GL652 | Black&Decker GL652 STRING TRIMMER instruction manual

Powerful Solutions
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
522101-82 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
TM
GL651
GL652
GL653
GL655
GL656
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker fűszegélyvágójához.
Ezt a készüléket fűszegélyek és fűnyíróval nehezen
elérhető fűterületek vágására tervezték. A Fűszegélyvágó
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
•
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
•
•
•
•
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
elektromos áramütés és a személyi sérülések
lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogyan kell
a készüléket kikapcsolni veszély esetén.
A készülék rendeltetésszerű használata a kezelési
útmutatóban van leírva. Ha nem e szerint működteti
a készüléket, illetve ha nem az ajánlott tartozékokat,
feltéteket és alkatrészeket alkalmazza, az nem
rendeltetésszerű használatnak minősül, és baleset
előidézője lehet.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket az áramforrásról.
hosszabbító kábelt szabad használni, erre a célra
H05RR-F, H05RN-F vagy H05VV-F jelzésű,
1 mm2, vagy ennél nagyobb keresztmetszetű kábel
a megfelelő.
Ha kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ,
mindig teljes hosszában tekercselje le az üzembe
helyezés előtt.
Tartsa távol a kábelt a vágószáltól. Mindig legyen
tudatában a hálózati kábel helyzetének.
A készülék használata
•
Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva,
mielőtt rácsatlakoztatja a hálózati áramforrásra.
•
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét.
•
Ne használja a készüléket, ha fáradt.
•
Ha a készülék elkezd rendellenesen vibrálni, azonnal
kapcsolja ki és csatlakoztassa le az áramforrásról.
Hagyja a forgórészeket megállni, és utána vizsgálja
meg a sérült vagy meglazult alkatrészeket.
•
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból.
•
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, végje olajtól és
hőtől.
•
Ha a hálózati kábel a munkavégzés közben
megsérül, azonnal kapcsolja ki a készüléket és
válassza le a hálózati áramforrásról. Ne érjen
a hosszabbító kábel kihúzott végéhez addig, amíg
a másik vége a hálózati áramforrásra csatlakozik.
Munkaterület
•
Ne használja a gépet esőben, és óvja
a nedvességtől. Kerülje a készülék használatát
nedves környezetben.
•
A géppel csak nappali fényben, vagy nagyon jó
megvilágításban dolgozzon.
Más személyek biztonsága
•
A készüléket gyerekek, vagy más gyakorlatlan
személyek nem használhatják.
•
Gondoskodjon arról, hogy gyerekek, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet,
ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati
kábelt.
•
Soha ne feledje, hogy mivel a gép felhasználója
Ön, az esetleges balesetekért és sérülésekért is
Ön a felelős.
Személy védelem
•
Viseljen mindig zárt cipőt, vagy csizmát a lába
megvédéséhez – a frissen vágott fű nedves és
csúszós. Ne dolgozzon a géppel mezítláb, vagy
szandálban.
• Viseljen hosszú nadrágot a lábai védelmére.
Használat utáni teendők
•
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket, ha
nem használja azt. Győződjön meg arról, hogy
a forgórészek megálltak, mielőtt változtatna a gép
bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél;
valamint a termék tisztítása és átvizsgálása előtt.
•
Használaton kívül tartsa a gépet mindig száraz
helyen, gyermekek elől mindig gondosan zárja el.
Védekezzen áramütés ellen
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például csövek,
radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen
gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között
(pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmikapcsoló (30 mA
/ 30 mS) előkapcsolásán keresztül.
Átvizsgálás és javítás
•
Használat előtt vizsgálja át a gépet, különös
tekintettel a sérült vagy hibás részekre. Vizsgálja
meg, hogy a forgórészek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva.
•
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék működését.
•
Használat előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
valamennyi védőberendezés rendeltetésszerűen
legyen felszerelve.
Hosszabbító kábelek
•
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és
cserélje le, ha a sérült.
•
Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30m hosszú,
kéteres Black & Decker hosszabbító kábelt
használhat.
•
Mindig jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon,
mely megfelel a készülék felvett teljesítményének
(lásd a műszaki adatoknál). A szabadban kizárólag
csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott
4
•
•
•
•
•
•
Soha ne kezdjen olyan készülékkel dolgozni, amely
nem teljes, vagy illetéktelen változtatásokat hajtottak
végre rajta.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
Minden munkakezdés előtt győződjön meg a gép
sértetlenségéről, kifogástalan állapotáról.
Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati kábelt,
és csak kifogástalan állapotban használja.
Soha ne próbáljon eltávolítani vagy kicserélni más
részegységet, mint amit a kezelési utasításban áll.
•
•
•
•
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
•
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
fűszegélyvágókhoz
A következő figyelmeztető szimbólumok találhatóak meg
a készüléken:
•
•
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt.
•
Viseljen védőszemüveget a készülék
használatakor.
•
A működő géptől tartsa legalább 6 méter
távolságban az embereket, különösen
a gyerekeket, illetve a háziállatokat.
•
•
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
•
•
•
•
•
•
•
A munka megkezdése előtt ismerkedjen meg
a kezelőszervekkel és a készülék megfelelő
működtetésével.
A géppel csak nappali fényben, vagy nagyon jó
megvilágításban dolgozzon.
Használat előtt ellenőrizze a főáramforrást és
a hálózati kábelt sérülések és anyagkifáradás
tekintetében. Ha a hálózati kábel a munkavégzés
közben megsérül, azonnal kapcsolja ki a készüléket
és válassza le a hálózati áramforrásról. NE ÉRJEN
A HOSSZABBÍTÓ KÁBELHEZ ADDIG, AMÍG AZ
A HÁLÓZATI ÁRAMFORRÁSRA CSATLAKOZIK.
Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel
sérült vagy elhasználódott.
Viseljen mindig zárt cipőt, vagy csizmát a lába
megvédéséhez Ne dolgozzon a géppel mezítláb,
vagy szandálban.
Viseljen hosszú nadrágot a lábai védelmére.
Mielőtt elkezdi a munkát, győződjön meg arról, hogy
a munkaterületen ne legyenek idegen tárgyak, mint
például faágak, kövek, drótok.
•
•
•
Használat közben a készüléket mindig a kezelési
útmutatóban leírtak szerinti helyzetben tartsa,
a vágószállal a talaj közelében (lásd az ábrán). Ne
kapcsolja be a gépet bármilyen más pozícióban.
Lassan mozogjon a készülék működtetése közben.
Legyen tudatában, hogy a frissen vágott fű nedves
és csúszós.
Ne dolgozzon túl meredek lejtőn. Ügyeljen
mindig arra, hogy biztosan álljon - főleg lejtőn és ne veszítse el egyensúlyát. Lejtőkön mindig
a lejtőre merőleges irányban haladjon, soha
ne párhuzamosan le és fel. Megkülönböztetett
figyelemmel váltson irányt, ha lejtőn dolgozik.
Soha ne keresztezzen kavicsos utat, miközben
a készülék működik. Kerti utak, és szélek mentén
vegye figyelembe, hogy a vágószál kavicsokat
vagy rögöket kaphat fel és hajíthat ki, ilyenkor
a sérülésveszélye nagyobb.
Ne érjen a működő készülék vágószálához.
Ne tegye le a készüléket addig, amíg a vágószál
teljesen meg nem áll.
Csak a megfelelő típusú Black & Decker vágószálat
használja. Soha ne használjon fém vágószálat vagy
horgász damilt.
Ne érjen a szálvágó élhez.
Használat közben a hálózati kábelt tartsa távol
a vágószáltól. Mindig ügyeljen a kábel helyzetére.
Mindig tartsa távol kezeit és lábait a vágószáltól,
különösen a motor beindításakor. Csak abban az
estben kapcsolja be a gépet, ha meggyőződött
róla, hogy kezei és lábai nem érnek a vágószál
hatósugarába.
Figyelem! A vágórészek a motor leállítása után
néhány pillanatig még foroghatnak.
Használat előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
valamennyi védőberendezés rendeltetésszerűen
legyen felszerelve.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék működését.
Soha ne kezdjen olyan készülékkel dolgozni, amely
nem teljes, vagy illetéktelen változtatásokat hajtottak
végre rajta.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
Mindig biztosítsa a szellőző nyílásokat, tisztítsa
ezeket folyamatosan a keletkező hulladéktól,
fűmaradványtól.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel
rendelkezhet:
1. Kapcsolókar (Be-Ki üzemi kapcsoló)
2. Fogantyú
3. Kábeltehermentesítő
4. Hálózati csatlakozó
5. Pótfogantyú
6. Vágófej állító gomb
7. Kábeltartó kampók
8. Motorház
5
9.
10.
11.
12.
13.
14.
A készülék használata
Védőburkolat
Szálvágó él
Orsóház
Vágószál
Szélvezető
Nyél
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában
dolgozni. Ne a gép erőltetésével gyorsítsa a munkatempót.
Ne terhelje túl a gépet.
A készülék beállítása fűszegély és szélező üzemben
történő vágásra (C, E és F ábra)
A gép használható fűszegélyvágó üzemmódban (lásd
E ábra), vagy szélező üzemmódban a pázsit szélein
esetleg virágágyások mentén a túlságosan kilógó
fűszálak levágására (lásd F ábra).
A készülék összeszerelése
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
Fűszegélyvágó üzemmód (C és E ábra)
A fűszegélyek vágásához a készülék fejét az E ábrán
látható pozícióba kell hozni. Ha ez nem így van, akkor
tegye az alábbiakat:
• Állítsa a készüléket munkapozícióba.
• Nyomja meg a vágófej beállító gombot (6).
• Fordítsa el a fogantyút (2) s eközben eressze el
a gombot.
• Amikor a fej a megfelelő pozícióba kerül, a gomb
bereteszelődik a helyére.
Megjegyzés: A vágófej csak egy irányban fordítható el.
A védőburkolat felszerelése (A ábra)
•
Távolítsa el a csavart (15) a védőburkolatról (9).
• Helyezze a védőburkolatot a készülékre az ábra
szerint.
• Határozottan nyomja a védőburkolatot addig, amíg
az be nem reteszelődik.
• Rögzítse a védőburkolatot a csavarral.
Figyelem! Soha ne használja a készüléket addig, amíg
a védőburkolat nincs megfelelően felszerelve.
A készülék áramforrásra való csatlakoztatása
(B ábra)
• Csatlakoztassa az erre alkalmas hosszabbító kábelt
a készülék csatlakozójához (4).
• Hurkolja át a kábelt a kábeltehermentesítőn (3).
• Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a konnektorba.
A vezeték tehermentesítéséhez ellenőrizze, hogy
a kábeltehermentesítőre valóban rá van hurkolva a kábel,
mielőtt csatlakozna az áramforráshoz.
Figyelem! Csak szabadtéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon! Amennyiben kábeldobon
lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka
megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.
Szélező üzemmód (C és F ábra)
A szélek vágásához a készülék fejét az F ábrán látható
pozícióba kell hozni. Ha ez nem így van, akkor tegye
az alábbiakat:
• Állítsa a készüléket munkapozícióba.
• Nyomja meg a vágófej beállító gombot (6).
• Fordítsa el a fogantyút (2) s eközben eressze el
a gombot.
• Amikor a fej a megfelelő pozícióba kerül, a gomb
bereteszelődik a helyére.
Megjegyzés: A vágófej csak egy irányban fordítható el.
A készülék magasságállítása (C ábra)
Ez a fűszegélyvágó teleszkópos nyéllel van ellátva, így
beállíthatja az Önnek leginkább kényelmes magasságba
a fogantyút. A gép háromfokozatú magasságállítási
lehetőséggel rendelkezik.
A megfelelő magasság beállításához az alábbi lépéseket
végezze el:
• Nyomja meg a vágófej beállító gombot (6).
• Óvatosan húzza ki - vagy tolja be - a nyelet (14)
a motorházból a kívánt magasságba, miközben
eressze el a gombot.
• Amikor a nyél a megfelelő pozícióba kerül, a gomb
bereteszelődik a helyére.
A készülék munkapozícióba állítása (C ábra)
A készüléket a dobozban szállítási pozícióban találja.
A fűszegélyvágót munkapozícióba kell állítani használat
előtt.
•
Óvatosan húzza ki a nyelet (14) addig, amíg
a vágófej állító gomb (6) bekattan a helyére.
• Mikor a gomb rögzült a helyén, a készülék
a legalacsonyabb munkapozícióba van állítva.
Figyelem! A készüléket csak valamelyik munkapozícióban
használja.
A szélvezető felszerelése (D ábra)
• Helyezze a szélvezetőt (13) az ábra szerint
a készülékhez.
• Óvatosan húzza szét a szélvezető lábait.
• Csúsztassa a lábakat a motorházra (8), az ott
található furatokba (16) mindkét oldalon.
• Ellenőrizze, hogy a szélvezető megfelelően legyen
felszerelve, és jól illeszkedjen a motorház vezetőibe.
A készülék be- és kikapcsolása
• A gép bekapcsolásához húzza meg a kapcsolókart
(1).
• A gép kikapcsolásához engedje el a kapcsolókart
(1).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsolókar
rögzítését működő készüléknél.
6
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
•
•
Általánosságban
•
Az optimális vágási eredmény eléréséhez csak
száraz füvet vágjon.
•
Fűszegélynyírás
• Tartsa a készüléket az E ábrán látható pozícióban.
• Lengesse könnyedén a fűszegélyvágót ide-oda az
E ábra szerint.
• Ha hosszú füvet vág, azt fokozatosan, kis lépésekben
tegye a tetejétől kiindulva.
• Tartsa távol a készüléket keményebb tárgyaktól és
érzékeny növényektől.
• Ha a készülék motorja elkezd lassabban pörögni,
csökkentse a terhelést.
•
•
Figyelem! Ha a vágószál túlnyúlik a vágó éleken (10),
vágja akkorára, hogy éppen csak érintse az élt.
Új vágószál felcsévélése az üres orsóra (I, J és
K ábra)
Új vágószálat is felcsévélhet az üres orsóra.
A pótvágószál megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedőknél. (típusszám: A6440)
• Távolítsa el az üres orsót a készülékről a fent leírtak
szerint.
• Távolítsa el az orsóról a maradványszálakat.
• Az új vágószálat először az orsó felső részére
csévélje fel (lásd I ábra)
Vezessen 2 cm hosszú szálat az orsó felső
részének vájatába, ahogy az ábrán látható.
Csévélje fel a vágószálat az orsóra a nyíl
irányába. Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás
mellé, rétegesen tekercselje fel. Ne keresztezze
a szálakat.
Ha a feltekercselt szál eléri a mélyedéseket
(23), vágja el.
Átmenetileg dugja a szálat az orsó egyik
oldalának vájatába (22), ahogy az ábrán
látható.
•
Ismételje meg a már leírt módon a másik vágószállal
ezt a műveletet az orsó alsó oldalán is. A szálvéget
dugja a másik vájatba (22).
• A már korábban leírtak szerint helyezze az orsót
a készülékre. Ne feledje a szálakat a vájatokból (22)
kioldani.
Szélezés
Optimális vágási eredmény eléréséhez a fűszegély
szélének legalább 50mm mélynek kell lennie.
• Ne használja a készüléket fűszegély szélek
létrehozására. Új fűszegély szél kiképzésére
használjon élezőásót.
• Az F ábrán látható módon vezesse a gépet.
• Rövidebb vágási eredmény eléréséhez kissé döntse
meg a készüléket.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba
kezdene, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva, és a hálózati csatlakozó le van választva az
áramforrásról.
•
•
•
•
Nyomja az új orsót az orsófedél csapjaira. Forgassa
meg egy kissé az orsót, amíg a helyére nem kerül.
Az egyik vágószál véget oldja ki és vezesse
át a megfelelő fűzőszemen (20) (H ábra).
A vágószálnak körülbelül 11 centiméterre kell
kilógnia az orsófedélből.
Oldja ki a másik vágószál véget is és vezesse át
a másik fűzőszemen. A vágószálnak körülbelül
11 centiméterre kell kilógnia az orsófedélből.
Igazítsa az orsófedél füleit (17) az orsóház
illesztékeibe (21) (G ábra).
Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig, amíg
pontosan be nem illeszkedik a helyére.
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Rendszeresen tisztítsa meg a vágószálat és az orsót
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat alá
bekerült fűdarabokat és egyéb szennyeződéseket
egy tompa kaparófával.
Figyelem! Csak a megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használja. Ügyeljen arra, hogy az orsó
mindkét részén legyen vágószál (K ábra).
Hibaelhárítás
Új orsó felszerelése (G és H ábra)
A pótorsó damillal együtt (típusszám: A6441) és
a komplett kazetta - mely az orsóra tekert vágószálból és
az orsófedőből áll - (típusszám A6442) is megvásárolható
a Black & Decker szakkereskedőknél.
•
Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról.
• Tartsa a füleket (17) benyomva és távolítsa el az
orsófedelet (18) az orsóházról (11) (lásd G ábra).
• Vegye ki az üres orsót (19) az orsófedélből.
• Távolítsa el a fű- és egyéb maradványokat az
orsófedélből és az orsóházból.
Ha az Ön készüléke nem rendeltetésszerűen működik,
kövesse az alábbi instrukciókat. Ha a hiba nem
hárítható el az alábbi módszerekkel, kérjük, forduljon
a legközelebbi Black & Decker szervizhez.
Figyelem! Mielőtt bármilyen hibaelhárítási munkálatba
kezdene, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva, és a hálózati csatlakozó le van választva az
áramforrásról.
7
A készülék fordulatszáma lassul
•
Ellenőrizze, hogy az orsóház szabadon elforogathatóe. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg.
• Ellenőrizze, hogy az orsóházból ne lógjon ki
a vágószál 11 cm-nél hosszabban. Ha mégis így van,
vágja akkorára, hogy éppen csak érintse a vágó élt.
Műszaki adatok
Az automatikus száladagoló nem működik
• Tartsa a füleket benyomva és távolítsa el az
orsófedelet az orsóházról.
• Húzza ki a vágószálat, amíg az 11 cm-re kinyúlik az
orsóházból. Ha nincs elegendő vágószál az orsón,
helyezzen fel egy új orsót, vagy csévéljen újabb
vágószálat az üres orsóra a fent leírtak szerint.
• Igazítsa az orsófedél füleit az orsóház illesztékeibe.
• Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig, amíg
pontosan be nem illeszkedik a helyére.
• Ha a vágószál túlnyúlik a vágó éleken, vágja
akkorára, hogy éppen csak érintse az élt.
Feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati
fordulatszám
min-1
Súly
kg
GL651
230
380
10.000
/12.000
2.7
GL652
230
400
10.000
/12.000
2.7
Feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati
fordulatszám
min-1
Súly
kg
GL655
230
460
10.000
/12.000
3.2
GL656
230
460
9.500
/11.500
3.2
GL653
230
440
10.000
/12.000
3.2
CE megfelelőségi nyilatkozat
Ha az automatikus száladagoló még ezek után sem
működik, vagy az orsón lévő vágószál összetekeredett,
próbálkozzon a következőkkel:
•
Óvatosan tisztítsa meg az orsófedelet és az
orsóházat.
• Távolítsa el az orsót és ellenőrizze, hogy
a kapcsolókar szabadon mozgatható-e.
• Távolítsa el az orsót és csévélje fel újra a vágószálat,
pontosan úgy, ahogy a fentiekben leírtuk. Helyezze
vissza az orsót az előzőek szerint.
GL651/GL652/GL653/GL655/GL656
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60335, EN 55014, EN 61000, 2000/14/EC
Fűszegélyvágó, L < 50cm
VIII függelék, No. 0344
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, The Netherlands
Környezetvédelem
Hangnyomásszint értéke a 2000/14/EC szerint mérve:
81dB(A)
Hangnyomásszint LpA
Hangteljesítmény szint LWA
96dB(A)
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 786 szerint
mérve: 5,5 m/s2
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County
Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-10-2006
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
8
Egyéb kerti készülékek
Black & Decker komplett kerti programot kínál Önnek,
melyek segítségével a kerti munkálatok könnyebben
végezhetők el. További információért forduljon
a Black & Decker Magyarországi Képviseletéhez.
Sövényvágók
Láncfűrészek
Avartakarítók
Fűnyírók
Gyepszellőztetők
Akkumulátoros
kerti készülékek
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00192008 - 02-11-2012
10
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
11
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising