D27105 | Black&Decker D27105 COMBINATION SAW Type 2 instruction manual

509111-87 CZ
D27105
2
3
4
5
19
19
2
F1
F2
68
67
69
70
F4
F3
9
8
74
G2
G1
73
72
71
8
76
75
73
73
71
G3
G4
6
77 78
7
8
9
10
11
12
13
KOMBINOVANÁ PILA
D27105
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Technické údaje
Napětí
Příkon
Výkon
Max. otáčky pilového
kotouče
Průměr řezného kotouče
Průměr upínacího
otvoru kotouče
Tloušťka pilového kotouče
Tloušťka štípacího klínu
Doba automatického
zastavení pilového kotouče
Hmotnost
D27105
V 230
W 2,000
W 1,700
Ostré hrany.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Částečně složený stroj v 1 balení
obsahuje:
1 Vrchní ochranný kryt pro umístění na
stolní pile
1 Spodní kryt pro pokosový režim
4 Nohy
2 Kolečka
4 Patky
1 Paralelní vodítko
1 Návod k použití
1 Schematický výkres
min-1 4,100
mm 300-305
mm 30
mm 2.1 -2.2
mm 2.5
s < 10
kg 42
Řezací schopnost
Pokosový režim
Pokos (max. polohy)
Sklon (max. polohy)
Max. záběr příčného
řezu při 90°
Max. záběr pokosu při 45°
Max. hloubka řezu při 90°
Max. hloubka šikmého
řezu v poloze 45°
Max. hloubka řezu
při sklonu 45°, 45° pokos
Režim řezání na stole
Max. zářez vlevo/vpravo
Max. hloubka řezu při 90°
Max. hloubka řezu při 45°
vlevo
vpravo
vlevo
vpravo
•
48°
48°
48°
2°
•
mm 205
mm 160
mm 155
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Popis (obr. A1 - A10)
Vaše kombinovaná pila D27105 je navržená
tak, aby pracovala jako pokosová pila nebo jako
stolní pila a je určena na čtyři hlavní typy řezání:
rozřezávání, přeřezávání, řezání pod úhlem
a pokosové řezání. Všechny pracovní operace
vykonává lehce, přesně a bezpečně.
mm 110
mm 100
Pokosový režim
mm 120/320
mm 81
mm 56
V pokosovém režimu se pila používá ve svislé
poloze, skloněná nebo pod pokosovým úhlem.
Režim řezání na stolici
Pojistky: nářadí 230 V10 A v napájecí síti
Otočením okolo středové osy se pila použije
k standardnímu rozřezávání a k řezání širokých
kusů manuálním tlačením obrobku na ostří
pilového kotouče.
14
Popis
Pro použití v režimu řezání na stole:
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
A7
41 Pokosový doraz (D271052)
Vypínač Zap/Vyp (řezání na stole)
Uvolňovací páčka stolu
Svorka otáčivé části stolu
Stůl pokosové pily
Otočný stůl
Vodítko na pravé straně
Vodítko na levé straně
Pohyblivý spodní ochranný kryt pilového
kotouče
9 Uvolňovací páčka ochranného krytu
10 Manipulační rukojeť
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
A3
17
18
19
20
21
22
23
A8
42 Výsuvný stůl (D271058)
A9
43 Posuvná plošina (D271055)
Posunovací tyče (DE3454) (nejsou
zobrazeny)
Pro použití ve všech režimech:
A10
44 Sada na trojcestné odsávání nečistot
(D271054)
Manipulační rukojeť
Spouštěcí spínač (pokosový režim)
Pevný horní kryt pilového kotouče
Adapter odsávání nečistot
Kolo
Noha
Patka
Svorka na nastavení pokosových řezů
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku
nářadí.
Použití prodlužovacího kabelu
Svorka na nastavení pokosových řezů
Nastavení výšky
Pracovní stůl pily
Štípací klín
Horní kryt pilového kotouče
Paralelní doraz
Posunovací tyč
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1.5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Montáž a seřízení
Doplňkové příslušenství
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Pro použití v pokosovém režimu:
30 Vložka dorazu (DE7120)
A5
31 Nastavitelný stojan 760 mm (max. výška)
(DE3474)
32 P o d p ů r n é v o d í c í t y č e 1 , 0 0 0 m m
(DE3494)
33 Podpůrné vodící tyče 500 mm (DE3491)
34 Sklopná vzpěra (DE3495)
35 Otočná zarážka (DE3462)
36 Délková zarážka pro krátké obrobky
(používá se spolu s vodícími tyčemi [33])
(DE3460)
37 Podpěra se snímatelnou zarážkou
(DE3495)
38 Podpěra se sejmutou zarážkou (DE3495)
39 Svorka materiálu (D271051)
Vybalení stroje a jeho částí
Při přemísťování pily vždy požádejte
o pomoc jiné osoby. Manipulace s tímto
zařízením je pro jednu osobu příliš
těžká.
•
•
•
•
Vyjměte balící materiál z krabice.
Vyzvedněte stroj z krabice.
Vyjměte ze stroje krabice s díly.
Odstraňte se stroje zbývající balící
materiál.
Montáž patky (obr. B)
S namontovanými patkami je stroj vhodný pro
umístění na pracovním stole. Aby byl zajištěn
bezpečný provoz, musí být stroj k pracovnímu
stolu připevněn.
A6
40 Podpůrný stůl na kolečkách (DE3497)
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stroj přetočte horní stranou dolů.
Patku (16) upevněte na každý montážní
bod (51) základny.
Matici (52) zasuňte do štěrbin (53), které
naleznete nad montážními body.
Šroub (54) s nasazenou podložkou (55)
zasuňte do patky.
Přitáhněte šrouby.
Nohy nasaďte níže popsaným způsobem.
Nohy zasuňte níže popsaným způsobem.
Otočte stůl do normální polohy.
Připevněte stroj k pracovnímu stolu.
•
•
•
•
Zasuňte nohu dovnitř.
Pojistnou matici přitáhněte.
Opakujte tento postup i u ostatních noh.
Otočte stůl do normální polohy.
Montáž koleček (obr. D)
•
•
•
Montáž opěrných noh (obr. C1 a C2)
S namontovanými nohami je stroj vhodný pro
samostatné umístění v pracovním prostoru.
• Stroj přetočte horní stranou dolů.
• Nohy nasaďte níže popsaným způsobem.
Vezměte na vědomí, že délka předních
a zadních nohou není stejná. Zadní
nohy jsou oproti předním nohám o něco
delší. Ujistěte se, zda nohy připevňujete
na správné místo.
• Otočte stůl do normální polohy. Ujistěte
se, zda je v rovině; podle potřeby upravte
svorkami výšku nohou.
Kolečko (14) nasaďte na osy (60) umístěné
na obou stranách stroje.
Na každou koncovou část osy opatřenou
závitem nasaďte plochou podložku (61)
a matici (62).
Matice pevně přitáhněte pomocí dodaného
klíče.
Sestavení pro pokosový režim
Montáž spodního ochranného krytu
(obr. E)
Spodní ochranný kryt (63) je umístěn k vrchní
desce stolní pily.
• Dvě spony na levé straně krytu vložte
do štěrbin (64) nalevo od otvoru pilového
kotouče (65). Otočte plastovými šroubky
proti směru hodinových ručiček.
• Plochou část ochranného krytu přiložte
k rovině desky a do štěrbiny (66) napravo
od otvoru pilového kotouče přitlačte spony.
Otočte plastovými šroubky proti směru
hodinových ručiček.
• Kryt sejmete tak, že povolíte šrouby
otočením ve směru hodinových ručiček
a následně kryt odstraníme.
Zadní nohy
• Připevněte nohu (15) ke každému z montážních
bodů (56) umístěných na spodním kraji vnitřní
strany základny (obr. C1).
• Protáhněte přídržný šroub (57) otvorem
z venkovní strany do rámu a nohou.
• Na šroub nasaďte podložku (58) a poté
pojistnou matici (59).
• Přitáhněte pojistné matice.
Obrácení stolu s hlavou pily (obr. F1 - F4)
•
Přední nohy
• Připevněte nohu (15) ke každému z montážních
bodů (56) umístěných na horním kraji vnitřní
strany základny (obr. C2).
• Na nohy přiložte podložku (58).
• Protáhněte přídržný šroub (57) otvorem
z vnitřní strany přes podložku, nohu a rám.
• Našroubujte na šrouby pojistnou matici
(59).
• Pojistné matice přitáhněte.
•
•
•
•
Zasunutí nohou (obr. C3)
Nohy je možné zasouvat do základny tak, aby
se dal stroj používat na pracovním stole.
• Stroj přetočte horní stranou dolů.
• Povolte pojistnou matici (59) na první noze
(15).
16
Stůl s pilou (19) přidržte jednou rukou
a zatlačte pojistnou páčku stolu (2) směrem
vpravo (obr. F1).
Zatlačte stůl na přední části směrem dolů
(obr. F2) a přetočte jej naopak až bude
motorová část nahoře a deska (67) zapadne
do pojistného zařízení (68) (obr. F3).
Uvolňovací páčku (69) tlačte dozadu,
zatímco budete držet hlavu dole
dokud nebude možné pružinový nosný
mechanismus (70) vyzdvihnout z uložení
ven (obr. F4).
Nosný mechanismus vyzdvihněte nahoru.
Pevně přidržte hlavu a umožněte, aby byla
hlava přesunuta pružinou nahoru do klidové
polohy.
Nasazení pilového kotouče (obr. G1 - G4)
Seřízení pro pokosový režim
Zuby nového pilového kotouče jsou
velmi ostré a mohou být proto velmi
nebezpečné.
•
•
•
Vaše pokosová pila byla přesně nastavena již
ve výrobě. Pokud je nutné provést opětovné
seřízení díky dopravě a přenášení, nebo
z jiného důvodu, řiďte se při seřizování vaší
pily následujícími kroky. Jakmile jednou pilu
seřídíte, mělo by toto přesné nastavení zůstat
zachováno.
Pilové kotouče měňte vždy v pokosovém
režimu pily. Maximální průměr pilového
kotouče je 305 mm. Minimální průměr
je 300 mm.
Stlačte uvolňovací páčku ochranného krytu
(9) tak, aby se uvolnil spodní ochranný kryt
(8), poté spodní kryt zvedněte co nejvíce
bude možné (obr. G1).
Dostatečně povolte šroub ochranného krytu
(71), aby bylo možné kryt (72) nadzdvihnout
tak, aby se zpřístupnil pojistný šroub
pilového kotouče (73) (obr. G2).
Se spodním ochranným krytem přidrženým
ve zdvižené poloze šroubem (71) stlačte
jednou rukou pojistné tlačítko hřídele (74)
(obr. G1) a druhou rukou pomocí dodaného
klíče povolte otáčením ve směru hodinových
ručiček z levé strany zašroubovaný šroub
pilového kotouče (73) (obr. G3).
Kontrola a nastavení polohy pilového kotouče
vzhledem k pravítku (obr. H1 - H3)
• Povolte šroub na nastavení pokosu (79)
a stlačte západku (80), aby se otočný stůl
(5) uvolnil (obr. H1).
• Pootočte stolem tak, aby byla západka
v poloze náklonu 0°. Šroub nedotahujte.
• Stáhněte hlavu pily dolů tak, aby ostří téměř
zapadalo do výřezu (81).
• Úhloměr (82) přiložte oproti levé straně (7)
vodítka a pilového kotouče (76) (obr. H2).
Nedotýkejte se úhloměrem hrotů
ozubení.
•
Pojistné tlačítko hřídele použijete
následovně. Stlačte tlačítko tak, jak
je znázorněno na obrázku a hřídelí
otáčejte dokud pojistka hřídele
nezaskočí. Tlačítko držte nadále
stisknuto tak, aby se hřídel neotáčela
(74, obr. G1).
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte pojistný šroub pilového kotouče
(73) a vnější objímku hřídele (75) (obr. G4).
Pilový kotouč (76) nasaďte na výstupek (77)
nacházející se na vnitřní objímce hřídele
(78), ujistěte se, zda ozubení spodního kraje
pilového kotouče směřuje směrem k zadní
části pily (směrem od obsluhy).
Nasaďte zpět vnější objímku hřídele.
Otáčením proti směru hodinových ručiček
současně s přidrženým zapadnutým
zámkem hřídele druhou rukou, pojistný
šroub pilového kotouče (73) dotáhněte.
Ochranný kryt (72) posuňte dolů tak, aby
zcela zakrývala pojistný šroub pilového
kotouče (73) (obr. G2).
Dotáhněte šroub ochranného krytu (71).
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
Povolte šrouby (83) (obr. H3) a posuňte
sestavu měřítka otočného stolu vlevo
nebo vpravo, dokud nebude pilový kotouč
po změření úhloměrem v poloze 90°
k vodítku (obr. H2).
Dotáhněte zpět šrouby (83) (obr. H3).
V této části nevěnujte pozornost odečítání
ukazatele pokosu.
Seřízení ukazatele pokosu (obr. H1 - H4)
• Povolte šroub na nastavení pokosu (79)
a stlačte západku (80), aby se otočný stůl
(5) uvolnil (obr. H1).
• S povoleným šroubem na nastavení pokosu
pootáčejte ramenem pokosu okolo nuly
a nechejte západku nastavení pokosu
zaskočit na místo.
• Sledujte ukazatel (84) a měřítko pokosu
(85) (obr. H4). Pokud ukazatel neukazuje
přesně nulovou polohu, povolte šroub (86),
posuňte ukazatel tak, aby ukazoval přesně
0° a šroub nazpět přitáhněte.
Kontrola a nastavení polohy pilového
kotouče vzhledem ke stolu (obr. I1 - I3)
• Povolte nastavovací šroub sklonu (17)
(obr. I1).
• Zatlačte hlavu pily vpravo, abyste zajistili její
zcela svislou polohu a přitáhněte upínací
rukojeť pro nastavení úhlu.
Nikdy nestláčejte pojistné tlačítko pokud
se pilový kotouč otáčí.
Po instalaci pilového kotouče se ujistěte,
zda je ochranný kryt dole a šroub
konzole krytu je bezpečně dotažen.
17
•
•
Stáhněte hlavu pily dolů tak, aby se ostří
téměř zapadalo do výřezu (81).
Přiložte úhloměr (82) na stůl tak, aby
směřoval vzhůru oproti pilovému kotouči
(76) (obr. I2).
ukazatel (88) udávat polohu 45° s úhlovou
zarážkou setrvávající v poloze oproti
zarážce sklonu.
Kontrola a seřízení středního úhlu náklonu
(obr. I1, J a L)
Nedotýkejte se úhloměrem hrotů
ozubení.
•
•
•
Střední úhel sklonu je přednastaven na 30°,
přičemž umožňuje rychlé nastavení řezání
okrajů.
• Povolte upínací šroub vodítka (91) a horní
část bočního vodítka přesuňte co nejvíce
vlevo (obr. J).
• Povolte šroub na nastavení sklonu (17)
(obr. I1) a pomocí pomocné zarážky
nastaveného úhlu (93) otočené bokem
přesuňte ručku pily vlevo až bude úhlová
zarážka (96) oproti pomocné zarážce
nastaveného úhlu (93) (obr. L). Toto je
poloha náklonu 30°.
• Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
• Zašroubujte šroub úhlové zarážky (96)
podle potřeby dovnitř nebo ven, až bude
ukazatel (88) udávat polohu 30° s úhlovou
zarážkou setrvávající v poloze oproti
pomocné zarážce nastaveného úhlu.
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
Povolte šroub na nastavení sklonu (17) (obr.
I1) a zašroubujte šroub zarážky nastavení
svislé polohy (87) (fig. I3) dovnitř nebo ven tak,
aby byl pilový kotouč při měření úhloměrem
vzhledem ke stolu v poloze 90° (obr. I2).
Pokud ukazatel sklonu (88) neukazuje
nulovou polohu na měřítku náklonu (89),
povolte pojistný šroub ukazatele (90)
a podle potřeby ukazatel posuňte (obr. I3).
Seřízení vodítka (obr. J)
Horní část levé strany vodítka lze nastavit vlevo
k vytvoření vůle, aby bylo možné provést plný
náklon pily 48° vlevo. Vodítko (7) nastavíte
následovně:
• Povolte upínací šroub vodítka (91) a horní
část bočního vodítka přesuňte vlevo.
• Proveďte s vypnutou pilou běh naprázdno
a zkontrolujte si vůli. Seřiďte vodítko tak,
aby bylo co nejblíže pilovému kotouči a byla
tak zajištěna maximální podpora při vedení
obrobku bez ovlivnění pohybem ramene
nahoru a dolů.
• Upínací šroub bezpečně přitáhněte.
Montáž stroje režim stolní pily
Změna pokosového režimu na režim stolní
pily (obr. A1, M1 - M5)
•
•
Vodící drážka vodítka (92) se může
zanášet pilinami. K pročištění kolejnice
použijte špejli nebo ji vyfoukněte
vzduchovým proudem nízkého tlaku.
•
•
Kontrola a seřízení úhlu sklonu (obr. I1, J a K)
•
•
•
•
Povolte upínací šroub vodítka (91) a horní
část bočního vodítka přesuňte co nejvíce
vlevo (obr. J).
Povolte šroub na nastavení sklonu (17)
(obr. I1) a pomocí pomocné zarážky
nastaveného úhlu (93) pootočené stranou
přesuňte ručku pily vlevo až bude úhlová
zarážka (94) oproti zarážce náklonu (95)
(obr. K). Toto je poloha sklonu 45°.
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
Zašroubujte šroub úhlové zarážky (95)
podle potřeby dovnitř nebo ven, až bude
•
•
•
•
18
Pilový kotouč nastavte do polohy 0°
příčného řezu se zajištěnou svorkou otáčivé
části stolu (3) (obr. A1).
Dostatečně uvolněte upínací šroub štípacího
klínu (97) tak, aby bylo možné štípací klín
dostat do montážní drážky (obr. M1).
Štípací klín (20) vyjměte z místa uložení
v základně.
Stlačte uvolňovací páčku ochranného
krytu (9) tak, aby se uvolnil ochranný kryt
pilového kotouče (8), poté ochranný kryt
pilového kotouče zvedněte co nejvíce bude
možné (obr. A1).
Nosnou část štípacího nože (98) zasuňte
do montážní drážky (99) (obr. M1).
Přitáhněte upínací šroub.
Přitlačte páčku (100) tak, aby pružinový
mechanismus horní části vodítka (7) zůstal
proti otočnému stolu (obr. M2).
Stáhněte dolů hlavu pily.
Uvolňovací páčku (69) zatlačte dozadu
(obr.M3).
•
•
•
Nosný mechanismus (70) přitlačte dolů až
zářezy (101) zapadnou na místo (102) (obr.
M3).
Nikdy pilu nepoužívejte v režimu stolní
pily bez správně nasazeného horního
ochranného krytu.
Pilový kotouč by neměl zasahovat do
spodního ochranného krytu.
Montáž a seřízení paralelního dorazu (obr.
P1 - P5)
Zatlačte uvolňovací páčku stolu (2) vpravo,
zdvihněte přední okraj stolu (4) (obr. M4)
a přetočte jej zpět o 180° dokud do pojistného
zařízení stolu (68) automaticky nezaskočí
západky pojistného zařízení zajišťující stroj
v režimu stolní pila (obr. M5).
Sejměte spodní ochranný kryt.
Paralelní vodítko (22) lze připevnit na obě
strany kotouče.
• Podložku (107) přesuňte vlevo nebo vpravo
(obr. P1). Upínací deska se uchytí za přední
okraj stolu.
• Doraz posuňte nahoru oproti kotouči.
• Stlačte páčku (108) dolů tak, aby byl doraz
ve své poloze zajištěno.
• Zkontrolujte, zda je doraz rovnoběžné
s pilovým kotoučem.
• Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
• Povolte pojistné knoflíky (109) a přesuňte
vodítko dozadu tak, aby byl přístup
k seřizovacím šroubům (110) umístěným
na horní části vodítka (obr. P2).
• Pomocí klíče povolte seřizovací šrouby
připevňující podložku vodítka k držáku
vodítka.
• Vodítko seřiďte tak, aby bylo rovnoběžné
s pilovým kotoučem. Kontrolu provedete
změřením vzdálenosti mezi vodítkem
a pilovým kotoučem na přední a zadní
straně pilového kotouče.
• Po dokončení nastavení opět dotáhněte
seřizovací šrouby opět zkontrolujte, zda je
vodítko rovnoběžné s pilovým kotoučem.
• Zkontrolujte, zda ukazatel (111) ukazuje
na měřítku nulovou polohu (obr. P3). Pokud
ukazatel neukazuje přesně nulovou polohu,
povolte šroub (112), posuňte ukazatel tak, aby
ukazoval přesně 0° a šroub nazpět přitáhněte.
Seřízení štípacího klínu (obr. N1 a N2)
Pokud má být provedeno nastavení
štípacího klínu (20), je nejlépe pilu
přetočit do pokosového režimu
(obr. N2). Postupujte způsobem
popsaným v kapitole „Změna režimu
stolní pila na pokosový režim“.
Správná poloha je taková, aby nebyl vrchol
štípacího klínu více jak 2 mm pod nejvyšším
zubem pilového kotouče a zakřivená část byla
nejvýše 3 - 8 mm od špiček zubů pilového
kotouče (obr. N1).
•
•
•
•
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
Povolte šrouby (102) pokud budete
seřizovat vodorovnou polohu štípacího
klínu.
Povolte šrouby (103) pokud budete seřizovat
svislou polohu štípacího klínu.
Šrouby bezpečně přitáhněte.
Připevnění horního krytu pilového kotouče
(obr. O)
Horní ochranný kryt (21) je zkonstruován tak,
aby se rychle a jednoduše připojil ke štípacímu
klínu (20), jakmile byla pila přestavěná na režim
stolní pily.
• Uvolněte křídlovou matici (105).
• Ochranný kryt uchopte ve svislé poloze
a slícujte drážku na zadní straně krytu se
štípacím klínem.
• Spusťte ochranný kryt přes štípací klín
(20), ujistěte se, zda násada zasahuje do
drážky.
• Otočte ochranný kryt do vodorovné polohy,
zajistěte jej pomocí šroubu (106).
• Dotáhněte křídlovou matku.
Výchozí nastavení vodítka je po pravé straně
pilového kotouče. Přípravu dorazu k použití
na levé straně pilového kotouče provedete
následovně (obr. P4):
• Vyjměte zajišťovací šrouby (109).
• Vysuňte profil dorazu (113) ven z držáku.
• Držák (114) otočte dokola a našroubujte
zpět zajišťovací šrouby.
• Doraz zasuňte do držáku.
• Přitáhněte zajišťovací šrouby.
Doraz je oboustranné: obrobek lze zavádět
podél 75 mm nebo podél 11 mm plochy tak, aby
bylo umožněno použití posunovací tyče, pokud
řežeme tenký materiál (obr P5).
19
•
•
•
Nastavení 11 mm provedeme tak, že povolíme
pojistné šrouby vodítka (109) a vysuneme
vodítko (113) ven z držáku (114).
Vodítko otočíme a znovu upevníme držáku
podle obrázku (obr. P5).
Nastavení plné výšky 75 mm provedeme
tak, že zasuneme vodítko do držáku širší
stranou ve svislé poloze (obr. P4).
•
•
Pokyny k obsluze
•
11 mm profil používáme k přeřezávání
nízkých obrobků tak, aby byl umožněn
přístup posunovací tyče mezi pilový
kotouč a vodítko.
Zadní konec vodítka by měl být v úrovni
s přední částí odtrhávacího nože.
•
•
•
Pokosový doraz (D271052) je k dispozici jako
příslušenství. Pokosový doraz (41) může být
použito při provádění pokosových řezů pokud
se pila nachází v režimu stolní pily (obr. Q1).
• Povolte upínací šroub (115) a vyklopte
vodící tyč (116) ven (obr. Q2). Přitáhněte
upínací šroub.
• Vodítko posuňte na levou stranu stolu (obr.
Q3).
• Povolte zajišťovací šroub (117).
• Přiložte úhloměr (82) mezi vodítko (41)
a pilový kotouč (76).
• Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
• Povolte matici (118) o několik otáček
a zašroubujte nebo vyšroubujte seřizovací
dorazový šroub pravého úhlu (119)
(obr. Q4) tak, aby bylo pravítko v kolmé poloze
(90°) vzhledem k pilovému kotouči. Proveďte
kontrolu pomocí úhloměru (obr. Q3).
• Přitáhněte opět šroub rukojeti.117
• Zkontrolujte, zda ukazatel (120) ukazuje
na měřítku nulovou polohu (121). Podle
potřeby proveďte seřízení.
Zapnutí a vypnutí (obr. R1 - R3)
Tento stroj má dva nezávislé spouštěcí systémy.
V pokosovém režimu se používá spouštěcí
spínač (11) (obr. R1). V režimu stolní pily se
používá Vypínač Zap/Vyp (1) (obr. R2).
Pokosový režim (obr. R1)
Otvor (122) ve spouštecím mechanismu je
určen ke vložení zámku, aby bylo možné spínač
uzamknout.
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(11).
• Chcete-li nářadí vypnout, spínač
uvolněte.
Změna režimu stolní pily na pokosový režim
(obr. A3, E a M1)
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Zajistěte, aby byl obráběný materiál
pevně upnut.
Na nářadí příliš netlačte a na pilový
kotouč netlačte ze strany.
Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Před zahájením provozu:
• Vždy nainstalujte odpovídající pilový kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
pilové kotouče. Maximální otáčky pily
nesmí překročit maximální povolené otáčky
pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
• Dbejte na to, aby pilový kotouč vždy řezal
volně. Nepřetěžujte jej.
• Před zahájením řezání počkejte, dokud
motor pily nedosáhne maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby řádně utaženy.
Montáž a seřízení pokosového dorazu (obr.
Q1 - Q4)
•
a odstraňte štípací klín (20) (obr. M1).
Spusťte dolů ochranný kryt pilového
kotouče.
Štípací klín uskladněte na určené místo
v základně.
Režim stolní pily (obr. R2 a R3)
Hlavní spínač nabízí četné výhody:
- beznapěťová vypínací funkce: dojde-li
z nějakého důvodu k přerušení napájení,
musí být spínač úmyslně znovu zapnut.
- ochranu před přetížením motoru: dojde-li
k přetížení motoru, bude odpojeno jeho
napájení. V takovém případě nechejte
motor dvě minuty vychladnout a potom
stiskněte zelené tlačítko.
Odmontujte paralelní doraz (22), nebo
pokosový doraz, pokud je osazeno (obr. A3).
Odstraňte vrchní ochranný kryt (21).
Odmontujte (63) spodní ochranný kryt
(obr. E).
Pokračujte postupem popsaným v kapitole
„Převrácení pilové hlavy a stolu naopak“.
Přidržte ochranný kryt kotouče (8),
uvolněte upínací šroub štípacího klínu (97)
20
-
•
•
mimořádná bezpečnost: sklápěcí
bezpečnostní štítek (123) může být zajištěn
pomocí visacího zámku procházejícím
otvory (124 a 125). Štítek slouží taktéž jako
„snadný k nalezení“ nouzový vypínač který
funguje tak, že tlakem z přední části štítku
bude stisknuto tlačítko stop.
Pilu spustíte stiskem zeleného tlačítka
(126).
Chcete-li pilu vypnout, stiskněte červené
tlačítko (127).
•
•
•
•
Uzamčení spínačů
• Pokud chcete zabránit neoprávněnému
použití pily, uzamkněte oba spínače
visacími zámky.
Uchopte provozní rukojeť (10) a přitlačte
pojistnou páčku ochranného krytu (9).
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(11).
Přitlačte hlavu pily tak, aby mohl pilový
kotouč řezat skrze desku a ostří téměř
zapadalo do výřezu (81).
Po dokončení řezu uvolněte stisk vypínače
a počkejte, až se pilový kotouč zcela
zastaví. Teprve poté vraťte hlavu do horní
klidové polohy.
Svislé pokosové řezání (obr. S2)
• Povolte stavěcí šroub pokosu (79) a stlačte
západku (80). Otočný stůl natočte vlevo
nebo vpravo do požadovaného úhlu.
• Západka pokosu se automaticky umístí
v poloze 15°, 22. 5°, 35. 3° a 45° jak vlevo,
tak vpravo. Pokud je vyžadován úhel mezi
těmito polohami, pevně přidržte pilovou
hlavu a zajistěte ji přitažením šroubu
na nastavení pokosu.
• Před prováděním řezu zajistěte, aby byl
šroub pevně dotažen.
• Dále pokračujte způsobem popsaným pro
řezání svislých přímých řezů.
Základní řezy
Řezání v pokosovém režimu
Provoz bez ochranných krytů je nebezpečný.
Během provádění řezů musí být upevněny
ochranné kryty.
• Ujistěte se, zda není spodní ochranný kryt
zanesen pilinami.
• Při řezání neželezných materiálů si obrobek
vždy upněte.
Pokud provádíte zkosení konce
dřevěného obrobku s malým odřezkem,
umístěte obrobek tak, aby byl odřezek
na té straně pilového kotouče, kde
kotouč svírá s vodítkem větší úhel:
levý pokos, odřezek vpravo
pravý pokos, odřezek vlevo
Všeobecné pokyny k obsluze
- V pokosovém režimu se hlava pily automaticky
zajistí v horní „parkovací“ poloze.
- Stisknutím páčky uvolnění krytu bude hlava
pily odjištěna. Spuštěním hlavy pily dolů se
zatáhne pohyblivý spodní ochranný kryt.
- Nikdy se nesnažte po dokončení řezu bránit
návratu spodního ochranného krytu nazpět
do parkovací polohy.
- minimální délka odřezku je 10 mm.
- pokud řežete krátký obrobek (min. 190 mm
vlevo nebo vpravo od pilového kotouče),
je doporučeno použít doplňkové svorky
obrobku.
- Pokud řežete úseky UPVC, měli byste jej
proložit zespod zpevňujícím dílem vytvořeným
ze dřevěného doplňkového profilu, aby byla
dodržena stejná rovina podávání.
Řezání pod úhlem(obr. S3)
Úhel je možné nastavit od 48° vlevo až po 2°
vpravo a řez může být proveden s otočným
stolem nastaveným od nuly po maximální
natočení 45° vlevo nebo vpravo.
• Povolte upínací šroub vodítka (89) a horní
část bočního vodítka přesuňte co nejvíce
vlevo.
• Povolte šroub upnutí pokosu (17) a nastavte
úhel podle potřeby.
• Šroub pevně dotáhněte.
• Dále pokračujte způsobem popsaným pro
řezání svislých přímých řezů.
Svislé přímé řezání (obr. S1)
• Povolte stavěcí šroub na nastavení pokosu
(79) a stlačte západku (80).
• Nechejte západku nastavení úhlu zapadnout
do polohy 0° a pojistný šroub nastavení úhlu
dotáhněte.
• Desku, kterou budete řezat, opřete o vodítko
(7).
Kombinovaný řez (obr. T1 - T4)
Kombinovaný řez je řez pod dvěma úhly
současně, pokosem (obr. T1) a skosením
(obr. T2). To je druh řezu používaný k tvorbě
rámečků nebo boxů se šikmými stranami jako
je například na obrázku T3.
21
Pokud se u jednotlivých řezů úhly liší,
zkontrolujte, zda jsou upínací šrouby
nastavení jednotlivých úhlů pevně
dotaženy. Po jakékoliv změně náklonu
nebo pokosu musí být tyto šrouby
dotaženy.
•
•
•
Níže uvedená tabulka vám pomůže
při volbě správného nastavení sklonu
a pokosu u nejběžnějších kombinovaných
úhlových řezů. Tabulku používejte takovým
způsobem, že zvolíte požadovaný úhel „A“
(obr. T4) vašeho projektu a najděte tento
úhel v odpovídajícím oblouku tabulky.
Z tohoto bodu hledejte v tabulce přímo
dole přesný úhel sklonu a přímo napříč
naleznete přesný pokosu.
Nastavte vaši pilu na předepsané úhly
a proveďte několik zkušebních řezů.
Zkuste si, zda budou k sobě jednotlivé díly
lícovat.
Příklad: K výrobě boxu o 4 stěnách
s vnějším sklonem 25° (úhel „A“) (obr. T4)
použijte oblouk vpravo nahoře. Vyhledejte
na obloukovém měřítku 25°. Sledujte
na každé straně vodorovnou různoběžku
a dostanete nastavení pokosu pily (23°).
Obdobným způsobem sledováním svislé
různoběžky nahoře či dole dostanete
nastavení úhlu sklonu pily (40°). Vždy
udělejte několik řezů na odřezcích pro
kontrolu nastavení pily.
SCHRÁNKA SE
4 STĚNAMI
SCHRÁNKA SE
6 STĚNAMI
SCHRÁNKA
S 8 STĚNAMI
Vnější roh
- Levý bok
• Lištu položte spodní stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok řezu.
- Pravý bok
• Lištu položte horní stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok řezu.
Řezání čela lišty
Řezání čela lišty se provádí v kombinovaném
pokosu. K dosáhnutí extrémní přesnosti má
vaše pila přednastaveny úhlové polohy na 35. 3°
pokos a 30° sklon. Tyto polohy jsou standardní
pro čela lišt s úhly 45° nahoře a 45° dole.
•
•
Před konečným řezem si proveďte testovací
řez na odřezku materiálu.
Veškeré řezy jsou prováděny s levým
zkosením a se zadní stranou lišty položenou
oproti základně.
Vnitřní kout
- Levý bok
• Horní strana lišty oproti dorazu.
• Zkosení vpravo.
• Uložte si levý bok řezu.
- Pravý bok
• Spodní strana lišty oproti dorazu.
• Zkosení vlevo.
• Uložte si levý bok řezu.
ÚHEL POSTRANNÍ ČÁSTI BOXU
(ÚHEL „A“)
NASTAVTE TENTO POKOSOVÝ ÚHEL
NA PILE
•
Vnitřní kout
- Levý bok
• Lištu položte horní stranou oproti
dorazu.
• Uložte si levý bok řezu.
- Pravý bok
• Lištu položte spodní stranou oproti
dorazu.
• Uložte si levý bok řezu.
Vnější roh
- Levý bok
• Spodní strana lišty oproti dorazu.
• Zkosení vlevo.
• Uložte si pravý bok řezu.
- Pravý bok
• Horní strana lišty oproti dorazu.
• Zkosení vpravo.
• Uložte si pravý bok řezu.
NASTAVTE TENTO ÚHEL SKLONU NA PILE
Řezání základních lišt
Řezání základních lišt je prováděno s úhlem
sklonu 45°.
• Před provedením jakéhokoliv řezu si jej
zkuste nanečisto bez zapnuté pily.
• Veškeré řezy se provádí tak, že zadní
stranu lišty položíme naplocho na pilu.
Řezání v režimu stolní pily
•
22
Vždy používejte štípací klín.
•
•
Zajistěte, aby byly štípací klín a ochranný
kryt řezacího kotouče přesně vyrovnány.
Vždy zajistěte, aby byl úhel řezu nastaven
a zajištěn v poloze 0°.
Šikmé příčné řezy
• Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
• Postupujte jako při provádění příčných
řezů.
V tomto režimu neprovádějte řezání
kovů.
Pokosové řezy (obr. V2)
• Nastavte pokosový doraz na požadovaný
úhel řezu.
• Postupujte jako při provádění příčných
řezů.
Přeřezávání (obr. U1 a U3)
• Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu
0°.
• Seřiďte výšku pilového kotouče.
• Nastavte paralelní doraz do požadované
vzdálenosti.
• Položte obrobek plochou stranou
na pracovní stůl pily a opřete jej o pravítko.
Umístěte obrobek do vzdálenosti asi 25 mm
od pilového kotouče.
• Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
• Zapněte pilu a počkejte, dokud pilový
kotouč nedosáhne maximálních otáček.
• Pomalu posunujte obrobek pod horní kryt
pilového kotouče a přitlačujte jej k pravítku.
Nechejte zuby pilového kotouče provádět
řezání a neprotlačujte obrobek přes pilový
kotouč silou. Otáčky pilového kotouče by
měly být konstantní.
• Blížíte-li se k pilovému kotouči, nezapomínejte
použít posunovací tyč (23).
• Po ukončení řezu pilu vypněte, počkejte, až
se pilový kotouč zastaví a sejměte obrobek
ze stolu pily.
Doplňkové příslušenství
Před montáží jakéhokoliv příslušenství
stroj vždy vypněte.
Sada odsávání nečistot (obr. A1, A3 a A10)
Tento stroj je vybaven třemi místy k odsávání
nečistot, které je možné použít ve všech
provozních režimech.
• Pokud řežete dřevo, připojte k pile odsávací
zařízení odpovídající příslušným předpisům,
které se týkají emisí prachu.
Připojení - pokosová poloha
• Jednu odvodní trubici připojte ke spodnímu
ochrannému krytu.
• Jednu odvodní trubici připojte k výstupnímu
otvoru malého průřezu a jednu k výstupnímu
otvoru velkého průřezu, použijte odpovídající
hubice.
• Trubice napojte na třícestnou spojku.
• K jednodílnému výstupu spojky připojte
trubici odsávače nečistot.
Nikdy netlačte nebo nedržte volnou
nebo odříznutou část obrobku.
Připojení - poloha stolní pila
• Vyměňte ochranný kryt pilového kotouče
za ochranný kryt dodaný v sadě k odsávání
nečistot a připojte k němu trubici přicházející
od spodního ochranného krytu.
• Postupujte dále jak je popsáno pro
pokosovou polohu.
Při podélném řezání malých obrobků
vždy používejte tlačnou tyč.
Šikmé řezy (obr. U2)
• Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
• Postupujte jako při provádění podélných
řezů.
Dodatečné vzpěry / délková zarážka pro
pokosový režim (obr. A5)
Příčný řez (obr. V1)
• Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu
0°.
• Seřiďte výšku pilového kotouče.
• Nastavte úhel vodítka pokosu na hodnotu
0°.
• Postupujte jako u přeřezávání, jen k tlačení
obrobku na pilový kotouč používejte
pokosový doraz.
Dodatečné vzpěry a délkovou zarážku můžete
připevnit na stranu po levé ruce, nebo na stranu
po pravé ruce, nebo na obě strany, pokud máte
sady dvě.
• Na dvě podpůrné vodící tyče (32 a 33)
připevněte položky 31 - 39.
• K provádění příčných řezů 210 mm širokých
desek (o síle 15 mm) použijte sklopnou
podpěru (34).
23
Podpůrný stůl na kolečkách (obr. A6)
Při přenášení pily vždy požádejte
o pomoc jiné osoby. Manipulace s tímto
zařízením je pro jednu osobu příliš
těžká.
Stůl (40) se používá k podpírání dlouhých
obrobků. V pokosovém režimu může být
stůl připevněn na stranu po levé ruce, nebo
na stranu po pravé ruce, nebo na obě strany,
pokud máte stoly dva. V režimu stolní pila může
být také upevněn ze přední nebo zadní strany
stolní pily.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné čištění a pravidelná péče.
Boční výsuvný stolek (obr. A8)
Pomocí bočního výsuvného stolku je možné
zvětšit vzdálenost vodítka od pilového kotouče
na 600 mm nebo více, v závislosti na délce
tyče upevněné ke stroji a poloze uchycení
ke stolu. Boční výsuvný stolek musí být použit
ve spojení se vzpěrnými vodícími kolejnicemi
(33) (volitelné rozšíření). Výsuvný stolek je
na předním kraji opatřen měřítkem a připevněn
k robustnímu podstavci, který je připevněn
k vodícím tyčím.
• Výsuvný stolek upevněte k pravé straně
stroje, aby měřítka obou stolů na sebe
navazovala.
Mazání
Ložiska motoru jsou vodotěsné a z výroby
promazány.
• Pravidelně lehce naolejujte povrch otočného
stolu v místě, kde klouže na okraji pevného
stolu.
• Pravidelně mažte šroubový závit nastavení
hloubky řezu.
• Pravidelně čistěte suchým kartáčem části,
kde se hromadí drť a úlomky.
Výsuvný stolek (obr. A9)
Výsuvný stolek (43) umožňuje umístění desek
na levé straně od pilového kotouče desek
o rozměrech až 1200x900 mm.
Vodící tyče jsou upevněny k robustním prolisům
ze slitiny, je možné je rychle odpojit od stroje
a jsou seříditelné ve všech směrech.
Doraz s měřítkem po celé délce spojuje
možnost rychlého nastavení zarážky s možností
nastavení podpěry pro úzké obrobky.
Vystředění (obr X1 - X3)
Odstranění vůle mezi dvěma stoly provedete
následovně:
• Stroj otočte do režimu stolní pila.
• Odšroubujte šrouby (129) a odstraňte
přídržnou destičku (128).
• Povolte šroub (130) výstředníku (131).
• Otáčejte výstředníkem pomocí špičatých
kleští na ohýbání drátu.
• Nastavený výstředník kleštěmi přidržte
a utáhněte šroub.
• Vložte zpět přídržnou destičku a dotáhněte
šrouby.
• Stroj otočte do pokosového režimu.
Zkontrolujte, jakou sílu je nutno vynaložit
k naklopení pily. Pokud je nutno vynaložit
příliš velkou sílu, opakujte výše uvedený
postup seřízení.
Ochranný kryt stolní pily
V zemích, kde je ochranný kryt typu Suva
vyžadován zákonem je dodáván standardně.
V ostatních zemích je možné jeho dokoupení
jako příslušenství.
Přeprava (obr. W)
Stroj vždy přepravujte složen
v pokosovém režimu s připevněným
horním ochranným krytem.
Přepravní kolečka umožňují snadnější přepravu
stroje.
• Zadní nohy složte do základny.
• Přední nohy vysuňte ze základny ven.
• Stroj zdvíhejte uchopením nohou.
24
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání stacionárního elektrického
nářadí vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy plané ve Vaší zemi, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu způsobeného
elektrickým proudem nebo jiného zranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod. Tento návod
uschovejte pro případné další použití.
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy (250 - 300 luxů). Nepoužívejte
nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku
požáru nebo exploze, například v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
Držte z dosahu dětí. Nedovolte dětem,
ostatním osobám nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti nářadí a aby se dotýkaly
nářadí nebo napájecího kabelu.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky, tyto mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi nářadí.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv.
Prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné
částečky materiálu, používejte respirátor
proti prachu nebo ochranný štít. Jsou-li tyto
částečky žhavé, používejte také vhodnou
pracovní zástěru. Používejte vždy vhodnou
ochranu sluchu. Vždy noste ochrannou
přilbu.
Ochrana pře úrazem způsobeným
elektrickým proudem. Nevystavujte tělo
kontaktu s uzemněnými povrchy (například
potrubí, radiátory, sporáky a ledničky). Při
práci v extrémních podmínkách (například
vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při
práci, atd.) může být elektrická bezpečnost
zvýšena vložením izolačního transformátoru
nebo ochranného jističe (FI).
•
•
•
•
25
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zůstaňte stále pozorní. Stále sledujte, co
provádíte. Přemýšlejte. Pokud jste unaveni,
práci přerušte.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to manipulaci
s nářadím oběma rukama.
Připojení zařízení pro odsávání prachu.
Je-li nářadí vybaveno pro připojení odsávání
nebo sběrné nádoby, zajistěte, aby byly
řádně připojeny a správně používány.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Prodlužovací kabely. Před použitím tyto
kabely prohlédněte a pokud jsou poškozené,
tak je vyměňte. Používáte-li nářadí venku,
používejte pouze prodlužovací kabel
určený pro venkovní použití, který je i takto
označen.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Na nářadí příliš netlačte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození nářadí nebo napájecího kabelu.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících
se částí, opotřebení jednotlivých částí,
poškození ochranných krytů a spínačů
a další prvky, které mohou ovlivnit správný
chod nářadí. Zajistěte, aby byl chod nářadí
zcela v pořádku a aby nářadí správně
plnilo funkci ke které je určeno. Jestliže je
nářadí nebo jeho jakákoliv část poškozena,
nepoužívejte jej. Pokud nelze hlavní vypínač
nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Zničené nebo jiné poškozené
díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu
DEWALT. Nikdy se nepokoušejte provádět
jakékoliv opravy sami.
•
•
•
•
•
•
Vypínejte nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Není-li nářadí
používáno, před výměnou částí nářadí,
příslušenství nebo doplňků a před
prováděním údržby vždy odpojte napájecí
kabel.
Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před
připojením napájecího kabelu k síti se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu.
Neškubejte a netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Kabel pokládejte
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném
technickém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství se řiďte pokyny. Udržujte
všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo
mazivy.
Opravy. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Opravy
by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; v ostatních případech
může dojít k nebezpečnému ohrožení
uživatele.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro pokosové
pily
•
•
•
•
Před zahájením jakékoliv činnosti se
ujistěte, zda jsou veškeré uzavírací kliky
a přídržné svorky přitaženy.
Bez instalovaného ochranného krytu
s nářadím nepracujte, taktéž s nářadím
nepracujte, pokud ochranný kryt nefunguje
nebo není řádně udržován.
Nikdy nestrkejte ruce do oblasti ostří, pokud
je pila pod napětím.
Nikdy se nepokoušejte pilu rychle zastavit
zablokováním kotouče pomocí nářadí nebo
jinými prostředky zasunutými oproti kotouči;
takovým způsobem může být způsoben
neúmyslně vážný úraz.
•
•
•
•
26
Dříve, než použijete jakékoliv příslušenství
si přečtěte instruktážní příručku. Nesprávné
použití příslušenství může nářadí
poškodit.
Pro řezaný druh materiálu zvolte příslušnou
pilový kotouč.
Dodržujte maximální rychlost vyznačenou
na pilovém kotouči. Při manipulaci s pilovým
kotoučem používejte držák nebo rukavice.
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem. Dbejte na to, aby byl
kotouč stále ostrý.
Maximální dovolená rychlost pilového
kotouče musí být vždy rovna nebo větší jak
otáčky naprázdno specifikované na štítku
nářadí.
Nepoužívejte pilové kotouče, které neodpovídají
rozměrům uvedeným v technických údajích.
K upevnění kotouče na hřídel nepoužívejte
žádné podložky. Používejte pouze pilové
kotouče, jaké jsou specifikovány v tomto
návodu a odpovídají normě EN 847-1.
Zvažte, zda nebude vhodné použít speciální
kotouče se snížením hluku.
Nepoužívejte kotouče typu HSS.
Nepoužívejte kotouče prasklé nebo
poškozené.
Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
Po dokončení řezu uvolněte stisk vypínače
a počkejte, až se pilový kotouč zcela
zastaví. Teprve poté vraťte hlavu do horní
klidové polohy.
Při provádění pokosových řezů zajistěte, aby
bylo rameno pily bezpečně upevněno.
Nezasouvejte žádné klíny do větráku
k přidržení hřídele motoru.
Ochranný kryt pily se při poklesu ramena
automaticky zdvihne; po zdvihu ramena
se opětovně automaticky sníží přes ostří
kotouče. Ochranný kryt je možné ručně
zdvihnout, pokud nasazujeme nebo snímáme
pilové kotouče nebo pokud provádíme
kontrolu pily. Ochranný kryt nikdy rukou
nezdvíhejte, pokud není pila vypnutá.
Udržujte pořádek v okolí pily bez zbytků
materiálu, například drti a odřezků.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou vzduchové
štěrbiny motoru čisté beze zbytku drti.
Před prováděním jakékoliv údržby, nebo
před výměnou pilového kotouče odpojte
stroj od elektrického vedení.
Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu,
pokud je stroj ještě v chodu a hlava se
nenachází v horní klidové poloze.
•
Přední část ochranného krytu je kvůli
viditelnosti při řezání opatřena žaluziemi.
Ačkoliv žaluzie výrazně snižují množství
odlétajících zbytků, v ochranném krytu jsou
otvory a pokud se jimi díváte, měli byste mít
pokaždé nasazeny ochranné brýle.
Další bezpečnostní pokyny pro otočné pily
•
•
•
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro stolní
pilu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte řezný kotouč, pokud je silnější
nebo pokud je hloubka záběru menší než
je velikost odtrhávacího nože.
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem a zuby směřují k přední
části stolní pily.
Před započetím jakékoliv práce se ujistěte,
zda jsou všechny svorky řádně dotaženy.
Ujistěte se, zda jsou všechna ostří a příruby
čisté a vyklenuté strany límce směřují
oproti ostří kotouče. Matici hřídele řádně
přitáhněte.
Kotouč udržujte ostrý a řádně nasazený.
Ujistěte se, zda je rozevírací klín nastaven
ve správné vzdálenosti od pilového kotouče
- maximum je 5 mm.
Nikdy nepracujte s pilou bez nasazeného
horního a spodního ochranného krytu.
Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
Před prováděním jakékoliv údržby, nebo
před výměnou pilového kotouče odpojte
pilu od elektrického vedení.
Používejte tlačnou tyč při každém použití
a dbejte na to, aby se Vaše ruce při řezání
nedostaly do vzdálenosti menší než
150 mm od pilového kotouče.
Nepokoušejte se pracovat s jiným než
s určeným napětím.
Během chodu nenanášejte na pilový kotouč
mazivo.
Nesahejte do okolí zadní části pilového
kotouče.
Pokud tlačnou tyč nepoužíváte, uchovávejte
ji na svém místě.
Nestoupejte na horní stranu zařízení.
Během přepravy zajistěte, aby byla horní
část pilového kotouče zakryta, například
ochranným krytem.
Ochranný kryt nepoužívejte jako držadlo
nebo jako úchyt při přepravě.
V režimu práce s řezací stolicí zajistěte, aby
bylo rameno pevně zajištěno v pracovní
poloze.
Zajistěte, aby v režimu pokosového řezání
na stolici bylo rameno pevně zajištěno.
Zajistěte, aby byl při změně režimu řezání
stůl správně uzamknut.
Při práci na řezací stolici během drážkování
používejte příslušnou ochranu. Dlabání
není povoleno.
Ostatní rizika
Při použití pil vznikají následující rizika:
- poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
jistá ostatní rizika. Tato rizika jsou:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými díly
otáčejícího se pilového kotouče.
- Riziko poranění při výměně pilového
kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Nálepky na stroji
Na stroji jsou následující piktogramy:
Pokud používáte stroj v režimu
provádění pokosových řezů, ujistěte se,
zda používáte pro zapínání a vypínání
spouštěcí spínač. V tomto režimu
nepoužívejte spínací skříňku.
Pokud používáte stroj s řezací stolicí,
ujistěte se, zda máte nasazen rozevírací
klín. Bez odtrhávacího nože stroj
nepoužívejte.
27
Ochrana životního prostředí
ES Prohlášení o shodě
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
D27105
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Chcete-li získat podrobnější informace,
kontaktujte prosím DEWALT na níže uvedené
adrese nebo na adrese, která je uvedena na
konci tohoto návodu.
Úroveň akustického tlaku podle norem
86/188/EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy
EN 61029-2-11:
LpA (akustický tlak)
89. 6 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
100. 6 dB(A)
* přenášené na obsluhu
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Proveďte příslušná měření týkající se ochrany
sluchu.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 61029-2-11:
< 2, 5 m/s2
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Ředitel technického a vývojového oddělení
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
28
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046697- 26-06-2007
29
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
30
D27105 - - - - A
Laser
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
31
D27105 - - - - A
Motor KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
32
D27105 - - - - A
Tisch
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
33
D27105 - - - - A
Tischhalterung
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
34
D27105 - - - - A
Saeule zsb
KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 1
©
35
36
37
38
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising