D27105 | Black&Decker D27105 COMBINATION SAW Type 2 instruction manual

544666-31 SK
D27105
2
3
4
5
19
19
2
F1
F2
68
67
69
70
F4
F3
9
8
74
G2
G1
73
72
71
8
76
75
73
73
71
G3
G4
6
77 78
7
8
9
10
11
12
13
KOMBINOVANÁ PÍLA
D27105
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Technické údaje
Napätie
V
Príkon
W
Výkon
W
Max. otáčky pílového kotúča min-1
Priemer rezného kotúča
mm
Priemer upínacieho
otvoru kotúča
mm
Hrúbka pílového kotúča
mm
Hrúbka štiepacieho klinu
mm
Doba automatického zastavenia
pílového kotúča
s
Hmotnosť
kg
D27105
230
2,000
1,700
4,100
300-305
Ostré hrany.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Čiastočne zložený stroj
1 škatuľa obsahuje:
1 Vrchný ochranný kryt pre umiestnenie
na stole píly
1 Spodný kryt pre pokosový režim
4 Nohy
2 Kolieska
4 Pätky
1 Paralelný doraz
1 Návod na použitie
1 Schematický výkres
30
2.1 -2.2
2.5
< 10
42
Možnosti rezania
Pokosový režim
Pokos (max. poloha)
Sklon (max. poloha)
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo
Max. záber priečneho
rezu pri 90°
mm
Max. záber pokosového
rezu pri 45°
mm
Max. hĺbka rezu pri 90°
mm
Max. hĺbka šikmého rezu
v polohe 45°
mm
Max. hĺbka rezu pri sklone 45°,
45° pokos
mm
Režim rezania na stole
Max. zárez vľavo/vpravo
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka rezu pri 45°
48°
48°
48°
2°
•
•
205
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
Popis (obr. A1 - A10)
160
155
Vaša kombinovaná píla D27105 je navrhnutá
tak, aby pracovala ako pokosová píla alebo
ako stolová píla a je určená na štyri hlavné
typy rezania:rozrezávanie, prerezávanie,
rezanie pod uhlom a pokosové rezanie. Všetky
pracovné operácie vykonáva ľahko, presne
a bezpečne.
110
100
mm 120/320
mm 81
mm 56
Pokosový režim
V pokosovom režime sa píla používa vo zvislej
polohe, naklonená alebo pod pokosovým uhlom.
Poistky: náradie 230 V10 A v napájacej sieti
Režim rezania na stole
Otočením okolo stredovej osi sa píla použije na
štandardné rozrezávanie a na rezanie širokých
kusov manuálnym tlačením obrobku na ostrie
pílového kotúča.
14
Popis
Pre použitie v režime rezania na stole:
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
A7
41 Pokosový doraz (D271052)
Vypínač Zap/Vyp (rezanie na stole)
Uvoľňovacia páčka stola
Svorka otočnej časti stola
Stôl pokosovej píly
Otočný stôl
Vodítko na pravej strane
Vodítko na ľavej strane
Pohyblivý spodný ochranný kryt pílového
kotúča
9 Uvoľňovacia páčka ochranného krytu
10 Manipulačná rukoväť
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
A3
17
18
19
20
21
22
23
A8
42 Výsuvný stôl (D271058)
A9
43 Posúvacia plošina (D271055)
Posunovacie tyče (DE3454) (nie sú
zobrazené)
Pre použitie vo všetkých režimoch:
A10
44 Zariadenie na trojcestné odsávanie prachu
(D271054)
Manipulačná rukoväť
Spúšťací spínač (pokosový režim)
Pevný horný kryt pílového kotúča
Adaptér odsávania nečistôt
Koliesko
Noha
Pätka
Svorka na nastavenie pokosových rezov
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
Použitie predlžovacieho kábla
Svorka na nastavenie pokosových rezov
Nastavenie výšky
Pracovný stôl píly
Šiepací klin
Horný kryt pílového kotúča
Paralelný doraz
Posunovacia tyč
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto zariadenia (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1.5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Montáž a nastavenie
Doplnkové príslušenstvo
Skôr než zahájite montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
Pre použitie v režime pokosovej píly:
30 Vložka dorazu (DE7120)
A5
31 Nastaviteľný stojan 760 mm (max. výška)
(DE3474)
32 Podporné vodiace tyče 1, 000 mm
(DE3494)
33 Podporné vodiace tyče 500, mm (DE3491)
34 Sklápacia podpera (DE3495)
35 Otočná zarážka (DE3462)
36 Dĺžková zarážka pre krátke obrobky
(používa sa spolu s vodiacimi tyčami [33])
(DE3460)
37 Podpera s odímateľnou zarážkou (DE3495)
38 Podpera s odobratou zarážkou (DE3495)
39 Upínka materiálu (D271051)
Vybalenie stroja a jeho častí
Pri premiestňovaní píly vždy požiadajte
o pomoc iné osoby. Manipulácia s týmto
zariadením je pre jednu osobu príliš
ťažká.
•
•
•
•
Vyberte baliaci materiál z krabice.
Vytiahnite stroj z krabice.
Vyberte zo stroja krabice s dielmi.
Odstráňte zo stroja zostávajúci baliaci
materiál.
Montáž pätky (obr. B)
S namontovanými pätkami je stroj vhodný na
umiestnenie na pracovnom stole. Aby bola
zaistená bezpečná prevádzka, musí byť stroj
k pracovnému stolu pripevnený.
A6
40 Podporný stôl na kolieskach(DE3497)
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stroj pretočte hornou stranou nadol.
Pätku (16) upevnite na každý montážny bod
(51) základne.
Maticu (52) zasuňte do štrbín (53), ktoré
nájdete nad montážnymi bodmi.
Skrutku (54) s nasadenou podložkou (55)
zasuňte do pätky.
Pritiahnite skrutky.
Nohy nasaďte dole popísaným spôsobom.
Nohy zasuňte dole popísaným spôsobom.
Otočte stôl do normálnej polohy.
Pripevnite stroj k pracovnému stolu.
•
•
•
•
•
•
Stroj pretočte hornou stranou nadol.
Povoľte poistnú maticu (59) na prvej nohe
(15).
Zasuňte nohu dovnútra.
Poistnú maticu pritiahnite.
Opakujte tento postup i s ostatnými nohami.
Otočte stôl do normálnej polohy.
Montáž koliesok (obr. D)
•
•
Montáž oporných nôh (obr. C1 a C2)
•
S namontovanými nohami je stroj vhodný
na samostatné umiestnenie v pracovnom
priestore.
• Stroj pretočte hornou stranou nadol.
• Nohy nasaďte dole popísaným spôsobom.
Vezmite na vedomie, že dĺžka predných
a zadných nôh nie je rovnaká. Zadné nohy
sú oproti predným nohám o niečo dlhšie.
Uistite sa, či nohy pripevňujete na správne
miesto.
• Otočte stôl do normálnej polohy. Uistite sa,
či je v rovine; podľa potreby potom upravte
svorkami výšku nôh.
Koliesko (14) nasaďte na osi (60)
umiestnené na oboch stranách stroja.
Na každú koncovú časť osi so závitom
nasaďte plochú podložku (61) a maticu
(62).
Maticu pevne pritiahnite pomocou dodaného
kľúča.
Montáž stroja pre pokosový režim
Montáž spodného ochranného krytu
(obr. E)
Spodný ochranný kryt (63) je pripevnený
k vrchnej doske stola píly.
• Dve upnutia na ľavej strane krytu vložte
do štrbín (64) naľavo od otvoru pílového
kotúča (65). Otočte plastovými skrutkami
proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
• Plochú časť ochranného krytu priložte
k rovine dosky a do štrbiny (66) napravo
od otvoru pílového kotúča pritlačte upnutie.
Otočte plastovými skrutkami proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
• Kryt odmontujete tak, že povolíte skrutky
otočením v smere pohybu hodinových
ručičiek a následne kryt odstránite.
Zadné nohy
• Pripevnite nohu (15) ku každému
z montážnych bodov (56) umiestnených
na spodnom kraji vnútornej strany základne
(obr. C1).
• Pretiahnite prídržnú skrutku (57) otvorom
z vonkajšej strany do rámu a do nôh.
• Na skrutku nasaďte podložku (58) a potom
poistnú maticu (59).
• Pritiahnite poistné matice.
Obrátenie stola s hlavou pily (obr. F1 - F4)
•
Predné nohy
• Pripevnite nohu (15) ku každému
z montážnych bodov (56) umiestnených
na hornom kraji vnútornej strany základne
(obr. C2).
• Na nohy priložte podložku (58).
• Pretiahnite prídržnú skrutku (57) otvorom
z vnútornej strany cez podložku, nohu a rám.
• Naskrutkujte na skrutky poistnú maticu
(59).
• Pritiahnite poistné matice.
•
•
•
•
Zasunutie nôh (obr. C3)
Nohy je možné zasúvať do základne tak, aby sa
dal stroj používať na pracovnom stole.
16
Stôl s pílou (19) pridržte jednou rukou
a zatlačte uvoľňovaciu páčku stola (2)
smerom doprava (obr. F1).
Zatlačte stôl v prednej časti smerom nadol
(obr. F2) a pretočte ho naopak až bude
motorová časť hore a doska (67) zapadne
do poistného zariadenia (68) (obr. F3).
Uvoľňovaciu páčku (69) tlačte dozadu, zatiaľ
čo budete držať hlavu dole pokiaľ nebude
možné pružinový nosný mechanizmus (70)
vyzdvihnúť z uloženia von (obr. F4).
Nosný mechanizmus zdvihnite nahor.
Pevne pridržte hlavu a umožnite, aby
bola hlava presunutá pružinou nahor
do pokojovej polohy.
Nasadenie pílového kotúča (obr. G1 - G4)
Nikdy nestláčajte poistné tlačidlo
hriadeľa, pokiaľ sa pílový kotúč otáča.
Zuby nového pílového kotúča sú
veľmi ostré a môžu byť preto veľmi
nebezpečné.
•
•
•
Po inštalácii pílového kotúča sa uistite,
či je ochranný kryt dole a či je jeho
skrutka je bezpečne utiahnutá.
Pílové kotúče meňte vždy v pokosovom
režime píly. Maximálny priemer pílového
kotúča je 305 mm. Minimálny priemer
je 300 mm.
Stlačte uvoľňovaciu páčku ochranného krytu
(9) tak, aby sa uvoľnil spodný ochranný kryt
(8), potom spodný kryt zvihnite čo najviac
ako bude možné (obr. G1).
Dostatočne povoľte skrutku ochranného
krytu (71), aby bolo možné kryt (72)
nadvihnúť tak, aby sa sprístupnila poistná
skrutka pílového kotúča (73) (obr. G2).
So spodným ochranným krytom pridržaným
vo zdvihnutej polohe skrutkou (71), stlačte
jednou rukou poistné tlačidlo hriadeľa
(74) (obr. G1) a druhou rukou pomocou
dodaného kľúča povoľte otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek z ľavej strany
pritiahnutú skrutku pílového kotúča (73)
(obr. G3).
Nastavovanie stroja v pokosovom
režime
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už
vo výrobe. Pokiaľ je nutné previesť opätovné
nastavenie vďaka doprave, prevážaniu alebo
z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako raz
pílu nastavíte, malo by toto presné nastavenie
zostať zachované.
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k pravítku (obr. H1 - H3)
•
•
•
Poistné tlačidlo hriadeľa použijete
tak, že stlačíte tlačidlo tak, ako je
znázornené na obrázku a hriadeľom
budete otáčať pokiaľ poistka hriadeľa
nezaskočí. Tlačidlo držte naďalej
stisnuté tak, aby sa hriadeľ neotáčal
(74, obr. G1).
•
•
•
•
•
•
•
Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80), aby sa otočný stôl
(5) uvoľnil (obr. H1).
Pootočte stolom tak, aby bola západka
v polohe náklonu 0°. Skrutku nedoťahujte.
Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie
temer zapadalo do výrezu (81).
Uhlomer (82) priložte oproti ľavej strane (7)
vodítka a pílového kotúča (76) (obr. H2).
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov
ozubenia.
•
Odstráňte poistnú skrutku pílového kotúča
(73) a vonkajšiu objímku hriadeľa (75)
(obr. G4).
Pílový kotúč (76) nasaďte na výstupok
(77) nachádzajúci sa na vnútornej objímke
hriadeľa (78) a uistite sa, či ozubenie
spodného okraja pílového kotúča smeruje
smerom k zadnej časti píly (smerom
od obsluhy).
Nasaďte späť vonkajšiu objímku hriadeľa.
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek súčasne s pridržaným zapadnutým
poistným tlačidlom hriadeľa druhou rukou
poistnú skrutku pílového kotúča (73)
dotiahnite.
Ochranný kryt (72) posuňte nadol tak, aby
celkom zakrýval poistnú skrutku pílového
kotúča (73) (obr. G2).
Dotiahnite skrutku ochranného krytu (71).
•
•
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Povoľte skrutky (83) (obr. H3) a posuňte
zostavu mierky otočného stola vľavo
alebo vpravo, pokiaľ nebude pílový kotúč
po odmeraní uhlomerom v polohe 90°
k vodítku (obr. H2).
Dotiahnite späť skrutky (83) (obr. H3).
V tejto časti nevenujte ešte pozornosť
odčítaniu ukazatovateľa pokosu.
Nastavenie ukazovateľa pokosu (obr. H1
- H4)
•
•
•
17
Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80), aby sa otočný stôl
(5) uvoľnil (obr. H1).
S povolenou skrutkou na nastavenie
pokosu pootáčajte ramenom pokosu okolo
nuly a ponechajte západku nastavenia
pokosu zaskočiť na miesto.
Sledujte ukazovateľ (84) a mierku pokosu
(85) (obr. H4). Pokiaľ ukazovateľ neukazuje
Kontrola a nastavenie uhla sklonu (obr. I1,
J a K)
presne nulovú polohu, povoľte skrutku
(86), posuňte ukazovateľ tak, aby ukazoval
presne 0° a skrutku naspäť pritiahnite.
•
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k stolu (obr. I1 - I3)
• Povoľte nastavovaciu skrutku sklonu (17)
(obr. I1).
• Zatlačte hlavu píly vpravo, aby ste presne
zaistili jej zvislú polohu a pritiahnite upínaciu
rukoväť na nastavenie uhla.
• Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie
temer zapadalo do výrezu (81).
• Priložte uhlomer (82) na stôl tak, aby
smeroval nahor oproti pílovému kotúču (76)
(obr. I2).
•
•
•
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov
ozubenia.
•
•
•
Povoľte upínaciu skrutku vodítka (91)
a hornú časť bočného vodítka presuňte čo
najviac vľavo (obr. J).
Povoľte skrutku na nastavenie sklonu (17)
(obr. I1) a pomocou pomocnej zarážky
nastaveného uhla (93) pootočenej bokom
presuňte rúčku píly vľavo až bude uhlová
zarážka (94) oproti zarážke sklonu (95)
(obr. K). Toto je poloha sklonu 45°.
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Pritiahnite skrutku uhlovej zarážky (95)
podľa potreby dovnútra alebo von, až
pokým nebude ukazovateľ (88) udávať
polohu 45° s uhlovou zarážkou v polohe
oproti zarážke sklonu.
Kontrola a nastavenie stredného uhla sklonu
(obr. I1, J a L)
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Povoľte nastavovaciu skrutku sklonu
(17) (obr. I1) a pritiahnite skrutku zarážky
nastavenia zvislej polohy (87) (obr. I3)
dovnútra alebo von tak, aby bol pílový kotúč
pri meraní uhlomerom vzhľadom k stolu
v polohe 90° (obr. I2).
Pokiaľ ukazovateľ sklonu (88) neukazuje
nulovú polohu na mierke (89), povoľte
poistnú skrutku ukazovateľa (90) a podľa
potreby ukazovateľ posuňte (obr. I3).
Stredný uhol sklonu je prednastavený na 30°,
pričom umožňuje rýchle nastavenie rezania
okrajov.
• Povoľte upínaciu skrutku vodítka (91)
a hornú časť bočného vodítka presuňte čo
najviac vľavo (obr. J).
• Povoľte skrutku na nastavenie sklonu (17)
(obr. I1) a pomocou pomocnej zarážky
nastaveného uhla (93) pootočenej bokom
presuňte rúčku píly vľavo až bude uhlová
zarážka (96) oproti pomocnej zarážke
nastaveného uhla (93) (obr. L). Toto je
poloha sklonu 30°.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Pritiahnite skrutku uhlovej zarážky (96)
podľa potreby dovnútra alebo von, až pokým
nebude ukazovateľ (88) udávať polohu 30° s
uhlovou zarážkou v polohe oproti pomocnej
zarážke nastaveného uhla.
Nastavenie vodítka (obr. J)
Hornú časť ľavej strany vodítka je možné
nastaviť doľava, aby sa vytvoril priestor pre
prevedenie plného náklonu píly 48° vľavo.
Vodítko (7) nastavíte nasledovne:
• Povoľte upínaciu skrutku vodítka (91)
a hornú časť bočného vodítka presuňte
doľava.
• Preveďte s vypnutou pílou chod naprázdno
a skontrolujte si vôľu. Nastavte vodítko tak,
aby bolo čo najbližšie k pílovému kotúču
a bola tak zaistená maximálna podpora
pri vedení obrobku bez ovplyvňovania
pohybom ramena hore a dole.
• Upínaciu skrutku bezpečne pritiahnite.
Montáž stroja pre režim stolovej
píly
Zmena pokosového režimu na režim stolovej
píly (obr. A1, M1 - M5)
•
Vodiaca drážka vodítka (92) sa môže
zanášať pilinami. Na prečistenie drážky
použite špajlu alebo piliny vyfúknite
vzduchovým prúdom nízkeho tlaku.
•
18
Pílový kotúč nastavte do polohy 0° priečneho
rezu so zaistenou svorkou otočnej časti
stola (3) (obr. A1).
Dostatočne uvoľnite upínaciu skrutku
štiepacieho klinu (97) tak, aby bolo možné
štiepací klin dostať do montážnej drážky
(obr. M1).
•
•
•
•
•
•
•
Štiepací klin (20) vyberte z miesta uloženia
v základni.
Stlačte uvoľňovaciu páčku ochranného krytu
(9) tak, aby sa uvoľnil ochranný kryt pílového
kotúča (8), potom tento kryt zvihnite čo
najviac ako bude možné (obr. G1).
Nosnú časť štiepacieho noža (98) zasuňte
do montážnej drážky (99) (obr. M1).
Upínaciu skrutku pritiahnite.
Pritlačte páčku (100) tak, aby pružinový
mechanismus hornej časti vodítka (7) zostal
oproti otočnému stolu (obr. M2)
Stiahnite dole hlavu píly.
Uvoľňovaciu páčku (69) zatlačte dozadu
(obr. M3).
Nosný mechanizmus (70) pritlačte dole až
pokým zárezy (101) nezapadnú na miesto
(102) (obr. M3).
Pripevnenie horného krytu pílového kotúča
(obr. O)
Horný ochranný kryt (21) je skonštruovaný
tak, aby sa rýchlo a jednoducho pripojil
k štiepaciemu klinu (20), akonáhle bola píla
prestavaná na režim stolovej píly.
• Uvoľnite krídlovú maticu (105).
• Ochranný kryt uchopte vo zvislej polohe
a zarovnajte drážku na zadnej strane krytu
so štiepacím klinom.
• Spustite ochranný kryt cez štiepací klin (20)
a uistite sa, či násada zasahuje do drážky.
• Otočte ochranný kryt do vodorovnej polohy
a zaistite ho pomocou skrutky (106).
• Dotiahnite krídlovú maticu.
Nikdy pílu nepoužívajte v režime
stolovej píly bez správne nasadeného
horného ochranného krytu.
Pílový kotúč by nemal zasahovať
do spodného ochranného krytu.
•
•
Montáž a nastavenie paralelného dorazu
(obr. P1 - P5)
Zatlačte uvoľňovaciu páčku stola (2)
vpravo, zdvihnite predný okraj stola (4)
(obr. M4) a pretočte ho späť o 180°
pokiaľ do poistného zariadenia stola (68)
automaticky nezaskočia západky poistného
zariadenia zaisťujúce stroj v režime stolovej
píly (obr. M5).
Vyberte spodný ochranný kryt.
Paralelný doraz (22) sa dá pripevniť na obe
strany kotúča.
• Podložku (107) presuňte vľavo alebo vpravo
(obr. P1). Upínacia doska sa uchytí za
predný okraj stola.
• Doraz posuňte nahor oproti kotúču.
• Stlačte páčku (108) dole tak, aby bol doraz
vo svojej polohe zaistený.
• Skontrolujte, či je doraz rovnobežne
s pílovým kotúčom.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Povoľte poistné gombíky (109) a presuňte
vodítko dozadu tak, aby bol prístup
k nastavovacím skrutkám (110) umiestneným
na hornej časti vodítka (obr. P2).
• Pomocou kľúča povoľte nastavovacie
skrutky, ktoré pripevňujú podložku vodítka
k držiaku vodítka.
• Vodítko nastavte tak, aby bolo rovnobežné
s pílovým kotúčom. Kontrolu preveďte
zmeraním vzdialenosti medzi vodítkom
a pílovým kotúčom na prednej a zadnej
strane pílového kotúča.
• Po dokončení nastavenia opäť dotiahnite
nastavovacie skrutky a opäť skontrolujte, či
je vodítko rovnobežné s pílovým kotúčom.
• Skontrolujte, či ukazovateľ (111) ukazuje
na mierke nulovú polohu (obr. P3). Pokiaľ
ukazovateľ neukazuje presne nulovú
polohu, povoľte skrutku (112), posuňte
Nastavenie štiepacieho klinu (obr. N1 a N2)
Pokiaľ má byť vykonané nastavenie
štiepacieho klinu (20), je najlepšie
pílu pretočiť do pokosového režimu
(obr. N2). Postupujte spôsobom
popísaným v kapitole „Zmena režimu
stolovej píly na pokosový režim“.
Správna poloha je taká, aby nebol vrchol
štiepacieho klinu viac ako 2 mm pod najvyšším
zubom pílového kotúča a zakrivená časť bola
najviac 3 - 8 mm od špicov zubov pílového
kotúča (obr. N1).
•
•
•
•
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Povoľte skrutky (102) pokiaľ budete
nastavovať vodorovnú polohu štiepacieho
klinu.
Povoľte skrutky (103) pokiaľ budete
nastavovať zvislú polohu štiepacieho
klinu.
Skrutky bezpečne pritiahnite.
19
•
ukazovateľ tak, aby ukazoval presne 0°
a skrutku naspäť pritiahnite.
Východiskové nastavenie dorazu je po pravej
strane pílového kotúča.
Prípravu dorazu na použitie na ľavej strane
pílového kotúča preveďte nasledovne (obr. P4):
• Vyberte zaisťovacie skrutky (109).
• Vysuňte profil dorazu (113) von z držiaku.
• Držiak (114) otočte dokola a naskrutkujte
späť zaisťovacie skrutky.
• Doraz zasuňte do držiaku.
• Pritiahnite zaisťovacie skrutky.
•
•
Maticu uvoľnite o niekoľko otáčok (118)
a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
nastavovaciu dorazovú skrutku pravého
uhla, ktorá je vo zvislej polohe (119) (obr. Q4)
tak, aby bolo pravítko v kolmej polohe (90°)
vzhľadom k pílovému kotúču. Preveďte
kontrolu pomocou uhlomera (obr. Q3).
Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (117).
Skontrolujte, či ukazovateľ (120) ukazuje
na mierke nulovú polohu (121). Podľa
potreby preveďte nastavenie.
Zmena režimu stolovej píly na pokosový
režim (obr. A3, E a M1)
Doraz je obojstranný: obrobok je možné
zavádzať pozdĺž 75 mm alebo pozdĺž 11 mm
plochy tak, aby bolo umožnené použitie
posunovacej tyče, pokiaľ režeme tenký materiál
(obr P5).
• Nastavenie 11 mm vykonáme tak, že
povolíme poistné skrutky vodítka (109)
a vysunieme vodítko (113) von z držiaku
(114).
• Vodítko otočíme a znovu upevníme
k držiaku podľa obrázku (obr. P5).
• Nastavenie plnej výšky 75 mm vykonáme
tak, že zasunieme vodítko do držiaku širšou
stranou vo zvislej polohe (obr. P4).
•
•
•
•
•
•
•
11 mm profil používame na prerezávanie
nízkych obrobkov tak, aby bol umožnený
prístup posunovacej tyče medzi pílový
kotúč a vodítko.
Zadný koniec vodítka by mal byť
v jednej úrovni s prednou časťou
štiepacieho klinu.
Odmontujte paralelný doraz (22), alebo
pokosový doraz, pokiaľ je osadený
(obr. A3).
Odstráňte vrchný ochranný kryt (21).
Odmontujte (63) spodný ochranný kryt
(obr. E).
Pokračujte postupom popísaným v kapitole
„Obrátenie pílovej hlavy a stolu naopak“.
Pridržte ochranný kryt kotúča (8), uvoľnite
upínaciu skrutku štiepacieho klinu (97)
a odstráňte štiepací klin (20) (obr. M1).
Spusťte dole ochranný kryt pílového kotúča
Štiepací klin uskladnite na určenom mieste
v základni.
Pokyny na obsluhu
•
•
•
Montáž a nastavenie pokosového dorazu
(obr. Q1 - Q4)
•
Pokosový doraz (D271052) je k dispozícii
ako príslušenstvo. Pokosový doraz (41) môže
byť použitý pri prevádzaní pokosových rezov
pokiaľ sa píla nachádza v režime stolovej píly
(obr. Q1).
• Povoľte upínaciu skrutku (115) a vyklopte
vodiacu tyč (116) von (obr. Q2). Upínaciu
skrutku pritiahnite.
• Vodítko posuňte na ľavú stranu stola (obr.
Q3).
• Povoľte zaisťovaciu skrutku (117).
• Priložte uhlomer (82) medzi vodítko (41)
a pílový kotúč (76).
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Zaistite, aby bol obrábaný materiál
pevne upnutý.
Na náradie príliš netlačte a na pílový
kotúč netlačte z boku.
Vyvarujte sa preťažovaniu náradia.
Pred zahájením prevádzky:
• Vždy nainštalujte zodpovedajúci
pílový kotúč. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče. Maximálne
otáčky píly nesmú prekročiť maximálne
povolené otáčky pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
• Dbajte na to, aby pílový kotúč vždy rezal
voľne. Nerobte to nasilu.
• Pred zahájením rezania počkajte, pokiaľ
motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
20
Zapnutie a vypnutie (obr. R1 - R3)
-
Tento stroj má dva nezávislé spúšťacie systémy.
V pokosovom režime sa používa spúšťací spínač
(11) (obr. R1). V režime stolovej píly sa používa
vypínač Zap/Vyp (1) (obr. R2).
-
Pokosový režim (obr. R1)
Otvor (122) v spúšťacom mechanizme je určený
na vloženie zámku, aby bolo možné spínač
uzamknúť.
• Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač
(11).
• Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
-
-
Režim stolovej píly (obr. R2 a R3)
Hlavný spínač ponúka početné výhody:
- vypínaciu funkciu pri nulovom napätí: ak
dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu
napájania, musí byť spínač úmyselne znovu
zapnutý.
- ochranu pred preťažením motora: ak dôjde
k preťaženiu motora, bude odpojené jeho
napájanie. V takom prípade nechajte motor
dve minúty vychladnúť a potom stisnite
zelené tlačidlo.
- mimoriadnu bezpečnosť: sklápací
bezpečnostný kryt (123) môže byť zaistený
pomocou visiaceho zámku, ktorý precháza
otvormi (124 a 125). Kryt slúži taktiež ako
„rýchlo vyhľadateľný“ núdzový vypínač, ktorý
funguje tak, že tlakom z prednej časti krytu
bude stlačené tlačidlo stop.
• Pílu spustíte stiskom zeleného tlačidla (126).
• Ak chcete pílu vypnúť, stisnite červené
tlačidlo (127).
Stisnutím páčky uvoľnenia krytu bude hlava
píly odistená. Spustením hlavy píly nadol sa
zatiahne pohyblivý spodný ochranný kryt.
Nikdy sa nesnažte po dokončení rezu brániť
návratu spodného ochranného krytu späť
do parkovacej polohy.
Minimálna dĺžka odrezku je 10 mm.
Pokiaľ režete krátky obrobok (min. 190 mm
vľavo alebo vpravo od pílového kotúča),
je odoporučené použiť doplnkové svorky
obrobku.
Pokiaľ režete úseky UPVC, mali by ste
ich preložiť zospodu spevňujúcim dielom
vytvoreným z dreveného doplnkového
profilu, aby bola dodržaná rovnaká rovina
podávania.
Zvislé priame rezanie (obr. S1)
•
Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80).
• Nechajte západku nastavenia uhlu
zapadnúť do polohy 0° a poistnú skrutku
na nastavenie uhlu dotiahnite.
• Dosku, ktorú budete rezať, oprite o vodítko
(7).
• Uchopte rukoväť (10) a pritlačte poistnú
páčku ochranného krytu (9).
• Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač
(11).
• Pritlačte hlavu píly tak, aby mohol pílový
kotúč rezať cez dosku a ostrie takmer
zapadalo do výrezu (81).
• Po dokončení rezu uvoľnite stisk vypínača
a počkajte, až sa pílový kotúč úplne zastaví.
Až potom vráťte hlavu do hornej pokojovej
polohy.
Uzamknutie spínačov
• Pokiaľ chcete zabrániť neoprávnenému
použitiu píly, uzamknite oba spínače
visacimi zámkami.
Zvislé pokosové rezanie (obr. S2)
•
Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80). Otočný stôl natočte
vľavo alebo vpravo do požadovaného
uhla.
• Západka pokosu sa automaticky umiestni
v polohe 15°, 22. 5°, 35. 3° a 45° rovnako
vľavo i vpravo. Pokiaľ je požadovaný uhol
medzi týmito polohami, pevne pridržte
hlavu píly a zaistite ju pritiahnutím skrutky
na nastavenie pokosu.
• Pred rezaním zaistite, aby bola skrutka
pevne dotiahnutá.
• Ďalej pokračujte spôsobom popísaným
v časti pre rezanie zvislých priamych
rezov.
Základné rezy
Rezanie v pokosovom režime
Prevádzka bez ochranných krytov je
nebezpečná. Behom rezania musia byť
upevnené ochranné kryty.
• Uistite sa, či nie je spodný ochranný kryt
zanesený pilinami.
• Pri rezaní neželezných materiálov si
obrobok vždy upnite.
Všeobecné pokyny na obsluhu
- V pokosovom režime sa hlava píly
automaticky zaistí v hornej „parkovacej“
polohe.
21
Pokiaľ vykonávate skosenie konca
dreveného obrobku s malým odrezkom,
umiestnite obrobok tak, aby bol odrezok
na tej strane pílového kotúča, kde kotúč
zviera s vodítkom väčší uhol:
ľavý pokos,
odrezok vpravo
pravý pokos, odrezok vľavo
Rezanie pod uhlom (obr. S3)
Uhol rezania je možné nastaviť od 48° vľavo
až po 2° vpravo a rez môže byť vykonaný
s otočným stolom nastaveným od nuly po
maximálne natočenie 45° vľavo alebo vpravo.
• Povoľte upínaciu skrutku vodítka (89)
a hornú časť bočného vodítka presuňte čo
najviac vľavo.
• Povoľte skrutku upnutia pokosu (17)
a nastavte uhol podľa potreby.
• Skrutku pevne dotiahnite.
• Ďalej pokračujte spôsobom popísaným
v časti pre rezanie zvislých priamych rezov.
•
•
SCHRÁNKA
S 8 STENAMI
Rezanie základných líšt
Rezanie základných líšt sa prevádza pod uhlom
sklonu 45°.
• Pred vykonaním akéhokoľvek rezu si ho
skúste na nečisto bez zapnutej píly.
• Všetky rezy sa robia tak, že zadnú stranu
lišty položíme na plocho na pílu.
Pokiaľ sa pri jednotlivých rezoch uhly
líšia, skontrolujte, či sú upínacie skrutky
nastavenia jednotlivých uhlov pevne
dotiahnuté. Po akejkoľvek zmene
sklonu alebo pokosu musia byť tieto
skrutky dotiahnuté.
•
SCHRÁNKA SO
6 STENAMI
NASTAVTE TENTO UHOL SKLONU NA PÍLE
Kombinovaný rez (obr T1 - T4)
Kombinovaný rez je rez pod dvoma uhlami
súčasne, pokosom (obr. T1) a skosením
(obr. T2). Tento druh rezu sa používa na tvorbu
rámčekov alebo boxov so šikmými stranami ako
je napríklad na obrázku T3.
•
SCHRÁNKA SO
4 STENAMI
UHOL BOČNEJ ČASTI BOXU
(UHOL „A“)
NASTAVTE TENTO POKOSOVÝ UHOL
NA PÍLE
nastavenie pokosu píly (23°). Podobným
spôsobom sledovaním zvislej rôznobežky
nahor či nadol dostanete nastavenie uhla
sklonu píly (40°). Vždy spravte niekoľko
rezov na odrezkoch pre kontrolu nastavenia
píly.
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si ľavý bok rezu.
- Pravý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si ľavý bok rezu.
Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže
pri voľbe správneho nastavenia sklonu
a pokosu najbežnejších kombinovaných
rezov. Tabuľku používajte takým spôsobom,
že zvolíte požadovaný uhol „A“ (obr. T4)
vášho projektu a nájdete tento uhol
v zodpovedajúcom oblúku tabuľky. Z tohto
bodu hľadajte v tabuľke priamo dole presný
uhol sklonu a priamo naprieč nájdete
presný uhol pokosu.
Nastavte vašu pílu na predpísané uhly
a preveďte niekoľko skúšobných rezov.
Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely
pasovať.
Príklad: Na výrobu boxu so 4 stenami
s vnútorným sklonom 25° (uhol „A“) (obr. T4)
použite oblúk vpravo hore. Vyhľadajte na
oblúkovej mierke 25°. Sledujte na každej
strane vodorovnú rôznobežku a dostanete
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok rezu.
- Pravý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok rezu.
Rezanie čela lišty
Rezanie čela lišty sa robí v kombinovanom
pokose. Na dosiahnutie extrémnej presnosti
má vaša píla prednastavené uhlové polohy
na 35. 3° pokos a 30° sklon. Tieto polohy sú
22
štandardné pre čelá líšt s uhlami 45° hore
a 45° dole.
•
•
•
Pred konečným rezom si spravte testovací
rez na odrezku materiálu.
Všetky rezy sa robia s ľavým skosením
a so zadnou stranou lišty položenou oproti
základni.
•
Nikdy netlačte alebo nedržte voľnú
alebo odrezanú časť obrobku.
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• Horná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vpravo.
• Uložte si ľavý bok rezu.
- Pravý bok
• Spodná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vľavo.
• Uložte si ľavý bok rezu.
Pri pozdĺžnom rezaní malých obrobkov
vždy používajte posunovaciu tyč.
Šikmé rezy (obr. U2)
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní pozdĺžnych
rezov.
Priečne rezy (obr. V1)
• Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča.
• Nastavte uhol vodítka pokosu na hodnotu
0°.
• Postupujte ako pri rozrezávaní, len
na tlačenie obrobku na pílový kotúč
používajte pokosový doraz.
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• Spodná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vľavo.
• Uložte si pravý bok rezu.
- Pravý bok
• Horná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vpravo.
• Uložte si pravý bok rezu.
Šikmé priečne rezy
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
Rezanie v režime stolovej píly
•
•
•
kotúč silou. Otáčky pílového kotúča by mali
byť konštantné.
Ak sa blížite k pílovému kotúču, nezabúdajte
použiť posunovaciu tyč (23).
Po ukončení rezu pílu vypnite, počkajte, až
sa pílový kotúč zastaví a vyberte obrobok
zo stola píly.
Vždy používajte štiepací klin.
Zaistite, aby boli štiepací klin a ochranný
kryt rezného kotúča presne vyrovnané.
Vždy zaistite, aby bol uhol rezu nastavený
a zaistený v polohe 0°.
Pokosové rezy (obr. V2)
• Nastavte pokosový doraz na požadovaný
uhol rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
V tomto režime nerežte kovy.
Doplnkové príslušenstvo
Rozrezávanie (obr. U1 a U3)
• Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča.
• Nastavte paralelný doraz do požadovanej
vzdialenosti.
• Položte obrobok plochou stranou
na pracovný stôl píly a oprite ho o pravítko.
Umiestnite obrobok do vzdialenosti asi
25 mm od pílového kotúča.
• Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
• Zapnite pílu a počkajte, pokiaľ pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Pomaly posúvajte obrobok pod horný kryt
pílového kotúča a pritláčajte ho k pravítku.
Nechajte zuby pílového kotúča prevádzať
rezanie a nepretláčajte obrobok cez pílový
Pred montážou akéhokoľvek
príslušenstva stroj vždy vypnite.
Sada odsávania nečistôt (obr. A1, A3
a A10)
Tento stroj je vybavený troma miestami
na odsávanie nečistôt, ktoré je možné použiť
vo všetkých prevádzkových režimoch.
• Pokiaľ režete drevo, pripojte k píle odsávacie
zariadenie zodpovedajúce príslušným
predpisom, ktoré sa týkajú emisií prachu.
Pripojenie - pokosová poloha
• Jednu vývodnú hadicu pripojte k spodnému
ochrannému krytu.
23
•
•
•
Jednu vývodnú hadicu pripojte
k výstupnému otvoru malého prierezu
a jednu k výstupnému otvoru veľkého
prierezu; použite zodpovedajúce hubice.
Hadice napojte na trojcestný spoj.
K jednodielnemu výstupu spoja pripojte
hadicu odsávača nečistôt.
Výsuvný stolík (obr. A9)
Výsuvný stolík (43) umožňuje umiestnenie
dosák na ľavej strane od pílového kotúča
s rozmermi až 1200 x 900 mm.
Vodiace tyče sú namontované na robustné
výlisky zo zliatiny, ktoré je možné rýchlo odpojiť
od stroja a ktoré sú nastaviteľné vo všetkých
smeroch.
Doraz s mierkou po celej dĺžke spája možnosť
rýchleho nastavenia zarážky s možnosťou
nastavenia podpery pre úzke obrobky.
Pripojenie - poloha stolovej píly
• Vymeňte ochranný kryt pílového kotúča za
ochranný kryt dodaný v sade na odsávanie
nečistôt a pripojte k nemu hadicu
prichádzajúcu od spodného ochranného
krytu.
• Postupujte ďalej ako je popísané v postupe
pre pokosovú polohu.
Ochranný kryt stolovej píly
V krajinách, kde je ochranný kryt typu Suva
vyžadovaný zákonom je dodávaný štandardne.
V ostatných krajinách je možné jeho dokúpenie
ako príslušenstvo.
Dodatočné podpery / dĺžková zarážka pre
pokosový režim (obr. A5)
Preprava (obr. W)
Dodatočné podpery a dĺžkovú zarážku môžete
pripevniť na stranu po ľavej ruke alebo na stranu
po pravej ruke alebo na obe strany, pokiaľ máte
sady dve.
• Na dve podporné vodiace tyče (32 a 33)
pripevnite položky 31 - 39.
• Na vykonávanie priečnych rezov 210 mm
širokých dosák (s hrúbkou 15 mm) použite
sklápaciu podperu (34).
Stroj vždy prepravujte zložený
v pokosovom režime s pripevneným
horným ochranným krytom.
Prepravné kolieska umožňujú jednoduchšiu
prepravu stroja.
• Zadné nohy zložte do základne.
• Predné nohy vysuňte zo základne von.
• Stroj zdvíhajte uchopením za nohy.
Podporný stôl na kolieskach (obr. A6)
Pri premiestňovaní píly vždy požiadajte
o pomoc iné osoby. Manipulácia s týmto
zariadením je pre jednu osobu príliš
ťažká.
Stôl (40) sa používa k podopieranie dlhých
obrobkov. V pokosovom režime môže byť
stôl pripevnený na stranu po ľavej ruke alebo
na stranu po pravej ruke alebo na obe strany,
pokiaľ máte dva stoly. V režime stolovej píly
môže byť tiež upevnený z prednej alebo zo
zadnej strany píly.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
Bočný výsuvný stôl (obr. A8)
Pomocou bočného výsuvného stola je možné
zväčšiť vzdialenosť dorazu od pílového kotúča
na 600 mm alebo viac, v závislosti od dĺžky
tyče upevnenej k stroju a od polohy uchytenia
k stolu. Bočný výsuvný stolík sa musí použiť
v spojení s podpornými vodiacimi tyčami
(33) (voliteľné rozšírenie). Výsuvný stolík
je na prednom kraji vybavený mierkou a je
pripevnený k robustnému podstavcu, ktorý je
pripevnený k vodiacim tyčiam.
• Výsuvný stolík upevnite k pravej strane
stroja, aby mierka oboch stolov na seba
naväzovala.
Mazanie
Ložiská motora sú vodotesné a z výroby
premazané.
• Pravidelne ľahko naolejujte povrch otočného
stola v mieste, kde sa vysúva z okraja
pevného stola.
• Pravidelně mažte závit skrutky na nastavenie
hĺbky rezu.
• Pravidelne čistite suchou kefkou časti, kde
sa hromadia piliny a úlomky.
24
Vystredenie (obr X1 - X3)
Prehlásenie o zhode
Odstranenie medzery medzi dvoma stolmi
vykonáte nasledovne:
• Stroj otočte do režimu stolovej píly.
• Uvoľnite skrutky (129) a odstráňte prídržnú
doštičku (128).
• Povoľte skrutku (130) výstredníka (131).
• Otáčajte výstredníkom pomocou špicatých
klieští na ohýbanie drôtu.
• Nastavený výstredník kliešťami pridržte
a utiahnite skrutku.
• Vložte späť prídržnú doštičku a dotiahnite
skrutky.
• Stroj otočte do pokosového režimu.
Skontrolujte, akú silu treba vynaložiť na
naklopenie píly. Pokiaľ je nutné vynaložiť
príliš veľkú silu, opakujte vyššie uvedený
postup nastavenia.
D27105
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Úroveň akustického tlaku podľa noriem
86/188/EEC a 98/37/EEC, meraná podľa normy
EN 61029-2-11:
LpA (akustický tlak)
89. 6 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
100. 6 dB(A)
* prenášané na obsluhu
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Meraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy EN 61029-2-11:
< 2, 5 m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Riaditeľ technického a vývojového oddelenia
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
25
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní stacionárneho elektrického
náradia dodržujte vždy bezpečnostné
predpisy plané vo Vašej krajine, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom alebo
riziko iného poranenia. Pred použitím tohto
výrobku si riadne preštudujte celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné
ďalšie použitie.
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s
náradím v podmienkach s vysokou vlhkosťou.
Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy
(250 - 300 luxov). Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru
alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých
alebo výbušných kvapalín a plynov.
Držte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa
dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné
oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami
náradia. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy. Ak pracujete vonku,
používajte pokiaľ možno gumené rukavice
a nekĺzavú obuv.
Prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte respirátor proti prachu
alebo ochranný štít. Ak sú tieto čiastočky
horúce, používajte tiež vhodnú pracovnú
zásteru. Používajte vždy vhodnú ochranu
sluchu. Vždy noste ochrannú prilbu.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom. Nevystavujte telo
kontaktu s uzemnenými povrchmi (napríklad
s potrubiami, radiátormi, sporákmi
a chladničkami). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
•
•
•
•
26
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte. Premýšľajte. Pokiaľ ste unavení,
prácu prerušte.
Upnite si obrobok. Na pripevnenie
obrobku používajte svorky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie a umožňuje to manipuláciu
s náradím oboma rukami.
Pripojenie zariadenia na odsávanie
prachu. Ak je náradie vybavené možnosťou
pripojenia odsávania alebo zbernej nádoby,
zaistite, aby boli riadne pripojené a správne
používané.
Odpratanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov. Pred spustením náradia sa vždy
uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble. Pred použitím tieto
káble prehliadnite a pokiaľ sú poškodené,
tak ich vymeňte. Ak používate náradie
vonku, používajte iba predlžovací kábel
určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto
označený.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená pre
výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené. Na náradie príliš netlačte.
Pozor! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií než je odporučené
v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím starostlivo skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu náradia alebo napájacieho
kábla. Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebenie jednotlivých
častí, poškodenie ochranných krytov a spínačov
a ďalších prvkov, ktoré môžu ovplyvniť správny
chod náradia. Zaistite, aby bol chod náradia
celkom v poriadku a aby náradie správne plnilo
funkciu, na ktorú je určené. Ak je náradie alebo
akákoľvek jeho časť poškodená, nepoužívajte
ju. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Zničené
alebo iné poškodené diely nechajte vymeniť
v značkovom servise D EWALT. Nikdy sa
nepokúšajte prevádzať akékoľvek opravy
sami.
•
•
•
•
•
•
Vypínajte náradie. Ak chcete ponechať
náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte,
dokiaľ sa úplne nezastaví. Ak sa náradie
nepoužíva, pred výmenou častí náradia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred
prevádzaním údržby vždy odpojte napájací
kábel.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Pred pripojením napájacieho kábla k sieti
sa uistite, či je náradie vypnuté.
Zamedzte poškodeniu napájacieho
kábla. Nešklbte a neťahajte za kábel pri
jeho vyťahovaní zo zásuvky. Kábel neklaďte
tak, aby prechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia.
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu
detí.
Prevádzajte údržbu starostlivo. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v čistom a bezchybnom
technickom stave. Pri údržbe a výmene
príslušenstva sa riaďte pokynmi. Udržujte
všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté,
suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Opravy. Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu D E WALT. Opravy
by mali byť vykonávané kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných
prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové
pily
•
•
•
•
•
Pred zahájením akejkoľvek činnosti sa
uistite, či sú všetky uzatváracie kľučky
a prídržné svorky pritiahnuté.
Bez nainštalovaného ochranného krytu
s náradím nepracujte; taktiež s náradím
nepracujte, pokiaľ ochranný kryt nefunguje
alebo nie je riadne udržiavaný.
Nikdy nestrkajte ruky do oblasti ostria,
pokiaľ je píla pod napätím.
Nikdy sa nepokúšajte pílu rýchlo zastaviť
zablokovaním kotúča pomocou náradia
alebo iných prostriedkov zasunutím oproti
kotúču; takýmto spôsobom môže byť
•
•
•
27
spôsobený neúmyselne vážny úraz.
Skôr, než použijete akékoľvek príslušenstvo
si prečítajte návod na použitie. Nesprávne
použitie príslušenstva môže náradie
poškodiť.
Pre rezaný druh materiálu zvoľte príslušný
pílový kotúč.
Dodržujte maximálnu rýchlosť vyznačenú
na pílovom kotúči. Pri manipulácii s pílovým
kotúčom používajte držiak alebo rukavice.
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom. Dbajte na to, aby bol kotúč stále
ostrý.
Maximálna dovolená rýchlosť pílového
kotúča musí byť vždy rovná alebo väčšia
ako otáčky naprázdno špecifikované
na štítku náradia.
Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré
nezodpovedajú rozmerom uvedeným
v technických údajoch. Na upevnenie
kotúča na hriadeľ nepoužívajte žiadne
podložky. Používajte iba pílové kotúče,
ktoré sú špecifikované v tomto návode
a zodpovedajú norme EN 847-1.
Zvážte, či nebude vhodné použiť špeciálny
kotúč so žníženou hlučnosťou.
Nepoužívajte kotúče typu HSS.
Nepoužívajte kotúče, ktoré sú prasknuté
alebo poškodené.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Po dokončení rezu uvoľnite stisk vypínača
a počkajte, až sa pílový kotúč úplne zastaví.
Až potom vráťte hlavu do hornej pokojovej
polohy.
Pri prevádzaní pokosových rezov
zaistite, aby bolo rameno píly bezpečne
upevnené.
Nevkliňujte nič do ventilátora, aby ste
pridržali hriadeľ motora.
Ochranný kryt píly sa pri poklesnutí ramena
automaticky zdvihne; po zdvihnutí ramena
opätovne automaticky klesne nad ostrie
kotúča. Ochranný kryt je možné ručne
zdvihnúť, pokiaľ nasadzujeme alebo snímame
pílové kotúče alebo pokiaľ vykonávame
kontrolu píly. Ochranný kryt nikdy rukou
nezdvíhajte, pokiaľ nie je píla vypnutá.
Udržujte poriadok v okolí píly bez zbytkov
materiálu, napríklad triesok a odrezkov.
Pravidelne kontrolujte, či sú vzduchové
štrbiny motora čisté a bez zbytkov triesok.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča odpojte stroj
od elektrického vedenia.
•
•
Nikdy nevykonávajte čistenie alebo údržbu,
pokiaľ je stroj ešte v chode a hlava sa
nenachádza v hornej pokojovej polohe.
V prednej časti ochranného krytu je kvôli
viditeľnosti pri rezaní mriežková clona.
Hoci táto clona výrazne znižuje množstvo
odlietajúcich zbytkov, v ochrannom kryte
sú otvory a pokiaľ sa cez ne pozeráte,
mali by ste mať vždy nasadené ochranné
okuliare.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
kombinované pily
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre stolové
píly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rezný kotúč nepoužívajte, ak je hrubší
alebo ak je hĺbka záberu menšia ako
veľkosť štiepacieho klinu.
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom a či zuby smerujú k prednej časti
pracovného stola píly.
Pred začatím akejkoľvek práce sa uistite,
či sú všetky svorky riadne utiahnuté.
Uistite sa, či sú všetky ostria a príruby
čisté a či vyklenuté strany límca smerujú
oproti ostriu kotúča. Maticu hriadeľa riadne
pritiahnite.
Kotúč udržujte ostrý a riadne nasadený.
Uistite sa, či je štiepací klin nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča
- maximum je 5 mm.
Nikdy nepracujte s pílou bez nasadeného
horného a spodného ochranného krytu.
Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča odpojte pílu
od elektrického vedenia.
Používajte posunovaciu tyč pri každom
použití a dbajte na to, aby sa Vaše ruky pri
rezaní nedostali do vzdialenosti menšej než
150 mm od pílového kotúča.
Nepokúšajte sa pracovať s iným než
s určeným napätím.
Počas chodu nenanášajte na pílový kotúč
mazivo.
Nedotýkajte sa ničoho v okolí zadnej časti
pílového kotúča.
Pokiaľ posunovaciu tyč nepoužívate,
uchovávajte ju na svojom mieste.
Nestavajte sa na hornú stranu zariadenia.
Počas prepravy zaistite, aby bola horná
časť pílového kotúča zakrytá, napríklad
ochranným krytom.
Ochranný kryt nepoužívajte ako držadlo
alebo ako úchyt pri preprave.
V režime rezania so stolovou pílou zaistite,
aby bolo rameno pevne zaistené v pracovnej
polohe.
Zaistite, aby v režime pokosového rezania
na stole bolo rameno pevné.
Zaistite, aby bol pri zmene režimu rezania
stôl správne uzamknutý.
Pri drážkovaní na stole píly dbajte na to,
aby bol použitý vhodný vodiaci systém.
Drážkovanie nie je bez neho povolené.
Ostatné riziká
Pri použití píl vznikajú nasledovné riziká:
- poranenia spôsobené kontaktom
s rotujúcimi dielmi
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká. Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými dielmi
otáčajúceho sa pílového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového
kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Nálepky na stroji
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pokiaľ používate stroj v režime
pokosového rezania, uistite sa, či
používate pre zapínanie a vypínanie
spúšťací spínač. V tomto režime
nepoužívajte spínaciu skrinku.
Pokiaľ používate stroj v režime so
stolovou pílou, uistite sa, či máte
nasadený štiepací klin. Bez štiepacieho
klinu stroj nepoužívajte.
28
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046698 - 27-06-2007
29
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
30
D27105 - - - - A
Laser
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
31
D27105 - - - - A
Motor KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
32
D27105 - - - - A
Tisch
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
33
D27105 - - - - A
Tischhalterung
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
34
D27105 - - - - A
Saeule zsb
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
35
36
37
38
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising