyć jasność światła, kilka razy naciśnij
wyzwalacz (10) w odstępach 1 sekundy.
•
By zablokować wyzwalacz (10) w pozycji „Wł”,
naciśnij go odpowiednią ilość razy aż do osiągnięcia
żądanej jasności i przesuń blokadę (4) do góry do
pozycji „Wł”.
•
By wyłączyć reflektor, przesuń blokadę wyzwalacza
(4) do dołu do pozycji „Wył”.
Zintegrowana pętla do przenoszenia
•
Pętla do przenoszenia (6) służy do przechowywania
i transportu reflektora. Pętlę można zaciągnąć
suwakiem na sznurze.
Wymiana bezpiecznika w samochodowym kablu
zasilającym
•
Zdejmij żółty kapturek przez obrócenie go w lewo.
•
Zdejmij pierścień gumowy, kołek centrujący
i sprężynę.
•
Wyjmij bezpiecznik.
•
Włóż nowy bezpiecznik tego samego rodzaju
i o takim samym natężeniu prądu (0,5 A).
•
Załóż kołek centrujący, sprężynę i pierścień
gumowy.
•
Zamocuj żółty kapturek przez obrócenie go
w prawo.
KONSERWACJA
Reflektor firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia
reflektora odłącz go od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj reflektor wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Nie zanurzaj reflektora w wodzie.
Ochrona środowiska
Wymiana żarówki (rys. rys. D i E)
Do wymiany żarówki (1) jest potrzebny mały wkrętak
krzyżowy i żarówka zamienna typu określonego w danych
technicznych.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
5
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Prąd wejściowy
Masa
Akumulator
żarówka
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
VDC
mA
kg
typ
typ
BDV156
12
maks. 300
1,3
6 V, 3 Ah, SLA
H3
Ładowarka
Wejście
VAC
Przybliżony czas ładowania h
Masa
kg
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
230
14
0,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black&Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
BDV156
Firma Black & Decker deklaruje, że reflektor punktowy
BDV156 jest zgodny z następującymi normami
i przepisami: 73/23/EEC, 89/336/EEC, 95/54/EC,
EN 60335, EN 61000, EN 60598, EN 61347, EN 55014
Akumulatory firmy Black & Deckerr dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, gdyż może to
doprowadzić do wybuchu.
•
Akumulatory ołowiowe mogą być powtórnie
wykorzystane. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci
z gospodarstw domowych. Gdy nie masz dostępu
do zakładu utylizacji odpadów, wyjmij akumulator
zgodnie z poniższym opisem i oddaj do punktu
zbiorczego w swoim najbliższym sąsiedztwie.
•
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
•
Akumulator jest ciężki.
•
Jeżeli to możliwe, rozładuj akumulator.
Rysunek reflektora w rozłożeniu na części, zamieszczony
na tylnej okładce tej instrukcji obsługi, pokazuje, jak
demontuje się akumulator.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Black & Decker, Spennymoor,
County Durham
DL16 6JG,Wielka Brytania
31.08.2006
Włóż akumulator do odpowiedniego pojemnika, by nie
mogło dojść do zwarcia biegunów.
Oddaj akumulator do autoryzowanego warsztatu
serwisowego lub do punktu zbiorczego w swojej okolicy.
Zużyte akumulatory są następnie fachowo utylizowane
lub usuwane jako odpad zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054892 - 05-02-2007
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising