BDL170B | Black&Decker BDL170B LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
3
3
3
4
4
2
1
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-56 SK
BDL170B
5
A
6
7
8
B
C
2
A
B
4
C
4
4
D
E
F
3
SLOVENČINA
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných nenabíjateľných batérií
Varovanie! Batérie môžu explodovať alebo môže dôjsť
k únikom z batérií, a tak môžu spôsobiť vážne zranenie
alebo požiar. Dodržujte pokyny uvedené nižšie.
•
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na
štítku batérie a na obale.
•
Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -)
tak, ako je vyznačené na batérii a na výrobku.
•
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
•
Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené
na nabíjanie.
•
Nemiešajte staré batérie s novými . Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou
a typom.
•
Batérie uschovajte mimo dosahu detí.
•
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov
používať, batérie vyberte.
•
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií.
Ak zistíte na povrchu batérie prítomnosť kvapaliny,
postupujte nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite pomocou handričky.
Zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou.
•
Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal batérie.
•
Batérie neskladujte na miestach, kde môže teplota
prekročiť 40 °C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
•
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu
laserového lúča pri remeselníckych prácach. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériami by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Udržujte čistú pracovnú plochu
Neporiadok na pracovnom stole a v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých kvapalín a plynov.
Uchovávajte náradie mimo dosahu detí
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti
pracovného priestoru alebo do kontaktu s náradím.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s náradím opatrne.
Pokiaľ ste unavení, prácu prerušte.
Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte, či
nie je poškodené. Zaistite, aby náradie pracovalo správne
a aby plnilo funkciu, na ktorú je určené.
Ak je náradie alebo akákoľvek jeho časť poškodená,
nepoužívajte ho.
Nepoužívané náradie uskladnite
Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť uskladnené spolu
s batériami na suchom,
uzamykateľnom alebo vyššie položenom mieste, mimo
dosahu detí.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom.
Opravy by mali byť prevádzané iba kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím originálnych
náhradných dielov. V ostatných prípadoch môže dôjsť
k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Varovanie! Laserové žiarenie.
:
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
4
Toto laserové zariadenie zodpovedá triede 2,
definované normou IEC 60825-1: Ed 1: 2001.
Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného typu.
Ak je prístroj poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy.
Reflexy očných viečok bežne poskytujú dostatočnú
ochranu.
•
•
•
•
•
•
Závesný čap
Pokiaľ chcete pripevniť prístroj na stenu zo sadrokartónu
alebo na stenu vyrobenú z iného mäkkého materiálu,
použite závesný čap:
•
Otočením základne čapu smerom doprava uvoľnite
závesný čap (7).
•
Držte držiak so závesným čapom v požadovanej
výške pred vhodnou polohou a zatlačte čap priamo
do steny.
•
Pripevnite prístroj k držiaku.
Varovanie! Hrot závesného čapu držiaka je ostrý.
Pracujte s ním veľmi opatrne.
Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento
laser triede 1 a preto je považovaný za úplne
bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Pokiaľ sa jas laserového lúča náhle zvyšuje, alebo
pokiaľ je premietaná línia zdeformovaná, môže ísť
o prasknutú šošovku.
V takom prípade sa nesmie prístroj s ohľadom na
bezpečnosť používať.
Používajte výhradne nenabíjateľné batérie.
Laserový prístroj nenapájajte z akéhokoľvek iného
zdroja napätia.
Lepiaca páska
Pokiaľ sa prístroj upevňuje na podhľady, kde sa nemôže
použiť skrutka alebo závesný čap, musí sa použiť lepiaca
páska (8). Lepiacu pásku dostanete u vášho predajcu.
Varovanie! Lepiacu pásku vyskúšajte na malej ploche,
aby ste sa uistili, či nepoškodí povrch materiálu.
•
Popis
1.
2.
3.
4.
•
•
Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
Uhlomer
Výstupné otvory laserového lúča
Tlačidlo smeru laserového lúča
•
•
Montáž
Z jednej strany lepiacej pásky (8) odstráňte ochrannú
fóliu.
Pásku prilepte k držiaku.
Z druhej strany lepiacej pásky tiež odstráňte
ochrannú fóliu.
Držiak s nalepenou páskou pritlačte k stene.
Pripevnite prístroj k držiaku.
Pásku odstránite nasledovne:
•
Vyberte prístroj z držiaku.
•
Jednou rukou pridržte držiak a druhou rukou uchopte
koniec lepiacej pásky.
•
Pomaly ťahajte pásku rovnobežne so stenou
a smerom od držiaka, pokiaľ nebude celá
odlepená.
•
Pásku vyhoďte do odpadu.
Varovanie! Uistite sa, či je laser vypnutý.
Vloženie batérií (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (5).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Použitie
Inštalácia prístroja.
V prípade potreby môže byť prístroj namontovaný na
stenu. Na optimalizáciu dosahu laserového lúča musí
byť prístroj uchytený na vlastný držiak.
•
•
•
Pripevnenie prístroja na držiak.
•
Nainštalujte prístroj pritlačením magnetickej zadnej
časti ku krúžku držiaka.
•
Ak chcete prístroj z držiaka vybrať, vytiahnite ho
z krúžku držiaka.
•
Nastavte prístroj do požadovanej polohy.
Zapnite prístroj.
V závislosti od projekcie laserových lúčov upravte
podľa potreby polohu prístroja. Veľké teplotné výkyvy
môžu spôsobiť zmenu nastavení prístroja.
Po skončení práce prístroj vždy vypnite.
Nastavenie laserového lúča (obr. D)
Laserový lúč sa môže premietať v horizontálnom
a vertikálnom smere.
•
Nastavte tlačidlo (4) do nasledujúcich polôh:
poloha A: horizontálna projekcia lúča smerom
doľava
poloha B: horizontálna projekcia lúča smerom
doprava
poloha C: vertikálna projekcia lúča
Montáž na stenu (obr. B a C)
Prístroj je možné zavesiť na stenu s držiakom, ktorý je
pripevnený k stene skrutkou (I), závesným čapom (II),
alebo lepiacou páskou (III).
Uchytenie pomocou otvoru v tvare kľúčovej dierky
Otvor v tvare kľúčovej dierky (6) je najpoužívanejší pre
upevnenie prístroja na múry a steny.
•
Do steny zaskrutkujte skrutku.
•
Na skrutku zaveste držiak tak, aby skrutka
prechádzala otvorom tvaru kľúčovej dierky (6).
•
Pripevnite prístroj k držiaku.
Nastavenie montážneho držiaka
Poloha držiaka sa dá pre jemné doladenie nástroja
upraviť.
•
Diel s výrezom v tvare kľúčovej dierky posuňte nahor
alebo nadol.
5
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Zapnutie a vypnutie
•
•
•
Ak chcete prístroj zapnúť do zaisteného /
vymeriavacieho režimu, nastavte vypínač (1) do
stredovej polohy.
Ak chcete prístroj zapnúť do režimu automatického
vyrovnávania, posuňte vypínač (1) doprava.
Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte vypínač (1)
doľava.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Použitie lasera v režime automatického vyrovnávania
(obr. E)
•
Ak je to nutné, zarovnajte laserový lúč.
•
Umiestnite prístroj na stenu.
•
Zapnite prístroj do režimu automatické
vyrovnávanie.
Poznámka: Laserové lúče budú automaticky zarovnané
iba v prípade, ak nie je prístroj vychýlený o viac než 5°
z vertikálnej polohy.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Batérie
Použitie lasera v zaistenom / vymeriavacom režime
(obr. F)
•
Ak je to nutné, zarovnajte laserový lúč.
•
Ak je to nutné, otočte prístrojom.
•
Umiestnite prístroj na stenu.
•
Zapnite prístroj do zaisteného / vymeriavacieho
režimu.
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
•
•
•
Použitie uhlomera
Uhlomer (3) sa môže použiť na prenášanie uhla.
V zaistenom / vymeriavacom režime je uhlomer
osvetlený.
•
Umiestnite prístroj tak, aby bol laserový lúč
v referenčnom bode.
•
Zarovnajte polohu 0° na stupnici uhlomera
s laserovým lúčom.
•
Otočte prístroj do požadovaného uhla.
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Technické údaje
Napätie zdroja
Veľkosť batérie
Vlnová dĺžka
Trieda lasera
Výkon lasera
Dosah lasera
Presnosť (na 3 m)
Prevádzková teplota
Hmotnosť
Čistenie a údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
•
Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok
a navlhčenú handričku.
Zamedzte vniknutiu kvapalín do vnútorných častí
náradia a nikdy neponárajte žiadnu z častí náradia
do kvapaliny.
V
Nm
mW
cm
mm
°C
kg
BDL170B
3
2 x LR03 (AAA)
630 - 690
2
< 4%
300
+/- 3
0 - 40
0,3
Vyhlásenie o zhode
BDL170B
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám:
89/336/EEC, IEC 60825-1, EN 61010 a EN 61000-61
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County
Durham DL16 6JG,
United Kingdom
01-10-2006
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045867 - 19-06-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
TYP.
1
BDL170B
1
E14976
WWW.2helpU.com
9
06 - 11 - 06
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising