BDV030 | Black&Decker BDV030 BATTERY BOOSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-38 SK
BDV030
2
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Vaše štartovacie zariadenie Black & Decker je určené na
pomocné dobíjanie olovených akumulátorov automobilov
pri štartovaní motora a môže sa použiť ako prenosný
zdroj pre príslušenstvo s napätím 12 Vdc (jednosmerné
napätie). Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
•
•
Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená,
nepoužívajte ju.
Poškodené alebo zničené diely nechajte opraviť
alebo vymeniť v autorizovanom servisnom
stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Osobitné bezpečnostné pokyny pre štartovacie
zariadenie
Na nabíjačke môžete nájsť nasledujúce symboly:
Bezpečnostné pokyny
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
batériou by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko únikov z batérií,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia
a materiálnych škôd.
•
Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte
tento návod.
•
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
•
Tento návod si uschovajte.
Hlavný vypínač (3).
Tlačidlo štartovania vozidla (4).
Tlačidlo dobíjania (5).
Tlačidlo svietidla (6).
•
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
•
Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru.
•
Toto zariadenie sa nesmie používať ako hračka.
•
Používajte toto zariadenie iba v suchom prostredí.
Zabráňte tomu, aby sa zariadenie dostalo do vlhkého
prostredia.
•
Neponárajte výrobok do vody.
•
Nepokúšajte sa ho rozoberať.Vnútri nie sú žiadne
prakticky použiteľné diely.
•
Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí s výbušnou
atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
•
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky
a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby
ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
•
•
•
Po použití
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by sa uložiť na
suchom a dobre vyvetranom mieste, mimo dosahu
detí.
•
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
•
Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo
vozidle, malo by byť umiestnené v batožinovom
priestore a malo by byť zaistené tak, aby pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy nedochádzalo
k jeho pohybu.
•
Zariadenie by malo byť chránené pred priamym
slnečným svetlom, teplom a vlhkosťou.
•
•
Prehliadky a opravy
•
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
3
Vozidlá môžu byť vybavené elektrickými alebo
elektronickými systémami (napríklad systém
riadenia motora, mobilný telefón), ktoré môžu byť
poškodené, ak sú počas štartovania vystavené
vysokým hodnotám napätia a špičkám napätia. Pred
pripojením zariadenia k vozidlu si prečítajte návod
na obsluhu vozidla, aby ste sa uistili, že je povolené
použitie pomocného zariadenia pre štartovanie
motora.
Dodržujte tieto pokyny a tiež pokyny uvedené
výrobcom akumulátora, výrobcom vozidla
a výrobcom každého zariadenia, ktoré budete
chcieť použiť s týmto štartovacím zariadením.
Prezrite si výstražné štítky nachádzajúce sa na
týchto zariadeniach a na vozidle.
Toto zariadenie v žiadnom prípade nenahradzuje
akumulátor vozidla. Nepokúšajte sa používať
vozidlo, v ktorom nie je nainštalovaný akumulátor.
Toto štartovacie zariadenie sa môže pripojiť
iba k olovenému akumulátoru s napätím 12 V.
Nepoužívajte toto štartovacie zariadenie na
nabíjanie suchých batérií, ktoré sa bežne používajú
v domácich spotrebičoch. Mohlo by dôjsť k výbuchu
týchto batérií a k zraneniu osôb a k spôsobeniu
hmotných škôd.
V tomto zariadení je použitý bezúdržbový olovený
akumulátor. Odporúčame, aby bolo toto zariadenie
počas uskladnenia, používania a opätovného
nabíjania postavené vo vzpriamenej polohe.
Počas nabíjania môže z olovených akumulátorov
unikať výbušný plyn a v náročných podmienkach
môže dochádzať k únikom z akumulátora. Zaistite,
aby bol pri vykonávaní pomocného štartovania a pri
nabíjaní dobre vetraný pracovný priestor.
Nenabíjajte štartovacie zariadenie pomocou
konektora 12 V, ak je vozidlo obsadené. Zaistite
dobré vetranie priestoru.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby alebo pred čistením
ho vždy odpojte od zdroja napätia, aby ste znížili
riziko zranenia spôsobeného elektrickým prôdom.
Vypnutie ovládacích prvkov bez toho, aby by došlo
k odpojeniu štartovacieho zariadenia od zdroja, toto
riziko neznižuje.
Zásuvka 12 V jednosmerného napätia je zásadne
určená iba pre použitie príslušenstva s rovnakým
jednosmerným napätím 12 V a s maximálnym
prúdovým zaťažením 5 A. Nikdy k tejto zásuvke
nepripájajte zapaľovač cigariet z automobilu.
Pred začatím pomocného štartovania motora sa
ujistite, či je zariadenie odpojené od akéhokoľvek
nabíjacieho zdroja.
Nikdy sa nepokúšajte súčasne používať nabíjačku so
striedavým napätím a napájací zdroj jednosmerného
napätia.
S týmto zariadením sa nedá naštartovať vozidlo,
ktoré má celkom vybitý akumulátor.
Toto zariadenie nebude pracovať správne, pokiaľ sa
vo vozidle vyskytuje iná elektrická chyba.
Toto štartovacie zariadenie sa môže použiť iba vo
vozidlách s uzemneným záporným pólom.
Originálne nabíjačky Black & Decker používajte iba na
nabíjanie akumulátorov dodávaných s náradím alebo
akumulátorov rovnakého typu. Iné akumulátory môžu
vybuchnúť a spôsobiť úraz alebo materiálne škody.
•
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
•
Poškodené káble ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
•
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Pri nabíjaní musí byť akumulátor umiestnený na dobre
vetranom mieste.
Na nabíjačke môžete nájsť nasledujúce symboly:
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou
izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa
automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka
prestane nabíjať. Nabíjaciu základňu je nutné
odpojiť od elektrického prívodu a odovzdať
autorizovanému servisnému stredisku na
opravu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátory
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40°C.
•
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do
40°C.
•
Akumulátor nabíjajte iba dodávanou nabíjačkou.
•
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole „Ochrana životného
prostredia“.
•
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z akumulátora. Ak spozorujete na
povrchu akumulátora kvapalinu, opatrne ju utrite
handričkou. Zabráňte kontaktu pokožky s touto
kvapalinou.
•
Ak dôjde ku kontaktu pokožky s touto kvapalinou
alebo ak vnikne kvapalina do očí, postupujte podľa
nižšie uvedených pokynov.
Pozor! Kvapalina v akumulátore je zriedená kyselina
sírová, ktorá môže spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné
škody. Zasiahnuté miesto ihneď opláchnite vodou. Ak
dôjde k začervenaniu, bolesti alebo k podráždeniu,
vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak zasiahne kvapalina oči,
okamžite si ich začnite vyplachovať čistou vodou a ihneď
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Nabíjacia základňa nie je určená pre vonkajšie
použitie.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
•
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich částí:
1. Úložná schránka
2. Výstup pre príslušenstvo s napätím 12 V dc
3. Hlavný vypínač
4. Tlačidlo štartovania vozidla
5. Tlačidlo dobíjania
6. Tlačidlo svietidla
7. Nabíjacia zásuvka 12 Vdc (jednosmerné napätie)
8. Svietidlo
9. Sieťový adaptér
10. Automobilový adaptér 12 Vdc
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Pozor! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Použitie
Nabíjanie zariadenia (obr. A)
•
Toto zariadenie sa dodáva v čiastočne nabitom
stave. Nabitie štartovacieho zariadenia preveďte
pred prvým použitím sieťovým nabíjacím adaptérom
4
•
(9) po dobu 15 hodín, alebo pokým sa na zeleno
nerozsvieti LED indikátor stavu nabitia akumulátora
(13).
Po každom použití akumulátor dobite, až sa dióda
indikátora stavu nabitia akumulátora (13) rozsvieti
na zeleno.
•
•
Nabíjajte potiaľ, pokým sa LED indikátor stavu
nabitia (13) nerozsvieti na zeleno.
Po skončení nabíjania odpojte zo zásuvky pre
príslušenstvo automobilový adaptér (10) a uložte
ho naspäť v úložnej schránke (1).
Pohotovostný režim (obr. A)
Pokiaľ sa zariadenie nachádza v pohotovostnom režime
(nie je pripojené k vozidlu a nenabíja sa, avšak je
zapnuté), LED indikátor stavu nabitia (13) bude svietiť
na zeleno ako signalizácia, že je pripravený na použitie.
Pokiaľ LED indikátor stavu nabitia (13) svieti na červeno,
štartovacie zariadenie je nutné dobiť.
Stav nabitia akumulátora môžete kedykoľvek zistiť tak,
že štartovacie zariadenie zapnete stlačením hlavného
vypínača (3). Zariadenie krátko pípne a rozsvieti sa
LED indikátor zapnutia prístroja (11) na červeno a LED
indikátor stavu nabitia akumulátora (13).
Úroveň nabitia určuje LED indikátor stavu nabitia
akumulátora (13):
•
Pokiaľ LED indikátor stavu nabitia (13) svieti na
červeno, dobite štartovacie zariadenie.
•
Pokiaľ LED indikátor stavu nabitia (13) svieti na
zeleno, štartovacie zariadenie je celkom nabité.
Použitie štartovacieho zariadenia (obr. A)
Pozor! Pred začatím pomocného štartovania motora
sa ujistite, či je zariadenie odpojené od akéhokoľvek
nabíjacieho zdroja.
Pozor! Toto štartovacie zariadenie sa môže použiť iba vo
vozidlách s uzemneným záporným pólom.
Pozor! Vozidlá vybavené palubným počítačom môžu byť
pri pomocnom štartovaní poškodené. Pred pripojením
zariadenia k vozidlu si prečítajte návod na obsluhu
vozidla, aby ste sa uistili, že je povolené použitie
pomocného zariadenia pre štartovanie motora.
Pozor! Nadmerné pretáčanie motora pri zapnutí môže
poškodiť štartér vozidla. Pokiaľ sa nedá po odporučenom
počte pokusov o naštartovanie motor naštartovať
(podrobnosti sú uvedené v návode na použitie vášho
auta), prerušte pokusy a pozrite sa, či nie je nutné
odstrániť inú poruchu.
Pozor! Pred štartovaním zaistite, aby boli vypnuté
všetky elektrické spotrebiče, ako sú napríklad svetlomety
auta.
•
Stlačením hlavného vypínača (3) štartovacie
zariadenie zapnete. Zariadenie krátko pípne
a rozsvieti sa LED indikátor zapnutia prístroja (11) na
červeno a LED indikátor stavu nabitia akumulátora
(13).
•
Z úložnej schránky (1) vyberte automobilový adaptér
12 V (10) a pripojte ho do zásuvky pre príslušenstvo
s napätím 12 Vdc v automobile.
•
Stlačte tlačidlo štartovania auta (4). Zariadenie
krátko pípne a zelený LED indikátor štartovania
vozidla (4) začne blikaním signalizovať, že sa
akumulátor nabíja.
Poznámka: Pokiaľ používate na nabíjanie automobilovú
zásuvku 12 V, môže byť nutné zapnúť zapaľovanie auta,
aby bola táto zásuvka pod napätím.
•
Pokiaľ zelený LED indikátor štartovania vozidla
(4) svieti trvale a štartovacie zariadenie pípa, (po
približne 10 minútach), akumulátor vozidla bol
dobitý. Zapnite zapaľovanie vozidla a pretáčajte
motor v 5-6 sekundových intervaloch, pokým
nenabehne.
Poznámka: Štartovacie zariadenie nie je možné použiť
na štartovanie pokiaľ sa dobíja alebo pokiaľ sa zásuvka
pre príslušenstvo (2) používa.
•
Po použití štartovacie zariadenie hlavným vypínačom
(3) vypnite a čo najskôr ho dobite, aby bolo
nachystané pre ďalšie použitie.
Nabíjanie štartovacieho zariadenia pomocou
sieťového adaptéra (obr. A)
Ak sa štartovacie zariadenie nabíja alebo ak ho chcete
uskladniť, uistite sa, či je diódové svetlo vypnuté.
•
Stlačením hlavného vypínača (3) štartovacie
zariadenie zapnete. Zariadenie krátko pípne
a rozsvieti sa LED indikátor zapnutia prístroja (11) na
červeno a LED indikátor stavu nabitia akumulátora
(13).
•
Konektor sieťového adaptéra (9) zasuňte do nabíjacej
zásuvky 12 V (7) v hornej časti zariadenia.
•
Sieťový adaptér (9) zasuňte do zásuvky v stene.
•
Stlačte tlačidlo dobíjania (5). Zariadenie krátko
pípne a LED indikátor stavu nabitia akumulátora
(13) začne blikaním na zeleno signalizovať, že sa
jednotka nabíja.
Pozor! Zariadenie začne trvale pípať a LED indikátor
stavu nabitia (13) začne blikať na červeno, pokiaľ nie sú
nabíjacie káble pripojené.
•
Nabíjajte potiaľ, pokým sa LED indikátor stavu
nabitia (13) nerozsvieti na zeleno.
•
Hneď ako sa nabíjanie ukončí, odpojte sieťový
adaptér (9) a uložte ho na bezpečnom mieste.
Nabíjanie štartovacieho zariadenia pomocou
automobilového adaptéra 12 Vdc (obr. A & B)
Poznámka: Štartovacie zariadenie nie je možné dobíjať,
pokiaľ sa zásuvka pre príslušenstvo s napätím 12 Vdc (2)
používa, alebo pokiaľ je štartovacie zariadenie pripojené
a používané na štartovanie vozidla.
•
Stlačením hlavného vypínača (3) štartovacie
zariadenie zapnete. Zariadenie krátko pípne
a rozsvieti sa LED indikátor zapnutia prístroja (11) na
červeno a LED indikátor stavu nabitia akumulátora
(13).
•
Z úložnej schránky (1) vyberte automobilový adaptér
12 V (10) a pripojte ho do zásuvky pre príslušenstvo
s napätím 12 Vdc v automobile.
•
Stlačte tlačidlo dobíjania (5). Zariadenie krátko
pípne a LED indikátor stavu nabitia akumulátora
(13) začne blikaním na zeleno signalizovať, že sa
jednotka nabíja.
5
a postarajú sa o jeho spracovanie, bez toho,
aby došlo k ohrozeniu životného prostredia.
Pozor! Koncová časť adaptéra nabíjania vozidla
môže byť behom použitia a po prevedení pomocného
štartovania motora na dotyk horúca.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Použitie nabíjačky ako prenosného zdroja pre
príslušenstvo s napätím 12 Vdc (obr. A)
Tento prenosný zdroj napätia sa môže použiť pre každé
príslušenstvo s napätím 12 Vdc, ktoré je vybavené
kolíkovou zástrčkou pre prúdové zaťaženie 5 A.
Pozor! Štartovacie zariadenie nie je možné použiť na
štartovanie pokiaľ sa dobíja alebo pokiaľ sa zásuvka pre
príslušenstvo (2) používa.
•
Zdvihnite krytku, ktorá sa nachádza na výstupe (2)
pre príslušenstvo.
•
Zasuňte kolíkovú zástrčku príslušenstva do výstupu
(2), ktorý sa nachádza na hornej časti zariadenia.
Pozor! Dbajte na to, aby prúdové zaťaženie nepresiahlo
5 A.
•
Zapnite príslušenstvo a používajte ho obvyklým
spôsobom.
•
Použitie diódového svetla (obr. A)
•
Ak chcete svetlo (8) zapnúť, použite hlavný
vypínač (6), ktorý sa nachádza na hornom paneli
zariadenia.
•
Ak chcete svetlo (8) vypnúť, použite vypínač
svetla (6), ktorý se nachádza na hornom paneli
zariadenia.
Ak sa zariadenie nabíja alebo ak ho chcete uskladniť,
uistite sa, či je diódové svetlo vypnuté.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistí ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Akumulátory Black & Decker sa môžu
mnohokrát nabíjať. Po ukončení ich životnosti
ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Údržba
•
•
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Pozor! Pred začatím akejkoľvek údržby alebo čistenia
prístroj odpojte od elektrickej zásuvky.
•
Občas zariadenie utrite navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky. Neponárajte výrobok do vody.
•
•
•
Výmena poistky v prívodnom kábli do automobilovej
zásuvky
•
Otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek
vyberte zlatú krytku.
•
Odstráňte gumovú podložku, strediaci kolík
a pružinu.
•
Vyberte poistku.
•
Použite novú poistku rovnakého typu a rovnakej
veľkosti (8 A).
•
Namontujte strediaci kolík, pružinu gumovú
podložku.
•
Otočením v smere pohybu hodinových ručičiek
nasaďte na zástrčku zlatú krytku.
Akumulátory nespaľujte, mohli by explodovať.
Olovené akumulátory sa dajú recyklovať.Tieto
akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového
odpadu. Ak nemáte prístup k recyklačnému procesu,
musíte akumulátor vybrať podľa nižšie uvedeného
postupu a musíte ho zlikvidovať v súlade s miestnymi
predpismi.
Zabráňte skratu kontaktov akumulátora.
Uvedomte si, že akumulátor má veľkú hmotnosť.
Ak je to možné, nechajte zariadenie v chode, pokým
nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora.
Pri demontáži akumulátora prosím postupujte podľa
schematického nákresu, ktorý sa nachádza na zadnej
strane tohto návodu.
Umiestnite akumulátor do vhodného balenia, ktoré zaistí,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu jeho kontaktov.
Akumulátor prosím odovzdajte v značkovom servise alebo
v miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené akumulátory
budú riadne spracované alebo recyklované.
Ochrana životného prostredia
Jedného dňa zistíte, že náradie musíte
vymeniť alebo že ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného
prostredia. Zástupcovia servisu Black & Decker
od Vás staré náradie Black & Decker odoberú
6
Technické údaje
Napätie
Akumulátor
Vdc
Typ
Výstupný prúd
Hmotnosť
A
kg
Nabíjačka akumulátorov
Vstupné napätie
Vac
Približná doba nabíjania hod.
Hmotnosť
kg
BDV030
12
3 s kapacitou 3 Ah,
olovený uzavretý typ
7
2
230
15
0,2
Vyhlásenie o zhode
BDV030
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto produkty
zodpovedajú smerniciam: 95/54/EC, 73/23/EEC, 89/336/
EEC, EN60335, EN55014, EN61000
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
31-08-2006
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00042509 - 13-04-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising