GL652 | Black&Decker GL652 STRING TRIMMER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
505202-82 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GL651
GL652
GL653
GL655
GL656
2
3
POLSKI
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kosiarka żyłkowa Black & Decker Strimmer ® jest
przeznaczona do koszenia trawy na brzegach trawników
i w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie to nie jest
przystosowane do celów profesjonalnych.
•
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym, doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przed uruchomieniem kosiarki zapoznaj się też, jak
się ją wyłącza w razie niebezpieczeństwa.
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Używanie innych przystawek
i akcesoriów niż zalecane w tej instrukcji lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
narzędzia może doprowadzić do wypadku.
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
•
•
•
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na swojej
pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj kosiarki, gdy jesteś zmęczony.
Gdy kosiarka silnie wibruje, wyłącz ją i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Pozwól,
by ruchome części samoczynnie się zatrzymały,
a następnie sprawdź kosiarkę pod względem
uszkodzeń i poluzowanych elementów.
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem
i ostrymi krawędziami.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego podczas
pracy natychmiast wyłącz kosiarkę i wyjmij wtyczkę
z gniazda. Nie dotykaj kabla przed wyjęciem wtyczki
z gniazda sieciowego.
Bezpieczeństwo innych osób
•
Zabraniaj używania kosiarki dzieciom ani osobom,
które nie zapoznały się z tą instrukcją.
•
Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt do miejsca
pracy i pilnuj, by nikt nie dotykał kosiarki ani kabla
sieciowego.
•
Pamiętaj, że za wypadki i szkody jest odpowiedzialny
użytkownik.
Po użyciu
•
Wyłącz kosiarkę, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i upewnij się, czy nastąpiło zatrzymanie
obracających się części, zanim pozostawisz
narzędzie bez nadzoru, zaczniesz wymieniać jakieś
elementy, czyścić je lub sprawdzać.
•
Nieużywaną kosiarkę przechowuj w suchym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Obszar pracy
•
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu. Nie
używaj jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
•
Używaj kosiarki tylko przy świetle dziennym lub
bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
Ochrona osób
•
Dla ochrony stóp zakładaj solidne buty na szorstkiej
podeszwie. Nigdy nie pracuj boso ani w ażurowych
sandałach.
•
Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem sprawdź kosiarkę, czy nie jest
uszkodzona, czy wszystkie ruchome elementy są
prawidłowo zamontowane, czy jakieś elementy
nie są pęknięte, czy urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki nie są uszkodzone i czy jakieś inne
usterki nie zakłócają prawidłowej pracy narzędzia.
•
Nie używaj kosiarki, gdy jakaś jej część jest
niesprawna. To samo dotyczy nieprawidłowego
funkcjonowania wyłącznika.
•
W żadnym wypadku nie używaj kosiarki, gdy jakieś
jej urządzenie zabezpieczające lub osłona są
uszkodzone bądź niezamontowane.
•
Upewnij się, czy kosiarka prawidłowo funkcjonuje.
•
Naprawę lub wymianę wadliwych części
zawsze zlecaj jednemu z naszych warsztatów
serwisowych.
•
Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy, czy nie jest
uszkodzony lub zużyty.
•
Nie używaj kosiarki, gdy stwierdzisz uszkodzenie
kabla sieciowego.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by nie
narazić się na porażenie prądem elektrycznym.
•
Nigdy nie próbuj wyjmować ani wymieniać
jakichkolwiek elementów, jeżeli nie przewiduje tego
niniejsza instrukcja obsługi.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).
Przedłużacz
•
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go
w razie wykrycia uszkodzenia lub zużycia.
•
Przedłużacz Black & Decker długości do 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy.
•
Używaj tylko dopuszczonych przedłużaczy
przystosowanych do poboru prądu przez kosiarkę
(patrz tabliczka znamionowa). Przedłużacz musi się
nadawać do pracy na wolnym powietrzu (jak np. typy
H05RR-F, H05N-F lub H05VV-F), a przekrój żył nie
może być mniejszy niż 1 mm2.
•
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
Trzymaj kabel z dala od żyłki tnącej i uważaj, by
o niego nie zawadzić.
Zastosowanie kosiarki
•
Przed przyłączeniem kosiarki do sieci najpierw
sprawdź, czy jest wyłączona.
4
Bezpieczeństwo elektryczne
Kosiarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Najpierw
zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
•
•
•
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy kosiarek
żyłkowych
Kosiarka ta jest oznaczona następującymi symbolami:
•
Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Opis kosiarki
Kosiarka ta składa się z niektórych lub ze wszystkich
wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Rękojeść
3. Odciążenie kabla
4. Przyłącze sieciowe
5. Rękojeść dodatkowa
6. Przycisk ustalający
7. Zaczepy do nawijania kabla
8. Obudowa silnika
9. Osłona
10. Nóż do obcinania końca żyłki
11. Obudowa szpuli
12. Żyłka tnąca
13. Prowadnica do krawędzi
14. Rura
W czasie pracy zakładaj okulary ochronne!
Osoby postronne i zwierzęta trzymaj
w odległości przynajmniej 6 m od miejsca
pracy.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu
ani wilgoci.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go
z dala od żyłki tnącej.
Nie zbliżaj rąk ani nóg do żyłki tnącej, zwłaszcza
przy załączaniu silnika.
Uwaga! Po wyłączeniu kosiarki szpula z żyłką przez
jakiś czas jeszcze się obraca.
Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi lub
niezałożonymi osłonami.
Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie
są zatkane jakimiś zanieczyszczeniami.
Zapoznaj się z elementami obsługi i zasadami
prawidłowego użytkowania kosiarki.
Używaj kosiarki tylko przy świetle dziennym lub
dobrym sztucznym oświetleniem.
Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy i przedłużacz,
czy nie jest uszkodzony lub zużyty. W razie
uszkodzenia kabla natychmiast odłącz go od
sieci. NIE DOTYKAJ KABLA, DOPÓKI JEST
PRZYŁĄCZONY DO SIECI.
Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym
kablem.
Dla ochrony stóp zakładaj solidne obuwie na
szorstkiej podeszwie lub buty z cholewami.
Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.
Przed użyciem kosiarki upewnij się, czy na terenie
koszenia nie ma patyków, kamieni, drutów ani innych
obcych przedmiotów.
Używaj kosiarki, zachowując wyprostowaną pozycję
i prowadząc żyłkę tnącą w pobliżu ziemi. Nigdy nie
załączaj kosiarki, gdy znajduje się w jakimś innym
położeniu.
Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiarkę.
Pamiętaj, że świeżo ścięta trawa jest wilgotna
i śliska.
Nie używaj kosiarki na stromych stokach. Koś wzdłuż
zbocza, a nigdy z góry na dół.
Nie przechodź przez ścieżki lub drogi żwirowe, gdy
kosiarka jest włączona.
Podczas pracy kosiarki nigdy nie dotykaj żyłki
tnącej.
Nie odkładaj kosiarki, dopóki żyłka tnąca całkowicie
się nie zatrzyma.
Stosuj tylko żyłki tnące właściwego rodzaju. Nigdy
nie używaj żyłek metalowych ani rybackich.
Nie dotykaj noża do przycinania żyłki.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się,
czy kosiarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Montaż kołpaka ochronnego (rys. A)
•
Wykręć śrubę (15) z osłony (9).
•
Przyłóż osłonę do kosiarki, tak jak pokazano na
rysunku.
•
Wciśnij kołpak aż do zatrzaśnięcia.
•
Zamocuj osłonę śrubą.
Uwaga! Kosiarki używaj tylko wtedy, gdy osłona jest
prawidłowo zamontowana.
Przyłączanie kosiarki do napięcia sieciowego
(rys. B)
Wtyczkę odpowiedniego przedłużacza przyłącz do
•
gniazda przyłączeniowego kosiarki (4).
•
Przeprowadź kabel przez odciążenie (3).
•
Włóż wtyczkę kabla do gniazda sieciowego.
Przy korzystaniu z kosiarek kablowych przed włożeniem
wtyczki do gniazda wtykowego sprawdź, czy kabel został
przeprowadzony przez odciążenie.
Uwaga! Przedłużacz musi być przystosowany do pracy
na wolnym powietrzu.
Rozkładanie kosiarki do pozycji roboczej (rys. C)
Kosiarka jest dostarczana w pozycji transportowej i przed
użyciem należy ją rozłożyć do pozycji roboczej.
•
Wyciągnij rurę (14) bez użycia większej siły,
aż przycisk ustalający (6) zaskoczy w swoim
położeniu.
5
•
W tym położeniu kosiarka znajduje się w najniższej
pozycji roboczej.
Uwaga! Używaj kosiarki wyłącznie w pozycji roboczej.
Załączanie i wyłączanie
By załączyć kosiarkę, naciśnij wyłącznik (1).
•
•
By wyłączyć kosiarkę, zwolnij wyłącznik.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Mocowanie prowadnicy do krawędzi (rys. D)
•
Przyłóż prowadnicę (13) do kosiarki tak, jak
pokazano na rysunku.
•
Rozłóż ramiona prowadnicy bez użycia większej
siły.
•
Wsuń ramiona prowadnicy w otwory (16) po obydwu
stronach obudowy silnika (8).
•
Sprawdź, czy prowadnica do krawędzi jest dobrze
zamocowana w obudowie silnika.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Ogólne zalecenie
•
By osiągnąć najlepsze wyniki pracy, koś tylko suchą
trawę.
Dokaszanie
•
Trzymaj kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku E.
•
Prowadź kosiarkę żyłkową, wykonując nią
równomierne ruchy wahadłowe w lewo i w prawo.
•
Gdy trawa jest długa, koś ją stopniowo od góry do
dołu.
•
Nie koś trawy tuż przy twardych przedmiotach
i wrażliwych roślinach.
•
Gdy kosiarka zacznie zwalniać, zmniejsz
obciążenie.
Koszenie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania kosiarki.
Nastawianie kosiarki na dokaszanie i koszenie
wyrównujące (rys. rys. C, E i F)
Kosiarka ta może być używana zarówno do dokaszania
(tak jak pokazano na rysunku E), jak i do koszenia
wyrównującego (przycinanie wystającej trawy wzdłuż
krawędzi trawników i grządek) tak, jak pokazano na
rysunku F.
Koszenie wyrównujące
Optymalne wyniki cięcia uzyskuje się, gdy rowki na
brzegach trawnika mają głębokość przynajmniej
50 mm.
Nie używaj kosiarki do tworzenia nowych rowków.
•
Do tego celu najlepiej nadaje się szpadel.
•
Prowadź kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku F.
•
By krócej przyciąć trawę, lekko pochyl kosiarkę.
Dokaszanie (rys. rys. C i E)
Przy dokaszaniu głowica kosiarki powinna się znajdować
w pozycji przedstawionej na rysunku E.
W przeciwnym razie:
Rozłóż kosiarkę do pozycji roboczej.
•
•
Naciśnij przycisk ustalający (6).
•
Obróć rękojeść (2), zwalniając przy tym przycisk.
•
Gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji,
przycisk sam zaskoczy.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
Konserwacja
Kosiarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest niezbędne jej regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych wyjmij wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda sieciowego.
Koszenie wyrównujące (rys. rys. C i F)
Przy koszeniu wyrównującym głowica kosiarki powinna
się znajdować w pozycji pokazanej na rysunku E.
W przeciwnym razie:
•
Rozłóż kosiarkę do pozycji roboczej.
•
Naciśnij przycisk ustalający (6).
•
Obróć rękojeść (2), zwalniając przy tym przycisk.
•
Gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji,
przycisk sam zaskoczy.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
•
•
•
Nastawianie wysokości kosiarki (rys. C)
Kosiarka ta zawiera mechanizm teleskopowy, który
umożliwia nastawienie jej na najdogodniejszą dla
siebie wysokość. Są możliwe trzy pozycje. By nastawić
odpowiednią wysokość, wykonaj opisane niżej
operacje:
•
Naciśnij przycisk ustalający (6).
•
Bez użycia siły wyciągnij bądź wsuń rurę (14)
w obudowę silnika (2) na żądaną długość, zwalniając
przy tym przycisk.
•
Gdy rura znajdzie się we właściwej pozycji, przycisk
sam zaskoczy.
•
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w kosiarce.
Regularnie za pomocą miękkiej szmaty czyść
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Regularnie czyść żyłkę tnącą i jej szpulę, używając
do tego celu miękkiej szczoteczki lub suchej
szmaty.
Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania
trawy i brudu ze spodu osłony.
Zakładanie nowej szpuli z żyłką (rys. rys. G i H)
Nowe szpule z żyłką tnącą można nabyć w sklepie
z narzędziami firmy Black & Decker (numer zamówieniowy
A6441). Są też dostępne kompletne kasety z pełną szpulą
(numer zamówieniowy A6442)
•
Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda
sieciowego.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ściśnij języczki (17) i wyjmij kasetę szpuli (18)
z obudowy (11) (rys. G).
Wyjmij pustą szpulę (19) z kasety.
Kasetę i obudowę oczyść z brudu i resztek trawy.
Weź nową szpulę i osadź ją na trzpieniu w kasecie.
Lekko obróć szpulę aż do usadowienia na swoim
miejscu.
Odczep koniec jednej z żyłek tnących i przeprowadź
go przez jedno z oczek (20) (rys. H). Żyłka powinna
wystawać z kasety na długość około 11 cm.
Odczep koniec drugiej żyłki tnącej i przeprowadź
go drugie oczko. Żyłka tnąca powinna wystawać
z kasety na długość około 11 cm.
Języczki kasety (17) ustaw odpowiednio względem
wycięć (21) w obudowie (rys. G).
Wciśnij kasetę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Sprawdź, czy odcinek żyłki tnącej wystający
z obudowy szpuli nie jest dłuższy niż 11 cm. W razie
potrzeby utnij żyłkę tak, by akurat dosięgała do
noża.
Nie działa automatyczny mechanizm podający żyłkę
•
Ściśnij języczki i zdejmij pokrywę szpuli
z obudowy.
•
Wyciągnij żyłkę tnącą tak, by wystawała z obudowy
na 11 cm. Gdy ilość żyłki na szpuli nie jest
wystarczająca, wymień ją na nową zgodnie
z powyższym opisem.
•
Języczki pokrywy ustaw odpowiednio względem
wycięć w obudowie.
•
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
•
Gdy wystająca część żyłki tnącej jest dłuższa niż
odległość obudowy szpuli od noża, przytnij żyłkę
tak, by akurat do niego dosięgała.
Uwaga! Gdy wystająca część żyłki jest dłuższa niż
odległość szpuli od noża (10), przytnij ją na odpowiednią
długość.
Gdy automatyczny mechanizm podający nadal nie działa
lub szpula blokuje się, spróbuj wykonać następujące
operacje:
•
Starannie oczyść pokrywę szpuli i samą obudowę.
•
Wyjmij szpulę i sprawdź, czy dźwignia w obudowie
szpuli daje się swobodnie poruszać.
•
Wyjmij szpulę i odwiń żyłkę. Jeszcze raz równo
nawiń żyłkę tak, jak wyżej opisano. Ponownie włóż
szpulę w obudowę zgodnie z powyższym opisem.
Nawijanie nowej żyłki na pustą szpulę (rys. rys. I,
J i K)
Możesz także nawinąć nową żyłkę tnącą na pustą szpulę.
Sama żyłka tnąca jest do nabycia w sklepie z narzędziami
firmy Black & Decker (numer zamówieniowy A6440).
•
Wyjmij pustą szpulę zgodnie z opisem w poprzednim
punkcie.
•
Usuń ze szpuli ewentualne resztki żyłki.
•
Najpierw nawiń nową żyłkę na górną część szpuli:
Wprowadź dwucentymetrowy odcinek żyłki
tnącej w jedną ze szczelin w górnej części
szpuli tak, jak pokazano na rysunku.
Nawiń żyłkę tnącą na szpulę w kierunku strzałki.
Żyłkę nawijaj równo i warstwami, uważając, by
się nie krzyżowała.
Gdy nawinięta żyłka zrówna się z wycięciami
(23), odetnij ją.
Przejściowo włóż żyłkę w szczeliny (22) z jednej
strony szpuli tak, jak pokazano na rysunku.
•
Zrób to samo z drugą żyłką tnącą, nawijając ją
na dolną część szpuli. Zaczep żyłkę w wolnych
szczelinach (22).
•
Zamocuj szpulę w kosiarce zgodnie z powyższym
opisem. Nie zapomnij o wyjęciu żyłek tnących ze
szczelin (22), w które zostały chwilowo wciśnięte.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązywać
sprzedawcę do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
Uwaga! Używaj tylko odpowiedniego rodzaju żyłek
tnących Black & Decker. Upewnij się, czy żyłka jest
nawinięta na obydwu częściach szpuli (rys. K).
Usuwanie usterek
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo działać, przeczytaj
poniższe wskazówki. Jeżeli nie uda Ci się usunąć usterki,
zwróć się do serwisu firmy Black & Decker.
Uwaga! Przed wykonaniem opisanych niżej czynności
wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda
sieciowego.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Kosiarka wolno pracuje
•
Sprawdź, czy obudowa szpuli daje się swobodnie
obracać. W razie potrzeby dokładnie ją oczyść.
7
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa
biegu jałowego obr/min
Masa
kg
GL651
230
380
10000/
12000
2,7
GL652
230
400
10000/
12000
2,7
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa
biegu jałowego obr/min
Masa
kg
GL655
230
460
10000/
12000
3,2
GL656
230
460
9500/
11500
3,2
GL653
230
440
10000/
12000
3,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black&Decker deklaruje, że kosiarki żyłkowe
GL651/GL652/GL653/GL655/GL656te są zgodne
z następującymi normami: 98/37/EG, 89/336/EWG,
73/23/EWG, EN 60335, EN 55014, EN 61000,
EN 2000/14/EG
Kosiarka żyłkowa, L < 50 cm
Aneks VIII, nr 0344
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Holandia
Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony według normy
2000/14/EWG:
poziom ciśnienia akustycznego
81 dB(A)
poziom mocy akustycznej
95 dB(A)
gwarantowany poziom mocy akustycznej
96 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści według normy EN 786
5,5 m/s2.
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black&Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
1-10-2006
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
8
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055227 - 06-12-2007
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising