GG500 | Black&Decker GG500 GLUE GUN instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-48 SK
GG500
2
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Vaša lepiaca pištoľ Black & Decker je určená na spájanie
materiálov ako je papier, štítky a pevné látky, na použitie
v domácnosti a pre voľný čas.
Pokiaľ sa zariadenie nepoužíva, malo by sa uskladniť
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Prehliadky a opravy
•
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
Ak je akákoľvek časť prístroja poškodená,
nepoužívajte ho.
•
Poškodené alebo zničené diely nechajte opraviť
alebo vymeniť v autorizovanom servisnom
stredisku.
•
Pred použitím kábel riadne prezrite, či nie je
poškodený alebo opotrebovaný.
•
S prístrojom nepracujte, ak je prívodný kábel alebo
jeho zástrčka poškodená alebo chybná.
Pokiaľ sú kábel alebo jeho zástrčka poškodené alebo
•
chybné, musia sa opraviť v autorizovanom servisnom
stredisku. Nepokúšajte sa prestrihnúť prívodný kábel,
ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.
•
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Bezpečnostné pokyny
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by mali byť vždy dodržiavané základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia a materiálnych škôd.
•
Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte
tento návod.
•
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
•
Tento návod si uschovajte.
Použitie výrobku
•
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre osvetlený.
Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla
v jeho okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
•
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu.
Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
•
Pri používaní elektrického náradia zostaňte pozorní,
stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci
s elektrickým náradím môže mať za následok vážne
zranenie.
•
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Kábel veďte tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo sa nedotýkal horúcich
a mastných povrchov.
•
Ak sa počas používania prívodný kábel poškodí,
okamžite vypojte zariadenie z elektrickej zásuvky
v stene. Nedotýkajte sa kábla, ak je ešte zapojený
v elektrickej zásuvke.
•
Prístroj odpojte od elektrickej zásuvky ak ho
nepoužívate, pred nasadzovaním či odstraňovaním
jeho súčastí a pred jeho čistením.
Osobitné bezpečnostné pokyny pre lepiace pištole
Pozor! Toto zariadenie musí byť uložené v stojane,
ak sa nepoužíva.
NEDOTÝKAJTE SA ROZOHRIATEJ trysky lepiacej
pištole. Pracovná teplota zariadenia je približne 199°C.
Ruky držte mimo dosahu rozohriatych nástavcov
a priestoru spájkovania. Teplo môže byť prenášané
obrobkom. Na pripevnenie polotovaru používajte svorky
alebo zverák.
Výhrevný článok sa začne ohrievať ihneď po pripojení
prívodného kábla do zásuvky. Aby ste zabránili vzniku
úrazu alebo materiálnym škodám, majte vždy na pamäti,
že je prístroj horúci a odkladajte ho na bezpečnostný
stojan.
Pracovný priestor a materiály chráňte pred tepelným
poškodením. Teplo môže byť prenášané obrobkom.
Na ochranu pracovného priestoru používajte tepelne
odolné materiály.
Lepiace tyčinky nie sú určené na konzumáciu
a nemali by prísť do styku s potravinami, atď.
Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Náradie
udržujte mimo dosahu detí.
Bezpečnosť iných osôb
•
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám,
ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
•
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného
priestoru alebo sa dotýkali náradia a prívodného
kábla. Prísny dohľad sa vyžaduje, pokiaľ sa prístroj
používa v blízkosti detí.
Pred čistením, nastavovaním alebo pred výmenou
nástavcov. Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky
a ponechajte nástavec vychladnúť.
Nikdy lepiacu pištoľ rýchlo neochladzujte ponorením
ktorejkoľvek jej časti do vody či inej kvapaliny.
Nechajte ju ochladnúť iba na vzduchu.
Po použití
•
Prístroj vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky
ak ho ponecháte bez dozoru alebo pred výmenou,
čistením alebo kontrolou ktorýchkoľvek jeho častí.
Zariadenie držte z dosahu horľavých materiálov.
Vezmite na vedomie, že tento výrobok môže spôsobiť
vznietenie materiálu. Aby ste si overili, či sa to vzťahuje
3
i na príslušný materiál, môžete previesť skúšku na kúsku
odpadu.
4.
5.
Nikdy neponechávajte zariadenie pripojené
k elektrickej sieti bez dozoru. Po ukončení práce
pištoľ odpojte od elektrickej siete a ponechajte ju
vychladnúť. Potom ju uložte na bezpečnom mieste mimo
dosahu detí.
Nastavenie
Pozor! Pred čistením, nastavovaním alebo pred výmenou
nástavcov. Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky
a ponechajte nástavec vychladnúť.
Prívod napätia (obr. A a B)
Pištoľ je možné používať rovnako s prívodným káblom
ako i bez neho.
Výpary vznikajúce ohrevom látok môžu byť
nebezpečné. Pri práci vždy zaistite adekvátne vetranie.
Zistite si informácie týkajúce sa práce s použitými
látkami.
Bez použitia prívodného kábla sa tryska rozohrieva
v stojane (3). Tento spôsob je vhodný pre drobnejšie
práce, kde sa vyžaduje iba malé množstvo lepidla.
Nikdy sa nepokúšajte vložiť do lepiacej pištole inú
látku než odporučené lepiace tyčinky, tmel alebo
tesniace tyčinky. Napríklad: Nepokúšajte sa taviť
pastelky alebo sviečky.
Rozohriata tryska sa začne ochladzovať ihneď
po vytiahnutí pištole zo stojanu (3). Po tom, čo sa
pracovná kontrolka (5) zafarbí do šeda, alebo ak nepôjde
lepidlo vytláčať ľahko, vráťte pištoľ späť na stojan (3).
NEPOUŽÍVAJTE horúce roztavené lepidlo namiesto
štruktúrovaných upínacích prvkov.
Pripojenie prívodného kábla k pištoli prevediete tak,
že konektor (6) vytiahnete zo stojanu (3) a zasuniete
ho priamo do pištole. Tento spôsob napájania je vhodný
pre väčší rozsah prác.
Lepiace tyčinky používané v tejto pištoli mäknú pri
teplote okolo 60°C. Nelepte predmety alebo materiály
vystavené vysokým teplotám.
Zmena pracovného režimu bez použitia prívodného
kábla na pracovný režim s pripojeným káblom
(obr. C a D)
•
Vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo zásuvky.
•
Na prednej strane konektora (6) stlačte dve západky
tak, ako je znázornené na obrázku.
•
Natočte konektor (6) smerom ku stredu stojanu
(3) a vytiahnite zásuvku konektora aj s prívodným
káblom z držiaku von.
•
Drôtený stojan (4) vyklopte dopredu (obr. D).
•
Konektor (6) zasuňte do rukoväte (2) pištole (káblom
smerom von).
Vyvarujte sa náhodnému vytlačeniu lepidla. Vtláčanie
lepiacej tyčinky do nerozohriatej trysky môže spôsobiť
poškodenie lepiacej pištole alebo neočakávaný únik
lepidla z trysky po jej rozohriatí na pracovnú teplotu.
Lepidlo môže po rozohriatí začať vytekať bez toho, aby
bol stlačený vypínač (1). Pištoľ odložte späť na stojan
a na ochranu pracovnej plochy použite tepelne odolný
materiál.
Toto náradie nie je hračka pre deti. Náradie udržujte
mimo dosahu detí.
Bezpečnostné symboly nachádzajúce sa
na zariadení
Zmena pracovného režimu s pripojeným káblom na
pracovný režim bez použitia prívodného kábla
•
Vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo zásuvky.
•
Konektor (6) vytiahnite z rukoväte (2) pištole.
•
Prednú časť konektora (6) zasuňte do úchytu
v stojane (3) tak, aby smeroval nahor a prívodný
kábel bol natiahnutý smerom k zadnej časti
stojanu.
•
Zadnú časť konektora (6) zatlačte dole, až pokým
nezacvakne.
Horúci povrch, nedotýkajte sa.
Pištoľ sa môže používať iba s dodaným
stojanom.
Elektrická bezpečnosť
•
•
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Prekontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku elektrického náradia.
Tento výrobok nie je určený na použitie nedospelými
či slabými osobami bez dozoru. Deti musia byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Nasadenie a vybratie výmeniteľnej trysky (obr. E)
K dispozícii sú tri typy trysiek:
•
Štandardná (7)
•
Predĺžená (8)
•
Rozšírená (9)
•
Na výmenu trysky slúži priložený kľúč; miesto
na uloženie kľúča je v stojane (3).
•
Trysku odskrutkujte priloženým kľúčom tak, že ňou
budete otáčať proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
Popis
1.
2.
3.
Drôtený stojan
Pracovná kontrolka
Vybratie a výmena trysky
•
Nasaďte trysku a pritiahnite ju otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Vypínač
Rukoväť
Stojan
4
Vloženie lepiacej tyčinky
Náhradné lepiace tyčinky dostanete u vášho dodávateľa
Black & Decker (kat. č. X72020-QZ)
•
Tavnú lepiacu tyčinku vložte do vstupného otvoru
trubice, ktorý je umiestnený v zadnej časti lepiacej
pištole.
•
Ľahko stlačte vypínač (1) tak, aby bola lepiaca
tyčinka vo svojej polohe pevne uchytená. Pištoľ
odložte na stojan (3) (obr. A).
•
Pri prvom použití môže byť lepiaca tyčinka celkom
zasunutá do pištole. Môže byť potrebné použiť druhú
tyčinku.
Pozor! Nepokúšajte sa vybrať nevyužitý zbytok lepiacej
tyčinky z pištole.
•
•
•
Použitie
Pozor! Vezmite na vedomie, že tento výrobok môže
spôsobiť vznietenie materiálu. Aby ste si overili, či sa to
vzťahuje i na príslušný materiál, môžete previesť skúšku
na kúsku odpadu.
Dobu tvrdnutia tiež ovplyvňuje množstvo
naneseného lepidla. Väčšie plochy naneseného
lepidla zvyšujú dobu tvrdnutia oproti drobným
kvapkám až o polovicu. Veľmi malé kvapky zaschnú
za menej ako 10 sekúnd. Najlepší spôsob použitia
lepiacej pištole pre vašu prácu vám pomôže určiť
skúška na odpadovom materiáli.
Niektoré nátery a morené časti obsahujúce esencie
petroleja môžu pevnosť lepeného spoja oslabiť.
Pred použitím preto preveďte skúšku. Pred lepením
môže byť potrebné prevedenie náteru alebo
morenie.
Zbytky lepidla sa nedajú po vytvrdnutí z materiálu
ľahko odstrániť. Odstránenie zbytkov lepidla
sa dá spraviť zoškrabnutím, olúpaním alebo
zmäkčením lepidla zahriatím, napr. horúcou špičkou
lepiacej pištole. Z látky sa dá lepidlo odstrániť
chemickým čistením.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
•
Pravidelne čistite prístroj vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky
ani rozpúšťadlá. Zabráňte vniknutiu akejkoľvek
kvapaliny do útrob zariadenia a nikdy neponárajte
akúkoľvek časť zariadenia do kvapaliny.
Pri používaní sa pištoľ rozohreje. Ide o bežný jav, ktorý
neznamená žiadnu závadu. Vyvarujte sa kontaktu
s tryskou a nástavcami.
Zapnutie prístroja
Nezapínajte pištoľ bez vloženej lepiacej tyčinky.
•
Pištoľ zapnete tak, že zasuniete zástrčku prívodného
kábla do elektrické sieťové zásuvky. Topný článok
sa začne ohrievať ihneď po pripojení prívodného
kábla do zásuvky.
•
Vyčkajte, až sa zafarbenie kontrolky (5) zmení
zo šedej na červenú (obr. B).
•
Lepidlo aplikujte stlačením vypínača (1). Pokiaľ pištoľ
prestane nanášať lepidlo, uvoľnite vypínač (1) a opäť
ho stlačte. Lepidlo sa bude opäť nanášať. Pokiaľ
je lepiaca tyčinka stlačená až po ústie vstupného
otvoru, vložte ďalšiu lepiacu tyčinku.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Užitočné rady pre prácu s náradím
Základné pokyny uvedené nižšie sú určené ako vodidlo
pre domáce a svojpomocné práce. Obsluhujúci by
si mal precvičiť rôzne aplikácie na odpadovom materiáli,
aby sa dosiahol žiadaný efekt a predišlo sa poškodeniu
obrobku.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Tipy na použitie vašej lepiacej pištole
•
Pre danú aplikáciu použite vhodný typ lepiacej
tyčinky. Používajte iba vysokoteplotné tyčinky
alebo tyčinky pre viac teplotných rozsahov vhodné
na použitie s touto pištoľou.
•
Pred nanášaním lepidla sa uistite, či je povrch čistý
a zbavený nečistôt a mastnôt.
•
Pred nanesením lepidla nastavte jednotlivé lepené
časti do požadovanej polohy.
•
Jednotlivé lepené súčasti v danej polohe upevnite,
než dôjde k vytvrdnutiu lepidla. Nanesením lepidla
môže dôjsť k ohrevu materiálu. Na ochranu
obsluhujúceho pred popálením by mali byť použité
upínacie svorky alebo kliešte.
•
Práca v chlade znižuje dobu potrebnú na vytvdnutie
lepidla. Teplé prostredie naopak dobu tvrdnutia
predlžuje.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
5
Technické údaje
Napätie zdroja
Kmitočet
Stanovený príkon
Prevádzková teplota
Priemer lepiacej tyčinky
Hmotnosť
Vac
Hz
W
°C
mm
kg
GG500
230-240
50
25
199
12
0,3
Vyhlásenie o zhode
GG500
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám a predpisom: 89/336/
EEC, 73/23/EC, EN60335, EN55014, EN50336
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County
Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
31-09-2006
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00041788 - 25-04-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising