GG500 | Black&Decker GG500 GLUE GUN instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-73 CZ
GG500
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Vaše lepicí pistole Black & Decker je určena ke vzájemnému
spojování materiálů a to včetně papíru, štítků
a pevných látek, pro použití v domácnosti a pro volný čas.
Pokud není zařízení používáno, mělo by být
uskladněno na suchém místě. K uloženému přístroji
nesmí mít přístup děti.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
•
Je-li jakákoliv část přístroje poškozena, nepoužívejte
jej.
•
Vadné nebo poškozené díly ponechejte opravit
či vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
•
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován.
•
S přístrojem nepracujte, pokud jsou napájecí kabel
nebo jeho zástrčka poškozeny nebo jsou vadné.
•
Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny či pokud jsou vadné, musí být opraveny
v autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte
se přestřihnout přívodní napájecí kabel, ani se jej
nepokoušejte sami opravit.
•
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Tento výrobek je určen pouze k použití v domácnosti.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
•
Před použitím zařízení si pečlivě pročtěte tento
návod.
•
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Tento návod si uschovejte.
Použití výrobku
•
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.
Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla
v jeho okolí může vést ke způsobení nehody.
•
Nevystavujte výrobek dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do výrobku vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
•
Při použití výkonného nářadí zůstaňte pozorní,
stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo pokud
jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo
léků. Chvilková nepozornost při práci s elektrickým
nářadím může mít za následek vážné zranění.
•
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem
za napájecí kabel. Kabel pokládejte tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo se nedotýkal
horkých a mastných povrchů.
•
Pokud se během používání napájecí kabel poškodí,
okamžitě vypojte zařízení z elektrické zásuvky
ve zdi. Nedotýkejte se napájecího kabelu, pokud
je dosud zapojen v elektrické zásuvce.
•
Přístroj odpojte od elektrické zásuvky pokud jej
nepoužíváte, před nasazováním či snímáním jeho
součástí a před jeho čištěním.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro lepicí pistole
Varování! Toto zařízení musí být, pokud není používané,
uloženo ve stojánku.
NEDOTÝKEJTE SE ROZEHŘÁTÉ trysky lepicí pistole.
Provozní teplota zařízení je přibližně 199°C.
Ruce držte z dosahu rozehřátých nástavců a oblasti
pájení. Teplo může být přenášeno obrobkem. K připevnění
obrobku používejte svorky nebo svěrák.
Topný článek se začne ohřívat ihned po připojení
přívodního kabelu do zásuvky. Abyste zabránili vzniku
úrazu nebo materiálním škodám, mějte vždy na vědomí,
že je zařízení horké a odkládejte je na bezpečnostní
stojan.
Pracovní oblast a materiály chraňte před tepelným
poškozením. Teplo může být přenášeno obrobkem.
K ochraně pracovní oblasti používejte tepelně odolné
materiály.
Lepicí tyčinky nejsou poživatelné a neměly by přijít
do styku s potravinami, atd. Při náhodném požití
vyhledejte lékařskou pomoc. Nářadí držte z dosahu
dětí.
Bezpečnost jiných osob
•
Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným osobám,
které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
•
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo se dotýkaly nářadí a přívodního napájecího
kabelu. Přísný dohled je vyžadován, pokud je přístroj
používán v blízkosti dětí.
Před čištěním, seřízením nebo před výměnou nástavců.
Vytáhněte elektrický přívodní kabel ze zásuvky
a ponechejte nástavec zchládnout.
Nikdy neprovádějte rychlé ochlazení lepicí pistole
ponořením kterékoliv její části do vody či jiné
kapaliny. Nechejte ji zchládnout pouze na vzduchu.
Po použití
•
Přístroj vypněte a odpojte od elektrické zásuvky
pokud jej ponecháte bez dozoru nebo před výměnou,
čištěním nebo kontrolou kterýchkoliv jeho částí.
Zařízení držte z dosahu hořlavých materiálů. Vezměte
na vědomí, že tento výrobek může způsobit vznícení
materiálu. K ověření, zda se to vztahuje i na příslušný
materiál, lze provést zkoušku na kousku odpadu.
3
Napájecí přívod (obr. A & B)
Pistoli lze používat jak s přívodním napájecím kabelem,
tak i bez něj.
Nikdy neponechávejte zařízení připojené k elektrické
síti bez dozoru. Po ukončení práce páječku odpojte
od elektrické sítě a ponechejte ji zchládnout. Poté ji uložte
na bezpečném místě mimo dosah dětí.
Bez použití napájecího kabelu se tryska rozehřívá
ve stojanu (3). Tento způsob je vhodný pro drobnější
práce, kde je vyžadováno pouze malé množství lepidla.
Výpary vznikající ohřevem látek mohou být
nebezpečné. Při práci vždy zajistěte adekvátní větrání.
Zjistěte si informace týkající se práce s použitými
látkami.
Rozehřátá tryska se začne ochlazovat ihned po vytažení
pistole ze stojanu (3). Poté, co se provozní kontrolka (5)
zbarví do šeda, nebo pokud nepůjde lepidlo vytláčet
lehce, vraťte pistoli zpět na stojan (3).
Nikdy se nepokoušejte vložit do lepicí pistole jinou
látku než doporučené lepicí tyčinky, tmel nebo těsnící
tyčinky. Například: Nepokoušejte se tavit pastelky nebo
svíčky.
Připojení napájecího kabelu k pistoli provedete tak,
že konektor (6) vytáhnete ze stojanu (3) a zasunete
jej přímo do pistole. Tento způsob napájení je vhodný
pro větší rozsah prací.
NEPOUŽÍVEJTE horké rozavené lepidlo namísto
strukturovaných upínacích prvků.
Lepicí tyčinky používané v této pistoli měknou
při teplotě okolo 60°C. Neprovádějte lepení předmětů
nebo materiálů vystavených vysokým teplotám.
Změna provozního režimu bez použití napájecího
kabelu na provozní režim s připojeným napájecím
kabelem (obr. C & D)
•
Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
•
Na přední straně konektoru (6) stlačte dvě západky
tak, jak je znázorněno na obrázku.
•
Natočte konektor (6) směrem ke středu stojanu (3)
a vytáhněte zásuvku konektoru včetně přívodního
kabelu z držáku ven.
•
Drátový stojan (4) vyklopte dopředu (obr. D).
•
Konektor (6) zasuňte do rukojeti (2) pistole (kabelem
směrem ven).
Vyvarujte se náhodnému vytlačení lepidla. Vtlačování
lepicí tyčinky do nerozehřáté trysky může způsobit
poškození lepicí pistole nebo neočekávaný únik lepidla
z trysky po jejím rozehřátí na provozní teplotu. Lepidlo
může po rozehřátí začít vytékat, aniž by byla stisknuta
spoušť (1). Pistoli odložte zpět na stojan a k ochraně
pracovní plochy použijte tepelně odolný materiál.
Toto nářadí není hračka pro děti. Nářadí držte z dosahu
dětí.
Změna provozního režimu s připojeným napájecím
kabelem na provozní režim bez použití napájecího
kabelu
•
Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
•
Konektor (6) vytáhněte z rukojeti (2) pistole.
•
Přední část konektoru (6) zasuňte do úchytu
ve stojanu (3) tak, aby směřoval vzhůru a přívodní
kabel byl natažen směrem k zadní části stojanu.
•
Zadní část konektoru (6) zatlačte dolů,
až zacvakne.
Bezpečnostní symboly nacházející se na zařízení
Horký povrch, nedotýkejte se.
Pistoli lze používat pouze s dodaným
stojanem.
Elektrická bezpečnost
•
•
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě uvedené na výrobním
štítku.
Tento výrobek není určen pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku
Black & Decker.
Nasazení a sejmutí výměnné trysky (obr. E)
Jsou k dispozici tři typy trysek:
•
Standardní (7)
•
Prodloužený (8)
•
Rozšířený (9)
•
K výměně trysky je přiložen klíč; místo k uložení
klíče je ve stojanu (3).
•
Trysku odšroubujete přiloženým klíčem tak,
že jí budete otáčet proti směru chodu hodinových
ručiček.
Sejmutí a výměna nástavců
•
Nasaďte nástavec a utáhněte jej otáčením ve směru
hodinových ručiček.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Spoušť
Rukojeť
Stojan
Drátový stojan
Provozní kontrolka
Vložení lepicí tyčinky
Náhradní lepicí tyčinky obdržíte u vašeho dodavatele
Black & Decker (kat. č. X72020-QZ)
•
Tavnou lepicí tyčinku vložte do vstupního otvoru
trubice, který je umístěn v zadní části lepicí
pistole.
•
Lehce stlačte spoušť (1) tak, aby byla lepicí tyčinka
Sestavení
Varování! Před čištěním, seřízením nebo před výměnou
nástavců. Vytáhněte elektrický přívodní kabel ze zásuvky
a ponechejte nástavec zchládnout.
4
ve své poloze pevně uchycena. Pistoli odložte
na stojan (3) (obr. A).
•
Při prvním použití může být lepicí tyčinka zcela
zasunuta do pistole. Může být potřeba použít druhou
tyčinku.
Varování! Nepokoušejte se vyjmout nevyužitý zbytek
lepicí tyčinky z pistole.
•
•
Použití
Varování! Vezměte na vědomí, že tento výrobek může
způsobit vznícení materiálu. K ověření, zda se to vztahuje
i na příslušný materiál, lze provést zkoušku na kousku
odpadu.
Nejlepší způsob použití lepicí pistole pro vaší
práci vám pomůže určit zkouška na odpadovém
materiálu.
Některé nátěry a mořené části obsahující esence
petroleje mohou pevnost lepeného spoje zeslabit.
Před použitím proto proveďte zkoušku. Před lepením
může být potřeba provedení nátěru nebo moření.
Zbytky lepidla nelze po vytvrdnutí z materiálu lehce
odstranit. Odstranění zbytků lepidla lze provést
seškrábnutím, oloupáním nebo změkčením lepidla
zahřátím, např. horkou špičkou lepicí pistole. Z látky
lze lepidlo odstranit chemickým čištěním.
Údržba
Během použití se pistole rozehřeje. Jde o běžný jev,
který neznamená žádnou závadu. Vyvarujte se kontaktu
s tryskou a nástavci.
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
•
Pravidelně čistěte přístroj vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky
ani rozpouštědla. Zabraňte vniknutí jakékoliv
kapaliny do útrob zařízení a nikdy neponořujte
jakoukoliv část zařízení do kapaliny.
Zapnutí přístroje
Nezapínejte pistoli bez vložené lepicí tyčinky.
•
Pistoli zapnete tak, že zasunete zástrčku přívodního
kabelu do elektrické síťové zásuvky. Topný článek
se začne ohřívat ihned po připojení přívodního
kabelu do zásuvky.
•
Vyčkejte, až se zbarvení provozního indikátoru (5)
změní z šedé na červenou (obr. B).
•
Lepidlo aplikujte stiskem spouště (1). Pokud pistole
přestane nanášet lepidlo, uvolněte spoušť (1)
a opět ji stlačte. Lepidlo bude opět nanášeno. Pokud
je lepicí tyčinka stlačena až po ústí vstupního otvoru,
založte další lepicí tyčinku.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Užitečné rady pro práci s nářadím
Základní pokyny uvedené níže jsou určeny jako vodítko
pro domácí a svépomocné práce. Obsluha by si měla
procvičit různé aplikace na odpadovém materiálu, aby se
dosáhlo žádaného efektu a předešlo se poškození
obrobku.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Tipy k použití vaší lepicí pistole
•
Pro danou aplikaci použijte vhodný typ lepicí tyčinky.
Používejte pouze vysokoteplotní tyčinky nebo
tyčinky pro více teplotních rozsahů vhodné k použití
s touto pistolí.
•
Před nanášením lepidla se ujistěte, zda je povrch
čistý a zbavený nečistot a mastnot.
•
Před nanesením lepidla sestavte jednotlivé lepené
části do požadované polohy.
•
Proveďte takové uspořádání, aby byly jednotlivé
lepené součásti v dané poloze upevněny, než dojde
k vytvrzení lepidla. Nanesením lepidla může
dojít k ohřevu materiálu. K ochraně obsluhy
před popálením by měly být použity upínací svorky
nebo kleště.
•
Práce v chladu snižuje dobu potřebnou k vytvrzení
lepidla. Teplé prostředí naopak dobu tvrzení
prodlužuje.
•
Dobu tvrzení také ovlivňuje množství naneseného
lepidla. Větší plochy naneseného lepidla zvyšují
dobu tvrzení oproti drobným kapkám až o polovinu.
Velmi malé kapky zaschnou za méně jak 10 sekund.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
5
Technické údaje
Napájecí napětí
Kmitočet
Jmenovitý příkon
Provozní teplota
Průměr lepicí tyčinky
Hmotnost
Vac
Hz
W
°C
mm
kg
GG500
230-240
50
25
199
12
0,3
ES Prohlášení o shodě
GG500
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám a předpisům: 89/336/
EEC, 73/23/EC, EN60335, EN55014, EN50336
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County
Durham DL16 6JG,
Velká Británie
31-09-2006
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00041786 - 24-04-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising