D27902 | DeWalt D27902 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

555777-45 CZ
D27902
2
VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ
D27902
Vložení papírového filtračního sáčku
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Před tím, než začnete s nářadím
pracovat, přečtěte si a řiďte se pokyny
uvedenými v tomto návodu. Tento
návod k obsluze uschovejte pro budoucí
použití nebo i pro další majitele.
-
-
-
Před prvním spuštěním je nezbytně nutné
se seznámit s bezpečnostními pokyny
č. 5.956-249!
Nedodržení provozních a bezpečnostních
pokynů může vést k poškození zařízení a
k nebezpečí pro obsluhu i ostatní osoby.
V případě poškození v průběhu dopravy
ihned informujte dodavatele.
•
•
•
Uvolněte a sejměte sací hlavu.
Vložte papírový filtrační sáček nebo
membránový filtr (zvláštní příslušenství).
Připojte a zajistěte sací hlavu.
Mokré vysávání (volitelné)
Nasazení gumových stěrek
Použití
-
Přístroj je určen k suchému a mokrému
čištění podlah a stěn.
Přístroj je určen ke komerčnímu využití,
např. v hotelích, školách, nemocnicích,
továrnách, obchodech, úřadech, půjčovnách
a na staveništích.
Spuštění
•
•
Suché vysávání
Sejměte ploché kartáče (4).
Nasaďte gumové stěrky (5).
Poznámka: Gumové stěrky musí být nasazeny
členěnou stranou směrem ven.
Vyjmutí papírového filtračního sáčku
Varování! Při vysávání musí být vždy instalován
plochý řasený filtr.
- Pokud je vysáván jemný prach, může být
také použit přídavný papírový filtrační
sáček nebo membránový filtr (zvláštní
příslušenství).
3
-
-
Pokud je přístroj používán v režimu
mokrého vysávání nečistot, musí být vyjmut
papírový filtrační sáček nebo membránový
filtr (zvláštní příslušenství).
Doporučuje se použít speciální filtrační
sáček (pro mokré vysávání) (viz Filtrační
systémy).
Provoz
Zapnutí přístroje
Varování! Při vysávání musí být vždy instalován
plochý řasený filtr.
- Pokud je prach vysáván pomocí hubice na
čalounění nebo štěrbinové hubice, nebo
pokud je ze zásobníku odčerpávána voda,
doporučuje se zrušit funkci „automatického
čištění filtru“.
- Při dosažení maxilmální úrovně hladiny
čistící kapaliny je přístroj automaticky
vypnut.
- V případě elektricky nevodivých kapalin
(jako jsou například emulzní kapaliny
pro vrtání, oleje a maziva) se přístroj po
naplnění zásobníku nevypne. Úroveň
hladiny musí být v takovém případě
neustále sledována a zásobník musí být
včas vyprázdněn.
- Po skončení mokrého vysávání očistěte
a následně ponechejte oschnout plochý
řasený filtr, elektrody a zásobník.
•
•
Síťový přívod zasuňte do zásuvky ve zdi.
Zapněte přístroj.
Nastavení sacího výkonu
Spoje se západkami
•
Pomocí otočného regulátoru upravte sací
výkon (min - max).
Práce s elektrickým nářadím
Sací hadice je vybavena západkou. Lze připojit
jakékoliv příslušenství typu C-35/C-DN-35.
•
Napájecí přívod nářadí připojte k vysavači
(3).
• Zapněte přístroj (1).
Kontrolka se rozsvítí - vysavač je nyní
v pohotovostním režimu (2).
4
Poznámka:
- Vysavač se zapíná i vypíná automaticky
spolu s elektrickým nářadím.
- Vysavač se spouští automaticky do
0,5 sekundy a zůstává v provozu po dobu
15 sekund po vypnutí elektrického nářadí.
- Podrobnosti naleznete v kapitole „Technické
údaje“ u napájecí části elektrického
nářadí.
•
Automatické čištění filtru
Přístroj ješ vybaven inovovaným systémem
čištění filtru, který je zvláště účinný při zanesení
jemným prachem. Plochý vrstvený filtr je
automaticky čištěn každých 15 sekund proudem
vzduchu (zvuk tepání).
Poznámka: Funkce automatického čištění je
z výroby zapnuta.
Poznámka: Funkci automatického čištění
lze zapnout / vypnout pouze pokud je přístroj
zapnut.
- Vypnutí funkce automatického čištění
filtru:
• Stiskněte spínač. Indikační kontrolka uvnitř
tlačítka zhasne.
- Zapnutí funkce automatického čištění
filtru:
• Spínač znovu stiskněte. Indikační kontrolka
uvnitř tlačítka se rozsvítí zeleně.
Upravte stupňovitou redukci tak, aby
odpovídala připojení použitého elektrického
nářadí.
Vypnutí
•
•
Ze sací hadice sejměte ohnutý dílec.
K sací hadici připojte stupňovitou redukci
k připojení nářadí.
•
Redukci připojte k elektrickému nářadí.
•
•
•
•
•
5
D27902 vypněte.
Vytáhněte síťový přívod ze zásuvky ve
zdi.
Zásobník vyprázdněte.
Přístroj vytřete a osušte zevnitř i zvenčí.
Sací hadici a přívodní kabel uložte
způsobem vyznačeným na obrázku.
•
Přístroj uskladněte v suché místnosti
a zabezpečte jej proti neoprávněnému
použití.
Sací turbína se po vyprázdnění zásobníku
automaticky nespouští
•
Údržba a péče
•
Varování! Před provedením jakékoliv práce
s vysavačem nejprve vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.
Vypněte přístroj a počkejte 5 sekund, poté
jej opět zapněte.
Elektrody a prostor mezi nimi vyčistěte.
Sací síla polevuje
•
Výměna plochého řaseného filtru
•
•
•
•
Odstraňte zachycené nečistoty ze sací
hubice, sací trubice, sací hadice a plochého
vrstveného filtru.
Vyměňte papírový filtrační sáček.
Ujistěte se, zda je kryt filtru řádně
dosazen.
Vyčistěte nebo vyměňte membránový filtr
(zvláštní příslušenství).
Vyměňte plochý řasený filtr
Během vysávání se prach dostává ven
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je plochý vrstevý filtr řádně
nasazen.
Vyměňte plochý řasený filtr
Automatické vypnutí (mokré čištění)
nepracuje
Otevřte dvířka filtru.
Vyměňte plochý řasený filtr
Zavřete dvířka filtru až zacvaknou.
•
•
Čištění elektrod
Elektrody a prostor mezi nimi vyčistěte.
V případě nevodivých kapalin trvale
kontrolujte úroveň hladiny v zásobníku.
Automatické čištění filtru nepracuje
•
Sací hadice není připojena.
Automatické čištění filtru nelze vypnout
•
Kontaktujte zákaznický servis
Automatické čištění filtru nelze zapnout
•
Kontaktujte zákaznický servis
Ochrana životního prostředí
•
•
•
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí
být likvidováno v běžném domovním
odpadu.
Uvolněte a sejměte sací hlavu.
Elektrody očistěte.
Připojte a zajistěte sací hlavu.
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
Řešení problémů
Sací turbína nepracuje
•
•
Zkontrolujte kabely, zástrčky, pojistky,
zásuvku a elektrody.
Zapněte přístroj.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Sací turbína se vypne
•
Zásobník vyprázdněte.
6
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
Níže podepsán s právním zplnomocněním
zástupce vedení společnosti.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
DEWALT
Richard-Klingler-Straße 11
D-65510, Idstein
Německo
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky D EWALT se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných středisek DEWALT
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Příslušenství a náhradní díly
-
ES Prohlášení o shodě
Prohlašujeme tímto, že níže uvedené zařízení
odpovídá bezpečnostním a zdravotním
požadavkům norem EU, jak v jeho základní
konstrukci, tak i ve verzi dodávané naší
společností. Toto prohlášení nebude platné
poku budou v zařízení provedeny úpravy či
změny bez našeho předchozího schválení.
-
Výrobek: Vy s a v a č p r o m o k r é a s u c h é
vysávání
Typ:
1.379-xxx
Příslušné normy EU
73/23/EEC (+93/68/EEC)
89/336/EEC (+91/263/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC)
Aplikované související standardy
EN 55014–1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2000 + A2: 2005
EN 61000–3–3: 1995 + A1: 2001
Aplikované národní standardy
7
Používejte pouze příslušenství a náhradní
díly schválené výrobcem. Používání
výhradně originálních příslušenství
a originálních náhradních dílů zajistí
bezpený a bezproblémový chod přístroje.
Závěrem návodu k obsluze naleznete
vybraný seznam náhradních dílů, které jsou
častěji měněny.
Další informace ohledně náhradních dílů
Vám poskytne Váš dodavatel DEWALT.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst37087 - 05-03-2007
8
9
D27902 - - - - A
Tank sa
VACUUM EXTRACTOR 1
©
10
D27902 - - - - A
Motor
VACUUM EXTRACTOR 1
©
11
D27902 - - - - A
VACUUM EXTRACTOR 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 009 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising