BDL180 | Black&Decker BDL180 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
3
4
2
5
1
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-45 SK
BDL180
2
3
SLOVENČINA
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných nenabíjateľných batérií
Pozor! Batérie môžu explodovať alebo z nich môže
unikať kvapalina, a môžu tak spôsobiť vážne zranenie
alebo požiar. Dodržujte pokyny uvedené nižšie.
•
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na
štítku batérie a na obale.
•
Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -)
tak, ako je vyznačené na batérii a na výrobku.
•
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
•
Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené
na nabíjanie.
•
Nemiešajte staré batérie s novými . Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou
a typom.
•
Batérie udržujte mimo dosahu detí.
•
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov
používať, batérie vyberte.
•
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z batérie.
Ak zistíte na povrchu batérie prítomnosť kvapaliny,
postupujte nasledovne:
Starostlivo kvapalinu utrite handričkou.
Vyvarujte sa dotyku s pokožkou.
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Neskladujte batérie v priestoroch, kde môže teplota
presiahnuť 40°C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
•
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu
laserového lúča pri remeselníckych prácach. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Bezpečnostné pokyny
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
batériou by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku z batérií, riziko
úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia.
•
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
•
Tento návod si uschovajte.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradiu dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam,
kde je riziko vzniku explózie, tj. v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s náradím opatrne.
Náradie nepoužívajte, ak ste unavení.
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Používajte len vhodné náradie
Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Pozor! Používanie prídavných zariadení, príslušenstva
a vykonávanie iných úkonov, než ktoré sú odporúčané
v návode, môže viesť k poraneniu osôb.
Pozor! Laserové zriadenie.
Kontrolujte poškodené časti
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte,
či nie je poškodené. Zaistite, aby bol chod náradia
celkom v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu,
na ktorú je určené. Ak je náradie alebo jeho akákoľvek
časť poškodená, nepoužívajte ho.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Uskladnenie náradia
Prístroj a batéria musia byť uskladnené na suchom
mieste. Uložte ich na uzamknutom mieste mimo dosahu
detí.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
Opravy
To t o e l e k t r i c k é n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t n ý m
bezpečnostným normám. Opravy by mali byť prevádzané
iba kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov. V ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
•
•
4
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy EN 60825- -1+A1+A2:2001. Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak je prístroj
poškodený, zverte jeho opravu značkovému
servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
•
•
•
•
•
•
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Pokiaľ sa jas laserového lúča náhle zvyšuje, alebo
pokiaľ je premietaná línia zdeformovaná, môže ísť
o prasknutú šošovku. V takom prípade sa nesmie
prístroj s ohľadom na bezpečnosť používať.
Používajte výhradne nenabíjateľné batérie. Laserový
prístroj nenapájajte z akéhokoľvek iného zdroja
napätia.
Závesný čap
Pokiaľ chcete pripevniť prístroj na stenu zo sadrokartónu
alebo na stenu vyrobenú z iného mäkkého materiálu,
použite závesný čap.
•
Zo závesného čapu odstráňte ochrannú krytku
a uložte ju v konzole.
•
Závesný čap priložte na vhodné miesto a zatlačte
ho priamo do steny.
•
Na čap zaveste konzolu tak, aby čap prechádzala
otvorom tvaru kľúčovej dierky (7).
•
Ku konzole uchyťte prístroj.
Pozor! Závesný čap je ostrý. Pracujte s ním veľmi
opatrne. Ihneď po vybratí držiaka zo steny vráťte
ochrannú krytku naspäť na čap.
Pozor! Na zarážanie čapu do steny nepoužívajte
kladivo.
Lepiaca páska
Pokiaľ sa prístroj upevňuje k podhľadom, kde nie je
možné použitie skrutky alebo závesného čapu, musí
sa použiť lepiaca páska (7). Lepiacu pásku dostanete
u vášho predajcu.
Popis
1 Hlavný vypínač
2. Vypínač zámku hlavy lasera
3. Otvory pre laserové lúče
4. Hlava lasera
5. Stupnica
Pozor! Lepiacu pásku vyskúšajte na malej ploche aby
ste se uistili, či nepoškodí povrch materiálu.
•
Nastavenie
•
•
Pozor! Uistite sa, či je prístroj vypnutý.
Vloženie baterií (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (6).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
•
•
Z jednej strany lepiacej pásky (8) odstráňte ochrannú
fóliu.
Pásku prilepte ku konzole.
Z druhej strany lepiacej pásky tiež odstráňte
ochrannú fóliu.
Konzolu s nalepenou páskou pritlačte ku stene.
Ku konzole uchyťte náradie.
Pásku odstránite nasledovne:
•
Odpojte náradie od konzoly.
•
Jednou rukou pridržte konzolu a druhou rukou
uchopte koniec lepiacej pásky.
•
Pomaly ťahajte pásku rovnobežne so stenou a mimo
konzolu, pokiaľ nebude celá odlepená.
•
Pásku vyhoďte do odpadu.
Inštalovanie prístroja
Tento prístroj môže byť inštalovaný na takých povrchoch
ako sú podlahy alebo steny.
Na optimalizáciu dosahu lasera musí byť náradie
uchytené na vlastnú konzolu. V prípade potreby je možné
nainštalovať prístroj na stenu.
Použitie
•
•
•
Pripevnenie náradia na montážnu konzolu.
•
Náradie pripevnite tak, aby háky montážnej konzoly
prechádzali výrezmi v jeho zadnej časti.
•
Prístroj z konzoly vyberte ťahom smerom von.
•
Montáž na stenu (obr. D a E)
Prístroj je možné zavesiť na stenu s montážnou konzolou,
ktorá je pripevnená k stene skrutkou (I), závesným čapom
(II), alebo lepiacou páskou (III).
Namontujte laserový prístroj.
Zapnite náradie.
V závislosti od projekcie laserových čiar upravte
podľa potreby polohu náradia. Veľké teplotné výkyvy
môžu spôsobiť zmenu nastavení prístroja.
Po skončení práce náradie vždy vypnite.
Otáčanie hlavy lasera (obr. B a C)
Hlavou lasera (4) sa dá otáčať tak, aby bola možná
projekcia laserového lúča v oboch smeroch.
•
Jednou rukou prístroj pridržte a druhou rukou
laserovú hlavu otočte.
Uchytenie pomocou otvoru v tvare kľúčovej dierky
Otvor v tvare kľúčovej dierky (7) je najpoužívanejší pre
upevnenie prístroja na múry a steny.
•
Do steny zaskrutkujte skrutku.
•
Na skrutku zaveste konzolu tak, aby skrutka
prechádzala otvorom tvaru kľúčovej dierky (7).
•
Ku konzole uchyťte prístroj.
Nastavenie montážnej konzoly
Poloha konzoly sa dá pre jemné doladenie nástroja
upraviť.
•
Diel s výrezom v tvare kľúčovej dierky posuňte nahor
alebo nadol.
5
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnete presunutím hlavného vypínača (1)
do polohy I.
•
Náradie vypnete presunutím hlavného vypínača (1)
do polohy 0.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Použitie lasera v režime automatického vyrovnávania
(obr. F)
•
Podľa potreby hlavu lasera (4) otočte.
•
Umiestnite prístroj na stenu.
•
Vypínač zámku hlavy lasera (2) presuňte smerom
nahor.
Poznámka: Laserové lúče budú automaticky zarovnané
iba v prípade, ak nie je prístroj vychýlený o viac než 5°
z vertikálnej polohy.
Batérie
Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
Použitie lasera v zaistenom / vymeriavacom režime
(obr. G)
Pri práci v zaistenom/vymeriavacom režime sa môže
náradie držať vo vodorovnej polohe, aby sa mohli
rozvrhnúť povrchové úpravy, ako je ukladanie podlahových
materiálov a obkladačiek.
•
Podľa potreby hlavu lasera (4) otočte.
•
Umiestnite prístroj na podlahu alebo iný podklad
v rovine.
•
Vypínač zámku hlavy lasera (2) presuňte smerom
nadol.
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Napätie zdroja
Typ batérií
Vlnová dĺžka
Trieda lasera
Výkon lasera
Dosah lasera
Presnosť (vo vzdialenosti 3 m)
Prevádzková teplota
Hmotnosť
Použitie stupnice
Stupnicu (5) je možné použiť na prenesenie pravého
uhla.
•
Náradie umiestnite tak, aby boli laserové čiary
v počiatočnom bode.
•
Zarovnajte polohu 0° na stupnici s jedným
z laserových lúčov.
•
Jednou rukou prístroj pridržte a druhou rukou hlavu
lasera (4) podľa potreby otočte.
V
Nm
2
mW
cm
mm
°C
kg
BDL180
3
2 x LR06 (AA)
630-690
<4
300
+/- 3
0 - 40
0,2
Prehlásenie o zhode
BDL180
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám:
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
89/336/EEC, IEC 60825-1, EN 61010 a EN 61000-61
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
01-07-2006
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje
spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie týchto
výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím
Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00042719 - 24-04-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
BDL180 - - - A
LASER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising