BDL180 | Black&Decker BDL180 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
3
4
2
5
1
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
555555-10 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDL180
2
3
POLSKI
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy baterii
Ostrzeżenie! Baterie mogą eksplodować lub wyciec, co
grozi doznaniem urazu ciała lub zaprószeniem ognia.
Stosuj się do poniższych wskazówek.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten przyrząd firmy Black & Decker został skonstruowany
specjalnie dla majsterkowiczów do rzutowania linii
laserowych. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych.
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z przyrządów bateryjnych
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić się
na pożar, porażenie prądem elektrycznym, czy też na
doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
•
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
•
•
•
•
•
•
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj przyrządu na działanie deszczu. Nie
używaj go też w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj
o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj przyrządu
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
•
•
•
•
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały przyrządu.
Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń
zamieszczonych na etykiecie baterii i jej
opakowaniu.
Zawsze zakładaj baterie zgodnie z polaryzacją („+”
i „-”) zaznaczoną na samej baterii i w przyrządzie.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii.
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
Nie mieszaj ze sobą starych ani nowych baterii.
Wszystkie baterie wymieniaj w tym samym czasie
na nowe takiej samej marki i takiego samego typu.
Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
Wyjmuj baterie, gdy produkt ma nie być używany
przez kilka miesięcy.
W ekstremalnych warunkach zastosowania z baterii
może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy
na obudowie baterii:
Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z baterii. Uważaj, by
roztwór nie zetknął się ze skórą.
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 oC.
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nie wrzucaj baterii do ognia!
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
laserów
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj przyrządu, gdy jesteś zmęczony.
Przyrządu tego nie dawaj do ręki dzieciom
poniżej 16. roku życia
Używaj odpowiednich przyrządów!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem.
Uwaga! Promieniowanie laserowe!
Ostrzeżenie! Używanie innych wkładek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj przyrząd pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy jest całkowicie
sprawny i prawidłowo działa. Nie używaj go, gdy jakaś
jego część jest uszkodzona.
Bezpiecznie przechowuj swoje przyrządy!
Nieużywane przyrządy i baterie powinny być przechowywane
w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy.
Nie używaj przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Zapoznaj się z charakterystyką przyrządu
laserowego.
•
Naprawy:
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do
tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
4
Ten przyrząd laserowy odpowiada klasie 2 według
normy IEC 60825-1+A1+A2:2001. Nie wymieniaj
diody laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu warsztatowi
serwisowemu.
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
świetlnych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser
klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż
0,25 s. Odruch zamykania powiek na ogół stanowi
•
•
•
•
•
•
Szpila
By zamocować przyrząd na płycie gipsowo-kartonowej
lub na innych miękkich materiałach, trzeba użyć szpili.
•
Zdejmij kapturek ochronny ze szpili i umieść go
w uchwycie.
•
Przyłóż szpilę na żądanej wysokości w odpowiednim
miejscu i wciśnij ją prosto w ścianę.
•
Zawieś uchwyt na ścianie przy użyciu dziurki od
klucza (7).
•
Włóż przyrząd w uchwyt.
wystarczającą ochronę. Przy odległościach powyżej
1 m laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
Nigdy nie patrz bezpośrednio ani umyślnie
w promień laserowy.
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Nie ustawiaj przyrządu w miejscu, w którym promień
laserowy jest emitowany na wysokości głowy
przechodzących osób.
Nie dopuszczaj dzieci w pobliże przyrządu
laserowego.
Gdy jasność linii laserowej nagle wzrasta lub
rzutowana linia staje się zniekształcona, może
to świadczyć o pęknięciu soczewki. W takim
przypadku nie używaj już przyrządu, gdyż jest to
niebezpieczne.
Używaj wyłącznie baterii, a nie akumulatorów. Nie
przyłączaj lasera do innego źródła prądu.
Uwaga! Szpila jest ostra i należy się z nią obchodzić
ostrożnie. Natychmiast po zdjęciu uchwytu ze ściany
załóż kapturek ochronny.
Uwaga! Nie używaj młotka do wbijania szpili w ścianę.
Taśma klejąca
By zamocować przyrząd na powierzchniach, które
nie pozwalają na użycie wkrętów lub gwoździ, trzeba
zastosować zdejmowalną taśmę klejącą (8). Taśmy takie
można nabyć u swojego miejscowego dilera.
Elementy przyrządu
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącznik.
Blokada głowicy laserowej
Źrenice wyjściowe lasera
Głowica laserowa
Skala
Uwaga! Wykonaj próbę na podobnej powierzchni, by
upewnić się, czy taśma nie powoduje uszkodzenia
zewnętrznej powłoki
•
•
•
•
•
Montaż
Uwaga! Sprawdź, czy przyrząd jest wyłączony.
Wkładanie baterii (rys. A)
•
Zdejmij z przyrządu pokrywę kieszeni baterii (6).
•
Włóż baterię tak, jak pokazano na rysunku.
•
Ponownie przyłóż pokrywę i zatrzaśnij ją w swoim
położeniu.
ściągnij folię ochronną z jednej strony taśmy (8).
Przyklej taśmę do uchwytu.
ściągnij folię ochronną z drugiej strony taśmy.
Uchwyt z taśmą dociśnij do ściany.
Zamocuj przyrząd w uchwycie.
By zdjąć taśmę, wykonaj następujące operacje:
•
Zdejmij przyrząd z uchwytu.
•
Przytrzymaj uchwyt jedną ręką, a drugą chwyć za
koniec taśmy klejącej.
•
Powoli ciągnij taśmę równolegle do ściany
w kierunku przeciwnym do uchwytu aż do całkowitego
ściągnięcia.
•
Wyrzuć taśmę klejącą.
Montaż przyrządu
Przyrząd można umieścić na poziomej powierzchni,
jak na przykład podłoga lub ściana. By osiągnąć
jak najdłuższą linię laserową, zamocuj przyrząd
w uchwycie. Alternatywnie możesz też przytwierdzić
go do ściany.
Zastosowanie
•
•
•
Mocowanie przyrządu w uchwycie
•
Tak zamocuj przyrząd, by występy uchwytu weszły
w wycięcia z tyłu przyrządu.
•
By zdjąć przyrząd z uchwytu, po prostu go wysuń.
Mocowanie na ścianie (rys. rys. D i E)
Najpierw za pomocą wkrętu (I), szpili (II) lub taśmy klejącej
(III) przytwierdź uchwyt do ściany, a następnie włóż
w niego przyrząd.
•
Zamocuj przyrząd odpowiednio do sytuacji.
Załącz przyrząd.
Ustaw przyrząd w pozycji odpowiadającej żądanej
linii laserowej. Zwraca się uwagę, że duże zmiany
temperatury ujemnie wpływają na dokładność
przyrządu.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj przyrząd.
Obracanie głowicy laserowej (rys. rys. B i C)
Głowica laserowa (4) daje się obracać, umożliwiając
rzutowanie linii laserowych w obydwu kierunkach.
•
Przytrzymując przyrząd jedną ręką, drugą obróć
głowicę laserową.
Mocowanie uchwytu do ściany przy użyciu dziurki od
klucza:
Dziurka od klucza (7) może być wykorzystywana do
mocowania uchwytu na większości ścian.
•
Wkręć wkręt w ścianę.
•
Zawieś uchwyt na ścianie za dziurkę od klucza
(7).
•
Zamocuj przyrząd w uchwycie.
Regulacja uchwytu mocującego
Uchwyt mocujący daje się regulować, pozwalając na
dokładne ustawienie przyrządu.
•
Element z dziurką od klucza przesuń do góry bądź
do dołu.
5
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć przyrząd, przesuń wyłącznik (1) do
pozycji „I”.
•
By wyłączyć przyrząd, przesuń wyłącznik (1) do
pozycji „0”.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Zastosowanie lasera w trybie poziomowania
automatyczneego (rys. F)
•
W razie potrzeby obróć głowicę laserową (4).
•
Przyłóż przyrząd do ściany.
•
Blokadę głowicy laserowej (2) przesuń do góry.
Wskazówka: Linie laserowe przebiegają poziomo
tylko wtedy, gdy przyrząd jest utrzymywany w pionie
z dokładnością do 5o.
Baterie
Zastosowanie lasera w trybie „Locked Layout”
(rys. G)
W trybie „Locked Layout” przyrząd może być utrzymywany
w dowolnej pozycji, na przykład w poziomie na podłodze
i terakocie.
•
W razie potrzeby obróć głowicę laserową (4).
•
Umieść przyrząd na podłodze lub innej płaskiej
powierzchni.
•
Blokadę głowicy laserowej (2) przesuń do dołu.
Zużyte baterie zlikwiduj zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
•
Zastosowanie skali
Skala (5) służy do odwzorowywania kątów prostych.
•
Ustaw przyrząd tak, by linie laserowe znalazły się
w punkcie wyjściowym.
•
Zerową działkę skali zgraj z jednym z promieni
laserowych.
•
Trzymając przyrząd jedną ręką, drugą ręką ustaw
głowicę laserową (4) w żądanej pozycji.
Dane techniczne
Napięcie
Wielkość baterii
Długość fali
Klasa lasera
Moc lasera
Długość linii laserowej
Dokładność (w odległości 3 m)
Temperatura otoczenia
Masa
Czyszczenie i konserwacja
Przyrząd odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Niezbędne jest tylko regularne
czyszczenie.
•
Wyjmij baterie zgodnie z powyższym opisem.
Włóż baterie do odpowiedniego opakowania tak, by
nie dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterie do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
Do czyszczenia przyrządu używaj tylko łagodnego
roztworu mydlanego i wilgotnej szmatki. Nigdy nie
dopuść, by do przyrządu przedostała się jakaś ciecz,
i nie zanurzaj w niej żadnych elementów lasera.
V
Nm
mW
cm
mm
°C
kg
BDL180
3
2 x LR06 (AA)
630 - 690
2
<4
300
+/-3
0 - 40
0,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Deckerdeklaruje niniejszym, że przyrząd
laserowy BDL180 jest zgodny z następującymi
wytycznymi i normami: 89/336/EWG, IEC 60825-1,
EN 61010 i EN 61000-61
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Black & Decker, Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
01-07-2006
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054879 - 01-11-2007
7
BDL180 - - - A
LASER 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising