PS142 | Black&Decker PS142 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
4
3
6
2
1
7
5
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-91 CZ
PS122
PS142
PS182
2
3
16
G
3
ČEŠTINA
Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Použití výrobku
Vaše akumulátorová vrtačka / šroubovák Black&Decker
je určena pro šroubování a vrtání do dřeva, kovů, plastů
a lehkého zdiva.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Pracovní prostředí
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
způsobit úraz.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Nikdy, jakýmkoliv způsobem zástrčku
neupravujte. Při práci s uzemněným elektrickým
nářadím nikdy nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy jako
jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti ani vlhkému
prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Dbejte na to,
aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu
s horkými povrchy, olejem, ostrými hranami
a pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím pracujte s rozvahou. Jste-li
unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků,
s nářadím nikdy nepracujte.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku.
Bezpečnostní vybavení jako jsou respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba
nebo ochrana sluchu, použité v odpovídajících
podmínkách, snižují riziko vzniku úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
nářadí k elektrické zásuvce zajistěte, aby byl
hlavní vypínač v poloze vypnuto.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Ponechané seřizovací klíče mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj.
To u m o ž n í l e p š í o v l a d a t e l n o s t n á ř a d í
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte.Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro připojení
odsávání a sběrným vakem, zkontrolujte
tato zařízení a ujistěte se, zda jsou správně
používána.
Použití těchto zařízení snižuje rizika spojená s prací
v prašném prostředí.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
práci správný typ elektrického nářadí.
Při použití správného typu elektrického nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před prováděním seřízení a údržby, před
výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte nepovolaným osobám,
které nejsou obeznámeny s jeho obsluhou nebo
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
s tímto návodem, aby s nářadím pracovali.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda se
u nářadí nevyskytují vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné
závady, které mohou mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství a pracovní
nástroje používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným příslušným typem nářadí
a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude vykonávána.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
•
•
•
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Kontakt
s vodičem pod napětím způsobí vodivost kovových
částí nářadí a následný úraz obsluze.
K přichycení obrobku ke stabilní podložce
použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.
Držení obrobku rukou nebo jeho opření o vaše tělo
je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro práci s vrtačkou/
šroubovákem
•
Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy řádně
ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
•
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte hrotu vrtáku
– může být horký.
Další bezpečnostní pokyny pro manipulaci
s akumulátorem a nabíječkou
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Před zasunutím akumulátoru do nářadí zajistěte,
aby byl hlavní spínač ve vypnuté poloze.
Vložení akumulátoru do elektrického nářadí, jehož
hlavní spínač je v poloze zapnuto, může způsobit
nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může
při vložení jiného nevhodného akumulátoru způsobit
požár.
Používejte výhradně akumulátory určené pro
daný typ nářadí.
Použití jiných typů akumulátorů může způsobit požár
nebo zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej
v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů
jako jsou kancelářské spony, mince, klíče,
hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty,
které by mohly způsobit zkratování kontaktů
akumulátoru.
Zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit
spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou.
Dostane-li se tato kapalina do očí, zasažené
místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Nevystavujte akumulátor působení horka.
•
Neskladujte akumulátor v prostorách, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40 °C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou společně s nářadím.
•
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole Ochrana životního prostředí.
Nabíječky
•
Originální nabíječky Black&Decker používejte pouze
k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím nebo
akumulátorů stejného typu. Ostatní akumulátory
mohou prasknout a způsobit poranění nebo jiné
škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se nabíječku demontovat.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Servis
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
pracovníkovi s příslušnou kvalifikací, který bude
používat výhradně originální náhradní díly.
Tímto způsobem zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Dojde-li k překročení jmenovitého proudu
v delším časovém intervalu, nářadí se
automaticky vypne. Následkem toho nebude
nářadí funkční. Nářadí musí být odpojeno
od elektrické sítě a musí být předáno
Doplňující bezpečnostní pokyny pro příklepové
vrtačky
•
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu
5
•
autorizovanému servisnímu středisku
k opravě.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40
°C.
•
•
Proces nabíjení ukončen (dioda svítí zeleně).
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy (2).
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (13) jednou
rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
Vložte upínací stopku nástroje (14) do sklíčidla.
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky (13)
jednou rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení (dioda svítí červeně).
Elektrická bezpečnost
•
•
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a potom
vždy, když dojde k výraznému poklesu výkonu nářadí.
Nabíjíte-li akumulátor poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jeho nabití zhruba na 80% celkové
kapacity. Po proběhnutí několika cyklů nabití a vybití
dosáhne akumulátor plné kapacity. Při nabíjení dochází
k zahřívání akumulátoru. Jde o běžný jev, který
neznamená žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 4 °C nebo přesáhne 40 °C. Doporučená
teplota okolního prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě na výrobním štítku.
Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
běžnou síťovou zásuvkou.
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem autorizovaného servisu
Black&Decker.
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 3 hodiny
•
Chcete-li akumulátor (5) nabít, vyjměte jej z nářadí
a nasuňte na akumulátor lůžko nabíječky (9).
•
Připojte nabíječku (8) k síti.
Při nabíjení dochází k zahřívání akumulátoru.
Přibližně po 3 hodinách nabíjení bude akumulátor
dostatečně nabitý pro běžné použití. Přibližně po 6
hodinách nabíjení bude akumulátor zcela nabitý.
•
Sejměte lůžko nabíječky z akumulátoru.
Varování! Nepokoušejte nahradit nabíječku běžnou
síťovou zásuvkou.
Popis
Toto nářadí obsahuje některé nebo všechny následující
prvky.
1. Spínač s regulací rychlostí
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Objímka pro nastavení momentu
4. Sklíčidlo
5. Akumulátor
6. Indikátor nabití akumulátoru
7. Držák nástrojů
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 1 hodina
•
Chcete-li akumulátor (5) nabít, vyjměte jej z nářadí
a vložte jej do nabíječky (8). Akumulátor je možné do
nabíječky vložit pouze jedním způsobem. Nevyvíjejte
příliš velkou sílu. Ujistěte se, zda je akumulátor
v nabíječce řádně usazen.
•
Připojte nabíječku k síti.
•
Zkontrolujte, zda svítí červený indikátor nabíjení
(10). Svítí-li indikátor nabíjení zeleně, akumulátor
je zcela nabitý nebo je příliš horký a nemůže
být nabíjen. Dojde-li k takové situaci, vyjměte
akumulátor z nabíječky, nechejte jej přibližně 1
hodinu vychladnout a potom jej opět vložte do
nabíječky.
Přibližně po 1 hodině nabíjení dojde ke změně barvy
indikátoru nabíjení (10) z červené na zelenou. Akumulátor
je nyní zcela nabitý.
•
Vyjměte akumulátor z nabíječky.
Obr. A
8. Nabíječka
9. Lůžko nabíječky
10. Indikátor nabíjení
Kompletace
Varování! Před kompletací vyjměte z nářadí
akumulátor.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
•
Chcete-li akumulátor (5) nasadit, srovnejte
jej s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
akumulátor do lůžka na nářadí a zatlačte na něj tak,
aby došlo k jeho usazení ve správné poloze.
•
Chcete-li akumulátor sejmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (11) a současně vytáhněte akumulátor
z lůžka v nářadí.
Upevnění krytu akumulátoru (obr. C)
Varování! Při přepravě a skladování upevněte na
akumulátor (5) kryt (12).
Kontrola stavu akumulátoru (obr. E)
Nářadí je vybaveno indikátorem umožňujícím sledování
stavu nabití akumulátoru.
•
Stiskněte a držte tlačítko (15).
•
Sledujte, kolik kontrolek (6) svítí:
Montáž a demontáž nástroje (obr. D)
Nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem, které
usnadňuje výměnu nástrojů.
6
1 kontrolka
2 kontrolky
3 kontrolky
Nabití akumulátoru
slabé
třední
silné
Vrtání s vysokými otáčkami
Vrtáky s malým průměrem do dřeva, plastu
a kovu
Volba směru otáčení (obr. F)
Pro vrtání a utahování šroubů použijte chod vpřed (po
směru pohybu hodinových ručiček). Pro povolování
šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků používejte
chod vzad (proti směru pohybu hodinových ručiček).
•
Chod vpřed zvolíte přepnutím přepínače pro chod
vpřed / vzad (2) doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
•
Chcete-li nářadí zajistit, nastavte tento přepínač do
středové polohy.
Vrtáky s velkým průměrem do dřeva, plastu
a kovu
Příklepové vrtání
Příklepové vrtání do betonu
Vrtání / šroubování
•
Volba momentu (obr. G)
Toto nářadí je vybaveno speciální objímkou, která
umožňuje nastavení momentu pro různé šroubovací
a vrtací aplikace. Velké šrouby a tvrdé materiály vyžadují
nastavení vyššího momentu než malé šrouby a měkké
materiály. Objímka dle vašich potřeb umožňuje široké
rozpětí nastavení momentů, které jsou označeny
symboly. Popis jednotlivých symbolů je uveden níže.
•
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
(3) na symbol odpovídající příslušné vrtací aplikaci
tak, aby byl symbol srovnán se značkou (16).
•
Při šroubování nastavte objímku na požadovanou
hodnotu momentu. Pokud ještě nemáte zkušenosti
s nastavením momentu, postupujte následovně:
Nastavte objímku (3) na nejmenší hodnotu
momentu.
Přitáhněte první šroub.
Začne-li spojka před dosažením požadovaného
utažení prokluzovat, zvětšete hodnotu momentu
nastavením objímky do další polohy a pokračujte
v utahování šroubu. Opakujte tento postup, dokud
nedosáhnete správného nastavení. Použijte toto
nastavení i pro další šrouby.
•
•
Pomocí posuvného spínače chodu vpřed / vzad (2)
zvolte požadovaný směr otáčení.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
Nářadí vypnete uvolněním spínače.
Rady pro optimální použití nářadí
Vrtání
•
Na vrtačku příliš netlačte, tlak vyvíjený na nářadí
musí být směřován v ose vrtáku.
•
Dříve, než vrták pronikne skrz opačnou stranu
obrobku, snižte tlak na nářadí.
•
Zadní stranu obrobku, jež se může odštípnout,
podložte dřevěným hranolem.
•
Při vrtání otvorů s větším průměrem do dřeva
použijte speciální násady.
•
Pro vrtání do kovů používejte vrtáky určené pro
vrtání kovu.
•
Při vrtání do zdiva použijte vrtáky určené pro vrtání
zdiva.
•
Při vrtání do jiných kovů než je litina a mosaz
používejte vhodné mazací prostředky.
•
Z důvodu zvýšení přesnosti si před vrtáním vyražte
do středu vrtaného otvoru důlek.
Rozsah nastavení momentu / otáček
Nepracovní poloha používaná pouze pro
přepnutí mezi nízkými otáčkami, vysokými
otáčkami a vysokou hodnotou momentu.
Šroubování
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovacího
nástavce.
•
Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete šroub
lubrikantem nebo mýdlem, aby došlo ke snížení
tření.
•
Vždy držte nářadí a šroubovací nástavec v jedné
ose se šroubem.
Šroubování
Rozsah momentu: malá
hodnota momentu pro
malé šrouby a velká
hodnota momentu pro
velké šrouby
Údržba
Vaše nářadí Black&Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
standardní a pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby vyjměte
Vrtání s vysokou hodnotou momentu
Velké vrtáky do oceli
Velké vrtáky do dřeva
7
akumulátor z nářadí. Před čištěním nabíječky odpojte
napájecí kabel ze zásuvky.
•
Větrací otvory vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru.
Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí čistící
prostředky.
•
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí.
Technické údaje
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
PS142
14
0 - 400
20
23
10
25
10
1,3
10
30
10
1,3
PS142H
14
Napájecí napětí VDC
-1
0 - 1200
Otáčky naprázdno min
Maximální
moment
Nm
23
Maximální průměr vrtáku
ocel
mm
10
dřevo
mm
30
zdivo
mm
10
Hmotnost
kg
1,3
PS182
18
0 - 400
Nabíječka
Napájecí napětí VAC
Přibližná doba
nabíjení
hod
Hmotnost
kg
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Akumulátory
•
PS122H
12
0 - 1200
Akumulátor A12 A12NH
Kapacita Ah 1,5 1,5
Typ akumulátoru
NiCd NiMH
Hmotnost kg 0,6 0,6
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
•
PS122
12
Napájecí napětí VDC
-1
0 - 400
Otáčky naprázdno min
Maximální
moment
Nm
20
Maximální průměr vrtáku
ocel
mm
10
dřevo
mm
25
zdivo
mm
10
Hmotnost
kg
1,3
Akumulátory Black & Decker mohou být
mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich
životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Nechejte akumulátory při provozu zcela vybít
a potom je vyjměte z nářadí.
Akumulátory NiCd a NiMH jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
8
PS182H
18
0 - 1200
27
27
10
38
10
1,3
10
38
10
1,3
A14 A14NH A18A A18NH
1,5 1,5
1,5
1,5
NiCd NiMH
0,7 0,7
NiCd
0,9
3 hodiny 1 hodina
230
230
3
0,4
1
0,4
NiMH
0,9
ES Prohlášení o shodě
PS122/PS122H/PS142/PS142H/PS182/PS182H
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám:
89/336/EEC, 98/37/EC, 2006/95/EC, EN 50336, EN
55014, EN 60335, EN 60745, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
83 dB(A)
94 dB(A)
6,9 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-3-2007
Informace o konstrukci a patentování
Použité patenty Evropské unie 06114236.0
Použité projektové patenty Evropské unie 000681960
9
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045866 - 09-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
CORDLESS DRILL 1
©
PS122 ---- A
12
CORDLESS DRILL 1
©
PS142 ---- A
13
CORDLESS DRILL 1
©
PS182 ---- A
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising