BDV212F | Black&Decker BDV212F TRAVEL COOLER/FREEZER instruction manual

372000 - 13 EST
www.blackanddecker.eu
BDV212F
Eesti keel
(originaaljuhend)
5
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Вlack & Deckeri reisikülmik ja soojendaja pakub
mugavad hoiustuspaika kuumadele ja külmadele
jookidele ja toitudele. See tööriist on mõeldud vaid
tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus! Kui kasutatakse patareitoitega seadeid,
peab järgima elementaarseid ohutusnõudeid, sh
ohutusnõudeid mis puudutavad tuleohtu, lekkivate
patareide ohtu, isikuvigastusi ja materiaalset kahju.
• Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
• Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Lisaseadmete kasutamine igasuguseks muuks otstarbeks kui selles kasutusjuhendis ette nähtud võib lõppeda vigastusega.
• Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks.
•
•
Seadmel on kasutatud järgmisi sümboleid:
Lüliti KÜLM/VÄLJAS/KUUM (4), kuumaasend.
Lüliti KÜLM/VÄLJAS/KUUM (4), külmaasend.
Sõiduki ahju tühjenemise märgutuli.
Sõiduki alalisvoolu toitekaabel.
Seadme kasutamine
Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele
ega nõtradele isikutele ilma järelvaatajateta.
• Seadet ei tohi kasutada mänguasjana.
• Kasutage ainult kuivas keskkonnas. Ärge laske
seadmel märjaks saada.
• Ärge kastke seadet vette.
• Ärge avage seadme korpust. Seadme sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses.
• Selleks, et vältida pistikute ja kaablite kahjustusi,
ärge eemaldage pistikut pesast tõmmates seda
juhtmest.
•
Pärast kasutamist
• Kui seadet ei kasutata, hoiustage see kuivas,
hästi ventileeritud ja lastele kättesaamatus
kohas.
• Lastel ei tohiks olla ligipääsu hoiustatud seadmele.
• Kui seadet hoiustatakse või transporditakse
sõidukis, peaks see asuma pakiruumis või
mõnes teises turvalises kohas, et vältida selle
liikumist, mida võib tekitada sõidukiiruse järsk
muutumine.
•
Ülevaatus ja parandustööd
• Enne käitamist veenduge, et seade poleks
kahjustunud ega selle osad vigased. Kontrollige
osade võimalikku purunemist, lülitite võimalikke
kahjustusi ning kõiki teisi asjaolusid, mis võivad
segada seadme käitamist.
• Ärge käitage seadet kui mõni selle osa on kah4
justunud ja vigane.
Kahjustunud või vigased osad peab asendama
või parandama selleks volitatud töökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada või asendada
muid osi peale nende, mis on välja toodud kasutusjuhendis.
•
•
•
•
•
•
•
Seade on mõeldud säilitama eelsoojendatud
või eeljahutatud toidu ja jookide temperatuuri.
See ei ole mõeldud toidu soojendamiseks ega
küpsetamiseks.
Seade kasutab 12 V alalisvoolu toiteallikat, mis
on võimeline tarnima vähemalt 5 amprist voolu.
ÄRGE proovige kasutada muid toiteallikaid.
Ärge käitage seaded suletud ruumis. Veenduge,
et seadme ümber on ALATI piisav ventilatsioon
ja vaba õhuvool, et ventilaatori väljutatav õhk
saaks vabalt laiali hajuda.
Seadme käitamisel sõidukis või laeva/paadi
kajutis peab piisava ventilatsiooni tagamiseks
kasutama õhukonditsioneeri või avatud akent.
Kui auto aknad on suletud, võib õhutemperatuur
kerkida 65 °C.
Seade on mõeldud kasutamiseks kaasaskantavana, see ei ole mõeldud integreerimiseks või
asetamiseks kinnisesse keskkonda; see häiriks
seadme õhuhajutussüsteemi, mis põhjustab
tule-ja muid ohte.
Kasutage ainult seadmega kaasas olevat toitekaablit. Kui kaabel kulub või saab kahjustada,
lõpetage selle kasutamine ja laske kaabel asenda Вlack & Deckeri volitatud remonditöökojal.
Ärge asetage jooke/sööke otse jahutus-/soojenduskambrisse. Enne seadmesse asetamist
sulgege toit või joogid sobivasse konteinerisse.
See seade ei lülitu automaatselt sisse ega välja.
Ärge käitage seadet ilma järelvalveta korraga
pikka aega.
Seadme sisemus muutub soojendusrežiimil
kuumaks.
Konteineri asetamisel seadmesse või selle
EESTI KEEL
•
•
•
•
•
•
•
eemaldamisel olge ettevaatlik.
Jahuti lülitub automaatselt välja, kui sõiduki aku
tase langeb alla 10,7 voldi. Kui seade töötab
sõiduki aku peal, käivitage oma mootor päras
3–4 tundi käitamist, et laadida sõiduki akut.
Kui mootor lülitatakse välja pikemaks perioodiks
(nt ööseks), siis on soovitatav ühendada seade
sõiduki toitepesast lahti, et vältida aku tühjenemist.
Seade pole mõeldud meditsiiniliseks kasutamiseks.
Hügieenijuhised
Toitude või jookide temperatuur säilib ka pärast
seda kui seade lülitatakse välja või ühendatakse
toitevõrgust välja; vaatamata sellele ühtlustub
seadme sisetemperatuur lõpuks väliskeskkonna
õhutemperatuuriga.
Järgige juhiseid, mis kohalduvad üldiselt toiduvalmistamise seadmetele. Ärge jooge või sööge
kiiresti riknevaid aineid, mis võivad olla läinud
halvaks või saastunud.
Puhastage masin põhjalikult nii enne kui ka
pärast kasutamist.
Omadused
Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa
neist.
1. Sõiduki aku tühjenemise märgutuli
2. Soojendamisrežiimi LED-tuli
3. Jahutusrežiimi LED-tuli
4. Käivituslüliti
5. Polsterdatud pealis
6. Hoiutasku
7. Sisseehitatud soojahajutusventilaator
8. Sõiduki alalisvoolu toitekaabel
KASUTAMINE
12 V kaasaskantava toiteseadme ühendamine;
kasutamiseks väljaspool sõidukit (joon. A)
• Viige lüliti COLD/OFF/HOT (KÜLM/VÄLJAS/
KUUM) (4) asendisse OFF (VÄLJAS).
• Sisestage 12 V alalisvoolu toitekaabel (8) kaasaskantava toiteallika 12 V alalisvoolupesasse.
Märkus. Enne kui vahetate režiime HOT (KUUM)
ja COLD (KÜLM), hoidke lülitit COLD/OFF/HOT
(KÜLM/VÄLJAS/KUUM) (4) asendis OFF (VÄLJAS)
vähemalt viis minutit.
Seadme kasutamine jahutina
• Viige lüliti COLD/OFF/HOT (KÜLM/VÄLJAS/
KUUM) (4) asendisse OFF (VÄLJAS). Käivitage
sõiduk või keerake süütelüliti asendisse Acessory (Lisatarvik).
• Sisestage 12 V alalisvoolu toitekaabel (8) sõiduki
12 V alalisvoolupesasse.
•
•
•
•
•
•
•
Viige lüliti COLD/OFF/HOT (KÜLM/VÄLJAS/
KUUM) (4) asendisse COLD (KÜLM).
LED-märgutuli COLD (KÜLM) (3) süttib; see
näitab, et seade jahtub.
Asetage esemed jahutisse ja sulgege kaas.
Ärge täitke jahutit üle ning veenduge, et kaant
on võimalik sulgeda.
Seadme kasutamise ajal hoidke jahuti kaant
suletuna; esemete lisamisel või eemaldamisel
seadmest hoidke kaant avatuna nii vähe kui
võimalik.
Pärast kasutamist viige lüliti COLD/OFF/HOT
(KÜLM/VÄLJAS/KUUM) (4) asendisse OFF
(VÄLJAS) ja eemaldage kogu toit seadmest.
Ühendage sõiduki alalisvoolu kaabel (8) lahti
sõiduki pistikupesast.
Puhastage seade nagu kirjeldatud jaotises
Hooldamine.
Seadme kasutamine soojendina (joon. A)
• Viige lüliti COLD/OFF/HOT (KÜLM/VÄLJAS/
KUUM) (4) asendisse OFF (VÄLJAS). Käivitage
sõiduk või keerake süütelüliti asendisse Acessory (Lisatarvik).
• Sisestage 12 V alalisvoolu toitekaabel (8) sõiduki
12 V alalisvoolupesasse.
• Viige lüliti COLD/OFF/HOT (KÜLM/VÄLJAS/
KUUM) (4) asendisse HOT (KUUM).
• LED-märgutuli HOT (KUUM) (2) süttib; see
näitab, et seade soojeneb.
• Asetage esemed soojendisse ja sulgege kaas.
Ärge asetage soojendisse liiga palju esemeid.
Veenduge, et kaant oleks võimalik sulgeda.
• Seadme soojendussüsteemi juhitakse termostaadiga.
• Seadme kasutamise ajal hoidke soojendi kaant
suletuna; esemete lisamisel või eemaldamisel
seadmest hoidke kaant avatuna nii vähe kui
võimalik.
• Pärast kasutamist viige lüliti COLD/OFF/HOT
(KÜLM/VÄLJAS/KUUM) (4) asendisse OFF
(VÄLJAS) ja eemaldage kogu toit seadmest.
• Ühendage sõiduki alalisvoolu kaabel (8) lahti
sõiduki pistikupesast.
• Puhastage seade nagu kirjeldatud jaotises
Hooldamine.
Seadme muutmine külmikuks (joon. B)
• Täitke veerand suletavast jäärestist (9) (kuulub
komplekti) veega. Paigaldage kaas ja asetage
jäärest jahuti põhja.
• Asetage külmiku isolatsioonikate (10) (kuulub
komplekti) suletud jäärestile, et muuta jahuti
külmikuks.
5
EESTI KEEL
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Soojendil kulub umbes 100–120 minutit, et jõuda
maksimaalse temperatuurini (ligikaudu 48 ºC). Jahutisse asetatavate esemete eelsoojendamine on
soovitatav. See aitab jahutil saavutada maksimaalse
temperatuuri kõige kiiremini.
Jahutil kulub umbes 120–200 minutit, et jõuda
maksimaalse jahutustemperatuurini (ligikaudu 27 ºC
madalam välisõhust). Jahutisse asetatavate esemete eeljahutamine on soovitatav. See aitab jahutil
saavutada madalaimat temperatuuri kõige kiiremini.
Reisjahutit/-külmikut ja -soojendit on võimalik kasutada erinevate toitude ja jookide hoiustamiseks,
sõltumata sellest, kas need on soojad või külmad.
Kasutage tavalisi majapidamiskonteinereid või toidu
ja jookide valmispakendeid.
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Pinge
Sisendpinge
Kaabli pikkus
Mahuti suurus
Kaal
Kliimaklass
Vdc
A
m
l
kg
BDV212F
12
5
2,1
9
4,3
T
EÜ vastavusdeklaratsioon
HOOLDUS
Вlack & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega seadme hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
• Pühkige seadet aegajalt niiske lapiga. Ärge
kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge kastke seadet vette.
Keskkonnakaitse
Kui ühel päeval leiate, et teieseade on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, mõelge keskkonnakaitsele.
Вlack & Deckeri remonditöökojad võtavad
vastu Вlack & Deckeri tööriistu ja tagavad
nende keskkonnaohutu kõrvaldamise.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna kahjustamist ja
vähendab toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
6
BDV212F
Вlack & Decker kinnitab, et toode vastab standarditele: Standardid ja õigusaktid.
95/5 4/EÜ, 73/23/EÜ, 89/336/EÜ, EN60335,
EN50366, EMC E4
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Ühendkuningriik
31-08-2006
EESTI KEEL
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
• Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
• Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
• Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
• Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Вlack & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com.
Külast age
meie
veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus Вlack & Deckeri toode ja püsida kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Вlack & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.
• GARANTIIKAART
Eesti keel Palun täitke see jaotis kohe pärast
tööriista ostmist ja saatke see tagasi oma riigi
Вlack & Deckeri esindusse. Kui elate Austraalias
või Uus-Meremaal, kasutage tootega koos tarnitud
alternatiivset garantiikaarti.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш дорожный холодильник /морозильник /
подогреватель Black & Decker обеспечивает
удобное временное хранение холодных или
горячих напитков и готовых продуктов. Данный
продукт предназначен только для бытового
использования.
Общие правила безопасности
Осторожно! С целью снижения риска возникновения пожара, утечки электролита из
батарей, получения травмы или повреждения
оборудования при работе аккумуляторным инструментом строго выполняйте общие правила
техники безопасности, включая следующие
ниже требования.
• Перед вводом в эксплуатацию внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
• Используйте данное устройство по назначению, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным устройством
любых видов работ, не рекомендованных
данным руководством по эксплуатации,
может привести к несчастному случаю
• Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте для последующего
обращения к нему.
При использовании Вашего устройства
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным устройством
• Устройство может использоваться молодыми или физически слабыми лицами только
под постоянным контролем.
• Не используйте данное устройство в качестве игрушки.
• Используйте устройство только в сухом
месте. Не допускайте воздействия влаги.
• Не погружайте устройство в воду
• Не разбирайте корпус устройства. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
• Не используйте устройство, если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
• Для снижения риска повреждения вилок
и электрокабелей, ни в коем случае не тяните за кабель для отключения от розетки
электросети.
8
После использования
• Храните неиспользуемое устройство в сухом, хорошо вентилируемом, не доступном
для детей месте.
• Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение устройствам.
• Во время хранения или перевозки устройства в автомобиле, помещайте его в специальное отделение или закрепляйте, чтобы
исключить его перемещение при резком
изменении скорости или направления движения.
• Защищайте устройство от воздействия
прямого солнечного света, тепла и влаги.
Осмотр и ремонт
• Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность устройства. Проверяйте целостность деталей, исправность
выключателей и любых других элементов
устройства, воздействующих на его работу.
• Не используйте устройство, если повреждена какая-либо его деталь.
• Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
детали только в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
• Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
На Вашем устройстве имеются следующие
символы:
П е р е к л ю ч а т е л ь C O L D / O F F/ H OT
(ХОЛОДНЫЙ/ ВЫКЛ./ГОРЯЧИЙ) (4),
положение „горячий режим“.
П е р е к л ю ч а т е л ь C O L D / O F F/ H OT
(ХОЛОДНЫЙ/ ВЫКЛ./ГОРЯЧИЙ) (4),
положение „холодный режим“.
Индикация низкого уровня заряда
автомобильного аккумулятора.
Автомобильный кабель постоянного
тока.
•
•
Устройство предназначено для поддержания температуры предварительно подогретых или охлажденных готовых продуктов или напитков. Оно не рассчитано на
разогревание или приготовление блюд из
замороженных продуктов.
Это устройство работает от источника
питания 12 В пост. тока, который может
обеспечить подачу тока 5 А, мин. НЕ пытайтесь эксплуатировать с любым другим
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
источником питании.
Ни в коем случае не используйте устройство
в закрытом пространстве. ВСЕГДА обеспечивайте достаточную вентиляцию и свободное движение воздуха вокруг устройства для
того, чтобы воздух, выдуваемый вентилятором, мгновенно рассеивался.
Если Вы держите устройство в автомобиле
или каюте катера, включайте систему кондиционирования воздуха или открывайте
окно. В автомобиле с поднятыми стеклами
температура может повышаться до 65 °С.
Данное устройство является переносным,
его нельзя встраивать или устанавливать
в нишу, так как при этом нарушается работа
системы рассеяния воздуха, что может привести к возникновению пожара или другой
опасной ситуации.
Эксплуатируйте только с кабелем, входящим в комплект поставки. При повреждении
или износе кабеля, прекратите его использовать и замените в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
Не помещайте еду и напитки прямо в камеру
для подогрева/охлаждения. Прежде, чем
поместить еду или напитки в устройство,
положите их в герметично закрывающийся
контейнер.
Данное устройство не имеет функцию
автоматического включения/выключения.
Не оставляйте устройство на длительное
время без присмотра.
Внутренняя поверхность устройства нагревается в „горячем“ режиме, поэтому будьте
осторожны, когда помещаете контейнеры
вну трь или вынимаете контейнеры из
устройства.
Холодильник автоматически отключается
при падении напряжения автомобильного
аккумулятора ниже 10,7 Вт. При работе от
автомобильного аккумулятора, запускайте
двигатель каждые 3…4 часа для подзарядки
аккумулятора.
Если двигатель остается выключенным
длительное время (в течение ночи), рекомендуется отсоединять устройство от
гнезда для подключения аксессуаров, чтобы
избежать полной разрядки автомобильного
аккумулятора.
Данное устройство не сертифицировано для
использования в медицинских целях.
Инструкции по гигиене питания
Еда и напитки сохраняют температуру еще
некоторое время после отсоединения или
выключения устройства, но постепенно
•
•
температура повысится до температуры
окружающего воздуха.
Соблюдайте правила гигиены, общие для
всех устройств для приготовления пищи.
Не ешьте и не пейте скоропортящиеся продукты, которые могут быть несвежими или
загрязненными.
Тщательно очищайте устройство после каждого использования и перед последующим
использованием.
Особенности
Данное устройство имеет все или некоторые из
следующих особенностей:
1. Светодиодный индикатор низкого уровня
заряда автомобильного аккумулятора
2. Светодиодный индикатор горячего режима
(HOT)
3. Светодиодный индикатор холодного режима
(COLD)
4. Переключатель режимов
5. Толстая накладка
6. Отсек для хранения
7. Встроенный вентилятор для рассеяния воздуха
8. Автомобильный кабель постоянного тока
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подсоединение к переносному источнику питания 12 В пост. тока, для использования вдалеке
от автомобиля (Рис. А)
• Установите переключатель COLD/OFF/HOT
(4) в положение OFF (ВЫКЛ.).
• Вставьте штекер 12 В пост. тока кабеля (8)
в гнездо 12 В пост. тока на переносном источнике питания.
Примечание: Держите переключатель COLD/
OFF/HOT (4) в положение OFF в течение 5
минут, перед его установкой в положение HOT
(ГОРЯЧИЙ) или COLD (ХОЛОДНЫЙ).
Использование устройства в качестве холодильника
• Сдвиньте переключатель COLD/OFF/HOT (4)
в положение OFF. Запустите двигатель или
переведите ключ зажигания в положение
„аксессуар“.
• Вставьте штекер 12 В пост. тока кабеля (8)
в автомобильное гнездо для подключения
аксессуаров 12 В пост. тока.
• Сдвиньте переключатель COLD/OFF/HOT (4)
в положение COLD.
• Загорится светодиодный индикатор холодного режима (3), указывая на то, что устрой9
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
ство охлаждается.
Поместите продукты в холодильник и закройте крышку. Не заполняйте холодильник
сверх меры. Проверьте, что крышка закрывается.
Держите крышку холодильника закрытой во
время эксплуатации, и быстро закрывайте,
если Вы кладете или вынимаете продукты.
После использования, сдвиньте переключатель COLD/OFF/HOT (4) в положение OFF
и выньте все продукты.
Отсоедините автомобильный кабель постоянного тока (8) от автомобильного гнезда
для подключения аксессуаров.
Очистите устройства, следуя указаниям
раздела „Техническое обслуживание“.
Использование устройства в качестве подогревателя
• Сдвиньте переключатель COLD/OFF/HOT (4)
в положение OFF. Запустите двигатель или
переведите ключ зажигания в положение
„аксессуар“.
• Вставьте штекер 12 В пост. тока кабеля (8)
в автомобильное гнездо для подключения
аксессуаров 12 В пост. тока.
• Сдвиньте переключатель COLD/OFF/HOT (4)
в положение HOT.
• Загорится светодиодный индикатор горячего режима (2), указывая на то, что устройство
нагревается.
• Поместите продукты в подогреватель и закройте крышку. Не заполняйте подогреватель сверх меры. Проверьте, что крышка
закрывается.
• Нагревательная система устройства регулируется с помощью термореле.
• Держите крышку подогревателя закрытой во
время эксплуатации и быстро закрывайте,
если Вы кладете или вынимаете продукты.
• После использования, сдвиньте переключатель COLD/OFF/HOT (4) в положение OFF
и выньте все продукты.
• Отсоедините автомобильный кабель постоянного тока (8) от автомобильного гнезда
для подключения аксессуаров.
• Очистите устройство, следуя указаниям
раздела „Техническое обслуживание“.
Использование устройства в качестве морозильника (Рис. В)
• Заполните водой герметичную форму для
приготовления льда (9) на четверть. Установите крышку на место и положите форму
на дно холодильника.
10
•
Накройте герметичную форму для льда
термоизоляционной накладкой (10) (входит
в комплект поставки), чтобы превратить
холодильник в морозильник.
Советы по оптимальному использованию
Подогреватель нагревается до своей максимальной температуры (приблизительно 48 °С)
в течение 100 … 120 минут. Рекомендуется помещать в подогреватель предварительно разогретые готовые блюда и напитки. Это поможет
подогревателю скорей достичь максимальной
температуры.
Холодильник охлаждается до своей максимальной температуры (приблизительно 27 °С ниже
температуры окружающего воздуха) в течение
120 … 200 минут. Рекомендуется помещать
в холодильник предварительно охлаж денные готовые блюда и напитки. Это поможет
холодильнику скорей достичь максимальной
температуры.
Дорожный холодильник/подогреватель/морозильник может использоваться с большинством
продуктов и напитков, холодных или горячих.
Используйте со стандартными пищевыми контейнерами или упаковками с готовыми блюдами
или напитками.
Техническое обслуживание
Ваше устройство Black & Decker рассчитано на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность устройства увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Осторожно! Перед каждой операцией технического обслуживания и чистки, отсоединяйте
устройство от электросети.
• Регулярно очищайте корпус устройства
влажной салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или растворителями. Не погружайте устройство в воду.
Защита окружающей среды
Ес л и о д н а ж д ы В ы з а хо т и т е з а м е н и т ь В а ш э л е к т р о и н с т ру м е н т
Black & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный
пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окру жающую
среду от загрязнения и снижает расход
сырьевых материалов.
Управляющий
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
31-08-2006
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
BDV212F
Потребляемое
напряжение
В пост. ток 12
Потребляемый ток
А 5
Длина кабеля
м 2,1
Емкость контейнера л 9
Вес
кг
4,3
Класс климатического
исполнения
Т
Декларация соответствия ЕС
BDV212F
Black & Decker заявляет, что данные электроинструменты разработаны в полном соответствии
со стандартами 89/336/ЕЕС, 73/23/ЕЕС, 95/54/
ЕЕС, EN 60335, EN 50366, EМС Е4
11
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising