D215831 | DeWalt D215831 DRILL STAND instruction manual

500500-46 CZ
Přeloženo z původního návodu
D215831
3
1
2
4
7
5
11
8
9
10
13
12
6
14
15
16
15
A1
2
17
18
26
25
20
22
23
24
19
21
A2
31
4
B
4
3
C
D
5
4
32
33 34 35
E1
35
34
33
32
E2
6
5
24
40
39
38
37
36
9
F
43
42
41
45
44
9
G1
7
6
16
G2
46
47 26
H
8
7
7
8
3
48
45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
5°
0°
X
I
49
4
4 49
J
9
8
50
1
51
2
52
K
L
10
9
STOJAN PRO DIAVRTAČKU
D215831
Blahopřejeme Vám!
Bezpečnostní pokyny
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu
k obsluze pro elektrické nářadí, které bude
připojeno k tomuto zařízení. Dodržujte také
všechny platné doplňkové bezpečnostní
předpisy. Před použitím tohoto zařízení si
přečtěte následující bezpečnostní pokyny.
Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!
Technické údaje
Délka sloupku
Průměr objímky
Max. průměr vrtáku
s prstencem pro odvod vody
bez prstence pro odvod vody
Náklon
Hmotnost
D215831
mm 995
mm 60
Všeobecné pokyny
1
mm 152
mm 172
0 - 45°
kg 16
2
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
3
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
ES Prohlášení výrobce
4
D215831
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek byl navržen v souladu s normou
98/37/EC.
5
Toto zařízení nesmí být uvedeno do provozu,
dokud nebude stanoveno, že elektrické nářadí,
které bude připojeno k tomuto zařízení, bude
splňovat požadavky normy 98/37/EC (což je
určeno značkou CE na elektrickém nářadí).
6
7
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Německo
10
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke způsobení
úrazu.
Chraňte nářadí před dětmi. Nedovolte
dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo s jeho příslušenstvím.
Zamezte přístupu nepovolaných osob do
pracovního prostoru.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi. Pracujete-li venku,
používejte pokud možno gumové rukavice
a neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy,
používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor.
Vyvarujte se maximálnímu akustickému
tlaku. Pokud akustický tlak překračuje
hodnotu 85 dB(A), proveďte odpovídající
opatření na ochranu sluchu.
Buďte stále pozorní. Sledujte, co děláte.
Pracujte s rozvahou. Nepoužívejte nářadí,
jste-li unaveni.
Používejte pouze vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepoužívejte malá nářadí a příslušenství
pro práce, které jsou určeny pro použití
výkonnějšího nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, bude-li používáno ve
výkonnostním rozsahu, pro který je určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno
tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
8
13
14
15
16
Opravy tohoto nářadí vždy svěřte
kvalifikovanému mechanikovi
autorizovaného servisu DEWALT. Opava
příslušenství elektrického nářadí je věcí
přesnosti a zkušenosti. Proto ji vždy svěřte
mechanikovi autorizovaného servisu
DEWALT.
Doplňkové příslušenství (obr. A2)
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
17 D215834 Redukční kroužek
18 D215825 Upevňovací sada do betonu
19 D215826 Upevňovací sada do zdiva
20 D215827 Náhradní hmoždinka do betonu
(10 kusů)
21 D215828 Náhradní hmoždinka do zdiva
22 D215837 Vývěva
23 D215839 Sada pro vývěvu
24 D215835 Výztužná konzola
25 D215832 Prstenec pro odvod vody
26 D215833 Náhradní těsnění prstence pro
odvod vody (10 kusů)
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Stojan pro diavrtačku
1 Rukojeť posuvu
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem, 6 mm
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem, 8 mm
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
Regulační šroub tření
Měřítko hloubky vrtání
Stabilizační šrouby
Hadicová spojka
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Montáž a seřízení
Viz také návod pro obsluhu vrtačky.
Montáž vrtačky (obr. B)
Popis (obr. A1 a A2)
•
•
Váš stojan D215831 je určen pro zvýšení
výkonu vrtačky pro diamantové vrtání DEWALT.
Stojan umožňuje nastavení pro použití ve
vertikální i horizontální poloze. Umožňuje
nastavení sklonu v rozsahu od 0 do 45°, což
znamená, že může být použit i při práci na
svahu.
Tento stojan může být používán s následujícími
modely D E WALT: D21580K / D21582K
/ D21583K nebo s jinými vrtačkami pro
diamantové vrtání s objímkami 60 nebo 53 mm.
•
•
Obr. A1
Sejměte z vrtačky boční rukojeť.
Pomocí rukojeti posuvu (4) povolte šroub
(31).
Namontujte vrtačku do stojanu.
- Pro vrtačky s objímkou 60 mm: Vrtačka
může být namontována přímo do
stojanu.
- Pro vrtačky s objímkou 53 mm: Pro
uchycení objímky vrtačky v držáku musí
být použit redukční kroužek D215834.
Přitáhněte šroub (31) pomocí rukojeti
posuvu (4).
Vždy namontujte vrtačku do stojanu
tak, aby bylo zabráněno pohybu
vrtačky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Konzola
Pojistka konzoly
Přepravní rukojeť
Rukojeť posuvu
Držák vrtačky
Sloupek
Měřítko úhlu vrtání
Páčka nastavení úhlu
Základna
Kolečka
Vodováha pro aplikace ve vertikální
poloze
12 Vodováha pro aplikace v horizontální
poloze
Instalace stojanu (obr. C - G)
Stojan může být instalován na podlaze nebo
na stěně ve vertikální poloze (obr. C) nebo
v horizontální poloze (obr. D).
Vždy se ujistěte, zda je stojan pevně
připevněn k povrchu.
Montáž stojanu s upevňovací sadou (obr.
E1 a E2)
Pro připevnění stojanu ke zděnému (obr. E1)
nebo k betonovému povrchu (obr. E2) jsou
11
•
používány upevňovací sady.
• Postavte stojan do požadované polohy
a označte polohu montážního otvoru na
stěně.
• Vyvrtejte na označeném místě díru.
- V betonovém povrchu: průměr 15 mm
a hloubka 55 mm
- Ve zděném povrchu: průměr 20 mm
a hloubka 85 mm
• Vložte do díry hmoždinku (32).
• Zašroubujte do hmoždinky kotevní šroub
(33).
• Umístěte stojan nad kotevní šroub.
• Nasaďte na šroub podložku (34) a křídlovou
matici (35). Křídlovou matici řádně
přitáhněte.
•
•
•
•
Seřízení stojanu (obr. A)
•
Montáž stojanu s výztužnou konzolou
(obr. F)
•
•
Pro rychlé sestavení při pracích v místnostech
může být pro zajištění stojanu použita výztužná
konzola.
• Umístěte stojan na požadované místo.
• Postavte patku konzoly (36) na základnu
(9).
• Odstraňte blokovací pojistku (37), aby
mohlo dojít ke stisknutí páčky (38).
Vysunujte konzolu (24), dokud nedosáhne
protějšího povrchu. Uvolněte páčku.
• Upněte konzolu v požadované poloze
pomocí táhla (39).
• Do otvoru, který se nachází nejblíže
upínacího mechanismu, zasuňte kolík (40).
Zkontrolujte vodováhu, abyste zkontrolovali,
zda je stojan srovnán.
- Vodováha pro aplikace ve vertikální
poloze (11)
- Vodováha pro aplikace v horizontální
poloze (12)
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
Otáčejte postupně stabilizačními šrouby
(15), dokud nebude stojan srovnán.
Montáž prstence pro odvod vody (obr. H)
Je-li stojan používán pro mokré vrtání, může
být namontován prstenec pro odvod vody, aby
byl zajištěn řádný odvod vody.
• O několik otáček povolte šrouby (46).
• Držte prstenec pro odvod vody (26) před
základnou (9).
• Umístěte konce montážní konzoly (47)
opatřené drážkou na místo vytvořené mezi
šrouby a základnou.
• Zkontrolujte, zda je sestava srovnána
s připevněným příslušenstvím.
• Řádně přitáhněte šrouby.
Připevnění stojanu pomocí vývěvy (obr.
G1 a G2)
Nastavení úhlu vrtání (obr. I)
Sloupek vrtačky může být nakloněn
v požadovaném úhlu, aby bylo umožněno
vrtání na svahu. Na měřítku (7) jsou vyznačeny
úhly až do 45°.
• Odstraňte pojistný šroub (48) a uložte jej
na bezpečném místě.
• Uvolněte páčku pro nastavení úhlu (8).
• Proveďte náklon sloupku pomocí rukojeti
(3).
• Srovnejte horní část základny páčky
s požadovanou hodnotou úhlu (viz označení
X).
• Přitáhněte páčku pro nastavení úhlu.
• Po použití postavte sloupek stojanu znovu
do kolmé polohy a namontujte pojistný
šroub.
Bude-li stojan připevňován k dokonale
hladkému povrchu, může být pro jeho zajištění
v požadované poloze použita vývěva. Podtlak
vytvořený v základně bezpečně udržuje stojan
v požadované poloze.
Tento systém může být použit pouze
v případě, kdy je stojan připevňován
k rovnému povrchu (například dlažba
nebo vibrovaný beton), který je čistý
a na kterém se nenachází žádné
nečistoty nebo jiný odpad. V takovém
případě by došlo k poklesu podtlaku,
což by způsobilo pád nebo pohyb
stojanu.
•
Umístěte rukojeť vývěvy (43) nad otvor
v základně (9).
Zašroubujte šroub (44) s podložkou (45) do
rukojeti.
Umístěte stojan na požadované místo.
Připojte hadici vývěvy k přípojnému bodu
(16).
Zapněte vývěvu. Nechejte vývěvu zapnutou
tak dlouho, jak dlouho to aplikace vyžaduje.
Vložte gumové těsnění (41) do drážky (42)
ve spodní části základny.
12
Připevnění rukojeti posuvu (obr. J)
•
Rychloupínací rukojeť posuvu (4) může být
velmi jednoduše připevněna jak na levou, tak
i na pravou stranu stojanu.
• Srovnejte vodicí tyč v rukojeti posuvu
s drážkou na hřídelce (49).
• Nasuňte rukojeť na hřídelku.
•
•
•
Seřízení tření (obr. A)
•
Regulační šroub tření (13) je používán pro
zvýšení nebo snížení tření mechanismu
konzoly.
• Chcete-li tření zvýšit, otáčejte regulačním
šroubem ve směru pohybu hodinových
ručiček.
• Chcete-li tření zmenšit, otáčejte regulačním
šroubem proti směru pohybu hodinových
ručiček.
•
•
Přeprava (obr. A1)
Pro usnadnění přepravy je stojan vybaven
kolečky (10).
• Přepravujte sestavu pomocí rukojeti (3).
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Dbejte na to, aby byla konzola při
přepravě stojanu vždy řádně zajištěna.
Viz také návod pro obsluhu vrtačky.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo
dlouhou životnost společně s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé
bezproblémové funkce nářadí je jeho pravidelné
čištění a údržba.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je stojan řádně upevněn.
• Nasaďte požadované příslušenství.
• Zkontrolujte tření na konzole.
• Označte místo, kde bude vyvrtán otvor.
Seřízení stojanu (obr. L)
Odblokování konzoly (obr. K)
•
•
Zapněte vrtačku a nastavte režim
nepřetržitého provozu.
Pomocí rukojeti posuvu pomalu spouštějte
vrták do obrobku.
Při zahájení vrtu použijte mírný přítlak, aby
došlo k vytvoření počáteční prohlubně.
Pokračujte s dostatečným přítlakem, abyste
dosáhli hladkého postupného provrtání.
Nepřetěžujte nářadí.
Pokud se příslušenství nachází těsně před
odvrácenou plochou obrobku, dávejte
pozor, aby bylo zabráněno rozštěpení.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Po použití nastavte konzolu do horní polohy
a v této poloze ji řádně zajistěte.
Po opakovaném použití může dojít k uvolnění
konzoly. Chcete-li seřídit její vůli, postupujte
následovně:
• Podle potřeby přitáhněte šrouby (51).
• Pohybem směrem nahoru nebo dolů
zkontrolujte vůli konzoly.
Chcete-li odblokovat konzolu (1), vytáhněte
pojistný kolík (2).
Chcete-li konzolu zajistit, pohybujte
konzolou, dokud zajišťovací kolík
nezapadne do otvoru (50) ve sloupku
stojanu a dokud nedojde k zajištění.
Čištění dráhy posuvu (obr. L)
Není-li sestava používána, proveďte
vždy zajištění konzoly.
Dráha posuvu by měla být pravidelně čištěna,
aby byla zajištěna její bezproblémová funkce.
• Nastavte konzolu do nejvyšší možné
polohy.
• Očistěte zuby (52) měkkým kartáčem nebo
suchým hadrem.
Všeobecné pokyny pro vrtání s diamantovými vrtáky
Dodržujte pokyny uvedené pro
korunkové vrtáky nebo pokyny
výrobce.
Poznámka: Použití středícího vrtáku není nutné.
• Uchopte rukojeť posuvu.
• Odblokujte konzolu.
Mazání
Vaše příslušenství nevyžaduje žádné další
mazání.
13
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Odevzdejte výrobek do místní sběrny tříděného
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím vaše nářadí
jakémukoliv autorizovanému servisu, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
středisek D E WALT a všechny podrobnosti
týkající se poprodejního servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
zst00240794 - 14-07-2014
14
D215831 - - - A
DRILL STAND 1
©
15
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising