GK1730 | Black&Decker GK1730 CHAINSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-70 CZ
GK1730
2
3
4
ČEŠTINA
Použití
Řetězová pila Black & Decker je určena pro prořezávání
větví a stromů a pro řezání kulatiny. Tento výrobek je
určen pouze pro spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené bateriemi
(bez napájecího kabelu).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovní prostor
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může způsobit úraz.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prostory
s výbušnou koncentrací prachu.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím držte děti
a nepovolané osoby mimo jeho dosah.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel, který je určen
pro venkovní použití. Použití napájecího kabelu
vhodného pro venkovní prostředí snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a při práci
s elektrickým nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
5
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci s elektrickým nářadím může
mít za následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Bezpečnostní výbava jako je
respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranné sluchátka, používaná
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve než kabel
nářadí připojíte k elektrické zásuvce zajistěte, aby
byl hlavní spínač ve vypnuté poloze. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu pokud je hlavní spínač v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Klíče nebo seřizovací přípravky ponechané na
rotujících částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte.Nenoste volný oděv
a šperky.
Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k odsávání nebo k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro vaši práci. Správné
elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji,
bude-li používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který je určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé nářadí.
které nemůže být ovládáno spínačem, je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
nebo jiných připojených součástí, před
prováděním údržby nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukách
neproškolených osob velmi nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda se
u nářadí nevyskytují vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné
závady, které mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f.
g.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství a nástroje
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným použitým typem nářadí, berte v úvahu
provozní podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Použití nářadí jiným způsobem a k jiným
než doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
5.
Opravy
a.
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tak
zajistíte bezpečný chod elektrického nářadí.
•
•
a výměnu příslušenství. Nesprávně napnutý nebo
špatně namazaný řetěz může prasknout a zvyšuje
riziko zpětného rázu při zaseknutí.
Udržujte rukojeti stále čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy.
Rukojeti pokryté mazivy nebo olejem jsou kluzké
a způsobují ztrátu kontroly.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte pilu k jiným
účelům, než pro které je určena. Například:
nepoužívejte řetězovou pilu pro řezání plastových,
zdících nebo jiných nedřevěných stavebních
materiálů.
Použití řetězové pily jiným způsobem a k jiným
než doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
Příčiny a ochrana obsluhy před působením zpětného
rázu:
Ke zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední část
lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem nebo
v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu řetěz pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech
způsobit náhlou zpětnou reakci, odkopnutí lišty pily
směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může zatlačit
lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti
nad pilou a následné zranění. Nespoléhejte se pouze na
bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily. Jako uživatel
řetězové pily byste měli dodržovat několik základních
pokynů, aby vaše práce skončila bez nehod a zranění.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití pily nebo
nesprávných pracovních postupů nebo provozních
podmínek. Tomuto jevu můžete zabránit, budete-li
dodržovat níže uvedené pokyny:
Další bezpečnostní pokyny pro řetězové pily
•
Je-li řetězová pila v provozu, udržujte všechny
části těla mimo dosah řetězové pily. Dříve
než pilu zapnete, ujistěte se, zda se řetěz pily
ničeho nedotýká. Chvilková nepozornost při
práci s řetězovou pilou může způsobit kontakt pily
s oblečením nebo částí těla.
•
Vždy držte řetězovou pilu pravou rukou za zadní
rukojeť a levou rukou za přední rukojeť.
Držení pily opačným způsobem zvyšuje riziko
způsobení zranění a nemělo by být nikdy
prováděno.
•
Používejte ochranné brýle a vhodnou ochranu
sluchu. Doporučujeme vám používat další
ochranné pomůcky na hlavu, ruce a nohy.
Odpovídající ochranný oděv snižuje riziko vzniku
zranění, které bude způsobeno odlétávajícími
úlomky nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
•
Nepoužívejte řetězovou pilu na stromech.
Použití řetězové pily, jste-li na stromě, může vést
ke způsobení zranění.
•
Vždy udržujte správný postoj a obsluhujte
řetězovou pilu pouze v případě, stojíte-li na
pevném, bezpečném a rovném povrchu.
Kluzké nebo nestabilní povrchy jako jsou žebříky
mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo ovladatelnosti
pily.
•
Řežete-li větev, která je zatížená, dávejte pozor na
její odskočení. Jakmile dojde k uvolnění napětí ve
vláknech dřeva, zatížená větev může uhodit obsluhu
pily nebo může způsobit ztrátu kontroly nad pilou.
•
Při řezání větví a stromků buďte velmi opatrní.
Tenký materiál se může zachytit do řetězu pily
a může vás šlehnout nebo může způsobit ztrátu vaší
rovnováhy.
•
Přenášejte pilu za přední rukojeť a dbejte na
to, aby byla pila vždy vypnutá a aby lišta pily
směřovala od vás. Při přepravě nebo skladování
pily dbejte na to, aby byla lišta pily vždy opatřena
krytem. Správná manipulace s řetězovou pilou
snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu
s pohybujícím se řetězem pily.
•
Dodržujte pokyny pro mazání, napnutí řetězu
•
•
•
•
Používejte pevný úchop tak, aby palec a prsty
ruky obepínaly rukojeti řetězové pily. S oběma
rukama na rukojetích řetězové pily se postavte
tak, abyste mohli odolávat síle zpětného rázu.
Síly zpětného rázu mohou být regulovány obsluhou
pily, jsou-li provedena vhodná opatření. Řetězovou
pilu nepouštějte.
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen.
Tímto způsobem zabráníte neočekávaným kontaktům
přední části lišty pily a umožníte lepší ovladatelnost
řetězové pily v neočekávaných situacích.
Používejte pouze náhradní lišty pily a řetězy
specifikované výrobcem. Nesprávné lišty pily
a řetězy mohou způsobit prasknutí řetězu nebo
zpětné rázy.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky omezovače
může vést ke zvýšení rizika zpětného rázu.
Bezpečnostní pokyny pro řetězovou pilu
•
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
řetězové pily prošli praktickým proškolením o použití
pily a ochranného vybavení, které povede zkušený
pracovník. První zkouška by měla proběhnout při
řezání kulatiny na vhodném stojanu.
6
Doporučujeme vám, abyste se při přenášení
řetězové pily ujistili, zda je zajištěna brzda.
Chraňte pilu, není-li používána. Neskladujte
řetězovou pilu, aniž byste nejdříve sejmuli řetěz
pily a lištu pily, které by během skladování měly být
ponořeny v oleji. Skladujte všechny části řetězové
pily na suchém a bezpečném místě, mimo dosah
dětí.
Před uskladněním vám doporučujeme vypuštění
oleje z nádržky pily.
Dodržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
Při kácení stromů používejte klíny a zabraňte ohýbání
vodicí lišty pily a řetězu v řezu.
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Dbejte
na to, aby byly řetěz a vodicí lišta čisté a správně
namazané. Udržujte všechny ovládací prvky čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Na nářadí můžete nalézt následující výstražné
symboly:
Zpětný ráz může být způsoben:
•
Náhodným kontaktem mezi přední částí lišty pily
a větví nebo jiným předmětem, je-li řetěz pily
v pohybu.
•
Kontaktem s kovem, betonem nebo jiným tvrdým
materiálem nacházejícím se v blízkosti dřeva, nebo
který se nachází ve dřevě.
•
Tupým nebo uvolněným řetězem.
•
Řezáním ve výšce, která je větší než je výška ramen
obsluhy.
•
Nedostatečnou pozorností při držení nebo vedení
řetězové pily při řezání.
•
Přetěžováním. Při práci vždy udržujte správný postoj
a rovnováhu a nepřeceňujte se.
•
Nepokoušejte se zasunout pilu do původního řezu.
Tímto způsobem může dojít ke zpětnému rázu. Vždy
provádějte nový řez.
•
Zásadně doporučujeme, abyste se nepokoušeli
používat řetězovou pilu na stromech, na žebříku
nebo na jiném nestabilním povrchu. Rozhodnete-li
se takové akce provádět, uvědomte si, že jsou tyto
pozice velmi nebezpečné.
•
Pokud řežete napnutou větev, dejte pozor, aby vás
po odřezání větev nešlehla.
Hlučnost tohoto nářadí může překročit
85 dB(A).
•
•
•
•
•
•
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Nepoužívejte pilu ve vlhkém prostředí
a nevystavujte ji dešti.
Vždy použijte ochranu sluchu a zraku.
Provádějte kontrolu napnutí řetězu
každých 10 minut provozu. Upravte
vůli na hodnotu 3 mm.
!
Před kontrolou poškozeného kabelu vždy
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Nepoužívejte pilu, je-li poškozen její napájecí
kabel.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací.
Proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
osobami bez dozoru dospělé osoby. Děti musí být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
•
V případě poškození napájecího kabelu musí být
tento kabel z bezpečnostních důvodů vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku
Black & Decker.
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým proudem.
•
Nedotýkejte se uzemněných povrchů
(například kovového zábradlí, sloupů lamp
atd.). Elektrická bezpečnost může být dále
zvýšena použitím vysoce citlivého zařízení
(30 mA / 30 ms) pro zbytkový proud (RCD).
Varování! Použití jističe RCD nebo jiné jisticí jednotky
nezbavuje obsluhu řetězové pily povinnosti dodržovat
bezpečnostní pokyny a bezpečné pracovní postupy
popsané v návodu k obsluze.
Vyvarujte se řezání:
•
Upraveného dřeva.
•
Do země.
•
Pletiva, hřebíků atd.
•
Příliš tenkých větviček a stromků, protože tenké
větvičky mohou být řetězem pily zachyceny
a odmrštěny směrem k vám, popřípadě může dojít
ke ztrátě vaší rovnováhy.
•
Nepoužívejte řetězovou pilu ve výšce, která je větší
než výška vašich ramen.
•
Zajistěte, aby byla v případě nehody v blízkosti
pomoc (ale v bezpečné vzdálenosti).
•
Musíte-li se z jakéhokoliv důvodu dotýkat řetězu pily,
ujistěte se, zda je pila odpojena od sítě.
•
Hlučnost tohoto nářadí může překročit 85 dB(A).
•
Proto vám doporučujeme provádět vhodná opatření
pro ochranu sluchu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
7
Hlavní spínač
Zajišťovací tlačítko
Víčko nádržky oleje
Přední kryt / sestava řetězové brzdy
Seřizovací šroub napnutí řetězu
Řetěz
Lišta pily
Kryt řetězové lišty
Příchytka krytu řetězu
Kryt řetězu
Indikátor množství oleje
Poznámka: Dbejte na to, aby nedocházelo
k nadměrnému napnutí řetězu (6), protože by
docházelo k nadměrnému opotřebování a ke
zkrácení provozní životnosti vodicí lišty pily (7)
a řetězu (6).
Poznámka: Je-li řetěz (6) nový, kontrolujte jeho napnutí
často (po odpojení napájecího kabelu pily od sítě) během
prvních 2 hodin jeho použití, protože se nový řetěz (6)
lehce rozpíná.
KOMPLETOVÁNÍ
Mazání řetězu (obr. A)
Tento úkon musíte provést vždy, když použijete poprvé nový
řetěz (6). Vyjměte nový řetěz (6) z plastového obalu a před
použitím řetěz nejdříve alespoň na jednu hodinu ponořte
do oleje pro řetězy řetězových pil. Použijte řetězový olej
Black & Decker.
Doporučujeme vám, abyste během provozní
životnosti pily používali pouze olej jedné značky,
protože smíchání olejů různých značek může vést
ke snížení kvality oleje, což může značně zkrátit
provozní životnost řetězu pily.
Chcete-li zvýšit napnutí řetězu:
•
Otáčejte seřizovacím šroubem napnutí řetězu (5a)
po směru pohybu hodinových ručiček.
Naplnění nádržky oleje (obr. F)
•
Sejměte víčko nádržky (3) a naplňte nádržku
doporučeným typem řetězového oleje. Množství
oleje v nádržce můžete sledovat pomocí indikátoru
(11). Znovu nasaďte víčko nádržky (3).
•
Pravidelně vypínejte pilu a kontrolujte množství oleje
v nádržce pomocí indikátoru (11). Klesne-li hladina
oleje pod jednu čtvrtinu maximálního množství,
odpojte napájecí kabel pily od sítě a naplňte nádržku
správným typem oleje.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, hustý olej nebo
velmi řídký olej pro šicí stroje.
Tyto typy olejů mohou řetězovou pilu poškodit.
Montáž vodicí lišty a řetězu (obr. A - F)
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varování! Při práci s řetězovou pilou vždy
používejte ochranné rukavice.
Umístěte řetězovou pilu na stabilní povrch.
Uvolněte a sejměte příchytku krytu řetězu (9) (obr. A).
Nastavte přední kryt do polohy  (obr. C).
Sejměte kryt řetězu (10).
Nasaďte řetěz (6) na vodicí lištu pily (7) a ujistěte
se, zda břity řetězu na horní části vodicí lišty pily (7)
směřují dopředu (obr. B).
Nasaďte řetěz (6) na vodicí lištu pily (7) a zatahejte
za něj, abyste u zadní části vodicí lišty pily (7) vytvořili
na řetězu oko.
Nasaďte řetěz (6) a vodicí lištu pily (7) na řetězovou
pilu.
Nasaďte řetěz (6) na hnací kolo řetězu (12). Nasaďte
vodicí lištu pily (7) na čepy (13). Ujistěte se, zda je
kolík kluzné matice (14) umístěn v napínacím otvoru
(15) (obr. E).
Před zkompletováním se ujistěte, zda je sestava
řetězové brzdy (4) nastavena do polohy  (obr. C).
Nasaďte kryt řetězu (10) na řetězovou pilu.
Nasaďte příchytku krytu řetězu (9) a přitáhněte ji
rukou.
Otáčejte seřizovacím šroubem napínání řetězu (5)
(obr. E) po směru pohybu hodinových ručiček, dokud
nebude řetěz (6) napnutý. Ujistěte se, zda je řetěz
(6) řádně nasazen na vodicí liště pily (7). Dbejte na
to, aby nedošlo k nadměrnému napnutí řetězu.
Přitáhněte příchytku krytu řetězu (9).
Automatická brzda řetězu (obr. C)
•
Tato pila je vybavena brzdou řetězu s automatickým
zastavením (4), která zastaví řetěz (6) během 150
ms při každém uvolnění zadního spínače nebo
v případě, kdy dojde ke zpětnému rázu. Brzda řetězu
(4) by měla být vyzkoušena před každým použitím
pily.
Nastavení brzdy řetězu (obr. C)
•
Ujistěte se, zda je napájecí kabel pily odpojen od
sítě.
•
Nastavte přední kryt / brzdu řetězu (4) zpět do polohy
označené  (obr. C).
Nyní je pila připravena k použití.
Princip práce brzdy řetězu aktivované zpětným
rázem
Dojde-li ke zpětnému rázu, vaše levá ruka se dostane
do kontaktu s předním krytem, zatlačí tento kryt dopředu
směrem k obrobku a zastaví pilu během 150 ms.
Princip práce brzdy řetězu aktivované setrvačností
Přední kryt / brzda řetězu (4) je aktivována v okamžiku,
kdy dojde k zatlačení krytu přední rukojeti směrem
dopředu, ať již ručně, zadní částí ruky obsluhy nebo
působením vlastní hmotnosti. Výhodou brzdy aktivované
setrvačností je to, že je aktivována několika zpětnými rázy.
Například: Narazí-li řetěz (6) na kov, a to i v případě, i když
se ruka obsluhy nedostane do kontaktu s předním krytem.
To znamená, je-li pila v poloze pro kácení stromů.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu (obr. E a G)
•
Před použitím pily a potom po každých 10 minutách
provozu musíte zkontrolovat napnutí řetězu.
•
Zlehka zatahejte za řetěz (6) jako na uvedeném
obrázku (obrázek v obr. G). Napnutí je správné,
vrátí-li se řetěz (6) zpět na vodicí lištu pily (7), došlo-li
k jeho vysunutí z lišty o 3 mm. Na spodní části vodicí
lišty pily (7) nesmí dojít k žádnému průhybu mezi
vodicí lištou a řetězem (6).
Princip zkoušky brzdy řetězu aktivované zpětným
rázem (obr. C)
•
Postavte se na pevný povrch a uchopte pilu pevně
oběma rukama. Ujistěte se, zda je řetěz (6) nad zemí
a zapněte pilu (viz „Zapnutí řetězové pily“).
•
Otočte levou ruku dopředu kolem přední rukojeti
tak, aby se zadní část ruky dostala do kontaktu
8
s předním krytem /brzdou řetězu (4) a zatlačte
dopředu, směrem k obrobku (obr. C). Řetěz (6) by
se měl zastavit během několika zlomků sekundy.
Obnovení funkce pily po aktivaci předního krytu / brzdy
řetězu (4):
•
Postupujte podle pokynů v části „Nastavení brzdy
řetězu“.
Poznámka: Pilu nelze zapnout, není-li přední kryt / brzda
řetězu (4) nastavena v pracovní poloze .
Poznámka: Nepokoušejte se pilu znovu zapnout, dokud
neuslyšíte, že se motor zcela zastavil.
Poznámka: Nedojde-li k okamžitému zastavení řetězu
(6), znamená to, že musí být provedeno napnutí řetězu
(viz část „Nasazení vodicí lišty pily a řetězu“).
Předem si naplánujte bezpečný únik před padajícími
větvemi a stromy. Zajistěte, aby byla úniková cesta
zbavena překážek. Pamatujte, že vlhká tráva a čerstvě
oloupaná kůra stromů je kluzká.
Zapnutí řetězové pily (obr. F)
•
Uchopte řetězovou pilu pevně oběma rukama.
Zatlačte zajišťovací tlačítko (2) dopředu a potom
stiskněte hlavní spínač (1), aby došlo k zapnutí
pily.
•
Jakmile se roztočí motor, sejměte palec se
zajišťovacího tlačítka (2) a uchopte pevně rukojeť.
Na nářadí netlačte - nechejte jej pracovat vlastním
tempem.
Práce bude provedena lépe a bezpečněji, pokud bude
nářadí pracovat vlastním tempem. Nadměrná síla způsobí
namáhání řetězu (6).
Dojde-li k zaseknutí řetězu (6) nebo vodicí lišty pily (7):
•
Vypněte nářadí hlavním spínačem.
•
Odpojte napájecí kabel nářadí od sítě.
•
Rozevřete řez pomocí klínů, abyste uvolnili
zablokovanou vodicí lištu pily (7). Nepokoušejte se
uvolnit pilu páčením. Zahajte nový řez.
Proveďte samostatný horizontální řez na druhé straně
kmenu ve výšce zhruba 2,5 až 5 cm nad směrovým
zářezem (obr. I). Dbejte nato, aby nedošlo k prořezání
až ke směrovému zářezu, protože by mohlo dojít ke
ztrátě kontroly nad směrem pádu stromu.
Nepokoušejte se kácet stromy, jejichž průměr kmenu
je větší než řezná délka pily.
Směrový zářez je řez, který určuje směr pádu
stromu.
Horizontální řez je veden do hloubky odpovídající 1/5 až
1/3 průměru kmenu, kolmo na směr pádu, v základně
kmenu stromu (obr. H). Druhý řez je veden nad prvním
řezem jako průsečnice v úhlu 45°.
Zarazte klín nebo klíny do výše uvedeného řezu, aby
došlo k jeho rozevření a k následnému pádu stromu
(obr. J).
Prořezávání stromů
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje nebo
nereguluje místní platný zákon nebo předpis. Prořezávání
by mělo být prováděno zkušenými pracovníky, protože
hrozí zvýšené riziko sevření vodicí lišty pily a zpětného
rázu.
Před prořezáváním vezměte v úvahu všechny okolnosti,
které mohou ovlivnit směr pádu, včetně:
•
Délky a hmotnosti řezané větve.
•
Jakéhokoliv neobvyklého tvaru těžké nebo hnijící
větve.
•
Okolních stromů a překážek, včetně nadzemních.
•
Rychlosti a směru větru.
•
Větví, které jsou propleteny s jinými větvemi
Kácení stromů (obr. H - J)
Nezkušení pracovníci by se neměli pokoušet kácet
stromy. Obsluha může utrpět zranění nebo může způsobit
hmotné škody. K těmto událostem může dojít nesprávnou
volbou směru pádu stromu, prasknutím kmenu stromu
nebo může dojít k pádu poškozených a uschlých větví
během kácení stromu.
Pracovník by měl brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolostojící osoby, objekty a jiný majetek,
nacházející se pod nimi.
Chcete-li zabránit štípání, první řez musí být veden
směrem nahoru, maximálně do hloubky odpovídající
jedné třetině průměru větve. Druhý řez je veden směrem
dolů k prvnímu řezu.
Bezpečná vzdálenost mezi káceným stromem
a okolostojícími lidmi, budovami a jinými objekty
musí být rovna minimálně 2,5 násobku výšky stromu.
Všechny okolostojící osoby, budovy nebo objekty
nacházející se v této oblasti jsou vystaveny riziku
zasažení při pádu káceného stromu.
Dříve, než se pokusíte kácet strom:
•
Ujistěte se, zda kácení stromu nezakazuje místní
platný zákon nebo předpis.
•
Vezměte v úvahu všechny okolnosti, které mohou
ovlivnit směr pádu, včetně:
•
Předpokládaného směru pádu.
•
Přirozeného sklonu stromu.
•
Jakéhokoliv neobvyklého tvaru těžké nebo hnijící
větve.
•
Okolních stromů a překážek, včetně nadzemních
a podzemních inženýrských sítí.
•
Rychlosti a směru větru.
Řezání dřeva (obr. K, L a M)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření kulatiny.
Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání
dřeva. Vždy zahajujte řez pilou a řetězem (6) v chodu
a tak, aby byl hrotový nárazník (17) v kontaktu se dřevem
(obr. K). Při ukončení řezu proveďte otočný pohyb pomocí
hrotového nárazníku.
Je-li kulatina při řezání podepřena po celé délce:
•
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože by
došlo k rychlému otupení řetězu.
9
Je-li kulatina při řezání podepřena na obou koncích:
•
Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Tato řetězová pila odpovídá požadavkům platných
bezpečnostních předpisů. Opravy by měly být prováděny
pouze kvalifikovanými osobami při použití originálních
náhradních dílů. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke
značnému ohrožení obsluhy. Doporučujeme vám, abyste
tento návod uložili na bezpečném místě.
Je-li kulatina při řezání podepřena na jednom konci:
•
Nejdříve řežte směrem nahoru do jedné třetiny,
abyste zabránili štípání a potom veďte druhý řez
směrem dolů proti prvnímu řezu.
Ochrana životního prostředí
Řežete-li na svahu (obr. L):
•
Vždy stůjte na svahu nad kmenem.
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Používáte-li při řezání stojan (obr. M):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
•
Umístěte kmen do stabilní polohy. Vždy provádějte
řez vně opěrných bodů stojanu. K zajištění obrobku
použijte svorky nebo řemeny.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Pokoušíte-li se řezat kulatinu ležící na zemi, zajistěte ji
pomocí špalků a klínů. Pracovník nebo jeho pomocníci
by neměli zajišťovat řezaný kmen postavením nebo
posazením se na tento kmen. Zajistěte, aby se řetězová
pila nedostala do kontaktu se zemí.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Údržba
Pravidelná údržba zajišťuje dlouhou provozní životnost
nářadí. Doporučujeme vám pravidelně provádět
následující kontroly.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Množství oleje
Množství oleje v nádržce by nemělo být menší než jedna
čtvrtina maximálního množství.
Řetěz a vodicí lišta pily (obr. G)
•
Po každých několika hodinách použití sejměte vodicí
lištu pily (7) i řetěz (6) a kompletně je očistěte.
•
Při opětovné montáži by měla být vodicí lišta pily
(7) otočena o 180° a hnací kolo řetězu by mělo být
namazáno mazacím otvorem (16). Tímto způsobem
zajistíte rovnoměrné opotřebování celé vodicí lišty
pily.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého
značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité, aby
byly zuby řetězu stále ostré.
Návod k tomuto postupu naleznete na balení brousicí sady.
Pro tento účel doporučujeme zakoupení brousicí sady
Black & Decker (tato sada je k dispozici u autorizovaných
servisů a vybraných dealerů Black & Decker).
GK1730 GK1735 GK1740 GK1930 GK1935 GK1940
Napětí
230
230
230
230
230
230
(Vac)
1700 1700
1700 1850
1850 1850
5500 5500
naprázdno (min-1)
Maximální 30 35
délka řezu (cm)
Množství 100 100
oleje (ml)
Hmotnost 5.55 5.65
(kg)
Třída
II
II
5500 5500
5500 5500
40
30
35
40
100
100
100
100
5.8
5.6
5.7
5.85
II
II
II
II
Příkon
(W)
Otáčky
Výměna opotřebovaných řetězů
Nové řetězy jsou k dispozici u autorizovaných prodejců
nebo servisů Black & Decker. Vždy používejte originální
náhradní díly.
Broušení řetězu
Břity řetězu se při kontaktu se zemí nebo hřebíkem
okamžitě otupí.
Napnutí řetězu
Provádějte pravidelnou kontrolu napnutí řetězu pily.
bezpečnosti
10
Vzor pro EU, číslo
000417274-0001
ES Prohlášení o shodě
GK1730, GK1735, GK1740, GK1930, GK1935, GK1940
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 2002/96/EC,
2002/95/EC, EN 50144, EN 55014, EN61000, EN60745,
2000/14/EC.
Řetězová pila _ 1600 W. Doplněk V
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy
2000/14 EC:
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
LWA (zaručený akustický výkon)
94,2 dB(A)
105,2 dB(A)
104 dB(A)
Pokud hlučnost překročí 85 dB (A),
vždy používejte sluchátka.
Vibrace ruka/paže měřené dle normy
EN 60745: 3,5 m/s2
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Spojené království
31-10-2006
11
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043771 - 27-04-2007
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
14
E14931
WWW.2helpU.com
27 - 10 - 06
GK1730 - KG1735 - GK1740 - GK1930 - GK1935 - GK1940
TYP.
1
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising