D215851 | DeWalt D215851 DRILL STAND instruction manual

599111-60 SK
D21585
2
3
4
VŔTAČKA NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE
Blahoželáme vám!
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Vŕtačku na diamantové vŕtanie
1 Plochý nástrčný kľúč, 32 mm
1 Plochý nástrčný kľúč, 41 mm
1 Hadicu s kohútikom
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
Technické údaje
Napätie zdroja
V
Príkon
W
Výkon
W
Otáčky naprázdno
1. prevod
min-1
2. prevod
min-1
3. prevod
min-1
Otáčky pri záťaži
1. prevod
min-1
2. prevod
min-1
3. prevod
min-1
Závit hriadeľa
Trieda ochrany
Maximálny tlak
chladiacej kvapaliny bar
Hmotnosť
kg
D21585
230
2 500/2 220
1 500/1 350
•
0 - 500
0 - 1 200
0 - 2 000
•
0 - 290
0 - 760
0 - 1 280
1 1/4" (vonkajší)
I
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A1 a A2)
Vaša vŕtačka na diamantové vŕtanie D21585 je
určená na mokré vŕtanie do muriva z materiálu
ako sú tehly, škvárobetónové tvárnice atď.,
rovnako tak ako do vysokopevnostných tehál,
škvárobetónu a železobetónu s diamantovými
vŕtacími korunkami na mokré vŕtanie a
s prívodom vody. Táto vŕtačka by sa nemala
používať na vŕtanie za sucha. Vŕtačku možno
používať iba upevnenú na stojane. Táto vŕtačka
by sa nemala používať na ručné vŕtanie.
3
11,2
Max. priemery vyvŕtaných otvorov
Rozsah vŕtania do muriva
1. prevod
mm 152 - 300
2. prevod
mm 82 - 152
3. prevod
mm 30 - 82
Obr. A1
1
2
3
4
5
Rozsah vŕtania do betónu
1. prevod
mm 120 - 250
2. prevod
mm 60 - 122
3. prevod
mm 30 - 60
Poistky:
Náradie 230 V
D21585
Hlavný spínač (zapnuté/vypnuté)
Varovná LED kontrolka preťaženia
Prepínač rýchlostí (troch)
Závit hriadeľa
Prívod vody
Doplnkové príslušenstvo (obr. A2)
6
D215854 Sada medených krúžkov
(5 kusov)
7 D27902 Vysávač
8 D215851 Stojan vŕtačky
9 D215824 Vodné čerpadlo
10 D215852 Prstenec na odvod vody
(pre model D215851)
11 D215853 Náhradné tesnenie pre prstenec
na odvod vody (3 kusy)
(pre model D215852)
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
5
Spojka krajného krútiaceho momentu
Spínač DI (vnútorný prúdový
chránič PRCD)
Toto náradie je vybavené spojkou krajného
krútiaceho momentu, ktorá redukuje maximálnu
krútiacu reakciu prenášanú na používateľa
v prípade, že dôjde k zaseknutiu vrtáku.
Táto tiež chráni prevody a elektromotor pred
preťažením. Spojka krajného krútiaceho
momentu je nastavená výrobcom a nie je
možné ju upravovať.
Tento stroj je vybavený prúdovým chráničom
(RCD), ktorý chráni obsluhujúceho pred úrazom
elektrickým prúdom prerušením prúdového
okruhu, pokiaľ sa v tomto okruhu zistí zvodový
prúd rovný alebo vyšší ako 10 mA.
Pri stroji napájanom 115 V je stanovený zvodový
prúd 6 mA.
Elektronická ochrana pred preťažením
Nikdy nepracujte so strojom bez
pripojeného chrániča RCD. Pokiaľ
chránič RCD nepracuje správne, stroj
nepoužívajte. Aby prúdový chránič
RCD pracoval, je nutné, aby bol stroj
pripojený k sieťovej zásuvke chránenej
uzemnením.
Ďalším bezpečnostným prvkom je elektronická
ochrana pred preťažením: pokiaľ prúd dosiahne
určitú hranicu a naďalej sa udržuje daný prítlak,
rozsvieti sa varovná kontrolka LED (3) ako
signalizácia, že je vŕtačka preťažená. Znížením
prítlaku na vŕtačku sa elektronika prepne späť
do normálneho režimu. Pokiaľ sa prítlak udržuje
i naďalej, môže spôsobiť preťaženie a vŕtačka
sa vypne. Tým sa zabráni prehriatiu vinutia
motora. Po uvoľnení prítlaku je vŕtačka opäť
schopná pracovať.
Zapnutie prúdového chrániča RCD:
• I = ON (zapnuté) (rozsvieti sa červená
kontrolka LED).
• Zapnite vŕtačku (podrobnosti nájdete
v kapitole "Zapnutie a vypnutie").
• Chránič vypnete posunutím spínača do
polohy OFF (opačným postupom).
Tepelná ochrana
Pokiaľ vŕtačka pracovala dlhšiu dobu preťažená,
tepelná ochrana spôsobí kvôli ochrane motora
jej vypnutie. Po vychladnutí tepelnej ochrany
bude môcť vŕtačka opäť pracovať. Doba
potrebná na vychladnutie závisí od úrovne
prehriatia motora a od okolitej teploty.
Test chodu prúdového chrániča RCD:
• O = Testovacie tlačidlo: spínač musí
prerušiť okruh (vŕtačka sa vypne).
•
Prívod vody
Zabudované prúdenie vody je poháňané priamo
hriadeľom motora, aby bolo zaistené chladenie
diamantového vrtáku pri prácach vyžadujúcich
chladenie vodou.
•
Elektrická bezpečnosť
•
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá veľkosti napätia uvedenému na
výkonovom štítku prístroja.
Pokiaľ testovací režim okruh
nerozpojí, odporúčame
nechať vŕtačku skontrolovať
v autorizovanom servise DEWALT.
Je zakázané robiť akékoľvek
úpravy stroja, obzvlášť je zakázané
otvárať PRCD alebo vykonávať
opravy či výmeny kábla.
Nikdy nepoužívajte PRCD ako
hlavný vypínač. Vždy zapnite
PRCD pri chode naprázdno.
Montáž a nastavenie
Predtým ako začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, použite
schválený kábel, ktorý vyhovuje príkonu daného
elektrického náradia viď technické údaje.
Minimálny prierez vodiča je 2.5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Montáž vŕtačky na stojan (obr. B)
Vŕtačka sa musí pripevniť na stojan D215851
pomocou nosnej konzoly dodanej
so stojanom.
Riaďte sa pokynmi uvedenými v návode
na použitie stojanu vŕtačky.
6
•
•
•
Nosnú konzolu upevnite k spodnej časti
vŕtačky.
Spôsobom znázorneným na obrázku
opatrne vŕtačku s pripevnenou konzolou
zasuňte do úchytu konzoly.
Vŕtačku pripevnenú ku stojanu zaistite
dotiahnutím skrutky pomocou posuvnej
rukoväte.
Pripojenie prívodu vody (obr. D)
•
•
•
Skontrolujte, či je vodovodná hadica (23)
pevne pritiahnutá k miestu prívodu vody
(5).
Uzavrite vodovodný ventil (24).
Hadicu pripojte k vhodnej vodovodnej
prípojke.
Uistite sa, či tlak privádzanej vody
neprevyšuje maximálnu hodnotu
uvedenú v technických údajoch.
Dbajte na to, aby bola vŕtačka pevne
ukotvená.
Nasadenie a vybratie príslušenstva
(obr. C)
Regulácia prietoku vody (obr. D)
V tomto náradí sa používajú diamantové vrtáky
so závitom a adaptéry, ktoré sa pripevňujú
priamo na hriadeľ (4).
Odporúčame používať iba profesionálne
príslušenstvo.
• Vyberte vhodný diamantový vrták na mokré
vŕtanie.
• Pri montáži dodržujte pokyny uvedené
pre dané príslušenstvo alebo pokyny
výrobcu. Pri montáži príslušenstva môže
byť potrebné použitie adaptéra.
• Uistite sa, či ste medzi hriadeľ a diamantový
vrták vložili medený krúžok (25), aby bolo
uľahčené vyberanie diamantového vrtáku
po skončení práce.
• Pomocou plochého nástrčného kľúča (20)
pridržte hriadeľ a diamantový vrták (21)
pomocou druhého kľúča (22) otáčaním
v smere pohybu hodinových ručičiek
dotiahnite.
Návod na obsluhu
Pomocou vodovodného ventilu (24) na hadici
je možné regulovať prietok chladiacej vody
k diamantovému vrtáku.
• Otáčaním kohútika v smere pohybu
hodinových ručičiek sa prietok vody
znižuje.
• Otáčaním kohútika proti smeru pohybu
hodinových ručičiek sa prietok vody
zvyšuje.
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a platné nariadenia.
Vždy si skontrolujte umiestnenie
vodičov a káblov.
Na náradie príliš netlačte. Nadmerný
tlak nielen že nezvýši rýchlosť
vŕtania, ale výrazne ovplyvňuje
výkon prístroja a znižuje jeho
životnosť.
Pred začatím prevádzky:
• Nasaďte zodpovedajúce príslušenstvo.
• Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
Pred začatím práce sa uistite, či je celá
zostava pevne dotiahnutá.
Volič troch rýchlostí (obr. A)
Vaše náradie je vybavené trojrýchlostným
voličom (3) na zmenu pomeru rýchlosti/
krútiaceho momentu.
• Uvoľnite vypínač a po tom,čo sa motor
celkom zastaví, zvoľte požadovanú polohu
voliča rýchlosti.
• Vždy zarovnajte šípku voliča rýchlosti so
symbolom vyrazeným na kryte motora:
• Vhodnú rýchlosť vzhľadom k priemeru
použitého diamantového vrtáku a typu
vŕtaného materiálu zistíte v technických
údajoch.
• Volič rýchlosti neprepínajte pri plnej rýchlosti
alebo počas používania.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný
vypínač (1) do polohy I.
Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný
vypínač (1) do polohy 0.
Všeobecné pokyny pre vŕtanie
s diamantovými vŕtacími korunkami
Dodržujte pokyny uvedené pre dané
príslušenstvo alebo pokyny výrobcu.
Poznámka: Použitie stredového vrtáku nie je
nutné.
• Zapnite motor.
7
•
•
•
•
•
Pomocou posuvnej rukoväte vrták pomaly
zarezávajte do obrobku.
Na začiatku vrtu použite mierny prítlak, aby
sa vytvorila počiatočná drážka.
Pokračujte s dostatočným prítlakom, aby
sa dosiahlo hladké postupné prevŕtanie.
Na náradie netlačte.
Venujte zvláštnu pozornosť, ak sa
príslušenstvo nachádza tesne pred koncom
obrobku, aby bolo zabránené štiepeniu.
Náradie vždy vypnite po skončení práce
a pred vytiahnutím kábla zo siete.
•
Riešenie problémov
Ak vaše náradie nepracuje správne, postupujte
podľa krokov uvedených ďalej. Ak nebude
porucha odstránená, spojte sa s vaším
servisným zástupcom.
Diamantový vrták nevŕta
Nemiešajte adekvátne označené
zápalné tekutiny.
Vŕtaný materiál je pre použitý diamantový
vrták príliš tvrdý
• Zvoľte vhodnejší typ diamantového vrtáku
(s mäkšími segmentami).
• Pokiaľ je to možné, vŕtajte v režime mokré
vŕtanie.
Mokré vŕtanie
•
•
•
Pravidelne dávajte náradie kontrolovať
v autorizovanom servise. Pravidelná
kontrola pozostáva z kontroly uhlíkov,
doplnenia oleja v prevodovke a výmeny
tesniacich krúžkov v prevodovke.
Vŕtačku pripojte k vhodnej vodovodnej
prípojke.
Podľa potreby preveďte reguláciu prietoku
vody.
Pokračujte vyššie uvedeným postupom.
Segmenty vyzerajú vyhladené a vyleštené
• Vŕtajte do drsného materiálu, aby sa opäť
obnažili diamantové segmenty.
Pokiaľ z výpušťacieho otvoru
v spojovacom hrdle prevodovky prúdi
voda, ihneď prerušte prácu a nechajte
vŕtačku skontrolovať v autorizovanom
servisnom stredisku.
Odčerpaná voda je príliš číra a rýchlo
tečúca
Prietok vody spomaľuje vŕtanie a bráni opätovnému vlastnému naostreniu diamantových
segmentov.
• Znížte prietok vody.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Neprimeraná rýchlosť otáčok
• Správna rýchlosť otáčok je uvedená
v technických údajoch.
Systém odsávania prachu (obr. E)
Vysávač D27902 (7) zaisťuje v priebehu
všetkých typov vŕtania riadne a bezpečné
odvádzanie prachových nečistôt. Prstenec
na odvod vody D215852 (10) je potrebný na
prispôsobenie zostavy pri mokrom vŕtaní.
Segmenty a korunka sú spálené
•
Zvýšte prietok vody.
Dochádza k rýchlemu opotrebeniu
segmentov
Vodné čerpadlo (obr. E)
Odstraňuje odpad z miesta vŕtania a vykonáva
chladenie diamantového vrtáku vodou; vodné
čerpadlo D215824 (9) zaisťuje prívod vody tam,
kde nie je k dispozícii vodovodná prípojka.
•
•
Stojan vŕtačky (obr. E)
Stojan vŕtačky D215851 (8) umožňuje rýchle
nastavenie vŕtačky do stacionárneho režimu.
Zvoľte vhodnejší typ diamantového vrtáku
(s tvrdšími segmentami).
Na diamantový vrták toľko netlačte.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Údržba
Náradie DEWALT je vyrobené a navrhnuté tak,
aby bez nárokov na veľkú údržbu, bezchybne
a spoľahlivo slúžilo dlhé roky. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
8
Na čistenie nekovových častí náradia
nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo
agresívne chemikálie. Tieto typy
chemikálií môžu plastové materiály na
náradí poškodiť. Používajte iba tkaninu
namočenú v mydlovom roztoku.
Vyhlásenie o zhode
D21585
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy
a nariadenia: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, 86/188/EEC, EN 60745-2, EN 607452-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61029,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
84.3 dB(A)
Lpa (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
95.3 dB(A)
Vibrácie prenášané
na obsluhu (RMS)
< 2,5 m/s2
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
3 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu) 3 dB(A)
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie použitých výrobkov DEWALT po
ukončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete
využiť výhody tejto služby, odovzdajte prosím
Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému
zástupcovi servisu Black & Decker, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
9
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Pozor! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
e
3
a
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste
pre prípadné ďalšie použitie.
Termín "elektrické náradie" vo všetkých nižšie
uvedených výstrahách sa vzťahuje na všetko
náradie s prívodným káblom a akumulátorové
náradie.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže spôsobiť úraz.
S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné látky. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a
okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
b
c
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
práci s uzemneným elektrickým náradím
nikdy nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, ťahanie alebo
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
d
e
f
g
10
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte ochranu
zraku. Bezpečnostné vybavenie ako sú
respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pevná
prilba alebo ochrana sluchu, použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú
riziko vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
tým, ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky, zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa.Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné
šatstvo alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odav alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
Doplnkové bezpečnostné predpisy týkajúce
sa vŕtačiek na diamantové vŕtanie
Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a
vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či sa
v náradí nevyskytujú vychýlené alebo
rozpojené pohyblivé časti, zlomené
dielce alebo akékoľvek iné poruchy, ktoré
môžu mať vplyv na jeho správny chod.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržované rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom, ktorý je určený pre daný typ
náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než
na ktoré je určené, môže spôsobiť úraz.
Používajte ochranné okuliare.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
sluchu.
Vždy používajte respirátor.
Používajte ochrannú pracovnú obuv.
Používajte ochranné rukavice.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opravy
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
•
•
11
Vŕtačku na diamantové vŕtanie používajte
pod stálym dohľadom.
Dávajte pozor, aby ste nepresekli elektrické
rozvody, plynové alebo vodovodné potrubie.
Pred vykonaním vrtu použite na odhalenie
týchto vedení detekčné systémy.
Uistite sa, či je príslušenstvo správne
osadené.
Pred použitím stroja skontrolujte a pevne
dotiahnite všetky skrutky.
Pri vŕtaní smerom dole sa uistite, či môže
jadro bezpečne vypadnúť, aby nebol nikto
dole v priestore pod jadrom zranený.
Nevŕtajte nad hlavou (smerom hore) bez
použitia vhodného ochranného krytu
(zariadenie na zachytávanie vody).
Pošas práce stojte na pevnom podklade a
držte telo v rovnováhe, aby ste mohli lepšie
reagovať na reakcie krútiaceho momentu.
Počas práce držte vŕtačku iba za bočnú
rukoväť a ostatné plastové časti. V prípade
nechceného preseknutia vodiča pod
napätím sa všetky kovové časti stanú
vodivé s nebezpečím úrazu elektrickým
prúdom.
Pred každým použitím vykonajte kontrolu
náradia. Pokiaľ je zástrčka, prívodný kábel,
hlavný vypínač alebo ktorákoľvek časť
plášťa poškodená, náradie nepoužívajte.
Náradie nechajte opraviť v autorizovanom
servise.
Nepoužívajte náradie vo vlhkom
prostredí.
Pokiaľ zistíte vďaka netesnosti únik vody,
stroj ihneď zastavte.
•
•
•
Pokiaľ vŕtanie prerušíte, nezapínajte opäť
náradie v prípade, že sa diamantový vrták
nebude môcť voľne otáčať.
Po prevedení vrtu sa nedotýkajte
diamantového vrtáku ani miesta vŕtania.
Vrták je veľmi horúci a môže spôsobiť vážne
popáleniny.
Vždy vypnite vypínač, aby sa zabránilo
náhodnému samovoľnému zapnutiu náradia.
Tento úkon preveďte obzvlášť pokiaľ je
prerušený prívod elektriny alebo pokiaľ je
sieťová zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
Mokré vŕtanie
• Vždy používajte chladenie vodou a systém
so zbernou nádržkou na vodu.
• Používajte vždy diamantový vrták určený
na mokré vŕtanie.
• Maximálny tlak vody je 3 bary. V prípade
vyššieho vodného tlaku použite tlakový
ventil.
• Na chladenie používajte iba čistú vodu
z vodovodu.
• Zabráňte vniknutiu vody do motora
a ostatných elektrických častí. Uistite sa,
či nie je PRCD v kontakte s vodou.
Štítky použité na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovné hlásenia týkajúce sa
bezpečného použitia
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
Prívod vody
Voľba otáčok
Použitie do muriva
Použitie do betónu
Uistite sa, či je vŕtačka nasadená
na stojan. V tomto prípade nikdy
vŕtačku nepoužívajte v režime
ručného vŕtania, pretože môže
dôjsť k strate kontroly a vzniku
vážneho úrazu.
12
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00040246 - 28-03-2007
13
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
14
DIAMOND DRILL 1
©
D21585 - - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising