SZ360 | Black&Decker SZ360 CORDLESS SHEAR instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-74 CZ
SZ360
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
b.
Vaše akumulátorové nůžky Black & Decker jsou určeny ke
střihání různých materiálů v domácnosti včetně tenkých
papírů, kartiček, plastových fólií a látek.
Tento výrobek je určen pouze k použití v domácnosti.
c.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení těchto
pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku
požáru a/nebo k vážnému poranění. Název „elektrické
nářadí“ uváděný v tomto návodu označuje nářadí
napájené z elektrické sítě nebo pomocí akumulátoru.
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlen. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může způsobit úraz.
S výkonným nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
prostory. Nářadí je zdrojem jiskření, díky kterému
se můžou prach nebo výpary vznítit.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se k tomuto nářadí nepřibližovaly děti a okolo
stojící osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
h.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem. Nevystavujte nářadí dešti
nebo vlhku. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Chraňte kabel
před vysokými teplotami, mastnotou, ostrými
hranami a pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků.
f.
3
Chvilková nepozornost při práci s elektrickým
nářadím může mít za následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu.
Vždy používejte vhodnou ochranu zraku.
Bezpečnostní výbava jako je respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochranné
sluchátka použitá v odpovídajících podmínkách
snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve než nářadí
připojíte do elektrické zásuvky zajistěte, aby byl
hlavní spínač ve vypnuté poloze. <Tab/>Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv a šperky.
Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. /Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Na nářadí příliš netlačte. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Při použití správného typu
nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je
od elektrické sítě. Taková preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakoukoliv jinou závadu, která může mít vliv
na správný chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod je způsobeno
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými čepelemi
se méně zanášejí a lépe se ovládají.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Toto nářadí není hračka pro děti. Nářadí držte
z dosahu dětí.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
Použití nářadí napájeného z baterií a jeho
údržba
Před vložením baterie se ujistěte, zda je přepínač
v poloze vypnuto. Vložení baterie do nářadí se
zapnutým přepínačem způsobí poruchu nebo úraz.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterií může při
vložení jiných baterií způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí pouze s výslovně
určenými bateriemi. Použití jiných typů baterií může
vést k nebezpečí úrazu nebo požáru.
Pokud baterii nepoužíváte, skladujte jej
v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů
jako jsou kancelářské spony, mince, klíče,
hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty,
jež by mohly kontakty baterie zkratovat.Vzájemné
zkratování kontaktů baterie může způsobit spáleniny
nebo požár.
Při nesprávném skladování může z baterie
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo opláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Další bezpečnostní pokyny týkající se baterií
a nabíječek
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker k nabíjení
pouze těch baterií, se kterými byla nabíječka dodána.
Jiné typy baterií mohou explodovat a způsobit úraz
nebo materiální škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nabíječku nahradit
běžnou síťovou zásuvkou.
Opravy
Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací při použití výhradně
originálních náhradních dílů. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Tento výrobek není určen pro použití nedospělými či
slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod dozorem,
aby si s nářadím nehrály.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro elektrické
nůžky
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke
kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým „ vodičem se nechráněné
kovové části nářadí stanou také „živé“ a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým proudem.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku
Black & Decker
Na nabíječce můžete nalézt následující symboly
Ruce držte mimo oblast střihání.
Dávejte pozor, aby během střihání nebyly zachyceny
materiály a plochy nacházející se pod oblastí střihání.
Nikdy z jakéhokoliv důvodu nesahejte pod střihaný
materiál.
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno z výstupu
transformátoru.
Nářadí neponechávejte bez dozoru.
Po každém použití přepněte blokovací spínač do polohy
ZAJIŠTĚNO (0). Nepoužívané elektrické nářadí uložte
z dosahu dětí.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka
přestane nabíjet. Nabíječku je nutné odpojit od
elektrického přívodu a předat autorizovanému
servisnímu středisku k opravě.
Před čištěním, seřízením nebo před výměnou střihací
hlavice.
Blokovací spínač přepněte do polohy ZAJIŠTĚNO (0).
4
Zapnutí a vypnutí (obr. C)
•
Nářadí spustíte tak, že pojistné tlačítko (2)
přesuneme do polohy ODJIŠTĚNO (I) a stisknete
hlavní spínač (3).
•
Nářadí vypnete tak, že uvolníte hlavní spínač
a pojistné tlačítko přesunete do polohy ZAJIŠTĚNO
(0).
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Vložení baterie do nabíječky nesprávnou
polaritou může být nebezpečné. Nabíjení
nářadí provádějte pouze dodanou nabíječkou
Black & Decker
Střihání
Při provádění střihu držte nářadí pevně.
•
Zapněte nářadí a před započetím střihu ponechejte
čepele několik sekund běžet naprázdno.
•
Při provádění řezu tlačte na nářadí jen lehce.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Střihací hlavice
Blokovací spínač
Hlavní spínač
Přípojná zdířka nabíječky
Přípojný konektor nabíječky
Nabíječka
Ruce držte mimo oblast střihu a dávejte pozor, abyste
nezachytili nějaké materiály nebo plochy nacházející se
pod střihaným materiálem.
Nářadí nepřetěžujte. Pokud nářadí nestřihá, zvažte, zda
není střihaný materiál příliš silný nebo tvrdý, zda není
potřeba nářadí dobít a zda není nutné provést výměnu
střihací hlavice.
Varování! Před čištěním, seřízením nebo před výměnou
střihací hlavice. Blokovací spínač přepněte do polohy
ZAJIŠTĚNO (0).
Nezkoušejte střihat materiály, které mohou střihací
hlavici poškodit.
Varování! Před čištěním, seřízením nebo před výměnou
střihací hlavice. Blokovací spínač přepněte do polohy
ZAJIŠTĚNO (0).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. B)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a dále ve
všech případech, kdy již nemá při provádění pracovních
operací dostatečný výkon. Nabíjíte-li baterii poprvé
nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jejímu nabití
zhruba na 80% celkové kapacity. Po provedení několika
nabíjecích cyklů dosáhne baterie své plné kapacity. Při
nabíjení dochází k zahřívání baterie; jde o běžný jev, který
neznamená žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte baterii, pokud okolní teplota klesne
pod 4°C nebo přesáhne 40°C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
•
Baterii nabijete takovým způsobem, že konektor (5)
nabíječky zasunete do přípojné zdířky nabíječky
(4).
•
Připojte nabíječku (6) k síti. Nabíječku zapněte.
•
Nářadí ponechejte připojené k nabíječce po dobu 12
hodin.
Údržba
V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může se
i zahřívat; jde o běžný jev, který neznamená žádnou
závadu.
Výměna střihací hlavice.
Střihací hlavice neobsahuje žádné součásti určené
k opravám a pokud je opotřebená nebo poškozená,
je nutné provést její výměnu. Nepokoušejte se ostřit
střihací břity. Náhradní střihací hlavice obdržíte u vašeho
servisního zástupce Black & Decker
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové funkce
je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
standardní a pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
a před čištěním nabíječky odpojte přívodní kabel ze
zásuvky.
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do útrob zařízení a nikdy neponořujte jakoukoliv
zařízení do kapaliny.
Všeobecně lze říci, že nabíjecí doba 8 hodiny je
dostatečně dlouhá pro provoz nářadí s dostatečnou úrovní
výkonu pro většinu prací. Prodloužení doby nabíjení až
na 12 hodin však významně prodlouží provozní dobu
nářadí (ta však závisí též na stavu baterie a podmínkách
nabíjení).
Nasazení a sejmutí střihací hlavice (obr. A)
Sejmutí střihací hlavice (1) za účelem čištění nebo
výměny.
•
Oddělte střihací břity a blokovací spínač přepněte
do polohy ZAJIŠTĚNO (0).
•
Před použitím nářadí odpojte nabíječku od sítě
a nářadí od nabíječky.
Varování! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
5
•
•
Technické údaje
Při výměně střihací hlavy uchopte nářadí prsty na
straně střihací hlavice a rukou tak, aby se nedotýkala
ostří, jak je znázorněno na obrázku A.
Hlavici po stranách stlačte a vysuňte ji ven.
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Kmitočet
Přibližná doba nabíjení
Nabíjecí proud
Hmotnost
Před nasazením hlavici nejdříve srovnejte s nářadím
a poté nasuňte, až zacvakne do své polohy. Pokud nelze
hlavici lehce zasunout, opatrně od sebe oddělte střihací
břity a zkuste ji nasunout znova.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
SZ360
Vdc
min-1
kg
Vac
Hz
hod.
mA
kg
3.6
9000
0.3
230
50
12
140
0.2
ES Prohlášení o shodě
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
SZ360
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám a předpisům:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EC, EN60745, EN60335,
EN55014, EN50336
77,1 dB(A)
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
88,1 dB(A)
úroveň vibrací přenášených na obsluhu
1,5 m/s2
3 dB(A)
KpA (odchylka akustického tlaku)
KWA (odchylka akustického výkonu)
3 dB(A)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Velká Británie
31-09-2006
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého
značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker mohou být
mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich
životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Nechejte akumulátory při provozu zcela vybít a potom je
vyjměte z nářadí.
Články NiCd lze recyklovat. Odevzdejte je Vašemu
servisnímu středisku nebo do místní sběrny, kde budou
recyklovány nebo zlikvidovány s ohledem na životní
prostředí.
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00041789 - 16-04-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
SZ360 - - - - A
CORDLESS SHEAR 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising