VH800 | Black&Decker VH800 DUSTBUSTER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-28 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
VH800
VH800T
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Ellenőrzés és javítás
•
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva.
Ellenőrizze a részegységeket, esetleg előforduló
töréseit, a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát.
•
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
•
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
•
Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati
kábelét. Ha a kábel sérült, előírás szerint le
kell cseréltetni valamelyik Black & Decker
szakszervizben.
•
Soha ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni
a készülék bármely más részét, mint ami a kezelési
utasításban szerepel.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Porszívójához.
A porszívót száraz porszívásra terveztük. Ez a készülék
csak háztartási felhasználásra alkalmas, ipari
alkalmazása tilos.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Elektromos készülék használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
feltétet és kiegészítő berendezést használjon,
melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a felhasználás fejezetben leírt területen használható.
Minden ettől eltérő tartozék és alkalmazási terület
személyi sérülés okozója lehet.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
A készülék használata
•
Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a hálózati
áramforrásra rá- vagy lecsatlakoztatja.
•
Mindig körültekintően használja a készüléket.
•
Soha ne használja a készüléket szabadban!
•
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől.
•
Ha a hálózati csatlakozó kábel használat közben
megsérül, azonnal áramtalanítsa a készüléket.
Soha ne érintse meg a kábelt addig, amíg az a fő
áramforrásra van csatlakoztatva.
•
Mindig válassza le a készüléket a hálózati
áramforrásról; ha nem használja; mielőtt elkezdi
a gép összeszerelését; mielőtt tartozékot vagy
feltétet cserél; és a készülék tisztítása előtt.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások porszívókhoz
•
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a szűrő
megfelelően van behelyezve a készülékbe.
•
Ne használja a porszívót folyadék felszívására.
•
Ne használja a porszívót bármilyen tűzveszélyes
anyag felszívására.
•
Ne használja a készüléket víz közelében. Ne mártsa
a porszívót vízbe.
•
Ne használja a porszívót éles tárgyak felszívására,
amelyek károsíthatják a filtert vagy más részeket.
•
Mindig tartsa távol a motort szemeitől és arcától.
•
Tartsa biztonságos távolságban a gyerekeket és
állatokat a munkaterülettől.
•
Tartsa távol a mozgórészektől haját, ruházatát. Ezek
nem érhetnek a forgó keféhez. Soha ne érjen a forgó
keféhez. Tartsa távol a forgó kefét a hálózati kábeltől.
•
Soha ne használjon sérült tartozékokat.
•
Csak Black & Decker tartozékokat használjon.
•
A készülék használatát fiataloknak, illetve
képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére
csak felügyelet mellett engedélyezze. Gyermekeket
kiemelt odafigyeléssel hagyja csak a készülékkel
porszívózni, különösen azért, hogy ne játszanak
a készülékkel.
Személyvédelem
•
Ne hagyja, hogy gyerekek, vagy olyan felnőttek
használják a készüléket, akik nem ismerik
a készülékre vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat, illetve a kezelési utasítás tartalmát.
•
Ta r t s a t á v o l a g y e r e k e k e t é s á l l a t o k a t
a munkaterülettől. Gondoskodjon arról, hogy
gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt. Nagyfokú
odafigyelés szükséges, ha a készüléket gyermekek
közelében használja.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Használat után
•
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, mielőtt
felügyelet nélkül hagyja; mielőtt kitisztítja; mielőtt
karbantartásába kezdene; illetve mielőtt átvizsgálja.
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
4
Portartály
Portartály kioldógomb
Üzemi (be/ki) kapcsoló
Turbókefe feltét (csak VH800T típusnál)
Turbókefe adapter (csak VH800T típusnál)
Résszívó feltét
Kefe feltét
Hosszabbító cső (csak VH800 típusnál)
Összeszerelés
leállítja a készüléket. Ha ez bekövetkezik, járjon el
a következőképpen:
•
Kapcsolja ki a porszívót és távolítsa el a hálózati
csatlakozót a konnektorból.
•
Hagyja a készüléket lehűlni. Ha a porszívó lehűlt,
ellenőrizze és tisztítsa ki a szűrőket.
•
Helyezze vissza a hálózati csatlakozót a konnektorba
és kapcsolja be a készüléket.
Figyelem! Mielőtt elkezdi a porszívó összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A turbókefe feltét összeszerelése (A ábra) (csak
VH800T típusnál)
•
Illessze a turbókefe adapter (5) kerek végét
a turbókefe feltétbe (4).
•
Illessze a turbókefe adaptert (5) a portartály elejébe.
Ellenőrizze, hogy biztonságosan csatlakozzon.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól. Minden karbantartási
munka előtt kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa.
Tartozékok felhelyezése porszíváshoz (C ábra)
A csomagolásban megtalálható tartozékok a szívási
feladattól függően többféle kombinációban használhatóak:
C1 Általános porszívás, portalanítás
C2 Nehezen elérhető helyek porszívása
C3 Lépcsők/szőnyegek porszívása
C4 Bútorszövet/kárpit vagy sarkok porszívása
A portartály és a szűrő tisztítása (F ábra)
Ha a portartály (1) tele van, vagy ha a szűrő eldugul,
ürítse ki a portartályt (1) és tisztítsa meg a szűrőt. A filter
újrahasználható és rendszeres tisztításra szorul.
•
Nyomja be a kioldó gombot (2) és távolítsa el
a portartályt (1) (F ábra).
•
Távolítsa el a szűrőt (9) a portartályból (1).
•
Kefélje és tisztítsa ki a filtert (9).
•
Távolítsa el a port a portartályból (1).
•
Mossa ki a szűrőt (9) meleg, szappanos vízben.
A tartály (1) szintén kimosható, ha szükséges. Ne
merítse vízbe a készüléket.
•
Ellenőrizze, hogy a portartály (1) és a szűrő (9)
teljesen megszáradt-e.
•
Helyezze vissza a filtert (9).
•
Helyezze vissza a portartályt (1) a készülékre.
Ellenőrizze, hogy a tartály bereteszelődjön a helyére
Tartozékok felhelyezése (B és C ábra)
A tartozék felszereléséhez járjon el a következők szerint:
•
Helyezze a megfelelő feltétet a portartály (1) elejébe
(C ábra).
•
A tartozék a hosszabbító csőre (8) is felilleszthető
(B ábra).
Tartozékok felhelyezése fúváskor (D és E ábra)
Figyelem! Ha a készüléket fúvási célokra használja,
viseljen szemvédőt. Tartsa a levegő beömlőnyílásokat
akadálytól mentesen, a motor túlmelegedésének
megelőzésére. Ne irányítsa a levegőkimenetet magára,
a közelben lévőkre vagy állatokra. Ellenőrizze, hogy
a portartály és a szűrő tiszta legyen, mielőtt a fúvás
funkciót használja.
A kiömlő szűrő tisztítása (E ára)
A k i ö m l ő s z ű r ő ( 11 ) t i s z t í t á s á h o z , j á r j o n e l
a következőképpen:
•
Forgassa a kiömlő szűrő fedelét (10) az óramutató
járásával ellentétes irányba, a készülékről történő
eltávolításhoz.
•
Távolítsa el a szűrőt (11) a készülékből.
•
Mossa ki és szárítsa meg a szűrőt (11) az
előzőekben leírtak szerint.
•
Helyezze vissza a filtert (11) és helyezze vissza
a fedelet (10). Forgassa a fedelet az óramutató
járásával megegyező irányba a rögzítéshez.
A tartozék felszereléséhez járjon el a következők szerint:
•
Nyissa ki a kiömlő szűrőfedelet (10).
•
Helyezze résszívó feltétet (6) vagy a hosszabbító
csövet (8) a nyílásba. Ellenőrizze, hogy biztosan
illeszkedjen a készülék hátsó feléhez (D ábra).
•
Helyezze a további tartozékokat a hosszabbító csőre
(8) ahogy szükséges.
A készülék használata
Figyelem! Mielőtt csatlakoztatja a porszívót az
áramforrásra, győződjön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva.
A készülék be és kikapcsolása (áttekintés)
Figyelem! Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze,
hogy a tartozékok biztosan vannak-e felszerelve
a porszívóra. Tartsa szorosan a készülék markolatát,
különösen a hosszabbító csövet (8), a készülék
bekapcsolásakor és használat közben.
•
A készülék bekapcsolásához állítsa az üzemi
kapcsolót (3) az „I” szimbólummal jelzett pozícióba.
•
A készülék kikapcsolásához állítsa az üzemi
kapcsolót (3) az „O” szimbólummal jelzett pozícióba.
Figyelem! Soha ne használja a készüléket filterek nélkül.
Optimális tisztítási eredmény csak tiszta szűrőkkel és
üres portartállyal érhető el. Ha kikapcsolás után por kezd
hullani a gépből, ez azt jelzi, hogy a portartály tele van,
ilyenkor ki kell üríteni.
Szűrők cseréje
A szűrőket legalább 6-9 havonta ki kell cserélni, vagy
ha elkopott, illetve ha sérült. Pótszűrő a Black & Decker
szakkereskedésekben kapható (katalógus száma:
VHF80).
•
Távolítsa el a régi szűrőket a fent leírtak szerint.
•
Helyezze be az új szűrőket a fent leírtak szerint.
A motor túlmelegedés érzékelőjének visszaállítása
A készülék motorja túlmelegedés érzékelővel van
ellátva, amely túlmelegedés esetén automatikusan
Tárolás
•
Tekerje a hálózati kábelt a készülékre.
5
•
CE megfelelőségi nyilatkozat
A porszívót és a tartozékokat száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen tárolja.
Tisztítás
Figyelem! Mielőtt bármilyen tisztítási és karbantartási
munkába kezd, mindig győződjön meg arról, hogy
a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról,
a készülék ki van kapcsolva.
•
Időről időre törölje le a készüléket egy enyhén
nedves kendővel.
•
Ne használjon karcot hagyó tisztítószert vagy
oldószer bázisú anyagot.
•
Soha ne mártsa a készülék semelyik részét
folyadékba.
VH800, VH800T
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN610291, EN61029-2-9.
Hangnyomásszint LpA EN 60704-1:
szerint mérve
72,2 dB(A)
További információért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
A turbókefe tisztítása (G és H ábra)
•
Távolítson el minden hajszálat, fonal vagy
cérnadarabot a keféből (15). Ha szükséges,
használjon egy ollót a darabok eltávolításának
megkönnyítésére.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
A légturbina tisztítása:
•
Vegye le a turbókefe fedelet (13), a rögzítő fülek (12)
benyomásával.
•
Távolítson el minden a levegő turbinát (14)
akadályozó idegen tárgyat.
•
Helyezze vissza a fedelet (13). Ellenőrizze, hogy
a rögzítő fülek (12) bereteszelődjenek a helyükre.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
20-10-2006
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól. Az
elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Kábelhossz
Portartály kapacitás
Súly
VAC
W
m
l
kg
VH800
230
800
6
0,6
2,0
VH800T
230
800
6
0,6
2,0
zst00244018 - 18-08-2014
6
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
7
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
8
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising