BDV212F | Black&Decker BDV212F TRAVEL COOLER/FREEZER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Osprzęt samochodowy
do zastosowań
nieprzemysłowych
505202-97 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDV212F
2
POLSKI
Na lodówce/ogrzewaczu umieszczono następujące
symbole:
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Lodówka/ogrzewacz turystyczny Black & Decker służy
do wygodnego, przejściowego przechowywania zimnych
lub gorących potraw i napojów. Urządzenie to nie nadaje
się do zastosowań przemysłowych.
Przełącznik ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4),
pozycja GORĄCO
Przełącznik ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4),
pozycja ZIMNO
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie urządzenia
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie urządzenia w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Wskaźnik niskiego napięcia akumulatora
pojazdu
Samochodowy kabel zasilający (DC)
•
•
Zastosowanie lodówki/ogrzewacza
Z urządzeniem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania urządzenia przez dzieci lub
osoby niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Urządzenie nie jest zabawką.
•
Używaj urządzenia tylko w suchym otoczeniu.
Uważaj, by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj urządzenia w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
•
•
•
Po użyciu
•
Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu urządzenia w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
•
•
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem lodówki/ogrzewacza sprawdź, czy nie
zawiera on jakichś uszkodzonych elementów lub czy
nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj urządzenia, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
•
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
•
•
•
3
Lodówka/ogrzewacz służy do utrzymywania
temperatury schłodzonych lub podgrzanych potraw
i napojów. Nie nadaje się on do podgrzewania ani
gotowania zimnych środków spożywczych.
Lodówka/ogrzewacz może być zasilany prądem
stałym o napięciu 12 V ze źródła o obciążalności
przynajmniej 5 A. Nigdy nie zasilaj go z innego źródła
prądu.
Nigdy nie wkładaj lodówki/ogrzewacza do zamkniętego
pojemnika. W otoczeniu ogrzewacza ZAWSZE musi
być zapewniona wystarczająca wentylacja, by
powietrze wydmuchiwane przez wentylator mogło
być bez przeszkód odprowadzane.
Gdy Lodówka/ogrzewacz ma być wykorzystywany
w kabinie pojazdu lub jachtu, trzeba zapewnić
wystarczającą wentylację przez włączenie
klimatyzacji lub otwarcie okna. W pojeździe
z zamkniętymi oknami temperatura powietrza może
wzrosnąć do 65°C.
Urządzenie to jest przewidziane do użytku
przenośnego i nie wolno go przerabiać ani
zabudowywać. W przeciwnym razie nie będzie
odprowadzane powietrze odlotowe, co grozi
pożarem lub innymi niebezpiecznymi sytuacjami.
Używaj wyłącznie dostarczonego kabla zasilającego,
a w razie zauważenia objawów zużycia lub
uszkodzenia, natychmiast wyłącz urządzenie i zleć
wymianę kabla autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker.
Potraw ani napojów nie wkładaj bezpośrednio do
komory grzewczej/chłodzącej. Potrawy i napoje
zawsze pakuj do odpowiednich pojemników.
Lodówka/ogrzewacz nie załącza się ani nie wyłącza
automatycznie. Nie pozostawiaj go bez nadzoru
w dłuższym okresie czasu.
W trybie grzania wnętrze ogrzewacza staje
się gorące. Bądź ostrożny przy wkładaniu lub
wyjmowaniu pojemników z urządzenia.
Lodówka wyłącza się automatycznie, gdy tylko
napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej
10 ,7 V. Przy zasilaniu urządzenia z akumulatora
pojazdu co 3 do 4 godzin uruchamiaj silnik w celu
podładowania akumulatora.
Gdy silnik ma pozostawać wyłączony w dłuższym
okresie czasu, na przykład w nocy, odłącz urządzenie
od gniazda zapalniczki, by nie dopuścić do
•
•
•
•
•
nadmiernego rozładowania akumulatora pojazdu.
Lodówka/ogrzewacz nie nadaje się do celów
medycznych.
Stosuj się do zaleceń higieny środków
spożywczych.
Po wyłączeniu lub odłączeniu lodówki/ogrzewacza
od zasilania potrawy i napoje przez pewien czas
utrzymują swoją temperaturę. Z czasem jednak
temperatura spada do wartości temperatury
powietrza otaczającego.
Przestrzegaj ogólnych reguł higienicznych
dotyczących urządzeń do przyrządzania potraw.
Nigdy nie spożywaj potraw ani napojów, które mogą
być zepsute lub zanieczyszczone.
Po każdym użyciu i przed kolejnym użyciem
dokładnie oczyść urządzenie.
•
•
•
zamykaj pokrywę.
Gdy lodówka nie jest już potrzebna, przełącznik
ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4) ustaw w pozycji WYŁ
i wyjmij wszystkie produkty spożywcze.
Odłącz samochodowy kabel zasilający (8) od
gniazda zapalniczki pojazdu.
Oczyść urządzenie zgodnie z opisem w punkcie
„Konserwacja”.
Zastosowanie jako ogrzewacza (rys. A)
•
Przełącznik ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4) ustaw
w pozycji WYŁ. Kluczyk w stacyjce ustaw w pozycji,
w której są zasilane odbiorniki elektryczne
(najczęściej pozycja ta jest oznaczona napisem
ACC) lub uruchom silnik.
•
Wtyk kabla zasilającego 12 VDC (8) przyłącz do
gniazda zapalniczki samochodowej.
•
Przełącznik ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4) ustaw
w pozycji GORĄCO.
•
Zapala się dioda elektroluminescencyjna trybu
ogrzewania (2), informując o pracy ogrzewacza.
•
Napełnij ogrzewacz i zamknij pokrywę. Nie
przepełniaj komory. Pokrywa zawsze musi się dawać
zamknąć.
•
Temperatura we wnętrzu komory jest regulowana
termostatycznie.
•
Po włożeniu lub wyjęciu jakichś środków
spożywczych możliwie jak najszybciej ponownie
zamykaj pokrywę.
•
Gdy lodówka nie jest już potrzebna, przełącznik
ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4) ustaw w pozycji WYŁ
i wyjmij wszystkie produkty spożywcze.
•
Odłącz samochodowy kabel zasilający (8) od
gniazda zapalniczki pojazdu.
•
Oczyść urządzenie zgodnie z opisem w punkcie
„Konserwacja”.
Elementy lodówki/ogrzewacza
Urządzenie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród
niżej wymienionych elementów:
1. Dioda elektroluminescencyjna informująca o niskim
napięciu akumulatora pojazdu.
2. Dioda elektroluminescencyjna trybu grzania
3. Dioda elektroluminescencyjna trybu chłodzenia
4. Wyłącznik
5. Wyściełana pokrywa
6. Torba do przechowywania
7. Wbudowany wentylator do odprowadzania ciepłego
powietrza
8. Samochodowy kabel zasilający
Zastosowanie
Podłączenie do przenośnego źródła zasilania o napięciu
12 VDC umożliwia korzystanie z lodówki/ogrzewacza
z dala od pojazdu (rys. A).
•
Przełącznik ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4) ustaw
w pozycji „WYŁ”.
•
Wtyk kabla zasilającego 12 VDC (8) przyłącz do
gniazda wtykowego 12 VDC przenośnego źródła
zasilania.
Wskazówka: Przed przełączeniem przełącznika ZIMNO/
WYŁ/GORĄCO (4) do pozycji GORĄCO lub ZIMNO
pozostaw go przez 5 minut w pozycji WYŁ.
Zastosowanie jako zamrażarki (rys. B)
•
Dostarczony zamykany pojemnik na kostki lodu (9)
napełnij wodą do 1/4 pojemności. Zamknij wieczko
i umieść pojemnik na dnie komory chłodzącej.
•
Na górze zamkniętego pojemnika na kostki lodu ułóż
dostarczoną płytkę izolacyjną (10). Lodówka działa
teraz jako zamrażarka.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Po ok. 100 do 120 minut ogrzewacz osiąga swoją
maksymalną temperaturę ok. 48°C. Produkty spożywcze,
które mają być przechowywane w ogrzewaczu, powinny
być wstępnie podgrzane. Ogrzewacz szybciej osiąga
wtedy swoją maksymalną temperaturę.
Zastosowanie jako lodówki
•
Przełącznik ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4) ustaw
w pozycji WYŁ. Kluczyk w stacyjce ustaw w pozycji,
w której są zasilane odbiorniki elektryczne
(najczęściej pozycja ta jest oznaczona napisem
ACC) lub uruchom silnik.
•
Wtyk kabla zasilającego 12 VDC (8) przyłącz do
gniazda zapalniczki samochodowej.
•
Przełącznik ZIMNO/WYŁ/GORĄCO (4) ustaw
w pozycji ZIMNO.
•
Zapala się dioda elektroluminescencyjna trybu
chłodzenia (3), informując, że lodówka chłodzi.
•
Załaduj lodówkę i zamknij pokrywę. Nie przepełniaj
komory. Pokrywa zawsze musi się dawać
zamknąć.
•
Po włożeniu lub wyjęciu jakichś środków
spożywczych możliwie jak najszybciej ponownie
Lodówka osiąga swoją najniższą temperaturę po upływie
ok. 120 do 200 minut. Temperatura ta leży ok. 27°C
poniżej temperatury otoczenia. Produkty spożywcze,
które mają być przechowywane w lodówce, powinny być
wstępnie schłodzone. Lodówka szybciej osiąga wtedy
swoją minimalną temperaturę.
Lodówko-zamrażarka/ogrzewacz turystyczny nadaje się
do większości zimnych lub ciepłych potraw i napojów.
Stosuj normalne pojemniki do przechowywania żywności
lub opakowania z gotowymi potrawami i napojami.
4
Konserwacja
Deklaracja zgodności z normami UE
Lodówka/ogrzewacz firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego regularne
czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia
urządzenia odłącz je od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj urządzenie wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki. Nie zanurzaj urządzenia
w wodzie.
Firma Black & Decker deklaruje, że lodówka/ogrzewacz
BDV212F jest zgodny z następującymi normami
i przepisami: 95/54/EG, 73/23/EWG, 89/336/EWG,
EN 60335, EN 50366, EMV E4.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
31.08.2006
Ochrona środowiska
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, pomyśl
o ochronie środowiska. Firma Black & Decker
chętnie przyjmuje wszystkie stare urządzenia
i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje wszystkie stare
urządzenia i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska. By skorzystać z tej usługi, oddaj niepotrzebne
urządzenia do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie
Prąd wejściowy
Długość przewodu
Pojemność komory
Masa
Klasa klimatyczna
VDC
A
m
l
kg
BDV212F
12
5
2,1
9
4,3
T
5
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054895 - 02-11-2007
6
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising