GK1935T | Black&Decker GK1935T CHAINSAW instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111 - 00 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GK1935T
GK2235T
GK1940T
GK2240T
A
B
C
D
E
F
2
G
H
6
I
J
K
L
3
M
N
O
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite zdroj napätia s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu,
ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej polohe,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho
správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Reťazová píla BLACK+DECKERTM, GK1935T, GK1940T,
GK2235T,GK2240T je určená na prerezávanie vetiev
a stromov a na rezanie guľatiny. Tento výrobok je určený
len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
iné vážne poranenie.
b.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazu.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti a nepovolané osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Nepoužívajte s uzemneným
elektrickým náradím žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia
od elektrickej siete za neho neťahajte. Zabráňte
kontaktu kábla s horúcimi, mastnými a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla určeného na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
5
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred vykonávaním údržby alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby toto náradie
použili osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho
e.
f.
g.
5.
a.
obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte riadnu údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na chod
náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd vzniká
v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
reťazové píly.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri práci s reťazovou pílou udržujte všetky časti
tela v bezpečnej vzdialenosti od reťazovej píly.
Skôr než pílu zapnete, uistite sa, či sa reťaz
píly ničoho nedotýka. Chvíľková nepozornosť pri
práci s reťazovou pílou môže spôsobiť kontakt píly
s oblečením alebo časťou tela.
Vždy držte reťazovú pílu nasledujúcim spôsobom. Pravou rukou držte zadnú rukoväť a ľavou
rukou držte prednú rukoväť. Držanie píly opačným
spôsobom zvyšuje riziko zranenia a píla by sa tak
nemala nikdy držať.
Držte elektrické náradie iba za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu reťaze píly so
skrytým vodičom alebo s vlastným prívodným
káblom. Reťaz píly, ktorá sa dostane do kontaktu
so „živým“ vodičom, spôsobí, že neizolované kovové
časti elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Odporúčame Vám používať ďalšie ochranné
pomôcky na hlavu, ruky a nohy. Zodpovedajúci
ochranný odev znižuje riziko vzniku zranení, ktoré
bude spôsobené odlietavajúcimi úlomkami alebo
náhodným kontaktom s reťazou píly.
Nepoužívajte túto reťazovú pílu v korunách
stromov. Práca s touto pílou v korunách stromov
môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Vždy udržujte pevný postoj a používajte pílu iba
v prípade, keď budete stáť na pevnom, zaistenom a rovnom povrchu. Klzké alebo nestabilné
♦
♦
♦
povrchy, ako sú rebríky, môžu spôsobiť stratu rovnováhy alebo ovládateľnosti píly.
Pri rezaní vetví, ktoré sú zaťažené, dávajte pozor
na ich spätné odmrštenie. Hneď ako dôjde k uvoľneniu napätia vo vláknach dreva, zaťažená vetva
môže ohroziť obsluhujúceho alebo môže spôsobiť
stratu kontroly nad pílou.
Pri rezaní krovín a mladých stromkov buďte
veľmi opatrní. Tenký materiál sa môže zachytiť do
reťaze píly a môže Vás zasiahnuť alebo Vám môže
spôsobiť stratu rovnováhy.
Prenášajte reťazovú pílu za prednú rukoväť
s vypnutým hlavným vypínačom v bezpečnej
vzdialenosti od tela. Pri preprave alebo skladovaní píly dbajte na to, aby bola lišta píly vždy vybavebá krytom. Správna manipulácia s reťazovou
pílou znižuje pravdepodobnosť náhodného kontaktu
s pohybujúcou sa reťazou píly.
Dodržujte pokyny pre mazanie, napínanie reťaze
a výmenu príslušenstva. Nesprávne napnutá alebo
nedostatočne namazaná reťaz môže prasknúť alebo
môže zvyšovať pravdepodobnosť spätného rázu.
Udržujte rukoväti píly suché a čisté. Dbajte na
to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.
Rukoväti znečistené mazivami alebo olejom sú klzké
a spôsobujú stratu kontroly.
Režte iba drevo. Nepoužívajte náradie na iné
účely, ako na ktoré je určené. Napríklad: Nepoužívajte reťazovú pílu na rezanie plastových, murárskych alebo iných nedrevených stavebných
materiálov. Použitie reťazovej píly iným spôsobom
a na iné než odporučené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
Veďte prívodný kábel tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho zachyteniu na vetvách alebo k jeho prerezaniu.
Počas pracovnej životnosti reťazovej píly môže
dôjsť k nabrúseniu hrotového dorazu (17). Dávajte pozor.
Pri manipulácii s pílou dávajte pozor na lištu
reťazovej píly, ktorá môže byť horúca. Dávajte
pozor.
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhujúceho pred
jeho pôsobením
K spätnému rázu môže dôjsť v prípade, kedy sa predná
časť lišty píly dostane do kontaktu s iným predmetom
alebo v prípade, kedy drevený materiál zovrie v reze
reťaz píly.
Kontakt prednej časti lišty píly môže v niektorých prípadoch spôsobiť náhlu spätnú reakciu, odmrštenie lišty píly
smerom nahor a dozadu smerom k obsluhe.
Zovretie reťaze píly pozdĺž hornej časti lišty píly môže
zatlačiť lištu píly rýchlo späť smerom k obsluhe.
Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu ovládateľnosti nad pílou a následné zranenie. Nespoliehajte sa iba na
bezpečnostné prvky vo vybavení Vašej píly. Ako užívateľ
reťazovej píly by ste mali dodržiavať niekoľko základných
pokynov, aby Vaša práca skončila bez nehôd a zranení.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia náradia
a nesprávnych pracovných postupov alebo pracovných
6
Vyvarujte sa rezaniu
podmienok. Spätnému rázu sa môže zabrániť riadnym
dodržiavaním nižšie uvedených pokynov:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Udržujte pevné uchopenie tak, aby palec a prsty
ruky obopínali rukoväti reťazovej píly. S oboma
rukami na rukovätiach reťazovej píly sa postavte
tak, aby ste mohli odolávať sile spätného rázu.
Ak sa dodržujú správne postupy, sily spätného rázu
sa môžu obsluhou píly regulovať. Reťazovú pílu
nepúšťajte.
Nepreceňujte sa a nerežte rezy vo výške presahujúcej výšku Vašich ramien. Tak zabránite
neúmyselnému kontaktu s prednou časťou píly
a umožníte lepšie ovládanie reťazovej píly v neočakávaných situáciách.
Používajte iba náhradné lišty píly a reťaze špecifikované výrobcom. Nesprávne lišty píly a reťaze
môžu spôsobiť prasknutie reťaze alebo spätné rázy.
Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa brúsenia
a údržby reťaze píly. Zníženie výšky ukazovateľa
hĺbky rezu môže viesť k zvýšeniu rizika spätného
rázu.
Náraz do kovu, cementu alebo do iného tvrdého
materiálu v blízkosti dreva alebo nachádzajúceho sa
priamo v drevenom materiáli, môže spôsobiť spätný
ráz.
Tupá alebo voľná reťaz píly môže spôsobiť spätný
ráz.
Nepokúšajte sa pílu vložiť späť do začatého rezu.
Mohlo by dôjsť k spätnému rázu. Vždy režte nový
rez.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení dĺžky vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté a kedy
beží naprázdno.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Bezpečnostné pokyny pre reťazovú pílu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Upraveného dreva.
Do zeme.
Pletiva, klincov atď.
♦
Zásadne odporúčame, aby začínajúci používatelia
reťazovej píly prešli praktickým preškolením o použití píly a ochranného vybavenia, ktoré vykoná
skúsený pracovník. Prvá skúška by mala prebehnúť
pri rezaní guľatiny na vhodnom stojane.
Pred použitím vždy skontrolujte, či správne pracuje
brzda spätných rázov.
Pri prenášaní reťazovej píly Vám odporúčame, aby
ste sa uistili, či je zaistená brzda a aby bola píla
otočená prednou časťou dozadu.
Chráňte pílu, ak sa nepoužíva. Neskladujte reťazovú
pílu, bez toho, aby ste najskôr vybrali reťaz píly
a lištu píly, ktoré by pri skladovaní mali byť ponorené v oleji. Skladujte všetky časti reťazovej píly na
suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
Pred uskladnením Vám odporúčame vypustenie
oleja z nádržky píly.
Dodržujte správny postoj a naplánujte si bezpečný
únik pred padajúcimi stromami alebo vetvami.
Pri rezaní používajte kliny a zabráňte ohýbaniu
vodiacej lišty píly a reťaze v reze.
Starajte sa o reťaz píly. Dbajte na to, aby bola reťaz
stále ostrá a aby bola riadne usadená na vodiacej
lište. Dbajte na to, aby boli reťaz a vodiaca lišta čisté
a správne namazané. Udržujte rukoväti píly suché
a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom
alebo mazivom.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise BLACK+DECKER, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
Použitie predlžovacieho kábla
♦
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho
kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď
technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný
na vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený.
Môže sa použiť predlžovací kábel HO7RN-F 2 X
1,5 mm² s dĺžkou až 30 m, bez toho, aby dochádzalo
k výkonovým stratám. Pred použitím predlžovací
kábel riadne prehliadnite, či nie je poškodený alebo
opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte
ho. V prípade použitia navinovacieho kábla vždy
odviňte celú dĺžku kábla.
Poklesy napätia
♦
♦
♦
7
Za určitých okolností môže toto náradie spôsobiť pri
nábehu krátkodobý pokles napätia v napájacej sieti.
Tým môžu byť ovplyvnené ďalšie spotrebiče. Napríklad môže dôjsť ku krátkodobému zníženiu jasu
osvetľovacích telies.
Pokiaľ je to nutné, spojte sa s oprávneným zástupcom elektrorozvodnej siete a nechajte odmerať,
či je impedancia napájacieho okruhu nižšia než
0,411 Ohm. Za týchto podmienok by sa nemali
vyskytovať poruchy.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
♦
Štítky na náradí
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi
(napríklad kovové zábradlia, stĺpy svietidiel atď.).
Elektrická bezpečnost môže byť ďalej zvýšená použitím vysoko citlivého zariadenia (30 mA / 30 ms)
pre zbytkový prúd (RCD).
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento návod
na použitie.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Varovanie! Použitie ističa RCD alebo inej
istiacej jednotky nezbavuje obsluhu reťazovej
píly povinnosti dodržovať bezpečnostné pokyny
a bezpečné pracovné postupy popísané v návode na obsluhu.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Doplnkové bezpečnostné pokyny
♦
♦
♦
♦
Zaistite, aby bol v prípade nehody niekto nablízku
(v bezpečnej vzdialenosti).
Ak sa musíte z akéhokoľvek dôvodu dotýkať reťaze píly, uistite sa, či je reťazová píla odpojená
od napájacieho napätia.
Hladina hluku tohto výrobku môže prekročiť
85 dB(A). Preto Vám odporúčame vykonávať
príslušné opatrenia týkajúce sa ochrany sluchu.
Pri manipulácii s pílou môže byť reťazová lišta
horúca. Manipulujte s ňou opatrne.
Pred kontrolou poškodeného kábla vždy odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky.
Nepoužívajte pílu, ak je poškodený jej prívodný
kábel.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Brzda reťaze vypnutá.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú
pod dozorom alebo ak budú oboznámené s bezpečným použitím tohto výrobku a ak pochopili,
aké nebezpečenstvo hrozí pri jeho použití.
S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie
a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
Brzda reťaze zapnutá.
Pozor: Nedoťahujte nadmerne. Utiahnite
rukou. Uťahujte iba prstami.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ostatné riziká
Ak sa používa náradie, ktoré nie je popísané v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zbytkové riziká. Tieto riziká môžu vznikať v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého používania atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a že sa používajú bezpečnostné zariadenia,
nemôžu sa vylúčiť určité zvyškové riziká. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
♦
Poranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhšiu
dobu, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:práca s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým
a MDF.)
Hlavný vypínač
Poistné tlačidlo
Viečko nádržky na olej
Zostava predného ochranného krytu a brzdy
Nastavenie napnutia reťaze
Reťaz
Vodiaca lišta
Kryt reťazovej lišty
Zaisťovacia skrutka nastavenia reťaze
Zostava krytu reťaze
Indikátor množstva oleja
Montáž
Varovanie! Pri práci s reťazovou pílou vždy
používajte ochranné rukavice.
Varovanie! Pred robením akejkoľvek údržby
elektrického náradia ho vždy vypnite a odpojte
prívodný kábel od sieťovej zásuvky.
Varovanie! Pred montážou odstráňte upínací
pás, ktorý pripevňuje reťaz k reťazovej lište.
Mazanie reťaze
Tento úkon musíte spraviť vždy, keď použijete po prvý
raz novú reťaz (6). Pred použitím novú reťaz (6) ponorte
8
do oleja na reťaze a nechajte reťaz v tomto kúpeli minimálne jednu hodinu. Používajte olej pre reťazové píly
BLACK+DECKER. Počas pracovnej životnosti Vašej píly
Vám odporúčame používať iba oleje BLACK+DECKER,
pretože zmesi rôznych olejov by mohli spôsobiť zníženie
kvality oleja, čo by mohlo dramaticky skrátiť životnosť
reťaze píly a vytvárať ďalšie riziká pri práci.
sa vráti reťaz (6) späť na vodiacu lištu píly (7), ak
došlo k jej vysunutiu z lišty o 3 mm. Na spodnej časti
reťaze by nemal byť medzi reťazou (6) a vodiacou
lištou (7) žiadny prevys.
Poznámka: Neprepínajte reťaz, viedlo by to k jej
nadmernému opotrebeniu a zníženiu životnosti reťaze
i vodiacej lišty.
Poznámka: Ak je reťaz nová, robte často kontrolu (po
odpojení prívodného kábla píly od sieťovej zásuvky)
počas prvých 2 hodín použitia, pretože sa nová reťaz
mierne napína.
Nikdy nepoužívajte už použitý olej, hustý olej alebo
veľmi riedky olej pre šiace stroje. Tieto typy olejov môžu
reťazovú pílu poškodiť.
Montáž vodiacej lišty a reťaze
(obr. A - G)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ak chcete reťaz napnúť
♦
Položte reťazovú pílu na stabilný povrch.
Nastavte zostavu predného krytu a brzdy reťaze do
prednej polohy (obr. F).
Celkom uvoľnite zaisťovaciu skrutku na nastavenie
reťaze (9) (obr. A).
Vyberte zostavu krytu reťaze (10).
Otočte nastavovací krúžok napnutia reťaze (5) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek až do dorazovej
polohy.
Nasaďte reťaz (6) na vodiacu lištu (7) a uistite sa, či
zuby reťaze na hornej časti vodiacej lišty (7) smerujú
dopredu (obr. B).
Veďte reťaz (6) po obvode vodiacej lišty (7) a natiahnite ju, aby ste vytvorili sľučku na zadnej časti
vodiacej lišty (7).
Nasaďte reťaz (6) na hnacie koleso reťaze (12). Nasaďte vodiacu lištu (7) na výstupky pre umiestnenie
lišty (13).
♦
♦
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Naplnenie nádržky oleja (obr. H)
♦
♦
Varovanie! Pred opätovným nasadením sa uistite, či je
zostava predného krytu a brzdy reťaze (4) v nastavenej
polohe (predná) (obr. F).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Otočte zaisťovacou skrutkou (9) proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
Napnite reťaz nastavovačom napnutia reťaze (5).
Otáčajte ním v smere pohybu hodinových ručičiek.
Utiahnite zaisťovaciu skrutku nastevnia reťaze (9).
Snímte viečko nádržky (3) a naplňte nádržku odporučeným typom oleja na reťaze. Množstvo oleja
v nádržke môžete sledovať pomocou indikátora (11).
Znovu nasaďte viečko nádržky (3).
Pravidelne pílu vypínajte a kontrolujte množstvo
oleja pomocou indikátora (11). Ak je v nádržke menej
než štvrtina požadovaného množstva, odpojte pílu
od zdroja napätia a doplňte do nádržky správny typ
oleja.
Zapnutie
Poznámka: Náradie nebude možné zapnúť, ak nebude
zostava predného krytu a brzdy reťaze v nastavenej
polohe.
♦
Uchopte pílu pevne oboma rukami. Stlačte poistné
tlačidlo (2) a potom stlačte hlavný vypínač (1), aby
došlo k zapnutiu píly.
♦
Akonáhle sa motor rozbehne, vyberte palec z poistného tlačidla (2) a uchopte pevne rukoväť.
Nepôsobte na náradie silou a nechajte náradie pracovať
vlastným tempom. Náradie spraví prácu lepšie a bezpečnejšie pri otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Nadmerná
sila spôsobí namáhanie reťaze (6).
Nasaďte na pílu zostavu krytu reťaze (10).
Otočte zaisťovacou skrutkou nastavenia reťaze (9),
aby došlo k pripevneniu zostavy krytu reťaze (10),
ale túto skrutku celkom nedoťahujte.
Otočte zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (9)
o 180 stupňov proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, aby došlo k uvoľneniu napnutia reťaze.“
Otáčajte nastavovačom napnutia reťaze (5) v smere
pohybu hodinových ručičiek, pokým nedosiahnete
požadované napnutie reťaze (6). Uistite sa, či je
reťaz (6) riadne nasadená na vodiacej lište píly (7)
(obr. I).
Podľa nižšie uvedeného postupu skontrolujte
napnutie reťaze. Dbajte na to, aby nedošlo k nadmernému napnutiu reťaze.
Utiahnite zaisťovaciu skrutku nastevnia reťaze (9).
Nastavenie brzdy reťaze (obr. F)
♦
Uistite sa, či je náradie odpojené od zdroja napätia.
♦
Pritiahnite zostavu predného krytu a brzdy reťaze
(4) späť do nastavenej polohy (obr. F).
♦
Teraz je píla pripravená na použitie.
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze
(obr. I)
Princíp práce brzdy reťaze aktivovanej spätným rázom
Ak dôjde k spätnému rázu, Vaša ľavá ruka sa dostane do
kontaktu s predným krytom a zatlačí ho dopredu, smerom
k obrobku, čo počas niekoľkých zlomkov sekundy spôsobí
zastavenie náradia.
Pred každým použitím a každých 10 minút behom použitia píly musíte spraviť kontrolu napnutia reťaze.
♦
Odpojte náradie od napájania.
♦
Zľahka natiahnite reťaz (6), ako je uvedené na
obrázku (detail v obr. I). Napnutie je správne, ak
9
♦
Princíp skúšky brzdy reťaze aktivovanej spätným
rázom (obr. E - F)
♦
Pred použitím vždy skontrolujte, či správne pracuje
brzda spätných rázov.
♦
Na pevnom povrchu uchopte náradie pevne oboma
rukami, uistite sa, či sa reťaz (6) nachádza nad
zemou a zapnite pílu (viď časť Zapínanie píly).
♦
Otáčajte Vašu ľavú ruku dopredu okolo prednej
rukoväti tak, aby sa zadná časť Vašej ruky dostala
do kontaktu so zostavou predného krytu a brzdy
reťaze (4) a tlačila ju dopredu, smerom k obrobku
(obr. E). Reťaz (6) by sa mala behom niekoľkých
zlomkov sekundy zastaviť.
Pri obnovení funkcie zostavy predného krytu a brzdy
reťaze (4) postupujte podľa pokynov uvedených v časti
Nastavenie brzdy reťaze.
Poznámka: Nepokúšajte sa pílu znovu zapnúť, pokiaľ
sa motor celkom nezastavil.
Poznámka: Ak dôjde k poruche brzdy reťaze, zverte
opravu autorizovanému servisu BLACK+DECKER.
♦
♦
♦
♦
Vyrežte do kmeňa zárez, aby bol určený smer pádu
stromu.
Pri koreni stromu vytvorte do kmeňa stromu horizontálny rez do hĺbky 1/5 až 1/3 priemeru kmeňa,
kolmo k osi pádu stromu (obr. J).
Zhora v uhle zhruba 45° vytvorte druhý rez, ktorý
bude pretínať prvý rez.
Z druhej strany vytvorte vo výške 25 až 50 mm nad
rezom na opačnej strane jednoduchý horizontálny
rez (obr. K). Dbajte na to, aby nedošlo k prerezaniu
až k smerovému zárezu, pretože by mohlo dôjsť
k strate kontroly nad smerom pádu stromu.
Zarazte klin alebo kliny do výšky uvedeného rezu,
aby došlo k jeho roztvoreniu a k následnému pádu
stromu (obr. L).
Prerezávanie stromov
Uistite sa, či prerezávanie vetví stromov nezakazuje alebo
nereguluje miestny platný zákon alebo predpis. Prerezávanie by mali robiť skúsení pracovníci, pretože hrozí
zvýšené riziko zovretia vodiacej lišty píly a spätného rázu.
Ak dôjde k zablokovaniu reťaze (6) alebo vodiacej
lišty (7)
♦
Náradie vypnite.
♦
Odpojte náradie od napájania.
♦
Roztvorte rez pomocou klinov, aby došlo k uvoľneniu
napätia pôsobiaceho na vodiacu lištu (7). Nepokúšajte sa uvoľniť pílu páčením.
♦
Začnite nový rez.
Pred prerezávaním berte do úvahy všetky podmienky,
ktoré môžu ovplyvniť smer pádu stromu, vrátane:
♦
Dĺžky a hmotnosti rezanej vetvy.
♦
Neobvyklej štruktúry ťažkej vetvy alebo jej rozloženia.
♦
Okolitých stromov a prekážok, vrátane tých nad
hlavou.
♦
Rýchlosti a smeru vetra.
♦
Vetví, ktoré majú iné vetvy.
Pracovník by mal brať do úvahy prístup k vetviam stromu
a smeru ich pádu. Vetvy stromu sa môžu ľahko nakloniť
smerom ku kmeňu. Okrem toho môžu vetvy ohroziť
okolo stojace osoby, objekty a iný majetok, nachádzajúci
sa pod nimi.
♦
Z dôvodu zabránenia rozštiepenia spravte prvý rez
smerom nahor. Hĺbka rezu by mala zodpovedať
maximálne jednej tretine priemeru vetvy.
♦
Spravte druhý rez smerom dole, ktorý bude smerovať k prvému rezu.
Pílenie stromov (obr. J - L)
Neskúsení pracovníci by sa nemali pokúšať píliť stromy.
Obsluha píly môže utrpieť zranenie alebo môže spôsobiť
hmotné škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezvládnutia
smeru pádu odpíleného stromu. Strom sa môže rozštiepiť
alebo môže prí pílení dôjsť k pádu poškodených alebo
suchých vetví. Bezpečná vzdialenosť medzi píleným stromom a okolo stojacimi ľuďmi, budovami a inými objektami
musí byť minimálne 2,5 násobok výšky stromu. Všetky
okolo stojace osoby, budovy alebo objekty nachádzajúce sa v tejto oblasti sú vystavené riziku zasiahnutia pri
páde stromu.
Rezanie guľatiny (obr. M - O)
Skôr, než sa pokúsite píliť strom:
♦
Uistite sa, či pílenie stromov nezakazuje alebo
nereguluje miestny platný zákon alebo predpis.
♦
Berte do úvahy všetky podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť smer pádu stromu, vrátane:
Plánovaného smeru pádu.
Prirodzeného sklonu stromu.
Neobvyklej štruktúry ťažkej vetvy alebo jej
rozloženia.
Okolo stojacich stromov a prekážok, vrátane
nadzemných vedení a podzemných kanalizácií.
Rýchlosť a smer vetra.
Dopredu si naplánujte bezpečný únik pred padajúcimi
vetvami a stromami. Zaistite, aby bola úniková cesta
zbavená prekážok. Nezabudnite, že čerstvo pokosená
tráva a nalúpaná kôra sú klzké.
♦
Nepokúšajte sa píliť stromy, ktorých priemer kmeňa
je väčší než rezná dĺžka píly.
Spôsob rezania závisí na spôsobe podopretia guľatiny.
Ak je to možné, vždy používajte vhodný stojan na rezanie
dreva. Vždy začnite rez s reťazou v chode a tak, aby
byl hrotový doraz (17) v kontakte s drevom (obr. M).
Pri dokončení rezu spravte otočný pohyb pomocou
hrotového dorazu.
Ak je guľatina pri rezaní podopretá po celej dĺžke:
♦
Režte smerom dole, ale zabráňte tomu, aby sa píla
dostala do kontaktu so zemou, pretože by došlo
k rýchlemu otupeniu reťaze.
Ak je guľatina pri rezaní podopretá na oboch koncoch:
♦
Najskôr režte smerom dole do jednej tretiny, aby ste
zabránili štiepeniu a potom veďte druhý rez smerom
proti prvému rezu.
10
Ak je guľatina pri rezaní podopretá na jednom konci:
♦
Najskôr režte jednu tretinu priemeru smerom nahor,
aby ste zabránili štiepeniu a potom režte smerom
dole.
Reťazová píla
Nečistoty v nánespotrebováva držke.
olej.
Ak režete na svahu (obr. N):
♦
Vždy stojte na svahu nad kmeňom.
Ak sa pokúšate rezať guľatinu na zemi (obr. M):
♦
Zaistite guľatinu pomocou kúskov dreva alebo klinov.
Pracovník alebo jeho pomocníci by nemali zaisťovať
rezaný kmeň postavením alebo posadením sa na
tento kmeň. Zaistite, aby sa reťaz píly nedostala do
kontaktu so zemou.
Ak používate pri rezaní stojan (obr. O):
Ak je to možné, vždy zásadne odporúčame použitie
stojanu.
♦
Umiestnite kmeň do stabilnej polohy. Vždy režte
medzi opornými bodmi stojanu. Na pripevnenie
obrobku používajte upínacie svorky alebo pásy.
Vypustite olej
z nádržky a naplňte nádržku
novým olejom.
Zanesený otvor
vo viečku.
Vyčistite otvor
vo viečku.
Nečistoty na
vodiacej lište.
Odstráňte nečistoty z vodiacej lišty a riadne
ju očistite.
Nečistoty vo výstupnom otvore
pre mazací olej.
Odstráňte nečistoty z otvoru.
Údržba
Pravidelná údržba zaisťuje dlhú pracovnú životnosť
náradia. Odporúčame Vám pravidelne robiť nasledujúce
kontroly.
Varovanie! Pred robením akejkoľvek údržby elektrického
náradia:
♦
Vypnite náradie a odpojte ho od prívodného zdroja.
Riešenie problémov
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
problému
Náradie nejde
zapnúť
Nie je stlačené
poistné tlačidlo.
Stlačte poistné
tlačidlo.
Množstvo oleja v nádržke by nemalo byť menšie než
jedna štvrtina maximálneho množstva.
Predný kryt je
v polohe pre
zabrzdenie.
Obnovte funkciu
predného krytu.
Reťaz a vodiaca lišta píly (obr. I)
Prepálená
poistka.
Vymeňte
poistku.
Množstvo oleja
♦
♦
Aktivácia prúdo- Skontrolujte
vého chrániča
prúdový chránič
(RCD).
(RCD).
Nie je pripojený
prívodný kábel.
Skontrolujte
napájanie.
Príliš voľná
Po vypnutí
náradia nedôjde reťaz.
okamžite
k zastaveniu
reťaze.
Skontrolujte napnutie reťaze.
Vodiaca lišta je
horúca a objavuje sa dym.
Skontrolujte
množstvo oleja
v nádržke.
Prázdna nádržka na olej.
♦
♦
Brúsenie reťaze píly
Ak chcete od píly získať maximálny výkon, je dôležité, aby
boli zuby reťaze stále ostré. Návod na tento úkonu nájdete
na obale brúsneho prípravku. Pre tento účel odporúčame
zakúpenie brúsnej sady BLACK+DECKER (táto sada je
k dispozícii v autorizovaných servisoch a u vybraných
predajcov BLACK+DECKER).
Mazací otvor na Vyčistite mazací
vodiacej lište je otvor.
zanesený.
Reťazová píla
nereže správne
rezy.
Po každých niekoľkých hodinách práce a pred
uložením píly snímťe vodiacu lištu (7) i reťaz (6)
a riadne ich očistite.
Uistite sa, či je bezpečnostný kryt čistý a či nie je
zanesený nečistotami.
Pri opätovnej montáži otočte vodiacu lištu (7) o 180°,
pomocou šesťhranného kľúča demontujte posuvné
napínanie (13) a pripevnite ho na opačnú stranu vodiacej lišty (7). Dôležité - nadmerne ho nedoťahujte.
Pomocou mazacieho otvoru (16) namažte reťazové
koleso. Týmto spôsobom zaistíte rovnomerné opotrebovanie celej vodiacej lišty píly.
Reťaz je príliš
napnutá.
Skontrolujte napnutie reťaze.
Nie je namazané reťazové
koliesko vodiacej lišty.
Namažte reťazové koliesko
vodiacej lišty.
Opačne nasadená reťaz píly.
Skontrolujte
a nastavte
správne reťaz.
Výmena opotrebovaných alebo
poškodených reťazí
Nové reťaze pre reťazové píly sú k dispozícii v autorizovaných servisoch a u vybraných predajcov BLACK+DECKER. Vždy používajte originálne náhradné diely.
Ostrosť reťaze píly
Akonáhle dôjde pri rezaní ku kontaktu zubov reťaze so
zemou alebo s klincom, okamžite dôjde k ich otupeniu.
Nabrúste reťaz.
11
Napnutie reťaze píly
Pravidelne kontrolujte napnutie reťaze píly.
Dĺžka lišty
Napätie
Príkon
Rýchlosť reťaze (naprázdno)
Maximálna dĺžka rezu
Nádržka na olej
Hmotnosť
Trieda bezpečnosti
Čo robiť, ak potrebuje Vaša píla
opraviť.
Táto reťazová píla zodpovedá požiadavkám platných
bezpečnostných predpisov. Opravy by sa mali robiť
iba kvalifikovanými osobami pri použití originálnych náhradných dielov. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k značnému ohrozeniu obsluhy. Odporúčame Vám, aby
ste tento návod uložili na bezpečnom mieste.
Ochrana životného prostredia
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA, SMERNICE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI
12
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T - Reťazová
píla
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
BLACK+DECKER vyhlasuje, že tieto výrobky popisované
v „technických údajoch“ spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010; EN 607452-13:2009 + A1:2011
Firma BLACK+DECKER poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov BLACK+DECKER a akumulátorov
po skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
2006/42/ES, Reťazová píla, Príloha IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhom,
The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER sa dozviete na adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/ES
(Článok 13, Príloha III):
LWA (meraný akustický výkon) 104 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 107 dB(A)
Technické údaje
Dĺžka lišty
Napätie
Príkon
Rýchlosť reťaze (naprázdno)
Maximálna dĺžka rezu
Nádržka na olej
Hmotnosť
Trieda bezpečnosti
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK2240T
Typ 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 94 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 105 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Trieďte odpad. Tento prístroj nesmie byť vyhodený do bežného domáceho odpadu.
GK1935T
Typ 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK1940T
Typ 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2235T
Typ 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4.
2016) a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
12
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13. 7. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Touto
zárukou získavate ďalšiu istotu. Tento prísľub záruky
nemá vplyv na zákonné nároky na záruku, ani ich
v žiadnom prípade neobmedzuje. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej Zóny Voľného Obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či
výrobné vady, garantujeme v snahe o minimalizovanie
Vašich starostí bezplatnú výmenu chybných dielov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy nerobili iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
Ak požadujete reklamáciu, budete musieť predajcovi
alebo autorizovanému servisu predložiť doklad o zakúpení výrobku. Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker sa dozviete na adrese
uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
servisných stredísk Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte prosím našu webovú stránku
www.blackanddecker.sk, kde môžete zaregistrovať
Váš nový výrobok BLACK+DECKER a kde nájdete
všetky informácie o nových výrobkoch a špeciálne
ponuky. Ďalšie informácie o značke BLACK+DECKER
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.sk.
zst00306812 - 02-06-2016
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising