D215851 | DeWalt D215851 DRILL STAND instruction manual

D215851
Dansk
11
Deutsch
17
English
24
Español
30
Français
36
Italiano
42
Nederlands
48
Norsk
54
Português
60
Suomi
66
Svenska
72
Türkçe
78
Ελληνικά
84
Copyright DeWALT
2
3
1
11
2
4
5
12
7
8
9
10
13
6
14
15
16
15
A1
3
18
25
26
20
22
23
24
19
21
A2
30
29
31 4
B
4
C
D
5
32
33 34 35
E1
35
34
33
32
E2
6
24
40
39
38
37
36
9
42
F
43
41
45
44
9
G1
7
16
G2
46
47 26
9
H
8
7
3
12
48
X
I
49
4
4
49
J
9
50
51
1
2
51
52
K
10
L
DANSK
BOREMASKINESTATIV
D215851
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere
for professionelle brugere.
Tekniske data
D215851
Søjlelængde
mm 995
Maks. borediameter
med vandsamler
uden vandsamler
mm 250
mm 300
Hældning
Vægt
0 - 45°
kg 22
Fabrikantens erklæring
%
D215851
DEWALT erklærer at dette produkt er konstrueret
i henhold til 98/37/EØF.
Dette produkt må ikke tages ibrug før man har
konstateret om el-værktøjet som skal kobles til
dette produkt er i overensstemmelse med
98/37/EØF (hvilket attesteres på el-værktøjet).
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende symboler anvendes i denne vejledning:
@
Angiver fare for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens anvisninger
ikke følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
11
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående regler, bør
Arbejdstilsynets regler altid følges.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige flader og arbejdsbænke indbyder til
skader.
2 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Alle personer skal
holdes væk fra arbejdsområdet.
3 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
4 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at der
blæser spåner ind i dine øjne, hvilket kan
forårsage skade. Hvis der opstår meget støv,
bruges også ansigtsmaske.
5 Brug høreværn
Lydniveauet ved skæring af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger
niveauet 85 dB (A). For at beskytte sig selv,
skal man altid anvende høreværn.
6 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke svagt elværktøj til at udføre arbejde,
som er beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke
værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug
f.eks. ikke en håndrundsav til at save kviste
eller brænde.
8 Få dit tilbehør repareret hos et autoriseret
DEWALT-værksted
Reparation af dit tilbehør er altid et spørgsmål
præcisionsarbejde og fagkundskab. Derfor skal
du lade tilbehøret reparere på et autoriseret
DEWALT-værksted.
12
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Boremaskinestativ
1 Indføringshåndtag
1 Indspændingskonsol
4 Indspændingsskruer
1 Unbraconøgle, 6 mm
1 Unbraconøgle, 8 mm
1 Brugervejledning
1 Tegning
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Din D215851 boremaskinestativ er beregnet til at
give DEWALT diamantboremaskine flere
anvendelsesmuligheder. Med stativet kan boret
stilles op både vandret og lodret. Når stativet stilles
i en vinkel på mellem 0 og 45°, kan det også
bruges til skrå boringer.
Boremaskinestativet er velegnet til brug sammen
med følgende DEWALT-modeller: D21585.
Fig. A1
1 Vogn
2 Vognlås
3 Transporthåndtag
4 Indføringshåndtag
5 Borholder
6 Søjle
7 Vinkelskala
8 Vinkelindstillingshåndtag
9 Basis
10 Hjul
11 Vaterpas til lodret arbejde
12 Vaterpas til vandret arbejde
13 Friktionsknap
14 Boredybdeskala
15 Stabiliseringsskruer
16 Slangetilslutning
Ekstraudstyr (fig. A2)
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
DANSK
18
19
20
21
22
23
24
25
26
D215825
D215826
D215827
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Fastgøringssæt til beton
Fastgøringssæt til murværk
Reservedyvel til beton (10 stk.)
Reservedyvel til murværk
Vakuumpumpe
Vakuumkit
Støttekonsol
Vandsamlingsring
Reservepakning til
vandsamlingsring (10 stk.)
Samling og justering
+
Se også vejledningen til din
boremaskine.
Montering af boremaskinen (fig. B)
● Sæt monteringshullerne i bøjlen (29) ud for
hullerne i maskinens basis.
● Sæt en skrue (30) i hvert monteringshul og
stram godt.
● Sæt forsigtigt maskinen med bøjlen
i bøjleholderen (5) på stativet, som vist.
● Stram skruen (31) ved hjælp af
indføringshåndtaget (4).
@
Spænd altid boremaskinen godt fast for
at undgå, at den bevæger sig.
Opstilling af stativet (fig. C - G)
Stativet kan enten opstilles lodret (fig. C) eller vandret
(fig. D) på en flade som et gulv eller en væg.
@
Kontroller altid, at stativet er spændt
sikkert fast på denne flade.
Monter stativet med fastgøringssættet
(fig. E1 & E2)
Der skal bruges et fastgøringssæt til fastgøringen
af stativet på murværk (fig. E1) eller beton (fig. E2)
overflader.
● Anbring stativet i den ønskede position og marker
placeringen af monteringshullet på væggen.
● Bor et hul på det markerede sted.
- I beton: 15 mm diameter ved 55 mm dybt
- I murværk: 20 mm diameter ved 85 mm dybt
● Sæt ankerpløkken (32) i hullet.
● Stram ankeret (33) ind i ankerpløkken.
● Positioner stativet over ankeret.
● Sæt en spændeskive (34) og en vingemøtrik
(35) på skruen. Spænd vingemøtrikken godt.
Montering af stativet med støttekonsollen (fig. F)
For hurtig opstilling til brug indendørs kan der
bruges en støttekonsol til at holde stativet på plads.
● Anbring stativet.
● Anbring konsolfoden (36) mod basis (9).
● Før låsen (37) til side for at trykke håndtaget
(38) ned. Træk konsollen (24) ud, indtil den når
den modsatte flade. Slip håndtaget.
● Klem konsollen på plads med stangen (39).
● Sæt stiften (40) i det hul, der er nærmest
klemmemekanismen.
Montering af stativet med vakuumpumpe
(fig. G1 & G2)
Hvis stativet skal monteres på sarte overflader,
kan der bruges en vakuumpumpe, der holder
stativet på plads. Det vakuum, der dannes i basis,
holder stativet sikkert på plads.
@
Dette fungerer kun, hvis stativet er
monteret på en plan flade (f.eks. flise,
vibreret beton), der er ren og fri for
affald og spåner. Ellers nedsættes
sugeevnen, og stativet falder eller
bevæger sig.
● Sæt gummipakningen (41) ind i sprækken (42)
på undersiden af basis.
● Placer vakuumhåndtaget (43) over åbningen
i basis (9).
● Stram skruen (44) med spændeskiven (45) ind
i håndtaget.
● Anbring stativet.
● Sæt vakuumpumpeslangen i tilslutningsstedet
(16).
● Tænd for vakuumpumpen. Hold pumpen tændt,
så længe det er nødvendigt.
Justering af stativet (fig. A)
● Se på et af vaterpassene, om stativet står lige.
- Vaterpas (11) til lodret arbejde
- Vaterpas (12) til vandret arbejde
● Indstil på følgende måde:
● Drej stabiliseringsskruerne (15) én for én, indtil
stativet er vandret
13
DANSK
Montering af vandsamlingsring (fig. H)
Hvis stativet bruges til vådboring, kan der
monteres en vandsamlingsring for at sikre,
at vandet bliver ledt rigtigt ud.
● Løsn boltene (46) et par omgange.
● Hold vandsamlingsringen (26) foran basis (9).
● Skyd de indskårne ender af monteringsbøjlen
(47) ind i det rum, der er opstået mellem
boltene og basis.
● Kontroller, at det hele er på linje med det udstyr,
der er sat på.
● Stram boltene godt.
Før værktøjet tages i brug:
● Kontroller at stativet er spændt godt fast.
● Montér et passende tilbehør.
● Kontroller friktionen på vognen.
● Afmærk det sted, hvor hullet skal bores.
Justering af borevinklen (fig. I)
Søjlen kan vippes for at gøre det muligt at bore på
skrå. Skalaen (7) har vinkler op til 45°.
● Fjern låseskruen (48) og opbevar den på et
sikkert sted.
● Løsn vinkelindstillingshåndtaget (8).
● Vip søjlen med håndtaget (3).
● Sæt toppen af håndtagets basis ind mod den
ønskede vinkel (se markering X).
● Stram vinkelindstillingshåndtaget.
● Efterbrugen sættes stativet igen opret,
og låseskruen sættes på plads igen.
@
Montering af indføringshåndtaget (fig. J)
Det hurtigudløsende indføringshåndtag (4) kan
monteres med et enkelt greb i højre eller venstre
side af stativet.
● Sæt positioneringsstangen ind i
indføringshåndtager med sprækken i akslen (49).
● Skub håndtaget på akslen.
Justering af friktion (fig. A)
Friktionsknappen (13) bruges til at øge eller
reducere friktionen i vognmekanismen.
● Drej knappen med uret for at øge friktionen.
● Drej knappen mod uret for at reducere friktionen.
Låse vognen op (fig. K)
● Lås vognen (1) op ved at trække låseknappen
(2) ud.
● Lås vognen ved at bevæge vognen, indtil
låseakslen passerer hullet (50) i søjlen og
springer på plads.
Lås altid vognen, når udstyret ikke er
i brug.
Generelle tips om boring med diamantkernebor
+
Følg kernebor-fabrikantens anvisninger
om montering af tilbehøret.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at bruge centerbor.
● Tag fat i indføringshåndtaget.
● Lås vognen op.
● Start boremaskinemotoren i kontinuerlig drift.
● Stik forsigtigt tilbehøret ned i arbejdsemnet ved
hjælp af indføringshåndtaget.
● Tryk let i starten for at lade maskinen lave det
første mærke.
● Fortsæt med at trykke så meget, til at boret
fortsætter med at bore jævnt. Brug ikke kræfter.
● Vær ekstra omhyggelig, når maskinen er ved at
bryde igennem overfladen, så du undgår, at der
kommer splinter.
● Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
● Efter brugen føres vognen opad, indtil den
låses fast på plads.
@
Overhold altid sikkerhedsinstruktionern
e og gældende foreskrifter.
Transport (fig. A1)
Hjulene (10) skal gøre det nemmere at
transportere stativet.
● Transporter udstyret ved hjælp af
bærehåndtaget (3).
+
Se også vejledningen til din
boremaskine.
@
Brugervejledning
14
Vognen skal altid være låst, når stativet
transporteres.
DANSK
Vedligeholdelse
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
Justering af vogn (fig. L)
Efter gentagen brug kan vognen løsne sig.
Spillerummet justeres som følger:
● Spænd skruerne (51) efter behov.
● Kontroller vognens bevægelse op/ned.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på
den adresse, som er opgivet i denne
brugsanvisning. Desuden findes en liste over alle
autoriserede DeWalt serviceværksteder og alle
oplysninger om vores eftersalgsservice på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Dit produkt er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
produktet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at det behandles korrekt
og rengøres jævnligt.
Rensning af indføringsvejen (fig. H)
Indføringsvejen skal renses jævnligt for at sikre,
at indføringen går glat.
● Hæv vognen op i den højest mulige position.
● Rens gearstangen (52) med en blød børste
eller en tør klud.
A
Smøring
Din påmontering kræver ingen yderligere smøring.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt
katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
z
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
15
DANSK
GARANTI
● 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI ●
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
● 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE ●
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
● ET ÅRS FULD GARANTI ●
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for de
første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller
også udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
● At apparatet ikke er anvendt forkert.
● At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
● At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALTautoriserede serviceværksted, se aktuelt
katalog for videre information eller kontakt
DEWALT. Alternativt kan De også finde en liste
over DEWALT-autoriserede serviceværksteder
og detaljer om vor eftersalgs-service på
Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com
16
DEUTSCH
BOHRSTÄNDER
D215851
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner
aller professionellen Anwender.
Hersteller-Erklärung
%
Säulenlänge
(mm) 995
D215851
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Einheit
entsprechend der Richtlinie 98/37/EWG konzipiert
wurde.
Die Inbetriebnahme dieser Einheit ist solange
untersagt, bis festgestellt wurde, daß das
Elektrowerkzeug, das mit dieser Einheit verbunden
werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie
98/37/EWG entspricht (erkennbar durch die CEKennzeichnung am Elektrowerkzeug).
Max. Bohrerdurchmesser
mit Wassersammler
ohne Wassersammler
(mm) 250
(mm) 300
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Technische Daten
D215851
Neigung
Gewicht
0 - 45°
(kg) 22
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
@
Achtung: Verletzungsgefahr,
Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges
infolge der Nichtbeachtung der
Anweisungen dieser Anleitung!
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
17
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung des in Kombination mit
dieser Zusatzeinrichtung zu verwendenden
Elektrowerkzeuges. Beachten Sie auch alle
anderen gültigen Sicherheitsvorschriften.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise,
bevor Sie dieses Produkt benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut
auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Unfallgefahr.
2 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Zubehör nicht berühren, halten
Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
3 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von bewegenden Teilen erfaßt
werden. Bei Arbeiten im Freien sind Handschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
4 Benutzen Sie eine Schutzbrille
Verwenden Sie eine Atemmaske bei
stauberzeugenden Arbeiten.
5 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
6 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen
Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
7 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen
Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere
Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten
Ihre persönliche Sicherheit.
8 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug-Zubehör entspricht
den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten
Fachmann ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
18
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrständer
1 Vorschubhebel
1 Befestigungsbügel
4 Befestigungsschrauben
1 Innensechskantschlüssel, 6 mm
1 Innensechskantschlüssel, 8 mm
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
● Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 & A2)
Ihr D215851 Bohrständer wurde konstruiert, um die
Möglichkeiten Ihrer DEWALT Diamantbohrmaschine
zu erweitern. Der Ständer kann sowohl für vertikale
als auch horizontale Einsätze eingerichtet werden.
Mit Winkeln zwischen 0 bis 45° kann der Ständer
auch geneigt eingesetzt werden.
Der Bohrständer ist für die Verwendung mit den
folgenden DEWALT Modellen geeignet: D21585.
Abb. A1
1 Schlitten
2 Schlittensperre
3 Transportgriff
4 Vorschubhebel
5 Bohrerhalter
6 Säule
7 Bohrwinkelskala
8 Winkeleinstellhebel
9 Fuß
10 Räder
11 Wasserwaage für vertikale Einsätze
12 Wasserwaage für horizontale Einsätze
13 Reibungsknopf
14 Bohrtiefenskala
15 Stabilisatorbolzen
16 Schlauchverbindung
Lieferbares Zubehör (Abb. A2)
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
DEUTSCH
18
19
20
21
22
23
24
25
26
D215825
D215826
D215827
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Befestigungssatz für Beton
Befestigungssatz für Mauerwerk
Ersatzdübel für Beton (10 Stück)
Ersatzdübel für Mauerwerk
Vakuumpumpe
Vakuumsatz
Strebe
Wassersammelring
Ersatzdichtung für
Wassersammelring (10 Stück)
Zusammenbauen und Einstellen
+
Schlagen Sie auch in Ihrem
Bohrmaschinenhandbuch nach.
Montage des Bohrers (Abb. B)
● Richten Sie die Befestigungslöcher in der
Befestigung (29) mit den Löchern im
Maschinenfuß aus.
● Setzen Sie eine Schraube (30) in jedes
Befestigungsloch und ziehen Sie die Schrauben
sicher an.
● Setzen Sie die Maschine wie angegeben
vorsichtig mit der Befestigung in den
Befestigungshalter (5) am Ständer.
● Ziehen Sie den Bolzen (31) mit dem
Vorschubhebel (4) an.
@
Sichern Sie Ihren Bohrer stets
ausreichend, damit er sich nicht
bewegen kann.
Installation des Ständers (Abb. C - G)
Der Ständer kann entweder vertikal (Abb. C) oder
horizontal (Abb. D) auf einer Oberfläche wie
beispielsweise dem Boden oder einer Wand
installiert werden.
@
Vergewissern Sie sich stets, daß der
Ständer sicher auf der Oberfläche
befestigt ist.
Montage des Ständers mit dem
Befestigungssatz (Abb. E1 & E2)
Um den Ständer auf Mauerwerk- (Abb. E1) oder
Betonoberflächen (Abb. E2) zu sichern, ist ein
Befestigungssatz erforderlich.
● Bringen Sie den Ständer in die gewünschte
Position und kennzeichnen Sie die Position des
Befestigungslochs an der Wand.
● Bohren Sie ein Loch in die markierte Stelle.
- In Beton: 15 mm Durchmesser mal 55 mm
Tiefe
- In Mauerwerk: 20 mm Durchmesser mal
85 mm Tiefe
● Stecken Sie den Verankerungsdübel (32) in das
Loch.
● Ziehen Sie die Verankerung (33) im
Verankerungsdübel an.
● Setzen Sie den Ständer über die Verankerung.
● Setzen Sie eine Unterlegscheibe (34) und eine
Flügelmutter (35) auf den Bolzen. Ziehen Sie
die Flügelmutter fest an.
Montage des Ständers mit der Strebe (Abb. F)
Für einen schnellen Aufbau für Einsätze in
geschlossenen Räumen kann eine Strebe
verwendet werden, um den Ständer zu sichern.
● Positionieren Sie den Ständer.
● Setzen Sie den Strebenfuß (36) gegen den
Maschinenfuß (9).
● Bewegen Sie den Riegel (37) aus dem Weg,
um den Hebel (38) herunterzudrücken.
Erweitern Sie die Strebe (24), bis sie die
gegenüberliegende Oberfläche erreicht. Lassen
Sie den Hebel los.
● Spannen Sie die Strebe mit der Stange (39) in
ihrer Position fest.
● Setzen Sie den Stift (40) in das Loch ein, das
dem Spannmechanismus am nächsten liegt.
Montage des Ständers mit der Vakuumpumpe
(Abb. G1 & G2)
Falls der Ständer auf empfindlichen Oberflächen
montiert werden soll, kann eine Vakuumpumpe
verwendet werden, um den Ständer zu sichern.
Das im Fuß erzeugte Vakuum hält den Ständer
sicher in seiner Position.
@
Dieser Aufbau funktioniert nur, wenn
der Ständer auf einer flachen
Oberfläche (wie beispielsweise Fliesen
oder Vibrationsbeton) montiert wird und
die Oberfläche sauber und spanfrei ist.
19
DEUTSCH
Andernfalls kann die Ansaugung
nachlassen und der Ständer umfallen
oder sich bewegen.
● Bringen Sie die Gummidichtung (41) im Schlitz
(42) in der Unterseite des Fußes an.
● Setzen Sie den Vakuumgriff (43) über die
Öffnung im Fuß (9).
● Ziehen Sie die Schraube (44) mit der
Unterlegscheibe (45) im Griff an.
● Positionieren Sie den Ständer.
● Schließen Sie den Schlauch der Vakuumpumpe
am Verbindungspunkt (16) an.
● Schalten Sie die Vakuumpumpe ein. Lassen Sie
die Pumpe solange eingeschaltet, wie es der
Einsatz erfordert.
Einstellen des Ständers (Abb. A)
● Schauen Sie auf eine der Wasserwaagen,
um festzustellen, ob der Ständer gerade ist.
- Wasserwaage (11) für vertikale Einsätze
- Wasserwaage (12) für horizontale Einsätze
● Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
● Drehen Sie die Stabilisierungsbolzen (15) der
Reihe nach, bis der Ständer gerade ist.
● Richten Sie die Oberseite des Hebelfußes mit
dem erforderlichen Winkel aus (siehe Neigung X).
● Ziehen Sie den Winkeleinstellhebel an.
● Bringen Sie den Ständer nach Gebrauch wieder
in die aufrechte Stellung und bringen Sie den
Sicherungsbolzen wieder an.
Anbringen des Vorschubhebels (Abb. J)
Der Schnelllösevorschubhebel (4) kann auf
einfache Weise sowohl links als auch rechts vom
Ständer angebracht werden.
● Richten Sie die Stange im Vorschubhebel mit
dem Schlitz in der Welle (49) aus.
● Schieben Sie den Hebel auf die Welle.
Einstellen der Reibung (Abb. A)
Der Reibungsknopf (13) wird verwendet, um die
Reibung des Schlittenmechanismus zu erhöhen
oder zu verringern.
● Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die
Reibung zu erhöhen.
● Drehen Sie den Knopf gegen den
Uhrzeigersinn, um die Reibung zu verringern.
Gebrauchsanweisung
Anbringen des Wassersammelrings (Abb. H)
Wird der Ständer für Naßbohreinsätze verwendet,
kann ein Wassersammelring angebracht werden,
um eine sichere Ableitung des Wassers
sicherzustellen.
● Lösen Sie die Bolzen (46) einige Umdrehungen.
● Halten Sie den Wassersammelring (26) vor den
Fuß (9).
● Schieben Sie die ausgesparten Enden der
Befestigung (47) in die Lücke, die zwischen den
Bolzen und dem Fuß entsteht.
● Vergewissern Sie sich, daß die Baugruppe mit
dem angebrachten Zubehör ausgerichtet ist.
● Ziehen Sie die Bolzen sicher an.
@
Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
+
Schlagen Sie auch in Ihrem
Bohrmaschinenhandbuch nach.
Einstellen des Bohrwinkels (Abb. I)
Die Säule läßt sich neigen, um Schrägbohrungen
zu ermöglichen. Auf der Skala (7) lassen sich
Winkel bis 45° ablesen.
● Entfernen Sie den Sicherungsbolzen (48) und
bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.
● Lösen Sie den Winkeleinstellhebel (8).
● Neigen Sie die Säule am Griff (3).
Entriegeln des Schlittens (Abb. K)
● Um den Schlitten (1) zu entriegeln, ziehen Sie
den Sicherungsknopf (2) heraus.
● Um den Schlitten zu sperren, bewegen Sie ihn,
bis die Sperrwelle das Loch (50) in der Säule
passiert und in ihrer Lage einrastet.
20
Vor dem Betrieb:
● Vergewissern Sie sich, daß der Ständer sicher
befestigt ist.
● Bringen Sie das entsprechende Zubehör an.
● Überprüfen Sie die Reibung des Schlittens.
● Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
DEUTSCH
@
Sperren Sie den Schlitten stets, wenn
die Baugruppe nicht verwendet wird.
Allgemeine Tipps für Bohrarbeiten
mit Diamant-Bohrkronen
+
Befolgen Sie beim Gebrauch des
Zubehörs die Empfehlungen des
Bohrkronenherstellers.
Hinweis: Die Verwendung eines Zentrierbohrers ist
nicht erforderlich.
● Halten Sie den Vorschubhebel.
● Entriegeln Sie den Schlitten.
● Schalten Sie den Bohrermotor auf Dauerbetrieb.
● Führen Sie unter Verwendung des Vorschubhebels
das Zubehör langsam in das Werkstück.
● Üben Sie zu Beginn des Schneidevorgangs
einen leichten Druck aus, damit das Zubehör
die Anfangsrille einarbeiten kann.
● Üben Sie weiterhin ausreichend Druck aus, damit
ein geschmeidiger schrittweiter Schnitt erzielt
wird. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
● Gehen Sie besonders vorsichtig vor, sobald das
Zubehör kurz davor ist, die Fläche zu
durchbrechen, um ein Splittern zu vermeiden.
● Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
● Bewegen Sie den Schlitten nach dem Vorgang
nach oben, bis er in seiner Lage arretiert.
Transport der Maschine (Abb. A1)
Zur Erleichterung des Transports sind die Räder
(10) angebracht.
● Transportieren Sie die Baugruppe am
Transportgriff (3).
@
Wartung
Transportieren Sie den Ständer stets
mit gesperrtem Schlitten.
Ihre Zusatzeinrichtung wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Einstellen des Schlittens (Abb. L)
Nach wiederholtem Gebrauch kann sich der
Schlitten lockern. Um das Spiel einzustellen,
gehen Sie folgendermaßen vor:
● Ziehen Sie die Bolzen (51) wie erforderlich an.
● Kontrollieren Sie die Auf- und
Abwärtsbewegung des Schlittens.
Reinigung des Vorschubwegs (Abb. L)
Der Vorschubweg sollte regelmäßig gereinigt
werden, um eine geschmeidige Funktion
sicherzustellen.
● Heben Sie den Schlitten bis zur
höchstmöglichen Position an.
● Reinigen Sie die Zahnstange (52) mit einer
weichen Bürste oder einem trockenen Lappen.
A
Schmieren
Ihre Zusatzeinrichtung erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Umweltschutz
Z
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
z
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien
recycelt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
21
DEUTSCH
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte
gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
GARANTIE
● 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE ●
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTProduktes nicht völlig zufrieden sind, können Sie
es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem
DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
● 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION ●
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Produkt unter Vorlage des
Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
● 1 JAHR GARANTIE ●
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Produkte und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
● Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
● Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
● Kostenlosen und fachmännischen
Reparaturservice
● Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen
ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTProdukten geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die
DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere
Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com
22
DEUTSCH
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber
demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät
gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl
diese in gewissem Umfange weitergehenden
Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem
Verkäufer gegenüber geltend machen.
23
ENGLISH
DRILL STAND
D215851
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
D215851
Column length
mm 995
Max. drill diameter
with water collector
without water collector
mm 250
mm 300
Inclination
Weight
0 - 45°
kg 22
Manufacturer's declaration
%
D215851
DEWALT declares that this unit has been designed
in compliance with 98/37/EC.
This unit must not be put into service until it was
established that the Power Tool to be connected to
this unit is in compliance with 98/37/EC (identified
by the CE-marking on the Power Tool).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this
manual:
@
24
Denotes risk of personal injury, loss of
life or damage to the tool in case of
non-observance of the instructions in
this manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
ENGLISH
Safety instructions
Observe the safety regulations in the instruction
manual of the Power Tool to be connected to
this attachment. Also observe any applicable
additional safety rules. Read the following
safety instructions before attempting to
operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or its attachments. Keep all people away
from the work area.
3 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
They can be caught in moving parts. Preferably
wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
4 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
5 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
6 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
7 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which
it was intended. Warning! The use of any
accessory or attachment or performance of any
operation with this tool, other than those
recommended in this instruction manual may
present a risk of personal injury.
8 Have your Power Tool Attachment repaired
by an authorized DEWALT repair agent
Repair of your Power Tool Attachment being a
matter of precision and skill, always take it to
your DEWALT Authorized Repair Agent.
Package contents
The package contains:
1 Drill stand
1 Feed handle
1 Mounting bracket
4 Mounting screws
1 Allen key, 6 mm
1 Allen key, 8 mm
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
● Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
● Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A1 & A2)
Your D215851 drill stand has been designed to
extend the capabilities of your DEWALT diamond
drilling machine. The stand enables set up in both
vertical and horizontal applications. Establishing
angles ranging from 0 to 45°, the stand can also be
used in slope applications.
The drill stand is suitable for use with the following
DEWALT models: D21585.
Fig. A1
1 Carriage
2 Carriage lock
3 Transport handle
4 Feed handle
5 Drill holder
6 Column
7 Angle drilling scale
8 Angle adjustment lever
9 Base
10 Wheels
11 Air level for vertical applications
12 Air level for horizontal applications
13 Friction knob
14 Drilling depth scale
15 Stabilizer bolts
16 Hose connection
Optional accessories (fig. A2)
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
25
ENGLISH
18
19
20
21
22
23
24
25
26
D215825
D215826
D215827
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Fastening set for concrete
Fastening set for masonry
Spare dowel for concrete (10 pcs)
Spare dowel for masonry
Vacuum pump
Vacuum kit
Bracing bracket
Water collection ring
Spare seal for water collection
ring (10 pcs)
Assembly and adjustment
+
Also refer to your drill manual.
Mounting the drill (fig. B)
● Align the mounting holes in the bracket (29)
with those in the base of the machine.
● Insert a screw (30) into each of the mounting
holes and tighten securely.
● Carefully place the machine with the bracket
into the bracket holder (5) on the stand as shown.
● Tighten the bolt (31) using the feed handle (4).
@
Always mount your drill firmly to prevent
movement.
Installing the stand (fig. C - G)
The stand can be installed either vertically (fig. C)
or horizontally (fig. D) on a surface such as a floor
or a wall.
@
Always make sure the stand is securely
fastened on the surface.
Mounting the stand with the fastening set
(fig. E1 & E2)
A fastening set is required to secure the stand to
masonry (fig. E1) or concrete (fig. E2) surfaces.
● Locate the stand at the desired position and mark
the location of the mounting hole on the wall.
● Drill a hole at the marked location.
- In concrete: 15 mm diameter by 55 mm deep
- In masonry: 20 mm diameter by 85 mm deep
● Insert the anchor plug (32) into the hole.
● Tighten the anchor (33) into the anchor plug.
● Position the stand over the anchor.
26
● Place a washer (34) and wingnut (35) onto the
bolt. Securely tighten the wingnut.
Mounting the stand with the bracing bracket
(fig. F)
For a quick set up in indoor applications, a bracing
bracket can be used to secure the stand.
● Position the stand.
● Place the bracket foot (36) against the base (9).
● Move the latch (37) out of the way to depress
the lever (38). Extend the bracket (24) until it
reaches the opposite surface. Release the lever.
● Clamp the bracket in position using the rod (39).
● Insert the pin (40) into the hole closest to the
clamping mechanism.
Mounting the stand with the vacuum pump
(fig. G1 & G2)
If the stand is to be mounted to delicate surfaces,
a vacuum pump can be used to secure the stand.
The vacuum created in the base keeps the stand
securely in position.
@
This application works only if the stand
is mounted to a flat surface (e.g. tile,
vibrated concrete) which is clean and
free of debris and swarf. Otherwise,
the suction may drop, causing the stand
to fall or move.
● Fit the rubber seal (41) in the slot (42) in the
underside of the base.
● Place the vacuum handle (43) over the opening
in the base (9).
● Tighten the screw (44) with the washer (45) into
the handle.
● Position the stand.
● Connect the hose of the vacuum pump to the
connection point (16).
● Switch on the vacuum pump. Keep the pump
switched on as long as the application requires.
Adjusting the stand (fig. A)
● Read one of the air levels to check whether the
stand is level.
- Air level (11) for vertical applications
- Air level (12) for horizontal applications
● If adjustment is required, proceed as follows:
ENGLISH
● Turn the stabilizer bolts (15) one by one until
the stand is level
Mounting the water collection ring (fig. H)
If the stand is used in wet drilling applications,
a water collection ring can be mounted to ensure
a proper discharge of water.
● Loosen the bolts (46) a few turns.
● Hold the water collection ring (26) in front of the
base (9).
● Slide the recessed ends of the mounting
bracket (47) in the space created between the
bolts and the base.
● Check that the assembly aligns with the
accessory fitted.
● Securely tighten the bolts.
Adjusting the drill angle (fig. I)
The column can be tilted to facilitate slope drilling
applications. The scale (7) represents angles up to
45°.
● Remove the locking bolt (48) and store it in
a safe place.
● Loosen the angle adjustment lever (8).
● Tilt the column at the handle (3).
● Align the top of the lever base with the required
angle (see indication X).
● Tighten the angle adjustment lever.
● After use, restore the stand in straight-up
position and replace the locking bolt.
Fitting the feed handle (fig. J)
The quick-release feed handle (4) can be mounted
in one simple operation both to the left and the
right of the stand.
● Align the locating rod in the feed handle with
the slot in the shaft (49).
● Push the handle onto the shaft.
Adjusting the friction (fig. A)
The friction knob (13) is used to increase or
decrease the friction of the carriage mechanism.
● Turn the knob clockwise to increase the friction.
● Turn the knob counterclockwise to decrease the
friction.
Instructions for use
@
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
+
Also refer to your drill manual.
Prior to operation:
● Make sure the stand is fastened securely.
● Mount the appropriate accessory.
● Check the friction on the carriage.
● Mark the spot where the hole is to be drilled.
Unlocking the carriage (fig. K)
● To unlock the carriage (1) pull out the lock knob
(2).
● To lock the carriage move the carriage until the
locking shaft passes the hole (50) in the column
and jumps into place.
@
Always lock the carriage when the
assembly is not in use.
General tips for drilling with diamond core bits
+
Follow the core bit or manufacturer's
recommendations for using the
accessory.
Note: The use of a centredrill is not necessary.
● Take hold of the feed handle.
● Unlock the carriage.
● Switch on the drill motor in continuous mode.
● Slowly feed the accessory into the workpiece
using the feed handle.
● At the start of the cut, apply light pressure to
allow the accessory to perform the initial groove.
● Continue applying sufficient pressure to achieve
a smooth progressive cut. Do not force.
● Take extra care when the accessory is about to
break through the surface to prevent splintering.
● Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
● After use move the carriage upwards until the
carriage locks into place.
27
ENGLISH
Transporting (fig. A1)
The wheels (10) have been provided to facilitate
transportation.
● Transport the assembly using the carrying
handle (3).
@
Always transport the stand with the
carriage locked.
Maintenance
Your attachment has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Adjusting the carriage (fig. L)
After repeated use, the carriage may become
loose. To adjust the play, proceed as follows:
● Tighten the bolts (51) as necessary.
● Check the up and down movement of the
carriage.
Clearing the feed travel (fig. L)
The feed travel should be cleared periodically to
ensure smooth operation.
● Raise the carriage to the highest position
possible.
● Clear the gear rack (52) using a soft brush or
dry cloth.
A
Lubrication
Your attachment requires no additional lubrication.
Protecting the environment
Z
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
z
28
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again.
Re-use of recycled materials helps
prevent environmental pollution and
reduces the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
ENGLISH
GUARANTEE
● 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE ●
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
● ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT ●
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent.
Proof of purchase must be produced.
Includes labour and spare parts for the
attachments. Excludes accessories.
● ONE YEAR FULL WARRANTY ●
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free
of charge or, at our discretion, replace the unit
free of charge provided that:
● The product has not been misused.
● Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
● Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory
rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com
29
E S PA Ñ O L
SOPORTE DE TALADRO
D215851
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Características técnicas
D215851
Longitud de columna
mm 995
Diámetro máximo del taladro
con colector de agua
sin colector de agua
mm 250
mm 300
Inclinación
Peso
0 - 45°
kg 22
Declaración del fabricante
%
D215851
DEWALT certifica que esta unidad ha sido
construida de acuerdo a 98/37/CEE.
Esta unidad no debe ponerse en servicio hasta
que se haya determinado que la herramienta
eléctrica en la que va a acoplarse cumpla el
reglamento 98/37/CEE (lo que viene certificado por
la presencia del marcado CE en la herramienta
eléctrica).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Se utilizan los siguientes símbolos en este manual:
@
30
Indica el riesgo de lesiones físicas,
fallecimiento o daños de la herramienta
en caso de no observarse las
instrucciones en este manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
E S PA Ñ O L
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas, observe las reglas de
seguridad en vigor en su país, a fin de reducir
el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y
de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen
la herramienta o los accesorios.
Manténgales alejadas de su área de trabajo.
3 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en
movimiento. Para trabajos al exterior,
se recomienda llevar guantes de goma
y calzado de suela antideslizante. Si tiene el
pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
4 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
5 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección
de los oídos cuando la presión acústica exceda
el valor de 85 dB(A).
6 Esté siempre alerto
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
7 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. Atención! El uso de
accesorios o acoplamientos, o el uso
de la herramienta misma, distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones personales.
8 Haga reparar este accesorio en un agente
DEWALT autorizado
Ya que la reparación de los accesorios de
herramientas eléctricas requiere pericia
y precisión, siempre debe ser efectuada por un
técnico de servicio autorizado por DEWALT.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Soporte de taladro
1 Empuñadura de avance
1 Abrazadera de montaje
4 Tornillos de montaje
1 Llave Allen, 6 mm
1 Llave Allen, 8 mm
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
● Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A1 & A2)
El soporte de taladro D215851 se ha diseñado
para ampliar la capacidad del taladro de punta de
diamante DEWALT. El soporte permite la instalación
en aplicaciones verticales y horizontales. El soporte
también puede utilizarse en aplicaciones en
pendiente, estableciendo ángulos que van
de 0 a 45°.
El soporte de taladro es adecuado para su uso con
los modelos DEWALT siguientes: D21585.
Fig. A1
1 Carro
2 Bloqueo del carro
3 Asa de transporte
4 Empuñadura de avance
5 Portataladro
6 Columna
7 Escala de perforación en ángulo
8 Palanca de ajuste de ángulo
9 Base
10 Ruedas
11 Nivel de burbuja para aplicaciones verticales
12 Nivel de burbuja para aplicaciones horizontales
13 Mando de fricción
31
E S PA Ñ O L
14 Escala de profundidad de perforación
15 Pernos estabilizadores
16 Conexión de la manguera
Accesorios opcionales (fig. A2)
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
18 D215825
19 D215826
20 D215827
21 D215828
22
23
24
25
26
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Conjunto de fijación para hormigón
Conjunto de fijación para
mampostería
Clavija de repuesto para hormigón
(10 piezas)
Clavija de repuesto para
mampostería
Bomba de vacío
Kit de vacío
Barra de refuerzo
Anillo colector de agua
Junta de repuesto para anillo
colector de agua (10 piezas)
Montaje y ajustes
+
Consulte también el manual del taladro.
Montaje del taladro (fig. B)
● Alinee los orificios de montaje de la abrazadera
(29) con los de la base de la máquina.
● Inserte un tornillo (30) en cada uno de los
orificios de montaje y apriete firmemente.
● Coloque con cuidado la máquina con la
abrazadera en el portaabrazaderas (5) del
soporte como se muestra.
● Apriete el perno (31) usando la empuñadura
de avance (4).
@
Monte siempre el taladro con firmeza
para evitar que se mueva.
Instalación del soporte (fig. C - G)
El soporte puede instalarse vertical (fig. C) u
horizontalmente (fig. D) sobre una superficie como
un suelo o una pared.
@
32
Asegúrese siempre de que el soporte
quede fijado firmemente sobre
la superficie.
Montaje del soporte con el conjunto de fijación
(fig. E1 & E2)
Es necesario un conjunto de fijación para fijar el
soporte en superficies de mampostería (fig. E1) u
hormigón (fig. E2).
● Sujete el soporte en la posición deseada y
marque la posición del orificio de montaje sobre
la pared.
● Haga un taladro en la posición marcada.
- En hormigón: 15 mm de diámetro por 55 mm
de fondo
- En mampostería: 20 mm de diámetro por
85 mm de fondo
● Introduzca el taco de anclaje (32) en el orificio.
● Apriete el anclaje (33) en el taco de anclaje.
● Coloque el soporte sobre el anclaje.
● Coloque una arandela (34) y una tuerca de
mariposa (35) en el perno. Apriete firmemente
la tuerca de mariposa.
Montaje del soporte con la barra de refuerzo
(fig. F)
Para una instalación rápida en aplicaciones
interiores, puede utilizarse una barra de refuerzo
para asegurar el soporte.
● Coloque el soporte.
● Coloque el pie de la barra (36) contra la base (9).
● Quite el cierre (37) de en medio para presionar
la palanca (38). Extienda la barra (24) hasta
que alcance la superficie opuesta.
Suelte la palanca.
● Fije la barra en posición utilizando el vástago
(39).
● Introduzca el pasador (40) en el orificio más
cercano al mecanismo de cierre.
Montaje del soporte con la bomba de vacío
(fig. G1 & G2)
Si el soporte va a montarse en superficies
delicadas, puede utilizarse una bomba de vacío
para fijar el soporte. El vacío creado en la base
mantiene el soporte firmemente en su posición.
@
Esta aplicación funciona únicamente si
el soporte está montado sobre una
superficie plana (p. ej. azulejo,
hormigón vibrado) que esté limpia
y libre de suciedad y barro.
E S PA Ñ O L
De lo contrario, la aspiración puede
fallar haciendo que el soporte se caiga
o se mueva.
● Instale la junta de goma (41) en la ranura (42)
de los bajos de la base.
● Coloque la palanca de vacío (43) en la abertura
de la base (9).
● Apriete el tornillo (44) con la arandela (45) en
la palanca.
● Coloque el soporte.
● Conecte la manguera de la bomba de vacío al
punto de conexión (16).
● Encienda la bomba de vacío. Mantenga la bomba
conectada tanto como requiera la aplicación.
Ajuste del soporte (fig. A)
● Lea uno de los niveles de burbuja para
comprobar si el soporte está nivelado.
- Nivel de burbuja (11) para aplicaciones
verticales
- Nivel de burbuja (12) para aplicaciones
horizontales
● Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
● Gire los pernos estabilizadores (15) uno a uno
hasta que el soporte esté nivelado.
Montaje del anillo colector de agua (fig. H)
Si el soporte se utiliza en aplicaciones de perforación
en húmedo, puede montarse un anillo colector
de agua para garantizar una descarga adecuada
de agua.
● Afloje los pernos (46) unas cuantas vueltas.
● Sujete el anillo colector de agua (26) delante
de la base (9).
● Deslice los extremos ranurados de la abrazadera
de montaje (47) en el espacio creado entre los
pernos y la base.
● Compruebe que el conjunto se alinee con el
accesorio acoplado.
● Apriete firmemente los pernos.
Ajuste del ángulo de perforación (fig. I)
La columna puede inclinarse para facilitar el uso
en aplicaciones de perforación en pendiente.
La escala (7) representa ángulos hasta 45°.
● Retire el perno de bloqueo (48) y consérvelo en
un lugar seguro.
● Afloje la palanca de ajuste de ángulo (8).
● Incline la columna en la empuñadura (3).
● Alinee la parte superior de la base
de la palanca con el ángulo deseado
(véase la indicación X).
● Apriete la palanca de ajuste del ángulo.
● Tras el uso, restablezca el soporte en su posición
vertical y vuelva a colocar el perno de bloqueo.
Instalación de la empuñadura lateral (fig. J)
La empuñadura de avance de liberación rápida (4)
puede montarse en una única operación sencilla
a la izquierda y a la derecha del soporte.
● Alinee el vástago posicionador en la
empuñadura de avance con la ranura del eje (49).
● Introduzca la empuñadura en el eje.
Ajuste de la fricción (fig. A)
El mando de fricción (13) se utiliza para aumentar
o disminuir la fricción del mecanismo del carro.
● Gire el mando en el sentido de las agujas del
reloj para aumentar la fricción.
● Gire el mando en el sentido contrario a las
agujas del reloj para disminuir la fricción.
Instrucciones para el uso
@
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
+
Consulte también el manual del taladro.
Antes de trabajar:
● Asegúrese de que el soporte se fije con firmeza.
● Monte el accesorio adecuado.
● Compruebe la fricción del carro.
● Marque el punto donde desea perforar.
Desbloqueo del carro (fig. K)
● Para desbloquear el carro (1) tire del mando
de bloqueo (2).
● Para bloquear el carro mueva éste hasta que el
eje de bloqueo atraviese el orificio (50)
de la columna y salte a su posición.
@
Bloquee siempre el carro cuando no
utilice el conjunto.
33
E S PA Ñ O L
Consejos generales para la perforación con
barrenas cilíndricas de diamante
+
Siga las recomendaciones del
fabricante de la barrena cilíndrica para
utilizar el accesorio.
Nota: No es necesario el uso de una broca
de centrado.
● Sujete la empuñadura de avance.
● Desbloquee el carro.
● Encienda el motor del taladro en modo continuo.
● Haga avanzar lentamente el accesorio en
la pieza de trabajo utilizando la empuñadura
de avance.
● Al comenzar el corte, aplique una presión ligera
para permitir que el accesorio haga el ranurado
inicial.
● Continúe aplicando la presión suficiente para
lograr un corte uniforme y progresivo. No ejerza
demasiada fuerza.
● Tenga especial cuidado cuando el accesorio
esté a punto de traspasar la superficie para
evitar el astillamiento.
● Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes
de desenchufarla.
● Tras el uso, mueva el carro hacia arriba hasta
que éste se bloquee en su posición.
Transporte (fig. A1)
Las ruedas (10) se han colocado para facilitar
el transporte.
● Transporte el conjunto utilizando el asa
de transporte (3).
@
Siempre transporte el soporte con el
carro bloqueado.
Mantenimiento
Su acoplamiento ha sido diseñado para que funcione
durante un largo período de tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
contínuo depende de unos cuidados apropiados
de la herramienta y de una limpieza regular.
34
Ajuste del carro (fig. L)
Después de un uso repetido, el carro puede
aflojarse. Para ajustar la holgura, proceda del
modo siguiente:
● Mueva los pernos (51) según sea necesario.
● Compruebe el movimiento ascendente
y descendente del carro.
Despejamiento del recorrido de avance (fig. L)
El recorrido de avance debe despejarse
periódicamente para garantizar un funcionamiento
suave.
● Levante el carro a la posición más alta posible.
● Despeje la rejilla dentada (52) con un cepillo
suave o un paño seco.
A
Lubrificación
Su acoplamiento no requiere lubrificación adicional.
Protección del medio ambiente
Z
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
z
La separación de desechos de productos
usados y embalajes permite que los
materiales puedan reciclarse y
reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar
la contaminación medioambiental y
reduce la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos
o a través del distribuidor cuando adquiere un
nuevo producto.
E S PA Ñ O L
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso
de este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la
oficina local de DEWALT en la dirección que se
indica en este manual. Como alternativa,
encontrará en Internet, en la dirección siguiente, la
lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos: www.2helpU.com
GARANTÍA
● 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA ●
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
● UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO ●
Si necesita mantenimiento o servicio técnico
para su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio
DEWALT. Para ello es imprescindible presentar
la prueba de compra. Incluye mano de obra
y piezas para las Herramientas Eléctricas.
No se incluye los accesorios.
● UN AÑO DE GARANTÍA ●
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra
en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita
de todas las piezas defectuosas siempre
y cuando:
● El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
● No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
● Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de
este manual. Como alternativa, hay disponible
en Internet una lista de Centros de Servicio
DEWALT e información completa sobre nuestro
servicio postventa en www.2helpU.com.
35
FRANÇAIS
SUPPORT DE PERÇAGE
D215851
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
D215851
Longueur de colonne
mm 995
Diamètre max. de perçage
avec recueil d'eau
sans recueil d'eau
mm 250
mm 300
Inclinaison
Poids
0 - 45°
Déclaration du fabricant
%
D215851
DEWALT déclare que l'accessoire ci-dessus a été
mis au point en conformité avec 98/37/CEE.
La mise en service de cet accessoire est interdite
si l'outil électrique auquel il va être raccordé n'a
pas été déclaré conforme à la directive 98/37/CEE
(conformité identifiée par le marquage CE sur l'outil).
Directeur de développement produits
Horst Großmann
kg 22
Les pictogrammes suivants sont utilisés dans
le présent manuel:
@
36
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque
de blessure, de danger de mort ou de
possibilité de dégradation de l'outil.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Observer les consignes de sécurité
fondamentales concernant l'outil électrique
à connecter à cet accessoire. Lire et observer
les instructions avant d'utiliser l'outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d'accident.
2 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d'autres personnes
touchent l'outil ou ses accessoires. Les tenir
éloignées de votre travail.
3 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l'extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
4 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
5 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l'ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
6 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon
sens. Ne pas employer l'outil en cas de fatigue.
7 Utiliser l'outil adéquat
L'utilisation conforme à la destination est décrite
dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'outils
ou d'accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour
lesquels ils n'ont pas été conçus.
Attention! L'utilisation d'accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l'outil conformément à sa destination.
8 Faire réparer votre accessoire par un
service agréé Dewalt
La réparation de cet accessoire exigeant une
grande précision et habilité, elle est réservée
aux personnes qualifiées.
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Support de perçage
1 Poignée d'avance
1 Vis de fixation
4 Vis de fixation
1 Clé Allen, 6 mm
1 Clé Allen, 8 mm
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires
ne présentent pas de dommages dus au
transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre
à fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Description (fig. A1 & A2)
Votre support de perçage D215851 a été conçu
pour accroître les capacités de votre perceuse
à diamant DEWALT. Le support peut être installé
pour des applications horizontales et verticales.
Avec des angles allant de 0 à 45°, le support est
également adapté aux applications inclinées.
Le support de perçage peut être utilisé avec les
modèles DEWALT suivants : D21585.
Fig. A1
1 Plateau support
2 Blocage de plateau
3 Poignée de transport
4 Poignée d'avance
5 Support de perceuse
6 Colonne
7 Échelle d'angle de perçage
8 Levier de réglage d'angle
9 Base
10 Roues
11 Niveau à bulle pour applications verticales
12 Niveau à bulle pour applications horizontales
13 Bouton de friction
14 Échelle de profondeur de perçage
15 Boulons de stabilisation
16 Raccord de flexible
37
FRANÇAIS
Accessoires disponibles en option (fig. A2)
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
18 D215825
19 D215826
20 D215827
21 D215828
22
23
24
25
26
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Dispositif de fixation pour béton
Dispositif de fixation pour
matériaux de construction
Goujon additionnel pour béton
(10 unités)
Goujon additionnel pour
matériaux de construction
Pompe à vide
Kit de vide
Support à collet
Bague de recueil d'eau
Joint de rechange pour bague
de recueil d'eau (10 unités)
Assemblage et réglage
+
Voir également le manuel de votre
perceuse.
Montage de la perceuse (fig. B)
● Alignez les orifices de montage du support (29)
avec ceux à la base de la machine.
● Insérez une vis (30) dans chaque orifice
de montage et serrez fermement.
● Placez avec soin la machine et le support sur la
fixation du support de perçage (5), comme illustré.
● Serrez le boulon (31) avec la poignée d'avance
(4).
@
Fixez toujours fermement votre
perceuse pour éviter tout mouvement.
Installation du support de perçage (fig. C - G)
Le support peut être installé soit à la verticale (fig.
C) soit à l'horizontale (fig. D) sur une surface
comme un sol ou un mur.
@
38
Assurez-vous toujours que le support
est bien fixé à la surface.
Montage du support avec l'ensemble
de fixation (fig. E1 & E2)
Un ensemble de fixation est nécessaire pour fixer
le support à la surface des matériaux de
construction (fig. E1) ou du béton (fig. E2).
● Positionnez le support à l'endroit désiré et repérez
la position de l'orifice de montage sur le mur.
● Percez un trou sur le repère.
- Dans le béton : 15 mm de diamètre par 55 mm
de profondeur
- Dans les matériaux de construction :
20 mm de diamètre par 85 mm de profondeur
● Insérez les chevilles d'ancrage (32) fournies
dans les orifices.
● Serrez l'ancrage (33) dans les chevilles d'ancrage
● Positionnez le support au dessus de l'ancrage.
● Posez une rondelle (34) et un écrou papillon (35)
sur le boulon. Serrez l'écrou papillon à fond.
Montage du support de perçage avec
le support à collet (fig. F)
Pour une mise en place rapide destinée à des
applications intérieures, un support à collet permet
de sécuriser le support de perçage.
● Positionnez le support.
● Placez le pied du support (36) contre la base (9).
● Écartez le verrou (37) pour enfoncer le levier
(38). Étendez le support (24) pour qu'il atteigne
la surface opposée. Relâchez le levier.
● Serrez le support en position avec la tige (39).
● Insérez la goupille (40) dans l'orifice le plus
proche du mécanisme de serrage.
Montage du support avec la pompe à vide
(fig. G1 & G2)
Si le support doit être monté sur des surfaces
délicates, une pompe à vide permet de le fixer.
Le vide créé à la base maintient le support
fermement en position.
@
Cette application est possible
uniquement si le support est monté sur
une surface plane (par ex. carrelage,
béton vibré) qui est propre et sans
débris ou poussière. Sinon, la succion
peut chuter et faire bouger ou tomber
le support.
FRANÇAIS
● Insérez le joint en caoutchouc (41) dans
la fente (42) sous la base.
● Placez la poignée à vide (43) sur l'ouverture
dans la base (9).
● Serrez la vis (44) avec la rondelle (45) dans
la poignée.
● Positionnez le support.
● Branchez le flexible de la pompe à vide au point
de raccordement (16).
● Enclenchez la pompe à vide. Maintenez la
pompe en marche tant que l'application l'exige.
Réglage du support (fig. A)
● Observez l'un des niveaux à bulle pour vérifier
si le support est de niveau.
- Niveau à bulle (11) pour applications verticales
- Niveau à bulle (12) pour applications
horizontales
● Si un réglage s'impose, procéder comme suit:
● Tournez les boulons de stabilisation (15) un
à un pour que le support soit de niveau.
Montage de la bague de recueil d'eau (fig. H)
Si le support est utilisé pour des applications de
perçage mouillé, une bague de recueil d'eau peut
être montée pour assurer une évacuation correcte
de l'eau.
● Desserrez les boulons (46) de quelques tours.
● Maintenez la bague de recueil d'eau (26)
devant la base (9).
● Glissez les extrémités en encoche du support
de montage (47) dans l'espace créé entre les
boulons et la base.
● Vérifiez l'alignement de l'ensemble avec
l'accessoire monté.
● Serrez les boulons à fond.
Réglage de l'angle de perçage (fig. I)
La colonne est inclinable pour faciliter les applications
de perçage inclinées. L'échelle (7) représente des
angles atteignant 45°.
● Retirez le boulon de blocage (48) et rangez-le
en lieu sûr.
● Desserrez le levier de réglage d'angle (8).
● Inclinez la colonne par la poignée (3).
● Alignez le haut de la base du levier avec l'angle
requis (voir indication X).
● Serrez le levier de réglage d'angle.
● Après usage, ramenez le support en position
verticale et replacez le boulon de blocage.
Montage de la poignée d'avance (fig. J)
La poignée d'avance à déblocage rapide (4) peut
être montée en une simple opération, à droite
comme à gauche du support.
● Alignez la tige de centrage dans la poignée
d'avance avec la fente dans l'arbre (49).
● Poussez la poignée sur l'arbre.
Réglage de la friction (fig. A)
Le bouton de friction (13) sert à réduire ou
augmenter la friction du mécanisme du plateau.
● Faites tourner le bouton dans le sens horaire
pour augmenter la friction.
● Faites tourner le bouton dans le sens antihoraire pour réduire la friction.
Mode d'emploi
@
Toujours respecter les consignes
de sécurité et les règles en vigueur.
+
Voir également le manuel de votre
perceuse.
Avant la mise en marche:
● Assurez-vous que le support est fermement fixé.
● Montez l'accessoire approprié.
● Vérifiez la friction du plateau.
● Marquez l'endroit où le trou va être percé.
Déblocage du plateau (fig. K)
● Pour débloquer le plateau (1), tirez sur le
bouton de blocage (2).
● Pour bloquer le plateau, déplacez-le afin que
l'arbre de blocage passe devant un orifice (50)
dans la colonne et s'enclenche.
@
Bloquez toujours le plateau si
l'ensemble n'est pas utilisé.
Conseils généraux pour percer avec des
trépans à diamant
+
Respectez les recommandations du
fabricant ou du trépan pour utiliser
l'accessoire.
39
FRANÇAIS
Remarque : L'usage d'un foret pilote n'est pas
nécessaire.
● Prenez la poignée d'avance.
● Débloquez le plateau.
● Enclenchez le moteur de la perceuse en mode
continu.
● Enfoncez doucement l'accessoire dans la pièce
à ouvrer avec la poignée d'alimentation.
● En début de coupe, appliquez une légère
pression pour laisser l'accessoire effectuer une
première percée.
● Continuez d'appliquer suffisamment de pression
pour obtenir une coupe régulière et progressive.
Ne forcez pas.
● Faites spécialement attention lorsque l'accessoire
est sur le point de transpercer la surface afin
d'éviter tout éclat.
● Toujours mettre l'outil à l'arrêt après le travail et
avant de débrancher l'outil.
● Après usage, déplacez le plateau vers le haut
pour qu'il s'enclenche.
Transport (fig. A1)
Les roues (10) sont destinées à faciliter le transport.
● Transportez l'ensemble par la poignée de
transport (3).
@
Transportez toujours le support avec
le plateau bloqué.
A
Lubrification
Votre appareil ne nécessite aucune lubrification
additionnelle.
Protection de l'environnement
Z
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques. Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
z
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d'utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d'éviter la pollution
environnementale et de réduire
la demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
Entretien
DEWALT fournit un dispositif permettant de
collecter et de recycler les produits DEWALT
lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie.
Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner votre
produit à un réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Réglage du plateau (fig. L)
Après un usage répété, le plateau peut se desserrer.
Pour régler le jeu, procédez comme suit :
● Serrez les boulons (51) selon les besoins.
● Vérifiez le mouvement vers le haut le bas
du plateau.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le
plus proche de chez vous, contactez le bureau
DEWALT à l'adresse indiquée dans ce manuel.
Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
Votre accessoire a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d'entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d'un entretien
soigneux et régulier.
Nettoyage du chemin d'avance (fig. L)
Le chemin d'avance doit être nettoyé régulièrement
pour assurer un fonctionnement régulier.
● Levez le plateau le plus haut possible.
● Nettoyez le jeu d'engrenage (52) à l'aide d'une
brosse douce ou d'un chiffon sec.
40
FRANÇAIS
GARANTIE
● 30 JOURS D'ENGAGEMENT SATISFACTION ●
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
produit DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de le retourner avec tous
ses accessoires dans les 30 jours suivant son
achat à votre distributeur, ou à un centre de
service après-vente agréé pour un
remboursement intégral ou un échange.
Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre produit à DEWALT. Munissez-vous d'une
preuve d'achat.
● 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE ●
Au cas où votre produit DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les
12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de
service après-vente agréé sur présentation de
la preuve d'achat. Ce service comprend pièces
et main-d'oeuvre pour les machines,
à l'exclusion des accessoires.
● 1 AN DE GARANTIE ●
Au cas où votre produit DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l'unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
● le produit ait été utilisé correctement
● aucune personne non qualifiée n'ait tenté
de réparer le produit
● la preuve d'achat portant la date d'acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l'adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le
plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative,
une liste de centres de service après-vente
DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont
disponibles sur l'Internet (www.2helpU.com)
41
I TA L I A N O
SUPPORTO PER TRAPANO
D215851
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
D215851
Lunghezza colonna
mm 995
Diametro massimo del trapano
con collettore d'acqua
senza collettore d'acqua
mm 250
mm 300
Inclinazione
Peso
42
%
D215851
DEWALT dichiara che i prodotti sono stati costruiti
in conformità alla norma 98/37/CEE.
L'accessorio deve essere montato esclusivamente
su attrezzi elettrici conformi alla norma 98/37/CEE
(conformità attestata dalla marcatura CE).
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
0 - 45°
kg 22
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
@
Certificato del fabbricante
Indica rischio di infortunio, pericolo
di morte, o danno all'utensile nel caso
di non osservanza delle istruzioni
contenute in questo manuale.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
I TA L I A N O
Norme generali di sicurezza
Durante l'utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d'incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l'area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine
possono essere causa d'incidenti.
2 Tenere i bambini alla lontana
Non permettere che persone estranee tocchino
l'utensile o gli accessori. Tenere i non addetti
ai lavori lontani dal posto di lavoro.
3 Usare il vestiario appropriato
Evitare l'uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc.
in quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell'utensile. Lavorando all'aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi.
4 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora
si producano polvere o particelle volatili.
5 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell'udito se il livello acustico supera gli 85 dB (A).
6 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far
funzionare l'utensile in caso di stanchezza.
7 Usare l'utensile adatto
L'utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza. Attenzione!
L'uso di accessori o attrezzature diversi,
o l'impiego del presente utensile per scopi
diversi, da quelli raccomandati nel manuale uso
possono comportare il rischio di infortuni.
8 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
La riparazione dell'Accessorio del Vostro
Elettroutensile richiede precisione e
competenza, per tale ragione di consiglia
di rivolgersi sempre ai Centri di Assistenza
Tecnica autorizzati DEWALT.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Supporto per trapano
1 Impugnatura di avanzamento
1 Piastra di montaggio
4 Viti di montaggio
1 Chiave per brugole, 6 mm
1 Chiave per brugole, 8 mm
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
● Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A1 & A2)
Il supporto per trapano D215851 è stato progettato
per ampliare le capacità del trapano a punta cava
diamantata DEWALT. Il supporto consente
l'installazione sia per applicazioni verticali che
orizzontali. Impostando angoli compresi fra 0 e 45°,
il supporto può essere usato anche per applicazioni
inclinate.
Questo supporto per trapano è adatto per l'uso con
i seguenti modelli DEWALT: D21585.
Fig. A1
1 Carrello
2 Blocco del carrello
3 Maniglia di trasporto
4 Impugnatura di avanzamento
5 Supporto del trapano
6 Colonna
7 Scala per l'angolo di foratura
8 Leva di regolazione dell'angolo
9 Base
10 Rotelle
11 Livella a bolla per applicazioni verticali
12 Livella a bolla per applicazioni orizzontali
13 Manopola della frizione
14 Scala di profondità per foratura
15 Bulloni di stabilizzazione
16 Attacco del flessibile
43
I TA L I A N O
Accessori opzionali (fig. A2)
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
18
19
20
D215825
D215826
D215827
21
22
23
24
25
26
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Set di fissaggio per calcestruzzo
Set di fissaggio per muratura
Perni di ricambio per
calcestruzzo (10 pz)
Perni di ricambio per muratura
Pompa a vuoto
Kit per pompa a vuoto
Staffa d'irrigidimento
Collare di raccolta dell'acqua
Guarnizioni di ricambio per il collare
di raccolta dell'acqua (10 pz)
Assemblaggio e regolazione
+
Consultare anche il manuale del
trapano.
Montaggio del trapano (fig. B)
● Allineare i fori di montaggio nella staffa (29) con
quelli sulla base della macchina.
● Inserire una vite (30) in ciascun foro
di montaggio e serrare saldamente.
● Posizionare con cura la macchina con la staffa
nel relativo sostegno (5) sul supporto come
illustrato.
● Serrare il bullone (31) usando l'impugnatura
di avanzamento (4).
@
Onde evitare spostamenti, fissare
sempre saldamente il trapano.
Installazione del supporto (fig. C - G)
Il supporto può essere installato sia verticalmente
(fig. C) che orizzontalmente (fig. D) su superfici
come pavimenti o pareti.
@
Verificare sempre che il supporto sia
saldamente fissato alla superficie.
Montaggio del supporto con il set di fissaggio
(fig. E1 & E2)
Il set di fissaggio è richiesto per assicurare il supporto
alla superficie in muratura (fig. E1) o in
calcestruzzo (fig. E2).
44
● Collocare il supporto nella posizione desiderata
e contrassegnare sulla parete la posizione del
foro di montaggio.
● Eseguire un foro nella posizione contrassegnata.
- nel calcestruzzo: 15 mm di diametro x 55 mm
di profondità
- nella muratura: 20 mm di diametro x 85 mm
di profondità
● Inserire l'ancorante (32) nel foro.
● Inserire il bullone d'ancoraggio (33) nel tassello
ancorante.
● Posizionare il supporto sul bullone.
● Inserire una rondella (34) e un dado ad alette
(35) sul bullone. Serrare saldamente il dado ad
alette.
Montaggio del supporto con la staffa
d'irrigidimento (fig. F)
Per un'installazione rapida in applicazioni al chiuso,
è possibile utilizzare una staffa d'irrigidimento per
fissare il supporto.
● Posizionare il supporto.
● Collocare il piede della staffa (36) contro la
base (9).
● Spostare il fermo (37) in modo da poter
premere la leva (38). Estendere la staffa (24)
finché non raggiunge la superficie opposta.
Rilasciare la leva.
● Bloccare la staffa in posizione usando l'asta (39).
● Inserire il perno (40) nel foro più vicino al
meccanismo di serraggio.
Montaggio del supporto con la pompa a vuoto
(fig. G1 & G2)
Se il supporto deve essere montato su superfici
delicate, è possibile utilizzare una pompa a vuoto
per fissarlo. Il vuoto creato nella base mantiene il
supporto saldamente fissato in posizione.
@
Questo metodo funziona solo se il
supporto viene montato su una superficie
piatta (ad es. piastrelle, calcestruzzo
vibrato) pulita e libera da detriti e sfridi.
Altrimenti, la depressione può diminuire
provocando la caduta o lo spostamento
del supporto.
● Inserire la tenuta in gomma (41) nella
scanalatura (42) sulla parte inferiore della base.
I TA L I A N O
● Inserire la maniglia della parte sottovuoto (43)
nell'apertura sulla base (9).
● Serrare la vite (44) con la rondella (45)
nell'impugnatura.
● Posizionare il supporto.
● Collegare il flessibile della pompa a vuoto al
punto di collegamento (16).
● Accendere la pompa a vuoto. Mantenere la
pompa accesa finché l'applicazione lo richiede.
Montaggio dell'impugnatura di avanzamento
(fig. J)
L'impugnatura di avanzamento a sgancio rapido
(4) può essere montata con una semplice
operazione sia a sinistra che a destra del supporto.
● Allineare l'asta di posizionamento
nell'impugnatura con la scanalatura sul perno
(49).
● Spingere l'impugnatura sul perno.
Regolazione del supporto (fig. A)
● Leggere una delle livelle a bolla per verificare
se il supporto è livellato.
- Livella a bolla (11) per applicazioni verticali
- Livella a bolla (12) per applicazioni orizzontali
● Per la regolazione procedere come segue:
● Ruotare i bulloni di stabilizzazione (15) uno alla
volta finché il supporto non è livellato.
Regolazione della frizione (fig. A)
La manopola della frizione (13) viene usata per
aumentare o diminuire la frizione del meccanismo
del carrello.
● Ruotare la manopola in senso orario per
aumentare la frizione.
● Ruotare la manopola in senso antiorario per
diminuire la frizione.
Montaggio del collare di raccolta dell'acqua
(fig. H)
Se il supporto viene usato per applicazioni
di foratura ad acqua, è possibile montare un
collare di raccolta dell'acqua per garantire un
corretto scarico del liquido.
● Allentare i bulloni (46) di alcuni giri.
● Mantenere il collare di raccolta dell'acqua (26)
davanti alla base (9).
● Far scorrere le estremità con incavo della staffa
di montaggio (47) nello spazio creato fra
i bulloni e la base.
● Verificare che il gruppo sia allineato con
l'accessorio montato.
● Serrare saldamente i bulloni.
Istruzioni per l'uso
Regolazione dell'angolo di foratura (fig. I)
La colonna può essere inclinata per facilitare
le applicazioni di foratura inclinata. La scala (7)
rappresenta angoli fina a 45°.
● Rimuovere il bullone di bloccaggio (48) e riporlo
in un luogo sicuro.
● Allentare la leva di regolazione dell'angolo (8).
● Inclinare la colonna con l'impugnatura (3).
● Allineare la parte superiore della base della leva
con l'angolo richiesto (vedere l'indicazione X).
● Serrare la leva di regolazione dell'angolo.
● Dopo l'uso, riportare il supporto in posizione
verticale e reinserire il bullone di bloccaggio.
@
Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
+
Consultare anche il manuale del
trapano.
Prima del funzionamento:
● Verificare che il supporto sia fissato saldamente.
● Inserire l'accessorio adatto.
● Verificare la frizione sul carrello.
● Fare un segno laddove si intende praticare
il foro.
Sblocco del carrello (fig. K)
● Per sbloccare il carrello (1) estrarre il pomello
di sblocco (2).
● Per bloccare il carrello, spostarlo finché il perno
di bloccaggio non entra nel foro (50) sulla
colonna e scatta in posizione.
@
Bloccare sempre il carrello quando il
gruppo non è in uso.
45
I TA L I A N O
Suggerimenti generali per forare con punte
cave diamantate
+
Seguire le istruzioni fornite con la punta
cava o dal fabbricante per l'uso
dell'accessorio.
Nota: L'uso di una punta di centraggio non
è necessario.
● Afferrare l'impugnatura di avanzamento.
● Sbloccare il carrello.
● Accendere il motore del trapano in
funzionamento continuo.
● Far avanzare lentamente l'accessorio nel pezzo
da lavorare utilizzando le impugnature
di avanzamento.
● All'inizio del taglio, applicare una leggera
pressione per consentire all'accessorio
di praticare l'incavo iniziale.
● Continuare applicando una pressione sufficiente
per praticare un foro regolare e progressivo.
Non forzare.
● Porre particolare attenzione quando la punta
sta per perforare la superficie onde prevenire
il formarsi di schegge.
● Spegnete sempre l'utensile al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
● Dopo l'uso, spostare il carrello verso l'alto
finché non si blocca in posizione.
Trasporto (fig. A1)
Le ruote (10) vengono fornite per facilitare il trasporto.
● Per il trasporto del supporto servirsi
dell'apposita maniglia (3).
@
Trasportare sempre il supporto con il
carrello bloccato.
Manutenzione
Il dispositivo accessorio è stato studiato per durare
a lungo richiedendo solo la minima manutenzione.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo
a pulizia periodica.
Regolazione del carrello (fig. L)
Dopo vari usi, il carrello può allentarsi.
Per regolare il gioco, procedere come segue:
● Serrare i bulloni (51) secondo necessità.
46
● Verificare il movimento verso l'alto e verso il
basso del carrello.
Pulizia del percorso di avanzamento (fig. L)
È necessario pulire periodicamente il percorso
di avanzamento per garantire un funzionamento
regolare.
● Sollevare il carrello nella sua posizione più alta.
● Pulire la cremagliera (52) utilizzando una
spazzola morbida o un panno asciutto.
A
Lubrificazione
Il dispositivo accessorio non richiede lubrificazione
supplementare.
Protezione dell'ambiente
Z
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
z
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce
la richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali
o presso il rivenditore, al momento dell'acquisto di
un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta
differenziata e la possibilità di riciclare i prodotti
DEWALT che hanno esaurito la loro durata in
servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere
il prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato,
incaricato della raccolta per conto dell'azienda.
I TA L I A N O
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
GARANZIA
● GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE ●
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell'utensile,
presentando debita prova dell'avvenuto acquisto.
● MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO ●
L'eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
● GARANZIA TOTALE DI UN ANNO ●
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche
di funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi
dalla data di acquisto, provvederemo alla
sostituzione gratuita delle parti difettose
o a nostro giudizio, alla sostituzione gratuita
dimostrato che:
● Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
● Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
● Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all'estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la
Sede Centrale DEWALT per ottenere l'indirizzo
del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
47
NEDERLANDS
BOORSTANDAARD
D215851
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
D215851
Kolomlengte.
mm 995
Max. boordiameter
met wateropvang
zonder wateropvang
mm 250
mm 300
Helling
Gewicht
0 - 45°
kg 22
Verklaring van de fabrikant
%
D215851
DEWALT verklaart dat bovengenoemd hulpstuk in
overeenstemming is met 98/37/EEG.
Dit hulpstuk mag uitsluitend in gebruik worden
genomen wanneer de elektrische machine
waarmee het hulpstuk zal worden gebruikt,
in overeenstemming met 98/37/EEG is verklaard
(zoals aangegeven door de CE-markering op de
machine).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
@
48
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem de veiligheidsvoorschriften in de
handleiding van de met dit produkt te gebruiken
elektrische machine in acht. Neem ook de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht. Lees onderstaande instructies aandachtig
door voordat u met het produkt gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of
de hulpstukken komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
3 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
4 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
5 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk
het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
6 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
7 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
voor het beoogde doel.
8 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Het repareren van hulpstukken voor elektrische
machines vereist de nodige vakkundigheid en
precisie. Laat uw hulpstuk dan ook uitsluitend
door daartoe bevoegde technici uitvoeren.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorstandaard
1 Aanvoerhendel
1 Bevestigingsbeugel
4 Bevestigingsschroeven
1 Inbussleutel, 6 mm
1 Inbussleutel, 8 mm
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 & A2)
De D215851 boorstandaard is ontworpen voor
uitbreiding van de mogelijkheden van uw DEWALT
diamantboormachine. De standaard maakt
opstellingen in zowel vertikale als horizontale
toepassingen mogelijk. Door hoeken van 0 tot 45°
te creëren, kan de standaard ook worden gebruikt
in toepassingen onder een helling.
De standaard is geschikt voor gebruik bij de
volgende modellen: D21585.
Fig. A1
1 Wagen
2 Vergrendeling wagen
3 Transportgreep
4 Aanvoerhendel
5 Boorhouder
6 Kolom
7 Boorhoekschaal
8 Hendel voor de hoekinstelling
9 Onderstel
10 Wielen
11 Waterpas voor verticale toepassingen
12 Waterpas voor horizontale toepassingen
13 Frictieknop
14 Boordiepteschaal
49
NEDERLANDS
15 Stabilisatorschroeven
16 Slangaansluiting
Opties (fig. A2)
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
18 D215825
19 D215826
20 D215827
21
22
23
24
25
26
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Bevestigingsset voor beton
Bevestigingsset voor metselwerk
Reserve-deuvel voor beton
(10 stuks)
Reserve-deuvel voor metselwerk
Vacuumpomp
Vacuumkit
Aanhaalbeugel
Wateropvangring
Reserve-afdichting voor
wateropvangring (10 stuks)
Monteren en instellen
+
Zie ook de handleiding van uw
boormachine.
Bevestigen van de boormachine (fig. B)
● Breng de montagegaten in de beugel (29) op
een lijn met die in het onderstel van de machine.
● Steek een schroef (30) in elk van de
montagegaten en draai ze stevig vast.
● Plaats de machine voorzichtig met de beugel in
de beugelhouder (5) op de standaard zoals
afgebeeld.
● Draai de bout (31) vast met behulp van de
aanvoerhendel (4).
@
Zorg voor een stevige montage, opdat
de boormachine niet kan bewegen.
Installeren van de standaard (fig. C - G)
De standaard kan verticaal (fig. C) of horizontaal
(fig. D) geïstalleerd worden op een oppervlak zoals
een vloer of een muur.
@
50
Zorg er altijd voor dat de standaard
stevig aan het oppervlak is bevestigd.
Monteren van de standaard met
de bevestigingsset (fig. E1 & E2)
Een bevestigingsset is benodigd om de standaard
aan gemetselde (fig. E1) of betonnen (fig. E2)
oppervlakken te bevestigen.
● Bepaal de gewenste positie van de standaard
en markeer de locatie van het bevestigingsgat
op de muur.
● Boor een gat op de gemarkeerde locatie.
- In beton: 15 mm diameter bij 55 mm diep
- In metselwerk: 20 mm diameter bij 85 mm diep
● Steek de ankerplug (32) in het gat.
● Draai het anker (33) in de ankerplug vast.
● Positioneer de standaard over het anker.
● Bevestig een ring (34) en vleugelmoer (35) aan
de bout. Draai de vleugelmoer goed vast.
Monteren van de standaard met
de aanhaalbeugel (fig. F)
Voor een snelle opstelling in toepassingen
binnenshuis kan de aanhaalbeugel gebruikt
worden om de stanaard te bevestigen.
● Positioneer de standaard.
● Plaats de voet van de beugel (36) tegen het
onderstel (9).
● Draai de grendel (37) uit de weg om de hendel
(38) in te drukken. Verleng de beugel (24) totdat
deze het tegenovergelegen oppervlak raakt.
Laat de hendel los.
● Span de beugel in met behulp van de stang (39).
● Steek de pen (40) in het gat dat zich het dichtst
bij het klemmechanisme bevindt.
Monteren van de standaard met
de vacuumpomp (fig. G1 & G2)
Wanneer de standaard aan delicate oppervlakken
moet worden gemonteerd, kan een vacuumpomp
gebruikt worden om de standaard te bevestigen.
Het vacuum dat in het onderstel word gecreëerd,
houdt de standaard op zijn plaats.
@
Deze toepassing werkt alleen als de
standaard wordt gemonteerd op een
vlak oppervlak (bijv. tegels, getrild
beton) dat schoon en vrij van vuil en
stof is. Anders kan de zuigkracht
verminderen, waardoor de standaard
zal vallen of verschuiven.
NEDERLANDS
● Bevestig de rubber afdichting (41) in het gat
(42) aan de onderkant van het onderstel.
● Plaats de vacuumgreep (43) over de opening in
het onderstel (9).
● Draai de schroef (44) met de ring (45) in de greep.
● Positioneer de standaard.
● Sluit de slang van de vacuumpomp aan op het
aansluitpunt (16).
● Schakel de vacuumpomp in. Laat de pomp
ingeschakeld zolang de toepassing vereist.
Afstellen van de standaard (fig. A)
● Lees een van de waterpassen af om te
controleren of de standaard waterpas staat.
- Waterpas (11) voor verticale toepassingen
- Waterpas (12) voor horizontale toepassingen
● Het afstellen geschiedt als volgt:
● Draai aan de stabilisatorschroeven (15) tot de
standaard waterpas staat.
Monteren van de wateropvangring (fig. H)
Als de standaard wordt gebruikt in natte
boortoepassingen, kan een wateropvangring
gemonteerd worden voor een juiste afvoer van
water.
● Draai de bouten (46) een aantal slagen los.
● Houd de wateropvangring (26) voor het
onderstel (9).
● Schuif de uitsparingen in de uiteinden van de
montagebeugel (47) in de ontstane ruimte
tussen de bouten en het onderstel.
● Controleer of de eenheid op een lijn is met het
gemonteerde accessoire.
● Draai de bouten stevig aan.
Afstellen van de boorhoek (fig. I)
De kolom kan worden gekanteld om
boortoepassingen onder een helling mogelijk te
maken. De schaal (7) geeft hoeken tot en met 45°
aan.
● Verwijder de borgschroef (48) en bewaar hem
zorgvuldig.
● Draai de hoek-instelling (8) los.
● Kantel de kolom aan de handgreep (3).
● Breng de bovenkant van de instellingseenheid op
een lijn met de gewenste hoek (zie indicatie X).
● Draai de hoekinstelling vast.
● Breng de standaard na gebruik terug in
rechtopstaande postie en breng de borgschroef
weer aan.
Bevestigen van de aanvoerhendel (fig. J)
De aanvoerhendel met snelontgrendeling (4) kan
in een eenvoudige handeling aan zowel de linkerals de rechterkant van de standaard worden
gemonteerd.
● Breng de fixeerstang in de aanvoerhendel op
een lijn met de sleuf in de as (49).
● Duw de hendel op de as.
Afstellen van de frictie (fig. A)
De frictieknop (13) wordt gebruikt om de frictie van
het wagenmechanisme te vergroten of te verkleinen.
● Draai de knop met de klok mee om de frictie te
vergroten.
● Draai de knop tegen de klok in om de frictie te
verkleinen.
Aanwijzingen voor gebruik
@
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
+
Zie ook de handleiding van uw
boormachine.
Voor gebruik:
● Zorg ervoor dat de standaard stevig is
gemonteerd.
● Plaats het gewenste hulpstuk.
● Controleer de frictie op de wagen.
● Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
Het ontgrendelen van de wagen (fig. K)
● Om de wagen (1) te ontgrendelen, trekt u de
blokkeerknop (2) naar buiten.
● Om de wagen te vergrendelen, beweegt u de
wagen todat de as van de blokeerinrichting het
gat (50) in de kolom passeert en op zijn plaats
springt.
@
Vergrendel altijd de wagen als de
eenheid niet in gebruik is.
51
NEDERLANDS
Algemene aanwijzingen voor het boren met
diamantkernboren
+
Volg de aanwijzingen bij de kernboor of
de aanbevelingen van de fabrikant voor
het gebruik van het hulpstuk.
N.B.: Het gebruik van een centreerboor is niet nodig.
● Pak de aanvoerhendel vast.
● Ontgrendel de wagen.
● Schakel de motor in continu bedrijf in.
● Voer het accessoire langzaam in het werkstuk
met behulp van de aanvoerhendel.
● Oefen aan het begin van de bewerking weinig
druk uit zodat het accessoire de aanloopgroef
kan maken.
● Oefen vervolgens voldoende druk uit om een
gladde, gestaag vorderende snede te maken.
Niet forceren.
● Wees extra voorzichtig wanneer het accessoire
op het punt staat door het laatste gedeelte van
het oppervlak heen te gaan. Zo voorkomt u dat
het werkstuk splintert.
● Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
● Beweeg na afloop de wagen naar boven totdat
de wagen op zijn plaats vastzit.
Transport (fig. A1)
De wielen (10) zijn bedoeld om het transport te
vergemakkelijken.
● Vervoer de eenheid aan de draaggreep (3).
@
Transporteer de standaard altijd met
vergrendelde wagen.
Onderhoud
Dit produkt is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van het produkt garanderen
een hoge levensduur.
Afstellen van de wagen (fig. L)
Na veelvuldig gebruik kan de wagen los komen te
zitten. Ga als volgt te werk om de speling af te
stellen:
● Draai de bouten (51) vast zover als nodig.
52
● Controleer de op- en neerwaartse beweging
van de wagen.
Schoonmaken van van de aanvoergeleiding
(fig. L)
De aanvoergeleiding moet regelmatig worden
schoongemaakt om een probleemloos gebruik te
waarborgen.
● Breng de wagen in de hoogst mogelijke stand.
● Maak de tandheugel (52) schoon met een
zachte borstel of een droge doek.
A
Smering
Dit produkt heeft geen extra smering nodig.
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
z
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de
materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten. Om
gebruik te maken van deze service, retourneert u
het product naar een van de erkende servicecentra,
die deze producten voor ons verzamelt.
NEDERLANDS
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
GARANTIE
● 30 DAGEN "NIET GOED, GELD TERUG"
GARANTIE ●
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
● 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
● 1 JAAR GARANTIE ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling
van DEWALT, op voorwaarde dat:
● het produkt niet foutief gebruikt werd
● het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
● het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de
achterzijde van deze handleiding).
Een overzicht van erkende DEWALT Servicecenters en nadere informatie over onze service
vindt u ook op Internet: www.2helpU.com
53
NORSK
BORMASKINSTATIV
D215851
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
D215851
Søylelengde
mm 995
Maks. bordiameter
med vannoppsamler
uten vannoppsamler
mm 250
mm 300
Helling
Vekt
0 - 45°
Erklæring fra fabrikanten
%
D215851
DEWALT erklærer at denne enheten er konstruert
i henhold til 98/37/EF.
Denne enheten må ikke tas i bruk før det er fastslått
at elektroverktøyet som skal kobles til denne
enheten er i overensstemmelse med 98/37/EF
(bekreftet av CE-merket på elektroverktøyet).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
kg 22
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
@
54
Betegner risiko for personskade,
livsfare eller ødeleggelse av verktøyet
dersom instruksene i denne
instruksjonsboken ikke følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et
lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
2 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten
når du bruker maskin-tilbehøret. La ikke andre
personer komme i kontakt med elektroverktøyet
eller ledningen. Alle personer skal holdes borte
fra arbeidsområdet.
3 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
4 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser spon
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
5 Bruk hørselsvern
Støynivået ved saging av forskjellige materialer
kan variere, og i blant kan nivået overstige
85 dB (A). For å beskytte deg selv bør du alltid
bruke hørselsvern.
6 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en svak maskin til å gjøre arbeid
som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke
elektroverktøy til formål det ikke er ment for,
som for eksempel å fjerne kvister eller kappe
ved med en håndsirkelsag.
8 La verktøy-tilbehøret repareres av et
godkjent DEWALT reparasjonsverksted
Reparasjon av elektroverktøy-tilbehør krever
fagkunnskap og nøyaktighet. Overlat derfor alltid
dette til kvalifisert DEWALT servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Bormaskinstativ
1 Matehåndtak
1 Monteringsbrakett
4 Monteringsskruer
1 Umbrakonøkkel, 6 mm
1 Umbrakonøkkel, 8 mm
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Bormaskinstativ D215851 er konstruert for å forbedre
egenskapene til denne diamantbormaskinen fra
DEWALT. Stativet gjør det mulig å feste maskinen
for både vertikale og horisontale arbeidsoperasjoner.
Stativet kan monteres i vinkler fra 0 til 45°, og kan
dermed også brukes i skrå arbeidsoperasjoner.
Bormaskinstativet kan brukes med følgende
DEWALT-modeller: D21585.
Fig. A1
1 Vogn
2 Vognlås
3 Transporthåndtak
4 Matehåndtak
5 Bormaskinholder
6 Søyle
7 Vinkelboringsskala
8 Vinkeljusteringsspak
9 Bunndel
10 Hjul
11 Libelle for vertikale operasjoner
12 Libelle for horisontale operasjoner
13 Friksjonsknapp
14 Boredybdeskala
15 Stabilisatorskruer
16 Slangetilkopling
Tilleggsutstyr (fig. A2)
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
55
NORSK
18
19
20
21
22
23
24
25
26
D215825
D215826
D215827
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Festemiddelsett for betong
Festemiddelsett for murverk
Reserveplugg for betong (10 stk.)
Reserveplugg for murverk
Vakuumpumpe
Vakuumsett
Støttebrakett
Vannoppsamlingsring
Reservepakning for
vannoppsamlingsring (10 stk.)
Montering og justering
+
Se også bormaskinhåndboken din.
Montering av bormaskinen (fig. B)
● Plasser monteringshullene i braketten (29) på
linje med hullene i bunndelen av maskinen.
● Sett en skrue (30) inn i hvert av
monteringshullene og trekk godt til.
● Plasser maskinen forsiktig sammen med
braketten inn i brakettholderen (5) på stativet,
som vist.
● Stram skruen (31) ved hjelp av matehåndtaket
(4).
@
Fest alltid bormaskinen godt, slik at den
ikke kan bevege seg.
Montering av stativet (fig. C - G)
Stativet kan monteres enten vertikalt (fig. C) eller
horisontalt (fig. D) på f.eks. et gulv eller en vegg.
@
Du må alltid forvisse deg om at stativet
er godt festet til underlaget.
Montering av stativet med festemiddelsettet
(fig. E1 & E2)
Et festemiddelsett er påkrevet når du vil feste
stativet til murverk (fig. E1) eller betong (fig. E2).
● Plasser stativet i ønsket posisjon og merk av
posisjonen til monteringshullet på veggen.
● Bor et hull på det avmerkede stedet.
- I betong: 15 mm diameter ganger 55 mm dybde
- I murverk: 20 mm diameter ganger 85 mm dybde
● Stikk ankerpluggen (32) inn i hullet.
● Skru ankeret (33) inn i ankerpluggen.
● Plasser stativet over ankeret.
56
● Plasser en skive (34) og en vingemutter (35) på
skruen. Trekk vingemutteren godt til.
Montering av stativet med støttebraketten (fig. F)
Når stativet skal settes opp hurtig til innendørs
bruk, kan det festes med en støttebrakett.
● Plasser stativet der det skal monteres.
● Plasser foten av braketten (36) mot bunndelen
(9).
● Flytt låsemekanismen (37) for å kunne trykke
ned hendelen (38). Trekk ut braketten (24) til
den treffer den motsatte flaten. Slipp hendelen.
● Klem på plass braketten ved hjelp av stangen
(39).
● Stikk låsepinnen (40) inn i det hullet som ligger
nærmest klemmemekanismen.
Montering av stativet med vakuumpumpe
(fig. G1 & G2)
Hvis stativet skal monteres på ømfintlige overflater,
kan det festes med en vakuumpumpe. Vakuumet
som dannes i bunndelen holder stativet sikkert og
trygt på plass.
@
Denne applikasjonen fungerer bare hvis
stativet er montert på et flatt underlag
(f.eks. fliser, vibrasjonsstøpt betong)
som er rent og fritt for urenheter og
spon. Ellers kan sugekraften reduseres,
så stativet faller eller beveger seg.
● Sett gummipakningen (41) inn i sporet (42) på
undersiden av bunndelen.
● Plasser vakuumhåndtaket (43) over åpningen
i bunndelen (9).
● Stram skruen (44) med skiven (45) så den går
inn i håndtaket.
● Plasser stativet der det skal monteres.
● Koble slangen fra vakuumpumpen til
tilkoblingspunktet (16).
● Slå på vakuumpumpen. La pumpen være på så
lenge applikasjonen krever det.
Justering av stativet (fig. A)
● Les av en av libellene for å finne ut om stativet
er i vater.
- Libelle (11) for vertikale arbeidsoperasjoner
- Libelle (12) for horisontale arbeidsoperasjoner
● Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
NORSK
● Skru en etter en av stabilisatorskruene (15),
inntil stativet er i vater.
Montering av vannoppsamlingsringen (fig. H)
Hvis stativet brukes i applikasjoner med våtboring,
kan du montere en vannoppsamlingsring for
å sikre at vannet renner bort som det skal.
● Løsne skruene (46) noen omdreininger.
● Hold vannoppsamlingsringen (26) foran
bunndelen (9).
● Skyv de innskårne endene av
monteringsbraketten (47) inn i rommet mellom
skruene og bunndelen.
● Kontroller at enheten befinner seg på linje med
det monterte tilbehøret.
● Trekk skruene godt til.
Justering av borevinkelen (fig. I)
Søylen kan vinkles av hensyn til skrå boreoperasjoner.
Skalaen (7) representer vinkler på opptil 45°.
● Fjern låseskruen (48) og oppbevar den på et
sikkert sted.
● Løsne spaken for vinkelinnstillingen (8).
● Vipp søylen ved hjelp av håndtaket (3).
● Plasser toppen av spakfoten på linje med den
påkrevde vinkelen (se X-merket).
● Stram vinkeljusteringsspaken.
● Etter bruk må du sette stativet tilbake i oppreist
stilling og sette låseskruen på plass igjen.
Montering av matehåndtak (fig. J)
Det hurtigløsende matehåndtaket (4) kan monteres
i én enkel operasjon både på venstre og høyre
side av stativet.
● Plasser posisjoneringsstangen i matehåndtaket
på linje med sporet i akselen (49).
● Trykk håndtaket inn på akselen.
Justering av friksjonen (fig. A)
Friksjonsknappen (13) brukes til å øke eller
redusere friksjonen i vognmekanismen.
● Drei knappen med klokken for å øke friksjonen.
● Drei knappen mot klokken for å redusere
friksjonen.
Bruksanvisning
@
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
+
Se også bormaskinhåndboken din.
Før maskinen tas i bruk:
● Pass på at stativet er godt festet.
● Monter riktig tilbehør.
● Kontroller vognfriksjonen.
● Marker stedet hvor hullet skal bores.
Opplåsing av vognen (fig. K)
● For å låse opp vognen (1) må du trekke ut
låseknappen (2).
● For å låse vognen må du bevege den til
låseakselen passerer hullet (50) i søylen og
hopper på plass.
@
Vognen må alltid være låst når enheten
ikke er i bruk.
Generelle tips om boring med diamantkjernebor
+
Følg kjerneboret eller produsentens
anbefalinger for bruk av tilbehøret.
Merk: Det er ikke nødvendig å bruke et senterbor.
● Ta tak i matehåndtaket.
● Lås opp vognen.
● Slå på bormaskinmotoren i kontinuerlig modus.
● Mat tilbehøret langsomt inn i arbeidsemnet ved
hjelp av matehåndtaket.
● I begynnelsen av kuttet må du bruke et lett trykk
for å la tilbehøret lage det første sporet.
● Fortsett med å utøve tilstrekkelig trykk til at
verktøyet skjærer seg jevnt innover. Ikke bruk
makt.
● Vær ekstra forsiktig når tilbehøret er i ferd med
å bryte gjennom overflaten, så du unngår
splintring.
● Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
● Etter bruk må du flytte vognen oppover, inntil
vognen går i inngrep.
Transport (fig. A1)
Hjulene (10) skal muliggjøre transport.
● Transporter enheten ved hjelp av
bærehåndtaket (3).
57
NORSK
@
Stativet må alltid transporteres med
vognen låst.
Vedlikehold
Ditt produkt er konstruert slik at det kan brukes
i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
produktet.
Justering av vognen (fig. L)
Etter mange gangers bruk kan vognen begynne
å løsne. Følgende framgangsmåte brukes ved
justering av slark:
● Stram skruene (51) etter behov.
● Kontroller vognens opp- og nedadgående
bevegelse.
Rengjøre mateveien (fig. L)
Mateveien bør rengjøres med jevne mellomrom for
å sikre jevn bevegelse.
● Hev vognen til dens høyest mulige stilling.
● Rengjør tannstangen (52) med en myk børste
eller tørr klut.
A
Smøring
Ditt produkt trenger ikke ekstra smøring.
Miljøvern
Z
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det,
må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
z
58
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av
miljøet og reduserer behovet for
råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har
utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan
ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som
ikke blir opplyst separat.
NORSK
GARANTI
● 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI ●
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT
verktøy, kan det returneres innen 30 dager til
din DEWALT forhandler eller til et DEWALT
autorisert serviceverksted og du kan bytte eller
få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE ●
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det
ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS GARANTI ●
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil
eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
● Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
● Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
● Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
59
PORTUGUÊS
SUPORTE DE BERBEQUIM
D215851
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
D215851
Comprimento da coluna
mm 995
Diâmetro máx. da broca
com colector de água
sem colector de água
mm 250
mm 300
Inclinação
Peso
0 - 45°
kg 22
Declaração do fabricante
%
D215851
A DEWALT declara que estas ferramentas
eléctricas foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE.
Esta unidade, que não poude ser posta ao serviço
até que tivesse sido estabelecido que a ferramenta
eléctrica seja conectada a esta unidade, está em
conformidade com 98/37/CEE (como declarado na
chapa CE, na ferramenta eléctrica).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Os seguintes símbolos são usados ao longo deste
manual:
@
60
Significa risco de ferimento, morte ou
estragos na ferramenta se as instruções
deste manual não forem respeitadas.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu
país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de
tentar utilizar este produto. Guarde estas
instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas,
acessórios ou cabos eléctricos. Afaste todos os
visitantes das áreas de trabalho.
3 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque
podem prender-se numa peça móvel. Quando
se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado anti-derrapante.
Cubra os cabelos se estes forem compridos.
4 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
5 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se
o nível do ruído exceder 85 Db(A).
6 Esteja atento
Controle o que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
cansado.
7 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indica-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas
ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará
melhor e de uma maneira mais segura se for
utilizada para o efeito indicado. AVISO O uso
de qualquer acessório ou o uso da própria
ferramenta, além dos que são recomendados
neste manual de instruções podem dar origem
a risco de ferimento.
8 Mande consertar o seu acessório de
ferramenta num Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança relevantes.
Para evitar qualquer perigo, a reparação de
utensílios eléctricos reserva-se estritamente
a técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Suporte de berbequim
1 Alavanca de alimentação
1 Suporte de montagem
4 Parafusos de montagem
1 Chave Allen, 6 mm
1 Chave Allen, 8 mm
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A1 & A2)
O suporte de berbequim D215851 foi concebido
para aumentar as capacidades do seu berbequim
com broca de diamante DEWALT. O suporte permite
a instalação para aplicações verticais e horizontais.
Uma vez que permite ângulos de 0 a 45°, o suporte
também pode ser utilizado em aplicações inclinadas.
O suporte de berbequim é adequado para
utilização com os seguintes modelos DEWALT:
D21585.
Fig. A1
1 Carro
2 Dispositivo de bloqueio do carro
3 Pega de transporte
4 Alavanca de alimentação
5 Apoio do berbequim
6 Coluna
7 Escala de perfuração em ângulo
8 Alavanca de ajuste do ângulo
9 Base
10 Rodas
11 Nível de ar para aplicações verticais
12 Nível de ar para aplicações horizontais
13 Botão de fricção
14 Escala de profundidade de perfuração
61
PORTUGUÊS
15 Parafusos estabilizadores
16 Conector do tubo
Acessórios opcionais (fig. A2)
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
18
19
D215825
D215826
20
D215827
21
D215828
22
23
24
25
26
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Conjunto de fixação para betão
Conjunto de fixação para
alvenaria
Cavilha sobressalente para betão
(10 unidades)
Cavilha sobressalente para
alvenaria
Bomba de vácuo
Kit de vácuo
Sistema de montagem de reforço
Anel de recolha de água
Vedante sobressalente para anel
de recolha de água (10 unidades)
Montagem e afinação
+
Consulte também o manual do
berbequim.
Montagem do berbequim (fig. B)
● Alinhe os orifícios de montagem no sistema
de montagem (29) com os existentes na base
da máquina.
● Insira um parafuso (30) em cada um dos
orifícios e aperte firmemente.
● Coloque cuidadosamente a máquina com
o sistema de montagem no suporte (5), tal como
ilustrado.
● Aperte o parafuso (31) com a alavanca
de alimentação (4).
@
Monte sempre o seu berbequim
firmemente para evitar a deslocação.
Instalação do suporte (fig. C - G)
O suporte pode ser instalado na vertical (fig. C) ou
horizontal (fig. D) sobre uma superfície como o
chão ou uma parede.
@
62
Certifique-se sempre de que o suporte
está firmemente fixo à superfície em
questão.
Montagem do suporte com o conjunto de
fixação (fig. E1 & E2)
É necessário utilizar um conjunto de fixação para
fixar o suporte em superfícies de alvenaria (fig. E1)
ou betão (fig. E2).
● Coloque o suporte na posição pretendida e
marque o local do orifício de montagem na
parede.
● Perfure a parede no local assinalado.
- Em betão: 15 mm de diâmetro por 55 mm
de profundidade
- Em alvenaria: 20 mm de diâmetro por 85 mm
de profundidade
● Coloque a bucha de sustentação (32) no orifício.
● Aperte a cavilha (33) na bucha.
● Posicione o suporte sobre a cavilha.
● Coloque uma anilha (34) e uma porca
de orelhas (35) no parafuso. Aperte firmemente
a porca de orelhas.
Montagem do suporte com o sistema
de montagem de reforço (fig. F)
Para uma instalação rápida no caso de aplicações
no interior, pode utilizar um sistema de montagem
de reforço para fixar o suporte.
● Posicione o suporte.
● Encoste o pé do sistema de montagem (36)
contra a base (9).
● Afaste o trinco (37) para poder pressionar a
alavanca (38). Abra o sistema de montagem (24)
até atingir a superfície oposta. Solte a alavanca.
● Fixe o sistema de montagem em posição com
a haste (39).
● Introduza o pino (40) no orifício mais próximo
do mecanismo de fixação.
Montagem do suporte com a bomba de vácuo
(fig. G1 & G2)
Se pretender montar o suporte em superfícies
delicadas, pode utilizar uma bomba de vácuo para
fixá-lo. O vácuo criado na base mantém o suporte
firmemente em posição.
@
Esta aplicação apenas funciona se o
suporte for montado numa superfície
plana (por exemplo, azulejos ou betão
vibrado) limpa e isenta de detritos
e limalhas.
PORTUGUÊS
Caso contrário, a sucção poderá
diminuir, provocando a queda ou
deslocação do suporte.
● Insira o vedante de borracha (41) na ranhura (42),
na parte inferior da base.
● Coloque a pega de vácuo (43) sobre a abertura
existente na base (9).
● Aperte o parafuso (44) com a anilha (45) na pega.
● Posicione o suporte.
● Ligue o tubo da bomba de vácuo ao ponto
de ligação (16).
● Ligue a bomba de vácuo. Mantenha a bomba
ligada durante o tempo exigido pela aplicação.
Ajuste do suporte (fig. A)
● Observe um dos níveis de ar para verificar se
o suporte está nivelado.
- Nível de ar (11) para aplicações verticais
- Nível de ar (12) para aplicações horizontais
● Para ajustar, proceda da seguinte forma:
● Rode os parafusos estabilizadores (15),
um a um, até que o suporte esteja nivelado.
Montagem do anel de recolha de água (fig. H)
Se o suporte for utilizado em aplicações de
perfuração a húmido, pode montar um anel de
recolha de água para garantir uma descarga
adequada da água.
● Desaperte os parafusos (46) algumas voltas.
● Segure o anel de recolha de água (26) em
frente à base (9).
● Empurre as extremidades com a ranhura do
sistema de montagem (47) em direcção ao
espaço criado entre os parafusos e a base.
● Verifique se o conjunto fica alinhado com
o acessório encaixado.
● Aperte firmemente os parafusos.
Ajuste do ângulo de perfuração (fig. I)
A coluna pode ser inclinada de modo a facilitar
aplicações de perfuração inclinadas. A escala (7)
representa ângulos até 45°.
● Retire o parafuso de travamento (48) e guarde-o
num local seguro.
● Solte a alavanca de ajuste do ângulo (8).
● Incline a coluna segurando pela pega (3).
● Alinhe a parte superior da base da alavanca
com o ângulo pretendido (veja a indicação X)
● Aperte a alavanca de ajuste do ângulo.
● Após a utilização, volte a colocar o suporte na
posição vertical e reponha o parafuso
de travamento.
Fixação da alavanca de alimentação (fig. J)
A alavanca de alimentação de libertação rápida (4)
pode ser montada numa simples operação, tanto
no lado esquerdo como no lado direito do suporte.
● Alinhe a haste posicionadora na alavanca
de alimentação com a ranhura no veio (49).
● Empurre a alavanca em direcção ao veio.
Ajuste da fricção (fig. A)
O botão de fricção (13) é utilizado para aumentar
ou diminuir a fricção do mecanismo do carro.
● Rode o botão para a direita para aumentar
a fricção.
● Rode o botão para a esquerda para diminuir
a fricção.
Modo de emprego
@
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
+
Consulte também o manual
do berbequim.
Antes da operação:
● Certifique-se de que o suporte está firmemente
fixo.
● Monte o acessório apropriado.
● Verifique a fricção no carro.
● Marque o ponto onde pretende perfurar um
orifício.
Desbloqueio do carro (fig. K)
● Para desbloquear o carro (1), puxe o botão
de bloqueio para fora (2).
● Para bloquear o carro, desloque-o até ao ponto
em que o veio de bloqueio passa no orifício
(50) da coluna e encaixa.
@
Bloqueie o carro sempre que o conjunto
não seja utilizado.
63
PORTUGUÊS
Sugestões gerais para a perfuração com
brocas de coroa de diamante
+
Siga as recomendações do fabricante
da broca de coroa para utilização do
acessório.
Nota: Não é necessária a utilização de uma broca
de centrar.
● Segure a alavanca de alimentação.
● Desbloqueie o carro.
● Ligue o motor do berbequim no modo contínuo.
● Alimente, lentamente, o acessório para a peça
de trabalho utilizando a alavanca de alimentação.
● Ao iniciar o corte, aplique uma leve pressão
para que o acessório efectue o entalhe inicial.
● Continue a aplicar a pressão suficiente para
obter um corte progressivo regular. Não force.
● Tenha especial cuidado quando o acessório
estiver quase a romper através da superfície,
para evitar que parta.
● Sempre desligue a ferramenta quando o
trabalho está acabado e antes de tirar a ficha
da tomada.
● Após a utilização, desloque o carro para cima
até este bloquear.
Transporte (fig. A1)
As rodas (10) facilitam o transporte.
● Transporte o conjunto utilizando a pega
de transporte (3).
@
Transporte sempre o suporte com
o carro bloqueado.
Manutenção
A sua ferramenta foi concebida para funcionar
durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Ajuste do carro (fig. L)
Após uma utilização repetida, o carro poderá ficar
solto. Para ajustar a folga, proceda do modo que
se segue:
● Aperte os parafusos (51) conforme necessário.
● Verifique o movimento ascendente
e descendente do carro.
64
Desobstrução do percurso de alimentação (fig. L)
O percurso de alimentação deve ser
periodicamente desobstruído, de modo
a assegurar um funcionamento regular.
● Eleve o carro até à mais alta posição possível.
● Desobstrua a cremalheira (52) com uma
escova macia ou um pano seco.
A
Lubrificação
A sua ferramenta não precisa de lubrificação
suplementar.
Protecção do meio ambiente
Z
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
z
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e a
reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha
e reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
PORTUGUÊS
Para verificar a localização do agente de
reparação mais próximo de si contacte o escritório
local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes
autorizados da DEWALT e os dados completos dos
nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
GARANTIA
● 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA ●
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente
a sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
● UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA ●
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
● UM ANO DE GARANTIA ●
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
● O produto não tenha sido mal usado.
● Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
● Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira
consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com
65
SUOMI
PORAUSTELINE
D215851
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja
uudistusten ansiosta DEWALT on yksi
ammattikäyttäjien luotettavimmista
yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D215851
Pylvään pituus
mm 995
Poran enimmäishalkaisija
vedenkeräimellä
ilman vedenkeräintä
mm 250
mm 300
kallistuma
Paino
Valmistajan ilmoitus
%
D215851
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on
valmistettu Euroopan Unionin standardien
98/37/ETY mukaisesti.
Tätä liitintä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on
vahvistettu, että sähkötyökalu joka liitetään siihen
on 98/37/ETY:n mukainen (tästä on todistuksena
CE-merkki työkalussa).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
0 - 45°
kg 22
Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia symboleja:
@
66
Merkitsee henkilövahingon vaaraa,
hengenvaaraa tai työkalun vioittumisen
vaaraa mikäli käyttöohjetta ei noudateta.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista mahdolliset esteet välttyäksesi vaurioilta.
2 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua
tai sen tarvikkeita. Kaikkien tulee pysytellä
poissa työskentelyalueelta.
3 Pue itsesi oikein
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
4 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja estääksesi lastujen
lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy
paljon pölyä, käytä kasvonsuojaa.
5 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella kohoten toisinaan yli 85 dB (A) rajan.
Suojataksesi itseäsi käytä aina kuulosuojaimia.
6 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
7 Käytä oikeaa työkalua
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön,
johon se on tarkoitettu. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
8 Korjauta tarvikkeesi DEWALTin
valtuuttamalla huoltokorjaamolla.
Koska sähkötyökalun tarvikkeiden korjaus on
tarkkaa ja ammattitaitoa vaativaa työtä, vie ne
aina DEWALTin valtuuttamaan korjaamoon
korjattavaksi.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Porausteline
1 Syöttökahva
1 Kiinnitystuki
4
1
1
1
1
Kiinnitysruuvit
Kuusiokoloavain, 6 mm
Kuusiokoloavain, 8 mm
Käyttöohje
Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 & A2)
Porausteline D215851 on suunniteltu parantamaan
DEWALTin timanttiporakoneen tarjoamia
mahdollisuuksia. Telinettä voi käyttää sekä
pysty- että vaakasuorassa. Koska telineen
kallistuma on 0-45 °, sitä voidaan käyttää myös
työskenneltäessä vinoilla pinnoilla.
Porausteline sopii käytettäväksi seuraavien
DEWALT-mallien kanssa: D21585.
Kuva A1
1 Kuljetin
2 Kuljettimen lukko
3 Kuljetuskahva
4 Syöttökahva
5 Porakoneen pidike
6 Pylväs
7 Porauskaltevuuden mitta-asteikko
8 Kaltevuuden säätövipu
9 Jalusta
10 Pyörät
11 Vesivaaka pystysuoriin sovelluksiin
12 Vesivaaka vaakasuoriin sovelluksiin
13 Kitkanuppi
14 Poraussyvyyden mitta-asteikko
15 Säätönupit
16 Letkun liitin
Lisävarusteet (kuva A2)
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
18 D215825 Kiinnityssarja betoniin
19 D215826 Kiinnityssarja
muurausmateriaaleihin
20 D215827 Varatappi betoniin (10 kpl)
21 D215828 Varatappi muurausmateriaaleihin
22 D215837 Tyhjiöpumppu
67
SUOMI
23
24
25
26
D215859
D215835
D215852
D215853
Tyhjiösarja
Tukikiinnitin
Vedenkeräysrengas
Varatiiviste
vedenkeräysrenkaaseen (10 kpl)
Asennus ja säädöt
+
Katso myös porakoneen ohje.
Porakoneen kiinnittäminen (kuva B)
● Kohdista kiinnikkeessä (29) olevat kiinnitysreiät
porakoneen pohjassa olevien reikien päälle.
● Aseta ruuvi (30) jokaiseen kiinnitysreikään ja
kiristä ruuvit tiukasti.
● Aseta porakone ja kiinnike varovasti telineessä
olevaan pidikkeeseen (5), kuten kuvassa näkyy.
● Kiristä pultti (31) käyttäen syöttökahvaa (4).
@
Kiinnitä porakone aina tukevasti, jotta
se ei pääse liikkumaan.
Telineen asennus (kuva C - G)
Telineen voi kiinnittää joko pystysuoraan (kuva C)
tai vaakasuoraan (kuva D) esimerkiksi lattiaan tai
seinään.
@
Varmista aina, että teline on hyvin kiinni
alustassa.
Telineen kiinnitys käyttäen kiinnityssarjaa
(kuva E1 & E2)
Käytä kiinnityssarjaa, kun haluat kiinnittää telineen
muurausmateriaaliin (kuva E1) tai betoniin (kuva E2).
● Aseta teline haluamaasi asentoon ja merkitse
kiinnitysreiän sijainti seinään.
● Poraa reikä merkittyyn kohtaan.
- betonissa: halkaisija 15 mm, syvyys 55 mm
- muurausmateriaalissa: halkaisija 20 mm,
syvyys 85 mm
● Aseta kiinnityspistoke (32) reikään.
● Kiinnitä ankkuri (33) kiinnityspistokkeeseen.
● Aseta teline ankkurin päälle.
● Aseta aluslaatta (34) ja siipimutteri (35) pulttiin.
Kiristä siipimutteri kunnolla.
68
Telineen kiinnitys käyttäen tukikiinnitintä
(kuva F)
Jos haluat asentaa telineen nopeasti sisätiloissa,
voit kiinnittää telineen tukikiinnittimen avulla.
● Aseta teline oikeaan asentoon.
● Aseta kiinnittimen alapää (36) jalustaa (9) vasten.
● Siirrä salpa (37) pois tieltä, jotta voit painaa
vipua (38). Pidennä kiinnitintä (24) kunnes se
koskettaa vastakkaista pintaa. Vapauta vipu.
● Kiristä kiinnitin paikalleen käyttäen tankoa (39).
● Työnnä tappi (40) lähinnä lukitusmekanismia
olevaan reikään.
Telineen kiinnitys käyttäen tyhjiöpumppua
(kuva G1 & G2)
Jos teline täytyy kiinnittää arkaan pintaan,
se voidaan kiinnittää käyttäen tyhjiöpumppua.
Jalustaan syntyvä tyhjiö pitää pumpun tukevasti
paikallaan.
@
Tyhjiöpumpun käyttö on mahdollista
vain tasaisella pinnalla (esim. kaakeli
tai tärytetty betoni), joka on puhdas.
Muuten imu voi heikentyä ja teline voi
kaatua tai siirtyä.
● Aseta kumitiiviste (41) jalustan alla olevaan
uraan (42).
● Aseta tyhjiökahva (43) jalustassa (9) olevan
aukon päälle.
● Kiristä ruuvi (44) ja aluslaatta (45) kiinni kahvaan.
● Aseta teline oikeaan asentoon.
● Kytke tyhjiöpumpun letku liitäntään (16).
● Käynnistä tyhjiöpumppu. Pidä pumppu
kytkettynä päälle niin kauan kuin toiminto vaatii.
Telineen säätö (kuva A)
● Katso vesivaa'asta onko teline vaakasuorassa.
- Vesivaaka (11) pystysuoriin sovelluksiin
- Vesivaaka (12) vaakasuoriin sovelluksiin
● Tee säädöt seuraavasti:
● Kierrä säätönuppeja (15) yksitellen, kunnes
teline on suorassa.
Vedenkeräysrenkaan asentaminen (kuva H)
Jos telinettä käytetään märkäporauksessa, siihen
voi kiinnittää vedenkeräysrenkaan, joka takaa
asianmukaisen vedenpoiston.
● Kierrä pultit irti (46) muutama kierros.
SUOMI
● Pidä vedenkeräysrengasta (26) jalustan (9)
edessä.
● Työnnä asennuskiinnittimen (47) uurretut päät
pultteihin ja jalustan väliin.
● Varmista, että lisälaite tulee oikeaan asentoon.
● Kiristä pultit kunnolla.
Porauskulman säätö (kuva I)
Pylvästä voi kallistaa, jos halutaan porata kaltevia
pintoja. Asteikkoon (7) on merkitty kulmat 0-45 °.
● Irrota lukituspultti (48) ja aseta se turvalliseen
paikkaan.
● Löysää kulmansäätövipua (8).
● Kallista pylvästä kahvasta (3).
● Vie säätövivun yläreuna oikean astemerkinnän
kohdalle (katso merkki X).
● Kiristä kulmansäätövipu.
● Palauta pylväs käytön jälkeen pystyasentoon ja
kiinnitä lukituspultti takaisin paikalleen.
Syöttökahvan asentaminen (kuva J)
Pikavapautettava syöttökahva (4) voidaan asentaa
yhdellä, yksinkertaisella toimenpiteellä jalustan
vasemmalle ja oikealle puolelle.
● Kohdista säätötanko syöttökahvaan käyttäen
apuna akselissa (49) olevaa uraa.
● Työnnä kahva akseliin.
Kitkan säätö (kuva A)
Kitkanuppia (13) käytetään kuljetinjärjestelmän
kitkan suurentamiseen tai pienentämiseen.
● Suurenna kitkaa kääntämällä kitkanuppia
myötäpäivään.
● Pienennä kitkaa kääntämällä kitkanuppia
vastapäivään.
Käyttöohjeet
@
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
+
Katso myös porakoneen ohje.
Ennen käyttämistä:
● Varmista, että teline on tiukasti kiinni.
● Kiinnitä asianmukainen tarvike.
● Tarkista kuljettimen kitka.
● Merkitse kohta, johon reikä porataan.
Kuljettimen vapauttaminen (kuva K)
● Vapauta kuljetin (1) vetämällä lukitusvivusta (2).
● Lukitse kuljetin siirtämällä sitä, kunnes
lukitusakseli on pylväässä olevan reiän (50)
kohdalla ja ponnahtaa paikalleen.
@
Lukitse kuljetin aina, kun kokoonpano ei
ole käytössä.
Yleisiä ohjeita timanttiporakruunulla poraamiseen
+
Noudata porakruunun tai valmistajan
ohjeita varusteen käytössä.
Huomaa: Keskiöporan käyttö ei ole tarpeen.
● Ota kiinni syöttökahvasta.
● Vapauta kuljetin.
● Käynnistä poran moottori ja valitse jatkuva
toiminto.
● Syötä tarviketta hitaasti työkappaleeseen
syöttökahvan avulla.
● Kun leikkuu on alussa, käytä pientä painetta
niin, että tarvike tekee alku-uran.
● Jatka riittävän paineen käyttöä niin, että
leikkuujälki on tasainen ja progressiivinen.
Älä kuitenkaan pakota sitä väkisin.
● Ole varovainen, kun tarvike on menossa pinnan
läpi. Näin estät säleilyn.
● Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
● Siirrä kuljetinta käytön jälkeen ylöspäin,
kunnes se lukkiutuu paikalleen.
Kuljetus (kuva A1)
Pyörät (10) helpottavat kuljetusta.
● Kuljeta kokoonpanoa aina kantokahvasta (3).
@
Lukitse kuljetin aina telineen
kuljetuksen ajaksi.
Huolto
Lisälaite on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen
käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat
laitteen jatkuvan toiminnan.
Kuljettimen säätö (kuva L)
Kuljetin voi löystyä toistuvan käytön jälkeen.
Säädä liikevaraa seuraavasti:
69
SUOMI
● Kiristä pultit (51) tarvittaessa.
● Tarkista kuljettimen liike ylös- ja alaspäin.
Syöttömatkan puhdistus (kuva L)
Syöttömatka on puhdistettava säännöllisesti,
jotta toiminta olisi sujuvaa.
● Nosta kuljetin korkeimpaan asentoonsa.
● Puhdista vaihdeteline (52) pehmeällä harjalla
tai kuivalla liinalla.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
A
Voitelu
Lisälaite ei tarvitse lisävoitelua.
Ympäristön suojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen,
kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
70
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
SUOMI
TAKUU
● 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ●
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun
DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä
ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai
vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO ●
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN TAKUU ●
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
● Tuotetta ei ole käytetty väärin.
● Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
● Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista
DEWALT-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset
tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com.
71
SVENSKA
BORRSTATIV
D215851
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
D215851
Pelarlängd
mm 995
Max. borrdiameter
med vattensamlare
utan vattensamlare
mm 250
mm 300
Lutning
Vikt
0 - 45°
kg 22
Tillverkarens förklaring
%
D215851
DEWALT förklarar att denna produkt är konstruerad
i överensstämmelse med 98/37/EEG.
Denna produkt får inte tas i bruk innan man har
konstaterat att elverktyget som skall kopplas till
denna produkt är i överensstämmelse med
98/37/EEG (vilket anges med CE-märket på
elverktyget).
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler används i denna manual:
@
72
Anger risk för personskada, dödsfall
eller maskinskada om manualens
anvisningar inte följs.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder
maskinen har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyget, tillbehöret eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
3 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
4 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
spån blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
5 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid sågning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB (A). För
att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
6 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte svaga elverktyg att göra arbeten
som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för: använd t.ex. inte handcirkelsåg för
att såga av kvistar eller vedträ.
8 Reparation av verktyg och tillbehör får
endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Reparation av ett tillbehör för elverktyg kräver
precision och färdighet. Anlita därför alltid en
auktoriserad DEWALT reparationsverkstad.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrstativ
1 Matningshandtag
1 Monteringsfästet
4 Monteringsskruvar
1 Insexnyckel, 6 mm
1 Insexnyckel, 8 mm
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 & A2)
Ditt D215851 borrstativ är avsett för att utöka
möjligheterna med din DEWALT diamantborrmaskin.
Med stativet kan borren ställas upp både vertikalt
och horisontellt. Ställt i en vinkel mellan 0 och 45°
kan stativet även användas för lutande arbete.
Borrstativet är lämpat för bruk med följande
DEWALT modeller: D21585.
Fig. A1
1 Vagn
2 Vagnspärr
3 Transporthandtag
4 Matningshandtag
5 Borrhållare
6 Pelare
7 Vinkelskala
8 Ställspak för vinkel
9 Bas
10 Hjul
11 Vattenpass för vertikalt bruk
12 Vattenpass för horisontellt bruk
13 Friktionsknapp
14 Skala borrdjup
15 Stabiliseringsskruvar
16 Slanganslutning
Extra tillbehör (fig. A2)
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
73
SVENSKA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
D215825
D215826
D215827
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Monteringssats för betong
Monteringssats för murverk
Reservdyvel för betong (10 st.)
Reservdyvel för murverk
Vakuumpump
Vakuumsats
Stödkonsol
Vattensamlarring
Reservpackning för
vattensamlarring (10 st.)
Montering och inställning
+
Se även borrmaskinens bruksanvisning.
Montering av borrmaskinen (fig. B)
● Rikta monteringshålen i bygeln (29) gentemot
hålen i maskinens bas.
● För in en skruv (30) i varje monteringshål och
dra åt stadigt.
● Placera maskinen försiktigt med bygeln
i stativets (5) bygelhållare enligt bilden.
● Dra åt skruven (31) med matningshandtaget (4).
@
Montera borren stadigt så att den inte
förflyttas under arbetet.
Montering av stativet (fig. C - G)
Stativet kan monteras antingen vertikalt (fig. C)
eller horisontellt (fig. D) mot ett underlag såsom ett
golv eller en vägg.
@
Se alltid till att stativet är stadigt fäst vid
underlaget.
Montering av stativet med monteringssatsen
(fig. E1 & E2)
En monteringssats krävs för att fästa stativet mot
ett underlag av murverk (fig. E1) eller betong
(fig. E2).
● Placera stativet i önskat läge och markera
platsen för monteringshålet på väggen.
● Borra ett hål på den markerade platsen.
- I betong: 15 mm diameter och 55 mm djupt
- I murverk: 20 mm diameter och 85 mm djupt
● Sätt in ankarpluggen (32) i hålet.
● Dra fast ankaret (33) i ankarpluggen.
● Placera stativet över ankaret.
74
● Placera en bricka (34) och en vingmutter (35)
på skruven. Dra åt vingmuttern stadigt.
Montering av stativet med stödkonsolen (fig. F)
För snabb uppställning vid arbete inomhus, kan
stativet hållas på plats med en stödkonsol.
● Placera stativet.
● Placera konsolens fot (36) mot basen (9).
● För undan spärren (37) så att spaken (38) kan
tryckas in. Skjut ut konsolen (24) tills den når
den motsatta ytan. Släpp spaken.
● Kläm konsolen på plats med stången (39).
● För in sprinten (40) i hålet närmast
klämanordningen.
Montering av stativet med vakuumpumpen
(fig. G1 & G2)
Om stativet ska monteras på en ömtålig yta kan
den fästas med en vakuumpump. Det vakuum som
sugs i basen håller stativet stadigt på plats.
@
Denna metod fungerar endast om
stativet monteras på en slät yta (t.ex.
kakelplatta, vibrerad betong) som är ren
och fri från skräp och spån. Annars kan
sugkraften sjunka tills stativet faller eller
förflyttas.
● Placera gummipackningen (41) i springan (42)
i basens undersida.
● Placera vakuumhandtaget (43) över öppningen
i basen (9).
● Dra i skruven (44) med brickan (45) i handtaget.
● Placera stativet.
● Koppla vakuumpumpens slang till
kopplingspunkten (16).
● Starta vakuumpumpen. Håll pumpen inkopplad
så länge arbetet dröjer.
Justering av stativet (fig. A)
● Avläs ett av vattenpassen för att se när stativet
står rakt.
- Vattenpasset (11) för vertikalt bruk
- Vattenpasset (12) för horisontellt bruk
● Inställningen går till så här:
● Vrid stabiliseringsskruvarna (15) en för en tills
stativet står rakt.
SVENSKA
Montering av vattensamlarringen (fig. H)
Om stativet används för våta borrverksamheter
kan en vattensamlarring monteras så att vattnet
förs undan ordentligt.
● Lossa skruvarna (46) ett par varv.
● Håll vattensamlarringen (26) framför basen (9).
● Skjut in de inskurna ändarna av
monteringsbygeln (47) i utrymmet mellan
skruvarna och basen.
● Kontrollera att det hela står i linje med det
monterade tillbehöret.
● Dra åt skruvarna stadigt.
Innan Du börjar:
● Kontrollera att stativet sitter fast ordentligt.
● Montera ett lämpligt tillbehör.
● Kontrollera vagnens friktion.
● Markera platsen där hålet ska borras.
Inställning av borrvinkeln (fig. I)
Pelaren kan lutas för att kunna borra i en sluttande
vinkel. Skalan (7) anger vinklar upp till 45°.
● Avlägsna spärrskruven (48) och lägg undan den
på en säker plats.
● Lossa lutningsspaken (8).
● Luta pelaren vid handtaget (3).
● Rikta ovansidan av spakens bas gentemot
önskad vinkel (se markering X).
● Sätt fast vinkelspaken.
● Återställ stativet efter bruk till upprätt läge och
sätt tillbaka spärrskruven.
@
Montering av matarhandtaget (fig. J)
Matningshandtaget (4) med snabbfäste kan
monteras både på stativets högra och vänstra sida
med ett enkelt handgrepp.
● Rikta greppstaven i matarhandtaget gentemot
springan i axeln (49).
● Skjut handtaget på axeln.
Inställning av friktionen (fig. A)
Friktionsknappen (13) används till att öka eller
minska vagnmekanismens friktion.
● Vrid knappen medurs för att öka friktionen.
● Vrid knappen moturs för att minska friktionen.
Bruksanvisning
@
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
+
Se även borrmaskinens bruksanvisning.
Lossning av vagnen (fig. K)
● Lossa vagnen (1) genom att dra ut
spärrknappen (2).
● För att spärra vagnen förflyttar du den tills
spärraxeln passerar hålet (50) i pelaren och
springer på plats.
Spärra alltid vagnen när anordningen
inte används.
Allmänna tips vid borrning med diamantkärnborr
+
Följ tillverkarens anvisningar för bruk av
ett borrtillbehör.
Observera: Ett centerborr behöver inte användas.
● Grip matarhandtaget.
● Lossa vagnen.
● Starta borrmaskinens motor i kontinuerlig drift.
● Mata verktyget långsamt in i arbetsstycket med
hjälp av matningshandtaget.
● Utöva ett lätt tryck i början så att verktyget kan
göra ett första märke.
● Fortsätt utöva tillräckligt tryck så att borret biter
sig jämnt vidare. Forcera inte.
● Var särskilt försiktig när verktyget ska till att
bryta igenom materialets yta för att förhindra att
det bildas flisor runt kanten.
● Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
● För efter bruk vagnen uppåt tills den spärras på
plats.
Transport (fig. A1)
Hjulen (10) är monterade för att underlätta transport.
● Transportera anordningen med hjälp av
bärhandtaget (3)
@
Transportera stativet alltid med vagnen
spärrad.
75
SVENSKA
Skötsel
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Justering av vagnen (fig. L)
Efter regelbunden användning kan vagnen lossna.
Justera spelrummet så här:
● Dra åt skruvarna (51) efter behov.
● Kontrollera vagnens förflyttning uppåt och nedåt.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får
du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com
Din produkt har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Rensning av matningsanordningen (fig. L)
Matningsanordningen ska rengöras regelbundet så
att matningen går smidigt.
● Höj vagnen så långt det går.
● Rengör kuggstången (52) med en mjuk borste
eller torr trasa.
A
Smörjning
Tillsatsen behöver ingen ytterligare smörjning.
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
z
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning från
hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
76
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in
den till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
SVENSKA
GARANTI
● 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI ●
Om du inte är fullständigt nöjd med din
DEWALT-produkts prestanda behöver du endast
returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT
auktoriserad serviceverkstad för fullständig
återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste
påvisas.
● ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE ●
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
● ETT ÅRS GARANTI ●
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum visar defekter på grund av
brister i material eller vid produktionen,
garanterar vi att kostnadsfritt ersätta alla
defekta delar eller, på vårt eget initiativ, att
gratis ersätta produkten på villkor att:
● Produkten inte har missbrukats.
● Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
● Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och
är separat från köparens föreskrivna
rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT
auktoriserade serviceverkstad, se aktuell
katalog för vidare information eller kontakta
DEWALT. Som alternativ finns en lista på
auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com
77
TÜRKÇE
MATKAP SEHPASI
D215851
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi
DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
D215851
Kolon uzunluğu
mm 995
Maksimum delme çapı
su toplayıcısı ile
su toplayıcısı olmaksızın
mm 250
mm 300
Eğim
Ağırlık
0 - 45°
İmalatçının beyanı
%
D215851
DEWALT bu ünitenin aşağıdaki standartlara uygun
olarak üretildiğini beyan eder 98/37/EC.
Bu ünite, bağlanacak elektrikli cihazın 98/37/EC'ye
uygunluğu (elektrikli cihazıdaki CE-işaretinden
anlaşılır) tespit edilene kadar çalıştırılmamalıdır.
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
kg 22
Bu kılavuzun tümünde, aşağıdaki semboller
kullanılmıştır:
@
78
Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması
halinde, yaralanma, ölüm veya aletin
hasar görmesi tehlikesi olduğunu gösterir.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜRKÇE
Güvenlik talimatları
Bu aksesuarla birlikte kullanılacak elektrikli
aletin kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik
kurallarını uygulayın. Ayrıca, varsa ilgili ek
güvenlik kurallarını da dikkate alın. Bu ürünü
çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik
kurallarını okuyun.
Bu talimatları güvenli bir yerde saklayın.
Genel kurallar
1 Çalışma mekanını temiz tutun
Dağınık yerler ve tezgahlar kazalara neden
olabilir.
2 Çocukları uzak tutun
Çocukların alete ya da aksesuarlarına
dokunmasını ya da bunlarla oynamasını önleyin.
Diğer insanları çalışma alanından uzak tutun.
3 İşe uygun giyinin
Aletin hareketli parçalarına takılabilecek bol
kıyafetler giymeyin ve takı takmayın.
Açık havada çalışırken tercihan lastik eldivenler
ve tabanı kaymayan ayakkabılar giyin.
Uzun saçlarınızın aletin hareketli kısımlarına
dolaşmaması için koruyucu şapka takın.
4 Emniyet gözlükleri takın
Çalışma sırasında toz ya da uçucu parçalar
oluşuyorsa bir yüz ya da toz maskesi de takın.
5 Yüksek desibelli gürültüden korunun
Duyma hissinizin zarar görmemesi için
gürültünün 85 dB(A) düzeyini aşması halinde
önlem alın.
6 Dikkatli olun
Dikkatli çalışın. Yorgun olduğunuzda çalışmayı
bırakın.
7 Uygun aletler kullanın
İlgili kullanım amaçları bu kullanım kılavuzunda
açıklanmaktadır. Küçük aletler ya da eklentilerini,
ağır yük aletleri gerektiren işler için zorlamayın.
Alet öngörüldüğü hızda çalıştırıldığında daha iyi
ve güvenli bir şekilde iş görecektir. Dikkat!
Aksesuar ve eklentilerin ya da aletin bu
kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar dışında
kullanılması halinde yaralanma tehlikesine
maaruz kalabilirsiniz.
8 Alet eklentilerinizin onarımını yetkili bir
DEWALT tamircisine yaptırın
Alet eklentisi onarımı hassas çalışma ve bilgi
gerektiren bir konudur. Bu yüzden yalnızca
yetkili bir DEWALT servisine götürün.
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Matkap sehpası
1 Besleme kolu
1 Mesnedin monte edilmesi
4 Vidaların monte edilmesi
1 Allen anahtarı, 6 mm
1 Allen anahtarı, 8 mm
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A1 & A2)
D215851 matkap sehpanız, DEWALT elmaslı
matkabınızın yeteneklerini arttırmak üzere
tasarlanmıştır. Sehpa, hem dikey hem de yatay
uygulamalarda kurulmayı mümkün kılmaktadır.
0 ila 45° arasında değişen açıların oluşturulmasıyla,
sehpa eğimli uygulamalarda da kullanılabilir.
Matkap sehpası aşağıdaki DEWALT modellerinin
kullanımı için uygundur: D21585.
Şekil A1
1 Kızak
2 Kızak kilidi
3 Taşıma kolu
4 Besleme kolu
5 Matkap tutucu
6 Kolon
7 Açılı delme ölçeği
8 Açı ayarlama kolu
9 Kaide
10 Tekerlekler
11 Dikey uygulamalar için havalandırma katı
12 Yatay uygulamalar için havalandırma katı
13 Sürtünme düğmesi
14 Delme derinliği ölçeği
79
TÜRKÇE
15 Dengeleyici cıvatalar
16 Hortum bağlantısı
Opsyonel aksesuarlar (şekil A2)
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
D215825
D215826
D215827
D215828
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Beton için tespit etme seti
Duvar için tespit etme seti
Beton için yedek takoz (10 adet)
Duvar için yedek takoz
Vakum pompası
Vakum kiti
Destekleme mesnedi
Su toplama halkası
Su toplama halkası için yedek
conta (10 adet)
Montaj ve ayarlar
+
Matkap kullanım kılavuzuna da bakın.
Matkabın monte edilmesi (şekil B)
● Mesnetteki delikleri (29) makinenin
kaidesindekilerle hizalayın.
● Her bir montaj deliğine bir vida (30) takın ve
iyice sıkın.
● Şekilde görüldüğü gibi, makineyi, mesnedi,
mesnet tutucunun (5) içinde olarak sehpanın
üzerine dikkatlice yerleştirin.
● Besleme kolunu (4) kullanarak cıvatayı (31) sıkın.
@
Hareket etmesini engellemek için
matkabınızı daima sıkı bir şekilde
monte edin.
Sehpanın monte edilmesi (şekil C - G)
Sehpa, bir yüzeye örneğin yere veya duvara, dikey
(şekil C) veya yatay (şekil D) olarak kurulabilir.
@
Sehpanın yüzey üzerinde güvenli bir
şekilde sabitlendiğine daima emin olun.
Sehpanın tespit etme seti ile monte edilmesi
(şekil E1 & E2)
Duvar (şekil E1) veya beton (şekil E2) yüzeylere
sehpayı sabitlemek için bir tespit etme seti
gerekmektedir.
80
● Sehpayı istenen konumda yerleştirin ve duvar
üzerinde montaj deliğinin konumunu işaretleyin.
● İşaretlenen yere bir delik açın.
- Betonda: 55 mm derinliğe 15 mm çap
- Duvarda: 85 mm derinliğe 20 mm çap
● Tespit tapasını (32) deliğin içine sokun.
● Tespiti (33) tespit tapasının içine sabitleyin.
● Sehpayı tespitin üzerinden konumlandırın.
● Cıvatanın üzerine bir rondela (34) ve kelebek
somun (35) yerleştirin. Kelebek somunu iyice
sıkın.
Sehpanın destek mesnedi ile monte edilmesi
(şekil F)
İç uygulamalarda çabuk kurulum için, destekleme
mesnedi sehpayı sağlamlaştırmak için kullanılabilir.
● Sehpayı konumlandırın.
● Mesnet ayağını (36) kaidenin (9) karşısına
yerleştirin.
● Kola (38) basmak için mandalı (37) güzergahın
dışına hareket ettirin. Mesnedi (24) ,
ters yöndeki yüzeye erişene kadar uzatın.
Kolu serbest bırakın.
● Çubuğu (39) kullanarak mesnedi konumunda
mengeneyle sıkıştırın.
● Pimi (40) mengene mekanizmasına en yakın
deliğe takın.
Sehpanın vakum pompası ile monte edilmesi
(şekil G1 & G2)
Sehpa hassas yüzeylere monte ediliyorsa, sehpayı
sağlam tutmak için bir vakum pompası
kullanılabilir. Kaidede yaratılan vakum sehpanın
konumunda sağlam durmasını sağlar.
@
Bu uygulama, sehpa, döküntülerin ve
talaşın olmadığı ve temiz düz bir
yüzeye (örneğin, fayans, vibrasyolu
beton) monte edilirse çalışır. Aksi halde,
emme olmaz ve sehpanın düşmesine
veya hareket etmesine sebebiyet verir.
● Kauçuk keçeyi (41), kaidenin altındaki deliğe
(42) sokun.
● Vakum kolunu (43) kaidedeki (9) ağzın üzerine
yerleştirin.
● Vidayı (44) rondela (45) ile birlikte kolun içine
sıkıştırın.
● Sehpayı konumlandırın.
TÜRKÇE
● Vakum pompasının hortumunu bağlantı
noktasına (16) bağlayın.
● Vakum pompasını açın. Uygulama gerektirdiği
sürece pompayı açık tutun.
Sehpanın ayarlanması (şekil A)
● Sehpanın seviyede olup olmadığını kontrol etmek
için havalandırma katlarından bir tanesini okuyun.
- Dikey uygulamalar için havalandırma katı (11)
- Yatay uygulamalar için havalandırma katı (12)
● Ayar yapmak için aşağıdaki işlemi uygulayın:
● Sehpa seviyede olana kadar dengeleyici
cıvataları (15) tek tek döndürün.
Su toplama halkasının monte edilmesi (şekil H)
Sehpa ıslak delme uygulamalarında kullanılacak
ise, düzgün bir su boşaltmasını temin etmek için bir
su toplama halkası monte edilebilir.
● Cıvataları (46) bir kaç tur gevşetin.
● Su toplama halkasını (26) kaidenin (9) önünde
tutun.
● Civataların ve kaide arasında yaratılan boşluktaki
montaj mesnedinin (47) açıkta kalan ucunu sürün.
● Kurulumun takılan aksesuar ile hizalandığını
kontrol edin.
● Civataları iyice sıkıştırın.
Delme açısının ayarlanması (şekil I)
Eğim delme uygulamalarını kolaylaştırmak üzere
kolon eğilebilir. Ölçek (7) 45° açıya kadar gösterebilir.
● Kilitleme cıvatasını (48) çıkartın ve güvenli bir
yerde saklayın.
● Açı ayarlama kolunu (8) gevşetin.
● Kolonu koldan (3) eğin.
● Kaidenin kolunun tepesini istenen açı ile
hizalayın (bkz.X göstergesi).
● Açı ayarlama kolunu sıkın.
● Kullandıktan sonra, sehpayı dik konumda
saklayın ve kilitleme cıvatasını yerine takın.
Besleme tutamağının takılması (şekil J)
Çabuk serbest bırakılabilir besleme tutamağı (3)
basit bir operasyon ile sehpanın soluna ve sağına
monte edilebilir.
● Besleme tutamağındaki yerleşik çubuğu mildeki
(49) delik ile hizalayın.
● Tutamağı milin üzerine itin.
Sürtünmenin ayarlanması (şekil A)
Sürtünme düğmesi (13) kızak mekanizmasının
sürtünmesini yükseltmek veya alçaltmak için
kullanılabilir.
● Sürtünmeyi arttırmak için düğmeyi saat
yönünde döndürün.
● Sürtünmeyi azaltmak için düğmeyi saat
yönünün tersine döndürün.
Kullanım talimatları
@
Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
+
Matkap kullanım kılavuzuna da bakın.
Kullanmadan önce:
● Sehpanın sıkı bir şekilde bağlandığına emin olun.
● Uygun aksesuarı monte edin.
● Kızak üzerindeki sürtünmeyi kontrol edin.
● Delinecek delikteki noktayı işaretleyin.
Kızağın kilidinin açılması (şekil K)
● Kızağın (1) kilidini açmak için kilitleme
düğmesini (2) çekin.
● Kızağı kilitlemek için, kilitleme mili kolondaki
deliği (50) geçene ve yerine atlayana kadar
kızağı hareket ettirin.
@
Kurulum kullanımda değilken kızağı
daima kilitleyin.
Elmas göbek uçları ile delme için genel dişler
+
Aksesuarı kullanmak için göbek ucuna
veya üreticinin talimatlarına bakın.
Not: Merkez delicinin kullanılmasına gerek yoktur.
● Besleme kolunu kavrayın.
● Kızağın kilidini açın.
● Delme motorunu sürekli moda açın.
● Besleme kolunu kullanarak aksesuarı iş
parçasının içine yavaşça besleyin.
● Kesmeye başlarken, aksesuarın ilk çentiği
oluşturması için hafif basınç uygulayın.
● Pürüzsüz aşamalı bir kesime ulaşmak için
yeterli basınç uygulamaya devam edin.
Yüklenmeyin.
81
TÜRKÇE
● Kıymıklanmayı önlemek için aksesuar yüzeyi
yarmak üzereyken ekstra dikkat gösterin.
● İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce
aleti mutlaka kapatın.
● Kullandıktan sonra, kızak yerine kilitlenene
kadar kızağı yukarı hareket ettirin.
Taşıma (şekil A1)
Tekerlekler (10) taşımayı kolaylaştırmak için
sağlanmıştır.
● Kurulumu taşıma kolunu (3) kullanarak taşıyın.
@
Sehpayı, daima kızak kilitlenmiş olarak
taşıyın.
Bakım
DEWALT aletiniz, minimum bakımla uzun süre
çalışacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Kızağın ayarlanması (şekil L)
Tekrar tekrar kullandıktan sonra, kızak gevşeyebilir.
Gevşemeyi ayarlamak için, aşağıdakileri yapın:
● Cıvataları (51) gerektiği kadar sıkın.
● Kızağın yukarı ve aşağı hareketini kontrol edin.
Besleme seyrinin temizlenmesi (şekil L)
Pürüzsüz bir işletimi temin etmek üzere belseme
seyri periyodik olarak temizlenmelidir.
● Kızağı mümkün olduğu kadar yükseğe kaldırın.
● Vites kremayerini (52) yumuşak bir fırça veya
kuru bir bez ile temizleyin.
A
Yağlama
Aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Çevreyi koruma
Z
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ile
çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için
ayırın.
82
z
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi
ve paketlenmesi malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden kullanımına
izin vermektedir. Yeniden dönüşümü
olan malzemelerin yeniden kullanımı,
çevre kirliliğini önlenmesine yardım
etmekte ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız
zaman, belediye atık bölgelerinde veya
perakendeciler tarafından evlerden elektrikli
aletlerin ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, DEWALT bunların geri
kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisine başvurarak size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
TÜRKÇE
GARANTİ
● 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletinizin
performansı sizi tam olarak tatmin etmiyorsa,
30 gün içinde takas için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Satın alma belgesinin ibrazı
şarttır.
● ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ ●
Bir yıllık tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT
aletleri bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
de sahiptir. Satın alma tarihinden itibaren bir yıl
içinde yapılan hiçbir onarım ve koruyucu bakım
işleminden işçilik ücreti almamaktayız.
Satın alma tarihinin belgelenmesi şarttır.
● BİR YILLIK TAM GARANTİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletleri,
satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle
garantilidir. Hatalı malzemeden veya işçilikten
kaynaklanan tüm arızalar ücretsiz onarılır.
Lütfen aleti herhangi bir yetkili DEWALT veya
Black & Decker servis merkezine gönderin, ya
da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
● Aksesuarlar
● Başkaları tarafından yapılan veya girişimde
bulunulan onarımlardan kaynaklanan hasar
● Yanlış kullanım, ihmal, eskime ve aşınmadan,
alet üzerinde değişiklik ve amaç dışı
kullanımdan kaynaklanan hasar.
Size en yakın yetkili DEWALT tamir acentesi için
lütfen bu kılavuzun arkasında bulunan uygun
telefon numarasını kullanın. Buna ek olarak,
DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini ve
satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet'de www.2helpU.com
adresinden edinebilirsiniz.
83
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΒΑΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣD
215851
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT.
Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
D215851
Μάκρος κολόνας
mm 995
Μέγιστη διάμετρος τρυπανιού
με συλλέκτη νερού
χωρίς συλλέκτη νερού
mm 250
mm 300
Κλίση
Βάρος
0 - 45°
Δηλωση κατασκευαστη
%
D215851
Η DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία
σχεδιάστηκαν σύμφωνα με 98/37/EOK.
Το εξάρτημα αυτό δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία
προτού εξακριβωθεί ότι το εργαλείο στο οποίο θα
προσαρμοσθεί είναι σύμφωνο με την Οδηγία
98/37/EΟΚ (όπως προκύπτει από το σήμα CE
πάνω στο εργαλείο).
Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων
Horst Großmann
kg 22
Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο
παρόν εγχειρίδιο:
@
84
Σημαίνει κίνδυνο ατομικού τραυματισμού,
θανάτου ή καταστροφής του εργαλείου σε
περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών
αυτού του εγχειριδίου.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,D-65510,
Idstein, Γερμανια
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Οδηγίες ασφαλείας
Οταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη τους
κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαβάστε
προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και φυλάξτε
τες καλά.
Γενικά
1 Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν
κίνδυνο τραυματισμού.
2 Κρατάτε τα παιδιά σε απόσταση
Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν το εργαλείο
ή τα εξαρτήματα του. Απομακρύνετέ τα από το
χώρο εργασίας.
3 Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα εργασίας
Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.
Υπάρχει πιθανότητα να πιαστούν σε κινούμενα
μέρη. Για υπαίθριες εργασίες συνιστώνται
λαστιχένια γάντια και υποδήματα που δε
γλιστρούν. Εάν έχετε μακριά μαλλιά φοράτε
προστατευτικό δίχτυ.
4 Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά
Χρησιμοποιείτε, επίσης, αναπνευστικές μάσκες
για την εκτέλεση εργασιών που παράγουν
σκόνη ή αιωρούμενα σωματίδια.
5 Λαμβάνετε υπ` όψη τα ανώτατα όρια θορύβου
Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία της
ακοής σας εάν ο προκαλούμενος θόρυβος
υπερβαίνει τα 85 dB(A).
6 Να είστε πάντα προσεκτικοί
Παρακολουθείτε την εργασία σας.
Ενεργείτε λογικά. Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο όταν είστε κουρασμένος.
7 Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο.
Η ενδεδειγμένη χρήση αναφέρεται σε αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών. Μη χρησιμοποιείτε μικρά
εργαλεία ή εξαρτήματα αντί εργαλείων
κατάλληλων για βαριές χρήσεις. Το εργαλείο θα
λειτουργήσει καλύτερα και ασφαλέστερα εάν
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με της προδιαγραφές
του. Προειδοποίηση! Τόσο η χρήση
εξαρτημάτων ή προσθηκών όσο και η εκτέλεση
εργασιών, εκτός αυτών που συνιστώνται στο
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, εγκυμονεί κίνδυνο
τραυματισμού.
8 Επισκευάζετε τα εξαρτήματα των εργαλείων
σας σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευών
Επειδή η επισκευή των εξαρτημάτων των
ηλεκτρικών εργαλείων απαιτεί ακρίβεια και
δεξιοτεχνία, δώστε τα πάντοτε στο
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών DEWALT.
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Βάση δράπανου
1 Λαβή τροφοδοσίας
1 Βραχίονας συναρμολόγησης
4 Βίδες συναρμολόγησης
1 Κλειδί Allen, 6 mm
1 Κλειδί Allen, 8 mm
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα
εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A1 & A2)
Η βάση διάτρησης σας D215851 έχει σχεδιαστεί
για να επεκτείνει τις δυνατότητες του δράπανου
διαμαντιού σας DEWALT. Η βάση επιτρέπει
συναρμολογήσεις σε κάθετες και οριζόντιες
εφαρμογές. Διευκρινίζοντας γωνίες από 0 σε 45°,
η βάση μπορεί να χρησιμοποιεί σε εφαρμογές σε
κλίση.
Η βάση διάτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα
παρακάτω μοντέλα DEWALT: D21585.
Εικ. A1
1 Μεταφορά
2 Κλείδωμα μεταφοράς
3 Λαβή μετακίνησης
4 Λαβή τροφοδοσίας
5 Βάση δραπάνου
6 Κολόνα
7 Κλίμακας διάτρησης σε γωνία
8 Μοχλός ρύθμισης γωνίας
9 Βάση
10 Τροχοί
85
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
11
12
13
14
15
16
Αλφάδι με αέρα για κάθετες εφαρμογές
Αλφάδι με αέρα για οριζόντιες εφαρμογές
Κουμπί τριβής
Κλίμακας βάθους διάτρησης
Μπουλόνια σταθεροποίησης
Σύζευξη σωλήνα
Προαιρετικά εξαρτήματα (εικ. A2)
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
18
19
D215825
D215826
20
D215827
21
D215828
22
23
24
25
26
D215837
D215859
D215835
D215852
D215853
Σετ σύνδεσης για σκυρόδεμα
Σετ σύνδεσης για επιφάνειες από
λίθο
Εφεδρικά βλήτρα για σκυρόδεμα
(10 τεμάχια)
Εφεδρικά βλήτρα για επιφάνειες
από λίθο
Αντλία αναρρόφησης
Σετ αναρρόφησης
Βραχίονας στήριξης
Δακτύλιο συλλογής νερού
Εφεδρικό σφράγισμα για δακτύλιο
συλλογής νερού (10 τεμάχιο)
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
+
Ανατρέξτε επίσης στον εγχειρίδιο του
δράπανου σας.
Τοποθέτηση του δράπανο (εικ. B)
● Ευθυγραμμίστε τις οπές εγκατάστασης στον
βραχίονα (29) με εκείνες στη βάση του
μηχανήματος.
● Εισάγετε μια βίδα (30) σε κάθε μια από τις οπές
εγκατάστασης και σφίξτε καλά.
● Τοποθετήστε προσεκτικά το μηχάνημα με τον
βραχίονα στη βάση του βραχίονα (5) όπως
δείχνεται.
● Σφίξτε το μπουλόνι (31) χρησιμοποιώντας τη
λαβή τροφοδοσίας (4).
@
86
Πάντα τοποθετείτε το δράπανο γερά για
να εμποδίζετε τη μετακίνησή του.
Εγκατάσταση της βάσης (εικ. C - G)
Η βάση μπορεί να εγκατασταθεί είτε κάθετα (εικ. C)
είτε οριζοντίως (εικ. D) σε επιφάνειες όπως το
δάπεδο η ένας τοίχος.
@
Βεβαιωθείτε πάντα ότι η βάση έχει
σφιχτεί καλά στην επιφάνεια.
Τοποθέτηση της βάσης με το σετ σύνδεσης
(εικ. E1 & E2)
Το σετ σύνδεσης απαιτείται για να ασφαλιστεί η
βάση σε επιφάνειες από λίθο (εικ. E1) η
σκυρόδεμα (εικ. E2).
● Τοποθετήστε τη βάση στην θέση που θέλετε και
σημειώστε τη θέση της οπής ανάρτησης.
● Ανοίξτε μία τρύπα στη σημειωμένη θέση.
- Σε σκυρόδεμα: 15 mm διάμετρος με 55 mm
βάθος
- Σε επιφάνειες από λίθο: 20 mm διάμετρος με
85 mm βάθος
● Βάλτε το βύσμα άγκιστρου (32) μέσα στην οπή.
● Σφίξτε το άγκιστρο (33) μέσα στο βύσμα.
● Τοποθετήστε τη βάση πάνω στον άγκιστρο.
● Τοποθετήστε μια ροδέλα (34) και ένα παξιμάδι
(35) στο μπουλόνι. Σφίξτε καλά το παξιμάδι.
Τοποθέτηση της βάσης με το βραχίονα
στήριξης (εικ. F)
Για γρήγορη εγκατάσταση σε εσωτερικές
εφαρμογές, ένας βραχίονας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ασφαλιστεί η βάση.
● Τοποθετήστε τη βάση.
● Τοποθετήστε το πόδι του βραχίονα (36) κατά τη
βάση (9).
● Μετακινήστε το μάνταλο (37) προς τα έξω για
να πατιέται ο μοχλός (38). Επεκτείνετε τον
βραχίονα (24) μέχρι να φτάσει την αντίθετη
επιφάνεια. Αφήστε τον μοχλό.
● Σφίξτε το βραχίονα σε θέση χρησιμοποιώντας
τη ράβδο (39).
● Εισάγετε την πείρο (4) στην κοντινότερη οπή
στο μηχανισμό σύσφιξης.
Τοποθέτηση της βάσης με την αντλία
αναρρόφησης (εικ. G1 & G2)
Αν η βάση πρέπει να τοποθετηθεί σε ευαίσθητες
επιφάνειες, η αντλία αναρρόφησης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλιστεί η βάση.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Η εκκένωση που δημιουργείται στη βάση κρατάει
τη βάση ασφαλές στη θέση της.
@
Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί μόνο αν η
βάση έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη
καθαρή επιφάνεια (π.χ. πλακάκια,
σκυρόδεμα) και χωρίς σκουπίδια και
σκόνη. Διαφορετικά, η εκκένωση μπορεί
να χαθεί, με αποτέλεσμα τη βάση να
πέσει η να μετακινηθεί.
● Τοποθετήστε το λαστιχένιο σφράγισμα (41) στη
σχισμή (42) κάτω από τη βάση.
● Τοποθετήστε τη λαβή αναρρόφησης (43) πάνω
από το άνοιγμα στη βάση (9).
● Σφίξτε τη βίδα (44) με το παξιμάδι (45) στη λαβή.
● Τοποθετήστε τη βάση.
● Συνδέστε τον σωλήνα της αντλίας
αναρρόφησης στο σημείο σύνδεσης (16).
● Θέστε σε λειτουργία την αντλία αναρρόφησης.
Κρατήστε την αντλία αναμμένη όσο χρειάζεται
για την εφαρμογή.
Ρύθμιση γωνίας διάτρησης (εικ. Ι)
Η κολόνα μπορεί να πάρει κλίση για να ευκολύνει
εφαρμογές διάτρησης σε κλίσεις. Η κλίμακας (7)
αντιπροσωπεύει γωνίες έως 45°.
● Αφαιρέστε το ασφαλιστικό μπουλόνι (48) και
κρατήστε το σε ασφαλές μέρος.
● Χαλαρώστε το μοχλό ρύθμισης γωνίας (8).
● Στρέψτε τη κολόνα στη λαβή (3).
● Ευθυγραμμίστε το πάνω μέρος της βάσης του
μοχλού στη σωστή γωνία (δείτε την ένδειξη Χ).
● Σφίξτε το μοχλό ρύθμισης γωνίας.
● Μετά τη χρήση, επανατοποθετήστε τη βάση σε
κάθετη θέση και αντικαταστήστε το ασφαλιστικό
μπουλόνι.
Τοποθέτηση της λαβής τροφοδοσίας (εικ. J)
Η λαβή τροφοδοσίας γρήγορης απελευθέρωσης
(4) μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα στα
αριστερά ή στα δεξιά της βάσης.
● Ευθυγραμμίστε τη ράβδο τοποθέτησης στη λαβή
τροφοδοσίας με το άνοιγμα στον άξονα (49).
● Πιέστε τη λαβή στον άξονα.
Ρύθμιση της βάσης (εικ. A)
● Δείτε ένα από τα δυο αλφάδια για να ελέγξτε αν
η βάση είναι αλφαδιασμένη.
- Αλφάδι (11) με αέρα για κάθετες εφαρμογές
- Αλφάδι (12) με αέρα για οριζόντιες εφαρμογές
● Για να ρυθμίσετε, κάντε τα ακόλουθα:
● Στρέψτε τα μπουλόνια σταθεροποίησης (15) ένα
μετά τον άλλο μέχρι η βάση να είναι
αλφαδιασμένη
Ρύθμιση της τριβής (εικ. A)
Το κουμπί τριβής (13) χρησιμοποιείται για την αύξηση
η μείωση τριβής του μηχανήματος μεταφοράς.
● Στρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήστε
τη τριβή.
● Στρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα για να
μειώστε τη τριβή.
Τοποθέτηση του δακτύλιο συλλογής νερού
(εικ. H)
Αν η βάση χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υγρής
διάτρησης, το δακτύλιο συλλογής νερού μπορεί να
εγκατασταθεί για να εξασφαλιστεί η σωστή
αποχέτευση νερού.
● Χαλαρώστε τα μπουλόνια (46) κατά μερικές
στροφές.
● Κρατήστε το δακτύλιο συλλογής νερού (26)
μπροστά στη βάση (9).
● Ολισθήστε τα άκρα με τις εσοχές του βραχίονα
(47) στον χώρο ενδιάμεσα τα μπουλόνια και τη
βάση.
● Ελέγξτε αν η συναρμολόγηση με το εξάρτημα
είναι ευθυγραμμισμένη.
● Σφίξτε καλά τα μπουλόνια.
@
Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
+
Ανατρέξτε επίσης στον εγχειρίδιο του
δράπανου σας.
Οδηγίες χρήσεως
Πριν από τη λειτουργία:
● Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει σφιχτεί καλά.
● Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα.
● Ελέγξτε τη τριβή στη μεταφορά.
● Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε να τρυπήσετε.
Ξεκλείδωμα της μεταφοράς (εικ. K)
● Για να ξεκλειδώστε τη μεταφορά (1) τραβήξτε
έξω το κουμπί ασφάλισης (2).
87
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
● Για να κλειδώστε τη μεταφορά μετακινήστε την
μέχρι ο άξονας κλειδώματος περάσει την οπή
(50) στην κολόνα και κάτσει στη θέση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κανονική φροντίδα του εργαλείου και από το
τακτικό του καθάρισμα.
Κλειδώστε πάντα τη μεταφορά όταν
η συναρμολόγηση δεν είναι σε χρήση.
Ρύθμιση της μεταφοράς (εικ. L)
Μετά από συνεχή χρήση, η μεταφορά μπορεί να
χαλάρωση. Για να ρυθμίσετε την κίνηση, ενεργήστε
ως ακολούθως:
● Σφίξτε τα μπουλόνια (51) όπως χρειάζεται.
● Ελέγξτε την κίνηση προς τα επάνω και προς τα
κάτω της μεταφοράς.
@
Γενικές οδηγίες για διατρήσεις με τρυπάνια
διαμαντιού
+
Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή τρυπανιών για να
χρησιμοποιήστε το εξάρτημα.
Σημείωση: Η χρήση του κεντρικού τρυπανιού και
είναι απαραίτητη.
● Κρατήστε τη λαβή τροφοδοσίας.
● Ξεκλειδώστε τη μεταφορά.
● Θέστε σε λειτουργία το μοτέρ διάτρησης σε
συνεχές κατάσταση.
● Χρησιμοποιώντας τη λαβή τροφοδοσίας εισάγετε
σιγά το εξάρτημα στο τεμάχιο εργασίας.
● Στην αρχή της κοπής, εφαρμόστε ελαφριά πίεση
για να επιτρέψτε στο εξάρτημα να εκτελέσει το
αρχικό αυλάκι.
● Συνεχίστε εφαρμόζοντας αρκετή πίεση για να
πετύχετε ομαλή προοδευτική κοπή. Μην πιέζετε.
● Δώστε προσοχή όταν το εξάρτημα πάει να
σπάσει την επιφάνεια για να αποτρέψτε τη
θρυμμάτιση.
● Η λειτουργία του εργαλείου πρέπει πάντοτε να
διακόπτεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
και πριν τραβήξετε το καλώδιο από την πρίζα.
● Μετά τη χρήση μετακινήστε τη μεταφορά προς
τα επάνω μέχρι να κλειδώσει σε θέση.
Μεταφορά (εικ. A1)
Οι τροχοί (10) παρέχονται για τη διευκόλυνση
μετακίνησης.
● Μεταφέρετε τη συναρμολόγηση
χρησιμοποιώντας τη λαβή μεταφοράς (3).
@
Μεταφέρετε πάντα τη βάση με τη
μεταφορά κλειδωμένη.
Συντήρηση
Η προσάρτηση έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί σε
μακρόχρονη χρονική περίοδο με ελάχιστη δυνατή
συντήρηση.
88
Καθαρισμός της διαδρομής τροφοδοσίας (εικ. L)
Η διαδρομή τροφοδοσίας πρέπει να καθαρίζεται
τακτικά με γράσο για να είστε σίγουρη για ομαλή
λειτουργία.
● Ανυψώστε τη μεταφορά του κινητήρα στη
υψηλότερη δυνατή θέση.
● Καθαρίστε τη βάση ταχυτήτων (52)
χρησιμοποιώντας μια μαλακία βούρτσα η ένα
στεγνό πανί.
A
Λίπανση
Το προσάρτημα σας δεν απαιτεί επιπρόσθετη
λίπανση.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Z
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή συλλογή.
z
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση υλικών. Η επανάχρηση
ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την
προστασία του περιβάλλον και μειώνει
την ζήτηση για σπάνια υλικά.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή
από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε
χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν προς ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με
τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται
μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
ΕΓΓΥΗΣΗ
● 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ●
Εάν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από την
απόδοση του εργαλείου σας DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
το αγοράσατε, από το εξουσιοδοτημένο
Κατάστημα DEWALT, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ●
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις για το
εργαλείο σας DEWALT, εντός 12 μηνών από την
αγορά, αυτό μπορεί να γίνει δωρεάν σε
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service.
Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη αγοράς.
Η συντήρηση/service περιλαμβάνει εργασία και
ανταλλακτικά για τα ηλεκτρικά εργαλεία
DEWALT.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ●
Εάν το προϊόν σας της DEWALT παρουσιάζει
ανωμαλία οφειλόμενη σε ελάττωμα των υλικών
ή της κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία της αγοράς, εγγυώμαστε τη δωρεάν
αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
μερών, ή κατά την κρίση μας, τη δωρεάν
αντικατάσταση ολόκληρης της μονάδας υπό την
προϋπόθεση ότι:
● Δεν έχει γίνει κακή μεταχείριση του προϊόντος.
● Δεν έχει επιχειρηθεί επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένο άτομο.
● Θα προσκομιστεί απόδειξη της ημερομηνίας
αγοράς.
Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service,
παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στο
πλησιέστερο Κατάστημα Service της εταιρίας
μας (βλέπε παρακάτω). Εναλλακτικά, μια λίστα
εξουσιοδοτημένων Κατάστηματων Service
DEWALT και πολλές λεπτομέρειες σχετικά με
την υπηρεσία after-sales είναι διαθέσιμες στο
Internet στη διεύθυνση www.2helpU.com
89
90
91
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A. Τηλ:
(01) 8981-616
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
494774-00
934 797 400
934 797 439
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
12/06
Download PDF

advertising