CI500 | Black&Decker CI500 SOLDERING IRON instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
555555-13 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL CI500
2
POLSKI
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Lutownica Black & Decker jest przeznaczona do prac
związanych z majsterkowaniem i uprawianiem hobby.
Zaliczają się do nich: lutowanie, opalanie drewna,
zgrzewanie tworzyw sztucznych i kalkomania.
Narzędzie to nie nadaje się do celów przemysłowych.
Nieużywane narzędzie przechowuj w suchym
miejscu poza zasięgiem dzieci.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem narzędzia sprawdź, czy nie zawiera
ono jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj narzędzia, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
•
Przed uruchomieniem sprawdź kabel sieciowy, czy
nie jest uszkodzony lub zużyty.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego lub wtyczki
sieciowej wyłącz lutownicę.
•
Wymianę uszkodzonego kabla lub wtyczki sieciowej
zleć autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by
nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym.
Nie próbuj samemu naprawiać kabla sieciowego.
•
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń sieciowych dokładnie
przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji
i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować
ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, czy też
doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem narzędzia dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie narzędzia
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie narzędzia w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy
lutownic
Uwaga! Gdy lutownica nie jest używana, zawsze
pozostawiaj ją w przewidzianej podstawce (8).
Zastosowanie lutownicy
•
Obszar pracy utrzymuj w czystości i dbaj
o wystarczające oświetlenie. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie mogą być przyczynami
wypadków.
•
Nie wystawiaj lutownicy na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do lutownicy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
•
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i fachowo obchodź się z lutownicą.
Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub medykamentów. Chwila nieuwagi podczas pracy
może być przyczyną poważnego urazu ciała.
•
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
•
W razie uszkodzenia kabla natychmiast odłącz
lutownicę od sieci. Nie dotykaj kabla, dopóki wtyczka
znajduje się w gnieździe sieciowym.
•
Gdy lutownica nie jest używana, gdy zamierzasz
wymienić jakieś elementy lub oczyścić narzędzie,
uprzednio odłącz je od sieci.
NIE DOTYKAJ GORĄCEGO GROTA LUTOWNICY
ANI LUTOWIA. W pozycji (II) przełącznika temperatura
robocza wynosi ok. 465 oC, a w pozycji (I) - 300 oC.
Grot zaczyna się nagrzewać natychmiast po
włożeniu wtyczki w gniazdo sieciowe. Dlatego zawsze
spodziewaj się, że lutownica jest gorąca. By uniknąć
szkód rzeczowych i oparzeń, z powrotem umieszczaj
lutownicę w podstawce (8).
Przed rozpoczęciem czyszczenia, regulacji lub
wymiany akcesoriów: wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i odczekaj, aż lutownica się ochłodzi.
Trzymaj lutownicę z dala od palnych materiałów, gdyż
może je zapalić. Gdy nie jesteś pewny, czy materiał jest
palny czy nie, wykonaj próbę na kawałku materiału.
Nigdy nie pozostawiaj załączonej lutownicy bez
nadzoru. Po użyciu wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego, pozwól lutownicy się ochłodzić i przechowaj
ją w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Bezpieczeństwo innych osób
•
Lutownica nie może być używana przez dzieci, ani
osoby, które nie zapoznały się z tą instrukcją.
•
Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt do miejsca pracy
i pilnuj, by nie dotykały kabla sieciowego. Zachowaj
szczególną ostrożność przy korzystaniu z lutownicy
w pobliżu dzieci.
Pary powstające podczas nagrzewania mogą być
szkodliwe dla zdrowia. Zadbaj o wystarczającą
wentylację. Poinformuj się o składzie chemicznym
obrabianego materiału.
Nigdy nie zanurzaj lutownicy w cieczy.
Po użyciu
•
Jeżeli zamierzasz pozostawić lutownicę bez
nadzoru, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
To samo zrób w przypadku wymiany jakichś części,
czyszczenia lub kontroli.
Trzymaj ręce z dala od rozgrzanej lutownicy i obszaru
pracy. Przedmiot obrabiany może się silnie rozgrzać
i dlatego przytrzymuj go zaciskami lub szczypcami.
3
Chroń powierzchnię stołu roboczego i materiału
przed uszkodzeniem na skutek oddziaływania
wysokiej temperatury. Przedmiot obrabiany może
przewodzić ciepło. Zabezpiecz powierzchnię stołu
wytrzymałym cieplnie materiałem.
Przechowywanie kabla
Rowek w dolnej części podstawki (8) służy do nawijania
kabla.
Schowek na groty (rys. B)
W podstawce (8) znajduje się praktyczny schowek na
groty (1). By wyjąć schowek z podstawki (8), ściśnij go
z boku i wyciągnij.
Zabrania się wykonywania przeróbek i napraw (na
przykład instalacji elektrycznej) przez użytkownika,
chyba że ma ku temu odpowiednie kwalifikacje lub
wykształcenie.
Wkładanie i wyjmowanie grota
Wybierz odpowiedni grot. Sprawdź, czy jest czysty,
a obsada - wolna od osadów.
Gwintowany koniec grota włóż w obsadę i wkręć
w prawo. Dokręć go ręcznie bez użycia szczypiec ani
innych narzędzi.
By zdjąć grot, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego
i odczekaj, aż lutownica się ochłodzi. Wykręć końcówkę
w lewo.
Lutownica nie jest zabawką. Przechowuj ją poza
zasięgiem dzieci.
Symbole ostrzegawcze umieszczone na lutownicy
Uwaga! Niebezpieczeństwo oparzenia!
Bezpieczeństwo elektryczne
Lutownica ta musi być uziemiona. Zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe jest zgodne
z wartością podaną na tabliczce znamionowej
lutownicy.
Mocowanie nożyka (rys. C)
Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia. Nożyk jest
bardzo ostry. Przy obchodzeniu się z nożykiem zachowaj
szczególną ostrożność.
Włóż nożyk w uchwyt i zamocuj ten ostatni w
obsadzie.
W tym celu ostrożnie wkręć go ręcznie w prawo.
Wtyczka sieciowa lutownicy musi pasować do gniazda
wtykowego. Nie wolno jej przerabiać. Do uziemionych
urządzeń (klasy 1) nie należy używać żadnych przejściówek.
Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda wtykowe minimalizują
ryzyko prażenia prądem elektrycznym.
Zdejmowanie nożyka
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i odczekaj,
aż nożyk się ochłodzi, a następnie wykręć uchwyt go
w lewo.
Przedłużacze i produkty klasy 1
•
Gdy urządzenie jest uziemione i odpowiada klasie
1, niezbędny jest 3-żyłowy kabel.
•
Kabel długości do 30 m nie powoduje zauważalnego
spadku mocy.
•
Lutownicą nie wolno się posługiwać osobom
młodym ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by się nią nie bawiły.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Zastosowanie
Uwaga! Trzymaj lutownicę z dala od palnych materiałów,
gdyż mogą się zapalić. Gdy nie jesteś pewny, czy
materiał jest palny czy nie, wykonaj próbę na kawałku
materiału.
Załączanie lutownicy
Włóż wtyczkę kabla w odpowiednie gniazdo sieciowe.
Grot zaczyna się nagrzewać od razu po przyłączeniu
lutownicy do sieci.
Nastawianie temperatury (rys. D)
Ustaw przełącznik w pozycji niższej (I) lub wyższej (II)
temperatury.
Elementy lutownicy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Praktyczny schowek
Spirala
Wskaźnik gotowości do pracy
Przełącznik temperatury
Rękojeść
Elastyczne łapki
Gąbka
Podstawka
Przy ustawieniu w pozycji (II) łatwo jest wypalać drewno,
a przy ustawieniu w pozycji (I) - zgrzewać tworzywa
sztuczne, zaprasowywać papier i tkaniny.
Wskaźnik gotowości do pracy (rys. D)
Wskaźnik gotowości do pracy znajduje się w rękojeści
lutownicy (5).
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem czyszczenia, regulacji lub
wymiany akcesoriów wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i odczekaj, aż lutownica się ochłodzi.
W temperaturze pokojowej wskaźnik (3) ma szary kolor.
Gdy lutownica osiągnie niższą temperaturę (I) (po około
5 minutach), wskaźnik (3) zyskuje żółty kolor.
Gdy lutownica osiągnie wyższą temperaturę (II) (po około
10 minutach), wskaźnik (3) zyskuje czerwony kolor.
Mocowanie spirali (rys. A)
Tak włóż spiralę (2) w podstawkę (8), by występy spirali
pokryły się z wycięciami w przewidzianym dla niej otworze
w podstawce. Wciśnij spiralę aż do zatrzaśnięcia.
Elastyczne łapki i gąbka (rys. B)
Do podstawki (8) są przytwierdzone dwie elastyczne łapki
(6) do przytrzymywania małych przedmiotów obrabianych.
4
Zaciski utrzymujące przedmiot w czasie obróbki mogą
się silnie nagrzać. Zanim ich dotkniesz lub schowasz
elektronarzędzie, najpierw odczekaj, aż się ochłodzą.
By osiągnąć pożądany efekt i nie uszkodzić przedmiotu
obrabianego najpierw zawsze wykonuj próby na
odpadkach.
Gąbka (7) zamocowana w podstawce (8) służy do
czyszczenia wymiennych grotów. Przed użyciem obficie
zwilż gąbkę (7) i pilnuj, by nie wyschła.
Groty i ich zastosowanie
UNIWERSALNY (9): idealny do wykonywania szerokich
i cienkich linii w różnych materiałach.
Suchej gąbki nie dotykaj gorącymi metalowymi
elementami. Unikaj też kontaktu gorącego grota
z plastikowymi powierzchniami podstawki (8).
W KSZTAŁCIE ŁZY (10): do szczegółów lub
cieniowania dużych powierzchni, a także wykonywania
nieskomplikowanych wzorów kwiatów.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Poniższe wskazówki mają na celu ułatwienie pracy
hobbystom i majsterkowiczom. Zalecamy, by najpierw
przećwiczyli oni posługiwanie się lutownicą na kawałkach
odpadów.
Uwaga! Zabrania się wykonywania przeróbek i napraw
(na przykład instalacji elektrycznej) przez użytkownika,
chyba że ma ku temu odpowiednie kwalifikacje lub
wykształcenie.
Uwaga! Pary powstające podczas nagrzewania mogą
być szkodliwe dla zdrowia. Zadbaj o wystarczającą
wentylację. Poinformuj się o składzie chemicznym
obrabianego materiału.
OKRĄGŁY (11): idealny do punktów, krzywych i znaków
pisarskich. Służy do wykonywania obramowań na
stronach albumu z wycinkami.
Lutowanie
Lutowanie jest to metoda spajania ze sobą cienkich
metalowych drutów lub folii. Najlepiej do tego celu nadaje
się miedź, srebro i stal. W czasie lutowania stopiony lut
(ołów lub cyna) przenika do szczeliny między łączonymi
elementami.
GORĄCY NÓŻ (14): do przecinania pianki posłuż się
prostą szyną nieprzewodzącą ciepła.
Gorący nóż nadaje się do cięcia na gorąco i wykrawania
różnych materiałów, jak skóra, liny, pianka, tworzywa
sztuczne, plansze, wosk, mydło.
Gorący nóż nadaje się także do przytapiania akurat
przeciętych materiałów, by się nie strzępiły.
STOŻKOWY (12): do wycinania szablonów i wypalania
szczegółów w drewnie.
Przy wycinaniu szablonów i tworzyw sztucznych wybierz
wyższą temperaturę (II). Stożkowa końcówka może być
wykorzystywana także do wyrabiania szczegółów we
wszystkich wymienionych wyżej materiałach.
LUTOWNICZY (13): do lutowania w wyższej temperaturze
(II) na przykład metali i drutów (wytwarzanie i naprawianie
biżuterii, montaż układów elektronicznych).
Proces ten jest wspomagany przez topnik, który
dodatkowo oczyszcza lutowane części. Topnik albo
znajduje się już w lucie, albo trzeba go nanieść oddzielnie.
Przy zakupie materiału dowiedz się od dilera, jaki jest
najwłaściwszy topnik.
MINIŻELAZKO (15): do prasowania, przytapiania
włókien sztucznych, wykonywania patchworków, szwów
i obrzeży, do obróbki papieru i do kalkomanii.
Do obróbki wykańczającej tektury, taśm i materiałów
zalecana jest niższa temperatura (II). Podobnie w tej
temperaturze najlepiej jest przenosić farbę z białoczarnych lub kolorowych fotokopii bądź wydruków na
drewno, szkło, ceramikę, papier lub materiał.
Nastaw wyższą temperaturę (II) i poczekaj, aż wskaźnik
gotowości do pracy (3) zapali się na czerwono, informując
o osiągnięciu żądanej temperatury.
Najpierw łączone materiały oczyść wełną stalową lub
papierem ściernym z brudu, farby lub rdzy.
Można też odciskać stemple gumowe w materiale przez
przyłożenie materiału do stempla, przykrycie kawałkiem
papieru i rozgrzanie go do chwili, aż wzór stempla ukaże
się na papierze.
Uwaga! Przed rozpoczęciem czyszczenia, regulacji lub
wymiany akcesoriów wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i odczekaj, aż lutownica się ochłodzi.
Przyłóż grot do większego elementu w miejscu
wykonywanego połączenia. Obydwa elementy muszą
zostać tak rozgrzane, by lut stopił się. Przyłóż lut do
spoiny, ale bez dotykania przy tym grota.
Gdy przedmiot obrabiany jest wystarczająco gorący, lut
topi się i tworzy połączenie. Gdy tylko lut przeniknie do
spoiny, odstaw lutownicę. Wytrzyj grot o wilgotną gąbkę,
by usunąć pozostałości lutowia.
Konserwacja
Lutownica firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
•
Regularnie czyść lutownicę wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Uważaj, by do wnętrza lutownicy nie
dostała się ciecz. Nie zanurzaj żadnego elementu
lutownicy w wodzie.
Dekorowanie
Za pomocą lutownicy można dekorować różne materiały
przez wypalanie wzorów na ich powierzchniach.
•
Dla obróbki drewna, skóry, dyni, grubego papieru,
tektury, wikliny i tworzyw sztucznych najlepsza jest
wyższa temperatura (II).
•
Dla obróbki cienkiego papieru, gładkich tkanin,
cienkich tworzyw sztucznych, wosku i mydła lepsza
jest niższa temperatura (I).
5
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.*
Dane techniczne
Napięcie
Częstotliwość
Pobór mocy
Wyższa temperatura
Niższa temperatura
Konstrukcja
Masa
V
Hz
W
°C
°C
klasa
kg
CI500
230 - 240
50
20
465
300
1
0,5
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje, że lutownica CI 500 jest
zgodna z następującymi normami i wytycznymi:
89/336/EEC, 73/23/EC, EN 60335, EN 55014,
EN 50336
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii Użytkowej
Black & Decker, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Wielka Brytania
31.09.2006
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054908 - 04-12-2007
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising