GK1935T | Black&Decker GK1935T CHAINSAW instruction manual

382013-78 BAL
www.blackanddecker.eu
GK1935T
GK2235T
GK1940T
GK2240T
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
16
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
27
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
37
2
6
3
4
5
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaša BLACK+DECKER™, GK1935T, GK1940T,
GK2235T, GK2240T verižna žaga je namenjena
obrezovanju in podiranju dreves in razrezovanju hlodov. To orodje je namenjeno samo domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne
napotke in navodila za uporabo. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar,
požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. V nadaljevanju uporabljen izraz
»električno orodje« se nanaša na električna orodja,
ki so priključena na električno omrežje s pomočjo
priključnega kabla in na električna orodja gnana
s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega priključnega kabla).
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Pri
uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki
lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Med odklanjanjem ostalih oseb
lahko izgubite nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Ne
uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev
skupaj z ozemljenimi električnimi orodji.
Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo
rizik eventualnega električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči
in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju. Če v električno orodje zaide voda,
obstaja večja možnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
6
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le
trenutek nepozornosti lahko privede do težkih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna
obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita
sluha, glede na vrsto in uporabo električnega
orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Pred vklopom se prepričajte, da ste
odstranili ključe in orodja za nastavitve.
Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega
se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite
za varen in stabilen položaj telesa. To
omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
SLOVENSKI
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. S tem bo
ohranjena varnost aparata.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
verižne žage
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Med delovanjem verižne žage se ne
približujte žagi z nobenim delom telesa.
Preden zaženete verižno žago, preverite,
ali se žaga ničesar ne dotika. Samo
trenutek nepozornosti med delovanjem
žage lahko povzroči, da se v žago zapletete
z obleko ali telesom.
Vedno držite verižno žago z desno roko na
zadnjem ročaju in levo roko na sprednjem
ročaju. Če držite verižno žago z obratno
namestitvijo rok, to poveča nevarnost telesnih
poškodb, zato tega nikoli ne storite!
Električno orodje držite le za izolirane
površine, ker obstaja nevarnost, da
rezilo poškoduje skrit kabel ali žice ali
svoj priključni kabel. Če prerežete žico
pod „napetostjo“, bodo pod napetostjo
tudi kovinski deli verižne žage, to pa lahko
povzroči električni udar.
Nosite zaščitna očala in zaščito za sluh.
Priporočena je tudi zaščitna oprema za
glavo, roke, noge in stopala. Primerna
zaščitna obleka zmanjša nevarnost telesnih
poškodb zaradi odletavajočih kosov lesa ali
naključnega stika z verižno žago.
Ne delajte z verižno žago v drevesu. Delo
z verižno žago, medtem ko stojite na veji
na drevesu, lahko povzroči hude telesne
poškodbe.
Vedno stojte stabilno in trdno in delajte
z verižno žago samo, če stojite na
stabilnih, trdnih in ravnih tleh. Spolzka ali
nestabilna podlaga, na primer lestve, lahko
povzročijo izgubo ravnotežja ali nadzora nad
verižno žago.
Če žagate vejo, ki je napeta (upognjena),
bodite pozorni na udarec veje nazaj. Ko se
napetost v lesnih vlaknih sprosti, lahko veja
kot vzmet udari uporabnika in/ali povzroči
izgubo nadzora nad verižno žago.
Bodite izjemno previdni pri obrezovanje
grmov in mladik. Droben material se lahko
zagozdi v verižno žago in s silo udari nazaj
v vas ali vas vrže iz ravnotežja.
Verižno žago nosite za sprednji ročaj
z žago izključeno in obrnjeno stran
od vašega telesa. Pri prevažanju ali
skladiščenju žage vedno pritrdite
pokrov vodila žage. Pravilno ravnanje
7
SLOVENSKI
z žago zmanjša možnost naključnega stika
s premikajočo se verižno žago.
♦ Upoštevajte navodila za mazanje,
napenjanje verige in zamenjavo pribora.
Nepravilno napeta ali mazana veriga lahko
poči ali poveča nevarnost povratnega udara.
♦ Ročaji morajo biti suhi, čisti in brez
madežev olja ali masti. Mastni, oljnati ročaji
so spolzki in lahko povzročijo izgubo nadzora.
♦ Žagajte samo les. Ne uporabljajte verižne
žage za dela, za katera ni namenjena. Npr.
ne uporabljajte verižne žage za žaganje
plastike, betona/opeke ali materialov, ki
niso iz lesa. Uporaba verižne žage za dela,
ki za žago niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
♦ Postavite napajalni kabel tako, da se
med žaganjem ne bo zataknil za veje ali
podobno.
♦ Ozobljeni prestreznik udarcev (17) lahko
v času življenjske dobe verižne žage
postane zelo oster, zato bodite previdni.
♦ Pri delu z orodjem se lahko vodilo verige
močno segreje, zato bodite previdni.
Vzroki in preventivni ukrepi pri nasprotnem udarcu Nasprotni udarec se lahko pojavi, če nos ali
konica vodila žage trči ob oviro, na primer ko se les
zapre in stisne verižno žago v rezu.
Stik s konico lahko v nekaterih primerih povzroči
povratno reakcijo, tako da privzdigne vodilo žage
navzgor in nazaj proti uporabniku.
Če pride do stiska verige vzdolž zgornje strani vodila verige, lahko to z veliko hitrostjo potisne vodilo
verige nazaj proti uporabniku.
Katera koli od obeh zgornjih reakcij lahko povzroči
izgubo nadzora nad verižno žago in posledično
hude telesne poškodbe. Ne zanašajte se zgolj na
varnostne naprave, vgrajene v verižno žago. Kot
uporabnik verižne žage morate upoštevati vrsto
ukrepov, da bo uporaba žage varna in brez nezgod
in telesnih poškodb. Nasprotni udarec je posledica
napačne uporabe orodja in/ali nepravilnega procesa
uporabe, čemur pa se lahko izognete, če upoštevate
spodnja navodila.
♦
Močno držite orodje, tako da s palcem
in prsti obkrožate ročaja verižne žage.
Z obema rokama na verižni žagi postavite
svoje telo tako in roke tako, da se boste
lahko uprli sili povratnega udarca.
Uporabnik lahko nadzira sile povratnega
udarca, če upošteva ustrezne varnostne
ukrepe. Ne spustite verižne žage.
Ne segajte predaleč z verižno žago in
ne dvigujte je nad višino ramen. Tako
♦
8
♦
♦
♦
♦
♦
boste preprečili nenameravani stik konice
in omogočili boljši nadzor nad verižno žago
v nepričakovanih situacijah.
Uporabljajte samo s strani proizvajalca
priporočena vodila verižne žage in verige.
Nepravilna nadomestna vodila žage in verige
lahko povzročijo lom žage in/ali povratni
udarec.
Upoštevajte navodila proizvajalca glede
brušenja in vzdrževanja verižne žage.
Zmanjšanje višine verige lahko poveča
možnost povratnega udarca.
Udarec ob kovino, cement ali kateri koli trd
material v bližini lesa ali v notranjosti lesa
lahko povzroči povratni udarec.
Topa ali zrahljana veriga lahko povzroči
povratni udarec.
Ne poskušajte žage ponovno vstaviti
v predhodni rez. To lahko povzroči povratni
udarec. Vedno začnite in naredite sveži rez.
Varnostna priporočila za verižne žage
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zelo močno priporočamo, da uporabniki,
ki verižno žago uporabljajo prvič, pridobijo
praktična navodila glede uporabe verižne
žage in zaščitne opreme od izkušenih
uporabnikov. Uvajanje v uporabo verižne žage
naj zaključi žaganje hloda na kozi ali stojalu.
Pred uporabo vedno preverite, ali zavora za
povratni udarec pravilno deluje.
Priporočamo, da je med nošenjem verižne
žage zavora aktivirana in da je žaga obrnjena
nazaj.
Postopke vzdrževanja opravljajte, ko žaga
ni v uporabi. Nikoli, niti za kratek čas, ne
shranite žage, ne da bi najprej odstranili
verigo in vodilo žage, ki ju morate hraniti
potopljena v olju. Shranite vse dele verižne
žage na suhem, varnem mestu izven dosega
otrok.
Priporočamo, da pred shrambo žage
izpraznite rezervoar za olje.
Pazite na to, kako stojite in si predhodno
izberite varen umik za primer padca drevesa
ali veje.
Za boljši nadzor padanja drevesa uporabite
zagozde in preprečite upogibanja vodila in
verige žage v rezu.
Nega verižne žage. Veriga naj bo vedno ostra
in tesno prilegajoča se vodilu žage. Veriga in
vodilo žage morata biti vedno čista in dobro
naoljena. Ročice morajo biti suhe čiste in brez
madežev olja ali masti.
SLOVENSKI
Ne žagajte
♦
♦
♦
Pripravljen les.
V tla.
V žične ograje, žeblje ipd.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi
za predhodno oceno izpostavljenosti.
♦
♦
Pazite, da ne povzročite električnega udara
♦
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen
BLACK+DECKER serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Uporaba napajalnega podaljška
♦
Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki
ustreza vhodni napetosti tega orodja (glejte
tehnične podatke). Podaljšek kabla mora
biti primeren za uporabo na prostem in
ustrezno označen. Podaljšek dolžine do 30 m,
ki vsebuje 2 × vodnika premera 1,5 mm²
HO7RN-F ne bo vplival na delovni učinek
orodja. Pred uporabo preverite podaljšek
kabla z oziroma na znake poškodb, obrabe
in staranja. Zamenjajte podaljšek kabla, če je
poškodovan ali defekten. Če uporabljate kolut,
vedno do konca odvijte kabel.
Napetostni padci
♦
padce med zagonom.
To lahko vpliva na delovanje druge opreme.
Na primer, osvetlitev z električnimi lučmi se
lahko za trenutek poslabša.
Posvetujte se z dobaviteljem električne
energije, če je to potrebno, in preverite, ali je
impedanca napajanja nižja od 0,411 ohma.
V tem primeru je malo verjetnosti za pojav
motenj.
Izogibajte se telesnim stikom z ozemljenimi
površinami (na primer kovinske ograje, stebri
za električno razsvetljavo itd.). Električno
varnost lahko še izboljšate s pomočjo naprave
za zaščito pred uhajavim tokom (30 mA/
30 mS)(RCD) z visoko stopnjo občutljivosti.
Opozorilo! Uporaba RCD stikala ali drugega izklopnega stikala ne nadomešča
upoštevanja varnostnih ukrepov za uporabo
verižne žage in varnih načinov dela, ki jih
navajamo v teh navodilih.
Dodatni varnostni napotki
♦
♦
♦
♦
Za primer nezgode poskrbite, da bo vedno
nekdo v bližini (na varni oddaljenosti)
delovnega območja.
Če se iz katerega koli razloga morate dotakniti
verižne žage, preverite, ali je verižna žaga
izklopljena iz električnega omrežja.
Hrup, ki ga proizvaja ta izdelek lahko
prekorači 85 dB (A). Zato priporočamo, da
uporabljajte ustrezno zaščito za sluh.
Pri delu z orodjem se lahko vodilo verige
močno segreje, to bodite previdni.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Napravo lahko uporabljajo otroci, če so stari
8 let ali več in osebe z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so
prejeli navodila o varni uporabi naprave in če
razumejo potencialne nevarnosti uporabe.
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci
ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja
naprave, razen, če so pod nadzorom osebe, ki
je odgovorna za njihovo varnost.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Pri določenih okoliščinah napajanja lahko
to orodje povzroči kratkotrajne napetostne
9
SLOVENSKI
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih
delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in
nastavkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge
uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše
časovne obdobje, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja
prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na
primer: delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
8.
9.
10.
11.
Oznake na orodju
Ta postopek morate opraviti vedno, ko prvič uporabite novo verigo (6). Vzemite novo verigo (6) in jo
potopite v olje za verigo za najmanj eno uro pred
začetkom uporabe. Uporabite BLACK+DECKER
olje za verigo. Priporočamo, da v toku življenjske dobe vaše verižne žage uporabljate samo
BLACK+DECKER olje, ker lahko mešanje različnih
olj povzroči poslabšanje kakovosti olja in posledično
drastično skrajšanje življenjske dobe verige ter nove
dodatne nevarnosti.
Nikoli ne uporabljajte odpadnega olja, gostega olja
ali zelo redkega olja za šivalne stroje. Ta olja lahko
poškodujejo verižno žago.
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji
piktogrami:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Med delom s tem orodjem nosite zaščitna
očala.
Med delom s tem orodjem nosite zaščito
za sluh.
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
ali vlagi.
Opozorilo! Med delom z verižno žago
vedno nosite zaščitne rokavice.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja
izključite orodje in ga izklopite iz vira napajanja.
Opozorilo! Pred sestavljanjem orodja odstranite sponko za kabel, ki pritrjuje verigo
na vodilo.
Oljenje verige
Montaža vodila in verige. (sl. A - G)
Direktiva 2000/14/EC za zajamčeno zvočno
moč.
♦
Zavora verige vključena:
Previdno: Pomembno: ne zategnite preveč! Zategnite z roko. Zategnite s prsti
Sestavni deli
10
Sestavljanje orodja
Vedno izvlecite vtikač iz vtičnice pred začetkom preverjanja poškodovanega kabla.
Ne uporabljajte verižne žage, če je kabel
poškodovan.
Zavora verige izključena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zaščitni plašč verige
Zaporni gumb za nastavitev verige
Sklop pokrova verige
Indikator ravni olja
Stikalo za vklop/izklop
Gumb za izklop zapore
Pokrov za rezervoar za olje
Sklop sprednjega pokrova/zavore verige
Obroč za nastavitev napetosti verige
Veriga
Vodilo
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Postavite verižno žago na stabilno podlago.
Postavite sklop prednjega pokrova/zavore
verige na sprednji položaj (sl. F).
Popolnoma odvijte zaporni gumb za
nastavitev verige (9) (sl. A).
Odstranite sklop pokrova verige (10).
Zategnite obroč za nastavitev napetosti verige
(5) do konca v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca.
Položite verigo (6) na vodilo (7), tako da
so rezila verige na zgornji strani vodila (7)
obrnjeni naprej (sl. B).
Napeljite verigo (6) okoli vodila (7) in jo
povlecite, tako da nastane zanka na eni strani
na zadnjem koncu vodila (7).
Napeljite verigo (6) okoli pogonskega zobnika
(12). Postavite vodilo (7) na nastavke za vodilo
(13).
Opozorilo! Preverite, ali je sklop sprednjega pokrova/zavore verige (4) v vstavljenem (sprednjem)
položaju pred ponovno montažo (sl. F).
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Položite sklop pokrova verige (10) na verižno
žago.
Zavrtite zaporni gumb za nastavitev verige
(9), tako da pritrdite pokrov verige (10), in
zategnite do konca.
Zavrtite zaporni gumb za nastavitev verige (9)
za 180 stopinj v nasprotni smeri gibanja urinih
kazalcev, da sprostite napetost.
Zavrtite gumb za nastavitev napetosti verige
(5) v smeri urinega kazalca, dokler ni veriga
(6) napeta. Preverite, ali se veriga (6) tesno
prilega okoli vodila (7) (sl. I).
Napetost preverite po napotkih spodaj. Ne
napnite preveč.
Privijte zaporni gumb za nastavitev verige (9).
Preverjanje in nastavitev napetosti verige
(sl. I)
Pred uporabo in po vsakih 10 minutah delovanja
morate preveriti napetost verige.
♦ Izklopite orodje iz vira napajanja.
♦ Narahlo povlecite za verigo (6), kot kaže
slika (vstavek v sl. I). Napetost je pravilna,
če veriga (6) skoči nazaj, ko jo povlečete za
3 mm stran od vodila (7). Med vodilom (7) in
verigo (6) ne sme na spodnji strani biti nobene
povešenosti.
Opomba: Verige ne napnite preveč; to lahko povzroči prekomerno obrabo in skrajša življenjsko dobo
vodila in verige.
Opomba: Ko je veriga nova, pogosto preverjajte
napetost (po izklopu iz vira napajanja) med prvima 2
urama delovanja, ker se nova veriga rahlo raztegne.
Povečanje napetosti
♦
♦
♦
Zavrtite zaporni gumb za nastavitev verige (9)
v nasprotni smeri urinih kazalcev.
Napnite verigo s pomočjo nastavitvenega
obroča za napetost verige (5); zavrtite
ga v smeri urinih kazalcev za povečanje
napetosti.
Privijte zaporni gumb za nastavitev verige (9).
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Polnjenje rezervoarja za olje (sl. H)
♦
Odstranite pokrov rezervoarja za olje (3) in
napolnite rezervoar s priporočenim oljem za
verigo. Raven olja lahko vidite na indikatorju
ravni olja (11). Ponovno vstavite pokrov
rezervoarja za olje (3).
♦
V rednih časovnih presledkih izključite žago
in preverite indikator ravni olja (11); če je
rezervoar manj kot četrtino poln, izključite
verižno žago iz vira napajanja in dolijte
pravilno vrsto olja.
Vklop
Opomba: Verižne žage ne boste mogli vključiti, če
sklop sprednjega pokrova/zavore žage ni v "vstavljenem" položaju.
♦ Močno primite verižno žago z obema rokama.
Pritisnite na gumb za izklop zapore (2) in
zatem pritisnite na vklopno/izklopno stikalo (1)
za zagon žage.
♦ Ko motor zažene, odstranite palec z gumba
za zaporo (2) in trdno držite ročaj.
Z orodjem ne delajte s silo; orodje naj s svojo močjo
opravlja delo.
Delo bo opravilo bolje in varneje s hitrostjo, ki je
predvidena za orodje. Prekomerna sila bo raztegnila
verigo žage (6).
Kako nastavite zavoro za verigo (sl. F)
♦ Orodje mora biti izklopljeno iz vira napajanja.
♦ Povlecite sklop sprednjega pokrova/zavore za
verigo (4) nazaj v “vstavljeni” (sl. F) položaj.
♦ Orodje je zdaj pripravljeno na uporabo.
Kako deluje zavora proti povratnemu udarcu
verige
V primeru povratnega udarca se vaša leva roka
dotakne sprednjega pokrova, ga potisne naprej
proti obdelovancu in v delčku sekunde ustavi orodje.
Kako preverite delovanje zavore za povratni
udarec verige (sl. E - F)
♦ Pred uporabo vedno preverite, ali zavora za
povratni udarec pravilno deluje.
♦ Močno držite orodje z obema rokama z žago
na trdni podlagi; preverite, ali se veriga (6) ne
dotika podlage in vključite žago (glejte” Kako
vključite verižno žago”).
♦ Zavrtite levo roko naprej okoli sprednjega
ročaja, tako da se zadnji del roke dotakne
sklopa sprednjega pokrova/zavore verige
(4) in potisnite sklop naprej v smeri proti
obdelovancu (sl. E). Veriga žage (6) se mora
ustaviti v delčku sekunde.
Za ponastavitev po uporabi sklopa sprednjega pokrova/zavore žage (4) upoštevajte napotke v “Kako
nastavite zavoro žage”.
Opomba: Orodja ne zaženite ponovno, dokler ne
zaslišite, da se je motor popolnoma ustavil.
Opomba: Če zavora verige ne deluje pravilno, odnesite verižno žago na pooblaščeni BLACK+DECKER
servisni center.
11
SLOVENSKI
Če se veriga žage (6) ali vodilo (7) zagozdita
♦ Vključite orodje.
♦ Izklopite orodje iz vira napajanja.
♦ Open the cut with wedges to relieve the strain
on the guide bar (7). Ne poskušajte s silo
izvleči verižne žage.
♦ Začnite nov rez.
Podiranje drevja (sl. J - L)
Neizkušeni uporabniki se ne smejo lotiti podiranja
drevja. Uporabnik lahko utrpi hude telesne poškodbe
ali povzroči materialno škodo, če ne nadzira smeri
padca drevesa; drevo se lahko razkolje oz. med
žaganjem lahko z njega padajo poškodovane/odmrle
veje. Varna razdalja med drevesom, ki ga podirate,
in drugimi ljudmi, stavbami in drugimi objekti je
najmanj 2 1/2 kratna višina drevesa. Ljudje, stavba
ali drug objekt znotraj te razdalje je v nevarnosti, da
ga zadane drevo, ki pade.
Pred začetkom podiranja drevesa:
♦ Preverite, ali ne obstajajo lokalna pravila
ali predpisi, ki prepovedujejo oz. urejajo
podiranje dreves.
♦ Upoštevajte vse okoliščine, ki lahko vplivajo
na smer padca drevesa, vključno z:
- Nameravana smer padca.
- Naravna nagnjenost drevesa.
- Morebitna nenavadno težka veja ali
odmrlost drevesa.
- Okoliška drevesa in ovire, vključno
z daljnovodi in podzemno kanalizacijo.
- Hitrost in smer vetra.
Predhodno načrtujte varen umik iz dosega padajočega drevesa ali vej. Preverite, ali je pot umika
prazna in brez ovir, ki bi lahko preprečile ali ovirale
gibanje. Upoštevajte, da sta mokra trava in sveže
žagano lubje spolzka.
♦ Ne poskušajte podirati dreves, če je premer
drevesa večji od rezne dolžine verižne žage.
♦ Izžagajte smerno zarezo in z njo določite
smer padca.
♦ Izžagajte vodoravni rez do globine med 1/5
in 1/3 premera drevesa, pravokotno na linijo
padca na dnu drevesnega debla (sl. J).
♦ Naredi drugi rez, tako da se seka s prvim in
izdelajte zarezo pod kotom 45°.
♦ Izdelajte en sam rez za podiranje z druge
strani od 25 mm do 50 mm nad sredino
smerne zareze. (sl. K). Ne zažagajte skozi
smerno zarezo; tako lahko izgubite nadzor
nad smerjo padca drevesa.
♦ Potisnite zagozdo ali zagozde v rez za
podiranje, da ga odprete in da drevo pade
(sl. L).
12
Obrezovanje dreves
Preverite, ali ne obstajajo lokalna pravila ali predpisi,
ki prepovedujejo oz. urejajo obrezovanje drevesnih
vej. Obrezovanje smejo opravljati samo izkušeni
uporabniki, ker obstaja povečana nevarnost stiska
in povratnega udarca verige žage.
Pred začetkom obrezovanje morate preveriti
okoliščine, ki vplivajo na smer padanja, med
njimi:
♦ Dolžina in teža veje, ki jo boste odrezali.
♦ Morebitna nenavadno težka veja ali odmrlost
drevesa.
♦ Okoliška drevesa in ovire nad drevesom.
♦ Hitrost in smer vetra.
♦ Prepletenost veje z drugimi vejami.
Uporabnik mora preveriti dostop do debla drevesa in
smer padanja vej. Drevesna veja lahko zaniha nazaj
proti deblu. Poleg ljudi v bližini so lahko v nevarnosti
tudi bližnji objekti in objekti pod vejo.
♦ Da bi preprečili cepljenje, naredite prvi rez
v smeri navzgor največ do globine, ki je enaka
eni tretjini premera veje.
♦ Naredite drugi rez navzdol, tako da se sreča
s prvim.
Žaganje hlodov (sl. M - O)
Način žaganja je odvisen od načina podpiranja
hloda. Kadar koli je mogoče, uporabite stolico. Vedno začnite žagati z delujočo žago in z ozobljenim
prestreznikom udarcev (17) v stiku z lesom (sl. M).
Rez zaključite, tako da zasučete ozobljeni prestreznik udarcev ob les.
Če je hlod podprt po vsej dolžini:
♦ Naredite rez navzdol, vendar ne zažagajte
v tla; tako se bo veriga žage zelo hitro skrhala.
Če je hlod podprt na obeh koncih:
♦ Najprej zažagajte do ene tretjine navzdol, da
preprečite cepljenje, nato ponovno zažagajte,
tako da se reza srečata.
Če je hlod podprt na enem koncu:
♦ Najprej zažagajte do ene tretjine navzgor, da
preprečite cepljenje, nato zažagajte navzdol,
da preprečite cepljenje.
Če je hlod na naklonu (sl. N):
♦ Vedno stojte na zgornji strani hloda.
Če žagate hlod na tleh (sl. M):
♦ Pritrdite obdelovanec s pomočjo zagozd ali
podstavkov. Uporabnik ali kdo v bližini ne sme
stabilizirati hlod, tako da bi sedel ali stal na
njem. Pazite, da se verižna žaga ne dotakne
tal.
SLOVENSKI
Če uporabljate stolico (sl. O):
Uporaba stolice je zelo priporočena, če je le mogoče.
♦ Postavite hlod v stabilni položaj. Vedno
žagajte na zunanji strani prečnih drogov
stolice. Uporabite spone ali jermene za
pritrditev obdelovanca.
Odpravljanje težav
Težava
Verjeten vzrok
Možna rešitev
Orodje se ne
vključi.
Gumb za blokado Pritisnite gumb za
ni pritisnjen.
blokado.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja električnih
orodij:
♦ Izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja.
Raven olja
Raven olja v rezervoarju ne sme pasti pod eno
četrtino skupne količine.
Veriga žage in vodilo (sl. I)
♦
Sprednji pokrov Ponastavite sprev položaju zavore dnji pokrov
♦
Pregorela varovalka
Zamenjajte
varovalko
♦
RCD stikalo je
zdrsnilo
Preverite RCD
Električni kabel ni Preverite napajapriključen
nje iz omrežja
Veriga se ne
ustavi v trenutku, ko izključite
orodje
Veriga ni dovolj
napeta
Preverite napetost verige
Vodilo/veriga sta
na dotik vroča/
kadi se iz njiju
Prazen rezervoar Preverite raven
za olje
olja v rezervoarju
Odprtina za olje
je zamašena na
vodilu verige
Očistite odprtino
za olje
Veriga je preveč
napeta
Preverite napetost verige
Zobnik vodila
verige je treba
namazati
Namažite z oljem
nos zobnika
vodila
Verižna žaga ne
žaga dobro
Veriga je nameščena v smeri
nazaj
Preverite/spremenite smer verige
Verižna žaga ne
uporablja olja
Umazanija v rezervoarju
Iztočite olje iz
rezervoarja in
nalijte novega
Odprtina za olje
v pokrovu zamašena
Odstranite umazanijo/zamašek iz
odprtine
Smeri v vodilu
verige
Odstranite smeti
in očistite vodilo
verige
Smeti v odvodu
olja
Odstranite smeti
Brušenje/ostrenje
Vzdrževanje
Redno vzdrževanje zagotavlja dolgo uporabno dobo
vašega orodja. Priporočamo, da v rednih časovnih
presledkih opravljate naslednja preverjanja.
♦
Na vsakih nekaj ur uporabe in pred
shranjevanjem odstranite vodilo (7) in verigo
žage (6) in ju temeljito očistite.
Preverite, ali je pokrov čist in brez nabranih
smeti.
Pri ponovni montaži zavrtite vodilo (7)
za 180°, odstranite drsni napenjalnik (13)
s ključem za notranji šestkotnik in ponovno
pritrdite na nasproti strani vodila (7).
Pomembno: ne zategnite preveč.
Naoljite nos pogonskega zobnika skozi
odprtino za mazanje zobnika (16). Tako boste
zagotovili enakomerno razporejenost obrabe
okoli sani vodila.
Ostrenje verige žage
Če želite kar najboljše rezultate dela z orodjem, je
pomembno, da so zobje verige ves čas ostri. Navodila za ta postopek se nahajajo na zavoju z orodjem
za brušenje zob. Za ta postopek priporočamo, da
kupite BLACK+DECKER komplet za brušenje verige
za žago (na voljo pri BLACK+DECKER servisih in
izbranih prodajalcih).
Zamenjava obrabljenih verig
Nadomestne verige za žago so na voljo pri prodajalcih ali BBLACK+DECKER servisih. Vedno
uporabljajte originalne nadomestne dele.
Ostrina verige žage
Rezila verige se takoj skrhajo, če se dotaknejo tal
ali žeblja med žaganjem.
Napetost verige
Redno preverjajte napetost verige.
Kaj storiti, če je potrebno popravilo verižne
žage.
Verižna žaga je izdelana v skladu z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Popravila lahko opravlja samo
kvalificirani serviser z originalnimi nadomestnimi
deli; drugače lahko to povzroči nevarnost poškodb
za uporabnika. Priporočamo, da ta navodila hranite
na varnem mestu.
13
SLOVENSKI
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo
za Veliko Britanijo in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko
napetostnega voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko
nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 10 A.
Tehnični podatki
Dolžina vodila
Napetost
Vhodna moč
Hitrost verige
(brez obremenitve)
Največja dolžina reza
Kapaciteta olja
Teža
Varnostni razred
cm
VAC (izmenična)
W
m/s
cm
ml
kg
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno
zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKER pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
BLACK+DECKER serviserjev in opis vseh po
prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni
strani: www.2helpU.com.
14
Dolžina vodila
Napetost
Vhodna moč
Hitrost verige
(brez obremenitve)
Največja dolžina reza
Kapaciteta olja
Teža
Varnostni razred
cm
VAC (izmenična)
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935T
Tip 3
35
230
1900
GK2235T
Tip 3
35
230
2200
9,5
35
250
5,2
II
12,5
35
250
5,3
II
GK1940T
Tip 3
40
230
1900
GK2240T
Tip 3
40
230
2200
9,5
40
250
5,2
II
12,5
40
250
5,3
II
Raven zvočnega tlaka, skladno z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 94 dB (A), negotovost (K)
3 dB(A), Raven zvočne moči (LWA) 105 dB (A), negotovost
(K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 5 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²
SLOVENSKI
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
DIREKTIVA O ZUNANJEM HRUPU
♦
♦
♦
Verižna žaga serije GK1935T, GK1940T,
GK2235T, GK2240T
BLACK+DECKER izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-13:2009
+A1:2011.
2006/42/ES, verižna žaga, Dodatek IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nizozemska
Št. uradne zabeležke: 0344
Nivo akustične moči v skladu z Direktivo 2000/14/ES
(Člen 13, Dodatek III):
LWA (izmerjena raven zvočne moči)104 dB(A)
LWA (zajamčena zvočna moč) 107 dB (A)
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2004/108/ES (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od
20/04/2016) in 2011/65/EU. Za več informacij stopite v stik s podjetjem Black & Decker na spodnjih
naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji
strani navodil.
♦
Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem;
Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja;
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam
pooblaščenih Black & Decker serviserjev in
opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne
znamke BLACK+DECKER in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu podjetja
Black & Decker.
R. Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
13.07.2015
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
15
HRVATSKI
Namjena
Ova motorna pila tvr tke BLACK+DECKER™,
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T predviđena je za rezanje grana i sječu drveća. Ovaj je
alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
dovode do nezgoda.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
16
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći upotrebu
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst
na prekidaču ili priključivanje električnog
alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve ili alate
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje
HRVATSKI
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohrane električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Ove sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su u rukama neobučenih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije
predviđen može dovesti do opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za motorne pile.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sve dijelove tijela udaljite od lanca pile
dok je motorna pila uključena. Prije nego
što pokrenete motornu pilu provjerite
da lanac pile ništa ne dodiruje. Trenutak
nepažnje pri radu s motornom pilom može
dovesti do zahvaćanja odjeće ili dijelova tijela
ovom pilom.
Motornu pilu uvijek držite tako da stražnji
rukohvat primite desnom rukom, a prednji
lijevom. Držanje motorne pile uz obrnuti
položaj ruku povećava opasnost od tjelesnih
ozljeda i nikad se ne smije primjenjivati.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate jer bi lanac pile mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
vlastitim kabelom. U slučaju kontakta lanca
pile sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i uzrokovati strujni udar.
Nosite zaštitne naočale i zaštitu za sluh.
Preporučuje se dodatna zaštitna oprema
za glavu, ruke, noge i stopala. Prikladna
zaštitna odjeća smanjit će tjelesne ozljede
uzrokovane letećim česticama ili slučajnim
kontaktom s lancem pile.
Ne uključujte lančanu testeru dok ste na
drvetu. Rad s motornom pilom dok ste na
drvetu može dovesti do tjelesnih ozljeda.
Uvijek održavajte stabilan položaj i radite
s motornom pilom samo dok stojite na
nepomičnoj, stabilnoj i ravnoj površini.
Klizave ili nestabilne površine, kao što su
ljestve, mogu uzrokovati gubitak ravnoteže ili
nadzora nad motornom pilom.
Prilikom rezanja grane koja je napregnuta
pazite na mogućnost njezinog odbacivanja
kada je odrežete. Kada napregnutost
u vlaknima drveta popusti, grana bi mogla
udariti korisnika i/ili izbaciti motornu pilu izvan
nadzora.
Budite vrlo oprezni dok režete žbunje
i mlada stabla. Otpadni materijal se može
zahvatiti lancem pile i odbaciti prema vama ili
vas izbaciti iz ravnoteže.
Motornu pilu nosite držeći je za prednji
rukohvat te tako da bude isključena
i okrenuta od tijela. Prilikom transporta ili
skladištenja motorne pile uvijek postavite
poklopac na vodilicu. Pravilno rukovanje
17
HRVATSKI
motornom pilom smanjit će vjerojatnost
slučajnog kontakta s pokretnim lancem pile.
♦ Postupajte prema uputama za
podmazivanje, zatezanje lanca i promjenu
pribora. Nepravilno zategnut ili podmazan
lanac može puknuti ili povećati rizik od
povratnog udara
♦ Rukohvati moraju biti suhi, čisti te vez ulja
i masti. Masni rukohvati su skliski i dovode do
gubitka nadzora.
♦ Režite samo drvo. Motornu pilu nemojte
rabiti za primjene za koje nije predviđena.
Na primjer, ne koristite pilu za rezanje
plastičnih, zidarskih ili građevinskih
materijala koji nisu drveni. Upotreba
motorne pile za radove za koje nije
predviđena može dovesti do opasne situacije.
♦ Kabel postavite tako da se prilikom
rezanja ne zaplete u grane ili sl.
♦ Odbojnik sa šiljcima (17) može postati
oštar tijekom vijeka trajanja proizvoda.
Pažljivo postupajte.
♦ Prilikom rada s ovim proizvodom vodilica
lanca može se zagrijati do visokih
temperatura, stoga postupajte pažljivo.
Uzroci povratnog udara i zaštita korisnika Povratni
udar može se pojaviti kada prednji dio ili vrh vodilice
dodirnu predmet ili kada se drvo zatvori i blokira
lanac pile u rezu.
Vršni dodir u nekim slučajevima može izazvati naglu
reakciju u suprotnom smjeru, odbacujući vodilicu
prema gore i natrag prema korisniku.
Blokiranje lanca pile duž gornjeg dijela vodilice može
brzo odgurnuti vodilicu prema korisniku.
Obje reakcije mogu dovesti do gubitka nadzora
nad motornom pilom, što može dovesti do teških
tjelesnih ozljeda. Ne oslanjajte se isključivo na sigurnosne uređaje koji su ugrađeni u vašu motornu
pilu. Kao korisnik motorne pile, poduzmite nekoliko
koraka kako biste se zaštitili od nezgoda ili ozljeda
tijekom rada. Povratni udar je posljedica nepravilne
upotrebe alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta
upotrebe i može se izbjeći poduzimanjem sljedećih
preventivnih mjera:
♦
♦
18
Održavajte čvrst stisak, s palčevima
i prstima oko rukohvata motorne pile.
S obje ruke na motornoj pili, tijelo i ruke
postavite tako da omogućuju odupiranje
silama povratnog udara. Sile povratnog
udara mogu se nadzirati ako poduzmete
odgovarajuće mjere opreza. Motornu pilu
nemojte puštati.
Ne sežite predaleko i nemojte rezati iznad
visine ramena. To pomaže u sprječavanju
♦
♦
♦
♦
♦
slučajnog dodirivanja vrha i omogućuje bolji
nadzor nad motornom pilom u neočekivanim
situacijama.
Koristite samo rezervne vodilice i lance
koje je odredio proizvođač. Nepravilno
postavljene vodilice i lanci mogu dovesti do
pucanja lanca i/ili povratnog udara.
Pratite upute proizvođača za oštrenje
i održavanje lanca pile. Smanjenje visine
mjerača dubine može dovesti do jačeg
povratnog udara.
Udaranje u metal, cement ili drugi tvrdi
materijal u blizini drveta ili u drvetu može
dovesti do povratnog udara.
Tup ili labav lanac može dovesti do povratnog
udara.
Ne pokušavajte ga umetati u postojeći rez. To
može dovesti do povratnog udara. Svaki put
započnite novi rez.
Sigurnosne preporuke za motornu pilu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Preporučujemo da iskusan korisnik
početnicima praktično pokaže kako se koristi
motorna pila i zaštitna oprema. Početnu
obuku treba obaviti piljenjem debla na stalku
ili postolju za piljenje.
Prije upotrebe uvijek provjerite radi li kočnica
za povratni udar pravilno.
Preporučujemo da prilikom nošenja motorne
pile provjerite je li kočnica aktivirana i je li
lanac pile okrenut prema natrag.
Održavajte motornu pilu kada se ne koristi.
Bez obzira na vremensko razdoblje, motornu
pilu nemojte skladištiti bez prethodnog
skidanja lanca pile i vodilice koje treba držati
potopljene u ulje. Sve dijelove motorne pile
čuvajte na suhom i sigurnom mjestu izvan
dohvata djece.
Preporučujemo da prije skladištenja ispraznite
spremnik za ulje.
Provjerite svoj položaj i isplanirajte sigurnu
putanju udaljavanja u slučaju opasnosti od
padanja stabala ili grana.
Upotrijebite klinove za poboljšani nadzor te
kako biste spriječili blokiranje vodilice i lanca
pile u rezu.
Održavanje lanca pile. Lanac pile održavajte
oštrim te pazite da bude usko priljubljen uz
vodilicu. Lanac pile i vodilica moraju biti čisti
i dobro podmazani. Ručke održavajte suhima,
čistima te bez ulja i masti.
Izbjegavajte rezanje
♦
♦
prepariranog drva.
u zemlju.
HRVATSKI
♦
žičanih ograda, čavala itd.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o sukladnosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se
koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle
opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
♦
Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel
prikladan za napajanje ovog alata (pregledajte
tehničke podatke). Produžni kabel mora
biti pogodan za upotrebu na otvorenom
i odgovarajuće označen. Do 30 m produžnog
kabela HO7RN-F 2 × presjeka 1,5 mm²
HO5VV-F može se upotrijebiti bez gubitka
radnih karakteristika proizvoda. Prije upotrebe
provjerite produžni kabel glede znakova
oštećenja, habanja ili starenja. Zamijenite
produžni kabel ako je oštećen ili neispravan.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel
uvijek potpuno odmotajte.
Padovi napona
♦
Pod određenim uvjetima električnog
napajanja, ovaj proizvod može uzrokovati
♦
♦
kratkotrajne padove napona prilikom
pokretanja.
To može utjecati na drugu opremu. Električne
sijalice, na primjer, mogu privremeno izgubiti
svjetlinu.
Po potrebi se obratite dobavljaču električne
struje kako biste provjerili je li impedancija
električnog napajanja niža od 0,411 ohma.
Ometanja se pod tim okolnostima rijetko
javljaju.
Zaštitite se od strujnog udara
♦
Spriječite kontakt tijela s uzemljenim
površinama (kao što su metalne šine, položaji
sijalica itd.). Električna sigurnost može se
dodatno poboljšati uporabom osjetljive
(30 mA / 30mS) zaštitne FID sklopke.
Upozorenje! Uporaba FID ili druge zaštitne
sklopke ne oslobađa korisnika motorne
pile obveze poznavanja sigurnosnih uputa
i sigurnosnih radnih postupaka navedenih
u ovim uputama za uporabu.
Dodatne sigurnosne upute
♦
♦
♦
♦
Za slučaj nezgode, netko uvijek treba biti
u blizini, ali na sigurnoj udaljenosti.
Ukoliko morate da dodirnete lanac testere
iz nekog razloga, uverite se da je lančana
testera iskopčana iz električne mreže.
Buka proizvoda može biti viša od 85 dB(A).
Stoga poduzmite odgovarajuće mjere za
zaštitu sluha.
Šipka lanca može tijekom upotrebe postati
vruća, stoga budite oprezni.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od 8 godina
naviše i osobe sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
nedostatnim iskustvom i znanjem ako su pod
nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu
uređaja te opasnosti koje iz toga proizlaze.
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje
i održavanje ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije
moguće izbjeći, a to su:
19
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Ozljede uzrokovane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih dijelova.
Ozljede uzrokovane tijekom promjene
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
Ozljede uzrokovane duljom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom korištenja alata
(npr. tijekom rada s drvom, osobito
hrastovinom, bukovinom i ivericom).
10. Sklop poklopca lanca
11. Pokazivač razine ulja
Sastavljanje
Upozorenje! Prilikom rada s motornom
pilom uvijek nosite zaštitne rukavice.
Upozorenje! Električni alat prije bilo kakvih
radova na održavanju isključite i odvojite
od napajanja.
Upozorenje! Prije sastavljanja uklonite
poveznice kojima je lanac pričvršćen za
vodilicu.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitne naočale.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu
za sluh.
Ne izlažite alat kiši ni visokoj vlazi.
Uvijek odvojite utikač iz električne utičnice
prije pregledavanja oštećenog kabela.
Motornu pilu nemojte upotrebljavati ako je
kabel ošećen.
Zajamčena zvučna snaga prema smjernici
2000/14/EC.
Kočnica lanca je isključena.
Podmazivanje lanca
To treba napraviti prilikom svake prve upotrebe novog lanca (6). Novi lanac (6) uronite u ulje za lanac
najmanje jedan sat prije uporabe. Upotrijebite ulje
za lanac tvrtke BBLACK+DECKER. Preporučujemo
da tijekom cijelog vijeka trajanja motorne pile upotrebljavate samo ulje tvrtke BLACK+DECKER jer
smjesa različitih ulja može uzrokovati smanjivanje
kvalitete ulja, što može drastično smanjiti vijek trajanja lanca pile te uzrokovati dodatne rizike.
Nemojte rabiti otpadno ulje, gusto ulje ili vrlo rijetko
ulje za šivaće strojeve. Ona mogu oštetiti motornu
pilu.
Postavljanje vodilice i lanca. (sl. A - G)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kočnica lanca je uključena.
Oprez: Nemojte previše pritezati. Zategnite rukom. Nemojte pritezati više nego
što je to moguće učiniti prstima.
♦
♦
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
20
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Gumb za otključavanje
Čep za ulje
Prednji štitnik/sklop kočnice lanca
Prsten za podešavanje zategnutosti lanca
Lanac
Vodilica
Poklopac lanca
Gumb za podešavanje i fiksiranje lanca
Motornu pilu postavite na stabilnu površinu.
Prednji štitnik/sklop kočnice lanca postavite
u prednji položaj (sl. F).
Potpuno otpustite gumb za podešavanje
i zaključavanje lanca (9) (sl. A).
Uklonite sklop poklopca za lanac (10).
Zakrenite prsten za podešavanje (5) suprotno
od kazaljke na satu do kraja.
Lanac (6) postavite preko vodilice (7) pazeći
da rezači na gornjem dijelu vodilice (7) budu
okrenuti prema naprijed (sl. B).
Provucite lanac (6) oko vodilice (7) i povucite
ga kako biste napravili petlju na jednoj strani
na stražnjem kraju vodilice (7).
Lanac (6) provedite oko poogonskog klina
(12). Vodilicu (7) postavite na klinove za
postavljanje (13).
Upozorenje! Provjerite je li sklop prednjeg štitnika /
kočnice lanca (4) u postavljenom (prednjem) položaju prije ponovnog sastavljanja (sl. F).
♦
♦
Postavite sklop poklopca za lanac (10) na
motornu pilu.
Okrećite gumb za podešavanje i zaključavanje
lanca (9) kako biste pričvrstili sklop poklopca
lanca (10) i potpuno ga pritegnite.
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Okrenite gumb za podešavanje
i zaključavanje lanca (9) za 180 stupnjeva
suprotno od kazaljke na satu kako biste
popustili napetost.
Okrećite prsten za podešavanje zategnutosti
lanca (5) dok se lanac (6) ne zategne.
Provjerite je li lanac (6) usko priljubljen uz
vodilicu (7) (sl. I).
Provjerite zategnutost kao što je opisano
u nastavku. Ne zatežite previše.
Pritegnite gumb za podešavanje
i zaključavanje lanca (9).
Provjera i podešavanje zategnutosti lanca
(sl. I)
Prije uporabe i nakon svakih 10 minuta uporabe
morate provjeriti napetost lanca.
♦ Alat odvojite od napajanja.
♦ Lagano povucite lanac (6) kao što je
prikazano (detalj, sl. I). Napetost je pravilna
ako lanac (6) "odskoči" u prvobitni položaj
kada ga povučete 3 mm od vodilice (7).
Između vodilice (7) i lanca (6) s donje strane
ne smije biti razmaka (lanac ne smije visiti).
Napomena: Lanac nemojte previše zatezati jer
to uzrokuje prekomjerno habanje i smanjuje vijek
trajanja vodilice i lanca.
Napomena: Ako je lanac nov, provjeravajte češće
(nakon što uređaj isključite iz struje) tijekom prva
2 sata uporabe jer se novi lanac malo rasteže.
Kako biste povećali zategnutost
♦
♦
♦
Gumb za podešavanje i zaključavanje lanca
(9) okrećite suprotno od kazaljke na satu.
Zategnite lanac tako da prsten za
podešavanje zategnutosti lanca (5) okrenete
u smjeru kazaljke na satu.
Pritegnite gumb za podešavanje
i zaključavanje lanca (9).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Punjenje rezervoara za ulje (sl. H)
♦
♦
Uklonite poklopac za ulje (3) i napunite
rezervoar preporučenom količinom ulja
za lance. Razinu ulja možete provjeriti na
pokazivaču razine ulja (11). Ponovo postavite
poklopac za ulje (3).
Povremeno isključite uređaj i provjerite
pokazivač razine ulja (11). Ako je razina
manja od četvrtine, isključite motornu pilu iz
napajanja i dopunite do pravilne razine.
Uključivanje
Napomena: Uključivanje alata neće biti moguće ako
sklop prednjeg štitnika/kočnice lanca nije postavljen
u položaj "set" (podešen).
♦ Motornu pilu čvrsto držite objema rukama.
Pritisnite gumb za blokiranje u isključenom
položaju (2), a zatim gurnite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) kako biste
pokrenuli alat.
♦ Kada se motor pokrene, uklonite palac
s gumba za blokiranje (2) i čvrsto primite
rukohvat.
Ne forsirajte alat, već ga pustite da radi svojim
tempom.
On će bolje i sigurnije obaviti posao tempom za koji
je predviđen. Primjena prevelike sile će rastegnuti
lanac pile (6).
Kako se aktivira kočnica lanca (sl. F)
♦ Provjerite je li utikač alata iskopčan iz
električne utičnice.
♦ Povucite sklop prednjeg štitnika/kočnice lanca
(4) prema natrag u položaj "set" (podešeno)
(sl. F).
♦ Alat je sada spreman za rad.
Kako radi kočnica lanca protiv povratnog udara
U slučaju povratnog udara, vaša lijeva ruka dolazi
u dodir s prednjim štitnikom, gurajući ga prema
naprijed prema radnom materijalu i zaustavlja alat
za nekoliko dijelova sekunde.
Kako se testira kočnica lanca protiv povratnog
udara (sl. E - F)
♦ Prije upotrebe uvijek provjerite radi li kočnica
za povratni udar pravilno.
♦ Čvrsto držite alat objema rukama na čvrstoj
površini i provjerite je li lanac pile (6) podignut
od tla i uključen (pogledajte odjeljak "Kako se
uključuje motorna pila").
♦ Zakrenite lijevu ruku prema naprijed oko
prednjeg rukohvata tako da gornji dio vaše
ruke dođe u dodir sa sklopom prednjeg
štitnika/kočnice lanca (4) i gurnite prema
naprijed, prema radnom materijalu (sl. C).
Lanac pile (6) mora se zaustaviti u nekoliko
dijelova sekunde.
Za ponovno postavljanje sklopa štitnika/kočnice
lanca (4) nakon rada postupite kao što je opisano
u odjeljku "Kako se aktivira kočnica lanca".
Napomena: Izbjegavajte ponovno pokretanje alata
dok ne čujete da je motor potpuno zaustavljen.
Napomena: Ako je lanac pile neispravan, odnesite
proizvod u ovlašteni BLACK+DECKER servisni
centar.
21
HRVATSKI
Ako se lanac pile (6) ili vodilica (7) zaglave
♦ Isključite alat.
♦ Alat odvojite od napajanja.
♦ Otvorite rez pomoću klinova kako biste
smanjili naprezanje vodilice (7). Ne
pokušavajte oslobađati pilu pomoću ključa i sl.
♦ Započnite novi rez.
Obaranje drveća (sl. J - L)
Neiskusni korisnici ne smiju pokušavati sjeći stabla.
Korisnik se može ozlijediti ili uzrokovati materijalne
štete zbog lošeg nadzora nad smjerom padanja, drvo
se može rascijepati, a oštećene ili odumrle grane
mogu pasti tijekom rezanja. Razmak između stabla
koje treba oboriti i prisutnih osoba, zgrada i drugih
objekata treba biti najmanje 2 1/2 visine stabla. Bilo
koji promatrač, zgrada ili predmet do te udaljenosti
je u opasnosti od udara drveta prilikom pada.
Prije nego što pokušate oboriti stablo:
♦ Provjerite postoje li lokalni propisi ili zakoni
koji zabranjuju ili reguliraju sječu drveća.
♦ Razmotrite sve uvjete koji mogu utjecati na
smjer pada, uključujući:
- Željeni smjer pada.
- Prirodno naginjanje drveta.
- Bilo kakve neobične strukture ili znakove
propadanja velike grane.
- Okolno drveće i prepreke, uključujući
visoke vodove i podzemne kanale.
- Brzinu i smjer vjetra.
Isplanirajte siguran smjer udaljavanja u slučaju padanja drveća ili grana. Uvjerite se da je putanja udaljavanja (evakuacije) čista, da nema prepreka koje
bi sprječavale ili ometale kretanje. Imajte na umu
da su vlažna trava i svježe odrezana kora klizavi.
♦ Ne pokušavajte obarati drveće ako je promjer
drveta veći od dužine rezanja motornom
pilom.
♦ Napravite usjek kako biste odredili pravac
padanja.
♦ Napravite vodoravni rez do dubine između
1/5 i 1/3 promjera drveta, pod pravim kutom
u odnosu na liniju pada u podnožju stabla
(sl. J).
♦ Napravite drugi rez odozgo tako da presijeca
prvi i napravite usjek pod 45°.
♦ Napravite jedan vodoravni rez za obaranje
s druge strane 25 mm do 50 mm iznad smjera
usjeka za smjer obaranja. (sl. K). Ne režite
kroz usjek za smjer jer biste mogli izgubiti
nadzor nad smjerom padanja.
♦ Umetnite klin ili klinove u rez za obaranje kako
biste ga otvorili i oborili drvo (sl. L).
22
Podrezivanje grana
Provjerite da nema lokalnih propisa ili zakona koji
zabranjuju ili reguliraju podrezivanje grana drveća.
Podrezivanje trebaju obavljati samo iskusni korisnici jer postoji veći rizik od uklještenja lanca pile
i povratnog udara.
Prije podrezivanja treba razmotriti uvjete koji
utječu na smjer pada, uključujući:
♦ Dužinu i težinu grane koju treba odrezati.
♦ Bilo kakve neobične strukture ili znakove
propadanja velike grane.
♦ Okolno drveće i prepreke, uključujući područje
iznad korisnika.
♦ Brzinu i smjer vjetra.
♦ Granu koja je upletena s drugim granama.
Korisnik treba razmotriti pristup grani i smjer padanja. Grana drveta sklona je kretanju prema deblu
drveta. Osim korisnika, u opasnosti će biti prisutne
osobe, predmeti i imovina koja se nalazi ispod grane.
♦ Da biste spriječili cijepanje, prvi usjek
napravite u smjeru prema gore do maksimalne
dubine od jedne trećine promjera grane.
♦ Drugi usjek napravite prema dolje tako da
presiječe prvi.
Rezanje trupaca (sl. M - O)
Način rezanja ovisi o načinu oslanjanja trupaca.
Koristite stalak za piljenje kad god je moguće. Rezanje započnite s uključenim lancem pile i šiljatim
odbojnikom (17) u dodiru s drvetom (sl. M). Da
biste završili usjek, primijenite zakretanje šiljatog
odbojnika o drvo.
Kada se podupire cijelom duljinom:
♦ Napravite rez prema dolje, ali pazite da ne
režete u zemlju jer će to brzo otupjeti vašu
motornu pilu.
Kad se podupire na oba kraja:
♦ Prvo odrežite jednu trećinu kako biste izbegli
cijepanje, a zatim odrežite s druge strane
i režite prema prvom rezu.
Kad se podupire na jednom kraju:
♦ Prvo odrežite jednu trećinu, a zatim režite
prema dolje kao biste spriječili cijepanje.
Kada je na nagibu (sl. N):
♦ Uvijek treba stajati na usponu (strana
"uzbrdo").
Kad pokušavate rezati trupac na zemlji (sl. M):
♦ Učvrstite radni materijal pomoću blokova ili
klinova. Korisnik ili promatrač ne smiju stabilizirati drvo tako da na njemu sjede ili stoje.
Provjerite da motorna pila ne dodiruje tlo.
HRVATSKI
Upotreba stalka za piljenje (sl. O):
Preporučuje se kad god je moguće.
♦ Trupac stavite u stabilan položaj. Uvijek režite
na vanjskoj strani krakova stalka za rezanje.
Upotrijebite stezaljke ili trake kako biste
učvrstili radni materijal.
♦
Rješavanje problema
Lanac pile i vodilica (sl. I)
Problem
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Alat se ne
pokreće
Gumb za blokira- Pritisnite gumb za
nje nije pritisnut. blokiranje.
Prednji štitnik
je u položaju
kočenja
Ponovo postavite
prednji štitnik
Pregorio je
osigurač
Zamijenite osigurač
Uključila se zaštitna sklopka
Provjerite zaštitnu
sklopku
Kabel napajanja
nije priključen
Provjerite električno napajanje
Lanac se ne
Nedovoljna zate- Provjerite zategnutost lanca
zaustavlja odmah gnutost lanca
kada se alat
isključi
Vodilica/lanac su Prazan je sprevrući/dime se
mnik za ulje
Provjerite razinu
ulja u spremniku
Začepljen je otvor Očistite otvor
za ulje na vodilici za ulje
Prevelika zategnutost lanca
Provjerite zategnutost lanca
Potrebno je
podmazati klin
vodilice
Podmažite klin
vodilice
Motorna pila ne
reže dobro
Lanac je okrenut
u suprotnom
smjeru
Provjerite/promijenite smjer lanca
Motorna pila ne
koristi ulje
Nečistoće u spre- Ispraznite ulje iz
mniku
spremnika i zamijenite ga
Naoštrite
Otvor za ulje
u poklopcu je
začepljen
Uklonite ostatke
iz otvora
Naslage na vodili- Uklonite nečistoci lanca
će i očistite lanac
pile
Nečistoće u izlazu za ulje
Uklonite nečistoće
Održavanje
Redovito održavanje osigurava dug vijek trajanja
alata. Preporučujemo redovito obavljanje sljedećih
provjera.
Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata:
Isključite alat i izvucite utikač alata iz
električne utičnice.
Razina ulja
Razina ulja u spremniku ne smije biti ispod jedne
četvrtine.
♦
♦
♦
♦
Svakih nekoliko sati uporabe i prije
skladištenja, skinite vodilicu (7) i lanac pile (6)
te ih dobro očistite.
Provjerite je li štitnik čist te da na njemu nema
nečistoća i naslaga.
Prilikom ponovnog sastavljanja okrenite
vodilicu (7) za 180°, skinite klizni zatezač (13)
pomoću imbus ključa i ponovo ga pričvrstite
na suprotnu stranu vodilice (7). Pazite da ne
zategnete previše.
Podmažite pogonski klin putem otvora za
njegovo podmazivanje (16). To omogućuje
ravnomjernu raspodjelu habanja oko šina
vodilice.
Oštrenje lanca pile
Da bi ovaj alat radio na najbolji mogući način, važno
je da zupci lanca pile uvijek budu oštri. Upute za ovaj
postupak nalaze se na ambalaži alata za oštrenje.
Za oštrenje preporučujemo BLACK+DECKER
komplet za oštrenje lanca pile (dostupan preko
BLACK+DECKER servisera ili odabranih distributera).
Zamjena istrošenih lanaca pile
Rezervni lanci pile se mogu nabaviti u maloprodaji
ili kod BLACK+DECKER servisera. Uvijek koristite
originalne rezervne dijelove.
Oštrina lanca pile
Rezači lanca pile odmah će otupjeti ako dodirnu
zemlju ili čavao za vrijeme rezanja.
Zategnutost lanca pile
Redovito provjeravajte zategnutost lanca pile.
Ako motornu pilu treba popraviti
Ova motorna pila proizvedena je u skladu s odgovarajućim sigurnosnim propisima. Popravke
smije obavljati samo kvalificirana osoba uporabom
originalnih rezervnih dijelova. U suprotnom može
doći do vrlo opasnih okolnosti po korisnika. Preporučujemo da ove upute za upotrebu sačuvate na
sigurnom mestu.
23
HRVATSKI
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 10 A.
Zaštita okoliša
Odlažite odvojeno. Ovaj proizvod ne smije
se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš BLACK+DECKER proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
24
Tehnički podaci
Duljina šipke
Napon
Ulazna snaga
Brzina lanca (bez opterećenja)
Najveća duljina rezanja
Kapacitet ulja
Masa
Sigurnosni razred
Duljina šipke
Napon
Ulazna snaga
Brzina lanca (bez opterećenja)
Najveća duljina rezanja
Kapacitet ulja
Masa
Sigurnosni razred
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935T
Tip 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235T
Tip 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
GK1940T
Tip 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240T
Tip 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 94 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 105 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 5 m/s², nesigurnost (K)
1,5 m/s²
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T - motorna pila
BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +
A11:2010, EN 60745-2-13:2009 +A1:2011.
2006/42/EC, Lančana testera, dodatak IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Holandija
ID br. ovlaštenog tijela: 0344
Razina zvučne snage prema 2000/14/EC
(Članak 13, Dodatak III)
LWA (izmjerena snaga zvuka) 104 dB(A)
LWA (zajamčena snaga zvuka) 107 dB(A)
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od
20.4.2016.) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Black & Decker.
izvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih Black & Decker servisa
i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima, dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o marki
BLACK+DECKER i našim proizvodima dostupne
su na web-mjestu www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Rukovoditelj
inženjerskog odjela
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13.7.2015
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih pro25
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
26
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER™, GK1935T, GK1940T,
GK2235T, GK2240T lančana testera je dizajnirana
za potkresivanje grana i seču drveća. Ovaj alat je
namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
27
SRPSKI
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
28
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za lančane testere
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sve delove tela udaljite od lanca testere
dok radi. Pre nego što pokrenete lančanu
testeru uverite se da lanac testere nije
u dodiru ni sa čim. Trenutak nepažnje pri
radu sa lančanom testerom može dovesti
do zahvatanja odeće ili delova tela ovom
testerom.
Lančanu testeru uvek držite tako što ćete
desnom rukom uhvatiti zadnju dršku,
a levom prednju dršku. Držanje lančane
testere sa obrnutim položajem ruku povećava
opasnost od telesnih povreda i nikad se ne
sme primenjivati.
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što nož može da
dođe u dodir sa skrivenim vodovima ili
svojim kablom. Lančane testere koje dodirnu
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Nosite zaštitne naočare i zaštitu za sluh.
Preporučuje se dodatna zaštitna oprema
za glavu, ruke, noge i stopala. Adekvatna
zaštitna odeća će smanjiti telesne povrede
uzrokovane letećim opiljcima ili slučajnim
dodirom sa lancem testere.
Ne uključujte lančanu testeru dok ste
na drvetu. Rad s lančanom testerom dok ste
na drvetu može dovesti do telesnih povreda.
Uvek održavajte stabilan položaj i radite
sa lančanom testerom samo kada stojite
na fiksiranoj, stabilnoj i ravnoj površini.
Klizave ili nestabilne površine, kao što su
merdevine, mogu prouzrokovati gubitak
ravnoteže ili kontrole lančane testere.
Prilikom rezanja grane koja je napregnuta
pazite da ne odskoči unazad. Kada
napregnutost u vlaknima drveta popusti,
grana bi usled toga mogla da udari operatora
i/ili izbaci lančanu testeru van kontrole.
Budite veoma oprezni dok sečete žbunje
i šipražje. Otpadni materijal se može zahvatiti
lancem testere i odbaciti prema vama ili vas
može destabilizovati.
Lančanu testeru nosite držeći je za
prednju dršku ali mora da bude isključena
i okrenuta od vašeg tela. Pri transportu
ili skladištenju lančane testere uvek
postavite poklopac na mač. Pravilno
SRPSKI
rukovanje lančanom testerom smanjiće
verovatnoću slučajnog dodira sa pokretnim
lancem testere.
♦ Postupajte prema uputstvima za
podmazivanje, zatezanje lanca i promenu
pribora. Nepravilno zategnut ili podmazan
lanac se može pokidati ili povećati rizik od
povratnog udara
♦ Drške moraju da budu suve, čiste,
nezaprljane uljem i mašću. Masne drške su
klizave i dovode do gubitka kontrole.
♦ Secite samo drvo. Ne koristite lančanu
testeru za namene za koju nije predviđena.
Na primer, ne koristite testeru za rezanje
plastičnih, zidarskih ili nedrvenih
građevinskih materijala. Korišćenje lančane
testere za radove za koje nije namenjena
može dovesti do opasne situacije.
♦ Kabl postavite tako da se ne zaplete
u grane ili slično prilikom rezanja.
♦ Odbojnik sa šiljcima (17) može da postane
oštar tokom veka trajanja proizvoda.
Pažljivo postupajte.
♦ Pri radu sa ovim proizvodom, šina
lanca može da se zagreje do visokih
temperatura, pa zato postupajte pažljivo.
Uzroci i zaštita rukovaoca od povratnog udara Povratni udar se može javiti kada prednji deo ili vrh
mača dodirne predmet ili kada se drvo zatvori
i blokira lanac testere u rezu.
Vršni dodir u nekim slučajevima može da izazove
naglu reakciju u suprotnom smeru, odbacujući vođicu nagore i unazad prema rukovaocu.
Blokiranje lanca testere duž gornjeg dela vođice
može brzo da odgurne vođicu prema rukovaocu.
Obe reakcije mogu dovesti do gubitka kontrole nad
lančanom testerom, što može dovesti do teških telesnih povreda. Ne oslanjajte se isključivo na sigurnosne uređaje koji su ugrađeni u vašu lančanu testeru.
Kao korisnik lančane testere, preduzmite nekoliko
koraka da bi se zaštitili od nezgoda ili povreda pri
radu sa njom. Povratni udar je rezultat pogrešnih
i/ili nepravilnih radnih procedura ili uslova i može
se izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih mera
predostrožnosti kao što je navedeno u nastavku:
♦
Održavajte čvrst stisak, sa palčevima
i prstima oko drški lančane testere. Dok
su vam obe ruke na lančanoj testeri, telo
i ruke postavite tako da vam omoguće
odupiranje silama povratnog udara.
Sile povratnog udara se mogu kontrolisati
od strane rukovaoca ukoliko se preduzmu
odgovarajuće mere predostrožnosti. Pazite da
ne pustite lančanu testeru.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne posežite van domašaja i ne secite
preko visine ramena. To pomaže da
se spreči nenamerno dodirivanje vrha
i omogućava bolju kontrolu nad lančanom
testerom u neočekivanim situacijama.
Koristite samo rezervne mačeve i lance
koje je odredio proizvođač. Nepravilno
postavljeni mačevi i lanci mogu dovesti do
kidanja lanca i/ili povratnog udara.
Sledite uputstva proizvođača za oštrenje
i održavanje lanca testere. Smanjenje
visine merača dubine može dovesti do jačeg
povratnog udara.
Udaranje u metal, cement ili drugi tvrdi
materijal u blizini drveta ili smeštenog u drvetu
može dovesti do povratnog udara.
Tup ili labav lanac može dovesti do povratnog
udara.
Ne pokušavajte da ga ubacujete u prethodni
rez. Zato što to može dovesti do povratnog
udara. Svaki put započnite novi rez.
Sigurnosne preporuke za lančanu testeru
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Preporučujemo da iskusan korisnik
početnicima praktično pokaže kao se koristi
lančana testera i zaštitna oprema. Početnu
obuku treba obaviti sa testerisanjem debla na
stalku ili postolju za testerisanje.
Pre upotrebe uvek proverite da li kočnica za
povratni udar pravilno funkcioniše.
Preporučujemo da prilikom nošenja lanca
testere obezbedite da je kočnica aktivirana
i da je lanac testere okrenut unazad.
Održavajte lančanu testeru kada se ne koristi.
Bez obzira na vremenski period, lančanu
testeru ne treba skladištiti bez prethodnog
skidanja lanca testere i vođice koje treba
držati potopljene u ulje. Sve delove lančane
testere čuvajte na suvom, bezbednom mestu,
van domašaja dece.
Preporučujemo da pre skladištenja ispraznite
rezervoar za ulje.
Obezbedite svoj položaj i isplanirajte
bezbedan izlaz u slučaju opasnosti od
padanja stabala ili grana.
Koristite klinove da bi vam olakšali kontrolu
padanja i sprečili blokadu vođice i lanca
testere u rezu.
Održavanje lanca testere. Održavajte lanac
testere oštrim i obezbedite da dobro naleže
na vođicu. Obezbedite da lanac testere
i vođica budu čisti i dobro podmazani.
Drške održavajte tako da budu suve, čiste,
nezaprljane uljem i mašću.
29
SRPSKI
Izbegavajte sečenje
♦
♦
♦
Prepariranog drveta.
Zemlje.
Žičanih ograda, eksera itd.
♦
♦
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Zaštititi od električnog udara
♦
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Korišćenje produžnog kabla
♦
Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Produžni kabl mora da
bude pogodan za upotrebu na otvorenom
prostoru i mora da nosi odgovarajuću oznaku.
Može se koristiti produžni kabl dužine do
30 m i preseka 2 × 1,5 mm² HO7RN-F bez
gubitka performansi kod proizvoda. Pre
upotrebe, proverite da li na produžnom kablu
postoje znakovi oštećenja, habanja i starenja.
Zamenite produžni kabl ako je oštećen ili
neispravan. Ako koristite kablovski kotur, uvek
potpuno odmotajte kabl.
Padovi napona
♦
30
Pod izvesnim uslovima električnog napajanja,
ovaj proizvod može izazvati kratkotrajne
padove napona prilikom startovanja.
To može uticati na druge uređaje. Na primer,
sijalice mogu privremeno smanjiti sjaj.
Ako je potrebno, obratite se elektrodistribuciji
da biste utvrdili da li je impedansa napona
napajanja niža od 0,411 Oma. Pod tim
uslovima se ometanja retko javljaju.
Sprečite dodir tela sa uzemljenim površinama
ili površinama spojenim na masu (npr.
metalne šine, sijalična mesta itd.). Električna
bezbednost se može dodatno poboljšati
korišćenjem visokoosetljive (30 mA / 30mS)
zaštitne FID sklopke.
Upozorenje! Korišćenje FID ili druge
zaštitne sklopke ne oslobađa rukovaoca
lančanom testerom od obaveze poznavanja
bezbednosnih uputstava i bezbednih radnih
praksi koje su navedene u ovom uputstvu
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva
♦
♦
♦
♦
Obezbedite da uvek neko bude u blizini (ali na
bezbednom rastojanju) za slučaj nezgode.
Ukoliko morate da dodirnete lanac testere
iz nekog razloga, uverite se da je lančana
testera iskopčana iz električne mreže.
Buka kod ovog proizvoda može da prekorači
85 dB(A). Zbog toga preporučujemo da
preduzmete odgovarajuće mere za zaštitu
sluha.
Pri radu sa ovim proizvodom, šina
lanca može da se zagreje do visokih
temperatura, pa zato postupajte pažljivo.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj može da bude korišćen od strane
dece starosti od 8 godina pa naviše i osoba sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili nedostatkom iskustva
i znanja, ako su pod nadzorom ili uputstvima
vezani za upotrebu uređaja na bezbedan
način i razumeju povezane opasnosti.
Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem.
Čišćenje i održavanje ne sme da bude
izvršeno od strane dece bez nadzora.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
SRPSKI
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova,
noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite
pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju
alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa
hrastom, bukvom i MDF-om.)
7.
8.
9.
10.
11.
Vođica
Poklopac lanca
Dugme za podešavanje i fiksiranje lanca
Sklop poklopca lanca
Indikator nivoa ulja
Montaža
Upozorenje! Uvek nosite zaštitne rukavice
kada radite sa lančanom testerom.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih
radova na održavanju električnih alata,
isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
Upozorenje! Pre montaže uklonite kablovske vezice koje pričvršćuju lanac za
vođicu lanca.
Nalepnice na alatu
Podmazivanje lanca
Pored datumske šifre su prikazani sledeći piktogrami na alatu:
Ovo morate da uradite pri prvom korišćenju svakog
novog lanca (6). Uzmite novi lanac (6) i potopite ga
u ulje za lanac najmanje jedan sat pre korišćenja.
Koristite BLACK+DECKER ulje za lanac. Preporučujemo da koristite samo BLACK+DECKER ulje
tokom celog veka trajanja lančane testere zato što
mešanje sa drugim uljima može dovesti do degradacije ulja, što može značajno da skrati vek trajanja
lanca testere i dovede do dodatnih rizika.
Nikad ne koristite staro ulje, gusto ulje ili veoma
retko ulje za mašinu za šivenje. Ona mogu da oštete
lančanu testeru.
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
alatom.
Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim
alatom.
Ne izlažite alat kiši ili visokoj vlažnosti.
Uvek prvo izvucite utikač iz utičnice pre kontrolisanja da li je kabl oštećen. Nemojte da
koristite lančanu testeru ako je kabl oštećen.
Garantovana snaga zvuka prema direktivi
2000/14/EC.
Kočnica lanca isključena.
Kočnica lanca uključena.
Oprez: Nemojte prekomerno zategnuti.
Pritegnite ih rukom. Samo pritezati
prstom
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Dugme za otključavanje
Čašica za ulje
Prednji štitnik/sklop kočnice lanca
Prsten za podešavanje zategnutosti lanca
Lanac
Postavljanje vođice i lanca. (sl. A - G)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Postavite lančanu testeru na stabilnu
površinu.
Podesite prednji štitnik/sklop kočnice lanca
u prednji položaj (sl. F).
Potpuno popustite dugme za podešavanje
i zaključavanje lanca (9) (sl. A).
Uklonite sklop poklopca za lanac (10).
Zakrenite prsten za podešavanje zategnutosti
(5) ulevo do kraja.
Postavite lanac (6) preko vođice (7) i pazite da
rezači lanca testere na gornjem delu vođice
(7) budu okrenuti prema napred (sl. B).
Vodite lanac (6) oko vođice (7) i povucite ga
da biste napravili petlju na jednoj strani, na
zadnjem kraju vođice (7).
Lanac (6) vodite oko pogonskog klina (12).
Vođicu (7) postavite na njene lokacione
klinove (13).
Upozorenje! Uverite se da je sklop prednji štitnik/
sklop kočnice lanca (4) postavljen u (prednji) pre
nameštanja (sl. F).
31
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Postavite sklop poklopca za lanac (10) na
lančanu testeru.
Okrećite dugme za podešavanje
i zaključavanje lanca (9) da biste pričvrstili
sklop poklopca lanca (10) i pritegnite ga do
kraja.
Okrećite dugme za podešavanje
i zaključavanje lanca (9) za 180 stepeni ulevo
da biste popustili zategnutost.
Okrećite prsten za podešavanje zategnutosti
lanca (5) udesno dok se lanac (6) ne zategne.
Uverite se da lanac (6) dobro naleže oko
vođice (7) (sl. I).
Proverite zategnutost kao što je opisano
u nastavku. Ne zatežite previše.
Pritegnite dugme za podešavanje
i zaključavanje lanca (9).
Provera i podešavanje zategnutosti lanca
(sl. I)
Pre upotrebe i posle svakih 10 minuta korišćenja
morate da proverite zategnutost lanca.
♦ Izvucite utikač alata iz električne utičnice.
♦ Lagano povucite lanac (6) kao što je
pokazano (detalj, sl. I). Zategnutost je pravilna
kada lanac (6) odskoči nazad nakon što je
3 mm povučen od vođice (7). Ne sme da
postoji "rupa" između mača (7) i lanca (6) sa
donje strane.
Napomena: Nemojte previše zatezati lanac jer to
dovodi do prevelikog habanja i smanjiće vek trajanja
mača i lanca.
Napomena: Ako je lanac nov, proveravajte češće
(nakon što uređaj isključite iz struje) tokom prva
2 sata korišćenja, zato što se novi lanac malo
rasteže.
Da povećate zategnutost
♦
♦
♦
Okrećite dugme za podešavanje
i zaključavanje lanca (9) suprotno smeru
kretanja kazaljke na satu.
Zategnite lanac korišćenjem prstena za
podešavanje zategnutosti lanca (5) i okrećite
u smeru kretanja kazaljke.
Pritegnite dugme za podešavanje
i zaključavanje lanca (9).
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje rezervoara za ulje (sl. H)
♦
32
Uklonite poklopac za ulje (3) i napunite
rezervoar preporučenom količinom ulja za
lance. Nivo ulja možete da vidite u indikatoru
♦
nivoa ulja (11). Ponovo namestite poklopac za
ulje (3).
Povremeno isključite uređaj i proverite
indikator nivoa ulja (11); ako je nivo manji od
četvrtine, isključite lančanu testeru iz struje
i dopunite do pravilnog nivoa.
Uključivanje
Napomena: Uključivanje alata neće biti moguće ako
sklop prednjeg štitnika/kočnice lanca nije postavljen
u položaj "set" (podešen).
♦ Lančanu testeru držite čvrsto obema rukama.
Gurnite dugme za blokadu u isključenom
položaju (2), a zatim gurnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (1) da pokrenete
alat.
♦ Kada motor počne da radi, sklonite palac
sa dugmeta za blokadu (2) i čvrsto uhvatite
dršku.
Ne forsirajte alat, već ga pustite da radi svojim
tempom.
On će bolje i bezbednije obaviti posao tempom za
koji je predviđen. Primena prevelike sile će rastegnuti lanac testere (6).
Kako se aktivira kočnica lanca (sl. F)
♦ Uverite se da je utikač alata izvučen iz
električne utičnice.
♦ Povucite sklop prednjeg štitnika/kočnice lanca
(4) nazad u položaj "podešen" (sl. F).
♦ Alat je sada spreman za rad.
Kako funkcioniše kočnica lanca protiv povratnog udara
U slučaju povratnog udara, vaša leva ruka dolazi
u dodir sa prednjim štitnikom, gurajući ga napred,
prema radnom komadu, i zaustavlja alat za nekoliko
delića sekunde.
Kako se testira kočnica lanca protiv povratnog
udara (sl. E - F)
♦ Pre upotrebe uvek proverite da li kočnica za
povratni udar pravilno funkcioniše.
♦ Čvrsto držite alat sa obe ruke na čvrstoj
površini i pobrinite se da je lanac testere (6)
podignut sa zemlje i uključen (pogledajte deo
"Kako se uključuje lančana testera”).
♦ Okrenite svoju levu ruku napred oko prednje
drške tako da gornji deo vaše ruke dođe
u dodir sa sklopom prednjeg štitnika/kočnice
lanca (4) i gurnite unapred, prema radnom
komadu (sl. E). Lanac testere (6) treba da se
zaustavi za nekoliko delića sekunde.
Za resetovanje sklopa štitnika/kočnice lanca (4)
posle rada postupite kao što je opisano u delu “Kako
se aktivira kočnica lanca”.
SRPSKI
Napomena: Izbegavajte da ponovo pokrećete alat
dok ne čujete da je motor potpuno zaustavljen.
Napomena: Ako je lanac testere neispravan,
odnesite proizvod u ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar.
U slučaju da se lanac testere (6) ili mač (7)
zaglave
♦ Isključite alat.
♦ Izvucite utikač alata iz električne utičnice.
♦ Otvorite rez pomoću klinova da biste smanjili
naprezanje vođice (7). Ne pokušavajte da
otključavate lančanu testeru.
♦ Počnite novi rez.
Seča drveta (sl. J - L)
Neiskusni korisnici ne bi trebalo da pokušavaju da
seku drveće. Korisnik može da pretrpi povrede ili
izazove materijalne štete usled gubitka kontrole
smera padanja, drvo se može rascepati ili oštetiti,
a mrtve grane mogu pasti tokom seče. Rastojanje
između drveta koje treba oboriti i posmatrača,
zgrada i drugih objekata treba da je najmanje 2 1/2
visine drveta. Bilo koji posmatrač, zgrada ili predmet
do te udaljenosti je u opasnosti od udara drveta
prilikom pada.
Pre nego što pokušate da oborite drvo:
♦ Uverite se da nema lokalnih propisa ili zakona
koji zabranjuju ili regulišu seču drveća.
♦ Razmotrite sve uslove koji mogu uticati na
smer pada, uključujući:
- Željeni pravac pada.
- Prirodno naginjanje drveta.
- Bilo kakve neobične strukture ili znake
propadanja velike grane.
- Okolno drveće i prepreke, uključujući
visoke vodove i podzemne kanale.
- Brzinu i smer vetra.
Isplanirajte bezbedan izlaz u slučaju padanja drveća
ili grana. Uverite se da je putanja izlaza (evakuacije)
čista, da nema prepreka koje bi sprečile ili ometale
kretanje. Imajte na umu da su vlažna trava i sveže
izrezana kora klizavi.
♦ Ne pokušavajte da obarate drveće ako
je prečnik drveta veći od dužine rezanja
lančanom testerom.
♦ Napravite usek za pravac da bi ste odredili
pravac padanja.
♦ Napravite horizontalni rez do dubine između
1/5 i 1/3 prečnika drveta, pod pravim uglom
u odnosu na liniju pada u podnožju drveta
(sl. J).
♦ Napravite drugi rez iznad tako da se preseca
sa prvim i pravi usek od oko 45°.
♦
♦
Napravite jedan horizontalni rez za obaranje
sa druge strane na 25 mm do 50 mm iznad
smera useka za pravac. (sl. K). Ne secite kroz
usek za pravac, jer biste mogli da izgubite
kontrolu nad smerom padanja.
Ubacite klin ili klinove u rez za obaranje da
biste otvorili i oborili drvo (sl. L).
Potkresivanje grana
Uverite se da nema lokalnih propisa ili zakona koji
zabranjuju ili regulišu potkresivanje grana drveća.
Potkresivanje treba da vrše samo iskusni korisnici
jer postoji veći rizik od uklještenja lanca testere
i povratnog udara.
Pre potkresivanja treba razmotriti uslove koji
utiču na smer pada, uključujući:
♦ Dužinu i težinu grane koju treba iseći.
♦ Bilo kakve neobične strukture ili znake
propadanja velike grane.
♦ Okolno drveće i prepreke, i iznad.
♦ Brzinu i smer vetra.
♦ Granu koja je upletena sa drugim granama.
Rukovalac treba da razmotri pristup grani na drvetu
i pravac padanja. Grana drveta je sklona da se
kreće ka deblu drveta. Osim korisnika, u opasnosti
će biti posmatrači, predmeti i imovina koja se nalazi
ispod grane.
♦ Da biste sprečili cepanje, prvi zasek napravite
u smeru naviše do maksimalne dubine od
jedne trećine prečnika grane.
♦ Drugi zasek napravite nadole tako da se
preseče sa prvim.
Sečenje trupaca (sl. M - O)
Način sečenja zavisi od toga kako se trupac oslanja.
Koristite stalak za testerisanje kad god je moguće.
Seču započnite sa lancem testere koji radi i šiljatim
odbojnikom (17) u dodiru sa drvetom (sl. M). Da biste
završili zasek, koristite zakretanje šiljatog odbojnika
na drvetu.
Kada se podupire celom dužinom:
♦ Napravite rez nadole, ali pazite da ne sečete
u zemlju jer će to brzo otupeti vašu lančanu
testeru.
Kad se podupire na oba kraja:
♦ Prvo odsecite jednu trećinu da biste izbegli
rascep, a zatim odsecite sa druge strane
i secite prema prvom rezu.
Kad se podupire na jednom kraju:
♦ Prvo odsecite jednu trećinu da biste izbegli
rascep, a zatim secite nadole da biste sprečili
cepanje.
33
SRPSKI
Kada je na nagibu (sl. N):
♦ Uvek treba da stojite na strani uzbrdo.
Kad pokušavate da sečete trupac na zemlji
(sl. M):
♦ Učvrstite radni komad korišćenjem blokova
ili klinova. Korisnik ili posmatrač ne treba da
stabilizuje drvo sedeći ili stojeći na njemu.
Uverite se da lančana testera ne dodiruje tlo.
Kada se koristi stalak za testerisanje (sl. O):
Preporučuje se kad god je moguće.
♦ Trupac stavite u stabilan položaj. Uvek
secite na spoljnoj strani krakova stalka
za testerisanje. Koristite stege ili trake da
učvrstite radni komad.
Otklanjanje nepravilnosti
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Alat neće da se
pokrene
Dugme za
blokadu nije
pritisnuto.
Pritisnite taster za
blokadu.
Prednji štitnik
je u položaju
kočenja
Vratite prednji
štitnik
Pregoreo je
osigurač
Zamenite
osigurač
Reagovala je
zaštitna sklopka
Proverite zaštitnu
sklopku
Električni kablovi Proverite
nisu povezani
električno
napajanje
Nedovoljna
Proverite
Lanac se ne
zaustavlja odmah zategnutost lanca zategnutost lanca
kada se alat
isključi
Mač/lanac su
vreli/dime se
Prazan je
rezervoar za ulje
Proverite nivo ulja
u rezervoaru
Začepljen je otvor Očistite otvor
za ulje na vođici za ulje
Prevelika
Proverite
zategnutost lanca zategnutost lanca
Klin mača treba
da se pomaže
Lančana testera
ne seče dobro
Podmažite klin
mača
Lanci su okrenuti Proverite/
u suprotnu stranu promenite smer
lanca
Naoštrite
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Lančana testera
ne koristi ulje
Otpaci
u rezervoaru
Ispraznite ulje
iz rezervoara
i zamenite ga
Otvor za ulje
u poklopcu je
blokiran
Uklonite ostatke
iz otvora
Ostaci na vođici
lanca
Uklonite ostatke
i očistite lanac
testere
Ostaci u izlazu
za ulje
Uklonite ostatke
Održavanje
Redovno održavanje obezbeđuje dug i efikasan vek
trajanja alata. Preporučujemo vam da redovno vršite
sledeće kontrole.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata:
♦ Isključite alat i izvucite utikač alata iz
električne utičnice.
Nivo ulja
Nivo ulja u rezervoaru ne sme da padne ispod jedne
četvrtine.
Lanac testere i mač (sl. I)
♦
♦
♦
♦
Posle svakih nekoliko sati korišćenja i pre
skladištenja, skinite mač (7) i lanac testere (6)
i dobro ih očistite.
Uverite se da je štitnik čist i da na njemu nema
ostataka.
Prilikom ponovne montaže, okrenite mač (7)
za 180°, skinite klizni zatezač (13) pomoću
imbus ključa i ponovo ga namestite na
suprotnu stranu vođice (7). Važno je da se ne
zateže previše.
Podmažite pogonski klin preko otvora za
njegovo podmazivanje (16). To obezbeđuje
ravnomernu distribuciju habanja oko šina
mača.
Oštrenje lanca testere
Da bi ovaj alat radio na najbolji mogući način, važno
je da zupci lanca testere uvek budu oštri. Uputstvo
za ovu proceduru se nalazi na pakovanju oštrača. Za
oštrenje preporučujemo kupovinu BLACK+DECKER
kompleta za oštrenje lanca testere (dostupan
preko BLACK+DECKER servisera ili odabranih
distributera).
Zamena istrošenih lanaca testere
Rezervni lanci testere se mogu nabaviti u maloprodaji ili kod BLACK+DECKER servisera. Uvek
koristite originalne rezervne delove.
34
SRPSKI
Oštrina lanca testere
Rezači lanca testere će odmah otupeti ako dodirnu
zemlju ili ekser za vreme sečenja.
Zategnutost lanca testere
Redovno proveravajte zategnutost lanca testere.
Šta raditi ako treba popraviti lančanu
testeru.
Vaša lančana testera je proizvedena u skladu sa
relevantnim bezbednosnim zahtevima. Popravke
treba da vrši samo kvalifikovano lice korišćenjem originalnih rezervnih delova; u suprotnom može doći do
velike opasnosti po korisnika. Preporučujemo da ovo
uputstvo za upotrebu sačuvate na sigurnom mestu.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 10 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili ako vam
više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Dužina mača
Napon
Ulazna snaga
Brzina lanca (bez opterećenja)
Maks. dužina sečenja
Kapacitet ulja
Težina
Klasa bezbednosti
Dužina mača
Napon
Ulazna snaga
Brzina lanca (bez opterećenja)
Maks. dužina sečenja
Kapacitet ulja
Težina
Klasa bezbednosti
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935T
Tip. 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235T
Tip. 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
GK1940T
Tip. 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240T
Tip. 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 94 db(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 105 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 5 m/s², odstupanje (K)
1,5 m/s²
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
35
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM
PROSTORU
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T Lančana testera
BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-13:2009
+A1:2011.
2006/42/EC, Lančana testera, dodatak IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Holandija
ID br. ovlašćenog tela: 0344
Nivo zvučne snage prema 2000/14/EC
(član 13, dodatak III):
LWA (izmerena zvučna snaga) 104 dB(A)
LWA (garantovana zvučna snaga) 107 dB(A)
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od
20/04/2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili
ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
13.07.2015
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
36
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER™, GK1935T, GK1940T,
GK2235T, GK2240T пила со ланец е дизајнирана
за скратување и сечење на дрва и на трупци.
Алатката е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи
на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
37
МАКЕДОНСКИ
г.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
Вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
38
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за пили со ланци
♦
♦
Држете ги сите делови од телото
понастрана од ланецот додека пилата
работи. Пред да ја вклучите пилата
со ланец, осигурајте се дека ланецот
не се допира до ништо. Мал момент на
невнимание додека работите со пилата со
ланец може да предизвика заплекување
на вашата облека или тело со пилата со
ланец.
Секогаш држете ја пилата со ланец со
вашата десна рака на страничната рачка
и со вашата лева рака на предната
рачка. Држењето на пилата со ланец
обратно го зголемува ризикот за повреда
на ракувачот и не треба никогаш да се
практикува.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Држете ја електричната алатка само
за изолираните површини за држење,
бидејќи ланецот може да се допира
со скриена инсталација или со
сопствениот кабел. Доколку ланецот
допре жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Носете безбедносни очила и заштита за
ушите. Се препорачува дополнителна
заштитна опрема за главата, рацете,
нозете и стапалата. Соодветната
заштитна облека ќе ја намали повредата
на ракувачот предизвикана од излетување
на остатоци или ненамерен контакт со
ланецот на пилата.
Не ракувајте со пилата со ланец качени
на дрво. Работењето со пила со ланец
додека сте качени на дрво може да доведе
до повреда.
Секогаш стојте цврсто и работете со
пилата со ланец само кога стоите на
цврста, стабилна и рамна површина.
Лизгавите или нестабилни површини како
што се скалите може да предизвикаат
губење на рамнотежа или контрола врз
пилата со ланец.
Кога сечете гранка што е затегната,
пазете да не отскокне кон вас. Кога
оптегнатоста на дрвниот материјал ќе се
ослободи, затегнатата гранка може да го
удри ракувачот и/или да ја измрда пилата
со ланец.
Бидете многу внимателни кога сечете
грмушки и фиданки. Еластичниот
материјал може да ја заглави пилата или
да се извитка кон вас или да ве измрда.
Носете ја пилата со ланец за предната
рачка подалеку од вашето тело само
кога е исклучена. Кога ја пренесувате
или одложувате пилата со ланец,
секогаш монтирајте го капакот на
прачката за наведување. Соодветното
ракување со оваа алатка ќе ја намали
можноста од ненамерен контакт со
подвижниот ланец на пилата.
Следете ги упатствата за
подмачкување, оптегнување на ланецот
и менување на додатоци. Несоодветно
затегнатиот или подмачкан ланец може
да се скине или да ја зголеми можноста за
повратен удар
Одржувајте ги рачките суви,
чисти и неизвалкани со масло
или маст. Масните рачки се лизгаат
и предизвикуваат губење на контрола.
♦ Сечете само дрво. Не ја употребувајте
пилата за цели за кои што не
е наменета. На пример: не ја
употребувајте пилата за сечење на
пластика, ѕидна конструкција или
градежен материјал што не е направен
од дрво. Употребата на пилата со ланец
за работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
♦ Наместете го кабелот така што нема да
се зафати на гранки или слично додека
сечете.
♦ Браникот со шилци (17) може да стане
остар за време на животниот век на
производот. Ракувајте внимателно.
♦ Додека ракувате со производот,
прачката со ланецот може да се вжешти,
затоа ракувајте внимателно.
Причини за повратен удар и превентивни мерки До повратен удар може да дојде кога врвот
од прачката за наведување ќе се допре на некој
предмет или кога дрвото ќе се спои и ќе го заглави ланецот во резот.
Во некои случаи, допир на врвот може да доведе до ненадејна повратна реакција, удирајќи
ја прачката за наведување нагоре и наназад
кој ракувачот.
Заглавувањето на на ланецот на пилата низ
горниот дел од прачката за наведување може
брзо да ја турне прачката за наведување назад
кон ракувачот.
Било која од овие реакции може да предизвика
губење на контрола врз пилата, што може да
доведе до сериозна повреда на ракувачот. Не
им верувајте целосно на безбедносните уреди
што се вградени во вашата пила со ланец. Како
корисник на пила со ланец, вие треба да направите неколку чекори за да се осигурате дека
вашето сечење ќе биде безбедно од несреќи
или повреди. Повратниот удар е резултат на неправилно употребување на електричната алатка и/или на неправилни постапки или услови при
работата, и може да биде избегнат доколку се
применат соодветните долунаведени мерки за
претпазливост:
♦
Постојано држете ја цврсто, а вашите
палци и прсти целосно нека ги
опфаќаат рачките на пилата. Со двете
раце на пилата со ланец, наместете го
вашето тело и рака така што ќе можете
да ја издржите силата на повратниот
39
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
удар. Силата на повратниот удар може
да се исконтролира од ракувачот ако
се превземат соодветни мерки за
безбедност. Не ја испуштајте пилата.
Не посегајте предалеку и не сечете
над висината на вашите раменици. Ова
помага да се спречи ненамерен контакт со
врвот и овозможува подобра контрола врз
пилата со ланец во неочекувани ситуации.
Користете само резервни прачки
за наведување и ланци кои што
се одредени од производителот.
Нессодветните резервни прачки
за наведување и ланци може да
предизвикаат кинење на ланецот и/или
повратен удар.
Следете ги упатствата на
производителот за острење
и одржување на ланецот на пилата.
Намалување на висината на мерачот на
длабочина може да доведе до зголемен
повратен удар.
Удирањето во метал, цемент или каков
и да е друг тврд материјал што се наоѓа до
дрвото или што е закопан во дрвото може
да предизвика повратен удар.
Изабениот или лабав ланец може да
предизвика повратен удар.
Не се обидувајте да навлезете во
претходно направен рез. Тоа може да
предизвика повратен удар. Секој пат
правете нов рез.
Безбедносни препораки за пила со
ланец
♦
♦
♦
♦
40
Им препорачуваме на неискусните
ракувачи да побараат практични упатства
за употребата на пилата со ланец
и заштитна облека од искусен ракувач.
Првичната вежба треба да биде сечење на
трупци на магарица или држач.
Секогаш проверувајте дали сопирачот
за повратен удар функционира како што
треба пред да почнете со работа.
Кога ја носите пилата, препорачуваме да
се осигурате дека сопирачот е наместен
и дека пилата е насочена наназад.
Одржувајте ја вашата пила со ланец
кога не ја користите. Не ја одложувајте
вашата пила со ланец без претходно
да го извадите ланецот и прачката за
наведување кои што треба да се чуваат
потопени во масло. Чувајте ги сите
делови од вашата пила со ланец на суво
♦
♦
♦
♦
и безбедно место подалеку од дофат на
деца.
Препорачуваме да го испразните
резервоарот за масло пред да ја
одложите.
Стојте цврсто и однапред испланирајте
безбеден начин на избегнување на дрво
што паѓа или гранки.
Користете клинови за полесно да го
контролирате сечењето и да спречите
виткање на прачката за наведување и на
ланецот во резот.
Нега на ланецот на пилата. Одржувајте
го ланецот остар и наместен на прачката
за наведување. Осигурајте се дека
ланецот и прачката за наведување се
чисти и добро подмачкани. Одржувајте
ги рачките суви, чисти и неизвалкани со
масло или маст.
Избегнувајте сечење
♦
♦
♦
На подготвена дрвенарија.
Во земја.
На жичена ограда, клинци итн.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
МАКЕДОНСКИ
Безбедност од електричен удар
Предупредување! Употреба на заштитна диференцијална (FID) склопка
или било каков друг автоматски прекинувач не го ослободува ракувачот на
вашата пила со ланец од безбедносните инструкции и мерките за безбедно
работење што се одредени во овој прирачник за употреба.
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
Употреба на продолжен кабел
♦
Секогаш употребувајте продолжен кабел
со проверен квалитет што одговара
на струјниот приклучок на оваа алатка
(погледнете во техничките податоци).
Продолжниот кабел мора да биде
погоден за надворешна употреба и да
биде означен соодветно. До 30 метри од
2 × 1,5 mm² продолжен кабел HO7RN-F
може да се користи без губење на
перформансите на производот. Пред
употреба, проверете го продолжниот
кабел за знаци на оштетување,
истрошеност и дотраеност. Заменете го
продолжниот кабел ако е оштетен или ако
има дефект. Секогаш целосно одмотајте
го кабелот кога употребувате продолжен
кабел од макара.
Дополнителни безбедносни упатства
♦
♦
♦
♦
Безбедност на други лица
♦
Опаѓање на волтажа
♦
♦
♦
Под одредени услови на напојување, овој
производ може да предизвика опаѓање на
волтажата при вклучувањето.
Тоа може да влијае и врз останатата
опрема. На пример, светлината на
електричните светилки може привремено
да биде намалена.
Ако има потреба, контактирајте го
дистрибутерот на електрична енергија
за да утврдите дали импеданцата на
напојувањето е помало од 0,411 омови. Не
би требало да има пречки при тие услови.
Заштита од електричен удар
♦
Спречете телесен контакт со заземјени
површини (на пр. метални блокови,
бандери итн). Безбедноста од електричен
удар може да биде зголемена со
користење на високочувствителна (30 mA/
30mS) диференцијална (FID) склопка.
Проверете да не има некој во близина
(но од безбедна далечина) во случај на
несреќа.
Ако поради некоја причина морате да
го допрете ланецот, осигурајте се дека
вашата електрична пила е исклучена од
штекер.
Вревата што ја создава овој производ
може да надмине 85 dB(A). Затоа, ние ви
препорачуваме да превземете соодветни
мерки за заштита на слухот.
Додека ракувате со производот,
прачката со ланецот може да се вжешти,
затоа ракувајте внимателно.
♦
Овој уред може да се употребува од
деца над 8-годишна возраст и лица со
намалени физички, сетилни или ментални
способности или со недоволно искуство
и знаење ако се под надзор и им се
дадени упатства за употреба на уредот
на безбеден начин и ако ги разбираат
потенцијалните ризици.
Децата не треба да си играат со уредот.
Чистење и одржување не треба да се
врши од страна на деца без надзор.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може
да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир
на вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување
на делови, сечила или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
41
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
Ослабување на слух.
Здравствените опасности
предизвикани од дишење на прав
произведен од употребата на вашата
алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Склопување
Предупредување! Секогаш носете
заштитни ракавици кога работите на
вашата пила со ланец.
Предупредување! Пред да започнете
со било какво одржување на електрични
алатки, исклучете го уредот и извадете
го од штекер.
Предупредување! Извадете ја спојката
на кабелот што го поврзува ланецот со
прачката на ланецот пред да започнете
со склопувањето.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Носете заштитни очила кога работите
со оваа алатка.
Носете заштита за ушите кога работите
со оваа алатка.
Не ја изложувајте електричната алатка
на дожд или влажност.
Секогаш вадете го приклучокот од штекер пред да почнете да прегледувате
оштетен кабел. Не ја користете вашата
пила со ланец ако кабелот е оштетен.
Директива 2000/14/EC за загарантирана
звучна моќност.
Спуштен сопирач на ланец.
Кренат сопирач на ланец.
Внимание: Немојте да го стегнувате
ланецот премногу. Стегнете го со
рака. Зацврстете го само со прсти
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
42
Прекинувач за вклучување и исклучување
Копче за ослободување
Затварач за масло
Склоп на преден штитник/сопирач на
ланец
Прстен за подесување на оптегнувањето
на ланецот
Ланец
Прачка за наведување
Навлака за ланец
Копче за подесување на ланец
Склоп на затворач за ланец
Индикатор за нивото на маслото
Подмачкување на ланецот
Морате да го направите ова кога користите нов
ланец (6) за прв пат. Земете го новиот ланец (6)
и потопете во масло за ланец најмалку еден час
пред да почнете да го употребувате. Користете
BLACK+DECKER масло за ланец. Ние ви препорачуваме да користите само BLACK+DECKER
масло за време на животниот век на вашата
пила со ланец бидејќи мешавините од различни
масла можат да доведат до намалување на квалитетот на маслото што може значително да го
скрати животниот век на ланецот и да доведат
до дополнителни ризици.
Никогаш не користете отпадно масло, густо
масло или многу ретко масло што се користи
за машина за шиење. Овие можат да ја оштетат
вашата елктрична пила.
Монтирање на прачката за наведување
и ланецот. (скици А - G)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Поставете ја пилата со ланец на стабилна
површина.
Поставете го склопот на преден штитник/
сопирач на ланец нанапред (скица F).
Целосно разлабавете го копчето за
подесување на ланецот (9) (скица А).
Извадете го склопот на затворачот за
ланецот (10).
Свртете го прстенот за подесување на
оптегнувањето на ланецот (5) до крај
во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
Поставете го ланецот (6) врз прачката
за наведување (7), притоа осигурувајќи
се дека секачите на ланецот на горниот
дел од прачката за наведување (7) се
насочени кон напред (скица В).
Водете го ланецот (6) околу прачката за
наведување (7) и повлечете го за да создадете јамка на едната страна на задниот
дел од прачката за наведување (7).
МАКЕДОНСКИ
♦
Водете го ланецот (6) околу движечкиот
запченик (12). Поставете ја прачката за
наведување (7) врз нитните за прачката
(13).
Предупредување! Осигурајте се дека склопот
на предниот штитник/сопирачот на ланец (4)
е во наместена позиција (нанапред) пред да го
монтирате повторно (скица F).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Поставете го склопот на затворачот за
ланец (10) на пилата со ланец.
Свртете го копчето за подесување на
ланецот (9) за да го закачите склопот
на затворачот за ланец (10) и целосно
зацврстете го.
Свртете го копчето за подесување на
ланецот (9) 180 степени во спротивна
насока од стрелките на часовникот за да
го олабавите.
Вртете го прстенот за подесување на
оптегнувањето на ланецот (5) во насока
на стрелките на часовникот додека не
го зацврстите ланецот (6). Осигурајте се
дека ланецот (6) е добро наместен околу
прачката за наведување (7) (скица I).
Проверете го оптегнувањето како што
е опишано подоле. Не зацврстувајте
премногу.
Зацврстете го копчето за подесување на
ланецот (9).
Проверување и подесување на
оптегнувањето на ланецот (скица I)
Пред употреба и после секои 10 минути употреба, вие морате да го проверите оптегнувањето
на ланецот.
♦ Исклучете ја алатката од штекер.
♦ Нежно повлечете го ланецот (6) како
што е прикажано (дијаграм-скица I).
Оптегнувањето е правилно кога ланецот
(6) се наместува откако ќе се повлече
3 mm од прачката за наведување (7).
Не треба да има „надвиснување“ меѓу
прачката за наведување (7) и ланецот (6)
на долната страна.
Напомена: Не го преоптегнувајте ланецот
бидејќи тоа ќе доведе до зголемено абење
и ќе го намали животниот век на прачката за
наведување и ланецот.
Напомена: Кога ланецот е нов, проверувајте
го оптегнувањето постојано (по исклучување
од штекер) во првите 2 часа употреба бидејќи
новиот ланец малку се растегнува.
За да го зголемите оптегнувањето
♦
♦
♦
Свртете го копчето за подесување на
ланецот (9) во спротивна насока од
стрелките на часовникот.
Оптегнете го ланецот со прстенот за
подесување на оптегнувањето на ланецот
(5) со негово вртење во насоката на
стрелките на часовникот.
Зацврстете го копчето за подесување на
ланецот (9).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на резервоарот за масло
(скица H)
♦
♦
Извадете го затварачот за масло
(3) и наполнете го резервоарот со
препорачаното масло за ланецот. Можете
да го пратите нивото на маслото на
индикаторот на нивото на маслото (11).
Повторно ставете го затворачот за масло
(3).
Повремено исклучувајте ја пилата
и проверувајте го индикаторот на нивото
на масло (11); ако е полн помалку од 1/4,
исклучете ја вашата пила со ланец од
штекер и наполнете ја со соодветното
масло.
Вклучување
Напомена: Нема да можете да ја вклучите
алатката ако склопот на предниот штитник/сопирачот на ланец не е поставен.
♦ Цврсто фатете ја вашата пила со ланец
со двете раце. Притиснете го копчето
за блокирање (2) и потоа притиснете
го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1) за да ја вклучите
пилата.
♦ Кога ќе се вклучи моторот, тргнете го
палецот од копчето за блокирање (2)
и цврсто фатете ја рачката.
Не ја туркајте алатката на сила, туку дозволете
и да ја врши работата.
Таа ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што е дизајнирана.
Преголемата сила ќе го растегне ланецот (6).
Како да се постави сопирачот на ланецот
(скица F)
♦ Осигурајте се дека алатката е исклучена
од штекер.
43
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Повлечете го склопот на предниот
штитник/сопирачот на ланец (4) наназад
во „наместена“ (скица F) позиција.
Сега алатката е подготвена за употреба.
Како функционира сопирачот на ланец против повратен удар
Во случај на повратен удар, вашата лева рака
доаѓа во контакт со предниот штитник, туркајќи
го нанапред, кој работниот материјал, и ја запира алатката за неколку делови од секундата.
Како да се тестира сопирачот на ланец против повратен удар (скици Е - F)
♦ Секогаш проверувајте дали сопирачот
за повратен удар функционира како што
треба пред да почнете со работа.
♦ Цврсто фатете ја алатката со двете раце
и на цврста површина осигурајте се дека
ланецот (6) не се допира со подлогата
и вклучете ја пилата (видете во делот
„Како да се вклучи пилата со ланец“).
♦ Ротирајте ја вашата лева рака нанапред
кон предната рачка така што задниот дел
од дланката ќе дојде во контакт со склопот
на предниот штитник/сопирачот на ланец
(4) и турнете ја нанапред, кон работниот
материјал (скица Е). Ланецот (6) треба да
запре за неколку делови од секундата.
За да го наместите повторно после
функционирањето на склопот на предниот
штитник/сопирачот на ланец (4), следете ги
упатствата од делот „Како да се постави сопирачот на ланецот“.
Напомена: Избегнувајте повторно вклучување
на алаткта додека не чуете дека моторот запрел
целосно.
Напомена: Ако ланецот пукне поради погрешно
работење, однесете го производот во овластен
сервисен центар на BLACK+DECKER.
Ако ланецот (6) или прачката за наведување
(7) се закочи
♦ Исклучете ја алатката.
♦ Исклучете ја алатката од штекер.
♦ Отворете го резот со клинови за да го
ослободите притисокот врз прачката за
наведување (7). Не се обидувајте да ја
ослободите пилата со влечење.
♦ Направете нов рез.
Сечење (скици Ј - L)
Неискусни ракувачи не треба да се обидуваат
да сечат дрва. Ракувачот може да се здобие со
повреда или да предизвика оштетување на имот
како резултат на неуспешна контрола на насо44
ката на паѓање; дрвото може да се распарчи или
оштетените/мртвите гранки може да паднат при
сечењето. Безбедната далечина меѓу дрвото
што треба да се сече и набљудувачите, градбите и другите предмети е најмалку 2 и пол пати
од височината на дрвото. Секој набљудувач,
градба или предмет што е поблиску е во ризик
да биде удрен од дрвото што се сече.
Пред да се обидете да пресечете дрво:
♦ Осигурајте се дека не постојат
локални подзакони или правила што го
забрануваат сечењето на тоа дрво.
♦ Земете ги во предвид сите услови што
може да влијаат на насоката на паѓање,
вклучувајќи ги тука:
- Посакуваната насока на паѓање.
- Природната наваленост на дрвото.
- Премногу тешки гранки или гниење.
- Околните дрва и пречките, вклучувајќи
надземните кабли и подземните
одводи.
- Брзината и насоката на ветерот.
Однапред испланирајте безбеден начин на
избегнување на дрво што паѓа или гранки што
паѓаат. Осигурајте се дека на патот што ќе го
користите при избегнувањето нема пречки што
би го попречиле или забавиле вашето движење.
Запамтете дека влажната трева и свежо исечената кора се лизгаат.
♦ Не се обидувајте да сечете дрва чиј
што дијаметар е поголем од секачката
должина на пилата.
♦ Направете рецка за правец за да ја
утврдите насоката на паѓање.
♦ Направете хоризонтален рез до
длабочина од 1/5 и 1/3 од дијаметарот
на дрвото, кој што ќе биде во пресек со
линијата на пад на основата на дрвото
(скица Ј).
♦ Направете втор засек од горе за да се
сече со првиот и направете рецка од околу
45°.
♦ Направете еден хоризонтален рез за
сечење од другата страна на 25 до 50 mm
над центарот на рецката за правец. (скица
K). Не сечете низ рецката за правец
бидејќи можете да изгубите контрола врз
насоката на паѓање.
♦ Ставете клин или клинови во резот за
сечење за да го отворите и да го турнете
дрвото (скица L).
МАКЕДОНСКИ
Скратување на дрва
Осигурајте се дека не постојат локални подз акони или правила што го з абрану в аат
скратувањето на тоа дрво.
Скратувањето треба да го вршат само искусни
ракувачи; има зголемен ризик од заглавување
на ланецот и од повратен удар.
Пред да се почне со скратувањето, треба
да се земат во предвид условите кои што
влијаат врз правецот на паѓање, вклучувајќи
ги тука:
♦ Должината и тежината на гранката што ќе
се сече.
♦ Премногу тешки гранки или гниење.
♦ Околните дрва и пречки, вклучувајќи ги
и воздушните.
♦ Брзината и насоката на ветерот.
♦ Испреплетување на гранката со други
гранки.
Ракувачот треба да го земе во предвид пристапот до гранката на дрвото и правецот на паѓање.
Гранката може да се заниша кон стеблото на
дрвото. Покрај ракувачот, и набљудувачите,
предметите и имотот што се наоѓаат под гранката ќе бидат изложени на ризик.
♦ За да се избегне раскршување, направете
го првиот рез во нагорен правец со
максимална длабочина од 1/3 од
дијаметарот на гранката.
♦ Направете го вториот рез надоле за да се
пресече со првиот.
На удолница (скица N):
♦ Секогаш стојте на горната страна.
Кога се обидувате да сечете трупец на земја
(скица М):
♦ Фиксирајте го работниот материјал
со употреба на клинови. Ракувачот
или набљудувач не треба да го држи
трупецот со седење или стоење врз него.
Осигурајте се дека ланецот не се допира
до земјата.
Кога користите магарица (скица О):
Се препорачува да се користи секогаш кога
е можно.
♦ Ставете го трупецот во стабилна позиција.
Секогаш сечете надвор од дршките на
магарицата. Употребувајте стегачи или
темени за да го зацврстите работниот
материјал.
Решавање на проблеми
Проблем
Можна причина Можно решение
Алатката не
сака да се
вклучи
Копчето за
блокирање не
е притиснато.
Притиснете
го копчето за
блокирање.
Предниот
штитник е во
закочена
позиција
Наместете
го предниот
штитник
Прегорен
осигурувач
Заменете го
осигурувачот
Вклучена
Проверете ја
диференцијална диференци(FID) склопка
јалната (FID)
склопка
Пресекување (скица М - О)
Како треба да сечете зависи од тоа како е наместен трупецот. Користете магарица секогаш кога
е тоа можно. Секогаш започнувајте го сечењето
додека ланецот се врти и кога браникот со шилци (17) се допира на дрвото (скица M). За да го
завршите сечењето, движете го браникот со
шилци врз дрвото.
Кога е потпрен по целата должина:
♦ Направете рез надолу, но избегнувајте да
ја сечете земјата бидејќи тоа брзо ќе го
отапи ланецот на вашата пила.
Ланецот не
запира веднаш
откако ќе
се исклучи
алатката
Кабелот не
е приклучен во
штеќер
Проверете го
кабелот
Оптегнувањето
на ланецот
е премногу
лабаво
Проверете го
оптегнувањето
на ланецот
Кога е потпрен на двата краја:
♦ Прво, исечете 1/3 надолу за да избегнете
раскршување и второ, повторно направете
рез што ќе се пресече со првиот.
Кога е потпрен на еден крај:
♦ Прво, исечете 1/3 нагоре за да избегнете
раскршување и второ, направете рез
надолу за да спречите раскршување.
45
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина Можно решение
Прачката/
ланецот
е премногу
топол/чади
Празен
резервоар за
масло
Проверете
го нивото на
резервоарот за
масло
Отворот за
подмачкување
на прачката
за ланецот
е блокиран.
Исчистете го
отворот
Оптегнувањето
на ланецот
е преголемо
Проверете го
оптегнувањето
на ланецот
Врвот на
запчаникот на
прачката за
наведување
треба да се
подмачка
Подмачкајте
го врвот на
запчаникот на
прачката за
наведување
Пилата со ланец Ланецот
не сече како што е ставен
треба
наопаку
Проверете/
сменете го
правецот на
ланецот
Испразнете
го маслото од
резервоарот
и заменете го
Отворот
кај капакот
е блокиран
Исчистете ги
остатоците од
отворот
Остатоци во
прачката за
ланецот
Отстранете
ги остатоците
и исчистете
ја прачката за
ланецот
Остатоци во
Остранете ги
отворот за излез остатоците
на масло
Одржување
Постојаното одржување гарантира долг и ефикасен работен век на алатката. Ние ви препорачуваме да ги правите следните проверки
постојано.
Пре дупре дување! Пре д извршување на
одржување на електрични алатки:
♦ Исклучете ја алатката и извадете ја од
штекер.
Ниво на масло
Не треба да се дозволи нивото во резервоарот
да падне под 1/4.
46
♦
♦
♦
Наострување
Пилата со ланец Остатоци во
не користи
резервоарот
масло
Ланец на пила и прачка за наведување
(скица I)
♦
Секој пат после неколку часа употреба
и пред одложување, извадете ги прачката
за наведување (7) и ланецот на пилата (6)
и исчистете ги темелно.
Осигурајте се дека штитникот е чист
и дека нема остатоци на него.
При повторното склопување, свртете
ја прачката за наведување (7) 180°,
извадете го лизгачот-оптегнувач (13)
со хексагонален клуч и повторно
намонтирајте ја спротивната страна од
прачката за наведување (7). Немојте да ја
стегнувате премногу.
Млаз масло низ отворот за подмачкување
на запчаникот (16). Ова овозможува
рамномерност на истрошувањето низ
пругите на прачката за наведување.
Острење на ланецот на пилата
Ако сакате да ги добиете најдобрите резултати
од алатката, многу е важно да ги одржувате
запците на ланецот остри. Упатството за оваа
процедура може да се најде на кутијата на
острачот. За оваа цел, ние ви препорачуваме
да го купите приборот за острење на ланци на
BLACK+DECKER (достапен кај сервисерите
и овластените дилери на BLACK+DECKER).
Заменување на истрошени ланци
Резервни ланци се достапни во продавниците
или кај сервисерите на BLACK+DECKER. Секогаш користете оригинални резервни делови.
Острина на ланецот на пилата
Секачите на ланецот веднаш ќе отапат ако се
допрат на земја или шајки при сечење.
Оптегнатост на ланец
Постојано проверувајте ја оптегнатоста на
ланецот.
Што да правите ако вашата пила со ланец треба да се поправи.
Вашата пила со ланец е произведена согласно
со соодветните безбедносни стандарди. Поправките треба да ги извршува само квалификувано лице со употреба на оригинални резервни
делови; во спротивно поправката може да доведе до значителна опасност за корисникот. Ние
ви препорачуваме да го чувате овој прирачник
на безбедно место.
МАКЕДОНСКИ
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 10 A.
Заштита на животната средина
Технички податоци
Должина на прачка
cm
Напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина на ланец
(без оптоварување)
m/s
Максимална должина
на сечење
cm
Капацитет на резервоар
за масло
ml
Тежина
kg
Безбедносна класа
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не
фрлајте го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Должина на прачка
cm
Напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина на ланец
(без оптоварување)
m/s
Максимална должина
на сечење
cm
Капацитет на резервоар
за масло
ml
Тежина
kg
Безбедносна класа
GK1935T
Тип 3
35
230
1900
GK2235T
Тип 3
35
230
2200
9,5
12,5
35
35
250
5,2
II
250
5,3
II
GK1940T
Тип 3
40
230
1900
GK2240T
Тип 3
40
230
2200
9,5
12,5
40
40
250
5,2
II
250
5,3
II
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 94 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A),
Звучна моќност (LWA) 105 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 5 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
47
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
ДИРЕКТИВА ЗА НАДВОРЕШНА БУКА
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T - Пила
со ланец
BLACK+DECKER декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EК, EN 60745-1:2009 + A11:2010,
EN 60745-2-13:2009 +A1:2011.
2006/42/EК, Пила со ланец, Анекс IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Арнхем, Холандија
Идентификациски број на известен орган: 0344
Ниво на акустичка моќност според 2000/14/EК
(Член 13, Анекс III):
LWA (измерена звучна моќност) 104 dB(A)
LWA (гарантирана звучна моќност) 107 dB(A)
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EК (до 19/04/2016), 2014/30/
EУ (од 20/04/2016) и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со
Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на Black & Decker.
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Европа
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
13/07/2015
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате вашиот нов BLACK+DECKER
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
zst00306814 - 06-06-2016
48
49
50
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising