BDV030 | Black&Decker BDV030 BATTERY BOOSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-60 CZ
BDV030
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Vaše startovací zařízení Black & Decker je určeno pro
pomocné startování motoru automobilů s olověnými
akumulátory a může být použito jako přenosný zdroj pro
příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc. Tento výrobek
je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnosti.
•
Poškozené nebo zničené díly nechejte opravit či
vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro startovací
zařízení
Na výrobku můžete nalézt následující symboly:
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní
pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úniků z baterií, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění, případně materiálních
škod.
•
Před použitím zařízení si pečlivě pročtěte tento
návod.
•
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Tento návod si uschovejte.
Hlavní spínač (3).
Tlačítko startování vozidla (4).
Tlačítko dobíjení (5).
Tlačítko svítilny (6).
•
Použití výrobku
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
•
Tento výrobek není určen pro použití nedospělými
či oslabenými osobami bez dozoru.
•
Toto zařízení nesmí být použito jako hračka.
•
Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se zařízení dostalo do vlhkého
prostředí.
•
Neponořujte výrobek do vody.
•
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
zařízení nejsou žádné prakticky použitelné díly.
•
Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
•
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky
a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel,
abyste uvolnili zástrčku ze zásuvky.
•
•
•
Po použití
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
•
K uloženému přístroji nesmí mít přístup děti.
•
Je-li zařízení uloženo nebo přepravováno ve vozidle,
mělo by být umístěno v zavazadlovém prostoru
a mělo by být zajištěno tak, aby při náhlých změnách
rychlosti nebo směru jízdy nedocházelo k jeho
pohybu.
•
Zařízení by mělo být chráněno před přímým
slunečním světlem, teplem a vlhkostí.
•
•
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
•
Je-li jakákoliv část zařízení poškozena, nepoužívejte
jej.
•
•
3
Vozidla mohou být vybavena elektrickými nebo
elektronickými systémy (například systém řízení
motoru, mobilní telefon), které mohou být poškozeny,
jsou-li během startování vystaveny vysokým
hodnotám napětí a napěťovým špičkám. Před
připojením zařízení k vozidlu si přečtěte návod
k obsluze vozidla, abyste se ujistili, zda je povoleno
použití pomocného zařízení pro startování motoru.
Dodržujte tyto pokyny a také pokyny uvedené
výrobcem akumulátoru, výrobcem vozidla
a výrobcem každého zařízení, které budete chtít
použít s tímto startovacím zařízením. Prostudujte si
výstražné štítky nacházející se na těchto zařízeních
a na vozidle.
Toto zařízení v žádném případě nenahrazuje
akumulátor vozidla. Nepokoušejte se používat
vozidlo, ve kterém není nainstalován akumulátor.
Toto startovací zařízení smí být připojeno pouze
k olověnému akumulátoru s napětím 12 V.
Nepoužívejte tato startovací zařízení k nabíjení
suchých baterií, které jsou běžně používány
v domácích spotřebičích. Mohlo by dojít k výbuchu
těchto baterií a ke zranění osob a ke způsobení
hmotných škod.
V tomto zařízení je použit bezúdržbový olověný
akumulátor. Doporučujeme, aby bylo toto zařízení
během skladování, použití a opětovného nabíjení
postaveno ve vzpřímené poloze.
Během nabíjení může z olověných akumulátorů
unikat výbušný plyn a v náročných podmínkách může
docházet k únikům z akumulátoru. Zajistěte, aby byl
při nabíjení akumulátoru a při pomocném startování
motoru dobře odvětrán pracovní prostor.
Nenabíjejte startovací zařízení pomocí konektoru
12 V, je-li vozidlo obsazeno.Zajistěte dobré odvětrání
prostoru.
Před prováděním údržby nebo před čištěním
startovací zařízení vždy odpojte od zdroje napájení,
abyste snížili riziko zranění způsobeného elektrickým
proudem.Vypnutí ovládacích prvků, aniž by došlo
•
•
•
•
•
•
k odpojení startovacího zařízení od zdroje, toto riziko
nesnižuje.
Zásuvka 12 Vdc je zásadně určena pouze pro použití
příslušenství napájeným stejnosměrným napětím
12 V a s maximálním proudovým zatížením 5 A.
Nikdy k této zásuvce nepřipojujte zapalovač cigaret
z automobilu.
Před zahájením pomocného startování motoru se
ujistěte, zda je startovací zařízení odpojeno od
jakéhokoliv nabíjecího zdroje.
Nikdy se nepokoušejte současně používat
nabíječku se střídavým napětím a napájecí zdroj
stejnosměrného napětí.
S tímto zařízením nelze nastartovat vozidlo, které
má zcela vybitý akumulátor.
Tato zařízení nebude pracovat správně, pokud se
ve vozidle vyskytuje jiná elektrická závada.
Tato startovací zařízení mohou být použita pouze
ve vozidlech s ukostřeným záporným pólem.
•
•
•
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Při nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře
odvětraném místě.
Na nabíječce můžete nalézt následující symboly:
Nabíječka je opatřena dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutná ochrana zemněním.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Následkem toho
nabíječka přestane nabíjet. Nabíjecí základnu
je nutné odpojit od elektrického přívodu
a předat autorizovanému servisnímu středisku
k opravě.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40°C.
•
Akumulátor nabíjejte pouze dodávanou nabíječkou
vybavenou příslušenstvím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
•
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik
kapaliny z akumulátoru. Zpozorujete-li na povrchu
akumulátoru kapalinu, opatrně ji setřete hadrem.
Zabraňte kontaktu pokožky s touto kapalinou.
•
Dojde-li ke kontaktu pokožky s touto kapalinou nebo
vnikne-li kapalina do očí, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
Varování! Kapalina v akumulátoru je zředěná kyselina
sírová, která může způsobit zranění osob nebo hmotné
škody. Zasažené místo ihned opláchněte vodou. Dojde-li
ke zrudnutí, bolesti nebo podráždění, vyhledejte lékařské
ošetření. Zasáhne-li kapalina oči, okamžitě si je začněte
vyplachovat čistou vodou a ihned vyhledejte lékařské
ošetření.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana zemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě na výrobním štítku.
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku
Black & Decker.
Popis
Toto zařízení se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí:
1. Úložná schránka
2. Zásuvka pro příslušenství s napájecím napětím
12 Vdc
3. Hlavní vypínač zap/vyp
4. Tlačítko startování vozidla.
5. Tlačítko dobíjení.
6. Tlačítko svítilny.
7. Nabíjecí zásuvka 12 Vdc
8. Svítilna.
9. Síťový adaptér
10. Automobilový adaptér 12 Vdc
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě na výrobním štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
Použití
Nabíjení zařízení (obr. A)
•
Toto zařízení je dodáváno v částečně nabitém stavu.
Nabití startovacího zařízení proveďte před prvním
použitím síťovým nabíjecím adapterem (9) po dobu
15 hodin, nebo dokud se zeleně nerozsvítí LED
indikátor stavu nabití baterie (13).
•
Po každém použití proveďte dobití, až se LED
indikátor stavu nabití baterie (13) rozsvítí zeleně.
Originální nabíječky Black & Decker používejte pouze
k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím nebo
akumulátorů stejného typu. Jiné akumulátory mohou
vybuchnout a způsobit úraz nebo materiální škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
4
Stav nabití akumulátoru lze kdykoliv zjistit tak, že
startovací zařízení zapnete stiskem hlavního spínače (3).
Zařízení krátce pípne a rozsvítí se LED indikátor napájení
(11) červeně a LED indikátor stavu nabití baterie (13).
LED indikátor stavu nabití baterie (13) bude svítit zeleně
jako signalizaci, že je připraven k použití. Pokud LED
indikátor stavu nabití baterie (13) svítí červeně, startovací
zařízení je nutné dobít.
Úroveň nabití určuje LED indikátor stavu nabití baterie
(13):
•
Pokud LED indikátor stavu nabití baterie (13) svítí
červěně, proveďte dobití startovacího zařízení.
•
Pokud LED indikátor stavu nabití baterie (13) svítí
zeleně, startovací zařízení je zcela nabito.
Použití startovacího zařízení (obr. A)
Varování! Před zahájením pomocného startování
motoru se ujistěte, zda je startovací zařízení odpojeno
od jakéhokoliv nabíjecího zdroje.
Varování! Toto startovací zařízení může být použito
pouze ve vozidlech s ukostřeným záporným pólem.
Varování! Vozidla vybavená palubním počítačem mohou
být při pomocném startování poškozena. Před připojením
zařízení k vozidlu si přečtěte návod k obsluze vozidla,
abyste se ujistili, zda je povoleno použití pomocného
zařízení pro startování motoru.
Varování! Nadměrné protáčení motoru při spouštění může
poškodit startér vozidla. Pokud nelze po doporučeném
počtu pokusů o spuštění motor nastartovat (podrobnosti
jsou uvedeny v návodu k použití vašeho vozu), přerušte
pokusy o spuštění a podívejte se, zda se není potřeba
odstranit jinou závadu.
Varování! Před startováním zajistěte, aby byly vypnuty
veškeré elektrické spotřebiče, jako jsou například
světlomety vozu.
•
Stiskem hlavního spínače (3) startovací zařízení
zapněte. Zařízení krátce pípne a k potvrzení správné
funkce se rozsvítí LED indikátor napájení (11)
červeně a LED indikátor stavu nabití baterie (13).
•
Z úložné schránky (1) vyjměte automobilový adapter
12 V (10) a připojte jej do zásuvky pro příslušenství
s napájecím napětím 12 Vdc v automobilu.
•
Stiskněte tlačítko startování vozidla (4). Zařízení
krátce pípne a zelený LED indikátor startování
vozidla (4) začne blikáním signalizovat, že je
akumulátor nabíjen/posílen.
Poznámka: Pokud používáte k nabíjení automobilovou
zásuvku 12V, může být nutné zapnout zapalování vozu,
aby byla tato zásuvka pod napětím.
•
Pokud zelený LED indikátor startování vozidla (4)
svítí trvale a startovací zařízení pípá, (po přibližně
10 minutách), akumulátor vozidla byl posílen.
Zapněte zapalování vozidla a protáčejte motor v 5-6
sekundových intervalech, dokud nenaběhne.
Poznámka: Startovací zařízení není možné použít ke
startování pokud je dobíjeno nebo pokud je zásuvka
pro příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc (2)
používána.
•
Po použití startovací zařízení hlavním vypínačem (3)
vypněte a co nejdříve ji dobijte, aby byla nachystána
pro příští použití.
Varování! Koncová část adapteru nabíjení vozidla může
být během použití a po provedení pomocného startování
motoru na dotek horká.
Nabíjení startovacího zařízení pomocí síťového
adaptéru (obr. A)
Je-li startovací zařízení nabíjeno nebo chcete-li ho uložit,
ujistěte se, zda je diodová svítilna vypnuta.
•
Stiskem hlavního spínače (3) startovací zařízení
zapněte. Zařízení krátce pípne a rozsvítí se LED
indikátor napájení (11) červeně a LED indikátor stavu
nabití baterie (13).
•
Konektor síťového adapteru (9) zasuňte nabíjecí
zásuvky 12 V (7) umístěné na horní straně
zařízení.
•
Síťový adapter (9) zasuňte do zásuvky ve zdi.
•
Stiskněte tlačítko dobíjení (5). Zařízení krátce
pípne a LED indikátor stavu nabití baterie (13)
začne blikáním zeleně signalizovat, že je jednotka
nabíjena.
Varování! Zařízení začne trvale pípat a LED indikátor
stavu nabití baterie (13) začne blikat červeně, pokud
nejsou nabíjecí kabely připojeny.
•
Nabíjejte do té doby, až se LED indikátor stavu nabití
baterie (13) rozsvítí zeleně.
•
Jakmile bude nabíjení ukončeno, odpojte síťový
adaptér (9) a uložte jej na bezpečném místě.
Nabíjení startovacího zařízení pomocí automobilového
adaptéru 12 Vdc (obr. A & B)
Poznámka: Startovací zařízení není možné dobíjet,
pokud je zásuvka pro příslušenství s napájecím napětím
12 Vdc (2) používána, nebo pokud je startovací zařízení
připojeno a používáno ke startování vozidla.
•
Stiskem hlavního spínače (3) startovací zařízení
zapněte. Zřízení krátce pípne a rozsvítí se LED
indikátor napájení (11) červeně a LED indikátor stavu
nabití baterie (13).
•
Z úložné schránky (1) vyjměte automobilový adapter
12 V (10) a připojte jej do zásuvky pro příslušenství
s napájecím napětím 12 Vdc v automobilu.
•
Stiskněte tlačítko dobíjení (5). Zřízení krátce
pípne a LED indikátor stavu nabití baterie (13)
začne blikáním zeleně signalizovat, že je jednotka
nabíjena.
•
Nabíjejte do té doby, až se LED indikátor stavu nabití
baterie (13) rozsvítí zeleně.
•
Po skončení nabíjení odpojte ze zásuvka pro
příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc
automobilový adapter (10) a uložte jej nazpět
v úložné schránce (1).
Použití nabíječky jako přenosného zdroje pro
příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc (obr. A)
Tento přenosný napájecí zdroj může být použit pro
každé příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc, které
je vybaveno kolíkovou zástrčkou pro proudové zatížení
5 A.
Pohotovostní režim (obr. A)
Pokud se zařízení nachází v pohotovostním režimu (není
připojena k vozidlu a není nabíjena, avšak je zapnuta),
5
Varování! Nepoužívejte startovací zařízení ke startování
ani ho nedobíjejte, pokud je zásuvka pro příslušenství
s napájecím napětím 12 Vdc (2) používána.
•
Zvedněte krytku, která se nachází na zásuvce (2)
pro příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc.
•
Zasuňte kolíkovou zástrčku příslušenství do zásuvky
(2) pro příslušenství s napájecím napětím 12 Vdc,
která se nachází na horní části nabíječky.
Varování! Dbejte na to, aby proudové zatížení nepřesáhlo
5 A.
•
Zapněte příslušenství a používejte jej obvyklým
způsobem.
•
Použití diodové svítilny (obr. A)
•
Chcete-li diodovou svítilnu (8) zapnout, použijte
spínač svítilny (6), který se nachází na horním
panelu nabíječky.
•
Chcete-li diodovou svítilnu (8) vypnout, použijte
spínač svítilny (6), který se nachází na horním
panelu nabíječky.
Je-li nabíječka nabíjena nebo chcete-li ji uložit, ujistěte
se, zda je diodová svítilna vypnuta.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti. Po ukončení životnosti výrobků
Black & Decker poskytuje společnost Black & Decker
možnost recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich
recyklaci a ekologické zpracování.
•
Údržba
•
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého
značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Akumulátory Black & Decker mohou být
mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich
životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
Vám sloužilo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění
zařízení odpojte od elektrické zásuvky.
•
Občas zařízení otřete navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte žádné agresivní nebo rozpouštěcí
čisticí prostředky. Neponořujte výrobek do vody.
•
•
•
Neprovádějte likvidaci akumulátoru spálením, mohl
by explodovat.
Olověné akumulátory lze recyklovat. Tyto
akumulátory nesmí být vyhazovány do domovního
odpadu. Nemáte-li přístup k recyklačnímu procesu,
musíte akumulátor vyjmout podle níže uvedeného
postupu a musíte jej zlikvidovat v souladu s místními
předpisy.
Zabraňte zkratu kontaktů akumulátoru.
Uvědomte si, že akumulátor má velkou hmotnost.
Je-li to možné, nechejte zařízení v chodu, dokud
nedojde k úplnému vybití akumulátoru.
Při demontáži akumulátoru prosím postupujte podle
schématického nákresu, který se nachází na zadní straně
tohoto návodu.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do automobilové
zásuvky
•
Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček
sejměte zlatou krytku.
•
Odstraňte gumovou podložku, středicí kolík
a pružinu.
•
Vyjměte pojistku.
•
Použijte novou pojistku stejného typu a stejné
velikosti (8 A).
•
Nainstalujte středicí kolík, pružinu a gumovou
podložku.
•
Otočením po směru pohybu hodinových ručiček
nasaďte na zástrčku zlatou krytku.
Umístěte akumulátor do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jeho kontaktů.
Akumulátory prosím odevzdejte ve značkovém servisu
nebo v místní recyklační stanici. Shromážděné akumulátory
budou řádně zlikvidovány nebo zrecyklovány.
Technické údaje
Napětí
Akumulátor
Ochrana životního prostředí
Jednoho dne zjistíte, že zařízení musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat.
V tomto případě myslete na ochranu životního
prostředí. Zástupci servisu Black & Decker od
vás dosloužilé nářadí Black & Decker odeberou
a postarají se o jeho likvidaci, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Výstupní proud
Hmotnost
Nabíječka akumlátorů
Vstupní napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
6
Vdc
Typ
A
kg
Vac
hod
kg
BDV030
12
3 o kapacitě 3 Ah,
olověný uzavřený typ
7
2
230
15
0,2
ES Prohlášení o shodě
BDV030
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají směrnicím: 95/54/EC, 73/23/EEC, 89/336/
EEC, EN60335, EN55014, EN61000
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
31-08-2006
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00042508 - 05-04-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising