PS142 | Black&Decker PS142 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
4
3
6
2
1
7
5
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-57 SK
PS122
PS142
PS182
2
3
16
G
3
SLOVENČINA
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Použitie výrobku
Vaša akumulátorová vŕtačka/skrutkovač Black & Decker
je určená na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovov,
plastov a ľahkého muriva.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný
kábel) alebo náradie napájané batériami (bez kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
b.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže
spôsobiť úraz.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže
zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke.Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri práci
s uzemneným elektrickým náradím nikdy
nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi ako
sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu.
Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej siete. Dbajte
na to, aby sa prívodný kábel nedostal do
kontaktu s horúcimi povrchmi, olejom, ostrými
hranami a pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte.S náradím
nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo pod
vplyvom drog, alkoholu či liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku.
Bezpečnostné vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochrana
sluchu, použité v zodpovedajúcich podmienkach,
znižujú riziko vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
náradia k elektrickej zásuvke zaistite, aby bol
hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky.
Ponechané kľúče môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj.
To u m o ž n í l e p š i u o v l á d a t e ľ n o s ť n á r a d i a
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné šatstvo
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte tieto
funkcie a uistite sa, či sú správne používané.
Používanie tohto zariadenia znižuje riziká spojené
s prácou v prašnom prostredí.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ elektrického náradia pre vašu
prácu.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred vykonávaním nastavenia a údržby, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia alebo
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
s týmto návodom, aby s náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či sa
v náradí nevyskytujú vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo akékoľvek
iné poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho
správny chod. Ak je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť.
Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Elektrické náradie a príslušenstvo používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať.
Použitie náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre príklepové
vŕtačky
•
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
•
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväte.Kontakt so živým vodičom
spôsobí vodivosť kovových častí náradia a následný
úraz obsluhujúceho.
•
Na prichytenie obrobku k stabilnej podložke
použite svorky alebo iný osvedčený spôsob.
Držanie obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše
telo je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre prácu
s vŕtačkou/skrutkovačom
•
Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa
vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
•
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred zasunutím akumulátora do náradia zaistite,
aby bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe.
Vloženie akumulátora do elektrického náradia, pokiaľ
je hlavný vypínač v zapnutej polohe, môže spôsobiť
nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného akumulátora spôsobiť
požiar.
Používajte výhradne akumulátory určené pre
daný typ náradia.
Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť požiar
alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte ho
v bezpečnej vzdialenosti od kovových predmetov
ako sú kancelárske spony, mince, kľúče, klince,
skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by
mohli skratovať kontakty akumulátora.
Skrat oboch svoriek kontaktov akumulátora môže
spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak
sa dostane táto kvapalina do očí, zasiahnuté
miesto omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
Dodatočné bezpečnostné pokyny
pre manipuláciu s akumulátorom
a nabíjačkou
Akumulátory
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Nevystavujte akumulátor pôsobeniu tepla.
•
Neskladujte akumulátor v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40°C.
•
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do
40°C.
•
Akumulátor dobíjajte iba originálnou nabíjačkou
dodávanou spolu s náradím.
•
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole „Ochrana životného
prostredia“.
Nabíjačky
•
Originálne nabíjačky Black & Decker používajte iba
na nabíjanie akumulátorov dodávaných s náradím
alebo akumulátorov rovnakého typu. Ostatné
akumulátory môžu prasknúť a spôsobiť poranenie
alebo iné škody.
•
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
•
Poškodené káble ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
•
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Servis
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely.
Týmto spôsobom zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
5
•
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (11) a súčasne akumulátor vytiahnite
z lôžka.
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Upevnenie krytu akumulátora (obr. C)
Pozor! Kryt (12) upevnite na akumulátor (5) pri preprave
a skladovaní.
Nasadenie a vybratie vrtáku alebo skrutkovacieho
nástavca (obr. D)
Pre jednoduchú výmenu nástrojov je toto náradie
vybavené rýchloupínacím skľučovadlom.
•
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
ľavého / pravého chodu do stredovej polohy (2).
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (13) jednou
rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
•
Vložte upínaciu stopku nástroja (14) do
skľučovadla.
•
Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky
(13) jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou
rukou.
Ak dôjde k prekročeniu uvedenej hodnoty
prúdu v dlhšom časovom intervale, náradie sa
automaticky vypne. Následkom toho nebude
náradie funkčné. Náradie sa musí odpojiť od
elektrickej siete a musí sa predať autorizovanému
servisnému stredisku na opravu.
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10
do 40°C.
Proces nabíjania je ukončený (dióda svieti
na zeleno).
Použitie
Nabíjanie (dióda svieti na červeno).
Pozor! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Elektrická bezpečnosť
•
•
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor sa musí nabiť pred prvým použitím a potom
vždy, keď dôjde k výraznému poklesu výkonu náradia.
Ak nabíjate akumulátor po prvý raz alebo po dlhodobom
uskladnení, dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80% celkovej
kapacity. Avšak, po niekoľkých cykloch nabitia a vybitia
dosiahne akumulátor plnú kapacitu. Pri nabíjaní dochádza
k zahrievaniu akumulátora; ide o bežný jav, ktorý
neznamená žiadnu poruchu.
Pozor! Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie: približne 24 °C.
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
bežnou sieťovou zástrčkou.
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom autorizovaného
servisu Black & Decker.
Použitie nabíjačky s nabíjacou dobou 3 hodiny
•
Ak chcete akumulátor (5) nabiť, vyberte ho z náradia
a nasuňte na akumulátor lôžko nabíjačky (9).
•
Pripojte nabíjačku (8) k sieti.
Pri nabíjaní dochádza k zahrievaniu akumulátora;
Približne po 3 hodinách nabíjania bude akumulátor
dostatočne nabitý pre bežné použitie. Približne po 6
hodinách nabíjania bude akumulátor úplne nabitý.
•
Vyberte lôžko nabíjačky z akumulátora.
Pozor! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku bežnou
sieťovou zástrčkou.
Popis
Toto náradie obsahuje niektoré alebo všetky nasledovné
súčasti.
1. Vypínač s reguláciou rýchlosti
2. Prepínač pravého a ľavého chodu
3. Objímka pre nastavenie krútiaceho momentu
4. Skľučovadlo
5. Akumulátor
6. Indikátor nabitia akumulátora
7. Držiak nástrojov
Obr. A
8. Nabíjačka
9. Lôžko nabíjačky
10. Indikátor nabíjania
Použitie nabíjačky s nabíjacou dobou 1 hodina
•
Ak chcete akumulátor (5) nabiť, vyberte ho z náradia
a vložte ho do nabíjačky (8). Akumulátor je možné do
nabíjačky vložiť iba jedným spôsobom. Nevyvíjajte
príliš veľkú silu. Uistite sa, či je akumulátor
v nabíjačke riadne usadený.
•
Pripojte nabíjačku k sieti.
•
Skontrolujte, či sa červený indikátor nabíjania (10)
rozsvieti. Ak svieti indikátor nabíjania na zeleno,
akumulátor je celkom nabitý alebo je príliš horúci
a nemôže sa nabíjať. Ak dôjde k takejto situácii,
vyberte akumulátor z nabíjačky, nechajte ho približne
Montáž
Pozor! Pred montovaním z náradia vyberte akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
•
Ak chcete akumulátor (5) nasadiť, zarovnajte
ho s miestom jeho uloženia na náradí. Nasuňte
akumulátor do lôžka na náradí a zatlačte naň tak,
aby došlo k jeho usadeniu v správnej polohe.
6
1 hodinu vychladnúť a potom ho opäť vložte do
nabíjačky.
Približne po 1 hodine nabíjania dôjde k zmene farby
indikátora nabíjania (10) z červenej na zelenú. Akumulátor
je teraz celkom nabitý.
•
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Skrutkovanie
Rozsah momentu: malá
hodnota momentu pre
malé skrutky a veľká
hodnota momentu pre
veľké skrutky
Kontrola stavu akumulátora (obr. E)
Náradie je vybavené indikátorom umožňujúcim sledovanie
stavu nabitia akumulátora.
•
Stlačte a podržte tlačidlo (15).
•
Sledujte, koľko kontroliek (6) svieti:
Nabitie akumulátora
1 kontrolka
slabé
2 kontrolky
stredné
3 kontrolky
silné
Vŕtanie s vysokou hodnotou momentu
Veľké vrtáky do ocele
Veľké vrtáky do dreva
Vŕtanie s vysokými otáčkami
Voľba smeru otáčania (obr. F)
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(otáčanie v smere hodinových ručičiek). Pre povoľovanie
skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných vrtákov používajte
ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
•
Pravý chod zvolíte prepnutím prepínača pre chod
náradia (2) doľava.
•
Ak chcete zvoliť spätný chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu smerom doprava.
•
Ak chcete náradie zaistiť, nastavte tento prepínač
do stredovej polohy.
Vrtáky s malým priemerom do dreva, plastu
a kovu
Vrtáky s veľkým priemerom do dreva, plastu
a kovu
Príklepové vŕtanie
Príklepové vŕtanie do betónu
Voľba krútiaceho momentu (obr. G)
Toto náradie je vybavené špeciálnou objímkou, ktorá
umožňuje nastavenie momentu pre rôzne skrutkovacie
a vŕtacie aplikácie. Veľké skrutky a tvrdé materiály si
vyžadujú väčší uťahovací moment než malé skrutky
a mäkké materiály. Objímka podľa Vašich potrieb
umožňuje široké rozpätie nastavení momentov, ktoré
sú označené symbolmi. Popis jednotlivých symbolov je
uvedený nižšie.
•
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte objímku
(3) na symbol zodpovedajúci príslušnej vŕtacej
aplikácii tak, aby bol symbol zarovnaný so značkou
(16).
•
Pri skrutkovaní nastavte objímku na požadovanú
hodnotu momentu. Ak ešte nemáte skúsenosti
s nastavením krútiaceho momentu, postupujte
nasledujúcim spôsobom:
Nastavte objímku (3) na najmenšiuhodnotu
krútiaceho momentu.
Pritiahnite prvú skrutku.
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného
výsledku prekĺzavať, zväčšite hodnotu
uťahovacieho momentu nastavením prstenca do
ďalšej polohy a pokračujte v uťahovaní skrutiek.
Opakujte tento postup, pokiaľ nedosiahnete
správne nastavenie. Použite toto nastavenie i pre
zostávajúce skrutky.
Vŕtanie/skrutkovanie
•
•
•
Pomocou posuvného prepínača pre voľbu smeru
chodu (2) zvoľte požadovaný smer otáčania dopredu
alebo dozadu.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia na intenzite stlačenia tohto
vypínača.
Náradie vypnete uvoľnením vypínača.
Rady pre optimálne použitie náradia
Vŕtanie
•
Na vŕtačku príliš netlačte, tlak vyvíjaný na náradie
musí byť smerovaný v osi vrtáku.
•
Pred tým, ako vrták prenikne cez opačnú stranu
polotovaru, znížte tlak na náradie.
•
Zadnú stranu polotovaru, ktorá sa môže odštiepiť,
podložte dreveným hranolom.
•
Pri vŕtaní otvorov s väčším priemerom do dreva
použite špeciálne nástavce.
•
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky určené na vŕtanie
do kovu.
•
Pri vŕtaní do muriva používajte vrtáky určené na
vŕtanie do muriva.
•
Pri vŕtaní do iných kovov ako je železo a mosadz
používajte vhodné lubrikačné prostriedky.
•
Z dôvodu zvýšenia presnosti si pred vŕtaním vyrazte
do stredu vŕtaného otvoru dierku.
Rozsah nastavení momentu / otáčok
Nepracovná poloha používaná iba na prepnutie
medzi nízkymi otáčkami, vysokými otáčkami
a vysokou hodnotou momentu.
Skrutkovanie
•
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
7
•
•
Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite skrutku
mazivom alebo mydlom, aby ste znížili trenie.
Vždy držte náradie a skrutkovací nástavec v jednej
priamej osi so skrutkou.
Akumulátory
Údržba
•
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na
údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu mimo
štandardnej a pravidelného čistenia.
Pozor! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačky odpojte
prívodný kábel zo zásuvky.
•
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora.
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky.
•
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia.
•
Akumulátory Black & Decker sa môžu
mnohokrát nabíjať. Po ukončení ich životnosti
ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Nechajte akumulátory pri prevádzke úplne vybiť
a potom ich vyberte z náradia.
Akumulátory NiCd a NiMH sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
Technické údaje
PS122
12
0 - 400
Napätie
VDC
Otáčky naprázdno min-1
Maximálny
uťahovací moment Nm
20
Maximálny priemer vrtáku
oceľ
mm
10
drevo
mm
25
murivo
mm
10
Hmotnosť
kg
1,3
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
PS142H
14
0 - 1200
Napätie
VDC
Otáčky naprázdno min-1
Maximálny
uťahovací
moment
Nm
23
Maximálny priemer vrtáku
oceľ
mm
10
drevo
mm
30
murivo
mm
10
Hmotnosť
kg
1,3
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Akumulátor A12 A12NH
Kapacita Ah 1,5 1,5
Typ
akumulátora
NiCd NiMH
Hmotnosť kg 0,6 0,6
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Nabíjačka3 hodiny
Napätie
VAC
Približná doba
nabíjania
hod.
Hmotnosť
kg
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
8
PS122H
12
0 - 1200
PS142
14
0 - 400
20
23
10
25
10
1,3
10
30
10
1,3
PS182
18
0 - 400
PS182H
18
0 - 1200
27
27
10
38
10
1,3
10
38
10
1,3
A14 A14NH A18A A18NH
1,5 1,5
1,5
1,5
NiCd NiMH
0,7 0,7
1 hodina
230
230
3
0,4
1
0,4
NiCd
0,9
NiMH
0,9
Prehlásenie o zhode
PS122/PS122H/PS142/PS142H/PS182/PS182H
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám:
89/336/EEC, 98/37/EC, 2006/95/EC, EN 50336,
EN 55014, EN 60335, EN 60745, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
83 dB(A)
94 dB(A)
6,9 m/s2
3 dB(A),
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County
Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-3-2007
Informácie o konštrukcii a patentovaní
Použité patenty Európskej únie.06114236.0
Použité projektové patenty Európskej únie.000681960
9
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045868 - 19-06-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
CORDLESS DRILL 1
©
PS122 ---- A
12
CORDLESS DRILL 1
©
PS142 ---- A
13
CORDLESS DRILL 1
©
PS182 ---- A
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising