CG100 | Black&Decker CG100 CAULK GUN instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-71 CZ
CG100
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše lepicí pistole Black & Decker je určena jako
pomocný nástroj při nanášení tmele, lepidel, těsnících
materiálů a plnidel z tub. Tento výrobek je určen pouze
k použití v domácnosti.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo
nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
S výkonným nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
prostory. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. trubky, radiátory, plotny a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel určený
do venkovního prostředí. Použití napájecího
kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte. S elektrickým
nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo
3
pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při práci
s nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně zraku.
Bezpečnostní výbava jako je respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochranné
sluchátka použitá v odpovídajících podmínkách
snížuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
napájecího kabelu k zásuvce se ujistěte, zda
je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro Vaši práci. Při použití správného typu
nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte, zda u nářadí nejsou
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
poruch vzniká nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
g.
5.
a.
Nářadí, příslušenství a pracovní nástroje
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným příslušným typem nářadí, berte v úvahu
provozní podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Použití nářadí k jiným účelům, než ke
kterým je určeno může být nebezpečné.
•
•
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
•
•
•
•
Baterie držte z dosahu dětí.
Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán,
baterie vyjměte.
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal baterie.
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
Popis
1. Držák tmele
2. Čistící bodec
3. Volič rychlosti
4. Táhlo pístu
5. Spoušť
6. Prostor pro baterie
7. Zápěstní řemínek
Další bezpečnostní pokyny pro řetězové pily
•
Ruce držte z dosahu pístu nebo táhla pístu lepicí
pistole. Prsty by mohly být mezi držákem tuby
a pístem přiskřípnuty.
•
Pokud s lepicí pistolí pracujete nad hlavou,
nedržte ji tak, aby bylo táhlo pístu v rovině očí
nebo hlavy. Táhlo pístu může sklouznout směrem
zpět k obsluze. Při práci s lepicí pistolí vždy
používejte ochranu zraku.
•
Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce
tmelů a lepidel. Nedodržení může mít za následek
vznik úrazu.
•
Pracujte vždy v dobře větraných prostorách
a podle potřeby používejte vhodný respirátor.
Výpary některých tmelů a lepidel mohou být
škodlivé.
•
S lepicí pistolí nepracujte, pokud je tmel zat¨vrdlý
nebo lepidlo zaschlé. Před použitím vždy odstraňte
zaschlé zbytky a zkontrolujte, zda není tryska
zanesena.
•
Před vložením baterií, nastavením nebo čištěním
se ujistěte, zda je volič rychlosti v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
Sestavení
Vložení baterií (obr. A)
Varování! Používejte výhradně baterie typu AA.
Používejte pouze alkalické baterie.
•
Prostor pro baterie (6) otevřte přesunutím krytu
směrem vpřed.
•
Vložte čtyři nové alkalické baterie typu AA (8)
a ujistěte se, zda jsou správně orientovány kladný
pól (+) a záporný pól (-).
•
Kryt prostoru pro baterie (6) uzavřete a přesuňte jej
směrem vzad, až zaskočí ve své poloze.
Příprava tuby s tmelem nebo lepidlem (obr. B)
•
Při volbě vhodného typu tmele či lepidla pro vaši
práci se řiďte doporučením výrobce.
•
Trysku tuby seřízněte zešikma. Čím blížeji ke konci
trysky bude řez veden, tím užší bude otvor trysky.
Menší otvor způsobí tenčí proužek vytláčeného
tmele.
•
Čistící bodec (2) je upevněn v držáku (1) a používá
se k propíchnutí těsnění nové tuby nebo očištění
zaschlého nánosu v již používané tubě.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních
baterií
Varování! Baterie mohou explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak způsobit vážné zranění
nebo požár. Ke snížení takového rizika:
•
Před vložením baterií se ujistěte, zda je volič
rychlosti v poloze vypnuto.Vložení baterií do
elektrického nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze
zapnuto, může způsobit nehodu.
•
Při nesprávném zacházení může z bateriového
bloku unikat kapalina, vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterií může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na
štítku baterie a na obalu.
•
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
•
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
•
Baterie nenabíjejte.
•
Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie
nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou
a typem.
Před použitím se ujistěte, zda je těsnění tuby proraženo
a tryska je průchozí. Pokud ne, materiál může být vytláčen
ze zadní strany pistole.
Vložení tuby s tmelem nebo lepidlem (obr. C & D)
•
Táhlo pístu (4) vytáhněte dozadu tak, aby bylo
možné do držáku (1) umístit tubu.
•
Držák (1) pootočte proti směru chodu hodinových
ručiček a vyjměte jej.
•
Do držáku (1) vložte tubu s tmelem nebo lepidlem.
•
Držák (1) s tubou vložte do těla přístroje. Ujistěte se,
zda je držák (1) řádně vyrovnán a otočte jím ve směru
hodinových ručiček tak, aby byla šipka na těle přístroje
srovnána se značkou zámku na držáku (1).
•
Táhlo pístu (4) zatlačte směrem vpřed tak, aby bylo
zapřeno o zadní stranu tuby.
Vyjmutí tuby s tmelem nebo lepidlem (obr. C & E)
•
Uvolněte spoušť (5), volič rychlosti (3) nastavte
do polohy vypnuto (0) a táhlo pístu (4) vytáhněte
zpět.
4
•
•
Držák (1) pootočte proti směru chodu hodinových
ručiček a vyjměte jej.
Tubu vyjměte z držáku (1).
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Použití
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
•
Volič rychlosti (3) přepněte z polohy (0) do polohy
nastavení vysoké rychlosti (II).
•
Stlačte spoušť (5) tak, aby došlo k vytláčení tmele
či lepidla.
•
Jakmile z tuby začne materiál vycházet, přepněte
v případě požadavku na lepší dohled na nanášení
materiálu volič rychlosti (3) do polohy nastavení
nízké rychlosti (I).
•
Pokud chcete ukončit nanášení materiálu z tuby,
uvolněte spoušť (5). Volič rychlosti (3) přepněte do
polohy (0).
•
•
Rady k optimálnímu využití
Rychlost nanášení je ovlivněna průměrem trysky, teplotou
a typem použitého materiálu.
Spoušť (5) stláčejte rovnoměrně tak, aby bylo dosaženo
rovnoměrného nanášení materiálu.
Varování! Před vložením baterií, nastavením nebo
čištěním se ujistěte, zda je volič rychlosti (3) v poloze
vypnuto (0). Náhodné spuštění by mohlo způsobit úraz.
Po ukončení provozní životnosti baterií
je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí. Vyjměte baterie podle výše
uvedeného postupu.
Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke zkratování kontaktů.
Odneste baterie do místní recyklační stanice.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Typ baterií
Hmotnost
Údržba
Vdc
mm/min
Typ
g
CG100
6
90 - 150
LR06 (AA)
950
ES Prohlášení o shodě
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
•
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla. Dbejte na to, aby se do nářadí nikdy
nedostala žádná kapalina a nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
•
Z krytu přístroje, držáku a místa uložení tuby očistěte
všechen usazený tmel či lepidlo.
CG100
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu
Kpa (nepřesnost akustického tlaku
Kwa (nepřesnost akustického výkonu
Ochrana životního prostředí
61.6 dB(A),
72.6 dB(A),
0,18 m/s2,
3 dB(A),
3 dB(A),
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
01-04-05
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00042715 - 30-04-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising