BDV1085 | Black&Decker BDV1085 BATTERY CHARGER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-60 SK
BDV1084
BDV1085
PLNE AUTOMATICKÁ AUTONABÍJAČKA
Obsahuje DIGITÁLNU DIAGNOSTIKU – Micro Processor
Digital Smart Control
F02 Napätie akumulátora je príliš nízke na
prevedenie dobitia
Akumulátor nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise vozidiel
Rozpoznanie poruchy akumulátora – Systém
digitálnej diagnostiky rozpozná možné poruchy
akumulátora
F03 -Vnútorný článok akumulátora je otvorený
Akumulátor nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise vozidiel
Indikátor napájania striedavým prúdom
Kontrola napätia alternátora
F03 Sulfatácia
Je nutné previesť renováciu akumulátora.
Podrobnosti nájdete v návode na použitie
F01 Preťaženie - preveďte kontrolu záťaže
F04 - Prekročenie doby nabíjania. Po uplynutí
18 hodín už nie je možné akumulátor ďalej nabíjať.
Akumulátor môže byť vnútri poškodený. Nechajte
akumulátor skontrolovať.
F01 Skrat vnútorného článku akumulátora.
Nemôže sa dobiť. Akumulátor nechajte
prekontrolovať v autorizovanom servise vozidiel
F04 Nabíjací prúd akumulátora je nastavený na
príliš nízku úroveň
Nastavte vyššiu úroveň nabíjacieho prúdu
akumulátora
F02 Chybné pripojenie akumulátora
Skontrolujte pripojenie akumulátora
2
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Jedného dňa zistíte, že váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento prístroj v triedenom odpade.
F05 - Prehriatie
Odpojte nabíjačku a nechajte ju 30 minút
vychladnúť, skontrolujte, či je vetranie
zodpovedajúce
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidávii elektro odpadov
z domácnosti.
F06
Opačná polarita
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich
prevádzkovej životnosti. Využite túto bezplatnú službu
a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
F07 Výstup alternátora je mimo typický pracovný
rozsah
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Taktiež je možné nájsť prehľad
autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker
a rovnako aj ďalšie informácie na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Pohotovostný režim nabíjačky
Akumulátor do plna nabitý
3
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00042700 - 07-06-2007
4
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
5
BDV1084 - - - A
BATTERY CHARGER 1
©
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising