GL652 | Black&Decker GL652 STRING TRIMMER instruction manual

518707-31 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
GL652
GL653
GL655
GL656
A
B
C
D
E
F
2
G
H
I
J
K
3
TÜRKIYE
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi
veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
Ⴗ Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Kullanım amacı
Black & Decker misinalı çim kesme makineniz
bahçenizdeki çim kenarlarının kesilmesi ve
düzeltilmesi, ayrıca dar alanlardaki çimlerin
kesilmesi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif
hizmet ve hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Elektrikli aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, elektrik çarpması, kişilerin yaralanması ve
maddi zararları önlemek için burada belirtilen
güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
Ⴗ Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
Ⴗ Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda
belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da
elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
Ⴗ Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Kullanımdan sonra
Ⴗ Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı
yüksek bir yerde saklanmalıdır.
Ⴗ Çocuklar, aletin saklandığı yere erişememelidir.
Ⴗ Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınırken,
ani hız veya yön değişikliklerinde hareket
etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya
sabitlenmelidir.
İncelemeler ve tamiratlar
Ⴗ .XOODQPDGDQ¸QFHDOHWWHKDVDUOóYH\D
NXVXUOXSDU©DROXSROPDGóáóQóNRQWUROHGLQ
3DU©DODUGDNLNóUóOPDODUóYHDOHWLQ©DOóġPDVóQó
HWNLOH\HELOHFHNW¾PGLáHUNRġXOODUóNRQWUROHGLQ
Ⴗ +HUKDQJLELUSDU©DVóKDVDUOóYH\DNXVXUOXLVH
DOHWLNXOODQPD\óQ
Ⴗ +DVDUOóYH\DNXVXUOXSDU©DODUóQ%ODFN
'HFNHU\HWNLOLVHUYLVLQGHRQDUóOPDVóQóYH\D
GHáLġWLULOPHVLQLVDáOD\óQ
Ⴗ %XNóODYX]GDEHOLUWLOHQOHUGóġóQGDKL©ELUSDU©D\ó
V¸NPH\HYH\DGHáLġWLUPH\H©DOóġPD\óQ
Aletin kullanımı
Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.
Ⴗ Her zaman koruyucu gözlük takın.
Ⴗ Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin
aleti kullanmasına izin vermeyin.
Ⴗ Çocukların veya hayvanların çalışma alanına
yaklaşmasına veya alete ya da elektrik
kablosuna dokunmasına izin vermeyin.
Ⴗ Alet çocukların yanında kullanıldığında yakın
gözetim gerekmektedir.
Ⴗ Bu alet genç veya kuvvetsiz kişilerin gözetimsiz
kullanmaları için tasarlanmamıştır.
Ⴗ Bu alet oyuncak olarak kullanılamaz.
Ⴗ Aleti yalnızca gün ışığında veya iyi bir
aydınlatma altında kullanın.
Ⴗ Aleti, sadece kuru alanlarda kullanın. Aletin
ıslanmasına izin vermeyin.
Ⴗ Aleti suya batırmayın.
Ⴗ Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde
bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek
herhangi bir parça yoktur.
Ⴗ Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın.
Ⴗ Fişler veya kabloların hasar görme riskini
azaltmak için fişi prizden çıkartmak
istediğinizde asla kablodan tutarak çekmeyin.
Uzatma kablolarının kullanımı
Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik
özelliklerine bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Uzatma kablosu açık havada kullanıma
uygun ve buna göre işaretlenmiş olmalıdır. 30 m’ye
kadar 1,5 mm2 iletken ebatlı HO5VV-F uzatma
kablosu, güç kaybı yaşanmadan kullanılabilir.
Kullanmadan önce, uzatma kablosunda hasar,
aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol
edin. Hasarlı veya kusurlu ise, uzatma kablosunu
değiştirin. Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu
daima sonuna kadar açın.
Çim kesme makineleri için ek
güvenlik talimatları
Uyarı! Motor kapatıldıktan sonra kesim elemanları
dönmeye devam eder.
Ⴗ Aletin kumandalarını ve uygun şekilde
kullanımını öğrenin.
Ⴗ Kullanmadan önce, şebeke kablosunda ve
uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime
Diğer kişilerin güvenliği
Ⴗ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
4
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
olup olmadığını kontrol edin. Kablo kullanım
sırasında hasar görmüşse, kabloyu derhal
fişten çekin. KABLOYU FİŞTEN ÇEKMEDEN
ÖNCE KABLOYA DOKUNMAYIN.
Kablo hasarlı veya yıpranmış ise aleti
kullanmayın.
Ayaklarınızı korumak için sağlam ayakkabılar
veya botlar giyin.
Bacaklarınızı korumak için uzun pantolon giyin.
Aleti kullanmadan önce, kesim yolunuzda çalı
parçaları, taşlar, tel ve başka herhangi bir engel
olup olmadığını kontrol edin.
Aleti, sadece dik konumda ve misina yere yakın
olarak kullanın. Aleti kesinlikle başka hiçbir
konumda açmayın.
Aleti kullanırken yavaş hareket edin. Yeni
kesilmiş çimin nemli ve kaygan olduğunu
unutmayın.
Dik eğimlerde çalışmayın. Yukarı ve aşağı
doğru değil, eğim yüzeyi boyunca çalışın.
Alet çalışır durumayken kesinlikle çakıllı
patikalardan veya yollardan geçmeyin.
Alet çalışırken hiçbir zaman misinaya
dokunmayın.
Misina tamamen durmadan aleti yere
koymayın.
Daima uygun tipte misina kullanın. Kesinlikle
metal kesim ipi veya balık misinası
kullanmayın.
Misina kesim bıçağına kesinlikle dokunmayın.
Şebeke kablosunu misinadan uzak tutmaya
dikkat edin. Kablonun konumuna daima dikkat
edin.
Ellerinizi ve ayaklarınız, özellikle motoru
çalıştırırken misinadan daima uzakta tutun.
Aleti kullanmadan önce ve herhangi bir
darbeden sonra, aşınma veya hasar olup
olmadığını kontrol edin ve gerekirse tamir
ettirin.
Siperlik zarar gördüğünde veya yerine takılı
olmadığında hiçbir zaman aleti çalıştırmayın.
Çim kesme için misinayla çalışan aletlerde
misina uzunluğundan dolayı meydana
gelebilecek yaralanmalara karşı önlem alın.
Misinayı uzattıktan sonra, çalıştırmadan önce
aleti her zaman normal çalışma konumuna
getirin.
Havalandırma deliklerinde herhangi bir birikinti
olmadığından daima emin olun.
Kablo hasarlı veya yıpranmış ise çim kesme
makinesini kullanmayın.
Uzatma kablosunu kesim elemanlarından uzak
tutmaya dikkat edin.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Aleti kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
Bu aleti kullanırken koruyucu gözlük
kullanın.
İnsanları ve hayvanları kesim alanından en
az 6 m uzakta tutun.
Aleti yağmura ve yüksek neme maruz
bırakmayın.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim
etiketinde belirlenmiş değerlere uyup
uymadığını kontrol edin.
Ⴗ Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Black & Decker Servis Merkezi tarafından
değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya
tümünü içermektedir.
1. Tetik kolu (açma/kapama düğmesi)
2. Tutma kolu
3. Kablo tutucu
4. Güç girişi
5. İkinci tutma kolu
6. Ayarlama düğmesi
7. Kablo sarma kancaları
8. Motor muhafazası
9. Siperlik
10. Misina düzeltme bıçağı
11. Makara muhafazası
12. Misina
13. Kenar kılavuzu
14. Gövde borusu
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Siperliğin takılması (Şekil A)
Ⴗ Vidayı (15) siperlikten (9) sökün.
Ⴗ Siperliği gösterildiği gibi aletin üzerine
yerleştirin.
5
Ⴗ Yerine yerleşene kadar siperliği sıkıca
bastırın.
Ⴗ Siperliği vidayla sabitleyin.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
Ⴗ Aletin dönen ve hareket eden parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
Ⴗ Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
Ⴗ Aletin uzun süreli kullanılması sonucu
ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi bir
aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli
olarak çalışmanıza ara verin.
Ⴗ Duyma bozukluğu.
Ⴗ Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun
solunması sonucu ortaya çıkan sağlık
sorunları (örnek: ahşapta çalışırken,
özellikle meşe, akgürgen ve MDF.)
Uyarı! Aleti, siperlik uygun şekilde takılı
değilken kesinlikle kullanmayın.
Aletin şebeke elektriğine
bağlanması (Şekil B)
Ⴗ Uygun bir uzatma kablosunun dişi fişini
güç girişine (4) takın.
Ⴗ Kabloyu kablo tutucusundan (3) geçirin.
Ⴗ Şebeke fişini bir şebeke prizine takın.
Ⴗ Hazır bağlantılı kabloya sahip aletler
için: Fişi şebeke prizine takmadan
önce kablonun kablo tutucudan
geçirildiğinden emin olun.
Kullanımı
Uyarı! Uzatma kablosu açık havada
kullanıma uygun olmalıdır.
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin.
Aşırı yüklenmeyin.
Aletin çalışma konumuna
getirilmesi (Şekil C)
Aletin normal kesme veya kenar
kesme moduna getirilmesi (Şekil C, E
ve F)
Alet nakliye konumunda gelir. Bu nedenle,
kullanılmadan önce çalışma konumuna
getirilmelidir.
Ⴗ Ayarlama düğmesi (6) yerine kilitlenene
kadar gövde borusunu (14) yavaşça
dışarı çekin.
Ⴗ Düğme yerine kilitlendiğinde alet en kısa
çalışma konumuna ayarlanmış olur.
Uyarı! Aleti çalışma konumunda olmadı
hallerde asla kullanmayın.
Alet, şekil E’de gösterildiği gibi normal kesme
modunda veya şekil F’de gösterildiği gibi bahçenin
kenarlarından ve çiçek yataklarından sarkan çimleri
kesmek için kenar kesme modunda kullanılabilir.
Kesme modu (Şekil C ve E)
Normal kesme modu için, kesim kafası şekil E‘de
gösterilen konumda olmalıdır. Değilse:
Ⴗ Aleti çalışma konumuna getirin.
Ⴗ Ayarlama düğmesine (6) basın.
Ⴗ Düğmeyi bırakırken tutma kolunu (2) döndürün.
Ⴗ Motor gövdesi ilgili konuma geldiğinde düğme
yerine kilitlenecektir.
Not: Kafa yalnızca tek bir yönde dönecektir.
Kenar kılavuzunun takılması
(Şekil D)
Ⴗ Kenar kılavuzunu (13) gösterildiği gibi
aletin ön kenarına yerleştirin.
Ⴗ Kenar kılavuzunun ayaklarını dikkatli bir
şekilde ayırın.
Ⴗ Ayakları motor muhafazasının (8)
üzerinde her iki tarafta bulunan deliklere
(16) yerleştirin.
Ⴗ Kenar kılavuzunun motor muhafazası
kılavuzlarına uygun şekilde
yerleştiğinden emin olun.
Kenar kesme modu (Şekil C ve F)
Kenar kesme modu için, kesim kafası şekil F‘de
gösterilen konumda olmalıdır. Değilse:
Ⴗ Aleti çalışma konumuna getirin.
Ⴗ Ayarlama düğmesine (6) basın.
Ⴗ Düğmeyi bırakırken tutma kolunu (2) döndürün.
Ⴗ Motor gövdesi ilgili konuma geldiğinde düğme
yerine kilitlenecektir.
Not: Kafa yalnızca tek bir yönde dönecektir.
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan
güvenlik uyarılarına dahil olmayan ilave
kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler,
hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla
ortaya çıkabilir.
Aletin yüksekliğinin ayarlanması
(Şekil C)
Bu alet, en rahat çalışabildiğiniz yüksekliğe
göre ayarlamanıza olanak veren teleskopik
bir mekanizmaya sahiptir. Üç yükseklik ayarı
6
Ⴗ Motor muhafazasını düzenli olarak nemli
bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı
temizleyiciler kullanmayın.
Ⴗ Misinayı ve makarayı yumuşak bir fırça veya
kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Ⴗ Siperliğin altındaki çim ve kiri temizlemek için
düzenli olarak bir kör kazıyıcı kullanın.
bulunmaktadır. Yükseklik ayarını yapmak için
aşağıdaki işlemleri uygulayın:
Ⴗ Ayarlama düğmesine (6) basın.
Ⴗ Düğmeyi bırakırken gövde borusunu (14) motor
muhafazasından (2) dışarı/içeri doğru yavaşça
istediğinizi yüksekliğe çekin.
Ⴗ Boru ilgili konuma geldiğinde düğme yerine
kilitlenecektir.
Yeni bir misina makarasının takılması
(Şekil G ve H)
Açılması ve kapatılması
Ⴗ Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine (1)
basın.
Ⴗ Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
Yedek misina makaralarını Black & Decker bayiinizden temin edebilirsiniz (kat. No. A6441). Bir
misina içeren komple kasetler de bulunmaktadır
(kat. No. A6442).
Ⴗ Aletin fişini çekin.
Ⴗ Tırnakları (17) basılı tutup makara kapağını
(18) muhafazadan (11) çıkartın (Şekil G).
Ⴗ Boş makarayı (19) makara kapağından
çıkartın.
Ⴗ Makara kapağı ve muhafazadaki tüm kir ve
çimi temizleyin.
Ⴗ Yeni makarayı alın ve makara kapağının
içindeki göbeğin üzerine bastırın. Makarayı
yerine oturana kadar hafifçe döndürün.
Ⴗ Misinalardan birinin ucunu açın ve misinayı bir
halkadan (20) geçirin (Şekil H). Misina makara
kapağından yaklaşık 11 cm dışarı çıkmalıdır.
Ⴗ Diğer misinanın ucunu açın ve misinayı diğer
halkadan geçirin. Misina makara kapağından
yaklaşık 11 cm dışarı çıkmalıdır.
Ⴗ Makara kapağındaki tırnakları (17)
muhafazadaki deliklerle (21) hizalayın (Şekil
G).
Ⴗ Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar
muhafazanın üzerine bastırın.
Uyarı! Açma/kapama düğmesini kesinlikle açık
konumda kilitlemeye çalışmayın.
Yararlı tavsiyeler
Genel
Ⴗ En uygun kesim sonuçları elde etmek için,
sadece kuru çim kesin.
Kesme
Ⴗ Aleti şekil E‘de gösterildiği gibi tutun.
Ⴗ Çim kesme makinesini yavaşça bir taraftan diğer
tarafa doğru sallayın.
Ⴗ Uzun çimleri keserken, yukarıdan aşağı
kademelerle çalışın. Küçük kesimler yapın.
Ⴗ Aleti sert nesnelerden ve hassas bitkilerden
uzak tutun.
Ⴗ Alet yavaşlarsa, yükü azaltın.
Kenar kesme
En uygun kesim sonuçları 50 mm’den derin
kenarlarda elde edilmektedir.
Ⴗ Aleti, kenar oluşturmak için kullanmayın. Kenar
oluşturmak için bir bahçıvan küreği kullanın.
Ⴗ Aleti Şekil F‘de gösterildiği gibi yönlendirin.
Ⴗ Daha yakın bir kesim yapabilmek için aleti
hafifçe eğin.
Uyarı! Misinalar düzeltme bıçağının (10) ötesine
uzuyorsa, misinaları sadece bıçağa ulaşacak
şekilde kesin.
Yeni misinanın boş bir makaraya
sarılması (Şekil I, J ve K)
Bakım
Boş bir makaraya yeni misinayı sarabilirsiniz. Yedek
misina paketlerini Black & Decker bayiinizden temin
edebilirsiniz (kat. no. A6440).
Ⴗ Boş makarayı, yukarıda belirtildiği gibi aletten
çıkartın.
Ⴗ Makarada kalan misinayı makaradan çıkartın.
Ⴗ İlk önce yeni misinayı makaranın en üst kısmına
sarın:
- 2 cm kadar misinayı, gösterildiği gibi
makaranın üst kısmındaki yuvalardan birine
geçirin.
Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Bakımdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Ⴗ Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak
bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak
temizleyin.
7
Ⴗ 0DNDUD\ó ©óNDUWóQ YH NROXQ VHUEHVW©H KDUHNHW
HWPHGLáLQLNRQWUROHGLQ
Ⴗ Makarayı çıkartın ve misinayı çözün, ardından
yukarıda açıklandığı gibi düzenli bir şekilde geri
sarın. Makarayı belirtildiği gibi yerine yerleştirin.
- Misinayı, ok yönünde makaraya sarın.
Misinayı, düzenli ve katmanlar halinde
sardığınızdan emin olun. Çapraz sarmayın.
- Sarılmış misina oyuklara (23) ulaştığında
misinayı kesin.
- Misinayı, gösterildiği gibi makaranın yan
tarafındaki yuvalara (22) geçici olarak takın.
Ⴗ Yukarıdaki işlemleri, makaranın alt kısmında
ikinci misina için de tekrarlayın. Misinayı
kullanılmamış (22) yuvalara takın.
Ⴗ Makarayı alete takmak için yukarıda
belirtilen işlemleri uygulayın. Misinayı geçici
olarak taktığınız yuvalardan (22) çıkartmayı
unutmayın.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi
gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz
durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde
atın.
Uyarı! Yalnızca uygun tipte Black & Decker misina
kullanın. Makaranın her iki kısmında da misina
bulunduğundan emin olun (Şekil K).
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Arıza giderme
Aletinizin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız
aşağıdaki talimatları izleyin. Bu, sorunu çözmezse
lütfen en yakın Black & Decker yetkili servisiyle
temas kurun.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Uyarı! Bakımdan önce aleti kapatıp fişini çekin.
Alet çok yavaş çalışıyor
Ⴗ Makara muhafazasının rahatça dönüp
dönmediğini kontrol edin. Gerekirse dikkatli bir
şekilde temizleyin.
Ⴗ Misinanın, makara muhafazasından 11 cm’den
fazla çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çıkıyorsa,
sadece misina düzeltme bıçağına ulaşacak
şekilde kesin.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Otomatik misina sistemi çalışmıyor
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki
siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com
Ⴗ Tırnakları basılı tutup makara kapağını
muhafazadan çıkartın.
Ⴗ Misinayı muhafazadan 11 cm çıkana kadar
çekin. Makarada yeterince misina kalmamışsa,
yukarıda belirtildiği gibi yeni bir misina
makarası takın.
Ⴗ Makara kapağındaki tırnakları muhafazadaki
deliklerle hizalayın.
Ⴗ Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar
muhafazanın üzerine bastırın.
Ⴗ Misina düzeltme bıçağının ötesine uzuyorsa
misinayı sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.
Teknik özellikleri
Giriş voltajı
Giriş gücü
Yüksüz hızı
Ağırlık
Otomatik misina sistemi hala çalışmıyorsa veya
makara sıkışmışsa aşağıdaki önerileri deneyin:
Ⴗ Makara kapağını ve muhafazayı dikkatli bir
şekilde temizleyin.
8
VAC
W
dev/dak.
kg
GL652
230
450
10.000/12.000
2,7
GL653
230
460
10.000/12.000
2,7
Giriş voltajı
Giriş gücü
Yüksüz hızı
Ağırlık
GL655
VAC 230
W 480
dev/dak. 10.000/12.000
kg 3,2
GL656
230
500
9.500/11.500
3,2
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı
hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
EN 786’ya göre el/kol ağırlıklı titreşim:
< 2.5 m/s2
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya
da uygunsuzluk nedeniyle bozulursa, müşteriye
mümkün olabilecek en az sorunu yaşatarak Black &
Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde
aşınmış ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya
değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler şu
durumlar dışında geçerlidir:
Ⴗ Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
Ⴗ Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
Ⴗ Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
GL652 TYPE 2-3/GL653 TYPE 2-3/
GL655 TYPE 2-3/GL656 TYPE 2-3
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde
açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/
EC (29 Aralık 2009’dan itibaren), EN 60335-1,
EN 60335-2-91
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
2000/14/EC, Misinalı çim biçme makinesi, L ≤ 50,
Ek VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
Hollanda
Onaylanmış kuruluş Kimlik No.: 0344
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya
yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat
sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki
siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com
2000/14/EC’ye göre ölçülen ses basıncı düzeyi:
(Madde 12, Ek III, (6) L ≤ 50 cm):
LwA (akustik güç) 95 dB(A)
LwA (garantili) 96 dB(A)
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifine de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım
ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
Black & Decker adına vermiştir.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
1-10-2009
9
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
0212 222 94 18
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
0216 446 69 39
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00127565 - 18-05-2010
10
GL652
RASENTRIMMER 2 - 3
©
11
12
Download PDF

advertising