BDV030 | Black&Decker BDV030 BATTERY BOOSTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Osprzęt samochodowy
do zastosowań
nieprzemysłowych
555555-27 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDV030
2
POLSKI
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych
z funkcją rozruchu dostarcza dodatkowego prądu dla
akumulatorów ołowiowych przy rozruchu silnika pojazdu.
Oprócz tego stanowi ona przenośne źródło prądu stałego
o napięciu 12 V. Przyrząd ten nie nadaje się do celów
przemysłowych.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy
ładowarek do akumulatorów kwasowo-ołowiowych
z funkcją rozruchu
Na przyrządzie umieszczono następujące symbole:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie przyrządu w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Wyłącznik (3)
Przycisk rozruchu pojazdu (4)
Przycisk ładowania (5)
Przycisk oświetlenia (6)
•
Zastosowanie ładowarki do akumulatorów kwasowoołowiowych z funkcją rozruchu
Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania przyrządu przez dzieci lub
osoby niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Przyrząd nie jest zabawką.
•
Używaj przyrządu tylko w suchym otoczeniu.
Uważaj, by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj przyrządu w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj przyrządu w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
•
•
•
Po użyciu
•
Nieużywany przyrząd przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu przyrządu w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń przyrząd przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
•
•
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem przyrządu sprawdź, czy nie zawiera
on jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
•
3
Pojazdy często zawierają układy elektryczne
i elektroniczne, jak np. układ sterowania silnika lub
telefon komórkowy, które mogą ulec uszkodzeniu
na skutek wystąpienia wysokich napięć w czasie
rozruchu. Dlatego przed przyłączeniem przyrządu
do pojazdu zajrzyj do instrukcji obsługi pojazdu, by
sprawdzić, czy zezwala na rozruch z zewnętrznego
źródła prądu.
Przestrzegaj niniejszej instrukcji obsługi oraz
wskazówek producenta akumulatora, producenta
pojazdu i producentów innych urządzeń, które
chcesz zastosować w połączeniu z ładowarką
z funkcją rozruchu. Zwróć uwagę na symbole
ostrzegawcze umieszczone na tych urządzeniach
i pojeździe.
Przyrząd ten nie może być wykorzystywany
jako zamiennik akumulatora pojazdu. Nigdy nie
próbuj uruchamiania silnika bez przyłączonego
akumulatora.
Przyrząd może być przyłączany tylko do
akumulatorów ołowiowych o napięciu 12 V. Nie ładuj
nim baterii ogniw suchych często wykorzystywanych
w sprzęcie gospodarstwa domowego. Baterie te
mogą pęknąć, co nieuchronnie powoduje szkody
rzeczowe i osobowe.
Ładowarka z funkcją rozruchu zawiera szczelny
akumulator ołowiowy. Dlatego przechowywany,
wykorzystywany lub ładowany przyrząd w miarę
możliwości powinien się znajdować w pionowej
pozycji.
Z akumulatorów ołowiowych może wydzielać się
wybuchowy gaz. Przy ładowaniu w ekstremalnych
warunkach może też wypływać elektrolit. W czasie
awaryjnego uruchamiania silnika i ładowania
zapewnij wystarczającą wentylację.
Nie ładuj przyrządu przez 12 V gniazdo zapalniczki,
gdy w pojeździe znajdują się pasażerowie. Zapewnij
wystarczającą wentylację.
•
•
•
•
•
•
•
Jeżeli zamierzasz wykonać jakieś czynności
związane z konserwacją lub czyszczeniem,
odłącz przyrząd od zasilania. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
By wykluczyć to ryzyko, nie wystarczy wyłączyć
przyrząd za pomocą odpowiednich elementów
obsługi.
Gniazdo wtykowe 12 VDC służy wyłącznie
do zasilania akcesoriów. Jego maksymalna
obciążalność prądowa wynosi 5 A. Nigdy nie
przyłączaj do niego zapalniczki samochodowej.
Przed rozruchem sprawdź, czy przyrząd jest
całkowicie odłączony od wszystkich źródeł prądu
ładowania.
Nie używaj jednocześnie ładowarki na prąd
przemienny i kabla do ładowania na prąd stały.
Za pomocą tego przyrządu nie da się uruchomić
pojazdu z głęboko rozładowanym akumulatorem.
Przyrząd może nie działać prawidłowo, gdy
w pojeździe występują inne usterki elektryczne.
Przyrząd ten nadaje się tylko do takich pojazdów,
których masa (karoseria) jest połączona z biegunem
ujemnym akumulatora.
dostarczona. Inne akumulatory mogą pęknąć, co
niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
•
Nie próbuj otwierać ładowarki.
•
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
W czasie ładowania akumulatora zapewnij wystarczającą
wentylację.
Na ładowarce są umieszczone następujące
symbole:
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza i nie daje
się już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć
od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek sieciowych
Akumulatory
•
W żadnym przypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
•
Nie składuj akumulatora w temperaturach powyżej
40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturach otoczenia
od 10 °C do 40 °C.
•
Używaj wyłącznie ładowarek dostarczonych wraz
z przyrządem.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
podanych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach pracy akumulatory
mogą stać się nieszczelne. W razie zauważenia
wypływu elektrolitu ostrożnie zbierz go szmatą.
Unikaj kontaktu ze skórą.
•
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady:
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór kwasu siarkowego,
który jest szkodliwy dla zdrowia i innych przedmiotów.
Gdyby środek ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. W razie zaczerwienienia,
podrażnienia lub innych niepokojących objawów zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością wody i niezwłocznie udaj się
do lekarza.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Bezpieczeństwo elektryczne
Przyrząd ten jest podwójnie zaizolowany
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na
tabliczce znamionowej przyrządu.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć jego
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by
nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
Elementy przyrządu
Przyrząd ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Kieszeń do przechowywania
2. Gniazdo wtykowe 12 VDC
3. Przycisk wyłącznika
4. Przycisk rozruchu pojazdu
5. Przycisk ładowania
6. Przycisk oświetlenia
7. Gniazdo do ładowania 12 VDC
8. Oświetlenie
9. Ładowarka sieciowa
10. Samochodowy kabel zasilający 12 VDC
Ładowarka sieciowa
Ładowarka jest przystosowana tylko do określonego
napięcia. Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej zgadza się z lokalnym napięciem sieciowym.
Nigdy nie przyłączaj przyrządu bezpośrednio do sieci.
Ładowarka sieciowa Black & Decker jest przeznaczona
wyłącznie do zasilania przyrządu, z którym została
4
Zastosowanie
•
Ładowanie przyrządu (rys. A)
•
W chwili dostawy akumulator przyrządu jest
częściowo naładowany. Przed pierwszym
użyciem naładuj go przez 15 godzin za pomocą
ładowarki sieciowej (9), aż zapali się zielona dioda
elektroluminescencyjna ładunku akumulatora (13).
•
Po każdym użyciu ładuj przyrząd, aż zapali się
zielona dioda elektroluminescencyjna ładunku
akumulatora (13).
•
•
•
Ładunek akumulatora można w każdej chwili sprawdzić
przez naciśnięcie przycisku (3). Przyrząd wydaje
sygnał akustyczny. Dodatkowo zapalają się czerwona
dioda elektroluminescencyjna zasilania (11) i dioda
elektroluminescencyjna ładunku akumulatora (13).
Wyjmij samochodowy kabel zasilający 12 VDC (10)
z kieszeni do przechowywania (1) i przyłącz do
gniazda zapalniczki pojazdu.
Naciśnij przycisk ładowania (5). Przyrząd
wydaje sygnał akustyczny. Zielona dioda
elektroluminescencyjna ładunku akumulatora (13)
miga, informując, że przyrząd jest ładowany.
Naładuj przyrząd, aż dioda elektroluminescencyjna
ładunku akumulatora (13) zapali się na zielono.
Po zakończeniu ładowania wyjmij samochodowy
kabel zasilający 12 VDC (10) z gniazda zapalniczki
i schowaj go do kieszeni (1).
Tryb gotowości do pracy (rys. A)
W trybie gotowości do pracy (przyrząd jest załączony,
ale niepołączony z pojazdem ani ładowarką sieciową),
dioda elektroluminescencyjna ładunku akumulatora (13)
świeci się na zielono, informując o gotowości do pracy.
Gdy dioda elektroluminescencyjna ładunku akumulatora
(13) świeci się na czerwono, to znaczy że przyrząd trzeba
naładować.
Dioda elektroluminescencyjna (13) informuje o ładunku
akumulatora.
•
W czasie ładowania dioda (13) świeci się na
czerwono.
•
Gdy dioda (13) zapali się na zielono, to znaczy że
przyrząd jest całkowicie naładowany.
Zastosowanie ładowarki z funkcją rozruchu (rys. A)
Uwaga! Przed rozpoczęciem rozruchu upewnij się, czy
przyrząd jest odłączony od wszystkich źródeł prądu
ładowania.
Uwaga! Ta ładowarka z funkcją rozruchu nadaje się tylko
do pojazdów z instalacją elektryczną prądu stałego.
Uwaga! Zewnętrzne źródło prądu może uszkodzić układy
elektroniczne w pojeździe. Przed próbą uruchomienia
pojazdu z takimi układami przeczytaj w instrukcji obsługi,
czy jest to w ogóle dozwolone.
Uwaga! Zbyt długie obracanie rozrusznika może go
uszkodzić. Gdy silnik nie zaskoczy po kilku próbach
rozruchu (liczba takich prób jest określona w instrukcji
obsługi), zaprzestań uruchamiania pojazdu i spróbuj
znaleźć przyczynę usterki.
Uwaga! Przed próbą rozruchu z zewnętrznego źródła
wyłącz wszystkie odbiorniki elektryczne, jak np.
oświetlenie.
•
Załącz przyrząd przyciskiem (3).
•
Przyrząd wydaje sygnał akustyczny. Dodatkowo
zapalają się czerwona dioda elektroluminescencyjna
zasilania (11) i dioda elektroluminescencyjna
ładunku akumulatora (13). Przyrząd jest gotowy do
pracy.
•
Wyjmij samochodowy kabel zasilający 12 VDC (10)
z kieszeni do przechowywania (1) i przyłącz go do
gniazda zapalniczki pojazdu.
•
Naciśnij przycisk rozruchu pojazdu (4). Przyrząd
wydaje sygnał akustyczny. Miga zielona dioda
elektroluminescencyjna rozruchu pojazdu (4),
informując, że akumulator pojazdu jest ładowany.
Wskazówka: Przy korzystaniu z gniazda zapalniczki
może zajść konieczność włączenia zapłonu, by podać
napięcie na to gniazdo.
•
Gdy po około 10 minutach zielona dioda
elektroluminescencyjna rozruchu pojazdu (4)
zaświeci się na stałe i rozlegnie sygnał akustyczny,
to znaczy że akumulator pojazdu uzyskał dodatkowy
ładunek elektryczny. Włącz zapłon i uruchom silnik.
Ładowanie przyrządu przy użyciu ładowarki sieciowej
(rys. A)
W czasie ładowania lampa elektroluminescencyjna musi
być wyłączona.
•
Wyłącz przyrząd przyciskiem (3). Przyrząd wydaje
sygnał akustyczny. Dodatkowo zapalają się
czerwona dioda elektroluminescencyjna zasilania
(11) i dioda elektroluminescencyjna ładunku
akumulatora (13).
•
Przyłącz ładowarkę sieciową (9) do gniazda do
ładowania 12 VDC (7) na górze przyrządu.
•
Włóż ładowarkę (9) w gniazdo sieciowe.
•
Naciśnij przycisk ładowania (5). Przyrząd
wydaje sygnał akustyczny. Zielona dioda
elektroluminescencyjna ładunku akumulatora (13)
miga, informując, że przyrząd jest ładowany.
Uwaga! Gdy kabel ładowarki nie jest przyłączony,
przyrząd wydaje ciągły sygnał akustyczny, a dioda
elektroluminescencyjna ładunku akumulatora (13) miga
na czerwono.
•
Naładuj przyrząd, aż dioda elektroluminescencyjna
ładunku akumulatora (13) zapali się na zielono.
•
Po zakończeniu ładowania wyjmij ładowarkę (9)
z gniazda sieciowego i przechowaj ją w odpowiednim
miejscu.
Ładowanie przyrządu przy użyciu samochodowego
kabla zasilającego 12 VDC (rys. rys. A i B)
Wskazówka: Przyrząd nie jest ładowany, gdy do gniazda
wtykowego 12 VDC (2) jest przyłączony jakiś odbiornik,
a także w trakcie rozruchu innego pojazdu.
•
Załącz przyrząd przyciskiem (3). Przyrząd wydaje
sygnał akustyczny. Dodatkowo zapalają się
czerwona dioda elektroluminescencyjna zasilania
(11) i dioda elektroluminescencyjna ładunku
akumulatora (13).
5
•
Gdy silnik nie zaskoczy w ciągu 5 do 6 sekund,
wyłącz zapłon, odczekaj chwilę i ponów próbę
rozruchu.
Wskazówka: Ładowarka do akumulatorów kwasowoołowiowych z funkcją rozruchu nie działa, gdy jest
ładowana lub do gniazda wtykowego 12 VDC (2) jest
przyłączony jakiś odbiornik.
•
Po użyciu wyłącz przyrząd przyciskiem (3). Możliwie
jak najszybciej naładuj przyrząd, by był gotowy do
kolejnego zastosowania
Uwaga! W czasie i bezpośrednio po zakończeniu
ładowania akumulatora pojazdu wtyk samochodowego
kabla zasilającego jest gorący.
Zamocuj żółty kapturek przez obrócenie go
w prawo.
Ochrona środowiska
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, pomyśl
o ochronie środowiska. Firma Black & Decker
chętnie przyjmuje wszystkie stare urządzenia
i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Zastosowanie jako przenośnego źródła zasilania
12 VDC (rys. A)
Do tego przenośnego źródła zasilania można przyłączać
urządzenia o napięciu 12 VDC wyposażone w odpowiedni
wtyk wytrzymujący prąd o natężeniu maks. 5 A.
Uwaga! Nie próbuj wykorzystywania lub ładowania
przyrządu, gdy do gniazda wtykowego 12 VDC (2) jest
przyłączone inne urządzenie.
•
Otwórz osłonę gniazda wtykowego 12 VDC (2).
•
Wtyk 12 VDC zasilanego przyrządu włóż w gniazdo
wtykowe 12 VDC (2) na górze przenośnego źródła
zasilania.
Uwaga! Prąd obciążenia nie może przekraczać 5 A.
Załącz zasilany przyrząd i normalnie z niego korzystaj.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje wszystkie stare
urządzenia i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska. By skorzystać z tej usługi, oddaj niepotrzebne
urządzenia do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Korzystanie z lampy elektroluminescencyjnej
(rys. A)
•
Naciśnij przycisk wyłącznika (6) lampy
elektroluminescencyjnej na górze przyrządu (8), by
włączyć oświetlenie.
•
By wyłączyć lampę elektroluminescencyjną (8),
ponownie naciśnij przycisk (6).
W czasie ładowania i przechowywania przyrządu lampa
elektroluminescencyjna musi być wyłączona.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Konserwacja
Ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych
z funkcją rozruchu firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia
przyrządu odłącz go od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj przyrząd wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Nie zanurzaj przyrządu w wodzie.
•
Wymiana bezpiecznika w samochodowym kablu
zasilającym
•
Zdejmij żółty kapturek przez obrócenie go w lewo.
•
Zdejmij pierścień gumowy, kołek centrujący
i sprężynę.
•
Wyjmij bezpiecznik.
•
Włóż nowy bezpiecznik tego samego rodzaju i
o takim samym natężeniu prądu (8 A).
•
Załóż kołek centrujący, sprężynę i pierścień
gumowy.
Rysunek ładowarki do akumulatorów kwasowoołowiowych z funkcją rozruchu w rozłożeniu na części,
zamieszczony na tylnej okładce tej instrukcji obsługi,
pokazuje, jak demontuje się akumulator.
•
•
•
•
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, gdyż może to
doprowadzić do wybuchu.
Akumulatory ołowiowe mogą być powtórnie
wykorzystywane. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci
z gospodarstw domowych. Gdy nie masz dostępu
do zakładu utylizacji odpadów, wyjmij akumulator
zgodnie z poniższym opisem i oddaj do punktu
zbiorczego w swoim najbliższym sąsiedztwie.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Akumulator jest ciężki.
Jeżeli to możliwe, rozładuj akumulator.
Włóż akumulator do odpowiedniego pojemnika, by nie
mogło dojść do zwarcia biegunów.
Oddaj akumulator do autoryzowanego warsztatu
serwisowego lub do punktu zbiorczego w swojej okolicy.
Zużyte akumulatory są następnie fachowo utylizowane
6
lub usuwane jako odpad zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Dane techniczne
Napięcie
Akumulator
Prąd wyjściowy
Masa
VDC
Typ
A
kg
Ładowarka do akumulatorów
Napięcie wejściowe
VAC
Przybliżony czas ładowania h
Masa
kg
BDV030
12 V
3 Ah, kwasowoołowiowy,
bezobsługowy
(3 szt.)
7
2
230
15
0,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje, że ładowarka BDV030
jest zgodna z następującymi normami i przepisami:
95/54/EG, 73/23/EWG, 89/336/EWG, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Black & Decker, Spennymoor,
County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
31.08.2006
7
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054890 - 05-02-2007
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising