D215831 | DeWalt D215831 DRILL STAND instruction manual

599111-81 SK
Preložené z pôvodného návodu
D215831
3
1
2
4
7
5
11
8
9
10
13
12
6
14
15
16
15
A1
2
17
18
26
25
20
22
23
24
19
21
A2
31
4
B
4
3
C
D
5
4
32
33 34 35
E1
35
34
33
32
E2
6
5
24
40
39
38
37
36
9
F
43
42
41
45
44
9
G1
7
6
16
G2
46
47 26
H
8
7
7
8
3
48
45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
5°
0°
X
I
49
4
4 49
J
9
8
50
1
51
2
52
K
L
10
9
STOJAN PRE DIAMANTOVÚ VŔTAČKU D215831
Blahoželáme Vám!
Bezpečnostné pokyny
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Dodržujte bezpečnostné pokyny
v návode na použitie pre elektrické
náradie, ktoré bude pripojené k tomuto
zariadeniu. Tiež dodržujte všetky príslušné
doplňujúce bezpečnostné predpisy. Pred
prevádzkovaním tohto náradia si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste!
Technické údaje
Dĺžka stĺpika
Priemer upínacej stopky
Max. priemer vrtáku
s prstencom na odvod vody
bez prstenca na odvod vody
Sklon
Hmotnosť
D215831
mm 995
mm 60
Všeobecné pokyny
1
mm 152
mm 172
0 - 45°
kg 16
2
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Poukazuje na nebezpečenstvo osobného poranenia, ohrozenia života
alebo možné poškodenie elektrického
náradia v dôsledku nerešpektovania
pokynov v tomto návode.
3
ES Prehlásenie výrobcu
4
D215831
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok bol navrhnutý v súlade s normamou
98/37/EC.
5
Toto zariadenie sa nesmie uviesť do prevádzky,
dokiaľ nebude stanovené, že elektrické náradie,
ktoré sa bude pripájať k tomuto zariadeniu,
bude spĺňať požiadavky normy 98/37/EC (čo
je určené značkou CE na elektrickom náradí).
6
7
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Chráňte náradie pred deťmi. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím
alebo s jeho príslušenstvom. Zamedzte
prístup nepovolaných osôb do pracovného
priestoru.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Môžu byť zachytené
pohybujúcimi sa časťami. Ak pracujete
vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé
vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak sa
pri práci s náradím práši alebo pokiaľ
odlietavajú drobné čiastočky materiálu,
používajte proti prachu ochranný štít alebo
respirátor.
Vyvarujte sa maximálnemu akustickému
tlaku. Ak prekračuje akustický tlak hodnotu
85 dB(A), preveďte zodpovedajúce
opatrenia na ochranu sluchu.
Buďte stále pozorní. Sledujte, čo robíte.
Pracujte s rozvahou.
Neobsluhujte náradie, ak ste unavení.
Používajte len vhodné náradie. Použitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepoužívajte malé náradie a príslušenstvo
na prácu, na ktorú je určené výkonnejšie
náradie. Náradie bude pracovať lepšie
a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý je určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií než je
odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
8
13
14
15
16
Opravy tohto náradia vždy zverte
mechanikom autorizovaného servisu
DEWALT. Oprava príslušenstva elektrického
náradia je vecou zručnosti a skúsenosti.
Preto ju vždy zverte mechanikovi
autorizovaného servisu DEWALT.
Doplnkové príslušenstvo (obr. A2)
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
17 D215834 Redukčný krúžok
18 D215825 Upevňovacia sada do betónu
19 D215826 Upevňovacia sada do muriva
20 D215827 Náhradná hmoždinka do
betónu (10 kusov)
21 D215828 Náhradná hmoždinka do
muriva
22 D215837 Podtlakové čerpadlo
23 D215839 Sada pre vývevu
24 D215835 Výstužná konzola
25 D215832 Prstenec pre odvod vody
26 D215833 Náhradné tesnenie prstenca
pre odvod vody (10 kusov)
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Stojan pre dia vŕtačku
1 Rukoväť posuvu
1 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom 6 mm
1 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom 8 mm
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Skrutka na regulovanie trenia
Mierka hĺbky vŕtania
Stabilizačné skrutky
Spojka hadice
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Montáž a nastavenie
Viď tiež návod na použitie vŕtačky.
Popis (obr. A1 a A2)
Váš stojan D215831 je určený na zvýšenie
výkonu vŕtačky pre diamantové vŕtanie
D EWALT. Stojan umožňuje nastavenie pre
použitie vo vertikálnej i horizontálnej polohe.
Umožňuje nastavenie sklonu v rozsahu od 0
do 45°, čo znamená, že sa môže použiť i pri
práci na svahu.
Tento stojan sa môže používať s následujúcimi
modelmi D E WALT: D21580K / D21582K
/ D21583K alebo s inými vŕtačkami pre
diamantové vŕtanie s objímkami 60 alebo
53 mm.
Montáž vŕtačky (obr. B)
•
•
•
•
Obr. A1
Snímte z vŕtačky bočnú rukoväť.
Pomocou rukoväte posuvu (4) povoľte
skrutku (31).
Namontujte vŕtačku do stojanu.
- Pre vŕtačky s objímkou 60 mm: Vŕtačka
sa môže namontovať priamo do stojanu.
- Pre vŕtačky s objímkou 53 mm: Pre
uchytenie objímky vŕtačky v držiaku sa
musí použiť redukčný krúžok D215834.
Pomocou rukoväte posuvu (4) pritiahnite
skrutku (31).
Vždy namontujte vŕtačku do stojanu
tak, aby sa zabránilo pohybu vŕtačky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Konzola
Poistka konzoly
Prepravná rukoväť
Rukoväť posuvu
Držiak vŕtačky
Stĺpik
Mierka uhla vŕtania
Páčka na nastavenie uhla
Základňa
Kolieska
Vodováha pre aplikácie vo vertikálnej
polohe
12 Vodováha pre aplikáce v horizontálnej
polohe
Inštalácia stojanu (obr. C - G)
Stojan sa môže inštalovať na podlahe alebo
na stene vo vertikálnej polohe (obr. C) alebo
v horizontálnej polohe (obr. D).
Vždy sa uistite, či je stojan pevne
pripevnený k povrchu.
Montáž stojanu s upevňovacou sadou (obr.
E1 a E2)
Na pripevnenie stojanu k murovanému (obr.
E1) alebo k betónovému povrchu (obr. E2) sa
11
•
používajú upevňovacie sady.
• Postavte stojan do požadovanej polohy
a označte polohu montážneho otvoru na
stene.
• Vyvŕtajte na označenom mieste dieru.
- V betónovom povrchu: priemer 15 mm
a hĺbka 55 mm
- V murive: priemer 20 mm a hĺbka 85 mm
• Vložte do diery hmoždinku (32).
• Zaskrutkujte do hmoždinky kotviacu skrutku
(33).
• Umiestnite stojan nad kotviacu skrutku.
• Nasaďte na skrutku podložku (34)
a krídlovú maticu (35).Krídlovú maticu
riadne pritiahnite.
•
•
•
Nastavenie stojanu (obr. A)
•
•
Montáž stojanu s výstužnou konzolou
(obr. F)
•
Pre rýchle zostavenie pri prácach v miestnostiach sa môže pre zaistenie stojanu použiť
konzola na vystuženie.
• Umiestnite stojan na požadované miesto.
• Postavte pätku konzoly (36) na základňu
(9).
• Odstráňte blokovaciu poistku (37), aby
mohlo dôjsť k stlačeniu páčky (38).
Vysúvajte konzolu (24), pokiaľ nedosiahne
protiľahlý povrch. Uvoľnite páčku.
• Upnite konzolu v požadovanej polohe
pomocou tyčky (39).
• Do otvoru, ktorý sa nachádza najbližšie
k upínaciemu mechanizmu, zasuňte kolík
(40).
Ak sa stojan používa pre mokré vŕtanie, môže
sa namontovať prstenec na odvod vody, aby sa
zaistil riadny odvod vody.
• O niekoľko otáčok povoľte skrutky (46).
• Držte prstenec (26) pred základňou (9).
• Umiestnite konce montážnej konzoly (47)
s drážkou na miesto vytvorené medzi
skrutkami a základňou.
• Skontrolujte, či je zostava zarovnaná
s pripevneným príslušenstvom.
• Riadne pritiahnite skrutky.
Nastavenie uhla vŕtania (obr. I)
Stĺpik vŕtačky sa môže nakloniť v požadovanom
uhle, aby bolo možné vŕtanie v sklone. Na
mierke (7) sú vyznačené uhly až do 45°.
• Odstráňte poistnú skrutku (48) a uložte ju
na bezpečnom mieste.
• Uvoľnite páčku na nastavenie uhla (8).
• Nakloňte stĺpik pomocou rukoväte (3).
• Zarovnajte hornú časť základne páčky s požadovanou hodnotou uhla (viď označenie
X).
• Pritiahnite páčku na nastavenie uhla.
• Po použití postavte stĺpik stojanu znovu do
kolmej polohy a namontujte poistnú skrutku.
Ak sa bude stojan pripevňovať k dokonale
hladkému povrchu, môže sa pre jeho zaistenie
v požadovanej polohe použiť podtlakové
čerpadlo. Podtlak vytvorený v základni
bezpečne udržuje stojan v požadovanej polohe.
Tento systém sa môže použiť iba
v prípade, keď sa stojan pripevňuje
k rovnému povrchu (napríklad dlažba
alebo vibrovaný betón), ktorý je čistý
a na ktorom sa nenachádzajú žiadne
nečistoty alebo iný odpad. V takom
prípade by došlo k poklesu podtlaku, čo
by spôsobilo pád alebo pohyb stojanu.
•
Skontrolujte vodováhu, aby ste skontrolovali,
či je stojan vyrovnaný.
- Vodováha pre aplikácie vo vertikálnej
polohe (11)
- Vodováha pre aplikáce v horizontálnej
polohe (12)
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Otáčajte postupne stabilizačnými skrutkami
(15), pokým nebude stojan vyrovnaný.
Montáž prstenca na odvod vody (obr. H)
Pripevnenie stojanu pomocou podlakového
čerpadla (obr. G1 a G2)
•
Zaskrutkujte skrutku (44) s podložkou (45)
do rukoväte.
Umiestnite stojan na požadované miesto.
Pripojte hadicu čerpadla k prípojnému bodu
(16).
Zapnite čerpadlo. Nechajte ho zapnuté tak
dlho, ako to aplikácia vyžaduje.
Pripevnenie rukoväte posuvu (obr. J)
Rýchloupínaciu rukoväť posuvu (4) je možné
pripevniť veľmi jednoducho ako na ľavú, tak aj
na pravú stranu zariadenia.
• Zarovnajte vodiacu tyč v rukoväťou posuvu
s drážkou na hriadeli (49).
Vložte gumové tesnenie (41) do drážky (42)
v spodnej časti základne.
Umiestnite rukoväť čerpadla (43) nad otvor
v základni (9).
12
•
Nasuňte rukoväť na hriadeľ.
•
Nastavenie trenia (obr. A)
Skrutka na regulovanie trenia (13) sa používa
na zvýšenie alebo zníženie trenia mechanizmu
konzoly.
• Ak chcete trenie zvýšiť, otáčajte skrutkou
v smere pohybu hodinových ručičiek.
• Ak chcete trenie znížiť, otáčajte skrutkou
proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
•
•
Preprava (obr. A1)
Na uľahčenie prepravy má stojan kolieska (10).
• Prepravujte zostavu pomocou rukoväte (3).
Pokyny na obsluhu
Dbajte na to, aby bola konzola pri
preprave stojana vždy riadne zaistená.
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
Údržba
Viď tiež návod na použitie vŕtačky.
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo
dlhú životnosť spoločne s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkcie náradia je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
Pred začatím práce:
• Uistite sa, či je stojan riadne upevnený.
• Nasaďte požadované príslušenstvo.
• Skontrolujte trenie na konzole.
• Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
Nastavenie stojanu (obr. L)
Po opakovanom použití môže dôjsť k uvoľneniu
konzoly. Ak chcete nastaviť jej vôľu, postupujte
nasledovne:
• Podľa potreby pritiahnite skrutky (51).
• Pohybom smerom nahor alebo nadol
skontrolujte vôľu konzoly.
Odblokovanie konzoly (obr. K)
•
•
Pokiaľ sa príslušenstvo nachádza tesne
pred odvrátenou plochou obrobku, dávajte
pozor, aby sa zabránilo rozštiepeniu.
Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Po použití nastavte konzolu do hornej
polohy a v tejto polohe ju riadne zaistite.
Ak chcete odblokovať konzolu (1), vytiahnite
poistku (2).
Ak chcete konzolu zaistiť, pohybujte
konzolou, pokým poistka nezapadne
do otvoru (50) v stĺpiku stojana a pokiaľ
nedôjde k zaisteniu.
Čistenie dráhy posuvu (obr. L)
Dráha posuvu by sa mala pravidelne čistiť,
aby sa zaistila bezproblémová funkcia náradia.
• Nastavte konzolu do najvyššej možnej
polohy.
• Očistite zuby (52) mäkkou kefkou alebo
suchou handričkou.
Ak sa zostava nepoužíva, vždy zaistite
konzolu.
Všeobecné pokyny pre vŕtanie s diamantovými vrtákmi
Dodržujte pokyny uvedené pre korunkové vrtáky alebo pokyny výrobcu.
Poznámka: Použitie stredového vrtáku nie je
nutné.
• Uchopte rukoväť posuvu.
• Odblokujte konzolu.
• Zapnite vŕtačku a nastavte režim nepretržitej
prevádzky.
• Pomocou rukoväte posuvu pomaly
zapúšťajte vrták do obrobku.
• Pri začínaní vŕtania použite mierny
prítlak, aby došlo k vytvoreniu počiatočnej
priehlbiny.
• Pokračujte s dostatočným prítlakom, aby
ste dosiahli hladké postupné prevŕtanie.
Náradie nepreťažujte.
Mazanie
Vaše príslušenstvo nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak raz už nebudete Váš výrobok DEWALT
potrebovať alebo ak sa opotrebuje a už ho
nebudete môcť používať, nelikvidujte ho spolu
s domovým odpadom. Zlikvidujte tento prístroj
v triedenom odpade.
13
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha zabrániť znečisteniu životného
prostredia a znižuje dopyt po nových
surovinách.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie svojich výrobkov po skončení ich
životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby,
odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
zst00240818 - 14-07-2014
14
D215831 - - - A
DRILL STAND 1
©
15
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising