GK1935T | Black&Decker GK1935T CHAINSAW instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888 - 64 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GK1935T
GK2235T
GK1940T
GK2240T
A
B
C
D
E
F
2
G
H
6
I
J
K
L
3
M
N
O
4
ČESKY
Použití výrobku
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou tak
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Elektrická řetězová pila BLACK+DECKERTM, GK1935T,
GK1940T, GK2235T,GK2240T je určena pro prořezávání
větví a stromů a pro řezání kulatiny. Tento výrobek je
určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může způsobit
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení elektrické nářadí
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na
vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí kabel)
nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, jež může
způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od elektrické sítě za něj netahejte. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Volba
kabelu určeného k venkovnímu použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
5
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoli elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí
použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho
e.
f.
g.
5.
a.
obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod vzniká v důsledku nedostatečné
údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
řetězové pily.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci s řetězovou pilou udržujte všechny části
těla v bezpečné vzdálenosti od řetězové pily.
Dříve než pilu zapnete, ujistěte se, zda se řetěz
pily ničeho nedotýká. Chvilková nepozornost při
práci s řetězovou pilou může způsobit kontakt pily
s oblečením nebo částí těla.
Vždy držte řetězovou pilu následujícím způsobem. Pravou rukou držte zadní rukojeť a levou
rukou držte přední rukojeť. Držení pily opačným
způsobem zvyšuje riziko způsobení zranění a nemělo by být nikdy prováděno.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
markolási felületénél tartsa, mert a fűrészlánc
hozzáérhet rejtett vezetékhez vagy a szerszám
hálózati kábeléhez. Ha a fűrészlánc áram alatt lévő
vezetéket ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
Doporučujeme vám používat další ochranné
pomůcky na hlavu, ruce a nohy. Odpovídající
ochranný oděv snižuje riziko vzniku zranění, které
bude způsobeno odlétávajícími úlomky nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto řetězovou pilu v korunách
stromů. Práce s touto řetězovou pilou při práci
v korunách stromů může vést k způsobení úrazu.
Vždy udržujte pevný postoj a používejte pilu
pouze v případě, kdy budete stát na pevném,
zajištěném a rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky, mohou způsobit
♦
♦
♦
ztrátu rovnováhy nebo ovladatelnosti pily.
Při řezání větví, které jsou zatíženy, dávejte
pozor na jejich zpětné odmrštění. Jakmile dojde
k uvolnění napětí ve vláknech dřeva, zatížená větev
může uhodit obsluhu pily nebo může způsobit ztrátu
kontroly nad pilou.
Při řezání křovin a mladých stromků buďte velmi
opatrní. Tenký materiál se může zachytit do řetězu
pily a může vás šlehnout nebo může způsobit ztrátu
vaší rovnováhy.
Přenášejte řetězovou pilu za přední rukojeť
s vypnutým hlavním spínačem v bezpečné
vzdálenosti od těla. Při přepravě nebo skladování pily dbejte na to, aby byla lišta pily vždy
opatřena krytem. Správná manipulace s řetězovou
pilou snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu
s pohybujícím se řetězem pily.
Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu
a výměnu příslušenství. Nesprávně napnutý nebo
nedostatečně mazaný řetěz může prasknout nebo
může zvyšovat pravděpodobnost zpětného rázu.
Udržujte rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na
to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Rukojeti pokryté mazivem nebo olejem jsou kluzké
a způsobují ztrátu kontroly.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte pilu k jiným
účelům, než pro které je určena. Například: Nepoužívejte řetězovou pilu pro řezání plastových,
zdících nebo jiných nedřevěných stavebních
materiálů. Použití řetězové pily jiným způsobem
a k jiným než doporučeným účelům může vést
k nebezpečným situacím.
Veďte napájecí kabel tak, aby nemohlo dojít
k jeho zachycení na větvích nebo k jeho přeříznutí.
Během provozní životnosti řetězové pily může
dojít k nabroušení hrotového dorazu (17). Dávejte pozor.
Při manipulaci s pilou dávejte pozor na lištu řetězové pily, která může být horká. Dávejte pozor.
Příčiny a ochrana obsluhy před působením zpětného rázu
K zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední část
lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem nebo
v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu řetěz pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech
způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může zatlačit
lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti
nad pilou a následné zranění. Nespoléhejte se pouze na
bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily. Jako uživatel
řetězové pily byste měli dodržovat několik základních
pokynů, aby vaše práce skončila bez nehod a zranění.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití nářadí
a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních
podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno řádným
dodržováním níže uvedených pokynů:
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vyvarujte se řezání
Udržujte pevný úchop tak, aby palec a prsty
ruky obepínaly rukojeti řetězové pily. S oběma
rukama na rukojetích řetězové pily se postavte
tak, abyste mohli odolávat síle zpětného rázu.
Jsou-li dodržovány správné postupy, síly zpětného
rázu mohou být obsluhou pily regulovány. Řetězovou pilu nepouštějte.
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte
neúmyslnému kontaktu s přední částí pily a umožníte lepší ovládání řetězové pily v neočekávaných
situacích.
Používejte pouze náhradní lišty pily a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné lišty pily a řetězy
mohou způsobit prasknutí řetězu nebo zpětné rázy.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného
rázu.
Náraz do kovu, cementu nebo do jiného tvrdého
materiálu v blízkosti dřeva nebo nacházejícího se
přímo v dřevěném materiálu, může způsobit zpětný
ráz.
Tupý nebo volný řetěz pily může způsobit zpětný
ráz.
Nepokoušejte se pilu vložit zpět do předcházejícího
řezu. Mohlo by dojít k zpětnému rázu. Vždy provádějte nový řez.
♦
♦
♦
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Bezpečnostní pokyny pro řetězovou
pilu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Upraveného dřeva.
Do země.
Pletiva, hřebíků atd.
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
řetězové pily prošli praktickým proškolením o použití
pily a ochranného vybavení, které povede zkušený
pracovník. První zkouška by měla proběhnout při
řezání kulatiny na vhodném stojanu.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda správně pracuje
brzda zpětných rázů.
Při přenášení řetězové pily vám doporučujeme,
abyste se ujistili, zda je zajištěna brzda a aby byla
pila otočena přední částí dozadu.
Chraňte pilu, není-li používána. Neskladujte řetězovou pilu, aniž byste nejdříve sejmuli řetěz pily a lištu
pily, které by během skladování měly být ponořeny
v oleji. Skladujte všechny části řetězové pily na
suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
Před uskladněním vám doporučujeme vypuštění
oleje z nádržky pily.
Dodržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání vodicí
lišty pily a řetězu v řezu.
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Dbejte
na to, aby byly řetěz a vodicí lišta čisté a správně
namazané. Udržujte rukojeti pily suché a čisté.
Dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo
mazivem.
♦
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Použití prodlužovacího kabelu
♦
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití a musí být také tak označen.
Může být použit prodlužovací kabel HO7RN-F
2 X 1,5 mm² s délkou až 30 m, aniž by docházelo
k výkonovým ztrátám. Před použitím prodlužovací
kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
Poklesy napájecího napětí
♦
♦
♦
7
Za určitých okolností může toto nářadí způsobit při
náběhu krátkodobý pokles napětí v napájecí síti.
Tím mohou být ovlivněny další spotřebiče. Například
může dojít ke krátkodobému snížení jasu osvětlovacích těles.
Pokud je to nutné, spojte se s oprávněným zástupcem elektrorozvodné sítě a nechejte provést
měření, zda je impedance napájecího okruhu nižší
než 0,411 ohm. Za těchto podmínek by se neměly
vyskytovat poruchy.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem
♦
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(například kovová zábradlí, sloupy svítilen atd.).
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím vysoce citlivého zařízení (30 mA / 30 ms) pro
zbytkový proud (RCD).
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Varování! Použití jističe RCD nebo jiné jisticí
jednotky nezbavuje obsluhu řetězové pily
povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny
a bezpečné pracovní postupy popsané v návodu k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
♦
♦
♦
♦
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo nablízku
(v bezpečné vzdálenosti).
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu
pily, ujistěte se, zda je řetězová pila odpojena od
napájecího napětí.
Hladina hluku tohoto výrobku může překročit 85
dB(A). Proto vám doporučujeme provádět příslušná
opatření týkající se ochrany sluchu.
Při manipulaci s pilou může být řetězová lišta
horká. Manipulujte s ní opatrně.
Před kontrolou poškozeného kabelu vždy
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky. Nepoužívejte pilu, je-li poškozen její
napájecí kabel.
Směrnice 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Brzda řetězu vypnuta.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud budou pod dozorem nebo pokud
budou seznámeny s bezpečným použitím tohoto
výrobku a pokud pochopily, jaké nebezpečí hrozí
při jeho použití.
S tímto výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění a
uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez
dozoru.
Brzda řetězu zapnuta.
Pozor: Neprovádějte nadměrné utažení.
Utáhněte rukou. Utahujte pouze prsty
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zbytková rizika
Je-li používáno nářadí, které není popisováno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití
atd. Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: -práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Hlavní spínač
Odjišťovací tlačítko
Víčko nádržky oleje
Sestava předního ochranného krytu a brzdy
Seřizovač napnutí řetězu
Řetěz
Vodicí lišta
Kryt řetězové lišty
Zajišťovací šroub seřízení řetězu
Sestava krytu řetězu
Indikátor množství oleje
Sestavení
Varování! Při práci s řetězovou pilou vždy
používejte ochranné rukavice.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
elektrického nářadí proveďte jeho vypnutí
a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
Varování! Před sestavením odstraňte upínací
pásek, který připevňuje řetěz k řetězové liště.
Mazání řetězu
Tento úkon musíte provést vždy, když použijete poprvé
nový řetěz (6). Před použitím nový řetěz (6) ponořte do
8
neměl být mezi řetězem (6) a vodicí lištou (7) žádný
průvěs.
Poznámka: Nepřepínejte řetěz, protože by došlo k jeho
nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní životnosti
řetězu i vodicí lišty.
Poznámka: Je-li řetěz nový, provádějte často kontrolu
(po odpojení napájecího kabelu pily od síťové zásuvky)
během prvních 2 hodin použití, protože se nový řetěz
mírně napíná.
oleje na řetězy a nechejte řetěz v této lázni minimálně
jednu hodinu. Používejte olej pro řetězové pily BLACK+DECKER. Během provozní životnosti vaší pily vám
doporučujeme používat pouze oleje BLACK+DECKER,
protože směsi různých olejů by mohly způsobit snížení
kvality oleje, což by mohlo dramaticky zkrátit provozní
životnost řetězu pily a vytvářet další provozní rizika.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, hustý olej nebo velmi
řídký olej pro šicí stroje. Tyto typy olejů mohou řetězovou
pilu poškodit.
Chcete-li řetěz napnout
Montáž vodicí lišty a řetězu (obr. A - G)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Položte řetězovou pilu na stabilní povrch.
Nastavte sestavu předního krytu a brzdy řetězu do
přední polohy (obr. F).
Zcela uvolněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9)
(obr. A).
Sejměte sestavu krytu řetězu (10).
Otočte seřizovací kroužek napnutí řetězu (5) proti
směru pohybu hodinových ručiček až do dorazové
polohy.
Nasaďte řetěz (6) na vodicí lištu (7) a ujistěte se,
zda zuby řetězu na horní části vodicí lišty (7) směřují
dopředu (obr. B).
Veďte řetěz (6) po obvodu vodicí lišty (7) a natáhněte
jej, abyste vytvořili smyčku na zadní části vodicí lišty
(7).
Nasaďte řetěz (6) na hnací kolo řetězu (12). Nasaďte
vodicí lištu (7) na výstupky pro umístění lišty (13).
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Naplnění nádržky oleje (obr. H)
♦
♦
Varování! Před opětovným nasazením se ujistěte, zda
je sestava předního krytu a brzdy řetězu (4) v nastavené
poloze (přední) (obr. F).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Otočte zajišťovacím šroubem seřízení řetězu (9)
proti směru pohybu hodinových ručiček.
Napněte řetěz seřizovačem napnutí řetězu (5).
Otáčejte seřizovačem ve směru pohybu hodinových
ručiček.
Utáhněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9).
Sejměte víčko nádržky (3) a naplňte nádržku doporučeným typem oleje na řetězy. Množství oleje
v nádržce můžete sledovat pomocí indikátoru (11).
Znovu nasaďte víčko nádržky (3).
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství
oleje pomocí indikátoru (11). Je-li v nádržce méně
než čtvrtina požadovaného množství, odpojte pilu
od zdroje napájecího napětí a doplňte do nádržky
správný typ oleje.
Zapnutí
Nasaďte na pilu sestavu krytu řetězu (10).
Otočte zajišťovacím šroubem seřízení řetězu (9),
aby došlo k připevnění sestavy krytu řetězu (10),
ale tento šroub zcela nedotahujte.
Otočte zajišťovací šroub nastavení řetězu (9) o 180
stupňů proti směru pohybu hodinových ručiček, aby
došlo k uvolnění napnutí řetězu.
Otáčejte seřizovačem napnutí řetězu (5) ve směru
pohybu hodinových ručiček, dokud nedosáhnete
požadovaného napnutí řetězu (6). Ujistěte se, zda
je řetěz (6) řádně nasazen na vodicí liště pily (7)
(obr. I).
Podle níže uvedeného postupu zkontrolujte napnutí
řetězu. Dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému
napnutí řetězu.
Utáhněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9).
Poznámka: Nářadí nebude možné zapnout, nebude-li sestava předního krytu a brzdy řetězu v nastavené poloze.
♦
Uchopte pilu pevně oběma rukama. Stiskněte odjišťovací tlačítko (2) a potom stiskněte hlavní spínač
(1), aby došlo k spuštění pily.
♦
Jakmile se motor rozběhne, sejměte palec z odjišťovacího tlačítka (2) a uchopte pevně rukojeť.
Nepůsobte na nářadí silou a nechejte nářadí pracovat
vlastním tempem. Nářadí provede práci lépe a bezpečněji při provozních otáčkách, pro které bylo navrženo.
Nadměrná síla způsobí namáhání řetězu (6).
Nastavení brzdy řetězu (obr. F)
♦
Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od zdroje napájecího napětí.
♦
Přitáhněte sestavu předního krytu a brzdy řetězu (4)
zpět do nastavené polohy (obr. F).
♦
Nyní je pila připravena k použití.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu
(obr. I)
Princip práce brzdy řetězu aktivované zpětným rázem
Dojde-li k zpětnému rázu, vaše levá ruka se dostane do
kontaktu s předním krytem a zatlačí jej dopředu, směrem
k obrobku, což během několika zlomků sekundy způsobí
zastavení nářadí.
Před každým použitím a každých 10 minut během použití
pily musíte provést kontrolu napnutí řetězu.
♦
Odpojte nářadí od napájení.
♦
Zlehka natáhněte řetěz (6), jako na uvedeném obrázku (detail v obr. I). Napnutí je správné, vrátí-li se
řetěz (6) zpět na vodicí lištu pily (7), došlo-li k jeho
vysunutí z lišty o 3 mm. Na spodní části řetězu by
9
♦
Princip zkoušky brzdy řetězu aktivované zpětným
rázem (obr. E - F)
♦
Před použitím vždy zkontrolujte, zda správně pracuje
brzda zpětných rázů.
♦
Na pevném povrchu uchopte nářadí pevně oběma
rukama, ujistěte se, zda se řetěz (6) nachází nad
zemí a zapněte pilu (viz část Zapínání pily).
♦
Otáčejte vaši levou ruku dopředu kolem přední
rukojeti tak, aby se zadní část vaší ruky dostala do
kontaktu se sestavou předního krytu a brzdy řetězu
(4) a tlačila ji dopředu, směrem k obrobku (obr. E).
Řetěz (6) by se měl během několika zlomků sekundy
zastavit.
Při obnovení funkce sestavy předního krytu a brzdy
řetězu (4) postupujte podle pokynů uvedených v části
Nastavení brzdy řetězu.
Poznámka: Nepokoušejte se pilu znovu zapnout, dokud
se motor zcela nezastavil.
Poznámka: Dojde-li k poruše brzdy řetězu, svěřte opravu
autorizovanému servisu BLACK+DECKER.
♦
♦
♦
U základny stromu vytvořte do kmenu stromu horizontální řez do hloubky 1/5 až 1/3 průměru kmenu,
kolmo k ose pádu stromu (obr. J).
Shora v úhlu zhruba 45° vytvořte druhý řez, který
bude protínat první řez.
Z druhé strany vytvořte ve výšce 25 až 50 mm nad
řezem na opačné straně jednoduchý horizontální řez
(obr. K). Dbejte na to, aby nedošlo k prořezání až ke
směrovému zářezu, protože by mohlo dojít k ztrátě
kontroly nad směrem pádu stromu.
Zarazte klín nebo klíny do výše uvedeného řezu, aby
došlo k jeho rozevření a k následnému pádu stromu
(obr. L).
Prořezávání stromů
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje místní platný zákon nebo předpis. Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky,
protože hrozí zvýšené riziko sevření vodicí lišty pily
a zpětného rázu.
Dojde-li k zablokování řetězu (6) nebo vodicí lišty (7)
♦
Vypněte nářadí.
♦
Odpojte nářadí od napájení.
♦
Rozevřete řez pomocí klínů, aby došlo k uvolnění
napětí působícího na vodicí lištu (7). Nepokoušejte
se uvolnit pilu páčením.
♦
Zahajte nový řez.
Před prořezáváním berte v úvahu všechny podmínky,
které mohou ovlivnit směr pádu, včetně:
♦
Délky a hmotnosti řezané větve.
♦
Neobvyklé složité struktury těžké větve nebo její
rozložení.
♦
Okolních stromů a překážek, včetně těch nad hlavou.
♦
Rychlosti a směru větru.
♦
Větví, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Pracovník by měl brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolo stojící osoby, objekty a jiný majetek, nacházející se pod nimi.
♦
Z důvodu zabránění rozštípnutí proveďte první řez
směrem nahoru. Hloubka řezu by měla odpovídat
maximálně jedné třetině průměru větve.
♦
Proveďte druhý řez směrem dolů, který bude směřovat k prvnímu řezu.
Kácení stromů (obr. J - L)
Nezkušení pracovníci by se neměli pokoušet kácet
stromy. Obsluha pily může utrpět zranění nebo může
způsobit hmotné škody, které vzniknou v důsledku
nezvládnutí směru pádu káceného stromu. Strom se
může rozštípnout nebo může během kácení dojít k pádu
poškozených nebo suchých větví. Bezpečná vzdálenost
mezi káceným stromem a okolo stojícími lidmi, budovami
a jinými objekty musí být rovna minimálně 2,5 násobku
výšky stromu. Všechny okolo stojící osoby, budovy nebo
objekty nacházející se v této oblasti jsou vystaveny riziku
zasažení při pádu káceného stromu.
Řezání kulatiny (obr. M - O)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření kulatiny.
Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání
dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem v chodu a tak, aby
byl hrotový doraz (17) v kontaktu se dřevem (obr. M).
Při dokončení řezu proveďte otočný pohyb pomocí
hrotového dorazu.
Dříve, než se pokusíte kácet strom:
♦
Ujistěte se, zda kácení stromů nezakazuje nebo
nereguluje místní platný zákon nebo předpis.
♦
Berte v úvahu všechny podmínky, které mohou
ovlivnit směr pádu stromu, včetně:
Plánovaného směru pádu.
Přirozeného sklonu stromu.
Neobvyklé struktury těžké větve nebo její
rozložení.
Okolo stojících stromů a překážek, včetně
nadzemních vedení a podzemních kanalizací.
Rychlosti a směru větru.
Předem si naplánujte bezpečný únik před padajícími
větvemi a stromy. Zajistěte, aby byla úniková cesta
zbavena překážek. Nezapomeňte, že čerstvě posečená
tráva a naloupaná kůra jsou kluzké.
♦
Nepokoušejte se kácet stromy, jejichž průměr kmenu
je větší než řezná délka pily.
♦
Vyřežte do kmenu zářez, aby byl určen směr pádu
stromu.
Je-li kulatina při řezání podepřena po celé délce:
♦
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože by
došlo k rychlému otupení řetězu.
Je-li kulatina při řezání podepřena na obou koncích:
♦
Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Je-li kulatina při řezání podepřena na jednom konci:
♦
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru, abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem
dolů.
10
Řežete-li na svahu (obr. N):
♦
Vždy stůjte na svahu nad kmenem.
Řetězová pila
Nečistoty
nespotřebovává v nádržce.
olej.
Pokoušíte-li se řezat kulatinu na zemi (obr. M):
♦
Zajistěte kulatinu pomocí špalků nebo klínů. Pracovník nebo jeho pomocníci by neměli zajišťovat
řezaný kmen postavením nebo posazením se na
tento kmen. Zajistěte, aby se řetěz pily nedostal do
kontaktu se zemí.
Používáte-li při řezání stojan (obr. O):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
♦
Umístěte kmen do stabilní polohy. Vždy provádějte
řez vně opěrných bodů stojanu. Pro připevnění
obrobku používejte upínací svorky nebo pásy.
Řešení problémů
Závada
Možná příčina
Odstranění
problému
Nářadí nelze
spustit
Není stisknuto
odjišťovací
tlačítko.
Stiskněte
odjišťovací
tlačítko.
Přední kryt
v poloze pro
zabrzdění.
Obnovte funkci
předního krytu.
Přepálená
pojistka.
Vyměňte
pojistku.
Po vypnutí
nářadí nedojde
okamžitě
k zastavení
řetězu.
Zkontrolujte
napájení.
Příliš volný
řetěz.
Zkontrolujte
napnutí řetězu.
Řetězová pila
neprovádí
správné řezy.
Není namazáno
řetězové
kolečko vodicí
lišty.
Namažte
řetězové
kolečko vodicí
lišty.
Obráceně
nasazený řetěz
pily.
Zkontrolujte
a nastavte
správně řetěz.
Odstraňte
nečistoty
z vodicí lišty
a proveďte její
řádné očištění.
Nečistoty ve
výstupním
otvoru pro
mazací olej.
Odstraňte
nečistoty
z otvoru.
Množství oleje
Množství oleje v nádržce by nemělo být menší než jedna
čtvrtina maximálního množství.
Řetěz a vodicí lišta pily (obr. I)
♦
♦
♦
Mazací otvor na Vyčistěte
mazací otvor.
vodicí liště je
zanesen.
Zkontrolujte
napnutí řetězu.
Nečistoty na
vodicí liště.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického
nářadí:
♦
Vypněte nářadí a odpojte nářadí od zdroje napájecího napětí.
Zkontrolujte
množství oleje
v nádržce.
Řetěz je příliš
napnutý.
Vyčistěte otvor
ve víčku.
Pravidelná údržba zajišťuje dlouhou provozní životnost
nářadí. Doporučujeme vám pravidelně provádět následující kontroly.
♦
Vodicí lišta je
Prázdná
horká a objevuje nádržka na olej.
se kouř.
Zanesený otvor
ve víčku.
Údržba
Aktivace
Zkontrolujte
proudového
proudový
chrániče (RCD). chránič (RCD).
Není připojen
napájecí kabel.
Vypusťte olej
z nádržky
a naplňte
nádržku novým
olejem.
Po každých několika hodinách provozu a před uložením pily sejměte vodicí lištu (7) i řetěz (6) a proveďte
jejich řádné očištění.
Ujistěte se, zda je bezpečnostní kryt čistý a zda není
zanesen nečistotami.
Při opětovné montáži otočte vodicí lištu (7) o 180°,
pomocí šestihranného klíče demontujte posuvný
napínák (13) a připevněte jej na opačnou stranu
vodicí lišty (7). Důležité - neprovádějte nadměrné
dotažení.
Pomocí mazacího otvoru (16) proveďte namazání
řetězového kola. Tímto způsobem zajistíte rovnoměrné opotřebování celé vodicí lišty pily.
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité,
aby byly zuby řetězu stále ostré. Návod k tomuto úkonu
naleznete na obalu brusného přípravku. Pro tento účel
doporučujeme zakoupení brousicí sady BLACK+DECKER (tato sada je k dispozici u autorizovaných servisů
a vybraných prodejců BLACK+DECKER).
Výměna opotřebovaných nebo
poškozených řetězů
Proveďte
nabroušení
řetězu.
Nové řetězy pro řetězové pily jsou k dispozici u autorizovaných servisů a vybraných prodejců BLACK+DECKER.
Vždy používejte originální náhradní díly.
11
Ostrost řetězu pily
Jakmile dojde během řezání ke kontaktu zubů řetězu se
zemí nebo s hřebíkem, okamžitě dojde k jejich otupení.
Délka lišty
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost řetězu (naprázdno)
Maximální délka řezu
Nádržka na olej
Hmotnost
Třída bezpečnosti
Napnutí řetězu pily
Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu pily.
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Tato elektrická řetězová pila odpovídá požadavkům
platných bezpečnostních předpisů. Opravy by měly být
prováděny pouze kvalifikovanými osobami při použití
originálních náhradních dílů. Nedodržení tohoto pokynu
může vést k značnému ohrožení obsluhy. Doporučujeme
vám, abyste tento návod uložili na bezpečném místě.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen
do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, SMĚRNICE
TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
12
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T Řetězová pila
BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto výrobky popisované
v „technických údajích“ splňují požadavky následujících
norem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-13:2009 +A1:2011
Po zakoupení nového výrobku vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
2006/42/EC, Řetězová pila, Příloha IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 13, Příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 104 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 107 dB(A)
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4.
2016) a 2011/65/EU.
Technické údaje
Délka lišty
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost řetězu (naprázdno)
Maximální délka řezu
Nádržka na olej
Hmotnost
Třída bezpečnosti
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK2240T
Typ 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 94 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 105 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Ochrana životního prostředí
GK1935T
Typ 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK1940T
Typ 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2235T
Typ 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
12
Záruka
Spoleþnost BLACK+DECKER dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13. 7. 2015
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu nebo
výmČnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
Ƈ
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
Ƈ
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
Ƈ
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
Ƈ
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
BLACK+DECKER.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky BLACK+DECKER se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce BLACK+DECKER
a o našem výrobním programu získáte na internetové
adrese www.blackanddecker.co.uk.
zst00306803 - 02-06-2016
13
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising