BDL170B | Black&Decker BDL170B LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
3
3
3
4
4
2
1
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-83 CZ
BDL170B
5
A
6
7
8
B
C
2
A
B
4
C
4
4
D
E
F
3
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Tento výrobek Black & Decker je určen pro projekci
laserového paprsku při řemeslnických aplikacích. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
•
•
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
bateriemi by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií, riziko
úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
•
•
•
•
Udržujte pracovní plochu čistou
Nepořádek na pracovním stole a v jeho okolí může vést
ke způsobení nehody.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze,
například v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
Uchovávejte nářadí mimo dosah dětí
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám nebo zvířatům,
aby se dostala do blízkosti pracovního prostoru nebo
jejich kontaktu s nářadím.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s citem.
Jste-li unaveni, přerušte práci.
Používejte pouze vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno. Zajistěte, aby nářadí pracovalo správně
a aby nářadí plnilo funkci, ke které je určeno.
Je-li nářadí nebo jakákoliv jeho část poškozena,
nepoužívejte jej.
Nepoužívané nářadí uskladněte
Pokud není nářadí používáno, mělo by být společně
s bateriemi uskladněno na suchém,
uzamykatelném nebo vyšším místě, mimo dosah dětí.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů. V ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
•
•
•
•
Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na
štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie
nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou
a typem.
Baterie uchovejte mimo dosah dětí.
Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán,
baterie vyjměte.
V extrémních podmínkách může docházet k únikům
z baterie.
Zjistíte-li na povrchu baterie přítomnost kapaliny,
postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete pomocí hadříku.
Zabraňte kontaktu kapaliny s pokožkou.
Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
Baterie neskladujte v místech, kde může teplota
překročit 40 °C.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole Ochrana životního prostředí.
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
laserů
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Tento výrobek není určen pro osoby mladší
16 let.
Varování! Laserové záření.
:
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních
baterií
Varování! Baterie mohou explodovat nebo může
docházet k únikům z baterií, a tak mohou způsobit vážné
zranění nebo požár. Dodržujte pokyny uvedené níže.
4
Toto laserové zařízení odpovídá třídě 2 definované
normou IEC 60825-1: Ed 1: 2001. Nenahrazujte
laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li přístroj
poškozen, svěřte opravu pouze autorizovanému
servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhneli tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček
poskytují dostatečnou ochranu.
Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento laser
třídě 1 a proto je považován za zcela bezpečný.
•
•
•
•
•
•
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Pokud se jas laserového paprsku náhle zvyšuje,
nebo pokud je vysílaný paprsek deformován, může
se jednat o prasklou čočku.
V takovém případě nesmí být přístroj s ohledem na
bezpečnost používán.
Používejte výhradně baterie na jedno použití.
Laserový přístroj nenapájejte z jakéhokoliv jiného
zdroje napětí.
•
Otočením základny kolíku směrem doprava uvolněte
závěsný kolík (7).
•
Držte montážní konzolu se závěsným kolíkem
v požadované výšce před vhodnou polohou
a zatlačte kolík přímo do zdi.
•
Připevněte přístroj ke konzole.
Varování! Hrot závěsného kolíku konzoly je ostrý.
Pracujte s ním velmi opatrně.
Lepící páska
Pokud je přístroj upevňován k podhledům, kde není
možné použití šroubu nebo závěsného kolíku, musí
být použita lepící páska (8). Lepící pásky lze obdržet
u vašeho prodejce.
Varování! Lepící pásku vyzkoušejte na malé plošce,
abyste se ujistili, zda nepoškodí povrch materiálu.
•
Popis
1.
2.
3.
4.
•
•
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Úhloměr
Výstupní otvory laserového paprsku
Tlačítko směru laserového paprsku
•
•
Z jedné strany lepící pásky (8) odstraňte ochrannou
fólii.
Přilepte pásku ke konzole.
Z druhé strany lepící pásky rovněž odstraňte
ochrannou fólii.
Konzolu s nalepenou páskou přitiskněte ke zdi.
Připevněte přístroj ke konzole.
Pásku odstraníte následovně:
•
Sejměte přístroj z konzoly.
•
Jednou rukou přidržte konzolu a druhou rukou
uchopte konec lepící pásky.
•
Pomalu stahujte pásku rovnoběžně se zdí a od
konzoly, dokud nebude celá odlepena.
•
Pásku vyhoďte do odpadu.
Montáž
Varování! Ujistěte se, zda je laser vypnutý.
Vložení baterií (obr. A)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (5).
•
Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita kontaktů
odpovídala uvedenému nákresu.
•
Nasaďte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně
dosedl.
Použití
•
•
•
Instalace laserového přístroje
V případě potřeby může být přístroj nainstalován na
stěnu. K optimalizaci dosahu laserového paprsku musí
být přístroj uchycen na vlastní konzole.
•
Připevnění přístroje na montážní konzolu.
•
Nainstalujte přístroj přitlačením magnetické zadní
části ke kroužku montážní konzoly.
•
Chcete-li přístroj z montážní konzoly sejmout,
stáhněte jej z kroužku konzoly.
Nastavte přístroj do požadované polohy.
Zapněte přístroj.
V závislosti na projekci laserového paprsku upravte
podle potřeby polohu přístroje. Velké teplotní výkyvy
mohou způsobit změnu nastavení přístroje.
Po skončení práce přístroj vždy vypněte.
Nastavení laserového paprsku (obr. D)
Laserový paprsek může být vysílán v horizontálním
a vertikálním směru.
•
Nastavte tlačítko (4) do následujících poloh:
poloha A: horizontální projekce paprsku
směrem doleva
poloha B: horizontální projekce paprsku
směrem doprava
poloha C: vertikální projekce paprsku
Montáž na stěnu (obr. B a C)
Přístroj lze zavěsit na stěnu pomocí montážní konzoly,
která je ke stěně připevněna šroubem (I), závěsným
kolíkem (II) nebo lepicí páskou (III).
Úchyt pomocí otvoru ve tvaru klíčové dírky
Pro upevnění přístroje na zdi a stěny je nejpoužívanější
otvor ve tvaru klíčové dírky (6).
•
Zašroubujte do stěny šroub.
•
Zavěste konzolu na šroub tak, aby šroub procházel
otvorem tvaru klíčové dírky (6).
•
Připevněte přístroj ke konzole.
Nastavení montážní konzoly
Polohu konzoly lze pro jemné doladění nástroje
upravit.
•
Díl s výřezem ve tvaru klíčové dírky posuňte nahoru
nebo dolů.
Zapnutí a vypnutí
Závěsný kolík
Pokud si přejete upevnit přístroj na stěnu ze sádrokartonu
nebo na stěnu vyrobenou z jiného měkkého materiálu,
použijte závěsný kolík:
•
•
5
Chcete-li přístroj zapnout v režimu zajištěno /
vyměřování, nastavte spínač (1) do středové polohy.
Chcete-li přístroj vypnout v režimu automatické
vyrovnání, nastavte spínač (1) doprava.
•
Chcete-li přístroj vypnout, nastavte spínač (1)
doleva.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Použití laseru v režimu automatické vyrovnání
(obr. E)
•
Jeli to nutné, srovnejte laserový paprsek.
•
Umístěte přístroj na stěnu.
•
Zapněte přístroj v režimu automatické vyrovnání.
Poznámka: Laserové paprsky budou automaticky
srovnány pouze v případě, není-li přístroj vychýlen o více
než 5° z vertikální polohy.
Baterie
Po ukončení jejich životnosti je likvidujte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Použití laseru v režimu zajištěno / vyměřování (obr. F)
•
Jeli to nutné, srovnejte laserový paprsek.
•
Je-li to nutné, otočte přístroj.
•
Umístěte přístroj na stěnu.
•
Zapněte přístroj v režimu zajištěno / vyměřování.
•
•
•
Použití úhloměru
Úhloměr (3) může být použit pro přenášení úhlu.
V režimu zajištěno / vyměřování je úhloměr osvětlen.
•
Umístěte přístroj tak, aby byl laserový paprsek
v referenčním bodě.
•
Srovnejte polohu 0° na stupnici úhloměru s laserovým
paprskem.
•
Otočte přístroj v požadovaném úhlu.
Vyjměte baterie podle výše uvedeného postupu.
Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke zkratování kontaktů.
Odneste baterie do místní recyklační stanice.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Vlnová délka
Třída laseru
Výkon laseru
Dosah laseru
Přesnost (na 3 m)
Provozní teplota
Hmotnost
Čištění a údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík.
Zamezte vniknutí kapalin do vnitřních částí nářadí
a nikdy neponořujte žádnou z částí nářadí do
kapaliny.
V
nm
mW
cm
mm
°C
kg
BDL170B
3
2 x LR03 (AAA)
630 - 690
2
< 4%
300
+/- 3
0 - 40
0,3
ES Prohlášení o shodě
BDL170B
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám:
89/336/EEC, IEC 60825-1, EN 61010 & EN 61000-61
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
01-10-2006
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045864 - 16-06-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
TYP.
1
BDL170B
1
E14976
WWW.2helpU.com
9
06 - 11 - 06
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising