GXC1000 | Black&Decker GXC1000 POWER WEEDER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-37 CZ
GXC1000
2
3
ČEŠTINA
Použití
Váš kultivátor Black & Decker je určen k lehké kultivaci
záhonů v zahradách. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
Vaše nabíječka Black & Decker je určena k nabíjení
akumulátorů Black & Decker dodaných s tímto
nářadím.
b.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru anebo vážné poranění. Označení
„výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi
(bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1. Pracovní prostor
a. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
způsobit úraz.
b. Nepracujte se zařízením ve výbušném prostředí,
jako např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
nebo prachu. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
c. Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy, jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo
ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel určený
pro venkovní prostředí. Práce s prodlužovacím
kabelem pro venkovní použití snižuje riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte. S nářadím
4
nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně zraku. Bezpečnostní
vybavení jako jsou maska proti prachu, neklouzavá
pracovní obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu
v určitých pracovních podmínkách snižují riziko
způsobení úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na pohyblivých částech nářadí mohou
vést ke způsobení úrazu.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte.Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volné oděvy, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými částmi
zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro připojení
odsávání a sběrným vakem, zkontrolujte tyto
funkce a ujistěte se, zda jsou správně používány.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro Vaši práci.
Správné elektrické nářadí bude pracovat lépe
a bezpečněji, jestliže bude používáno ve
výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před prováděním jakéhokoliv seřízení, před
výměnou příslušenství nebo před uložením
nářadí vždy odpojte napájecí kabel od zásuvky.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali.
Výkonné nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu, která
může mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Varování! Používání přídavných zařízení nebo
příslušenství nebo provádění úkonů nedoporučených
tímto návodem může vést k poranění osob.
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
poruch vzniká nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést
ke vzniku nebezpečných situací.
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození nářadí nebo napájecího kabelu. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí, poškození ochranných krytů a spínačů
a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela v pořádku a aby
nářadí správně plnilo funkci, ke které je určeno.
Nepoužívejte nářadí, pokud je jakákoliv jeho část
poškozena. Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Poškozené a zničené
díly nechejte opravit či vyměnit v autorizovaném servisním
středisku. Neprovádějte neodborné opravy sami.
Použití nářadí napájeného z bateriových bloků
a jeho údržba
Předtím, než do nářadí zasunete bateriový blok
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Vložení bateriového bloku do elektrického
nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze zapnuto,
může způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ bateriového bloku
může při vložení jiného nevhodného bateriového
bloku způsobit požár.
Používejte výhradně bateriové bloky doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných bateriových bloků
může vést k nebezpečí úrazu nebo požáru.
Pokud bateriový blok nepoužíváte, držte
jej z dosahu kovových předmětů jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování obou
svorek bateriového bloku. Vzájemné zkratování
svorek baterie může způsobit spáleniny nebo
požár.
Při nesprávném skladování může z bateriového
bloku unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z bateriového
bloku může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
Výstražné symboly
Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Nepoužívejte nářadí za vlhka a nevystavujte
je dešti.
Při práci se zařízením používejte bezpečnostní
nebo ochranné brýle.
Nevhazujte akumulátor do ohně.
Osoby a domácí zvířata udržujte alespoň 6 m
z dosahu pracovní plochy sečení.
Opravy
Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací při použití
výhradně originálních náhradních dílů.
Tak zajistíte bezpečný chod nářadí.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
baterií a nabíječek
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
Doplňující bezpečnostní pokyny
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při
práci, která jsou určena pro výkonnější nářadí. Nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno. Nářadí
nepřetěžujte. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než
pro které je určeno, nepoužívejte například kotoučovou
pilu pro řezání větví stromů nebo klád.
5
Nabíječky
•
Originální nabíječky Black & Decker používejte pouze
k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím nebo
akumulátorů stejného typu. Ostatní baterie mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Sestavení
Varování! Před montáží z nářadí vyjměte bateriový
blok.
Vkládání a vyjímání bateriového bloku (obr. B)
•
Chcete-li baterii (10) nasadit, srovnejte ji s výřezem
pro její uložení na nářadí. Nasuňte bateriový blok do
jeho lůžka na nářadí a zatlačte na něj tak, aby došlo
k jeho zakliknutí ve správné poloze.
•
Pro sejmutí akumulátoru stiskněte uvolňovací
tlačítko (15) a současně vytáhněte akumulátor
z uložení v nářadí.
Nasazení krytu bateriového bloku (obr. C)
Varování! Kryt (16) upevněte na bateriový blok (10) při
přepravě a skladování.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Nasazení ochranného pláště (obr. D)
Varování! Zařízení neprovozujte s poškozeným
ochranným pláštěm, nebo pokud není ochranný plášť
nasazen.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka
přestane nabíjet. Nabíječku je nutné odpojit od
elektrického přívodu a předat autorizovanému
servisnímu středisku k opravě.
•
•
•
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Varování! Bez řádně uchyceného ochranného pláště
s nářadím nepracujte.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je chráněna dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě na výrobním štítku.
•
•
Ochranný plášť (9) umístěte na nářadí tak, jak je
zobrazeno, srovnejte výstupky (17) s výřezy (18)
na nářadí.
Ochranný plášť přitlačte, až zaskočí na své místo
(A).
Zkontrolujte, zda je ochranný plášť řádně
upevněn.
Nasazení kypřičů (obr. E)
•
Na hřídel (19) nasuňte první sestavu kypřičů (9).
•
Otvorem ve hřídeli protáhněte závlačku (20).
•
Závlačku zasuňte pevně, až zaskočí na místo.
•
Opakujte tento postup i pro druhou sestavu
kypřičů.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nabíječku nahradit
běžnou síťovou šňůrou.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Použití
Popis
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hlavní spínač
Blokovací tlačítko
Hlavní rukojeť
Přídavná rukojeť
Knoflík rukojeti
Objímka stavitelné rukojeti
Kryt motoru
Ochranný plášť
Sestava kypřičů
Bateriový blok
Nabíjení bateriového bloku (obr. A)
Bateriový blok je nutné nabít před prvním použitím
a pokaždé, když jeho výkon poklesne a není možné
provádět práce, jež bylo možné provádět při plném nabití.
Nabíjíte-li bateriový blok poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jeho nabití zhruba na 80% celkové
kapacity. Po provedení několika nabíjecích cyklů dosáhne
baterie své plné kapacity. Při nabíjení dochází k zahřívání
bateriového bloku; jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Obr. A
11 Nabíječka
12. Lůžko nabíječky
13. Indikátor nabíjení
14. Indikátor ukončení nabíjení
Varování! Nenabíjejte baterie při teplotách pod 4 °C
nebo nad 40 °C. Doporučená teplota při nabíjení:
přibližně 24 °C.
8 hodinová nabíječka
•
Bateriový blok (10) nabijete tak, že jej vyjmete
z nářadí a na bateriový blok nasunete zásuvku
nabíječky (12).
6
•
•
Připojte nabíječku (11) k síti.
Bateriový blok bude plně nabit přibližně za 8 hodin.
Bateriový blok lze kdykoliv vyjmout, nebo jej ponechat
libovolnou dobu vložený v nabíječce.
•
1 hodinová nabíječka
•
Bateriový blok (10) nabijete tak, že jej vyjmete
z nářadí a vložíte do nabíječky (11). Bateriový blok
lze vložit do nabíječky jediným možným způsobem.
Netlačte na něj. Ujistěte se, zda je bateriový blok
v nabíječce řádně usazen.
•
Připojte nabíječku.
•
Zkontrolujte, zda se červený indikátor nabíjení (13)
rozsvítí. Pokud se indikátor nabíjení (14) rozsvítí
zeleně, akumulátor je příliš zahřátý a není jej
možné nabíjet. Pokud dojde k této situaci, vyjměte
baterii z nabíječky a ponechejte ji přibližně 1 hodinu
zchládnout a poté ji opět vložte do nabíječky.
Po přibližně 1 hodině nabíjení zhasne červený indikátor
(13) a rozvítí se zelený indikátor (14). Bateriový blok je
nyní plně nabit.
•
Bateriový blok vytáhněte z nabíječky.
Pokud dojde k zanesení kypřičů, okamžitě nářadí
vypněte. Odstranění nánosů z kypřičů je popsáno
v kapitole s pokyny k údržbě. Pokračování v práci
se zanesenými kypřiči způsobí poškození nářadí.
Podle možností, když nářadí nepoužíváte,
ponechejte bateriový blok připojen k nabíječce
a nabíječku připojenu k elektrické síti.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod. Vaše nabíječka
nevyžaduje žádnou údržbu kromě pravidelného čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí bateriový blok. Před čištěním odpojte nabíječku
vždy od sítě.
•
•
Úprava polohy přídavné rukojeti (obr. F)
Přídavnou rukojeť (4) lze upravit tak, aby bylo dosaženo
maximálního komfortu a optimální vyváženosti nářadí.
•
Sestavu kypřičů (9) ponechejte opřenou o zem.
•
Povolte knoflík rukojeti (5).
•
Rukojeť přesuňte do požadované polohy.
•
Knoflík rukojeti řádně dotáhněte.
•
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru.
Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí čistící
prostředky.
Pravidelně pomocí tupé škrabky odstraňujte ze
spodní strany krytu zachycenou trávu a nečistoty.
Před použitím a po použití se vždy ujistěte, zda jsou
veškeré spínače zbaveny zbytků nečistot.
Varování! Nářadí neponořujte do vody ani jej neostřikujte
hadicí.
Nastavení délky (obr. G)
Teleskopická násada (21) umožňuje upravit si délku
nářadí pro pohodlnou práci.
•
Povolte objímku stavitelné rukojeti (6).
•
Vytažením teleskopické násady ven délku roztáhnete.
•
Zasunutím teleskopické násady dovnitř délku
zkrátíte.
•
Objímku stavitelné rukojeti utáhněte.
Během použití
•
Pomocí klacíku nebo škrabkou odstraňte přichycené
nečistoty z kypřičů.
Varování! Nečistoty z kypřičů neodstraňujte oklepáváním
nářadí o zem. Při čištění kypřičů používejte rukavice.
Zapnutí a vypnutí (obr. H)
Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno systémem
dvou spínačů. Tento systém zabraňuje náhodnému
spuštění nářadí.
Po použití a před uložením nářadí
•
Po práci vždy řádně kypřiče vyčistěte. Po vyčištění
naneste na kypřiče tenkou vrstvu motorového oleje,
zabráníte tím vzniku koroze.
Zapnutí
•
Stlačte blokovací tlačítko (2) palcem směrem vzad
a současně stiskněte hlavní spínač (1).
•
Blokovací tlačítko uvolněte .
Poznámka: Umělá hnojiva a další zahradní chemikálie
obsahují činidla, která mohou výrazně urychlit rezavění
kovů. Pokud používáte nářadí v oblasti, kde se používají
umělá hnojiva a další zahradní chemikálie, nářadí by mělo
být vyčištěno ihned po použití.
Vypnutí
•
Uvolněte stisk hlavního spínače (1).
Varování! Při čištění nářadí používejte pracovní rukavice
a vhodnou ochranu zraku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit v poloze
zapnuto.
Uložení
Pokud nebude několik měsíců použito, nejvhodněji bude
ponechat bateriový blok připojen k nabíječce.
Varování! Nářadí nezavěšujte za spínací spoušť.
Rady k optimálnímu využití
•
Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno na obrázku I.
•
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení .
•
Při první kultivaci v každé sezóně pohybujte nářadím
pomalu, protože je hlína ztvrdlá. Následná kultivace
bude provedena mnohem rychleji.
•
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, provádějte
pouze kultivaci suché trávy.
V opačném případě postupujte následovně:
•
Plně nabijte bateriový blok.
•
Bateriový blok vyjměte z nářadí.
•
Nářadí a bateriový blok uložte na suchém
a bezpečném místě.
7
•
Před použitím nářadí, které bylo delší dobu uloženo,
znovu plně nabijte bateriový blok.
Baterie
Bateriové bloky Black & Decker mohou být
mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich
životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Poznámka: Neukládejte nářadí v blízkosti umělých hnojiv
nebo chemikálií. Takový způsob uskladnění způsobí
rychlou korozi.
•
Řešení problémů
•
Pokud nářadí nepracuje správně, zkontrolujte
následující.
Nechejte akumulátory při provozu zcela vybít
a potom je vyjměte z nářadí.
Akumulátory NiCd a NiMH lze recyklovat. Odevzdejte
je Vašemu servisnímu středisku nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány
s ohledem na životní prostředí.
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
Závada
Možná příčina
Opatření
Nářadí se
nespouští.
Bateriový blok
není řádně
nasazen.
Zkontrolujte
instalaci
bateriového
bloku.
•
Bateriový blok
je vybit.
Připojte (plně)
nabitý bateriový
blok.
Odjišťovací
tlačítko není
uvolněno.
Dodržujte
postup spuštění.
Napájecí napětí
Počet zdvihů (bez zátěže)
Hmotnost
Technické údaje
Kontakty nejsou Zkontrolujte
řádně spojeny.
spojení.
Bateriový blok
se nedobíjí.
Bateriový blok
není řádně
nasazen.
Zkontrolujte
instalaci
bateriového
bloku.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
VDC
min-1
kg
GXC1000
18
331
3,25
Bateriový blok
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
VDC
Ah
kg
18
1,5
0,9
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
VAC
hod
kg
8 hod.
230
8
0,4
1 hod.
230
1
1,2
ES Prohlášení o shodě
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
GXC1000
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/EC,
EN 60745, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy EN
2000:14
82 dB(A)
akustický tlak LpA
93 dB(A)
akustický výkon LWA
zaručený akustický výkon LWA
95 dB(A)
Měřená hodnota úrovně vibrací přenášených
na obsluhu podle normy EN 50144:
< 2,5 m/s2
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Velká Británie
1-10-2006
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
8
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045328 - 04-06-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
GXC1000 - - - A
POWER WEEDER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising