VH800 | Black&Decker VH800 DUSTBUSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-64 CZ
VH800
VH800T
2
3
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Váš vysavač Black & Decker je určen k suchému
vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití v domácnostech.
•
•
Bezpečnostní pokyny
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
•
Před použitím zařízení pečlivě pročtěte tento
návod.
•
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Tento návod si uschovejte.
•
•
Je-li jakákoliv část zařízení poškozena, nepoužívejte
jej.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním středisku.
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován.
S přístrojem nepracujte, pokud jsou napájecí kabel
nebo jeho zástrčka poškozeny nebo jsou vadné .
Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny či pokud jsou vadné, musí být opraveny
v autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte
se přestřihnout přívodní napájecí kabel, ani se jej
nepokoušejte sami opravit.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je chráněn dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda síťové
napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém
štítku nářadí.
Použití výrobku
•
Než přístroj připojíte k elektrické zásuvce nebo jej
odpojíte se ujistěte, zda je vypnut.
•
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
•
Nepoužívejte výrobek ve venkovním prostředí.
•
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem
za napájecí kabel. Kabel pokládejte tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany nebo se nedotýkal
horkých a mastných povrchů.
•
Pokud se během používání napájecí kabel poškodí,
okamžitě vypojte zařízení z elektrické zásuvky ve
zdi. Nedotýkejte se napájecího kabelu, pokud je
dosud zapojen v elektrické zásuvce.
•
Přístroj odpojte od elektrické zásuvky pokud jej
nepoužíváte, před nasazováním či snímáním jeho
součástí a před jeho čištěním .
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro vysavače
•
Před použitím se vždy ujistěte, zda je filtr správně
nasazen .
•
Tento vysavač nepoužívejte k vysávání kapalin.
•
Nepoužívejte vysavač k vysávání jakýchkoliv
materiálů, které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody. Vysavač
nenamáčejte.
•
Obličej držte z dosahu výstupního proudu
vzduchu.
•
Během chodu přístroje zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a domácího zvířectva.
•
Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv a rukavice
nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.
Nesahejte během chodu na rotační kartáč. Přívodní
napájecí kabel udržujte z dosahu rotačního
kartáče.
•
Poškozené příslušenství nepoužívejte.
•
Používejte pouze příslušenství Black & Decker.
•
Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru. Děti musí
být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Bezpečnost jiných osob
•
Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným osobám,
které nejsou seznámeny s těmito pokyny .
•
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo se dotýkaly nářadí a přívodního napájecího
kabelu. Přísný dohled je vyžadován, pokud je přístroj
používán v blízkosti dětí.
Popis
Po použití
•
Přístroj vypněte a odpojte od elektrické zásuvky
pokud jej ponecháte bez dozoru nebo před
výměnou, čištěním nebo kontrolou kterýchkoliv jeho
částí.
•
Pokud není zařízení používáno, mělo by být
uskladněno na suchém místě. K uloženému přístroji
nesmí mít přístup děti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
Sběrná nádoba na prach
Pojistné tlačítko sběrné nádoby
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Turbokartáč (pouze u modelu VH800T)
Adapter k připojení turbokartáče (pouze u modelu
VH800T)
Štěrbinový nástavec pro vysávání úzkých prostor
Kartáčový nástavec
Prodlužovací hadice (pouze u modelu VH800)
Sestavení
Varování! Ujistěte se, zda je vysavač vypnut a zda je
napájecí kabel vytažen ze zásuvky.
4
•
Sestavení turbokartáče (obr. A) (pouze pro model
VH800T)
•
Kruhový konec adapteru (5) zasuňte do turbokartáče
(4)
•
Druhý konec adapteru (5) zasuňte do přední části
sběrné nádoby na prach (1). Ujistěte se, zda je vše
pevně spojeno.
Zástrčku přívodního kabelu zasuňte do zásuvky ve
zdi a vysavač zapněte.
Údržba
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Montáž sacího příslušenství (obr. C)
Dodané příslušenství lze použít podle požadavku
v různých kombinacích:
C1 Všeobecné vysávání / odstraňování prachu.
C2 Vysávání ve stísněných prostorách.
C3 Vysávání schodišť / koberců.
C4 Vysávání čalounění nebo vysávání koutů.
Čištění sběrné nádoby a filtru (obr. F)
Pokud je sběrná nádoba (1) plná, nebo pokud je filtr
zanesen, vyprázdněte sběrnou nádobu (1) a vyčistěte
filtr. Filtr může být opakovaně použit a měl by být
pravidelně čištěn.
•
Stiskněte pojistné tlačítko (2) a sběrnou nádobu (1)
vyjměte (obr. F).
•
Ze sběrné nádoby (1) vyjměte filtr (9).
•
Usazený prach z filtru (9) vykartáčujte.
•
Ze sběrné nádoby (1) odstraňte veškeré nečistoty.
•
Filtr (9) opláchněte v teplém, saponátovém roztoku.
Sběrnou nádobu (1) lze podle potřeby také
opláchnout. Vysavač nenamáčejte.
•
Ujistěte se, zda jsou sběrná nádoba (1) a filtr (9)
zcela vysušeny.
•
Filtr (9) vložte zpět.
•
Nasaďte zpět sběrnou nádobu (1).
Ujistěte se, zda sběrná nádoba (1) zaskočí zpět na
místo.
Nasazení příslušenství (obr. B & C)
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Vhodné příslušenství zasuňte do přední části sběrné
nádoby na prach (1) (obr. C).
•
Příslušenství lze upevnit také k prodlužovací hadici
(8) (obr. B).
Montáž příslušenství pro vyfukování (obr. D & E)
Varování! Pokud zařízení používáte v režimu foukání,
používejte ochranu zraku. Nezakrývejte žádnými
předměty vstupní otvor přívodu vzduchu, aby nedošlo
k přehřátí motoru. Výstupním proudem vzduchu
nemiřte na sebe, okolní osoby a domácí zvířectvo. Před
spuštěním režimu vyfukování se ujistěte, zda jsou sběrná
nádoba a filtr čisté.
Čištění výstupního filtru (obr. E)
Při čištění výstupního filtru (11) postupujte následovně:
•
Kryt výstupního filtru (10) sejmete otáčením proti
směru chodu hodinových ručiček.
•
Kryt výstupního filtru (11) z vysavače sejměte.
•
Výstupní filtr (11) výše popsaným způsobem
opláchněte a osušte.
•
Výstupní filtr (11) a kryt výstupního filtru (10) nasaďte
zpět. Otočte držákem výstupního filtru ve směru
chodu hodinových ručiček tak, aby byl filtr na svém
místě upevněn.
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Otevřte kryt výstupního filtru (10).
•
Do otvoru zauňte buď štěrbinový nástavec pro
vysávání úzkých prostor (6), nebo prodlužovací
hadici (8). Ujistěte se, zda dobře přiléhají k zadní
části vysavače (obr. D).
•
Podle potřeby vložte další příslušenství do
prodlužovací hadice (8).
Použití
Varování!Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
Optimálních výsledků při vysávání dosáhnete v případě,
budou-li čisté filtry a bude-li prázdná sběrná nádoba.
Pokud se po vypnutí z přístroje trousí prach, znamená to,
že je sběrná nádoba plná a musí být vyprázdněna.
Varování! Než přístroj připojíte k elektrické zásuvce se
ujistěte, zda je vypnut.
Zapnutí a vypnutí (přehled)
Varování! Před zapnutím se ujistěte, zda je nasazené
příslušenství pevně uchyceno. Při spouštění a během
chodu vysavač a zvláště prodlužovací hadici (8) pevně
držte.
•
Vysavač zapnete posunutím hlavního spínače
(zapnuto/vypnuto) (3) do polohy (I).
•
Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače
(zapnuto/vypnuto) (3) do polohy (O).
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců
nebo vždy, když dojde k jejich poškození. Výměnné
filtry si můžete zakoupit u Vašeho značkového prodejce
Black & Decker (kat. č. VHF80).
•
Podle výše uvedeného postupu vyjměte staré
filtry.
•
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
Tepelná ochrana motoru
Motor vysavače je vybaven tepelnou ochranou. Toto
zařízení v případě přehřátí vysavač automaticky vypne.
V takovém případě postupujte následovně:
•
Vysavač vypněte a zástrčku přívodního kabelu
vytáhněte ze zásuvky ve zdi.
•
Vysavač ponechejte zchládnout.Po zchládnutí
zkontrolujte a vyčistěte filtry.
Uložení
•
Přívodní napájecí kabel oviňte okolo vysavače.
•
Vysavač a příslušenství uložte na suchém místě
mimo dosah dětí.
5
Čištění
Varování!Před čištěním a prováděním údržby přístroj
vždy vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
•
Občas přístroj otřete vlhkým hadříkem.
•
Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí čistící
prostředky.
•
Vysavač nenamáčejte.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Délka kabelu
Obsah nádoby
Hmotnost
Čištění turbokartáče (obr. G & H)
•
Z kartáče (15) odstraňte jakékoliv vlasy nebo
chlupy.
Je-li to nutné, použijte kleštičky.
Vac
W
m
l
kg
VH800
230
800
6
0.6
2.0
VH800T
230
800
6
0.6
2.0
ES Prohlášení o shodě
Čištění vzduchové turbíny:
•
Stlačením pojistných západek (12) a otočením
směrem nahoru sejměte kryt turbokartáče (13).
•
Odstraňte veškeré předměty blokující vzduchovou
turbínu (14).
•
Kryt turbokartáče (13) nasaďte zpět. Ujistěte se, zda
pojistné západky (12) zaskočí zpět na místo.
VH800 VH800T
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám:
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 61000,
EN 60335, EN50366
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy
EN 60704 1: 72,2 dB(A),
Ochrana životního prostředí
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Velká Británie
20-10-2006
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00042200 - 23-04-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 009 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
9
E14911
WWW.2helpU.com
VH800 - VH800T
09- 11 - 06
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising