D25313K | DeWalt D25313K ROTARY HAMMER instruction manual

D25313K
D25314K
Dansk
6
Deutsch
14
English
24
Español
33
Français
42
Italiano
51
Nederlands
60
Norsk
69
Português
77
Suomi
86
Svenska
94
Türkçe
102
Ελληνικά
110
Copyright DEWALT
2
3
8
6
5
4
2
7
D25314K
9
10
3
8
D25313K
1
6
4
2
1
5
9
10
A
3
5
3
4
6
11
B
C
9
8
D
4
10
E
5
7
12
7
F
5
DANSK
ROTERENDE BOREHAMMER
D25313K/D25314K
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere
for professionelle brugere.
Tekniske data
D25313K
Spænding
V 230
Motoreffekt
W 800
Omdrejningstal ubelastet min-1 0 - 1.150
Omdrejningstal belastet
Slagstyrke
slagboring
mejsling
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
Mejselpositioner
Maksimal borekapacitet
i bløde sten
D25314K
230
800
0 - 1.150
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
mm 13/30/26
13/30/26
51
51
mm 65
65
SDS-plus® SDS-plus®
Borepatron
Krave diameter
Vægt
mm 54
kg 2,95
54
3,1
EU-overensstemmelseserklæring
%
D25313K/D25314K
DEWALT erklærer, at disse el-værktøjer er
konstrueret i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, 86/188/EØF, 2000/14/EF,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes du kontakte
DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugsanvisningen.
Lydtrykniveau:
D25313K D25314K
LpA (lydtryk)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (måleusikkerhed)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (akustisk styrke)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (måleusikkerhed)
dB(A) 3,3
3,3
Værktøjspecifikationer
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V),
3,7 Ah, n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(slag i minuttet)
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne
håndbog:
@
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
!
Angiver risiko for elektrisk stød.
&
Brandfare.
6
Laboratorierapport
AA02Z026
Bemyndiget organ,
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
som udsteder certifikatet (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Vægtet geometrisk middelværdi af
accelerationsfrekvensen for tri-axiale målinger:
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
måleusikkerhed
m/s2 1,7
1,7
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
11/2006
Sikkerhedsanvisninger
b
c
d
Generelle sikkerhedsadvarsler for værktøjet
@
Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler
og instrukser. Hvis nedenstående
advarsler og instrukser ikke følges, er
der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
brug.
Det benyttede begreb "el-værktøj" i nedennævnte
advarsler refererer til netdrevet
(med tilslutningsledning) eller batteridrevet værktøj
(uden tilslutningsledning).
1 Sikkerhed i arbejdsområdet
a Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
ryddeligt.
Rodede eller uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
b Brug ikke el-værktøj i eksplosionstruede
omgivelser, f.eks. hvor der er brændbare
væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde
støv eller dampe.
c Sørg for, at børn og andre personer holder
sig på afstand, når el-værktøjet er i brug.
Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
2 El-sikkerhed
a El-værktøjsstik skal passe til kontakten.
Stikket må under ingen omstændigheder
ændres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-værktøj.
e
Uændrede stik, der passer til kontakterne,
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for
elektrisk stød.
El-værktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt.
Indtrængen af vand i el-værktøj øger risikoen
for elektrisk stød.
Undgå at ødelægge ledningen. Undgå at
bære, trække eller afbryde el-værktøjet ved
at rykke i ledningen. Beskyt ledningen mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse.
Beskadigede eller indviklede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
Hvis el-værktøj benyttes i det fri, skal der
benyttes en forlængerledning, som er
godkendt til udendørs brug.
Brug af en forlængerledning til udendørs brug
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
3 Personlig sikkerhed
a Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje
med, hvad man laver og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Man bør ikke bruge værktøjet,
hvis man er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medicin eller euforiserende stoffer.
Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller.
Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj,
beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af
maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
c Undgå utilsigtet igangsætning. Sørg for,
at el-værktøjets afbryder er på off, før det
sluttes til strømmen.
Hvis man bærer el-værktøj med fingeren på
afbryderen, eller hvis man slutter værktøjet til
strømmen, mens afbryderen er på on, er der
risiko for ulykker.
7
DANSK
d Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle,
inden el-værktøjet tændes.
Et værktøj eller en nøgle, der efterlades i en
roterende del i el-værktøjet, kan resultere
i personskader.
e Overvurder ikke dig selv. Sørg for, at du altid
har sikkert fodfæste og balance.
Det gør det nemmere at kontrollere el-værktøjet,
hvis der skulle opstå uventede situationer.
f Sørg for passende påklædning. Bær ikke
løsthængende tøj eller smykker. Hold hår, tøj
og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Bevægelige dele kan gribe fat i løstsiddende
tøj, smykker eller langt hår.
g Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette
tilsluttes og benyttes korrekt.
Brug af støvopsamling nedsætter risikoen for
personskader som følge af støv.
4 Brug og vedligeholdelse af el-værktøj
a Undgå at overbelaste el-værktøjet.
Brug altid det rette el-værktøj til opgaven.
Med det rigtige el-værktøj udføres arbejdet lettere
og sikrere inden for det angivne effektområde.
b Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen er
defekt.
El-værktøj, der ikke kan kontrolleres med
afbryderen, er farligt og skal repareres.
c Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
afmonter batteriet inden indstilling,
tilbehørsudskiftning eller opbevaring af
el-værktøjet.
Disse sikkerhedsforanstaltninger reducerer
risikoen for utilsigtet start af værktøjet.
d Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med el-værktøj, eller som ikke har
gennemlæst disse instrukser, benytte
værktøjet.
El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af
ukyndige personer.
e El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt.
Kontroller, om bevægelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brækket eller beskadiget, således at
el-værktøjets funktion påvirkes.
Få beskadigede dele repareret, inden
el-værktøjet tages i brug.
8
Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt
fast og er nemmere at føre.
g Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. i overensstemmelse med disse
instrukser, og sådan som det kræves for
denne specielle værktøjstype. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres.
I tilfælde af anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesområde, kan der opstå farlige
situationer.
5 Service
a Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele.
Dermed opretholdes el-værktøjets sikkerhed.
Yderligere sikkerhedsvejledninger til borehamre
● Brug høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
høretab.
● Brug hjælpegreb, som leveres sammen med
værktøjet. Mister du kontrollen over værktøjet,
kan det medføre kvæstelser.
● Bær helst støvmaske.
Mejsling
● Før værktøjet benyttes, sikres det, at mejslen er
sikkert på plads.
● Under kolde vejrforhold, eller når værktøjet ikke
har været i brug i længere tid, skal det køre
uden belastning i nogle minutter, før det bruges.
● Hold altid værktøjet fast med begge hænder, og
sørg for at indtage en sikker fodstilling. Sørg for
at sidehåndtaget altid er solidt monteret, når
værktøjet er i brug.
● Ved arbejde over jordhøjde skal man sikre sig,
at området nedenunder er frit.
● Kontrollér arbejdsområdet for elektriske ledninger
før arbejdet for at forhindre elektrisk stød.
● Rør ikke ved mejslen eller de dele, der er tæt
på mejslen umiddelbart efter arbejdet, da de
kan være ekstremt varme og kan give brandsår.
● Ret altid ledningen bagud, væk fra mejslen.
DANSK
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af
roterende hamre:
- Lemlæstelser forårsaget af berøring af
roterende eller varme dele af værktøjet.
Selvom man følger alle relevante
sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse
farer. Disse er:
- Høreskader.
- Risiko for at få fingrene i klemme under skift af
tilbehør.
- Helbredsrisiko ved indånding af støv, der udvikles
under arbejde med beton og/eller murværk.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdeindstilling
1 Kasse
1 Selvspændende borepatron (D25314K)
1 Brugervejledning
1 Tegning
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Your D25313K/D25314K borehammer er til
professional hammerboring og lettere spåntagning,
mejsling og nedrivning og med hårdtmetalskær til
kerneboring i beton, mursten og sten. Maskinen er
også egnet til rotationsboring i træ, metal, keramik
og plastic og til skruetrækning og gevindskæring.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Funktionsvælger
4 Sikkerhedslås
5 Værktøjsholder
6 Støvbeskyttelseskappe
7 Låsekrave (D25314K)
8 Dybdeindstilling
9 Sidehåndtag
10 Dybdestop bøjle
Sikkerhedskobling
Borehammeren er udstyret med en
sikkerhedskobling, som reducerer det maksimale
drejningsmoment, der overføres til brugeren
i tilfælde af, at et bor blokeres. Denne funktion
forhindrer også, at gearet og elmotoren går i stå.
Sikkerhedskoblingen er indstillet fra fabrikken og
kan ikke justeres.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til
spændingen på typeskiltet.
#
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 60745-1; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
@
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Valg af funktion (fig. B)
Værktøjet kan benyttes med følgende
funktionsmåder:
Almindelig boring: for boring i stål, træ
og plastik, skruetrækkerarbejde.
Slagboring: Til boring i beton og
murværk.
Kun slag: Til lettere mejslings-,
stemnings- og nedrivningsarbejder.
9
DANSK
Med denne funktion kan værktøjet også
bruges som greb til frigørelse af et
fastsiddende bor.
Montering af sidehåndtaget (fig. D)
Sidehåndtaget (10) kan monteres, så det passer
både til højre- og venstrehåndede brugere.
Bitboring: Ikke-virkende indstilling, som
kun benyttes til at indstille et fladt
mejsel i den ønskede position.
@
● Vælg den ønskede funktion ved at trykke på
sikkerhedslåsen (4) og dreje funktionsvælgeren
(3), så den peger på symbolet for funktionen.
● Løsn sikkerhedslåsen, og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst på plads.
@
Vælg ikke indstilling mens værktøjet
kører.
Indeksering af mejselpositionen
Mejslen kan indekseres og låses i 51 forskellige
positioner.
● Drej funktionsvælgeren (3), til den peger på
positionen "bitboring".
● Drej mejslen i den ønskede position.
● Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"kun slag".
● Drej mejslen, indtil den låser på plads.
Indsætning og udtagning af SDS-plus®-tilbehør
(fig. C)
Værktøjet bruger SDS-plus® tilbehør (se det
indsatte tværsnit af et SDS-plus® bitskaft på fig. C).
Vi anbefaler, at der kun bruges professionelt tilbehør.
● Rengør og påfør værktøjets skaft.
● Sæt skaftet ind i værktøjsholderen (5).
● Skub værktøjet ned og drej det lidt, indtil det
passer ind i rillerne.
● Træk i værktøjet for at sikre, at det er fastlåst.
Hammerfunktionen kræver, at værktøjet skal
kunne bevæge sig flere centimeter aksialt, når
det er monteret i patronen.
● Værktøjet fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (11) tilbage og trække værktøjet ud
af patronen.
@
10
Bær altid velegnede handsker, når du
skifter tilbehør. De udækkede metaldele
på værktøjet kan blive meget varme
under brugen.
Brug ikke værktøjet uden at have
installeret sidehåndtaget korrekt.
● Løsn sidehåndtaget.
● For højrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til venstre.
● For venstrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til højre.
● Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
spænd det fast.
Instilling af boredybden (fig. E)
● Isæt det ønskede bor, som beskrevet foroven.
● Tryk på dybdestopbøjlen (10), og hold den
nedtrykket.
● Sæt stangen til dybdejustering (8) gennem
hullet i dybdestop bøjlen.
● Juster boredybden som vist.
● Løsn dybdestopbøjlen.
Omskifter for højre/venstregang (fig. A)
● Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til
venstre for fremadrotation (mod højre).
Se pilene på værktøjet.
● Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til
højre for tilbagerotation (mod venstre).
@
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
D25313K - Montering af patronadapteren og
patronen
● Skru patronen på gevindenden af
patronadapteren.
● Indsæt den sammensatte patron og adapter
i værktøjet, som om det var en standard
SDS-plus® bit.
● Fjern patronen på samme måde som ved
fjernelse af en standard SDS-plus® bit.
@
Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
DANSK
D25314K - Udskiftning af værktøjsholderen
med patronen (fig. F)
● Drej låsekraven (7) til ulåst position, og træk
værktøjsholderen (5) af.
● Skub patronen (12) ned på spindelen, og drej
låsekraven til låseposition.
● Udskift patronen med værktøjsholderen ved at
fjerne patronen samme vej, som
værktøjsholderen blev fjernet. Anbring derefter
værktøjsholderen på samme måde,
som patronen blev placeret.
@
Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
Udskiftning af støvbeskyttelseskappen (fig. C)
Støvafskærmningen (6) forhindrer, at der kommer
støv ind i mekanismen. Udskift omgående en slidt
beskyttelseskappe.
● Træk værktøjsholderens låsekrave (11) tilbage
og træk støvbeskyttelseskappen (6) af.
● Monter den nye støvbeskyttelseskappe.
● Frigør værktøjsholderens låsekrave.
Brugervejledning
@
● Overhold altid sikkerhedsinstruktionern
e og gældende foreskrifter.
● Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
● Anvend kun et let tryk på værktøjet
(ca. 5 kg). Stort tryk øger ikke
borehastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt. også
levetiden.
● Bor eller skru ikke for dybt for at undgå
skade på støvbeskyttelseskappen.
● Hold altid godt fast i værktøjet med
begge hænder og sikre en sikker afstand.
Sørg for at sidehåndtaget altid er solidt
monteret, når værktøjet er i brug.
Starte og stoppe (fig. A)
● Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
● Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2)
i midterposition.
Slagboring (fig. A)
Boring med en massiv bit
● Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"slagboring".
● Indsæt en passende borebit. Det bedste
resultat opnås ved brug af bor af høj kvalitet
med hårdmetalspids.
● Indstil sidehåndtaget (9).
● Indstil boredybden ved behov.
● Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
● Sæt borebitten på det markerede sted, og tænd
for værktøjet.
● Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Boring med kernebor
● Indstil funktionsvælgeren (3) på "slagboring".
● Indstil sidehåndtaget (9).
● Sæt det pågældende kernebor i maskinen.
● Monter forboret på kerneboret.
● Placer forboret på det markerede sted og tryk
på afbryderen (1). Bor indtil kernen trænger
ca. 1 cm ind i betonen.
● Stop boringen og fjern forboret. Sæt kerneboret
tilbage i hullet og fortsæt boringen.
● Hvis der bores igennem en struktur, der er tykkere
end kerneborets længde, fjernes den runde
betoncylinder eller kernen i boret med jævne
mellemrum. For at undgå uønsket nedbrydning
af beton rundt om hullet, kan man først bore et
hul med forborets diameter helt igennem
strukturen. Bor derefter kernehullet halvvejs fra
begge sider.
● Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Boring (fig. A)
● Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"almindelig boring".
● Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Montér patronadapteren/patronsamlingen
(D25313K).
11
DANSK
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(D25314K).
● Følg anvisningerne for slagboring.
@
Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
Skruetrækning (fig. A)
● Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"almindelig boring".
● Vælg rotationens retning.
● Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Monter den specielle SDS-plus®
skruetrækkeradapter til brug med
sekskantede skruetrækkerklinger (D25313K).
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(D25314K).
● Indsæt den ønskede skruetrækkerbit.
Ved skruning af kærvskruer skal der altid
anvendes klinger med kærvsøger.
● Tryk forsigtigt på den variable hastighedsafbryder
(1) for at undgå skade på skruehovedet.
Ved tilbagerotation (mod venstre) reduceres
værktøjets hastighed automatisk for let
udtagning af skrue.
● Når skruen er i plan med arbejdsemnet, slip da
den variable hastighedsafbryder for at undgå at
skruehovedet trænger ind i arbejdsemnet.
Mejsling (fig. A)
● Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"kun slag".
● Sæt den pågældende mejsel i patronen og drej
den med hånden for at låse den i en af
de 51 positioner.
● Indstil sidehåndtaget (9).
● Tænd for værktøjet, og begynd arbejdet.
● Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
&
12
● Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
● Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Ekstraudstyr
Der findes forskellige typer af SDS-plus® borebits
og mejsler som ekstraudstyr.
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet
behandles korrekt og rengøres jævnligt.
● Denne maskine kan ikke vedligeholdes af
brugeren. Bring værktøjet til et autoriseret
DEWALT værksted efter ca. 40 timers brug.
Hvis der skulle opstå problemer før dette
tidspunkt, bedes du kontakte en autoriseret
DEWALT reparatør.
● Værktøjet afbryder automatisk, når kulbørsterne
er slidte.
A
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS-plus® beslaget.
S
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
@
Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til rengøring af ikkemetalliske dele af værktøjet.
Sådanne kemikalier kan svække det
plasticmateriale, der er anvendt på
disse dele. Brug en blød klud fugtet
med vand og mild sæbe.
DANSK
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
z
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på
den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DeWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt
katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
GARANTI
● 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI ●
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
● 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE ●
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
● ET ÅRS FULD GARANTI ●
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for de
første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller
også udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
● At apparatet ikke er anvendt forkert.
● At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
● At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALTautoriserede serviceværksted, se aktuelt
katalog for videre information eller kontakt
DEWALT. Alternativt kan De også finde en liste
over DEWALT-autoriserede serviceværksteder
og detaljer om vor eftersalgs-service på
Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
13
DEUTSCH
BOHRHAMMER
D25313K/D25314K
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner
aller professionellen Anwender.
Technische Daten
D25313K
Spannung
D25314K
(Volt) 230
230
Leistungsaufnahme
(Watt) 800
800
Leerlaufdrehzahl
(min-1) 0 - 1.150
0 - 1.150
Lastdrehzahl
(min-1) 0 - 830
0 - 830
(J) 0 - 3,1
(J) 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Schlagenergie
Schlagbohren
Meißeln
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Meißelpositionen
Max. Bohrleistung
in Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
(mm) 13/30/26
51
(mm) 65
(kg) 2,95
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
%
D25313K/D25314K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese
Elektrowerkzeuge konstruiert wurden gemäß:
98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG,
2000/14/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-6,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Höhe des Schalldrucks:
13/30/26
51
65
SDS-plus® SDS-plus®
(mm) 54
&
54
D25313K D25314K
LpA (Schalldruck)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (Meßungenauigkeit)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (Schalleistung)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (Meßungenauigkeit)
dB(A) 3,3
3,3
3,1
Werkzeugspezifikationen
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
@
!
14
Achtung: Verletzungsgefahr,
Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges
infolge der Nichtbeachtung der
Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(Schläge pro Minute)
Laborbericht
AA02Z026
Bemächtigte Instanz,
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
die das Zertifikat übergibt (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Gewichteter quadratischer Mittelwert der
Beschleunigung (RMS) für Dreiachsenmessungen:
D25313K D25314K
ah,HD
m/s
Meßungenauigkeit
m/s2 1,7
2
18,1
18,1
1,7
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
b
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
11/2006
Sicherheitshinweise
Allgemeine Warnhinweise zur Sicherheit von
Elektrowerkzeugen
@
Achtung! Lesen Sie sämtliche Sicherheitswarnhinweise und sonstigen
Anweisungen. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Warnhinweise
und sonstigen Anweisungen kann einen
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Warnhinweise und sonstigen
Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf.
Der nachfolgend verwendete Begriff "Gerät" bezieht
sich auf netzbetriebene Geräte (mit Netzkabel) und
auf akkubetriebene Geräte (ohne Netzkabel).
1 Arbeitsbereich-Sicherheit
a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet.
Unordnung und dunkle Arbeitsbereiche fordern
Unfälle geradezu heraus.
b Arbeiten Sie mit Geräten nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dämpfe entzünden können.
c Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des Gerätes fern.
Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle verlieren.
c
d
e
Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten.
Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen von Rohren, Heizungen, Herden
und Kühlschränken.
Es besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen
Schlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
Halten Sie Geräte von Regen und Nässe fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Gerät erhöht
das Risiko eines elektrischen Schlages.
Mißbrauchen Sie nicht das Kabel.
Verwenden Sie das Kabel niemals zum
Tragen, Ziehen oder Trennen des Gerätes
vom Netz. Halten Sie das Kabel fern von
Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Teilen.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie mit einem Gerät im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die auch für den
Außenbereich zugelassen sind.
Die Verwendung eines für den Außenbereich
geeigneten Verlängerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.
3 Sicherheit von Personen
a Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie vernünftig mit
einem Gerät um. Benutzen Sie das Gerät
nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluß von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Geräten kann zu ernsthaften Verletzungen
führen.
b Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz.
Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des
Gerätes, verringert das Risiko von Verletzungen.
2 Elektrische Sicherheit
a Der Anschlußstecker des Gerätes muß in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verändert werden.
15
DEUTSCH
c Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, daß sich
der Schalter in der Aus-Stellung befindet,
bevor das Gerät mit dem Netz verbunden wird.
Durch das Tragen des Gerätes mit dem Finger
am Schalter oder durch das Verbinden
eingeschalteter Geräte werden Unfälle provoziert.
d Entfernen Sie Einstell- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.
Ein Schlüssel, der sich in einem sich drehenden
Teil befindet, kann zu Verletzungen führen.
e Nicht zu weit nach vorne strecken! Achten
Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten
Situationen besser unter Kontrolle halten.
f Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare
können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden.
g Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen
vorhanden sind, vergewissern Sie sich,
daß diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden.
Die Verwendung von Staubfangeinrichtungen
kann die mit Staub verbundenen Gefahren
verringern.
4 Gebrauch und Pflege von Geräten
a Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden
Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Gerät.
Mit dem passenden Gerät arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
b Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter
defekt ist.
Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten läßt, ist gefährlich und muß
repariert werden.
c Trennen Sie den Stecker von der
Stromquelle und/oder das Akkupaket vom
Elektrowerkzeug, bevor Einstellungen
vorgenommen, Zubehör gewechselt oder
Elektrowerkzeuge verstaut werden.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verhindern den
unbeabsichtigten Start des Gerätes.
16
d Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Geräte nicht von Personen benutzen,
die damit nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben.
Geräte sind gefährlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
e Halten Sie Geräte in einem einwandfreien
Zustand. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile gebrochen oder so beschädigt
sind, daß die Funktion des Geräts
beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte
Geräte vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Geräten.
f Halten Sie Schneidgeräte scharf und sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidgeräte mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu führen.
g Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör
sowie Werkzeug-Bits, usw. entsprechend
diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen sowie die
durchzuführende Arbeit.
Der Gebrauch von Geräten für andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5 Service
a Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren.
Damit wird gewährleistet, daß die Sicherheit
des Geräts erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Bohrhämmer
● Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
● Verwenden Sie die im Lieferumfang des
Werkzeugs enthaltenen Zusatzhandgriffe.
Ein Kontrollverlust kann Personenverletzungen
verursachen.
● Das Tragen einer Staubmaske ist ratsam.
DEUTSCH
Meißelarbeiten
● Stellen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs
sicher, daß der Meißel in seiner Lage gesichert
ist.
● Bei kalten Witterungsbedingungen oder falls das
Werkzeug eine längere Zeit nicht verwendet
wurde, lassen Sie das Werkzeug vor der
Verwendung einige Minuten unbelastet laufen.
● Halten Sie das Werkzeug immer mit beiden
Händen fest, und nehmen Sie eine sichere
Haltung ein. Vergewissern Sie sich immer,
daß der Seitenhandgriff richtig montiert ist.
● Bei Arbeiten über dem Bodenniveau stellen Sie
sicher, daß der Bereich darunter frei ist.
● Um einen Stromschlag zu vermeiden,
überprüfen Sie vor der Arbeit den
Arbeitsbereich auf stromführende Leitungen.
● Berühren Sie nicht unmittelbar nach der Arbeit
den Meißel oder Teile in der Nähe des Meißels,
da diese äußerst heiß sein können und
Hautverbrennungen verursachen können.
● Führen Sie die Anschlußleitung immer nach
hinten - weg vom Meißel.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb von
Bohrhämmern nicht vermeiden:
- Verletzungen, die durch das Berühren der sich
drehenden Teile oder heißer Werkzeugteile
verursacht werden.
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Einhaltung der relevanten
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es handelt
sich hierbei um:
- Gehörschäden.
- Quetschen der Finger beim Zubehörwechsel.
- Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen
von Staub verursacht werden, wenn in Beton
und/oder Mauerwerk gearbeitet wird.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer
1 Schnellspannbohrfutter (D25314K)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
● Vergewissern Sie sich, daß das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim
Transport nicht beschädigt wurden.
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr D25313K/D25314K Bohrhammer wurde für
gewerbliche Schlagbohrarbeiten, leichtes Meißeln,
Abrißarbeiten und Kernbohrungen mit Karbidspitze
in Beton, Mauerwerk und Stein konstruiert.
Die Maschine ist auch für Bohrarbeiten in Holz,
Metall, Keramik und Kunststoff sowie für Schraubund Gewindeschneidearbeiten geeignet.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
3 Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren
4 Sicherheitssperre
5 Werkzeugaufnahme
6 Staubkappe
7 Spannring (D25314K)
8 Bohrtiefenanschlag
9 Zusatzhandgriff
10 Tiefenanschlagaufnahme
Sicherheitskupplung
Der Bohrhammer ist mit einer Sicherheitskupplung
ausgerüstet. Sie begrenzt das maximale
Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten
blockieren. Dadurch werden auch Getriebe und
Motor vor Überlastung geschützt. Die
Sicherheitskupplung wurde werkseitig eingestellt
und kann nicht justiert werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung
entspricht.
#
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 60745-1 zweifach isoliert;
ein Erdleiter ist aus diesem Grunde
überflüssig.
17
DEUTSCH
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
@
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Wählen der Betriebsart (Abb. B)
Dieses Gerät läßt sich in folgenden Betriebsarten
benutzen:
Rotationsbohren: zum Bohren in Stahl,
Holz und Kunststoff und zum Schrauben.
Schlagbohren: zum Bohren in Beton
und Stein.
Nur Hämmern: für Meißel- und
Abbrucharbeiten.
In dieser Betriebsart läßt sich das
Werkzeug auch als Hebel zum Entfernen
eines blockierten Bohrers verwenden.
Bit-Rotation: diese Position wird nur
verwendet, um einen flachen Meißel in
die richtige Stellung zu drehen.
18
● Zur Wahl der Betriebsart halten Sie die
Sicherheitssperre (4) gedrückt und drehen den
Betriebsart-Wahlschalter (3) auf das Symbol
der gewünschten Betriebsart.
● Lassen Sie die Sicherheitssperre los und
kontrollieren Sie, ob der BetriebsartWahlschalter eingerastet ist.
@
Schalten Sie die Betriebsart nicht um,
während das Werkzeug läuft.
Indexierung der Meißelposition
Der Meißel kann in 51 verschiedenen Positionen
indexiert und arretiert werden.
● Drehen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3)
auf "Bit Rotation".
● Drehen Sie den Meißel in die gewünschte
Stellung.
● Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"nur Hämmern".
● Drehen Sie den Meißel, bis er in seiner Position
einrastet.
Einsetzen und Entfernen von SDS-plus®Werkzeugen (Abb. C)
Dieses Werkzeug verwendet SDS-plus®Werkzeuge. Die Zeichnung in Abb. C zeigt einen
Querschnitt eines SDS-plus®-Werkzeugschaftes.
Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung
von professionellem Zubehör.
● Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten
Sie ihn ein.
● Stecken Sie den Werkzeugschaft in die
Werkzeugaufnahme (5).
● Drücken Sie das Werkzeug bis zum Anschlag
hinein und drehen Sie es, bis es einrastet.
● Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale
Bewegung des in der Werkzeugaufnahme
arretierten Werkzeuges beträgt einige Zentimeter.
● Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (11) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
@
Tragen Sie beim Wechsel von Zubehör
stets Handschuhe. Die freiliegenden
Metallteile des Werkzeugs und Zubehörs
können beim Betrieb äußerst heiß werden.
DEUTSCH
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. D)
Der Zusatzhandgriff (10) kann für Links- und
Rechtshänder montiert werden.
@
Verwenden Sie das Werkzeug niemals
ohne ordnungsgemäß montierten
Zusatzhandgriff.
● Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie den
Griffteil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
● Für Rechtshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff links).
● Für Linkshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff rechts).
● Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die
gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. E)
● Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
● Drücken Sie die Klemme (10) für den
Tiefenanschlag und halten Sie sie gedrückt.
● Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (8) in die
Tiefenanschlagaufnahme.
● Justieren Sie die Bohrtiefe (siehe Abbildung).
● Lassen Sie die Klemme für den Tiefenanschlag
los.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. A)
● Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) für Rechtslauf nach links. Siehe Pfeile auf
dem Werkzeug.
● Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) für Linkslauf nach rechts.
@
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
D25313K - Montage des Spannfutter-Adapters
und des Spannfutters
● Schrauben Sie das Spannfutter auf das
Gewindeende des Spannfutter-Adapters.
● Führen Sie das verbundene Spannfutter und
den Adapter so in das Werkzeug ein, als ob es
ein standardmäßiges SDS-plus®-Bit wäre.
● Um das Spannfutter zu entfernen, gehen Sie
wie bei einem standardmäßigen SDS-plus®-Bit
vor.
@
Verwenden Sie zum Schlagbohren nie
handelsübliche Bohrfutter.
D25314K - Erneuerung des Werkzeughalters
mit Spannfutter (Abb. F)
● Drehen Sie den Spannring (7) in die
Entriegelungsstellung und ziehen Sie den
Werkzeughalter (5) ab.
● Schieben Sie das Spannfutter (12) auf die
Spindel und drehen Sie den Spannring in die
verriegelte Stellung.
● Um das Spannfutter mit Werkzeughalter
auszutauschen, entfernen Sie zunächst das
Spannfutter auf die Weise, wie Sie auch den
Werkzeughalter entfernt haben. Plazieren Sie
anschließend den Werkzeughalter so, wie auch
das Spannfutter plaziert wurde.
@
Verwenden Sie zum Schlagbohren nie
handelsübliche Bohrfutter.
Auswechseln der Staubkappe (Abb. C)
Die Staubkappe (6) verhindert, daß Staub in die
Mechanik gelangt. Eine abgenutzte Staubkappe ist
unverzüglich auszuwechseln.
● Ziehen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme (11) nach vorne und
nehmen Sie die Staubkappe (6) vom Werkzeug.
● Bringen Sie eine neue Staubkappe an.
● Lassen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme los.
Gebrauchsanweisung
@
● Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
● Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
● Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht (ca. 5 kg) an.
19
DEUTSCH
Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung und
verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
● Bohren oder schrauben Sie nicht zu
tief, um Beschädigung des
Staubdeckels zu vermeiden.
● Halten Sie das Werkzeug immer mit
beiden Händen fest, und nehmen Sie
eine sichere Haltung ein. Vergewissern
Sie sich immer, daß der Seitenhandgriff
richtig montiert ist.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
● Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter
gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
● Um das Werkzeug in der Aus-Stellung zu
arretieren, schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelstellung.
Schlagbohren (Abb. A)
Bohren mit einem Massiv-Bit
● Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Schlagbohren".
● Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie
Qualitätsbohrer mit Hartmetallschneide.
● Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
● Stellen Sie erforderlichenfalls die Bohrtiefe ein.
● Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
● Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung
und schalten Sie das Werkzeug ein.
● Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Bohren mit einer Bohrkrone
● Stellen Sie den Betriebsart-Wahlhebel (3) auf
"Hammerbohren".
20
● Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
● Setzen Sie die richtige Bohrkrone ein.
● Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone
ein.
● Setzen Sie den Zentrierbohrer an der markierten
Stelle auf und betätigen Sie den Schalter (1).
Bohren Sie, bis die Bohrkrone sich ca. 1 mm
tief im Beton befindet.
● Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Zentrierbohrer. Setzen Sie die
Bohrkrone wieder in das Loch ein und fahren
Sie mit der Arbeit fort.
● Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der
Bohrkrone überschreitet, müssen Sie den
Betonzylinder, der im Bohrkroneninneren
entsteht, regelmäßig herausbrechen. Damit es
nicht zu Beschädigungen um das Loch herum
kommt, ist das Loch zunächst vorzubohren.
Bohren Sie zunächst ein durchgehendes Loch
mit dem gleichen Durchmesser wie der des
Zentrierbohrers. Setzen Sie anschließend die
Bohrkrone ein und bohren Sie das Loch von
beiden Seiten aus bis zur Hälfte.
● Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Bohren (Abb. A)
● Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Rotationsbohren".
● Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
- Bringen Sie den Spannfutter-Adapter/das
Spannfutter an (D25313K).
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (D25314K).
● Gehen Sie anschließend wie unter
Schlagbohren beschrieben vor.
@
Verwenden Sie zum Schlagbohren nie
handelsübliche Bohrfutter.
Schrauben (Abb. A)
● Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Rotationsbohren".
● Wählen Sie die Laufrichtung.
DEUTSCH
● Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
- Setzen Sie den speziellen SDS-plus®Schraubadapter für SechskantSchraubwerkzeuge ein (D25313K).
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (D25314K).
● Setzen Sie das entsprechende
Schraubendreher-Bit ein. Für das Verarbeiten
von Schlitzschrauben sollten immer
Einsatzwerkzeuge mit Führungshülse
verwendet werden.
● Drücken Sie den Drehzahl-Regelschalter (1)
langsam ein, um Schäden am Schraubenkopf
zu vermeiden. Im Linkslauf wird die Drehzahl zum
leichten Ausschrauben automatisch begrenzt.
● Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig
ist, lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter los,
damit der Schraubenkopf nicht in das
Werkstück eindringt.
Meißeln (Abb. A)
● Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"nur Hämmern".
● Setzen Sie den richtigen Meißel ein und lassen
Sie ihn in einer der 51 Positionen einrasten.
● Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
● Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen
Sie mit der Arbeit.
● Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
&
● Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
● Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend
gekennzeichneten leicht entzündlichen
Flüssigkeiten verwendet werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
● Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 40 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem
Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an eine DEWALTKundendienstwerkstatt.
● Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind.
A
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Der SDS-plus®-Anschluß von Werkzeugen und
Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
S
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
@
Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien zur
Reinigung der nichtmetallischen Teile
des Werkzeugs. Diese Chemikalien
können die in diesen Teilen verwendeten
Kunststoffe schwächen. Verwenden Sie
nur einen mit Wasser und milder
Seifenlösung befeuchteten Lappen.
Lieferbares Zubehör
Wahlweise sind verschiedene SDS-plus®-BohrerBits und Meißel erhältlich.
21
DEUTSCH
Umweltschutz
Z
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
z
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden.
Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALTProdukte gern zurück und sorgt für eine
umweltfreundliche Entsorgung und
Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu nutzen,
bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
22
DEUTSCH
GARANTIE
● 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE ●
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von
30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und
erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld zurück
Garantie gilt nicht auf Zubehör.
● 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION ●
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber
demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät
gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl
diese in gewissem Umfange weitergehenden
Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem
Verkäufer gegenüber geltend machen.
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
● 1 JAHR GARANTIE ●
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit
dem Kaufdatum, das durch den OriginalKaufbeleg nachgewiesen werden muß.
In dieser Zeit garantieren wir:
● Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
● Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
● Kostenlosen und fachmännischen
Reparaturservice
● Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen
ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die
DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere
Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
23
ENGLISH
HEAVY DUTY ROTARY HAMMER DRILL
D25313K/D25314K
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
D25313K
Voltage
V 230
(U.K. & Ireland only)
V 230/115
Power input
W 800
D25314K
230
800
No-load speed
min-1 0 - 1,150
0 - 1,150
Load speed
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3.1
J 0 - 3.4
0 - 3.1
0 - 3.4
Impact energy
hammer drilling
chiselling
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
Chisel positions
mm 13/30/26
51
Core drilling capacity
in soft brick
mm 65
Collar diameter
Weight
mm 54
kg 2.95
51
54
3.1
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools 13 Amperes, in plugs
U.K. & Ireland
115 V tools 16 Amperes, mains
The following symbols are used throughout this
manual:
24
%
D25313K/D25314K
DEWALT declares that these power tools have
been designed in compliance with: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, 2000/14/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at
the address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure:
D25313K D25314K
LpA (sound pressure)
dB(A) 85.4
85.4
KpA (measurement uncertainty)
dB(A) 3.3
3.3
LWA (acoustic power)
dB(A) 99.4
99.4
KWA (measurement uncertainty)
dB(A) 3.3
3.3
Tool specifications 2.9 - 3.1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3.7 Ah,
n0 = 0 - 1,150/min, BPM = 4,300 (beats per minute)
Europe
!
EC-Declaration of conformity
65
Fuses:
@
Fire hazard.
13/30/26
SDS-plus® SDS-plus®
Tool holder
&
Denotes risk of personal injury, loss of
life or damage to the tool in case of
non-observance of the instructions in
this manual.
Denotes risk of electric shock.
Laboratory report
AA02Z026
Notified body,
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH (TRPS)
delivering
Am Grauen Stein 1
the certificate
D-51105 Köln, Germany
Weighted RMS acceleration value for tri-axialmeasurements:
D25313K D25314K
ah,HD
measurement uncertainty
m/s2 18.1
m/s2 1.7
18.1
1.7
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
11/2006
Safety instructions
General power tool safety warnings
@
Warning! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions listed
below may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term "power tool" in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded) power
tool or battery operated (cordless) power tool.
1 Work area safety
a Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.
c Keep children and bystanders away while
operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2 Electrical safety
a Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not
use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.
b Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.
d Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.
e When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
3 Personal safety
a Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
b Use safety equipment. Always wear eye
protection.
Safety equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c Avoid accidental starting. Ensure the switch
is in the off position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the
switch or plugging in power tools that have the
switch on invites accidents.
d Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
25
ENGLISH
f
Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.
g If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
4 Power tool use and care
a Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.
c Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may
affect the power tools operation. If damaged,
have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g Use the power tool, accessories and tool bits
etc., in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed.
26
Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous
situation.
5 Service
a Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts.
This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.
Additional safety instructions for rotary hammers
● Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
● Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
● Preferably wear a dust mask.
Chipping and chiselling
● Ensure the chisel is secured in place before
operating the tool.
● In cold-weather conditions or when the tool has
not been used for a longer period of time,
let the tool run with no load for several minutes
before use.
● Always hold the tool firmly with both hands and
ensure a secure stance. Always operate the
tool with the side handle properly mounted.
● When working above ground level ensure the
area below is clear.
● To prevent electric shock, check the working
area for live wires before operation.
● Do not touch the chisel or the parts close to the
chisel immediately after operation, as they may
be extremely hot and cause burns to the skin.
● Always direct the power cable to the rear, away
from the chisel.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
- Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
ENGLISH
- Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
- Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Package contents
The package contains:
1 Heavy duty rotary hammer drill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Kitbox
1 Keyless chuck (D25314K)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
● Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
● Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your D25313K/D25314K rotary hammer has been
designed for professional hammer drilling and light
chipping, chiselling and demolition applications and
for carbide tipped core drilling in concrete, brick
and stone. The machine is also suitable for rotary
drilling in wood, metal, ceramic and plastic and for
screw driving and thread cutting.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Mode selector
4 Safety lock
5 Tool holder
6 Dust cover
7 Locking collar (D25314K)
8 Depth adjustment rod
9 Side handle
10 Depth stop clamp
Torque limiting clutch
All rotary hammer drills are equipped with a torque
limiting clutch that reduces the maximum torque
reaction transmitted to the operator in case of
jamming of a drill bit. This feature also prevents the
gearing and electric motor from stalling.
The torque limiting clutch has been factory-set and
cannot be adjusted.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
#
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745-1; therefore
no earth wire is required.
@
115 V units have to be operated via a
failsafe isolating transformer with an
earth screen between the primary and
secondary winding.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
● Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
● Disconnect the plug from the supply.
● Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
● Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
● The cable wire colours, or a letter, will be
marked at the connection points of most good
quality plugs. Attach the wires to their
respective points in the plug (see below). Brown
is for Live (L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4).
● Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
!
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
27
ENGLISH
For 115 V units with a power rating exceeding
1500 W, we recommend to fit a plug to BS4343
standard.
Hammering only: for light chipping,
chiselling and demolition applications.
In this mode the tool can also be used
as a lever to free a jammed drill bit.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
Cable rating (Amperes)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5
15 25 30
45
60
Amperes Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
10
6
6
6
6
15
15
6
6 10 15
20
20
10
10 15 20
20
25
15
15 20 25
25
20
20 25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
15
10
10 10 10
15
15
15
15 15 15
20
20
20
20 20 20
25
-
Voltage
115
230
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
-
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
Assembly and adjustment
@
Prior to assembly and adjustment
always unplug the tool.
Selecting the operating mode (fig. B)
The tool can be used in the following operating
modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling operations.
28
Bit rotation: non-working position used
only to rotate a flat chisel into the
desired position.
● To select the operating mode, press the safety
lock (4) and rotate the mode selector switch (3)
until it points to the symbol of the required mode.
● Release the safety lock and check that the
mode selector switch is locked in place.
@
Do not select the operating mode when
the tool is running.
Indexing the chisel position
The chisel can be indexed and locked into
51 different positions.
● Rotate the mode selector switch (3) until it
points to the "bit rotation" position.
● Rotate the chisel in the desired position.
● Set the mode selector switch (3) to the
"hammering only" position.
● Twist the chisel until it locks in position.
Inserting and removing SDS-plus® accessories
(fig. C)
This tool uses SDS-plus® accessories (refer to the
inset in fig. C for a cross-section of an SDS-plus®
bit shank).
We recommend to use professional accessories only.
● Clean and grease the bit shank.
● Insert the bit shank into the tool holder (5).
● Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
● Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
● To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (11) and pull out the bit.
@
Always wear gloves when you change
accessories. The exposed metal parts
on the tool and accessory may become
extremly hot during operation.
ENGLISH
Fitting the side handle (fig. D)
The side handle (10) can be fitted to suit both
RH- and LH-users.
@
Do not use the tool without the side
handle properly assembled.
● Loosen the side handle.
● For RH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the left.
● For LH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
right.
● Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Setting the drilling depth (fig. E)
● Insert the required drill bit as described above.
● Press the depth stop clamp (10) and keep it
depressed.
● Fit the depth adjustment rod (8) through the
hole in the depth stop clamp.
● Adjust the drilling depth as shown.
● Release the depth stop clamp.
Forward/reverse slider (fig. A)
● Push the forward/reverse slider (2) to the
LH-side for forward (RH) rotation. See arrows
on tool.
● Push the forward/reverse slider (2) to the
RH-side for reverse (LH) rotation.
@
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing
the direction of rotation.
D25313K - Fitting the chuck adapter & chuck
● Screw the chuck onto the threaded end of the
chuck adapter.
● Insert the connected chuck and adapter in the
tool as though it were a standard SDS-plus® bit.
● To remove the chuck, proceed as for removing
a standard SDS-plus® bit.
@
Never use standard chucks in the
hammer drilling mode.
D25314K - Replacing the tool holder with the
chuck (fig. F)
● Turn the locking collar (7) into the unlocking
position and pull the tool holder (5) off.
● Push the chuck (12) onto the spindle and turn
the locking collar into the locking position.
● To replace the chuck with the tool holder, first
remove the chuck the same way as the tool
holder was removed. Then place the tool holder
the same way as the chuck was placed.
@
Never use standard chucks in the
hammer drilling mode.
Replacing the dust cover (fig. C)
The dust cover (6) prevents dust ingress into the
mechanism. Replace a worn dust cover immediately.
● Pull back the tool holder locking sleeve (11) and
pull the dust cover (6) off.
● Fit the new dust cover.
● Release the tool holder locking sleeve.
Instructions for use
@
● Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
● Be aware of the location of pipework
and wiring.
● Apply only a gentle pressure to the tool
(approx. 5 kg). Excessive force does
not speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
● Do not drill or drive too deep to prevent
damage to the dust cover.
● Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance.
Always operate the tool with the side
handle properly mounted.
Switching on and off (fig. A)
● To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
● To stop the tool, release the switch.
● To lock the tool in off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
29
ENGLISH
Hammer drilling (fig. A)
Drilling with a solid bit
● Set the mode selector switch (3) to the
"hammer drilling" position.
● Insert the appropriate drill bit. For best results
use high quality carbide-tipped bits.
● Adjust the side handle (9) as required.
● If necessary, set the drilling depth.
● Mark the spot where the hole is to be drilled.
● Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
● Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Drilling with a core bit
● Set the mode selector (3) to the "hammer
drilling" position.
● Adjust the side handle (9) as required.
● Insert the appropriate core bit.
● Assemble the centerdrill into the core bit.
● Place the centerdrill on the spot and press the
variable speed switch (1). Drill until the core
penetrates into the concrete approx. 1 cm.
● Stop drilling and remove the centerdrill. Place the
core bit back into the hole and continue drilling.
● When drilling through a structure thicker than
the depth of the core bit, break away the round
cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals. To avoid unwanted breaking
away of concrete around the hole, first drill a
hole the diameter of the centerdrill completely
through the structure. Then drill the cored hole
halfway from each side.
● Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Rotary drilling (fig. A)
● Set the mode selector switch (3) to the "rotary
drilling" position.
● Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Fit the chuck adapter/chuck assembly
(D25313K).
- Replace the tool holder with the chuck
(D25314K).
● Proceed as described for hammer drilling.
30
@
Never use standard chucks in the
hammer drilling mode.
Screwdriving (fig. A)
● Set the mode selector switch (3) to the "rotary
drilling" position.
● Select the direction of rotation.
● Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Insert the special SDS-plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver
bits (D25313K).
- Replace the tool holder with the chuck
(D25314K).
● Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
● Gently press the variable speed switch (1) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
● When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent the
screw head from penetrating into the workpiece.
Chipping and chiselling (fig. A)
● Set the mode selector switch (3) to the
"hammering only" position.
● Insert the appropriate chisel and rotate it by
hand to lock it into one of 51 positions.
● Adjust the side handle (9) as required.
● Switch on the tool and start working.
● Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
&
● Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
● Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Optional accessories
Various types of SDS-plus® drill bits and chisels
are available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
ENGLISH
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
● This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DEWALT repair agent.
● The tool will automatically switch off when the
carbon brushes are worn.
A
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS-plus® fitment.
S
Re-use of recycled materials helps
prevent environmental pollution and
reduces the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household,
at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
@
Never use solvents or other harsh
chemicals for cleaning the non-metallic
parts of the tool. These chemicals may
weaken the plastic materials used in
these parts. Use a cloth dampened only
with water and mild soap.
Protecting the environment
Z
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
z
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again.
31
ENGLISH
GUARANTEE
● 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE ●
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
● ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT ●
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent.
Proof of purchase must be produced.
Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
● ONE YEAR FULL WARRANTY ●
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free
of charge or, at our discretion, replace the unit
free of charge provided that:
● The product has not been misused.
● Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
● Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
32
E S PA Ñ O L
MARTILLO ROTATIVO CON PERCUSIÓN
D25313K/D25314K
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Características técnicas
D25313K
D25314K
Voltaje
V 230
230
Potencia absorbida
W 800
800
Velocidad en vacío
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Velocidad en carga
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Energía del impacto
perforación de percusión
cincelado
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón mm 13/30/26
13/30/26
Posiciones del cincel
51
51
Capacidad de perforación
en ladrillos
mm 65
65
Portabrocas
SDS-plus® SDS-plus®
Diámetro del cuello
Peso
mm 54
kg 2,95
54
3,1
Declaración CE de conformidad
%
D25313K/D25314K
DEWALT certifica que estas herramientas
eléctricas han sido diseñadas de conformidad con
las normas siguientes: 98/37/CE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 86/188/CEE, 2000/14/CE, EN 60745-1,
EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para obtener más información, póngase en
contacto con DEWALT en la dirección indicada más
adelante o consulte el dorso de este manual.
Nivel de presión acústica:
D25313K D25314K
LpA (presión acústica)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (incertidumbre de medición)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (potencia acústica)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (incertidumbre de medición)
dB(A) 3,3
3,3
Especificaciones
de la herramienta
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(golpes por minuto)
Fusibles:
Herramientas 230 V
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
@
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
!
Indica tensión eléctrica.
&
Peligro de incendio.
Informe del laboratorio AA02Z026
Notificado a Organismo TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
que hace entrega
(TRPS)
del certificado
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Valor de aceleración media cuadrática ponderada
para mediciones de tres ejes:
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
incertidumbre de medición
m/s2 1,7
1,7
33
E S PA Ñ O L
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
11/2006
Instrucciones de seguridad
Advertencias generales sobre seguridad de
herramientas eléctricas
@
¡Atención! Lea todas las advertencias
de seguridad, así como todas las
instrucciones. En caso de no atenerse
a las advertencias e instrucciones de
seguridad siguientes, ello puede dar
lugar a una descarga eléctrica, incendio
o lesión grave.
Guarde las advertencias y las instrucciones
para consultas posteriores.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las
advertencias indicadas a continuación se refiere
a la herramienta eléctrica con alimentación de red
(con cable) o alimentada por batería (sin cable).
1 Seguridad del área de trabajo
a Mantenga limpia y bien iluminada el área
de trabajo.
El desorden o una iluminación deficiente en las
áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
b No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosión, en el que
se encuentren combustibles líquidos, gases
o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas
que pueden llegar a inflamar los materiales en
polvo o vapores.
c Mantenga alejados a los niños y otras
personas del área de trabajo al emplear la
herramienta eléctrica.
Una distracción le puede hacer perder el control
sobre la herramienta.
34
2 Seguridad eléctrica
a El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder a la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificar el
enchufe en forma alguna. No emplee
adaptadores en herramientas eléctricas
dotadas con una toma de tierra.
Los enchufes sin modificar adecuados a las
respectivas tomas de corriente reducen el
riesgo de una descarga eléctrica.
b Evite que su cuerpo toque partes
conectadas a tierra como tuberías,
radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una descarga
eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tierra.
c No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia y evite que penetren líquidos en
su interior.
Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica
si penetran líquidos en la herramienta eléctrica.
d Cuide el cable eléctrico. No utilice el cable
eléctrico para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar
el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable eléctrico alejado del calor,
aceite, bordes afilados o piezas móviles.
Los cables eléctricos dañados o enredados
pueden provocar una descarga eléctrica.
e Al trabajar con la herramienta eléctrica en
la intemperie utilice solamente cables
alargadores homologados para su uso en
exterior.
La utilización de un cable alargador adecuado
para su uso en exterior reduce el riesgo de una
descarga eléctrica.
3 Seguridad personal
a Esté atento a lo que hace y emplee
la herramienta eléctrica con prudencia.
No utilice la herramienta eléctrica si estuviese
cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos.
El no estar atento durante el uso de una
herramienta eléctrica puede provocarle
lesiones graves.
b Utilice un equipo de protección y en todo
caso unas gafas de protección.
E S PA Ñ O L
c
d
e
f
g
El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipo
y la aplicación de la herramienta eléctrica
empleada, se utiliza un equipo de protección
adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante,
casco o protectores auditivos.
Evite una puesta en marcha accidental de
la herramienta. Compruebe que el
interruptor esté en la posición de apagado
antes de enchufar la herramienta.
Transportar la herramienta eléctrica con el
dedo sobre el interruptor o enchufarla con el
interruptor encendido puede provocar accidentes.
Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica.
Una herramienta o llave colocada en una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
producir lesiones al ponerse a funcionar.
Sea precavido. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
Ello le permitirá controlar mejor la herramienta
eléctrica en caso de presentarse una situación
inesperada.
Utilice la indumentaria adecuada. No lleve
vestidos anchos ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimenta y guantes alejados de las piezas
móviles.
La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo
se pueden enganchar con las piezas en
movimiento.
Siempre que sea posible utilizar unos
equipos de aspiración o captación de polvo,
asegúrese que éstos estén montados y que
sean utilizados correctamente.
El empleo de equipos de captación de polvo
reduce los riesgos derivados del polvo.
4 Uso y cuidado de herramientas eléctricas
a No sobrecargue la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica adecuada para
el trabajo a realizar.
Con la herramienta eléctrica adecuada podrá
trabajar mejor y más seguro dentro del margen
de potencia indicado.
b No utilice herramientas eléctricas con un
interruptor defectuoso.
c
d
e
f
g
Las herramientas eléctricas que no se puedan
conectar o desconectar son peligrosas y deben
ser reparadas.
Desconecte el enchufe de la toma de corriente
y/o la batería de la herramienta eléctrica
antes de realizar ajustes, cambiar accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Esta medida preventiva reduce el riesgo
de conectar accidentalmente la herramienta
eléctrica.
Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los niños y de las personas que
no estén familiarizadas con su uso.
Las herramientas eléctricas utilizadas por
personas inexpertas son peligrosas.
Cuide sus herramientas eléctricas con
esmero. Controle si funcionan
correctamente, sin atascarse, las partes
móviles de la herramienta eléctrica, y si
existen partes rotas o deterioradas que
pudieran afectar al funcionamiento de la
herramienta. Si la herramienta eléctrica
estuviese defectuosa haga que la reparen
antes de volver a utilizarla.
Muchos accidentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficiente.
Mantenga las herramientas de corte limpias
y afiladas.
Las herramientas de corte mantenidas
correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
Utilice la herramienta eléctrica, accesorios,
útiles de la herramienta, etc. de acuerdo con
estas instrucciones. Considere en ello las
condiciones de trabajo y la tarea a realizar.
El uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede resultar peligroso.
5 Servicio técnico
a Haga reparar su herramienta eléctrica sólo
por personal técnico autorizado que emplee
exclusivamente piezas de repuesto originales.
Solamente así se garantiza la seguridad de la
herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
martillos rotativos
● Use protección acústica. La exposición al
ruido puede provocar la pérdida de audición.
35
E S PA Ñ O L
● Utilice las empuñaduras auxiliares que se
suministran con la herramienta. La pérdida
de control puede provocar lesiones personales.
● Es muy recomendable que utilice una
máscara contra el polvo.
Escodado y cincelado
● Asegúrese de que el cincel esté bien sujeto en
su posición antes de utilizar la herramienta.
● En condiciones de frío o cuando la herramienta
no se haya utilizado durante un largo periodo
de tiempo, deje en marcha la herramienta sin
carga durante varios minutos antes de utilizarla.
● Sujete siempre firmemente la herramienta con
ambas manos y mantenga una postura segura.
Utilice siempre la herramienta con la
empuñadura lateral debidamente montada.
● Cuando trabaje por encima del nivel del suelo,
asegúrese de que el espacio situado debajo
esté despejado.
● Para evitar descargas eléctricas, compruebe si
existen cables eléctricos en la zona de trabajo
antes de la utilización.
● No toque el cincel ni las piezas cercanas al
cincel inmediatamente después de la
utilización, ya que pueden estar muy calientes
y pueden provocar quemaduras en la piel.
● Dirija siempre el cable de alimentación hacia
la parte posterior, alejándolo del cincel.
Riesgos residuales
Los riesgos indicados a continuación son
inherentes al uso de martillos rotativos:
- Lesiones provocadas al tocar las piezas que
giran o piezas calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de la normativa de
seguridad correspondiente y del uso de dispositivos
de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Son los
siguientes:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados
al cambiar el accesorio.
- Riesgos de salud causados por la inhalación
del polvo producido cuando se trabaja en
hormigón y/o mampostería.
36
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo percutor rotativo para trabajos pesados
1 Empuñadura lateral
1 Varilla de ajuste de profundidad
1 Caja de transporte
1 Portabrocas sin llave (D25314K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
● Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo perforador D25313K/D25314K se ha
diseñado para aplicaciones profesionales como la
perforación con percusión y el escodado ligero,
el cincelado y la demolición, así como para la
perforación con barrena cilíndrica hueca con punta
de carburo en hormigón, ladrillo y piedra.
La máquina también es adecuada para la perforación
rotativa en madera, metal, cerámica y plástico
y para el atornillado y el corte de roscas.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Selector de modo
4 Bloqueo de seguridad
5 Portaherramienta
6 Guardapolvo
7 Aro de cierre (D25314K)
8 Varilla de ajuste de profundidad
9 Empuñadura lateral
10 Abrazadera reguladora de la profundidad
Embrague limitador de torsión
Los martillos están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engranaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
E S PA Ñ O L
Rotación de la broca: posición no
operativa que se usa sólo para hacer
girar un cincel plano hasta la posición
deseada.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
#
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60745-1; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
@
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Selección del modo operativo (fig. B)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Perforación rotativa: para atornillar,
taladrar en acero, madera y materiales
plásticos.
Perforación con percusión: para
operaciones de taladro de hormigón y
ladrillos.
Sólo percusión: para aplicaciones de
escodado ligero, cincelado y demolición.
En este modo, la herramienta se puede
utilizar también como palanca para
sacar una broca atascada.
● Para seleccionar el modo operativo, presione el
bloqueo de seguridad (4) y gire el interruptor
selector de modo (3) hasta que apunte al
símbolo del modo requerido.
● Suelte el bloqueo de seguridad y compruebe
que el interruptor selector de modo esté
bloqueado en su posición.
@
No seleccione el modo operativo
cuando la herramienta esté en
funcionamiento.
Ajuste de la posición del cincel
El cincel se puede ajustar y fijar en 51 posiciones
diferentes.
● Gire el interruptor selector de modo (3)
a la posición "rotación de la broca".
● Gire el cincel en la posición deseada.
● Ajuste el interruptor selector de modo (3)
a la posición "sólo percusión".
● Gire el cincel hasta que quede bloqueado en su
posición.
Inserción y extracción de accesorios SDS-plus®
(fig. C)
Esta herramienta utiliza accesorios SDS-plus®
(véase la inserción en la fig. C para un corte
transversal de un vástago de broca SDS-plus®).
Recomendamos utilizar accesorios para
profesionales únicamente.
● Limpie y engrase el vástago de la broca.
● Inserte el vástago de la broca en el
portaherramientas (5).
● Empuje la punta hacia dentro y hágala girar
levemente hasta que encaje en las cavidades.
● Tire de la broca para verificar que esté bien
sujeta. Para la función de percusión es preciso
que la broca pueda moverse axialmente varios
centímetros una vez sujeta en el
portaherramientas.
● Para desmontar una broca, desbloquee el
manguito del portaherramientas (11) como se
ha descrito anteriormente y saque la broca.
37
E S PA Ñ O L
@
Lleve siempre guantes cuando cambie
los accesorios. Las piezas metálicas
expuestas de la herramienta y el
accesorio pueden calentarse
extremadamente durante el
funcionamiento.
Instalación de la empuñadura lateral (fig. D)
La empuñadura lateral (10) puede instalarse
de modo que sirva tanto a usuarios diestros como
zurdos.
@
No utilice la herramienta si la
empuñadura lateral no está
debidamente montada.
● Afloje la empuñadura lateral.
● Para usuarios diestros, deslice el sujetador de
la empuñadura lateral sobre el collarín situado
detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la izquierda.
● Para usuarios zurdos, deslice el sujetador de
la empuñadura lateral sobre el collarín situado
detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la derecha.
● Haga girar la empuñadura lateral hasta la
posición que desee y ajústela.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. E)
● Coloque la broca adecuada siguiendo las
indicaciones dadas más arriba.
● Presione la abrazadera reguladora de
la profundidad (10) y manténgala presionada.
● Introduzca la varilla de ajuste de la profundidad
(8) en el agujero que hay en la abrazadera
reguladora de la profundidad.
● Ajuste la profundidad de perforación de
la manera indicada.
● Suelte la abrazadera reguladora de la
profundidad.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
(fig. A)
● Empuje el deslizador de avance/retroceso (2)
hacia la izquierda para la rotación directa
(a derechas). Observe las flechas en
la herramienta.
38
● Empuje el deslizador de avance/retroceso (2)
hacia la derecha para la rotación inversa
(a izquierdas).
@
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
D25313K - Instalación del adaptador
del mandril y el mandril
● Enrosque el mandril en el extremo de rosca del
adaptador del mandril.
● Introduzca el conjunto del mandril y el adaptador
en la herramienta como si se tratase de una
broca SDS-plus® estándar.
● Para retirar el mandril, siga el mismo
procedimiento que para retirar una broca
SDS-plus® estándar.
@
No utilice nunca portabrocas estándar
en el modo de perforación con percusión.
D25314K - Sustitución del portaherramientas
por el portabrocas (fig. F)
● Gire el aro de cierre (7) a la posición de
apertura y saque el portaherramientas (5).
● Coloque el portabrocas (12) sobre el eje y gire
el aro de cierre a la posición de cierre.
● Para sustituir el portabrocas por el
portaherramientas, retire en primer lugar el
portabrocas del mismo modo que ha retirado el
portaherramientas. A continuación, coloque el
portaherramientas del mismo modo que ha
colocado el portabrocas.
@
No utilice nunca portabrocas estándar
en el modo de perforación con percusión.
Sustitución del guardapolvos (fig. C)
El guardapolvos (6) impide la entrada de polvo en
el mecanismo. Los guardapolvos desgastados
deben sustituirse de inmediato.
● Deslice hacia atrás el manguito del
portaherramientas (11) y extraiga el
guardapolvos (6).
● Instale el nuevo guardapolvos.
● Suelte el manguito del portaherramientas.
E S PA Ñ O L
Instrucciones para el uso
@
● Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
● Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
● Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta (aprox. 5 kg).
Una presión excesiva no acelera el
taladrado o cincelado, sino que reduce
la efectividad de la herramienta e
incluso puede reducir su vida útil.
● No taladre ni introduzca la punta a
demasiada profundidad para no dañar
el guardapolvos.
● Sujete siempre firmemente
la herramienta con ambas manos
y mantenga una postura segura.
Utilice siempre la herramienta con
la empuñadura lateral debidamente
montada.
Encendido y apagado (fig. A)
● Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
● Para mantener la herramienta desconectada,
desplace el deslizador de avance/retroceso (2)
a la posición central.
Perforación con percusión (fig. A)
Perforación con una broca sólida
● Ajuste el interruptor selector de modo (3)
a la posición "perforación con percusión".
● Inserte la broca apropiada. Para obtener los
mejores resultados, utilice brocas con punta
de carburo de alta calidad.
● Ajuste la empuñadura lateral (9).
● Si es necesario, ajuste la profundidad
de perforación.
● Marque el punto donde desea perforar.
● Coloque la broca en el punto y encienda
la herramienta.
● Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes
de desenchufarla.
Perforación con una barrena cilíndrica hueca
● Ajuste el selector de modo (3) a la posición
"perforación con percusión".
● Ajuste la empuñadura lateral (9).
● Monte la barrena cilíndrica hueca.
● Monte la broca de centrar en la barrena
cilíndrica hueca.
● Coloque la broca de centrar en el punto a ser
perforado y pulse el conmutador (1).
Perfore hasta que la barrena haya penetrado
en el hormigón hasta aprox. 1 cm.
● Deje de perforar y quite la broca de centrar.
Vuelva a colocar la barrena cilíndrica hueca en
el agujero y siga perforando.
● Cuando se perfora una estructura que sea más
espesa que la profundidad de la barrena hueca,
se debe sacar con frecuencia el cilindro de
hormigón que se acumula en la barrena hueca.
Para evitar que el hormigón se rompa alrededor
del orificio, perfore primero un agujero con el
diámetro de la broca de centrar que atraviese
completamente la estructura. Luego se puede
perforar con barrena hueca en ambos lados
de la estructura.
● Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes
de desenchufarla.
Perforación rotativa (fig. A)
● Ajuste el interruptor selector de modo (3)
a la posición "perforación rotativa".
● Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
- Instale el conjunto de adaptador del mandril
y mandril (D25313K).
- Sustituya el portaherramientas por el
portabrocas (D25314K).
● Proceda de la manera descrita para la
perforación con percusión.
@
No utilice nunca portabrocas estándar
en el modo de perforación con percusión.
Atornillado (fig. A)
● Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "perforación rotativa".
● Seleccione la dirección de la rotación.
39
E S PA Ñ O L
● Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
- Inserte el adaptador de atornillado SDS-plus®
especial para utilizar puntas de atornillado
hexagonales (D25313K).
- Sustituya el portaherramientas por el
portabrocas (D25314K).
● Inserte la punta de atornillar apropiada. Cuando
atornille o desatornille tornillos con cabeza
ranurada use siempre brocas con manguito
buscador.
● Presione suavemente el interruptor de
velocidad variable (1) para no dañar la cabeza
del tornillo. En el modo de rotación inversa (LH)
la velocidad de la herramienta se reduce
automáticamente para facilitar la extracción del
tornillo.
● Cuando el tornillo quede a ras con la pieza de
trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza.
Escodado y cincelado (fig. A)
● Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "sólo percusión".
● Inserte el cincel apropiado y gírelo
manualmente hasta bloquearlo en una de las
51 posiciones.
● Ajuste la empuñadura lateral (9).
● Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
● Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
&
● No utilice esta herramienta para mezclar
o bombear líquidos combustibles
o explosivos (bencina, alcohol, etc.).
● No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Accesorios opcionales
Hay disponibles como opción varios tipos
de brocas y cinceles SDS-plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
40
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento.
El funcionamiento satisfactorio depende del buen
cuidado de la herramienta y de una limpieza
frecuente.
● Esta máquina no está diseñada para que la
repare el usuario. Lleve la herramienta a un
agente DEWALT autorizado después de unas
40 horas de operación. En caso de problemas
antes del término de dicho plazo, póngase en
contacto con un agente DEWALT autorizado.
● La herramienta se apagará automáticamente
cuando las escobillas de carbono se
encuentren desgastadas.
A
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Es preciso lubricar regularmente los accesorios en
torno al punto de montaje SDS-plus®.
S
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación
y limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
@
Nunca utilice disolventes ni otros
materiales químicos para la limpieza de
las piezas no metálicas de la
herramienta. Estos productos químicos
pueden debilitar los materiales plásticos
utilizados en estas piezas. Utilice
únicamente un paño humedecido en
agua y jabón suave.
Protección del medio ambiente
Z
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
E S PA Ñ O L
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal.
Asegúrese de que este producto se deseche por
separado.
z
La separación de desechos de productos
usados y embalajes permite que los
materiales puedan reciclarse
y reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar
la contaminación medioambiental y
reduce la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos
o a través del distribuidor cuando adquiere un
nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica en
este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente, la lista de
servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios
de posventa y contactos: www.2helpU.com
GARANTÍA
● 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA ●
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada
la mejor solución.
● UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO ●
Si necesita mantenimiento o servicio técnico
para su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio
DEWALT. Para ello es imprescindible presentar
la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas.
No se incluye los accesorios.
● UN AÑO DE GARANTÍA ●
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra
en los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
● El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
● No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
● Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de
este manual. Como alternativa, hay disponible
en Internet una lista de Centros de Servicio
DEWALT e información completa sobre nuestro
servicio postventa en www.2helpU.com.
41
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE
D25313K/D25314K
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
D25313K
Tension
Puissance absorbée
230
W 800
800
Vitesse à vide
min-1 0 - 1.150
Vitesse en charge
min
Energie d'impact
perçage avec percussion
burinage
Capacité de perçage
acier/bois/béton
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
mm 13/30/26
13/30/26
51
51
mm 65
65
Porte-outil
SDS-plus® SDS-plus®
Diamètre du collet
Poids
0 - 1.150
0 - 830
-1
Positions du burin
Capacité de perçage
dans maçonnerie
D25314K
V 230
mm 54
kg 2,95
54
3,1
Déclaration CE de conformité
%
D25313K/D25314K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au
point en conformité avec les normes 98/37/CE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, 2000/14/CE,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contactez
DEWALT à l'adresse ci-dessous ou reportez-vous
au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique :
D25313K D25314K
LpA (pression sonore)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (incertitude de mesure)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (puissance acoustique)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (incertitude de mesure)
dB(A) 3,3
3,3
Spécifications de l'outil 2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(chocs par minute)
Fusible :
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
@
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l'outil.
!
Dénote la présence de tension
électrique.
&
Risque d'incendie.
42
Rapport de laboratoire
AA02Z026
Organisme sollicité,
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
certificat en cours
(TRPS)
de délivrance
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Valeur moyenne pondérée de carré
de l'accélération pour mesures triaxiales :
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
incertitude de mesure
m/s2 1,7
1,7
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
11/2006
Consignes de sécurité
Consignes de sécurité générales pour
les outils électriques
@
Attention ! Prenez connaissance de
tous les avertissements de sécurité
et de toutes les instructions. Le nonrespect des avertissements et des
instructions indiqués ci-dessous peut
entraîner une électrocution, un incendie
ou de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et
instructions pour référence future.
La notion d'« outil électroportatif » mentionnée par
la suite se rapporte à des outils électriques
raccordés au secteur (avec câble de raccordement)
ou fonctionnant sur piles (sans fil).
1 Sécurité de la zone de travail
a Maintenez la zone de travail propre et bien
éclairée.
Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé
augmente le risque d'accidents.
b N'utilisez pas les outils électroportatifs dans
un environnement présentant des risques
d'explosion ni en présence de liquides,
gaz ou poussières inflammables.
Les outils électroportatifs génèrent des étincelles
risquant d'enflammer les poussières ou les
vapeurs.
c Tenez les enfants et autres personnes
éloignés durant l'utilisation de l'outil
électroportatif.
En cas d'inattention, vous risquez de perdre
le contrôle sur l'outil.
2 Sécurité électrique
a La fiche de secteur de l'outil électroportatif
doit convenir à la prise de courant.
Ne modifiez en aucun cas la fiche.
N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec
des outils ayant une prise de terre.
Les fiches non modifiées et les prises de courant
appropriées réduisent le risque d'électrocution.
b Évitez le contact physique avec des
surfaces mises à la terre telles que tuyaux,
radiateurs, fours et réfrigérateurs.
Il y a un risque élevé d'électrocution si votre
corps est relié à la terre.
c N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie
ni à l'humidité.
La pénétration d'eau dans un outil électroportatif
augmente le risque d'électrocution.
d Préservez le câble d'alimentation. N'utilisez
pas le câble à d'autres fins que celles prévues,
notamment pour porter l'outil, l'accrocher
voire le débrancher de la prise de courant.
Maintenez le câble éloigné des sources de
chaleur, des parties grasses, des bords
tranchants ou des parties de l'outil en rotation.
Un câble endommagé ou enchevêtré augmente
le risque d'électrocution.
e Si vous utilisez l'outil électroportatif
à l'extérieur, utilisez une rallonge
homologuée pour utilisation à l'air libre.
L'utilisation d'une rallonge électrique
homologuée pour les applications extérieures
réduit le risque d'électrocution.
3 Sécurité personnelle
a Restez vigilant, surveillez ce que vous
faites. Faites preuve de bon sens quand
vous utilisez l'outil électroportatif. N'utilisez
pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou
après avoir consommé de l'alcool, des
drogues ou avoir pris des médicaments.
Un moment d'inattention lors de l'utilisation
de l'outil peut entraîner de graves blessures.
b Portez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de protection.
Le port d'équipements de protection
personnelle tels que masque anti-poussières,
chaussures de sécurité antidérapantes,
casque ou protection auditive, selon le travail
à effectuer, réduit le risque de blessures.
43
FRANÇAIS
c Évitez une mise en route accidentelle.
Avant de brancher l'outil, vérifiez que
l'interrupteur est sur la position arrêt.
Le transport ou le branchement d'outils
électroportatifs avec l'interrupteur en position
marche est une invite à l'accident.
d Enlevez tout outil ou clé de réglage avant
de mettre l'outil en marche.
Une clé ou un outil se trouvant sur une partie
en rotation peut causer des blessures.
e Ne vous penchez pas trop. Adoptez une
position stable et gardez votre équilibre
à tout moment.
Vous contrôlerez mieux l'outil dans des
situations inattendues.
f Habillez-vous correctement. Ne portez pas
de vêtements flottants ou de bijoux.
N'approchez pas les cheveux, vêtements ou
gants des parties des pièces mobiles.
Les vêtements amples, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent être attrapés dans les
pièces en mouvement.
g Si des dispositifs servant à aspirer ou
à recueillir les poussières doivent être
utilisés, vérifiez qu'ils sont correctement
raccordés et utilisés.
Le fait d'aspirer la poussière permet de réduire
les risques inhérents à la poussière.
4 Utilisation des outils électroportatifs et
précautions
a Ne surchargez pas l'outil. Utilisez l'outil
électroportatif approprié pour le travail
à effectuer.
Avec l'outil électroportatif approprié, vous
travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b N'utilisez pas un outil électroportatif dont
l'interrupteur est défectueux.
Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis
en ou hors fonctionnement est dangereux et
doit être réparé.
c Déconnectez la prise de la source
d'alimentation ou le pack-batterie de l'outil
électrique avant tout réglage, changement
d'accessoire voire rangement des outils
électriques.
Cette mesure de précaution empêche une mise
en marche par mégarde.
44
d Rangez les outils électroportatifs hors
de portée des enfants. Ne laissez pas les
personnes n'étant pas familiarisées avec
l'outil ou n'ayant pas lu ces instructions
l'utiliser.
Les outils électroportatifs sont dangereux
lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non
initiées.
e Prenez soin des outils électroportatifs.
Vérifiez que les parties en mouvement
fonctionnent correctement et qu'elles ne
sont pas coincées ; vérifiez qu'il n'y a pas de
pièces cassées ou endommagées
susceptibles de nuire au bon fonctionnement
de l'outil. S'il est endommagé, faites réparer
l'outil avant de l'utiliser.
De nombreux accidents sont dus à des outils
électroportatifs mal entretenus.
f Maintenez les outils de coupe aiguisés et
propres.
Des outils soigneusement entretenus avec des
bords tranchants bien aiguisés se coincent moins
souvent et peuvent être guidés plus facilement.
g Utilisez l'outil électrique, les accessoires et
forets, etc. conformément à ces instructions,
en tenant compte des conditions de travail et
des tâches à effectuer.
L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres
fins que celles prévues peut entraîner des
situations dangereuses.
5 Réparations
a Faites réparer votre outil électroportatif
uniquement par du personnel qualifié et
seulement avec des pièces de rechange
d'origine.
Cela garantira le maintien de la sécurité
de votre outil.
Instructions de sécurité supplémentaires pour
les marteaux électropneumatiques
● Munissez-vous de protections auditives.
L'exposition au bruit peut causer des pertes
de l'audition.
● Utilisez les poignées additionnelles fournies
avec l'outil. Une perte de contrôle peut
provoquer des blessures.
● Il est conseillé de porter un masque
anti-poussière.
FRANÇAIS
Burinage et rainurage
● Vérifiez que le burin est bien fixé avant
de mettre l'outil en marche.
● Par temps froids, ou lorsque l'outil n'a pas été
utilisé depuis longtemps, laissez-le fonctionner
à vide pendant plusieurs minutes avant
de l'utiliser.
● Tenez toujours l'outil fermement à deux mains
et tenez-vous à distance raisonnable pour votre
sécurité. Utilisez toujours l'outil avec la poignée
latérale en place.
● Lorsque vous travaillez au-dessus du niveau du
sol, assurez-vous que la surface de travail est
bien dégagée.
● Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez
qu'il n'y a pas de fils dénudés dans la surface
de travail avant de commencer à travailler.
● Ne touchez pas le burin ou les pièces proches
du burin juste après avoir terminé de travailler :
ces pièces peuvent être extrêmement chaudes
et provoquer des brûlures.
● Dirigez toujours directement le fil électrique
vers l'arrière, loin du burin.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation
des marteaux électropneumatiques :
- Blessures occasionnées par le contact avec
des pièces en rotation ou chaudes de l'outil.
Malgré l'application des règles de sécurité
adéquates et la mise en place des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être
évités. Il s'agit de :
- Diminution de l'acuité auditive.
- Risque de pincement des doigts en changeant
l'accessoire.
- Risques sanitaires occasionnés par l'inhalation
de la poussière générée par le travail du béton
et de la pierre.
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Marteau électropneumatique
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Coffret de transport
1 Mandrin autoserrant (D25314K)
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires
ne présentent pas de dommages dus au
transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre
à fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Description (fig. A)
Votre marteau électropneumatique D25313K/
D25314K été conçu pour les applications
professionnelles de perçage avec percussion, pour
de légers travaux de burinage, rainurage et de
démolition ainsi que pour percer le béton, la brique
et la pierre avec un foret trépan. La machine est
aussi adaptée au perçage sans percussion du
bois, du métal, de la céramique et du plastique
ainsi qu'au vissage et au filetage.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Sélecteur de mode
4 Bouton de verrouillage
5 Porte-outil
6 Capuchon protecteur
7 Bague de blocage (D25314K)
8 Butée de profondeur
9 Poignée latérale
10 Serre-butée de profondeur
Limiteur de couple
Les marteaux électropneumatiques sont équipés
d'un limiteur de couple réduisant l'à-coup en cas
de blocage du foret. Cette caractéristique évite
aussi le calage de l'engrenage et du moteur
électrique. Ajusté à l'usine, le limiteur de couple
n'est pas réglable.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à
la tension indiquée sur la plaque d'identification.
#
Cet outil à double isolation est
conforme à la norme EN 60745-1 ;
un branchement à la terre n'est donc
pas nécessaire.
45
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d'alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d'utilisation à l'extérieur,
connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s'en débarrasser en songeant à la sécurité
car il est dangereux de réutiliser un cordon secteur
ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Rotation du foret : position de
non-travail servant uniquement à faire
tourner un burin plat dans la position
souhaitée.
● Pour sélectionner le mode de fonctionnement,
appuyez sur le bouton de verrouillage (4) et
tournez le commutateur de mode (3) jusqu'à ce
qu'il soit dirigé vers le symbole du mode souhaité.
● Relâchez le bouton de verrouillage et vérifiez
que le commutateur est bloqué sur sa position.
@
Ne sélectionnez pas le mode de
fonctionnement alors que l'outil est en
marche.
Câbles de rallonge
Réglage de la position du burin
Le burin peut être bloqué en 51 positions différentes.
● Tournez le sélecteur de mode (3) vers le
symbole « Rotation du foret ».
● Tournez le burin dans la position requise.
● Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« percussion seulement ».
● Tournez le burin jusqu'à ce qu'il se bloque.
Assemblage et réglage
Montage et démontage des accessoires
SDS-plus® (fig. C)
Cet outil utilise des accessoires SDS-plus® (l'encart
dans la fig. C représente la section de la queue
d'un accessoire SDS-plus®).
Il est recommandé de n'utiliser que des
accessoires professionnels.
● Graissez la queue du foret.
● Insérez la queue du foret dans le porte-outil (5).
● Appuyez sur le foret et tournez-le légèrement
jusqu'à ce qu'il s'engage dans les rainures.
● Tirez sur le foret pour vérifier s'il est bloqué
correctement. La fonction de percussion
requiert que le foret puisse se déplacer dans le
sens axial de plusieurs centimètres lorsqu'il est
bloqué dans le porte-outil.
● Pour démonter le foret, tirez vers l'arrière la bague
de blocage du porte-outil (11) et enlevez le foret.
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum
du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d'utilisation d'un dévidoir, toujours dérouler
le câble complètement.
@
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l'assemblage ou au
réglage.
Sélection du mode de travail (fig. B)
L'outil s'utilise pour les modes de travail suivants :
Perçage sans percussion : pour visser
et percer dans l'acier, le bois et les
matières plastiques.
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie.
Percussion seulement : pour petits
travaux de burinage, de rainurage et de
démolition.
Dans ce mode, le marteau
électropneumatique peut aussi servir
de levier pour dégager un foret bloqué.
46
@
Portez toujours des gants lorsque vous
changez d'accessoire.
FRANÇAIS
Les parties métalliques exposées de
l'outil et de l'accessoire peuvent devenir
extrêmement chaudes pendant
le fonctionnement.
Montage de la poignée latérale (fig. D)
La poignée latérale (10) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
@
N'utilisez jamais l'outil sans la poignée
latérale correctement assemblée.
● Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière
le mandrin, le manche à gauche.
● Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière
le mandrin, le manche à droite.
● Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. E)
● Insérez le foret approprié comme décrit plus bas.
● Appuyez sur le serre-butée de profondeur (10)
et maintenez-le enfoncé.
● Montez la butée de profondeur (8) à travers
le trou dans le serre-butée de profondeur.
● Réglez la profondeur de perçage comme
l'indique le dessin.
● Relâchez le serre-butée de profondeur.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. A)
● Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite (2)
à gauche pour avoir une rotation à droite (RH).
Voir les flèches sur l'outil.
● Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite (2)
à droite pour avoir une rotation à gauche (G).
@
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer
le sens de rotation.
D25313K - Ajustement de l'arbre de montage
pour mandrin et du mandrin
● Vissez le mandrin dans l'embout fileté de l'arbre
de montage.
● Insérez le mandrin assemblé et l'adaptateur
dans l'outil comme s'il s'agissait d'un foret
SDS-plus® standard.
● Pour retirer le mandrin, faites comme s'il
s'agissait d'un foret SDS-plus® standard.
@
N'utilisez jamais de mandrins standard
en mode de perçage à percussion.
D25314K - Remplacement du porte-outil avec
le mandrin (fig. F)
● Tournez la bague de blocage (7) pour la
débloquer et retirez le porte-outil (5).
● Poussez le mandrin (12) dans la tige et tournez
la bague de blocage pour la bloquer.
● Afin de remplacer le mandrin avec le porte-outil,
retirez d'abord le mandrin de la même manière
que vous avez retiré le porte-outil. Placez ensuite
le porte-outil comme vous avez placé le mandrin.
@
N'utilisez jamais de mandrins standard
en mode de perçage à percussion.
Remplacement du capuchon protecteur (fig. C)
Grâce au capuchon protecteur (6), la poussière ne
peut pas pénétrer dans le mécanisme. Il convient
de remplacer immédiatement le capuchon lorsqu'il
est usé.
● Tirer vers l'arrière la bague de blocage du
porte-outil (11) et retirer le capuchon protecteur
(6).
● Remplacer le capuchon protecteur.
● Relâcher la bague de blocage du porte-outil.
Mode d'emploi
@
● Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
● Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
● Appliquer une force modérée (environ
5 kg) sur l'outil. Une pression excessive
n'accélère pas le perçage mais altère
la performance de l'outil et risque de
réduire sa durée de vie.
● En travaillant, éviter d'enfoncer le foret
trop loin pour ne pas endommager le
capuchon protecteur.
● Tenez toujours l'outil fermement à deux
mains et restez à distance raisonnable
pour votre sécurité.
47
FRANÇAIS
Utilisez toujours l'outil avec la poignée
latérale en place.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
● Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l'interrupteur.
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
● Pour bloquer l'outil en position arrêt, mettez
le sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
Perçage avec percussion (fig. A)
Perçage à l'aide d'un foret plein
● Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage avec percussion ».
● Insérez le foret approprié. Pour les meilleurs
résultats, utilisez des forets carbure.
● Ajuster la poignée latérale (9).
● Réglez, si nécessaire, la profondeur de perçage.
● Marquez l'endroit où le trou va être percé.
● Placez le foret à l'endroit marqué et mettez
l'outil en marche.
● Toujours mettre l'outil à l'arrêt après le travail et
avant de débrancher l'outil.
Perçage avec un trépan
● Mettre le sélecteur de mode (3) sur perçage
avec percussion.
● Ajuster la poignée latérale (9).
● Introduire un trépan adapté.
● Monter le foret pilote dans le trépan.
● Placer le foret pilote à l'endroit où le trou va être
percé et enfoncer l'interrupteur (1). Percer jusqu'à
ce que le trépan pénètre le béton d'environ 1 cm.
● Arrêter l'outil et enlever le foret pilote.
Reprendre le travail en plaçant le trépan dans
le trou existant.
● En cas de perçage d'une structure plus épaisse
que la profondeur du trépan, casser régulièrement
la carotte de béton qui se forme à l'intérieur du
trépan. Pour éviter d'endommager le béton en
fin de perçage, percer un trou du diamètre du
foret pilote à travers toute l'épaisseur de la
structure. Ensuite, percer au trépan la moitié
du trou en partant de chacun des côtés.
● Toujours mettre l'outil à l'arrêt après le travail et
avant de débrancher l'outil.
48
Perçage sans percussion (fig. A)
● Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
● Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
- Fixez l'ensemble adaptateur/mandrin
(D25313K).
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(D25314K).
● Procédez comme pour le perçage avec
percussion.
@
N'utilisez jamais de mandrins standard
en mode de perçage à percussion.
Vissage (fig. A)
● Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
● Sélectionnez le sens de rotation.
● Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
- Insérez un adaptateur de vissage SDS-plus®
pour embouts à queue hexagonale (D25313K).
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(D25314K).
● Introduisez l'embout de vissage adapté.
Pour une vis à tête fendue, utilisez toujours des
embouts à douille de centrage.
● Appuyez doucement sur l'interrupteur à
variateur (1) pour éviter que la tête de vis soit
endommagée. En rotation gauche (LH),
la vitesse de l'outil se réduit automatiquement
pour faciliter le retrait de la vis.
● Lorsque la vis est au ras de la pièce à ouvrer,
relâchez l‘interrupteur à variateur pour éviter
que la tête de vis ne se noie dans la pièce
à ouvrer.
Burinage et rainurage (fig. A)
● Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« percussion seulement ».
● Insérez un burin adapté et tournez-le à la main
pour le bloquer dans une des 51 positions.
● Ajuster la poignée latérale (9).
● Mettez l'outil en marche et commencez
à travailler.
● Toujours mettre l'outil à l'arrêt après le travail et
avant de débrancher l'outil.
FRANÇAIS
&
● Ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides inflammables
ou explosifs tels que l'essence, l'alcool,
etc.
● Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Accessoires disponibles en option
Plusieurs types de forets et d'adaptateurs de vissage
SDS-plus® sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
● Le marteau électro-pneumatique ne peut être
réparé par l'utilisateur. Faites-le réviser par un
réparateur agréé par DEWALT après les
40 premières heures de travail. Au cas où un
problème se manifesterait plus tôt, contactez
votre service DEWALT agréé.
● L'outil s'arrête automatiquement dès que les
charbons sont usés.
A
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Les accessoires et fixations employés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de la garniture
SDS-plus®.
S
Nettoyage
Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon
doux.
@
N'utilisez jamais de solvants ou autres
produits chimiques agressifs pour
nettoyer les parties non métalliques de
l'outil. Ces produits chimiques peuvent
affaiblir les matières plastiques utilisées
sur ces pièces. Utilisez un chiffon
mouillé uniquement avec de l'eau et un
savon doux.
Protection de l'environnement
Z
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques.
Rendez-le disponible pour une collecte séparée.
z
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à
nouveau. Le fait d'utiliser à nouveau
des produits recyclés permet d'éviter la
pollution environnementale et de réduire
la demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu'ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en
bénéficier, il vous suffit de retourner votre produit
à un réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le
plus proche de chez vous, contactez le bureau
DEWALT à l'adresse indiquée dans ce manuel.
Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
49
FRANÇAIS
GARANTIE
● 30 JOURS D'ENGAGEMENT SATISFACTION ●
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous
ses accessoires dans les 30 jours suivant son
achat à votre distributeur, ou à un centre de
service après-vente agréé pour un
remboursement intégral ou un échange. Pour la
Belgique ou le Luxembourg, retournez votre
machine à DEWALT. Munissez-vous d'une
preuve d'achat.
● 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE ●
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d'achat. Ce service comprend pièces et maind'oeuvre pour les machines, à l'exclusion des
accessoires.
● 1 AN DE GARANTIE ●
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l'unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que :
● La machine ait été utilisée correctement.
● Aucune personne non qualifiée n'ait tenté de
réparer la machine.
● La preuve d'achat portant la date
d'acquisition soit fournie.
Pour obtenir l'adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le
plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative,
une liste de centres de service après-vente
DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont
disponibles sur l'Internet (www.2helpU.com).
50
I TA L I A N O
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
D25313K/D25314K
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
D25313K
D25314K
Tensione
V 230
230
Potenza assorbita
W 800
800
Velocità a vuoto
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Velocità a carico
min-1 0 - 830
0 - 830
Forza di percussione
trapanatura a percussione
scalpellatura
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo mm 13/30/26
13/30/26
Posizioni scalpello
51
51
mm 65
65
Max. capacità di foratura
su mattone
Portapunte
SDS-plus® SDS-plus®
Diametro collare
Peso
mm 54
kg 2,95
54
Dichiarazione CE di conformità
%
D25313K/D25314K
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, 2000/14/CE,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all'indirizzo qui sotto o consultare il retro del
presente manuale.
Livello di rumorosità:
D25313K D25314K
LpA (rumorosità)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (incertezza sulla misurazione)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (potenza sonora)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (incertezza sulla misurazione)
dB(A) 3,3
3,3
Specifiche dell'utensile
3,1
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(percussioni al minuto)
Fusibili:
Resoconto del laboratorio AA02Z026
Modelli da 230 V
10 A
Organismo notificato per
Am Grauen Stein 1
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
@
Indica rischio di infortunio, pericolo
di morte o danno all'apparecchio
qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
!
Indica pericolo di scossa elettrica.
&
Pericolo d'incendio.
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
il rilascio della certificazione (TRPS)
D-51105 Köln, Germany
Valore quadratico medio ponderato
dell'accelerazione per misurazioni triassiali:
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
incertezza sulla misurazione
m/s2 1,7
1,7
51
I TA L I A N O
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
11/2006
Norme generali di sicurezza
b
c
d
Avvisi di sicurezza generali per elettroutensili
@
Attenzione! Leggere tutti gli avvisi di
sicurezza e tutte le istruzioni. La
mancata osservanza degli avvisi e delle
presenti istruzioni potrà causare scosse
elettriche, incendi e/o infortuni gravi.
Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per
successive consultazioni.
Il termine "elettroutensile" che ricorre in tutte le
avvertenze seguenti si riferisce ad utensili elettrici
con o senza filo.
1 Sicurezza dell'area di lavoro
a Mantenere pulita e bene illuminata l'area di
lavoro.
Il disordine o la scarsa illuminazione possono
causare incidenti.
b Evitare d'impiegare gli elettroutensili in
ambienti esposti al rischio di esplosione, ad
esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili.
Gli elettroutensili producono scintille che
possono far infiammare la polvere o i fumi.
c Mantenere lontani bambini ed astanti mentre
si usa l'elettroutensile.
Eventuali distrazioni possono comportare la
perdita di controllo dell'elettroutensile.
2 Sicurezza elettrica
a La spina elettrica deve essere adatta alla
presa. Evitare assolutamente di alterare la
spina. Non impiegare spine adattatrici con
elettroutensili provvisti di messa a terra.
52
e
L'uso di spine inalterate e delle prese
corrispondenti riduce il rischio di scosse elettriche.
Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, radiatori, forni
e frigoriferi.
Un corpo collegato a terra è esposto
maggiormente al rischio di scosse elettriche.
Riporre gli elettroutensili al riparo dalla
pioggia o dall'umidità.
L'eventuale infiltrazione di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Non esporre il cavo a sollecitazioni.
Non usare il cavo per trasportare o trainare
l'elettroutensile e non tirarlo per estrarre la
spina dalla presa di corrente. Mantenere il
cavo al riparo dal calore, da bordi taglienti
e/o da parti in movimento.
I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio di scosse elettriche.
Se l'elettroutensile viene adoperato
all'aperto, usare esclusivamente prolunghe
omologate per l'impiego all'esterno.
Un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio
di scosse elettriche.
3 Sicurezza delle persone
a È importante concentrarsi su ciò che si sta
facendo e maneggiare con giudizio
l'elettroutensile. Non adoperare
l'elettroutensile se si è stanchi o sotto
l'effetto di stupefacenti, alcol o medicinali.
Un attimo di distrazione può causare gravi
infortuni personali.
b Indossare sempre un equipaggiamento
protettivo. Indossare sempre occhiali di
sicurezza.
Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento
protettivo come necessario - ad esempio una
maschera antipolvere, delle calzature antiscivolo,
un casco o delle otoprotezioni - si ridurrà il
rischio di infortuni.
c Evitare l'accensione involontaria
dell'elettroutensile. Prima d'inserire la spina
nella presa, controllare che l'interruttore sia
su Off.
I TA L I A N O
Per non esporsi al rischio d'incidenti,
non trasportare gli elettroutensili tenendo le dita
sull'interruttore oppure, se sono collegati
all'alimentazione, con l'interruttore di accensione
su On.
d Prima di accendere un elettroutensile, togliere
eventuali chiavi o attrezzi di regolazione.
Un utensile o una chiave inglese lasciati in un
componente mobile dell'elettroutensile potranno
causare lesioni.
e Non sporgersi. Mantenere sempre un buon
equilibrio evitando posizioni malsicure.
In questo modo è possibile controllare meglio
l'elettroutensile in situazioni inaspettate.
f Vestirsi adeguatamente. Evitare di indossare
indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli,
vestiti e guanti lontani da pezzi in movimento.
Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potranno
impigliarsi nei componenti in movimento.
g Se gli elettroutensili sono provvisti di
attacchi per la connessione di dispositivi
di aspirazione o raccolta della polvere,
assicurarsi che questi siano installati
e utilizzati correttamente.
L'uso di aspiratori per polveri può ridurre i rischi
correlati alle polveri.
Non consentire l'uso dell'elettroutensile
a persone inesperte o che non abbiano letto
le presenti istruzioni.
Gli elettroutensili risultano pericolosi se usati da
persone inesperte.
e Sottoporre gli elettroutensili alle procedure
di manutenzione del caso. Verificare che le
parti mobili siano bene allineate e non
s'inceppino, che non ci siano componenti
rotti e/o non sussistano altre condizioni che
possano compromettere il funzionamento
dell'elettroutensile. Eventuali guasti devono
essere riparati prima dell'uso.
La scarsa manutenzione causa molti incidenti.
f Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.
Se sottoposti alla giusta manutenzione,
gli utensili da taglio con taglienti affilati
s'inceppano meno frequentemente e sono più
facili da manovrare.
g Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori,
le punte ecc. in conformità alle presenti
istruzioni, tenendo conto delle condizioni di
lavoro e del lavoro da eseguire.
L'impiego degli elettroutensili per usi diversi da
quelli previsti può dar luogo a situazioni di
pericolo.
4 Uso e cura dell'elettroutensile
a Non sovraccaricare l'elettroutensile.
Usare l'elettroutensile adatto per il lavoro
da eseguire.
Utilizzando l'elettroutensile adatto si potrà
lavorare meglio e con maggiore sicurezza alla
potenza nominale prevista.
b Non utilizzare elettroutensili con interruttori
difettosi.
Un elettroutensile che non può essere controllato
mediante l'interruttore è pericoloso e deve
essere riparato.
c Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o
il gruppo batterie dall'elettroutensile prima
di regolare l'elettroutensile, sostituire degli
accessori o riporre l'elettroutensile.
Queste precauzioni di sicurezza riducono le
possibilità che l'elettroutensile venga messo in
funzione inavvertitamente.
d Quando non vengono usati, gli elettroutensili
devono essere custoditi fuori dalla portata
dei bambini.
5 Riparazioni
a Fare riparare l'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializzato e
solo impiegando pezzi di ricambio originali.
In tal modo la sicurezza dell'elettroutensile sarà
garantita.
Istruzioni supplementari di sicurezza per
tassellatori elettropneumatici
● Indossare protezioni acustiche. L'esposizione
al rumore può causare la perdita dell'udito.
● Utilizzare le impugnature ausiliarie in
dotazione con l'elettroutensile. La perdita
di controllo può causare lesioni personali.
● È preferibile indossare una maschera
anti-polvere.
Foratura a percussione e scalpellatura
● Assicurarsi che lo scalpello sia collocato
saldamente in sede prima di azionare l'utensile.
53
I TA L I A N O
● A basse temperature, o quando l'utensile non è
stato usato per un periodo di tempo prolungato,
fare funzionare l'utensile senza carico per
diversi minuti prima dell'uso.
● Mantenere sempre l'utensile con entrambe le
mani e garantire una posizione sicura. Far
funzionare sempre l'elettroutensile con
l'impugnatura laterale montata correttamente.
● Quando si lavora al di sopra del livello del suolo,
assicurarsi che la zona sottostante sia libera.
● Per evitare scosse elettriche, controllare che
nella zona di lavoro non vi siano cavi scoperti
prima di mettere in funzione l'utensile.
● Non toccare lo scalpello o pezzi vicini allo
scalpello immediatamente dopo aver usato
l'utensile, per evitare di scottarsi a causa della
temperatura estremamente elevata.
● Rivolgere sempre il cavo di alimentazione verso
dietro, lontano dallo scalpello.
Altri rischi
I seguenti rischi riguardano l'utilizzo dei tassellatori
elettropneumatici:
- Lesioni causate dal contatto con parti in
rotazione o calde dell'elettroutensile.
L'adozione delle norme di sicurezza pertinenti
e l'installazione di dispositivi di sicurezza non
consentono comunque di eliminare tutti i rischi
correlati, ovvero:
- Diminuzione dell'udito.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante
la sostituzione degli accessori.
- Rischi per la salute causati dall'inalazione
di polveri generate da lavori eseguiti su
calcestruzzo e/o muratura.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Martello perforatore rotativo per impieghi pesanti
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità regolabile
1 Cassetta di trasporto
1 Mandrino autoserrante (D25314K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
54
● Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A)
Il tassellatore elettropneumatico D25313K/D25314K
stato progettato per l'utilizzo professionale in lavori
di foratura a percussione, scheggiatura leggera
e scalpellatura, demolizione e perforazione con
punta al carburo in calcestruzzo, mattoni e pietra.
La macchina è adatta anche per forature nel legno,
metallo, ceramica e plastica, per avvitatura e taglio
di filettature.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Selettore percussione-rotazione
4 Fermo di sicurezza
5 Portautensile
6 Parapolvere
7 Collare di bloccaggio (D25314K)
8 Asta di profondità regolabile
9 Impugnatura laterale
10 Morsetto di arresto profondità
Frizione di sicurezza
I tassellatori sono dotati di un'apposita frizione che
riduce l'erogazione della coppia al fine di proteggere
l'operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale. Il dispositivo previene
anche l'arresto improvviso della rotazione e del
motore. La frizione è stata tarata in fabbrica
e pertanto non può essere modificata.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio
a disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
#
CH
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60745-1, perciò non è
richiesta la messa a terra.
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
I TA L I A N O
CH
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire
la spina vecchia in modo appropriato; è pericoloso
inserire una spina con i conduttori di rame scoperti
in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore
è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il
cavo per l'intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
@
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Selezione del modo di funzionamento (fig. B)
L'elettroutensile può essere adoperato nei seguenti
modi:
Foratura rotativa: per avvitatura, lavori
su acciaio, legno e plastica.
Foratura a percussione: per perforare
calcestruzzo e muratura.
Solo martellamento: per lavori di
scheggiatura leggera, scalpellatura
e demolizione leggera.
In questa modalità l'elettroutensile può
essere impiegato anche come leva per
liberare punte bloccate.
Rotazione della punta: posizione di
riposo utilizzata solo per ruotare uno
scalpello piatto nella posizione
desiderata.
● Per selezionare il tipo di modalità operativa,
spingere il fermo di sicurezza (4) e ruotare il
selettore di modalità (3) finché non punta sul
simbolo richiesto.
● Sbloccare il fermo di sicurezza e controllare che
il selettore di modalità sia bloccato in posizione.
@
Non selezionare il modo di
funzionamento quando l'elettroutensile
è in funzione.
Impostazione della posizione scalpello
Lo scalpello può essere impostato e bloccato in
51 posizioni diverse.
● Ruotare il selettore di modalità (3) finché non si
orienta sulla posizione di "rotazione punta".
● Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
● Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "solo martellamento".
● Ruotare lo scalpello finché non si blocca in
posizione.
Inserimento e rimozione degli accessori
SDS-plus® (fig. C)
Questo attrezzo fa uso di accessori SDS-plus®
(fare riferimento all'inserto di fig. C per la sezione
trasversale del codolo di una punta SDS-plus®).
Si suggerisce di adoperare esclusivamente
accessori professionali.
● Pulire e ingrassare il codolo della punta.
● Inserire il codolo della punta nel portapunte (5).
● Spingere fino in fondo la punta e girarla
leggermente per fissarla in posizione nelle
rispettive asole di alloggiamento.
● Tirare la punta per verificare che sia
correttamente bloccata. Per il funzionamento
a percussione è necessario che la punta possa
muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio
asse, dopo essere stata fissata nel portapunta.
● Per rimuovere la punta, tirare indietro il
manicotto di bloccaggio (11) del portapunte ed
estrarre la punta.
@
Indossare sempre dei guanti per
sostituire gli accessori. Le parti in
metallo esposte dell'elettroutensile
e l'accessorio possono diventare
estremamente calde durante il
funzionamento.
55
I TA L I A N O
Montaggio dell'impugnatura laterale (fig. D)
L'impugnatura laterale (10) può essere adattata sia
all'uso con la mano destra che a quello con
la mano sinistra.
@
Non utilizzare l'elettroutensile senza
l'impugnatura laterale correttamente
montata.
● Allentare l'impugnatura laterale.
● Per chi è destro: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a sinistra.
● Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a destra.
● Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull'impugnatura.
Impostazione della profondità di foratura (fig. E)
● Inserire la punta più appropriata come descritto
sopra.
● Premere il fermo di arresto profondità (10)
e tenerlo premuto.
● Montare l'asta di profondità regolabile (8)
attraverso il foro nel morsetto di arresto
profondità.
● Regolare la profondità di foratura come descritto.
● Lasciare andare il fermo di arresto profondità.
Comando reversibilità (fig. A)
● Portare il comando reversibilità (2) sul lato sinistro
per ottenere una rotazione in avanzamento
(destra). Vedere frecce sull'elettroutensile.
● Portare il comando reversibilità (2) sul lato
destro per ottenere una rotazione in senso
inverso (sinistra).
@
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire
il senso di rotazione.
D25313K - Installazione del mandrino e del
relativo adattatore
● Avvitare il mandrino nell'estremità filettata
dell'adattatore del mandrino.
● Inserire l'adattatore e il mandrino collegato
nell'elettroutensile come per una punta
SDS-plus® normale.
56
● Per estrarre il mandrino, procedere come per
rimuovere una punta SDS-plus® normale.
@
Non impiegare mai mandrini standard
nel modo operativo di foratura con
percussione.
D25314K - Sostituzione del portautensile
con il mandrino (fig. F)
● Ruotare il collare di bloccaggio (7) fino
a liberarlo ed estrarre il portautensile (5).
● Spingere il mandrino (12) sull'albero e ruotare il
collare di bloccaggio fino a bloccarlo.
● Per sostituire il mandrino con il portautensile,
smontare prima il mandrino seguendo la stessa
procedura usata per rimuovere il portautensile.
Poi installare il portautensile seguendo la stessa
procedura usata per montare il mandrino.
@
Non impiegare mai mandrini standard
nel modo operativo di foratura con
percussione.
Sostituzione del parapolvere (fig. C)
Il parapolvere (6) impedisce che la polvere penetri
nei meccanismi dell'elettroutensile. Sostituirlo
immediatamente se usurato.
● Tirare all'indietro il manicotto di bloccaggio del
portautensile (11) ed estrarre il parapolvere (6).
● Montare il parapolvere sostitutivo.
● Lasciar tornare in posizione il manicotto di
bloccaggio del portautensile.
Istruzioni per l'uso
@
● Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
● Accertarsi di non forare in prossimità
di tubi o fili elettrici.
● Esercitare una pressione adeguata
sull'utensile (circa 5 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura ma diminuisce
anche la durata dell'utensile.
● Per non danneggiare il parapolvere,
si eviti di trapanare o di spingere
l'elettroutensile troppo a fondo.
I TA L I A N O
● Impugnare sempre l'elettroutensile con
entrambe le mani e garantire una
posizione sicura . Far funzionare sempre
l'elettroutensile con l'impugnatura
laterale montata correttamente.
Accensione e spegnimento (fig. A)
● Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
● Per bloccare l'elettroutensile in posizione
disattivata, portare il comando avanti/indietro
(2) in posizione centrale.
Foratura con percussione (fig. A)
Foratura con punta massiccia
● Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura a percussione".
● Inserire la punta appropriata. Per ottenere i
migliori risultati impiegare punte al carburo di
alta qualità.
● Regolare l'impugnatura laterale (9).
● Se necessario, impostare la profondità di
foratura.
● Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
● Collocare la punta sull'area prescelta e
accendere l'elettroutensile.
● Spegnete sempre l'utensile al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
Foratura con punte a corona
● Porre il selettore (3) nella posizione di
percussione.
● Regolare l'impugnatura laterale (9).
● Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
● Assemblare la punta di centraggio nella punta
a corona.
● Posizionare la punta di centraggio in
corrispondenza del punto in cui forare e
premere l'interruttore (1). Iniziare la foratura
arrestandosi quando la punta a corona è
penetrata per 1 cm circa nel calcestruzzo.
● Togliere la punta di centraggio. Inserire la punta
a corona nel foro e procedere con la foratura.
● Se si fora in una struttura di spessore maggiore
della profondità della punta a corona eliminare
ad intervalli regolari il calcestruzzo all'interno
della punta. Per evitare di asportare o fessurare
involontariamente il calcestruzzo intorno al foro,
ricavare prima un foro passante del diametro
della punta di centraggio, il quale attraverserà
tutta la struttura. Quindi procedere perforando
con la punta a corona da entrambi i lati.
● Spegnete sempre l'utensile al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
Foratura con rotazione (fig. A)
● Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura rotativa".
● Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
- Installare il gruppo mandrino / adattatore
(D25313K).
- Sostituire il portautensile con il mandrino
(D25314K).
● Procedere come descritto per la foratura con
percussione.
@
Non impiegare mai mandrini standard
nel modo operativo di foratura con
percussione.
Avvitatura (fig. A)
● Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura rotativa".
● Selezionare il senso di rotazione.
● Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
- Inserire lo speciale adattatore di avvitatura
SDS-plus® per le applicazioni con punte di
avvitatura esagonali (D25313K).
- Sostituire il portautensile con il mandrino
(D25314K).
● Inserire la punta di avvitatura adatta.
Per l'avvitatura/svitatura di viti a testa con
intaglio, impiegare sempre punte provviste di
manicotto instradatore.
● Premere dolcemente il grilletto a velocità
variabile (1) per evitare di danneggiare la testa
della vite. Durante la rotazione all'indietro
(sinistrorsa) la velocità di rotazione viene
automaticamente ridotta per facilitare
la rimozione della vite.
57
I TA L I A N O
● Quando la vite è a filo con il pezzo da lavorare,
rilasciare l'interruttore a velocità variabile per
evitare che la testa della vite penetri nel pezzo
da lavorare.
Foratura a percussione e scalpellatura (fig. A)
● Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "solo martellamento".
● Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo
manualmente per bloccarlo in una delle
51 posizioni possibili.
● Regolare l'impugnatura laterale (9).
● Accendere l'elettroutensile e iniziare a lavorare.
● Spegnete sempre l'utensile al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
&
● Non impiegare il presente elettroutensile
per miscelare o pompare fluidi
altamente combustibili o esplosivi
(benzin, alcool, ecc.).
● Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Accessori opzionali
Sono disponibili come accessori opzionali vari tipi
di scalpelli e punte da trapano SDS-plus®.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
● Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall'utente. Portare l'utensile da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 40 ore d'uso.
Se sorgono problemi prima di questo termine,
rivolgersi ad un riparatore DEWALT autorizzato.
● Quando le spazzole in carbonio saranno
usurate, l'utensile si spegnerà automaticamente.
58
A
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Gli accessori e le prolunghe utilizzati devono
essere lubrificati regolarmente; in particolare gli
accessori SDS-plus®.
S
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l'esterno dell'utensile periodicamente con un panno
morbido.
@
Non usare mai solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire i componenti
non metallici dell'elettroutensile. Tali
sostanze chimiche possono deteriorare
i materiali plastici utilizzati in queste
parti. Utilizzare solo un panno imbevuto
con acqua e sapone delicato.
Protezione dell'ambiente
Z
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
z
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
I TA L I A N O
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali
o presso il rivenditore, al momento dell'acquisto
di un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta
differenziata e la possibilità di riciclare i prodotti
DEWALT che hanno esaurito la loro durata in
servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti, un
elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
GARANZIA
● GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE ●
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell'utensile,
presentando debita prova dell'avvenuto acquisto.
● MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO ●
L'eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
● GARANZIA TOTALE DI UN ANNO ●
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi
dalla data di acquisto, provvederemo alla
sostituzione gratuita delle parti difettose
o a nostro giudizio, alla sostituzione gratuita
dimostrato che:
● Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
● Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
● Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all'estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l'indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica
DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
59
NEDERLANDS
BOORHAMER
D25313K/D25314K
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
D25313K
Spanning
Opgenomen vermogen
D25314K
V 230
230
W 800
800
Toerental, onbelast
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Toerental, belast
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Slagenergie
hamerboren
beitelen
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
Beitelposities
mm 13/30/26
13/30/26
51
51
Boorcapaciteit in metselwerk mm 65
65
Opnamesysteem
Kraagdiameter
Gewicht
SDS-plus® SDS-plus®
mm 54
kg 2,95
54
EG-Verklaring van overeenstemming
%
D25313K/D25314K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines
in overeenstemming zijn met: 98/37/EG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG, 2000/14/EG,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk:
D25313K D25314K
LpA (geluidsdruk)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (meetonzekerheid)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (geluidsvermogen)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (meetonzekerheid)
dB(A) 3,3
3,3
3,1
Specificaties machine 2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300 (slagen
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
@
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
AA02Z026
Keuringsinstantie die
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
het certificaat afgeeft (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling voor tri-axiale metingen:
D25313K D25314K
!
Geeft elektrische spanning aan.
&
Brandgevaar.
60
per minuut)
Laboratoriumrapport
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
meetonzekerheid
m/s2 1,7
1,7
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
11/2006
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
@
Waarschuwing! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle
voorschriften. Wanneer de volgende
waarschuwingen en voorschriften niet
in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
zorgvuldig!
Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap"
heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) of op
een accu (snoerloos).
1 Veiligheid werkomgeving
a Houd uw werkomgeving schoon en
opgeruimd.
Een rommelige en een onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b Werk met de machine niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken
vonken die het stof of de dampen tot ontsteking
kunnen brengen.
c Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle
over het gereedschap verliezen.
2 Elektrische veiligheid
a De netstekker van het gereedschap moet in
het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een
elektrische schok.
b Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten.
Er bestaat een verhoogd risico voor een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een
elektrische schok.
d Gebruik het snoer niet voor een verkeerd
doel. Gebruik het snoer niet om het
gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren
vergroten het risico van een elektrische schok.
e Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengsnoeren te gebruiken die voor
gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.
Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis
geschikt verlengsnoer beperkt het risico van
een elektrische schok.
3 Veiligheid van personen
a Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van
elektrische gereedschappen.
Gebruik elektrisch gereedschap niet
wanneer u moe bent of onder invloed staat
van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het
gebruik van het gereedschap kan tot ernstige
verwondingen leiden.
61
NEDERLANDS
b Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en
het gebruik van het elektrische gereedschap,
vermindert het risico van verwondingen.
c Voorkom per ongeluk inschakelen.
Controleer of de schakelaar in de uit-stand
staat voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het gereedschap
inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een
draaiend deel van het gereedschap kan tot
verwondingen leiden.
e Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u
stevig staat en in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte
situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden.
Houd haren, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren
kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.
g Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze
zijn aangesloten en juist worden gebruikt.
Het gebruik van stofopvangvoorzieningen
beperkt het gevaar door stof.
4 Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw toepassing het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereedschap werkt
u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.
62
b Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is.
Elektrisch gereedschap dat niet meer kan
worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c Trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de accu voordat u het
gereedschap instelt, toebehoren wisselt of
het gereedschap weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het gereedschap.
d Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen
worden gebruikt.
e Verzorg het gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het gereedschap nadelig wordt
beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren
voordat u het gereedschap gebruikt.
Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder
snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g Gebruik elektrische gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen.
Let daarbij op de arbeidsomstandigheden
en de uit te voeren werkzaamheden.
Het gebruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassingen
kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
NEDERLANDS
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
boorhamers
● Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
● Gebruik de handgrepen die met de machine
worden meegeleverd. Het niet in bedwang
kunnen houden van de machine kan leiden tot
lichamelijk letsel.
● Draag bij voorkeur een stofmasker.
Beitelen en hakken
● Controleer vóór het inschakelen of de beitel
goed op zijn plaats vastzit.
● Laat de machine bij koude weersomstandigheden,
of wanneer de machine langere periode niet in
gebruik is geweest, voor gebruik een aantal
minuten onbelast draaien.
● Houd de machine steeds met beide handen
vast en neem een veilige werkhouding aan.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van de
zijhandgreep.
● Zorg bij werkzaamheden boven de begane
grond dat het onderliggende terrein verlaten is.
● Controleer de werkomgeving op de
aanwezigheid van stroomdraden,
ter voorkoming van elektrische schokken.
● Voorkom aanraking van de beitel of de
onderdelen dichtbij de beitel vlak na afloop van
de werkzaamheden, aangezien zij dan mogelijk
extreem heet zijn en brandwonden kunnen
veroorzaken.
● Houd het netsnoer altijd achter de machine,
uit de buurt van de beitel.
Restrisico's
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik
van boorhamers:
- Verwonding door het aanraken van roterende
delen of the hete delen van de machine.
Ondanks de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van beveiligingen
blijven bepaalde restrisico's aanwezig. Dit zijn:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor klemmen van de vingers bij het
verwisselen van het accessoire.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof,
met name bij het werken in steen, beton en/of
metselwerk.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer voor zware toepassingen
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Transportkoffer
1 Snelspanboorhouder (D25314K)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw D25313K/D25314K boorhamer is ontworpen
voor professioneel gebruik: hamerboren en lichte
beitel-, hak- en sloopwerkzaamheden en boren
met hardmetalen kroonboren in beton en steen.
De machine is ook geschikt voor boren in hout,
metaal, keramiek en plastic en voor schroeven en
draadsnijden.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar
toerental
2 L/R-schakelaar
3 Keuzeschakelaar boren/klopboren
4 Vergrendeling
5 Accessoire-houder
6 Stofkap
7 Borgkraag (D25314K)
8 Diepte-aanslag
9 Zijhandgreep
10 Diepteaanslagklem
Koppelbegrenzing
Deze boorhamers zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van de boor wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek
vast ingesteld.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
63
NEDERLANDS
#
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60745-1;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit,
rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
@
Haal vóór het monteren en instellen
altijd de stekker uit het stopcontact.
Kiezen van de functie (fig. B)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof.
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
Hameren: voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk.
In deze stand kunt u de machine ook
gebruiken als hefboom om een
vastgelopen boor los te wrikken.
Beiteloriëntatie: een stand niet om in te
boren, maar om een platte beitel in de
gewenste positie te draaien.
● Om de functie te selecteren, drukt u de
vergrendeling (4) in en draait u de
keuzeschakelaar (3) naar het symbool van de
gewenste functie.
64
● Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
@
Kies geen andere boorstand terwijl de
machine in werking is.
Bepalen van de stand van de beitel
De beitel kan in 51 verschillende standen worden
vergrendeld.
● Draai de keuzeschakelaar (3) naar de
beiteloriëntatiestand.
● Draai de beitel in de gewenste stand.
● Zet de keuzeschakelaar (3) op hameren.
● Draai de beitel iets totdat hij op zijn plaats vastzit.
Plaatsen en verwijderen van SDS-plus®accessoires (fig. C)
Uw machine werkt met SDS-plus® accessoires
(zie inzet in fig. C voor een doorsnede van een
SDS-plus® boorschacht).
Wij adviseren om uitsluitend professionele
accessoires te gebruiken.
● Reinig de boorschacht en vet deze in.
● Steek de boorschacht in de houder (5).
● Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
● Trek aan de boor om te controleren of deze
goed vastzit. In de hamerfunctie moet de boor
enkele centimeters naar binnen en naar buiten
kunnen bewegen.
● Voor het verwijderen de borgkraag (11) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
@
Draag altijd handschoenen als u
accessoires verwisselt. De blootliggende
metalen delen van de machine en het
accessoire kunnen tijdens gebruik heel
erg heet worden.
Monteren van de zijhandgreep (fig. D)
De zijhandgreep (10) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
@
Gebruik de machine niet zonder dat de
zijhandgreep op juiste wijze is
gemonteerd.
NEDERLANDS
● Draai de zijhandgreep los.
● Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag achter de
boorhouder.
● Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de
machine en schuif de klem over de kraag achter
de boorhouder.
● Draai de handgreep in de gewenste stand en
zet hem vast.
Instellen van de boordiepte (fig. E)
● Plaats de juiste boor in de houder,
zoals hierboven beschreven.
● Druk de diepteaanslagklem (10) in en houd
hem ingedrukt.
● Steek de diepte-instelstang (8) door het gat in
de diepteaanslagklem.
● Stel de gewenste boordiepte in zoals afgebeeld.
● Laat de diepteaanslagklem los.
L/R-schakelaar (fig. A)
● Schuif de L/R-schakelaar (2) naar links voor
draairichting rechtsom. Zie de pijlen op de
machine.
● Schuif de L/R-schakelaar (2) naar rechts voor
draairichting linksom.
@
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
D25313K - Monteren van de boorhouderadapter
& boorhouder
● Schroef de boorhouder op het draadeind van
de boorhouderadapter.
● Steek de boorhouder en adapter op dezelfde
wijze in de machine als een standaard
SDS-plus® bit.
● Verwijder de boothourder op dezelfde wijze als
een standaard SDS-plus® bit.
@
Gebruik nooit standaardboorkoppen
voor hamerboren.
D25314K - Vervangen van de accessoirehouder
door de boorhouder (fig. F)
● Draai de borgkraag (7) in de ontgrendelingspositie
en neem de accessoirehouder (5) af.
● Duw de boorhouder (12) op de spindel en draai
de borgkraag in de vergrendelingspositie.
● Om de boorhouder te vervangen door de
accessoirehouder, verwijdert u eerst de
boorhouder op dezelfde wijze als de
accessoirehouder werd verwijderd. Vervolgens
plaatst u de accessoirehouder op dezelfde
wijze als de boorhouder werd geplaatst.
@
Gebruik nooit standaardboorkoppen
voor hamerboren.
Vervangen van de stofkap (fig. C)
De stofkap (6) voorkomt dat stof in het mechanisme
binnendringt. Een versleten stofkap moet direct
worden vervangen.
● Trek de borgkraag (11) naar voren en neem de
stofkap (6) van de machine.
● Breng de nieuwe stofkap aan.
● Laat de borgkraag los.
Aanwijzingen voor gebruik
@
● Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
● Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
● Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
● Voorkom beschadiging van de stofkap;
boor en schroef niet te diep.
● Houd de machine steeds met beide
handen vast en neem een veilige
werkhouding aan. Zorg altijd voor een
juiste bevestiging van de zijhandgreep.
In- en uitschakelen (fig. A)
● Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
● Stop de machine door de schakelaar los te laten.
● Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de uit-stand te blokkeren.
65
NEDERLANDS
Hamerboren (fig. A)
Boren met een massieve boor
● Zet de keuzeschakelaar (3) op hamerboren.
● Plaats de juiste boor. Gebruik voor optimale
resultaten kwaliteitsboren met hardmetalen punt.
● Stel de zijhandgreep (9) in.
● Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
● Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
● Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
● Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Boren met een kroonboor
● Zet de keuzehendel (3) op hamerboren.
● Stel de zijhandgreep (9) in.
● Plaats de juiste kroonboor.
● Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
● Plaats het centreerboortje op de plek waar het
gat geboord moet worden en druk de
schakelaar (1) in. Boor totdat de kroonboor
ongeveer 1 cm in het beton vreet.
● Stop de machine en verwijder het centreerboortje.
Plaats de kroonboor weer in het gat en ga
verder met boren.
● Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte
van de kroonboor, verwijder dan regelmatig de
ronde betoncilinder die zich in de kroonboor
vormt. Om beschadiging van het beton rondom
het geboorde gat te voorkomen, eerst voorboren.
Gebruik hiertoe een boor met dezelfde diameter
als die van het centreerboortje en boor hiermee
helemaal door het beton heen. Vervolgens het
gat vanaf beide zijden naar het midden toe boren.
● Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Boren (fig. A)
● Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
● Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
- Breng de boorhouderadapter/boorhouder aan
(D25313K).
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (D25314K).
66
● Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
@
Gebruik nooit standaardboorkoppen
voor hamerboren.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
● Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
● Kies de gewenste draairichting.
● Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
- Breng de speciale SDS-plus® schroefadapter
voor zeskant-schroefbits aan (D25313K).
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (D25314K).
● Plaats de juiste schroevendraaierstift.
Gebruik voor sleufschroeven speciale
schroefbits met geleidehuls.
● Druk de schakelaar (1) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
● Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat u
de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
Beitelen en hakken (fig. A)
● Zet de keuzeschakelaar (3) op hameren.
● Plaats de juiste beitel en draai hem met de
hand in een van de 51 posities vast.
● Stel de zijhandgreep (9) in.
● Schakel de machine in en begin met werken.
● Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
&
● Gebruik de machine nooit voor het
mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
● Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Opties
Diverse typen SDS-plus® boren en beitels zijn als
optie verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
● De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een
erkend DEWALT Service-center na ongeveer
40 gebruiksuren. Mochten er zich eerder
problemen voordoen, neem dan contact op met
een erkend DEWALT Service-center.
● De machine wordt automatisch uitgeschakeld
als de koolborstels versleten zijn.
A
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig
rond de SDS-plus® adapter worden gesmeerd.
S
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte doek.
@
Gebruik nooit oplosmiddelen of andere
scherpe chemicaliën voor reiniging van
de niet-metalen onderdelen van de
machine. Deze chemicaliën kunnen de
in deze onderdelen gebruikte
kunststofmaterialen aantasten.
Gebruik een doek die alleen met water
en een milde zeep is bevochtigd.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden
ingezameld.
z
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te zamelen,
worden de materialen gerecycled en
opnieuw gebruikt. Hergebruik van
gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag
naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten. Om
gebruik te maken van deze service, retourneert u
het product naar een van de erkende servicecentra,
die deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
67
NEDERLANDS
GARANTIE
● 30 DAGEN "NIET GOED, GELD TERUG"
GARANTIE ●
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
● 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
● 1 JAAR GARANTIE ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling
van DEWALT, op voorwaarde dat:
● Het produkt niet foutief gebruikt werd.
● Het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden.
● Het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd.
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de
achterzijde van deze handleiding). Een
overzicht van erkende DEWALT Service-centers
en nadere informatie over onze service vindt u
ook op Internet: www.2helpU.com.
68
NORSK
BORHAMMER
D25313K/D25314K
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
D25313K
Spenning
V 230
Motoreffekt
W 800
D25314K
230
800
Turtall, ubelastet
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Turtall, belastet
min-1 0 - 830
0 - 830
Slagenergi
hammerboring
meisling
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Maksimal borekapasitet i
stål/tre/betong
mm 13/30/26
13/30/26
Meiselposisjoner
51
51
Boringskapasitet
i bløt murstein
mm 65
65
Festesystem
Diameter krage
Vekt
SDS-plus® SDS-plus®
mm 54
kg 2,95
54
3,1
CE-sikkerhetserklæring
%
D25313K/D25314K
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert
i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
86/188/EØF, 2000/14/EF, EN 60745-1,
EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivå:
D25313K D25314K
LpA (lydnivå)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (måleusikkerhet)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (akustisk effekt)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (måleusikkerhet)
dB(A) 3,3
3,3
Verktøyspesifikasjoner 2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(slag i minuttet)
Sikring:
230 V
10 A
Laboratorierapport
AA02Z026
Teknisk kontrollorgan, TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
@
Betegner risiko for personskade,
livsfare eller ødeleggelse av verktøyet
dersom instruksene i denne
instruksjonsboken ikke følges.
utsteder av sertifikatet (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Veiet geometrisk middelverdi av
akselerasjonsfrekvensen for tre-aksiale målinger:
D25313K D25314K
!
Betegner risiko for elektrisk støt.
&
Brannfare.
ah,HD
m/s
måleusikkerhet
m/s2 1,7
2
18,1
18,1
1,7
69
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
b
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
11/2006
Sikkherhetsveiledning
c
d
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
@
Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler
og alle instruksjoner. Hvis advarslene
og instruksjonene nedenfor ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk
støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse.
Uttrykket "elektroverktøy" i alle advarslene nedenfor
gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning)
og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
1 Arbeidsplassens sikkerhet
a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten
godt lys kan føre til ulykker.
b Ikke arbeid med elektroverktøy i
eksplosjonsfarlige omgivelser - der det
befinner seg brennbare væsker, gass eller
støv.
Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller damper.
c Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes.
Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhet
a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn
i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres
på noen som helst måte.
70
e
Ikke bruk adapterstøpsler sammen med
jordete elektroverktøy.
Bruk av originale støpsler og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordete overflater
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen
din er jordet.
Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy,
øker risikoen for elektrisk støt.
Unngå uforsvarlig behandling av ledningen.
Elektroverktøyet må aldri bæres eller
trekkes etter ledningen, og trekk heller ikke
ut støpselet ved å rykke i ledningen.
Hold ledningen unna varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler.
Med skadde eller sammenflokete ledninger
øker risikoen for elektrisk støt.
Når du arbeider utendørs med et
elektroverktøy, må du kun bruke en
skjøteledning som er godkjent til utendørs
bruk.
Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk
støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og
gå fornuftig fram når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når
du er trett eller er påvirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter.
Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av
verktøyet kan føre til alvorlige personskader.
b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller.
Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller
hørselsvern som passer til forholdene,
reduserer risikoen for personskader.
c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Påse at bryteren står i posisjon "AV" før
verktøyet koples til.
Det kan føre til ulykker hvis du bærer
elektroverktøyet med fingeren på bryteren,
eller kopler til verktøyet når bryteren ikke står
i posisjon "AV".
NORSK
d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før
du slår på elektroverktøyet.
En skrunøkkel eller en nøkkel som befinner seg
i en roterende maskindel, kan føre til
personskade.
e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid
har sikkert fotfeste og god balanse.
Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre
i uventede situasjoner.
f Bruk egnede klær. Ikke bruk løse plagg eller
smykker. Hold hår, klær og hansker unna
bevegelige deler.
Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i bevegelige deler.
g Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte.
Bruk av støvoppsmaling reduserer farer på
grunn av støv.
4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet på den type
arbeid du vil utføre.
Med et passende elektroverktøy arbeider du
bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
b Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter.
Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av
eller på med bryteren, er farlig og må repareres.
c Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
batteripakken ut av verktøyet før du utfører
innstillinger, skifter tilbehørsdeler eller
lagrer verktøyet.
Disse tiltakene reduserer risikoen for en
utilsiktet starting av maskinen.
d Elektroverktøy som ikke er i bruk,
må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
verktøyet brukes av personer som ikke er
fortrolig med dette, eller som ikke har lest
disse bruksanvisningene.
Elektroverktøy er farlige når de brukes av
uerfarne personer.
e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy.
Kontroller om bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om
deler er brukket eller skadet og andre forhold
som kan innvirke på verktøyets funksjon.
Hvis elektroverktøyet er skadet, må det
repareres før bruk.
Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
f Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere
å føre.
g Bruk verktøyet, tilbehør og verktøybits osv
i henhold til disse instruksjonene, og ta
hensyn til arbeidsforholdene og til arbeidet
som skal utføres.
Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det
som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.
5 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler.
Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet
opprettholdes.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for borhammere
● Bruk hørselvern. Høy lyd kan gi hørselskader.
● Bruk hjelpehåndtakene som fulgte med
verktøyet. Hvis du mister kontrollen over
verktøyet, kan det resultere i helseskader.
● En støvmaske bør brukes.
Hakking og meisling
● Pass på at meiselen er riktig festet før du bruker
verktøyet.
● Ved kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært
brukt over en lengre periode, må verktøyet gå
ubelastet i flere minutter før bruk.
● Hold alltid godt fast i verktøyet med begge
hender og pass på at du har en god stilling.
Pass på at sidehendelen er riktig montert når
du skal bruke verktøyet.
● Sørg for at området under er tomt ved arbeid
over bakkenivå.
● Sjekk arbeidsområdet for strømførende
ledninger før bruk, ellers kan du få elektrisk støt.
● Ikke berør meiselen eller delene i nærheten av
meiselen umiddelbart etter drift, da de kan være
svært varme og forårsake brannskader på huden.
● Pass alltid på at strømkabelen går bakover,
bort fra meiselen.
71
NORSK
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av
borhammere:
- Skader forårsaket av berøring av verktøyets
roterende eller varme deler.
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter
og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse
farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes.
- Helseskader som følge av innånding av støv
som oppstår ved arbeid med betong og/eller
murstein.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejustering
1 Koffert
1 Selvspennende chuck (D25314K)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din borhammer D25313K/D25314K utformet for
profesjonell slagboring og lett hakke-, meisle- og
rivingsarbeid og for kjerneboring med
hardmetallskjær i betong, murstein og stein.
Maskinen er også egnet for boring i treverk,
keramikk og plast samt for skruing og
gjengeskjæring.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 Slagvelger
4 Sikringslås
5 Verktøyholder
6 Støvdeksel
7 Låsehylse (D25314K)
8 Dybdejustering
9 Sidehåndtak
10 Dybdestoppklemme
72
Sikkerhetskobling
Borhammeren er utstyrt med en sikkerhetskobling
som reduserer det maksimale vridningsmomentet
som overføres til brukeren i tilfelle fastkiling av bor.
Denne egenskapen hindrer også gearing og at
motoren stanser. Sikkerhetskoblingen er
fabrikksinnstilt og kan ikke justeres.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
#
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745-1.
Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
@
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten
før montering og justering av verktøyet.
Valg av driftsmåte (fig. B)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål,
tre og plast.
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
Kun hamring for lett hakking, meisling
og rivningsarbeide.
I denne modusen kan verktøyet også
brukes som vektarm for å løsne en
fastkilt meisel.
NORSK
Bitrotasjon: ikke aktiv posisjon som kun
benyttes til å rotere en flat meisel til
ønsket posisjon.
● Du velger driftsmodus ved å trykke inn
sikkerhetslåsen (4) og dreie modusvalgbryteren
(3) til den peker mot symbolet for ønsket modus.
● Slipp sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvalgbryteren er låst på plass.
@
Ikke bytt bruksmodus mens verktøyet
er i drift.
Indeksering av meiselposisjon
Meiselen kan indekseres og låses i 51 forskjellige
posisjoner.
● Innstill funksjonsvelgeren (3) slik at den peker
på stillingen "bitrotasjon".
● Drei meiselen til ønsket stilling.
● Still inn modusvalgbryteren (3) på "kun hamring".
● Drei meiselen til den låses på plass.
Montering og fjerning av SDS-plus® tilbehør
(fig. C)
Dette verktøyet bruker SDS-plus® -tilbehør
(se tverrsnitt av SDS-plus® -bitskaft i innsettet i fig. C).
Vi anbefaler at det alltid brukes profesjonelt tilbehør.
● Rengjør og smør bit-skaftet.
● Stikk bits-skaftet inn i verktøyholderen (5).
● Trykk biten ned og vri den litt til den passer
i åpningene.
● Trekk i biten for å sjekke at den sitter riktig.
Ved hamring må biten kunne beveges aksialt
flere centimeter når den er låst fast i
verktøyholderen.
● For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (11) bakover slik at boret kan tas ut.
@
Bruk alltid hansker når du bytter
tilbehør. Eksponerte metalldeler på
verktøyet og tilbehøret kan bli ekstremt
varme ved bruk.
Montering av sidehåndtak (fig. D)
Sidehåndtaket (10) kan monteres slik at det passer
både for høyre- og venstrehendte brukere.
@
Sidehåndtaket må alltid sitte riktig på
når du bruker verktøyet.
● Løsne sidehåndtaket.
● For høyrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket til venstre.
● For venstrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket til høyre.
● Drei sidehåndtaket i ønsket stilling og skru fast
håndtaket.
Stille inn boredybden (fig. E)
● Sett inn ønsket drillbit som forklart ovenfor.
● Trykk inn dybdestoppklemmen (10) og hold den
inne.
● Stikk dybdejusteringsstangen (8) gjennom
hullet i dybdestoppklemmen.
● Juster boredybden som angitt.
● Slipp dybdestoppklemmen.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. A)
● Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
LH-siden for rotering forover (RH). Se pilene på
verktøyet.
● Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
RH-siden for rotering bakover (LH).
@
Vent alltid til motoren har stanset helt
før rotasjonsretningen endres.
D25313K - Montering av chuckadapter og chuck
● Skru chucken inn på den gjengete siden av
chuckadapteren.
● Sett sammenstillingen av chuck og adapter inn
i verktøyet som om det skulle ha vært en
standard SDS-plus® -bit.
● Når du skal ta ut chucken, går du frem på samme
måte som med en standard SDS-plus® -bit.
@
Bruk aldri standard-chucker ved hamme
rboringsinnstilling.
D25314K - Utskifting av verktøyholderen med
chucken (fig. F)
● Vri låsehylsen (7) til åpen stilling og trekk
verktøyholderen (5) ut.
● Skyv chucken (12) inn på spindelen og vri
låsehylsen (7) til låst stilling.
73
NORSK
● For å skifte ut chucken med verktøyholderen,
fjernes først chucken på samme måte som
verktøyholderen ble fjernet. Deretter plasseres
verktøyholderen på samme måte som chucken
ble plassert.
@
Bruk aldri standard-chucker ved hamme
rboringsinnstilling.
Utskifting av støvdekselet (fig. C)
Støvdekselet (6) hindrer at det trenger støv inn
i mekanismen. Skift et slitt støvdeksel.
● Trekk tilbake låsekragen på verktøyholderen (11)
og dra av støvdekselet (6).
● Monter nytt støvdeksel.
● Slipp låsekragen på verktøyholderen.
Bruksanvisning
@
● Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
● Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
● Trykk bare lett på maskinen (ca. 5 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
● Ikke bor eller skru for dypt for å unngå
skade på støvdekselet.
● Hold alltid godt fast i verktøyet med
begge hender og pass på at du har en
god stilling . Pass på at sidehendelen er
riktig montert når du skal bruke verktøyet.
Skru på og av (fig. A)
● Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger
av hvor hardt man trykker på bryteren.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
● Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter du
forover/bakover-skyvebryteren (2) til midtstillingen.
Slagboring (fig. A)
Boring med massivt bor
● Still inn modusvalgbryteren (3) på "hammerboring".
● Sett i riktig drillbit. For best mulige resultater bør
hardmetallbor av høy kvalitet brukes.
● Innstill sidehåndtaket (9).
74
● Innstill om nødvendig boredybden.
● Marker stedet hvor hullet skal bores.
● Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet.
● Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Boring med kjernebor
● Innstill funksjonsvelgeren (3) på "hammerboring".
● Innstill sidehåndtaket (9).
● Sett i riktig bor.
● Sett senterboret i kjerneboret.
● Sett senterboret på det avmerkede borehullet
og trykk på strømbryteren (1). Bor inntil kjernen
kommer ca. 1 cm inn i betongen.
● Stopp maskinen og fjern senterboret.
Sett kjerneboret i hullet og fortsett med boringen.
● Når hullet som skal bores er dypere enn boret,
fjernes sylinderen med betong inni boret med
jevne mellomrom. For å unngå at det brytes av
beongbiter omkring hullet, bores det først et hull
med samme diameter som senterboret helt
gjennom betongen. Deretter bores det store
hullet til midten fra begge sider.
● Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Boring (fig. A)
● Still inn funksjonsvelgeren (3) på "boring".
● Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i sammenstillingen chuckadapter/chuck
(D25313K).
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(D25314K).
● Gå frem som beskrevet for hammerboring.
@
Bruk aldri standard-chucker ved
hammerboringsinnstilling.
Skrutrekking (fig. A)
● Still inn funksjonsvelgeren (3) på "boring".
● Velg rotasjonsretning.
● Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i den spesielle SDS-plus®
skrutrekkeradapteren til sekskantede
skrutrekkerbits (D25313K).
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(D25314K).
NORSK
● Sett i riktig skrutrekkerbits. Ved skruing av
skruer som har hoder med spor, må man alltid
bruke bits med søkehylse.
● Trykk den justerbare hastighetsbryteren (1)
forsiktig ned, slik at du ikke skader skruehodet.
Ved rotering bakover (LH), blir hastigheten
automatisk redusert, slik at det blir lettere
å fjerne skruen.
● Når skruen er på linje med arbeidsemnet,
slipper du ut den justerbare hastighetsbryteren
for å forhindre at den presses inn i arbeidsemnet.
Hakking og meisling (fig. A)
● Still inn modusvalgbryteren (3) på "kun hamring".
● Sett i riktig meisel, og drei den for hånd, slik at
den låses i en av de 51 posisjonene.
● Innstill sidehåndtaket (9).
● Slå på verktøyet og begynn å arbeide.
● Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
&
● Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
● Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Tilleggsutstyr
Forskjellige typer SDS-plus®-borbits og meisler kan
fås som ekstrautstyr.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
● Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av
brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter omtrent 40 timers drift.
Hvis det oppstår problemer før dette, må du
kontakte en autorisert DEWALT-reparatør.
● Verktøyet slås automatisk av når
karbonbørstene blir slitt.
A
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS-plus®-koblingen.
S
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
@
Bruk aldri løsemidler eller sterke
kjemikalier til rengjøring av verktøyets
ikke-metalliske deler. Disse kjemikaliene
kan svekke plastmaterialene i disse
delene. Bruk en klt fuktet i vann med
mild såpe.
Miljøvern
Z
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det,
må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
z
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av
miljøet og reduserer behovet for
råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
75
NORSK
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering
av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin
rolle. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet ditt til et av våre
autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn
produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
● 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI ●
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT
verktøy, kan det returneres innen 30 dager til
din DEWALT forhandler eller til et DEWALT
autorisert serviceverksted og du kan bytte eller
få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE ●
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det
ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS GARANTI ●
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil
eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
● Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
● Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
● Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
76
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO
D25313K/D25314K
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
D25313K
D25314K
Voltagem
V 230
230
Potência absorvida
W 800
800
Velocidade em vazio
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Velocidade com carga
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Energia de impacto
perfuração de percussão
cinzelamento
Capacidade máxima
de perfuração em
aço/madeira/betão
Posições do cinzel
Capacidade máxima de
perfuração em alvenaria
Encabadouro
Diâmetro do colar
Peso
Declaração CE de conformidade
%
D25313K/D25314K
A DEWALT declara que estas ferramentas
eléctricas foram concebidas em conformidade com
98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE,
2000/14/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN
61000-3-3.
Para mais informações, queira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Nível de potência sonora:
D25313K D25314K
mm 13/30/26
13/30/26
51
51
mm 65
65
SDS-plus® SDS-plus®
mm 54
kg 2,95
LpA (pressão sonora)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (imprecisão de medição)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (potência sonora)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (imprecisão de medição)
dB(A) 3,3
3,3
54
Especificações
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
3,1
da ferramenta
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(batimentos por minuto)
Fusíveis:
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Relatório do laboratório
AA02Z026
Corpo notificado,
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
entrega de certificado
(TRPS)
Am Grauen Stein 1
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
@
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do
não-cumprimento das instruções deste
manual.
!
Indica tensão eléctrica.
&
Perigo de incêndio.
D-51105 Köln, Germany
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração para medições em três eixos:
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
imprecisão de medição
m/s2 1,7
1,7
77
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
11/2006
Instruções de segurança
Avisos de segurança gerais para ferramentas
eléctricas
@
Advertência! Leia todos os avisos
de segurança e instruções. O não
cumprimento dos avisos e instruções
a seguir pode resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.
Guarde todos os avisos e instruções para
futura referência.
O termo "ferramenta eléctrica", utilizado a seguir,
refere-se a ferramentas eléctricas com ligação à
corrente eléctrica (com fios) ou operadas a bateria
(sem fios).
1 Segurança na área de trabalho
a Mantenha a sua área de trabalho limpa
e bem iluminada.
Desordem ou áreas de trabalho com fraca
iluminação podem causar acidentes.
b Não trabalhe com a ferramenta eléctrica em
áreas com risco de explosão, nas quais se
encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.
As ferramentas eléctricas produzem faíscas
que podem provocar a ignição de pó e vapores.
c Mantenha crianças e outras pessoas
afastadas durante a utilização da ferramenta
eléctrica.
As distracções podem dar origem a que perca
o controlo da ferramenta.
78
2 Segurança eléctrica
a A ficha da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha não deve ser modificada
de modo algum. Não utilize quaisquer fichas
de adaptação com ferramentas eléctricas
ligadas à terra.
Fichas inalteradas e tomadas adequadas
reduzem o risco de choques eléctricos.
b Evite que o corpo entre em contacto com
superfícies ligadas à terra, como por exemplo
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.
Há um risco elevado de choques eléctricos,
caso o corpo seja ligado à terra.
c A ferramenta eléctrica não deve ser exposta
à chuva nem a humidade.
A penetração de água na ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choques eléctricos.
d Manuseie o cabo com cuidado. O cabo da
ferramenta não deve ser utilizado para o
transporte, para puxar a ferramenta, nem
para retirar a ficha da tomada. Mantenha o
cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados
ou peças em movimento.
Cabos danificados ou torcidos aumentam
o risco de choques eléctricos.
e Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao
ar livre, use um cabo de extensão
apropriado para áreas externas.
O uso de um cabo apropriado para áreas
externas reduz o risco de choques eléctricos.
3 Segurança pessoal
a Mantenha-se atento, observe o que está
a fazer e seja prudente ao trabalhar com
a ferramenta eléctrica. Não use a ferramenta
eléctrica se estiver cansado ou sob
a influência de drogas, álcool ou
medicamentos.
Um momento de falta de atenção durante a
utilização da ferramenta eléctrica pode causar
graves lesões.
b Use equipamento pessoal de protecção.
Utilize sempre óculos de protecção.
Equipamento de segurança, como por
exemplo, máscara de protecção contra pó,
sapatos de segurança anti-derrapantes,
capacete de segurança ou protecção auricular,
de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesões.
PORTUGUÊS
c Evite um accionamento involuntário.
Assegure-se de que o interruptor está na
posição de desligado antes de ligar a ficha.
O transporte de ferramentas eléctricas com o
dedo no interruptor ou a ligação das mesmas
à corrente eléctrica com o interruptor ligado
provoca acidentes.
d Retire eventuais chaves de ajuste ou chaves
de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de fenda ou chave de ajuste, que
se encontre numa peça móvel da ferramenta,
pode dar origem a lesões.
e Não se incline. Mantenha-se sempre bem
posicionado e em equilíbrio.
Desta forma, poderá ser mais fácil controlar
a ferramenta em situações inesperadas.
f Utilize vestuário adequado. Não utilize roupas
largas nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa
e luvas afastados de peças em movimento.
Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem
ser ficar presos nas peças em movimento.
g Se for prevista a montagem de dispositivos
de extracção e recolha de pó, assegure-se
de que estão ligados e que são utilizados de
forma correcta.
A utilização destes dispositivos reduz os riscos
provocados por pó.
4 Utilização e manutenção da ferramenta
eléctrica
a Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para
o trabalho que irá realizar.
A ferramenta correcta realizará o trabalho de
forma melhor e mais segura dentro da potência
indicada.
b Não utilize a ferramenta eléctrica se
o interruptor não puder ser ligado nem
desligado.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de ligar/
desligar é perigosa e deve ser reparada.
c Desligue a ficha da tomada e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
armazenar a ferramenta eléctrica.
Esta medida de segurança evita que a
ferramenta eléctrica seja ligada acidentalmente.
d Mantenha as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance de
crianças. Não permita que a ferramenta seja
utilizada por pessoas não familiarizadas
com a mesma ou que não tenham lido estas
instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas se
utilizadas por pessoas não qualificadas.
e Efectue a manutenção da ferramenta
eléctrica. Verifique se as peças móveis da
ferramenta funcionam perfeitamente e não
emperram, bem como se há peças quebradas
ou danificadas que possam influenciar
o funcionamento da ferramenta. As peças
danificadas devem ser reparadas antes da
utilização da ferramenta.
Muitos acidentes têm como causa uma
manutenção insuficiente das ferramentas
eléctricas.
f Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas.
As ferramentas de corte, sujeitas a uma
manutenção adequada e com extremidades de
corte afiadas, emperram com menos frequência
e podem ser controladas com maior facilidade.
g Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as brocas da ferramenta etc., de acordo
com estas instruções. Considere também as
condições de trabalho e o trabalho a ser
efectuado.
A utilização da ferramenta eléctrica para outros
fins que não os previstos pode resultar em
situações perigosas.
5 Reparação
a A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só devem
ser colocadas peças sobressalentes originais.
Desta forma, é assegurada a segurança
da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais sobre
martelos electropneumáticos
● Utilize protectores auriculares. A exposição
ao ruído poderá provocar perda de audição.
● Utilize os punhos auxiliares fornecidos com
a ferramenta. A perda de controlo da mesma
pode provocar ferimentos pessoais.
79
PORTUGUÊS
● De preferência, utilize uma máscara
de protecção anti-pó.
Burilagem e cinzelamento
● Assegure-se de que o cinzel esteja na posição
correcta antes de começar a utilizar a ferramenta.
● Em climas frios ou quando a ferramenta tenha
estado fora do uso durante um período de tempo
longo, deixe-a a funcionar sem carga durante
vários minutos antes de iniciar a utilização.
● Segure a ferramenta firmemente sempre com
ambas as mãos e com uma postura firme.
Utilize a ferramenta sempre com o punho
lateral devidamente montado.
● Quando for trabalhar acima do nível do chão,
assegure-se de que a área abaixo esteja limpa.
● Para evitar choques eléctricos, verifique se há
fios electrificados na área de trabalho antes de
iniciar a operação.
● Não toque o cinzel ou as peças próximas ao
mesmo imediatamente após a operação, já que
podem estar extremamente quentes e provocar
queimaduras.
● Mantenha o cabo de alimentação sempre na
parte traseira, longe do cinzel.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso de
martelos electropneumáticos:
- Ferimentos causados pelo contacto físico com
peças giratórias ou peças quentes da
ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
instrumentos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estas são:
- Diminuição da audição.
- Risco de trilhamento dos dedos ao substituir
o acessório.
- Problemas de saúde provocados pela inalação
do pó produzido ao trabalhar em betão e/o
alvenaria.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração rotativo
1 Punho lateral
1 Vareta de ajuste da profundidade
1 Caixa de transporte
80
1 Bucha de aperto rápido (D25314K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
O seu martelo electropneumatico D25313K/D25314K
foi concebido para aplicações profissionais
de perfuração de percussão e de trabalhos
de burilagem, cinzelamento e de demolição mais
leves e para operações de perfuração de núcleos
revestidos a carboneto em betão, tijolo e pedra.
A máquina também é adequada para a perfuração
rotativa em madeira, metal, cerâmica e plástico e
para operações de aparafusamento e abertura
de roscas.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Selector de modo de percussão
4 Trinco de segurança
5 Suporte de ferramenta
6 Protecção anti-poeiras
7 Anel de bloqueio (D25314K)
8 Vareta de ajuste da profundidade
9 Punho lateral
10 Dispositivo limitador de profundidade
Embraiagem limitadora de torque
Os martelos electropneumáticos estão dotados de
uma embraiagem limitadora de torque que evita
o contragolpe no caso de bloqueio da broca.
Esta característica também impede que as
engrenagens e o motor eléctrico parem
repentinamente. A embraiagem limitadora de
torque possui uma regulação de fábrica e não
pode ser ajustada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa
de identificação.
PORTUGUÊS
#
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60745-1,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um
cabo especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
@
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Selecção do modo de operação (fig. B)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos.
Perfuração de percussão: para
perfuração em betão e alvenaria.
Apenas percussão: para aplicações
ligeiras cinzelamento e de demolição.
A ferramenta pode também ser utilizada
neste modo como uma alavanca para
soltar uma broca encravada.
Rotação da broca: posição de descanso
utilizada apenas para rodar um cinzel
plano para a posição desejada.
● Para seleccionar o modo de funcionamento,
pressione o trinco de segurança (4) e rode
o selector de modo (3) até ao símbolo do modo
desejado.
● Solte o fecho de segurança e verifique se o
selector de modo está fixe na respectiva posição.
@
Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
Determinação da posição do cinzel
O cinzelamento pode ser seleccionado e travado
em 51 posições diferentes.
● Rode o interruptor selector de modo (3) até
apontar para a posição de "rotação da braca".
● Rode o cinzel na posição pretendida.
● Regule o selector de modo (3) para a posição
"percussão".
● Rode o cinzel até fixar em posição.
Inserir e retirar acessórios SDS-plus® (fig. C)
Esta ferramenta utiliza acessórios SDS-plus®
(consulte o detalhe na fig. C para visualizar o corte
transversal duma haste de broca SDS-plus®).
Recomendamos que utilize apenas acessórios
profissionais.
● Limpe e lubrifique a haste da broca.
● Insira a haste da broca no suporte de
ferramentas (5).
● Empurre a broca para baixo e gire-a
ligeiramente até encaixá-la nas ranhuras.
● Puxe a broca para verificar se está
correctamente fixada. Na função de percussão,
a broca deverá deslocar-se axialmente vários
centímetros, quando estiver fixada no suporte
de ferramenta.
● Para retirar a broca puxe para trás a manga
de fixação do encabadouro (11) e tire a broca.
@
Utilize sempre luvas para a substituição
de acessórios. As peças metálicas
expostas na ferramenta e no acessório
poderão aquecer extremamente
durante a sua utilização.
Colocação do punho lateral (fig. D)
O punho lateral (10) pode ser instalado para
pessoas esquerdinas ou dextras.
81
PORTUGUÊS
@
Não utilize a ferramenta sem o punho
lateral devidamente montado.
● Desenrosque o punho lateral.
● Para os utilizadores dextros, retire o grampo de
fixação do anel detrás do punho da ferramenta,
com o punho à esquerda.
● Para os utilizadores esquerdinos, retire o grampo
de fixação do anel detrás do punho da
ferramenta, com o punho à direita.
● Rode o punho lateral até a posição desejada
e aperte o punho.
Ajustar a profundidade de perfuração (fig. E)
● Insira a broca desejada no modo descrito acima.
● Prima e mantenha premido o grampo limitador
de profundidade (10).
● Encaixe a vareta de ajuste da profundidade (8)
no orifício do grampo limitador de profundidade.
● Ajuste a profundidade de perfuração como se
indica.
● Solte o grampo limitador de profundidade.
Selector de sentido de rotação (fig. A)
● Empurre a corrediça de avanço/recuo (2) para
o lado esquerdo para uma rotação para a frente
(direita). Ver setas na ferramenta.
● Empurre a corrediça de avanço/recuo (2) para
o lado direito para uma rotação para trás
(esquerda).
@
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
D25313K - Colocação do adaptador da bucha
e bucha
● Aperte a bucha na extremidade roscada do
adaptador da bucha.
● Insira a bucha ligada e o adaptador na
ferramenta, tal como se fosse a broca
SDS-plus® padrão.
● Para remover a bucha, proceda tal como para
remover uma broca SDS-plus® padrão.
@
82
Nunca utilize buchas padrão no modo
de perfuração com percussão.
D25314K - Substituição do suporte
da ferramenta com a bucha (fig. F)
● Rode o anel de bloqueio (7) para a posição de
desbloqueio e puxe o suporte da ferramenta (5)
para fora.
● Empurre a bucha (12) para o veio e rode o anel
de bloqueio para a posição de bloqueio.
● Para substituir a bucha com o suporte da
ferramenta, remova em primeiro lugar a bucha
da mesma forma como o suporte da ferramenta
foi removido. De seguida, coloque o suporte da
ferramenta tal como a bucha foi colocada.
@
Nunca utilize buchas padrão no modo
de perfuração com percussão.
Substituição da protecção anti-poeiras (fig. C)
A protecção anti-poeiras (6) evita a entrada de pó
dentro do mecanismo da ferramenta. Quando a
protecção anti-poeiras estiver desgastada, troque-a
imediatamente.
● Puxe para trás a manga de bloqueio do
encabadouro (11) e retire a protecção antipoeiras.
● Coloque a nova protecção anti-poeiras.
● Solte a manga de bloqueio.
Modo de emprego
@
● Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
● Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos dentro
da parede.
● Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 5 kg).
Uma força excessiva não vai acelerar
a operação de perfuração, mas sim
diminuir o rendimento da ferramenta
podendo diminuir o seu período de vida
útil.
● Não perfure ou empurre demasiado
a fundo a ferramenta para evitar danos
na protecção anti-poeiras.
● Segure a ferramenta firmemente sempre
com ambas as mãos e com uma postura
firme . Utilize a ferramenta sempre com
o punho lateral devidamente montado.
PORTUGUÊS
Ligar e desligar (fig. A)
● Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
● Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova a corrediça de avanço/recuo (2) para
a posição central.
Perfuração com percussão (fig. A)
Perfuração com uma broca sólida
● Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração com percussão".
● Insira a broca apropriada. Para melhores
resultados utilize brocas de alta qualidade com
pontas em carboneto.
● Regule o punho lateral (9).
● Se necessário, ajuste a profundidade
de perfuração.
● Marque o ponto onde pretende perfurar um
orifício.
● Coloque a broca no ponto e ligue a ferramenta.
● Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Perfuração com uma broca de caixa
● Regule a alavanca do selector de modo (3)
para a posição "perfuração de percussão".
● Regule o punho lateral (9).
● Insira a broca de caixa apropriada.
● Coloque a broca de centrar no ponto e prima
o interruptor (1). Perfure até a caixa penetrar
cerca de 1 cm no betão.
● Pare de furar e retire a broca de centrar.
Coloque a broca de caixa no furo e continue
a perfuração.
● Quando estiver a perfurar uma estrutura mais
espessa que a profundidade da broca de caixa,
retire o cilindro de betão ou de caixa dentro da
broca a intervalos regulares. Para evitar partir
betão a mais à volta do orifício, faça primeiro
um furo com o diâmetro da broca de centrar
através de toda a estrutura. Depois perfure
o espaço oco até meio de cada lado.
● Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Perfuração rotativa (fig. A)
● Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração rotativa".
● Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Coloque o adaptador da bucha/conjunto da
bucha (D25313K).
- Substitua o suporte da ferramenta com
a bucha (D25314K).
● Proceda como descrito para a perfuração com
percussão.
@
Nunca utilize buchas padrão no modo
de perfuração com percussão.
Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
● Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração rotativa".
● Seleccione a direcção de rotação.
● Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Insira o adaptador especial SDS-plus® para
pontas de aparafusar com encaixe hexagonal
(D25313K).
- Substitua o suporte da ferramenta com
a bucha (D25314K).
● Insira a ponta de aparafusar indicada. Quando
aparafusar/desaparafusar parafusos de cabeça
ranhurada, utilize sempre brocas com uma
manga de detecção.
● Aperte suavemente o interruptor de velocidade
variável (1) a fim de evitar danos na cabeça do
parafuso. Com a rotação para trás (esquerda) a
velocidade de rotação da ferramenta reduz-se
automaticamente para facilitar a extracção dos
parafusos.
● Quando o parafuso estiver nivelado com a peça,
solte o interruptor de velocidade variável para
evitar que a cabeça do parafuso penetre na peça.
Burilagem e cinzelamento (fig. A)
● Regule o selector de modo (3) para a posição
"percussão".
● Insira o cinzel apropriado e rode à mão para
o prender numa das 51 posições.
● Regule o punho lateral (9).
● Ligue a ferramenta e inicie os trabalhos.
83
PORTUGUÊS
● Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
&
● Não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear facilmente
combustível ou líquidos explosivos
(benzina, álcool, etc.).
● Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
Acessórios opcionais
A pedido, estão disponíveis vários tipos de brocas
e cinzéis SDS-plus® como opção.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
● Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DEWALT após cerca de 40 horas
de utilização. Caso haja problemas antes
de cumprir esse prazo, contacte um centro
de reparações autorizado da DEWALT.
● A ferramenta desligar-se-á automaticamente
quando as escovas de carbono estiverem gastas.
A
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa
de lubrificação suplementar.
Os diversos acessórios utilizados devem ser
lubrificados regularmente em redor do ajustador
SDS-plus®.
S
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
84
@
Nunca utilize solventes ou outros
químicos agressivos para limpar as
peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer os
materiais plásticos utilizados nestas
peças. Utilize um pano humedecido
apenas em água e um detergente suave.
Protecção do meio ambiente
Z
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
z
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e
a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha
e reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual.
Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados
da DEWALT e os dados completos dos nossos
serviços de atendimento pós-venda na Internet no
endereço: www.2helpU.com
PORTUGUÊS
GARANTIA
● 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA ●
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente
a sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
● UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA ●
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
● UM ANO DE GARANTIA ●
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
● O produto não tenha sido mal usado.
● Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
● Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira
consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
85
SUOMI
PORAVASARA
D25313K/D25314K
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D25313K
D25314K
Jännite
V 230
230
Ottoteho
W 800
800
Kuormittamaton
kierrosnopeus
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Kuormitettu kierrosnopeus min-1 0 - 830
0 - 830
Iskuenergia
iskuporaus
talttaus
0 - 3,1
0 - 3,4
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin mm 13/30/26
13/30/26
Taltan asennot
51
51
mm 65
65
Maksimiporausteho
pehmeään tiileen
SDS-plus® SDS-plus®
Teränpitimet
Kaulan läpimitta
Paino
mm 54
kg 2,95
54
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
%
D25313K/D25314K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on
valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:
98/37/EY, 89/336/ETY, 73/23/ETY, 86/188/ETY,
2000/14/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-6,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso:
D25313K D25314K
LpA (äänenpaine)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (mittauksen epävarmuus)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (ääniteho)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (mittauksen epävarmuus)
dB(A) 3,3
3,3
Työkalun tiedot
3,1
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(iskua minuutissa)
Sulakkeet:
Laboratorioraportti
230 V
10 A
Sertifikaatin myöntänyt elin TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
(TRPS)
Am Grauen Stein 1
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
@
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
!
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
&
Tulenvaara.
86
AA02Z026
D-51105 Köln, Germany
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
kolmeaksiaalisille mittauksille:
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
mittauksen epävarmuus
m/s2 1,7
1,7
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
b
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
11/2006
c
Turvaohjeet
Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusvaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja kaikki
ohjeet. Alla olevien varoitusten ja
ohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet
tulevaisuuden tarvetta varten.
Seuraavassa käytetty käsite "sähkötyökalu"
tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
1 Työskentelyalueen turvallisuus
a Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat
työskentelyalueet voivat johtaa tapaturmiin.
b Älä työskentele sähkötyökalulla
räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on
palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c Pidä lapset ja sivulliset loitolla
sähkötyökalua käyttäessäsi.
Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi
suuntautuessa muualle.
2 Sähköturvallisuus
a Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla.
d
e
Älä käytä minkäänlaisia pistorasiaadaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen
kanssa.
Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun
vaaraa.
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.
Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään
kasvattaa sähköiskun riskiä.
Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä
johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä
reunoista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö
pienentää sähköiskun vaaraa.
3 Henkilöturvallisuus
a Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi
ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua
käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos
olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja
kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan
oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c Vältä sähkötyökalun tahatonta
käynnistämistä. Varmista, että kytkin on offasennossa ennen kytkennän tekemistä.
Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai kytket
työkalun virtajohdon pistorasiaan,
kun virtakytkin on päällä.
87
SUOMI
d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen
pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e Älä kurkota. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta.
Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä
vaatteita tai koruja, sillä ne voivat tarttua
liikkuviin osiin. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista.
Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat
takertua liikkuviin osiin.
g Jos työkaluun voidaan asentaa pölynimu- ja
keräyslaitteita, sinun pitää tarkistaa, että ne
on liitetty ja että niitä käytetään oikealla
tavalla.
Pölynpoistolaitteiden käyttö vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä.
Sähkötyökalu, jota ei enää voi käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä, on vaarallinen ja se
täytyy korjata.
c Irrota pistotulppa virtalähteestä ja/tai irrota
työkalusta akku ennen kuin suoritat säätöjä,
vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d Säilytä sähkötyökalut poissa lasten
ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna
sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä
käyttävät kokemattomat henkilöt.
88
e Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
eivätkä ole puristuksessa ja että työkalussa
ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia,
jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti sen
toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen
käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti
huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti
kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g Käytä työkalua, lisävarusteita ja vaihtoteriä
jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja ota
huomioon työskentelyolosuhteet ja
suoritettava tehtävä.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin
tilanteisiin.
5 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy
korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.
Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy
turvallisena.
Poravasaroiden lisäturvaohjeet
● Käytä kuulonsuojaimia. Melulle altistuminen
voi aiheuttaa kuulon menetyksen.
● Käytä työkalun mukana tulevia lisäkahvoja.
Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
● On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
Talttaus ja piikkaus
● Varmista, että taltta on kiinnitetty paikalleen,
ennen kuin käynnistät koneen.
● Jos ilma on kylmä tai jos konetta ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä
useita minuutteja ennen koneen käyttöä.
● Pidä koneesta aina tiukasti kiinni molemmin
käsin ja varmista tukeva asento. Kun käytät
konetta, sivukahvan tulee olla kiinnitetty hyvin.
● Kun työskentelet maanpinnan yläpuolella,
varmistu siitä, että alapuolella oleva alue on tyhjä.
● Välttääksesi sähköiskut tarkista,
että työskentelyalueella ei ole sähköjohtoja
ennen kuin aloitat työskentelyn.
SUOMI
● Älä koske talttaan tai sen lähellä oleviin osiin
heti käytön jälkeen, koska ne voivat olla erittäin
kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
● Pidä johto aina koneen takana pois taltan
ulottuvilta.
6 Pölysuojus
7 Lukituskaulus (D25314K)
8 Poraussyvyyden rajoitin
9 Sivukahva
10 Syvyyden rajoittimen kiristin
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät
poravasaria:
- Vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai
kuumien osien koskettamisesta.
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Sormien jääminen puristuksiin lisävarusteita
vaihdettaessa.
- Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa.
Vääntömomentin rajoitinkytkin
Kaikissa poravasaroissa on vääntömomentin
rajoitinkytkin, joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa
maksimaalista vääntömomenttireaktiota terän
jumittuessa. Tämä ominaisuus estää myös
vaihteiston ja sähkömoottorin jumittumisen.
Vääntömomentin rajoitinkytkin on säädetty tehtaalla,
eikä käyttäjä voi sitä muuttaa.
Pakkauksen sisältö
#
Pakkaus sisältää:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Laukku
1 Pikaistukka (D25314K)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Iskuporakone D25313K/D25314K on suunniteltu
ammattimaiseen iskuporaukseen ja kevyeen
talttaukseen, piikkaukseen ja hajotustyöhön sekä
betonin, tiilen ja kiven kruunuporaukseen
kovametalliterällä. Kone soveltuu myös puun,
metallin, keramiikan ja muovin iskuporaukseen,
ruuvinvääntöön ja kierteen sorvaukseen.
1 Virrankatkaisija portaattomalla
nopeudensäädöllä
2 Suunnanvaihtokytkin
3 Toimintovalitsin
4 Turvalukko
5 Laitteen pidike
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty
EN 60745-1:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
@
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina
ennen asennusta.
Toiminnon valitseminen (kuva B)
Työkalussa on seuraavat toiminnot:
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaalien
poraamiseen.
89
SUOMI
Vain isku: kevyttä talttausta, piikkausta,
hajoitustöitä varten.
Tässä toimintatilassa työkalua voidaan
käyttää myös vipuna, jonka avulla
irrotetaan juuttunut poranterä.
Terän pyöritys: ei-työstöasento, jonka
avulla voit pyörittää uraruuvitalttaa
haluamaasi asentoon.
● Valitse toimintatila painamalla turvalukkoa (4) ja
kiertämällä toimintatilan valintakytkintä (3), kunnes
se osoittaa vaaditun toimintatilan symbolia.
● Vapauta turvakytkin ja varmista, että
toimintatilan valintakytkin on lukittu paikalleen.
@
Älä valitse toimintoa, kun kone on
käynnissä.
Taltan asennon säätö
Taltta voidaan säätää ja lukita 51 eri asentoon.
● Käännä toimintatilanvalitsinkytkintä (3), kunnes
kytkin osoittaa "terän pyörityksen" asentoon.
● Kierrä talttaa haluttuun asentoon.
● Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "vain isku" asentoon.
● Kierrä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
SDS-plus®-lisävarusteiden asentaminen ja
irrottaminen (kuva C)
Tässä työkalussa käytetään SDS-plus®-varusteita
(ks. kuvan C SDS-plus®-teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
Suosittelemme vain ammattimaisten varusteiden
käyttöä.
● Puhdista ja rasvaa teräakseli.
● Työnnä teränvarsi istukkaan (5).
● Kierrä terää hieman kunnes se napsahtaa
paikalleen uriin ja työnnä terä sisään.
● Vedä palaa tarkistaaksesi, että se on kunnolla
paikallaan. Iskutoimintaa varten terän on
kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä teränpitimeen lukittuna.
● Kun poistat terän, vedä istukan lukitsinta (11)
taaksepäin ja vedä terä irti istukasta.
@
90
Käytä aina käsineitä kun vaihdat
lisävarusteita.
Paljaat metalliosat työkalussa ja
lisävarusteessa saattavat kuumeta
valtavasti käytön aikana.
Sivukahvan asentaminen (kuva D)
Sivukahva (10) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaan asentoon.
@
Älä käytä työkalua ilman että sen
sivukahva on asennettuna kunnolla.
● Irrota sivukahva.
● Oikeakätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva
vasemmalla.
● Vasenkätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva
oikealla.
● Kierrä sivukahva haluttuun asemaan ja kiristä
kahva.
Poraussyvyyden asettaminen (kuva E)
● Asenna tarvittava terä paikalleen edellä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
● Paina syvyysrajoittimen kiristintä (10) ja pidä se
painettuna.
● Työnnä syvyydensäätötanko (8)
syvyydenrajoittimen kiristimessä olevan reiän läpi.
● Säädä poraussyvyys kuten kuvassa.
● Vapauta syvyydenrajoittimen kiristin.
Suunnanvaihtokytkin (kuva A)
● Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) vasemmalle
koneen pyörimiseksi eteenpäin (oikeaan)
suuntaan. Katso nuolia työkalussa.
● Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) oikealle
koneen pyörimiseksi käänteiseen (vasempaan)
suuntaan.
@
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
D25313K - Istukkasovittimen ja istukan
asentaminen
● Ruuvaa istukka istukkasovittimen kierrepäähän.
● Asenna toisiinsa kytketty istukka ja sovitin
työkaluun niin kuin se olisi vakio SDS-plus® -terä.
SUOMI
● Istukka irrotetaan samalla tavalla kuin vakio
SDS-plus® -terä.
@
Älä koskaan käytä vakio-istukoita
vasaratoimintatilassa.
D25314K - Työkalun pitimen korvaaminen
istukalla (kuva F)
● Käännä lukituskaulus (7) avausasentoon ja
vedä työkalun pidin (5) pois.
● Paina istukka (12) karaan ja käännä
lukituskaulus lukitusasentoon.
● Kun haluat korvata istukan työkalun pitimellä,
irrota istukka ensin samalla tavalla kuin pidin
poistettiin. Sijoita työkalun pidin sitten samalla
tavalla kuin istukka asetettiin.
@
Älä koskaan käytä vakio-istukoita
vasaratoimintatilassa.
Pölysuojuksen vaihto (kuva C)
Pölysuojus (6) estää pölyn tunkeutumisen
koneeseen. Vaihda kulunut pölynsuojus
viivyttelemättä.
● Vedä istukan lukitsinta (11) taaksepäin ja vedä
pölysuojus (6) irti.
● Laita paikalleen uusi pölysuojus.
● Vapauta istukan lukitsin.
Käyttöohjeet
@
● Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
● Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
● Kuormita konetta järkevästi (n. 5 kg).
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista, vaan vähentää työkalun
tehoa ja saattaa lyhentää koneen
käyttöikää.
● Älä poraa tai ruuvaa liian syvään, ettei
pölysuojus vahingoitu.
● Pidä koneesta aina tiukasti kiinni
molemmin käsin ja varmista tukeva
asento. Kun käytät konetta, sivukahvan
tulee olla kiinnitetty hyvin.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
● Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
● Kun haluat lukita koneen off-asentoon,
käännä suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Iskuporaus (kuva A)
Kiinteällä terällä poraaminen
● Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "iskuporaus" asentoon.
● Asenna sopiva poranterä.
Käytä korkealuokkaisia kovametalliteriä, jotta
lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.
● Säädä sivukahva (9).
● Säädä tarvittaessa poraussyvyys.
● Merkitse kohta, johon reikä porataan.
● Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
● Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Porakruunuilla poraaminen
● Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "iskuporaus"asentoon.
● Säädä sivukahva (9).
● Asenna sopiva porakruunu.
● Asenna keskiöpora porakruunuun.
● Kohdista keskiöpora merkin kohdalle ja paina
kytkintä (1). Poraa kunnes porakruunu
tunkeutuu sementtiin noin 1 cm:n syvyydeltä.
● Lopeta poraus ja poista keskiöpora. Laita
kruunu takaisin reikään ja jatka poraamista.
● Kun poraat sellaista rakennetta, joka on
kruunun poraussyvyyttä paksumpi, irrota
porauksessa syntyvä sementtisylinteri
säännöllisin väliajoin. Jotta sementti
porausreiän ympärillä ei murtuisi, poraa ensin
halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen reikä
koko rakenteen läpi. Poraa sitten porakruunulla
reikä kummallekin puolelle noin puoleen väliin.
● Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Poraus (kuva A)
● Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "poraus"-asentoon.
91
SUOMI
● Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna istukkasovitin/istukka (D25313K).
- Korvaa työkalun pidin istukalla (D25314K).
● Etene kuten edellä on kuvattu iskuporauksen
kohdalla.
@
Älä koskaan käytä vakio-istukoita
vasaratoimintatilassa.
Ruuvaus (kuva A)
● Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "poraus"asentoon.
● Valitse pyörimissuunta.
● Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna erityinen SDS-plus® ruuvaussovitin
käytettäväksi kuusioruuviterien kanssa
(D25313K).
- Korvaa työkalun pidin istukalla (D25314K).
● Asenna sopiva ruuvitalttaterä. Ruuvatessasi
uurteisia ruuvipäitä käytä aina kärkiä joissa on
ohjaushylsy.
● Paina varovasti nopeudensäädön kytkintä (1)
välttääksesi vahingoittamasta ruuvin päätä.
Kun terä pyörii vastapäivään, työkalun nopeus
vähenee automaattisesti, jotta ruuvi irtoaisi
vaivattomasti.
● Kun ruuvi on kierretty tasaiseksi työstettävään
kappaleeseen, päästä nopeudensäädön kytkin
estääksesi ruuvin päätä tukeutumasta
työstettävään kappaleeseen.
Talttaus ja piikkaus (kuva A)
● Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "vain isku" asentoon.
● Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä,
kunnes se lukkiutuu yhteen 51:sta asennosta.
● Säädä sivukahva (9).
● Kytke työkalu päälle ja aloita työskentely.
● Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
&
92
● Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
● Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
Lisävarusteet
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä
SDS-plus® poranteriä ja talttoja.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
● Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin
40 käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy
ennen sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALTkorjaamoon.
● Työkalu sammuu automaattisesti, kun hiiliharjat
ovat kuluneet.
A
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS-plus®varusteet on voideltava säännöllisesti.
S
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
@
Älä koskaan käytä liuottimia tai muita
voimakkaita kemikaaleja ei-metallisten
osien puhdistukseen. Tällaiset
kemikaalit voivat heikentää osissa
käytettyä muovia. Käytä ainoastaan
vedellä ja miedolla saippualla
kostutettua rättiä.
Ympäristön suojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
SUOMI
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen,
kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
● 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ●
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun
DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä
ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai
vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO ●
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN TAKUU ●
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
● Tuotetta ei ole käytetty väärin.
● Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
● Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista
DEWALT-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset
tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com.
93
SVENSKA
BORRHAMMARE
D25313K/D25314K
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
D25313K
Spänning
V 230
Ineffekt
W 800
D25314K
230
800
Varvtal obelastad
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Varvtal belastad
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Slagenergi
borrhammarfunktion
mejselfunktion
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
Spettlägen
Maximal borrkapacitet
i mjuk tegelsten
Verktygshållare
Kragdiameter
Vikt
mm 13/30/26
51
mm 65
13/30/26
51
65
SDS-plus® SDS-plus®
mm 54
kg 2,95
54
3,1
CE-Försäkran om överensstämmelse
%
D25313K/D25314K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
86/188/EEG, 2000/14/EG, EN 60745-1,
EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivå:
D25313K D25314K
LpA (ljudtryck)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (mätningens avvikelse)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (akustisk effekt)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (mätningens avvikelse)
dB(A) 3,3
3,3
Vertygsspecifikationer
Säkring:
230 V
(slag per minut)
10 A
Laboratorierapport
Följande symboler har använts i handboken:
@
!
&
94
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
Anger risk för personskada,
livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner
som ges i handboken.
Meddelad certifierande TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
myndighet
(TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Vägt geometriskt medelvärde av
accelerationsfrekvensen för treaxialmätningar:
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
AA02Z026
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
mätningens avvikelse
m/s2 1,7
1,7
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
b
c
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
11/2006
d
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsvarningar för motordrivna
verktyg
@
Varning! Läs alla säkerhetsvarningar
och alla anvisningar. Fel som uppstår
till följd av att varningarna och
anvisningarna nedan inte följts kan
orsaka elchock, brand och/eller
allvarliga kroppsskador.
Spara alla varningar och anvisningar för
framtida referens.
Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänvisar till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till
batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
1 Säkerhet för arbetsområdet
a Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst
arbetsområde kan leda till olyckor.
b Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser
eller damm.
Elverktyg alstrar gnistor som kan antända
dammet eller gaserna.
c Håll barn och andra på säkert avstånd under
arbetet med elverktyget.
Om du störs under arbetet kan du förlora
kontrollen över elverktyget.
2 Elsäkerhet
a Elverktygets stickkontakt måste passa i
vägguttaget. Ändra aldrig stickkontakten på
något sätt. Använd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
e
Oförändrade stickkontakter och passande
vägguttag minskar risken för elchock.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns en större risk för elchock om din kropp
är jordad.
Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för
elchock.
Misshandla inte nätsladden. Använd inte
sladden för att bära eller hänga upp
elverktyget och inte heller för att dra
stickproppen ur vägguttaget. Håll
nätsladden på avstånd från värme, olja,
skarpa kanter och rörliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken
för elchock.
När du arbetar med ett elverktyg utomhus
använd endast förlängningssladdar som är
godkända för utomhusbruk.
Om en lämpad förlängningssladd för
utomhusbruk används minskar risken för elchock.
3 Personlig säkerhet
a Var uppmärksam, se på vad du gör och
använd elverktyget med förnuft. Använd inte
elverktyget när du är trött eller om du är
påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
Under användning av elverktyg kan ett
ögonblicks bristande ouppmärksamhet leda till
allvarliga kroppsskador.
b Använd personlig skyddsutrustning.
Bär alltid skyddsglasögon.
Den personliga skyddsutrustningen, som t.ex.
dammfiltermask, halkfria skyddsskor, hjälm eller
hörselskydd, som bör användas under de
gällande omständigheterna minskar risken för
kroppsskada.
c Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera
att strömbrytaren står i avstängt läge innan
du kopplar elverktyget till nätet.
Det kan vara mycket farligt att bära ett elverktyg
med fingret på strömbrytaren eller koppla det till
nätet med strömbrytaren på.
d Avlägsna alla inställningsverktyg och
skruvnycklar innan du startar elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande
komponent kan medföra kroppsskada.
95
SVENSKA
e Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid
har säkert fotfäste och god balans.
På så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget
i oväntade situationer.
f Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar undan från rörliga delar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan dras in i roterande delar.
g Om elverktyget är utrustat med
dammutsugnings- och uppsamlingsutrustning, kontrollera att
dessa anordningar är rätt monterade och att
de används på korrekt sätt.
Dammuppsamling minskar riskerna för
dammrelaterade olyckor.
Håll skärverktyg skarpa och rena.
Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar fastnar inte så lätt och går lättare att styra.
g Använd det motordrivna verktyget, tillbehör
och insatsverktyg etc. enligt dessa
anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten.
Används elverktyget på icke ändamålsenligt
sätt kan farliga situationer uppstå.
4 Bruk och skötsel av elverktyg
a Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt
elverktyg för det aktuella arbetet.
Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre
och säkrare inom angivet effektområde.
b Ett elverktyg med defekt strömbrytare får
inte användas.
Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller från
är farligt och måste repareras.
c Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och/
eller batteripaketet ur det motordrivna
verktyget innan inställningar utförs,
tillbehörsdelar byts ut eller det motordrivna
verktyget ställs undan.
Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig
inkoppling av elverktyget.
d Förvara elverktygen oåtkomliga för barn när
de inte används. Elverktyg får inte användas
av personer som inte är förtrogna med dess
användning eller som inte har läst denna
bruksanvisning.
Elverktyg är farliga om de används av oerfarna
personer.
e Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera
att rörliga komponenter fungerar felfritt och
inte kärvar, att komponenter inte gått sönder
eller skadats och inget annat föreligger som
kan påverka elverktygets funktioner.
Reparera skadade delar innan elverktyget
används på nytt.
Många olyckor orsakas av dåligt skötta
elverktyg.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
borrhammare
● Använd hörselskydd. Att utsättas för buller
kan leda till hörselskador.
● Använd de extra handtagen som medföljde
verktyget. Förlorad kontroll kan leda till
personskada.
● Använd helst en skyddsmask.
96
f
5 Service
a Låt elverktyget repareras endast av
kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar.
Detta garanterar att elverktygets säkerhet
bibehålls.
Mejsling och skärning
● Försäkra dig om att spettet sitter säkert innan
du tar maskinen i bruk.
● Vid låga temperaturer, eller när maskinen inte
har använts under en längre tid, bör du låta det
gå utan belastning i flera minuter innan du
börjar använda det på materialet.
● Håll alltid fast maskinen med båda händerna
och se till att du står stadigt. Ha alltid
sidohandtaget korrekt monterat under arbete.
● När du arbetar över markhöjd, måste du se till
att området nedanför är säkert.
● För att undvika elektriska stötar skall du
undersöka om det finns strömförande ledningar
i arbetsytan innan du börjar.
● Undvik, efter avslutat arbeta, att röra vid spettet
eller delar av det, eftersom det är extremt
upphettat och kan orsaka brännskador.
● Se alltid till att kabeln för strömförsörjningen
ligger bakåt, bort från spettet.
SVENSKA
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med
borrhammare:
- Skador orsakade av att man rör vid roterande
delar eller varma delar på verktyget.
Även om man följer alla relevanta
säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker
inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk att klämma fingrarna när man byter tillbehör.
- Hälsorisker som orsakas av inandning av damm
vid arbete med betong och/eller murverk.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare för krävande arbeten
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Låda
1 Snabbchuck (D25314K)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din D25313K/D25314K borrhammare är konstruerad
för professionell slagborrning och lätta mejslings-,
skär- och rivningsarbeten och för kärnborrning med
karbidspets i betong, tegel och sten. Maskinen är
även lämpad för vanlig borrning i trä, metall,
keramik och plast och för skruvdragning och
gängskärning.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Funktionsväljare
4 Säkerhetsspärr
5 Verkygshållare
6 Dammskydd
7 Spärrkrage (D25314K)
8 Djupstopp
9 Sidohandtag
10 Djupstoppsklämma
Säkerhetskoppling
Borrhammaren är utrustad med en
säkerhetskoppling som reducerar den maximala
vridningen för användaren om ett borr skulle
fastna. Denna funktion förhindrar även att
kuggdreven och elmotorn stannar.
Säkerhetskopplingen är fabriksinställd och kan inte
justeras.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
#
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 60745-1; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
@
Koppla alltid ur verktyget innan Du
börjar med montering och inställning.
Val av funktionsläge (fig. B)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
Borrning: för skruvdragning, och
borrning i stål, trä och plast.
Borrhammarfunktion: för borrarbeten
i betong och murverk.
Hammarfunktion enbart: för lätta
mejslings-, skär- och bilningsarbeten.
97
SVENSKA
I detta läge kan borrhammaren även
användas som hävstång för att lossa ett
borr som har fastnat.
Bitsdragning ej-arbetsläge som endast
används till att vrida en flat mejsel till
önskad position.
● Välj funktionsläge genom att trycka in
säkerhetsspärren (4) och vrida lägesväljaren (3)
tills den pekar på symbolen för önskat
funktionsläge.
● Släpp säkerhetsspärren och kontrollera att
lägesväljaren har knäppt fast i rätt läge.
@
Byt aldrig funktionsläge medan
verktyget löper.
Ställa in spettets läge
Spettet kan ställas in i 51 olika lägen efter
graderingen.
● Vrid funktionsväljaren (3) tills den pekar på
läget för "bitsdragning".
● Vrid spettet till önskat läge.
● Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"hammarfunktion, enbart".
● Vrid spettet tills det knäpper fast.
Isättning och avlägsnande av SDS-plus®
tillbehör (fig. C)
Maskinen använder SDS-plus® verktyg (se den
inlagda bilden i fig. C för en genomskärning av ett
SDS-plus® verktygsskaft).
Vi rekommenderar att man uteslutande använder
yrkesmässiga tillbehör.
● Rengör och smörj verktygsskaftet.
● Sätt in skaftet i verktygshållaren (5).
● Tryck ned verktyget och vrid det något tills det
faller in i springorna.
● Dra i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
● För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (11) och drag ut verktyget ur hållaren.
98
@
Använd alltid handskar vid byte av
tillbehör. De synliga metalldelarna på
verktyget och tillbehören kan bli extremt
varma under användning.
Montering av sidohandtaget (fig. D)
Sidohandtaget (10) kan monteras för att passa
både höger- och vänsterhänta användare.
@
Använd aldrig verktyget om inte
sidohandtaget är ordentligt monterat.
● Lossa sidohandtaget.
● För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till vänster.
● För vänsterhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till höger.
● Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. E)
● Sätt in önskat borrverktyg enligt ovanstående
beskrivning.
● Tryck in djupstoppsklämman (10) och håll den
intryckt.
● Sätt in djupinställningsstaven (8) genom hålet
i djupstoppsklämman.
● Ställ in borrdjupet enligt bilden.
● Släpp djupstoppsklämman.
Väljare höger/vänstergång (fig. A)
● Skjut riktningsomkopplaren (2) åt vänster för
rotation framåt (medsols). Se pilarna på verktyget.
● Skjut riktningsomkopplaren (2) åt höger för
rotation bakåt (motsols).
@
Vänta alltid tills motorn har stannat
innan du byter rotationsriktning.
D25313K - Montering av chuckadapter & chuck
● Skruva chucken på chuckadapterns gängade
ända.
● Sätt chucken tillsammans med adaptern i
maskinen som om de vore ett SDS-plus® bits av
standardtyp.
● Chucken avlägsnas på samma sätt som ett
SDS-plus® bits av standardtyp.
SVENSKA
@
Använd aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
D25314K - Byte av verktygshållaren mot
chucken (fig. F)
● Vrid spärrkragen (7) till öppet läge och drag lös
verktygshållaren (5).
● Skjut chucken (12) på spindeln och vrid
spärrkragen till spärrat läge.
● För att byta chucken mot verktygshållaren
avlägsnar du först chucken på samma sätt som
verktygshållaren avlägsnades. Montera sedan
verktygshållaren på samma sätt som chucken
monterades.
@
Använd aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
Byte av dammskyddet (fig. C)
Dammskyddet (6) förhindrar att det hamnar damm
i maskinen. Byt genast ut ett slitet dammskydd.
● Drag tillbaka verktygshållarens spärrhylsa (11)
och drag lös dammskyddet (6).
● Placera det nya dammskyddet.
● Släpp verktygshållarens spärrhylsa.
Bruksanvisning
@
● Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
● Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
● Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 5 kg). Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
maskinens prestanda och gör att det
slits fortare.
● Borra eller skruva inte för djupt för att
förhindra att dammskyddet skadas.
● Håll alltid fast verktyget med båda
händerna och se till att du står stadigt .
Ha alltid sidohandtaget korrekt monterat
under arbete.
Strömbrytare (fig. A)
● För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
● För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljaren för höger/vänstergång (2) i mittläge.
Hammarborrning (fig. A)
Borrning med massivt bits
● Ställ lägesväljaren (3) i läge för
"borrhammarfunktion".
● Montera ett lämpligt borrverktyg. För bästa
resultat, använd hårdmetallborr av hög kvalitet.
● Ställ in sidohandtaget (9).
● Ställ om så behövs in borrdjupet.
● Markera platsen där hålet ska borras.
● Sätt an borret och starta verktyget.
● Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
Borrning med kärnborr
● Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
borrhammarfunktion.
● Ställ in sidohandtaget (9).
● Montera ett lämpligt kärnborr.
● Sätt in centerborret i kärnborret.
● Sätt centerborret på plats och tryck in
strömbrytaren (1). Borra tills kärnborret tränger
in ca. 1 cm i betongen.
● Sluta borra och avlägsna centerborret.
Sätt tillbaka kärnborret i hålet och borra vidare.
● När du borrar genom material som är tjockare
än kärnborrets djup måste den runda
betongcylindern eller kärnan inuti borret brytas
av med jämna mellanrum. För att undvika att
det bryts undan betong runt hålet bör du först
borra ett hål helt igenom materialet med samma
diameter som centerborret. Borra sedan
kärnhålet halvvägs från båda sidor.
● Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
Borrning (fig. A)
● Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"borrningsfunktion".
● Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
- Montera kombinationen chuckadapter/chuck
(D25313K).
- Byt ut verktygshållaren mot chucken
(D25314K).
● Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
99
SVENSKA
@
Använd aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
Skruvdragning (fig. A)
● Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"borrningsfunktion".
● Välj rotationsriktning.
● Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
- Sätt in den speciella SDS-plus®
skruvdragningsadaptern för bruk med bits
(D25313K).
- Byt ut verktygshållaren mot chucken
(D25314K).
● Sätt in önskat skruvbits. Använd alltid bits med
en styrhylsa vid dragning av skruvar med
spårhuvud.
● Tryck in den variabla hastighetsbrytaren (1)
försiktigt så att du inte skadar skruvens huvud.
Vid rotation bakåt (motsols) reduceras
apparatens hastighet automatiskt för enkel
utdragning av skruven.
● Släpp hastighetsbrytaren när skruvens huvud är
jäms med arbetsstyckets yta, så att den inte
tränger in i arbetsstycket.
Mejsling och skärning (fig. A)
● Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"hammarfunktion, enbart".
● Montera en lämplig mejsel och vrid den för
hand tills den spärras i en av 51 positioner.
● Ställ in sidohandtaget (9).
● Starta verktyget och påbörja arbetet.
● Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
&
● Använd icke verktyget till att blanda
eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol etc.)
● Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Extra tillbehör
Diverse typer SDS-plus® borr och mejslar finns
tillgängliga som extrautrustning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
100
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med
så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
● Denna maskin kan inte servas av användaren
själv. Efter ca. 40 driftstimmar bör man lämna in
maskinen till en auktoriserad DEWALTrepresentant med servicekompetens .
Om problem skulle visa sig dessförinnan,
kontakta en auktoriserad DEWALT- representant.
● Apparaten stängs automatiskt av när
kolborstarna är utslitna.
A
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS-plus® fattningen.
S
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
@
Använd aldrig lösningsmedel eller
andra starka kemikalier vid rengöring
av de verktygsdelar som ej är av metall.
Dessa kemikalier kan försvaga
plastmaterialen som används i dessa
delar. Använd en trasa fuktad endast
med vatten och mild tvål.
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
SVENSKA
z
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och användas på
nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar förbrukningen
av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning från
hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
GARANTI
● 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI ●
Om du inte är fullständigt nöjd med din
DEWALT-produkts prestanda behöver du endast
returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT
auktoriserad serviceverkstad för fullständig
återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste
påvisas.
● ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE ●
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får
du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in
den till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
● ETT ÅRS GARANTI ●
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum visar defekter på grund av
brister i material eller vid produktionen,
garanterar vi att kostnadsfritt ersätta alla
defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
● Produkten inte har missbrukats.
● Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
● Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och
är separat från köparens föreskrivna
rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT
auktoriserade serviceverkstad, se aktuell
katalog för vidare information eller kontakta
DEWALT. Som alternativ finns en lista på
auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
101
TÜRKÇE
DARBELİ MATKAP
D25313K/D25314K
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi
DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
D25313K
Voltaj
V 230
Güç ihtiyacı
W 800
D25314K
230
800
Yüksüz hız
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Yüklü hız
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Vuruş kudreti
darbeli delme
yontma
Azami delme derinliği
çelik/ahşap/beton
mm 13/30/26
Keski konumları
Yumuşak tuğla göbek
delme kapasitesi
51
mm 65
Mandrel
mm 54
Ağırlık
kg 2,95
%
D25313K/D25314K
DEWALT bu elektrikli aletlerin aşağıdaki
standartlara uygun olarak tasarlandığını beyan
eder: 98/37/EC,89/336/EEC, 73/23/EEC,
86/188/EEC, 2000/14/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresden
DEWALT ile temas kurun veya kılavuzun arkasına
bakın.
Ses şiddeti seviyesi:
13/30/26
51
65
SDS-plus® SDS-plus®
Bilezik çapı
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyanı
54
D25313K D25314K
LpA (ses basıncı)
dB(A) 85,4
85,4
KpA (ölçümleme belirsizliği)
dB(A) 3,3
3,3
LWA (akustik güç)
dB(A) 99,4
99,4
KWA (ölçümleme belirsizliği)
dB(A) 3,3
3,3
3,1
Alet spesifikasyonları
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
Sigortalar:
230 V aletler
10 A
Bu kılavuzun tümünde, aşağıdaki semboller
kullanılmıştır:
@
!
&
102
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması
halinde, yaralanma, ölüm veya aletin
hasar görmesi tehlikesi olduğunu
gösterir.
(dakikada vuruş)
Laboratuvar raporu
AA02Z026
Ruhsatı veren,
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
yetkili organ
(TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Üçlü eksenel ölçümler için ağırlıklı RMS
akselerasyon değeri:
D25313K D25314K
Elektrik çarpması tehlikesi olduğunu
gösterir.
Yangın tehlikesi.
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
ölçümleme belirsizliği
m/s2 1,7
1,7
TÜRKÇE
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
11/2006
Güvenlik talimatları
Genel elektrik aletleri güvenlik uyarıları
@
Uyarı! Bütün güvenlik uyarıları ve
talimatlarını okuyun. Aşağıda listelenen
uyarılara ve talimatlara uyulmaması
halinde elektrik şokları, yangın ve/veya
ciddi yaralanmalar olabilir.
İleride kullanmak üzere uyarıları ve talimatları
saklayın.
Aşağıda kullanılan "Elektrikli el aleti" kavramı ile
akım şebekesine bağlı elektrikli el aletleri (bağlantı
kablolu) ve batarya ile çalışan elektrikli el aletleri
(bağlantı kablosuz) ifade edilmektedir.
1 Çalışma alanı güvenliği
a Çalışma alanını temiz ve düzenli tutun.
Dağınık veya karanlık alanlar kazaları davet eder.
b Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların
bulunduğu patlama tehlikesi olan yer ve
mekânlarda aletinizle çalışmayın.
Elektrikli el aletleri, toz veya buharların
tutuşmasına veya yanmasına neden olan
kıvılcımlar çıkarırlar.
c Elektrikli el aletini çalıştırırken çocukları ve
yakında duran kişileri aletten uzaklaştırın.
Dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2 Elektrik güvenliği
a Aletinizin bağlantı fişi prize uymalıdır.
Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin. Elektrikli
aletlerle topraklı adaptör fişleri kullanmayın.
Değiştirilmemiş, orijinal fiş ve uygun prizler
elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
b Borular, kalorifer tesisatı, ısıtıcılar ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
bedensel temasa gelmekten kaçının.
Eğer bedeniniz topraklanacak olursa yüksek bir
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
c Aletinizi yağmur ve nemden koruyun.
Elektrikli el aletinin içine suyun sızması elektrik
çarpma tehlikesini yükseltir.
d Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın.
Aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo
ile asmayın veya kablodan çekerek fişi
prizden çıkarmayın. Kabloyu aşırı sıcaktan,
yağlardan, keskin kenarlı cisimlerden veya
aletin hareketli parçalarından uzak tutun.
Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma
tehlikesini yükseltir.
e Elektrikli el aletinizle açık havada çalışırken
mutlaka açık havada kullanılmaya müsaadeli
uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadeli
uzatma kablosunun kullanılması elektrik
çarpma tehlikesini azaltır.
3 Kişisel güvenlik
a Elektrikli el aletinizle, çalışırken, dikkatli
olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve makul
hareket edin. Yorgunsanız, hap, ilaç veya
alkol almışsanız aletinizi kullanmayın.
Aletinizi kullanırken bir anlık dikkatsizliğiniz
ciddi yaralanmalara yol açabilir.
b Emniyet donanımını kullanın. Her zaman
koruyucu gözlük kullanın.
Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun
olarak kullanacağınız toz maskesi, kaymayan
sağlam iş ayakkabıları, koruyucu kask veya
koruyucu kulaklık gibi kişisel korunma
donanımlarını kullanmanız yaralanma
tehlikesini büyük ölçüde azaltır.
c Aletinizin kontrolünüz dışında çalışmaması
için gerekli önlemleri alın. Prize takmadan
önce açma düğmesinin kapalı konumda
olmasına dikkat edin.
Elektrikli aletlerin parmağınız açma düğmesi
üzerinde taşınması veya açık olarak prize
takılması kazalara davetiye çıkarır.
d Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya
tornavidaları aletten uzaklaştırın.
Dönen alet parçasına temas halinde bulunan bir
uç veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.
103
TÜRKÇE
e Öne doğru eğilmeyin. Duruşunuzun güvenli
olmasına dikkat edin ve daima dengenizi
koruyun.
Bu sayede aletinizi beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edersiniz.
f Uygun giysileri giyin. Çalışırken çok bol
giysiler giymeyin ve takı takmayın.
Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parçalarından uzak tutun.
Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar aletin
hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
g Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma
donanımı takılabiliyorsa, bunların bağlı olup
olmadığını ve doğru işlev görüp
görmediklerini kontrol edin.
Tozların toplanılması kullanımı tozlardan
gelebilecek tehlikeleri azaltır.
Birçok iş kazası aletlerin kötü ve yetersiz
bakımından kaynaklanır.
f Kesici uçları keskin ve temiz tutun.
İyi bakım görmüş kesici uçlar daha ender
sıkışırlar ve daha iyi yönlendirilirler.
g Elektrikli el aletlerini, aksesuarı, uçları ve
benzerlerini, çalışma koşullarını ve
yaptığınız işi daima dikkate alarak bu
güvenlik talimatına uygun olarak kullanın.
Elektrikli el aletlerini kendileri için öngörülen
işlerin dışında kullanmak tehlikeli durumların
ortaya çıkmasına neden olabilir.
4 Elektrikli el aletleriyle dikkatli çalışmak ve
aleti doğru kullanmak.
a Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize
uygun elektrikli el aletini kullanın.
Uygun elektrikli el aleti ile belirtilen performans
alanında daha iyi ve daha güvenli çalışırsınız.
b Açma/kapama şalteri arızalı olan elektrikli el
aletini kullanmayın.
Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti
tehlikelidir ve onarılması gerekir.
c Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden, veya elektrik aletini
depolamadan önce, elektrik aletinin fişini
güç kaynağından ve/veya akü donanımından
çekin.
Bu önlem, aletin kontrolünüz dışında ve
istenmeden çalışmasını önler.
d Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi
çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın
ve aleti kullanmayı bilmeyen veya bu
güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti
kullanmasına izin vermeyin.
Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıkları
takdirde elektrikli el aletleri tehlikelidirler.
e Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin
hareketli parçalarının kusursuz işlev görüp
görmediklerini ve sıkışmadıklarını,
parçaların kırık veya hasarlı olup
olmadıklarını kontrol edin, aksi takdirde alet
işlevini tam olarak yerine getiremez. Aletinizi
kullanmadan önce hasarlı parçaları onartın.
Darbeli matkaplar için ek güvenlik talimatları
● Kulak korumalarını takın. Gürültüye karşı
koruyucusuz kalma işitme kaybına yol açabilir.
● Aletle birlikte sağlanan yedek tutucuları
kullanın. Kontrolün kaybedilmesi kişilerin
yaralanmasına yol açabilir.
● Tercihen bir toz maskesi kullanın.
104
5 Servis
a Aletinizi sadece uzman bir elemana ve
orijinal yedek parçalar kullandırarak onartın.
Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.
Kesme ve yontma
● Aleti çalıştırmadan önce keskinin yerine tam
oturduğundan emin olun.
● Alet uzun süre kullanılmamışsa veya hava
soğuk ise, kullanımdan önce aleti birkaç dakika
boş olarak çalıştırın.
● Her zaman aleti iki elinizle sıkıca kavrayın ve
yere sağlam basın. Aleti daima yan tutacağı
doğru şekilde monte edilmişken kullanın.
● Yer seviyesinden yukarıda çalışırken alttaki
alanın boş olduğundan emin olun.
● Elektrik çarpmasını engellemek için çalışmadan
önce çalışma alanında akım bulunan kablo ucu
olup olmadığını kontrol edin.
● Çalışmadan hemen sonra keskiye veya
keskinin yakınındaki parçalara dokunmayın;
bunlar aşırı ısınmış olabilir ve deride yanıklar
oluşturabilir.
● Güç kablosu daima arkadan, keskiden uzak
gelmelidir.
TÜRKÇE
Diğer tehlikeler
Aşağıda sıralanan riskler rotatif çekiçlerin
kullanımına özgü risklerdir:
- Aletin dönen parçalarına veya sıcak parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğe
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
takılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
- Duyma bozukluğu.
- Aksesuarı değiştirirken parmakları sıkıştırma riski.
- Özellikle beton ve/veya duvarcılıkta çalışırken
meydana gelen tozun teneffüs edilmesi sonucu
oluşan sağlık sorunları bulunmaktadır.
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Rötatif darbeli ağır yük matkabı
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayar çubuğu
1 Kutu
1 Anahtarsız mandren (D25314K)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
Sahip olduğunuz D25313K/D25314K döner darbeli
matkap, profesyonel darbeli matkap uygulamasında
ve hafif keskileme, yontma ve yıkma
uygulamalarında ve beton, briket ve taşların karpit
uçlu merkez delme işlemlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Makine aynı zamanda ahşap, metal,
seramik ve plastik için darbesiz delme ve vidalı
sürme ve yivli kesim için uygundur.
1 Değişken hız anahtarı
2 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
3 Konum seçici
4 Güvenlik kilidi
5 Uç yuvası
6 Toz kapağı
7 Kilit bileziği (D25314K)
8 Derinlik ayar çubuğu
9 Yan tutamak
10 Derinlik ayar kelepçesi
Tork sınırlayıcı kavram
Matkabınız, matkap ucunun sıkışması durumunda
aletten kullanıcıya yansıyan azami torku tepmesini
indirgeyen bir tork sınırlayıcı kavram ile donatılmıştır.
Bu özellik ayrıca vites kutusu ve motorun
boğulmasını da önlemektedir. Tork sınırlayıcı
kavramın ayarı fabrikada yapılmıştır ve
değiştirilemez.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal
edilmiştir. Daima, şebeke voltajının, aletinizin üstünde
yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat edin.
#
DEWALT aletiniz, EN 60745-1 uyarınca
çift yalıtımlıdır, bu nedele topraklanması
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çıplak bakır tellerin
arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve
çıplak iletken, kötü bağlantı, hasarlı yalıtım kontrolü
yapın. Gerekli onarımları yapın veya gerekiyorsa,
kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
@
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka
aletin fişini çekin.
Operasyon modunu seçme (şekil B)
Alet şu çalıştırma modlarından birinde kullanılabilir:
Darbesiz delme: vidalama ve metal,
ahşap ve plastik delmek için.
Darbeli delme: beton ve duvar delme
işlemleri için.
Sadece darbe: hafif keskileme, yontma
ve yıkma uygulamaları için.
105
TÜRKÇE
Bu modda iken alet aynı zamanda
sıkışmış delme ucunu kurtarmak için bir
kaldıraç olarak kullanılabilir.
Döner uç: düz keskinin istenilen
pozisyona döndürülmesi için kapalı
pozisyonu.
● Operasyon modunu seçmek için güvenlik
kilidine (4) basın ve istediğiniz modun işaretini
gösterene kadar mod seçme düğmesini (3)
çevirin.
● Güvenlik kilidini serbest bırakın ve mod seçme
düğmesinin yerine oturduğundan emin olun.
@
Alet çalışır durumda iken operasyon
modunu ayarlamayın.
Keski konumunu belirleme
Keski ucu, 51 farklı konuma ayarlanabilir ve
kilitlenebilir.
● Mod seçme düğmesini (3) "döner uç"
konumuna işaret edene kadar döndürün.
● Keskiyi istediğiniz konuma döndürerek getirin.
● Mod seçim anahtarını (3) "sadece delme"
konumuna getirin.
● Yerine oturana kadar keskiyi döndürün.
SDS-plus® donatılarının takılması ve
çıkartılması (şekil C)
Bu alet SDS-plus® aksesuarlarını kullanmaktadır
(şekil C'de gösterilen SDS-plus® matkap ucu gövde
kesiti çizimine bakınız).
Sadece profesyonel aksesuarların kullanımı
tavsiye edilir.
● Uç şaftını temizleyin ve gresleyin.
● Matkap ucu gövdesini uç tutucu yuvaya (5)
sokunuz.
● Ucu içeri itip yarıklara oturana kadar hafifçe
çevirin.
● Tam olarak kilitlendiğinden emin olmak için ucu
çekin. Darbeli delme fonksiyonu, eksenel olarak
birkaç cm ileri-geri hareket edebilen ucu gerektirir.
● Ucu sökmek için, uç yuvası sıkma bileziğini (11)
geri çekip ucu dışarı çekin.
106
@
Aksesuarları değiştirirken daima eldiven
giyin. Alet ve aksesuar üzerinde sıkışan
metal parçaları işlem sırasında aşırı
ısınabilir.
Yan tutamağın/kulpun takılması (şekil D)
Yan tutamak (10), hem sol hem de sağ elini
kullananlara uygun şekilde takılabilmektedir.
@
Yan tutacağı tam olarak monte
edilmeden aleti kullanmayın.
● Yan tutamağı gevşetiniz.
● Sağ elini kullananlar için yan tutamak
kelepçesini, uç yuvasının arkasındaki bilezik
üzerine kaydırınız. Tutamak sol tarafta olacaktır.
● Sol elini kullananlar için yan tutamak kelepçesini,
uç yuvasının arkasındaki bilezik üzerine
kaydırınız. Tutamak sağ tarafta olacaktır.
● Yan tutamağı istenen konuma çeviriniz ve
tutamağı/kulpu sıkıştırınız.
Matkap derinliğinin ayarlanması (şekil E)
● İstenilen matkap ucunu yukarıda açıklandığı
gibi monte ediniz.
● Derinlik engeli mengenesine (10) bastırın ve
bunu basılı tutun.
● Derinlik ayar milini (8) derinlik ayar kelepçesinin
içindeki boşluk boyunca yerleştirin.
● Delme derinliğini şekilde gösterildiği gibi ayarlayın.
● Derinlik engeli mengenesini serbest bırakın.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil A)
● İleri (Sağ) dönme hareketi için ileri/geri
kaydırıcıyı (2) sol el-tarafına itin. Alet üzerindeki
oklara bakın.
● Geri (Sol) dönme hareketi için ileri/geri
kaydırıcıyı (2) sağ el-tarafına itin.
@
Dönüş yönünü değiştirmeden önce
daima motorun tamamen durmasını
bekleyin.
D25313K - Kavrama adaptörü ve kavramanın
takılması
● Kavrama adaptörünün yivli ucuna kavramayı
vidalayın.
TÜRKÇE
● Birbirine bağladığınız kavramayı ve adaptörü,
bu yere sanki standart bir SDS-plus®ucu
takıyormuşsunuz gibi alete yerleştirin.
● Kavramayı sökmek için standart bir SDS-plus®
ucunu sökmek için yaptıklarınızı yapın.
@
Standart kavramayı asla "darbeli
delme" modunda olmak kullanmayın.
D25314K - Alet tutucunun kavramayla
değiştirilmesi (şekil F)
● Kilit bileziğini (7) açık kilit konumuna getirin ve
alet tutucuyu (5) geriye çekin.
● Kavramayı (12) milin üzerine yerleştirin ve kilit
bileziğini kilitli konuma çevirin.
● Kavramayı alet tutucuyla değiştirmek için
öncelikle alet tutucuyu sökmüş olduğunuz
şekilde kavramayı sökün. Daha sonra
kavramayı yerleştirdiğiniz şekilde alet tutucuyu
yerleştirin.
@
Standart kavramayı asla "darbeli
delme" modunda olmak kullanmayın.
Toz kutusunun değiştirilmesi (şekil C)
Toz kutusu (6), mekanizmaya toz girmesini
önlemektedir. Yıpranmış bir toz kutusunu derhal
değiştiriniz.
● Uç yuvası kilitleme bileziğini (11) geri çekiniz ve
toz kutusunu (6) çıkartınız.
● Yeni toz kapağı takınız.
● Uç yuvası kilitleme bileziğini açınız.
Kullanım talimatları
@
● Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
● Çalışırken boru ve elektrik hatlarının
yerlerine dikkat ediniz.
● Alete yalnızca hafif bir basınç (yaklaşık
5 kg) uygulayınız. Aşırı basınç
uygulanması delme işlemini
hızlandırmaz tam aksine aletin
performansını ve ömrünü azaltır.
● Toz kapağının zarar görmesini önlemek
için çok derin delikler delmeyiniz ya da
itmeyiniz.
● Her zaman aleti iki elinizle sıkıca
kavrayın ve yere sağlam basın.
Aleti daima yan tutacağı doğru şekilde
monte edilmişken kullanın.
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
● Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını (1)
basın. Değişken hız anahtarını uygulanan
basınç, aletin hızını belirlemektedir.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
● Aleti kapalıyken kilitlemek için ileri/geri seçme
düğmesini (2) ortaya çekin.
Darbeli delme (şekil A)
Sert uçla delim yapma
● Mod seçme düğmesini (3) "darbeli delme"
konumuna getirin.
● Uygun olan bir delme ucunu takın. Karpit
kaplamalı matkap uçlarıyla iyi sonuçlar
alınabilmektedir.
● Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayın.
● Gerekiyorsa delme derinliğini ayarlayın.
● Delinecek deliği işaretleyin.
● Delme ucunu noktanın üzerine yerleştirin ve
aleti açın.
● İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce
aleti mutlaka kapatın.
Sert uçla delme
● Mod seçiciyi (3) darbeli delme pozisyonuna
getirin.
● Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayın.
● Merkez delgiyi delgeç ucuna getirin.
● Merkez delgiyi noktanın üzerine getirin ve
değişken hız ayar anahtarına (1) basın. Matkap
ucu betona yaklaşık 1 cm girene kadar delin.
● Delme işlemini durdurun ve merkez delgiyi
çıkartın. Matkap ucunu yeniden deliğe
yerleştirin ve delmeye devam edin.
● Delgi ucu derinliğinden daha kalın yapıları
delerken betonun silindirini kırın veya ucu
düzgün aralıklarla içeri itin. Betonda istenmeyen
bir şekilde deliğin dış çeperlerinin kırılmasını
engellemek için önce yapıyı merkez delginin
çapı kadar delin. Daha sonra açılmış deliğin her
yanından yarım mesafe uzaklıkta delin.
● İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce
aleti mutlaka kapatın.
107
TÜRKÇE
Dairesel delme (şekil A)
● Mod seçim anahtarını (3) "dairesel delme"
konumuna getirin.
● Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
- Kavrama adaptörü/kavrama montajını takın
(D25313K).
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin (D25314K).
● Darbeli delme için açıklanan işlemleri yapın.
@
Standart kavramayı asla "darbeli
delme" modunda olmak kullanmayın.
Vidalama (şekil A)
● Mod seçim anahtarını (3) "dairesel delme"
konumuna getirin.
● Dönüş yönünü seçin.
● Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
- Altıgen tornavida uçlarıyla kullanım için özel
SDS-plus® vidalama adaptörünü takın
(D25313K).
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin (D25314K).
● Uygun olan bir vidalama ucunu takın.
Başı yarıklı vidaları vidalarken, daima kılavuz
manşonlu uçlar kullanın.
● Vida başının zarar görmesini önlemek için hız
ayar düğmesine (1) hafifçe basın.
Ters rotasyonda (dönme hareketinde), vidayı
kolayca çıkarabilmek için aletin hızı otomatik
olarak azaltılır.
● Vida, itildiği yüzeye gömüldüğünde, vida başının
parçanın içerisine gömülmesini önlemek için hız
ayar anahtarını/düğmesini bırakın.
Kesme ve yontma (şekil A)
● Mod seçim anahtarını (3) "sadece delme"
konumuna getirin.
● Uygun keskiyi takın ve bunu 51 konumdan
birine getirmek için elinizle döndürün.
● Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayın.
● Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
● İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce
aleti mutlaka kapatın.
&
108
● Bu cihazı yanıcı ya da patlayıcı sıvıları
(örn. benzin, alkol vs.) karıştırmak ya
da pompalamak için kullanmayınız.
● Ambalajlarında parlayıcı oldukları
belirtilen sıvıları karıştırmayınız.
Opsyonel aksesuarlar
SDS-plus® matkap uçlarının ve keskilerinin çeşitli
tipleri seçenek olarak mevcuttur.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
Bakım
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla uzun
süre çalışacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
● Makinenin bakımı kullanıcı tarafından
yapılabilecek şekilde değildir. Yaklaşık 40 saatlik
kullanımdan sonra aletinizi yetkili bir DEWALT
tamir servisine götürünüz. Bu süreden önce
problem çıkarsa yine bir yetkili DEWALT tamir
servisine başvurun.
● Karbon fırçalar yıprandığı zaman alet otomatik
olarak kapanacaktır.
A
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Kullanılan aksesuarlar ve ekler düzenli olarak
SDS-plus® ayarları etrafında yağlanmalıdır.
S
Temizlik
Havalandırma kanallarının temiz ve açık olmasına
dikkat edin ve aletin gövdesini düzenli olarak
yumuşak bir bezle temizleyin.
@
Aletin metal olmayan kısımlarını
temizlemek için asla çözücü veya diğer
sert kimyasallar kullanmayın.
Kimyasallar bu parçalarda kullanılan
plastik maddeleri zayıflatabilir.
Sadece su ve biraz sabun ile ıslanmış
bez parçası kullanın.
TÜRKÇE
Çevreyi koruma
Z
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ile
çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için
ayırın.
GARANTİ
● 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletinizin
performansı sizi tam olarak tatmin etmiyorsa,
30 gün içinde takas için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Satın alma belgesinin ibrazı
şarttır.
● ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ ●
z
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi
ve paketlenmesi malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden kullanımına
izin vermektedir. Yeniden dönüşümü
olan malzemelerin yeniden kullanımı,
çevre kirliliğini önlenmesine yardım
etmekte ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız
zaman, belediye atık bölgelerinde veya
perakendeciler tarafından evlerden elektrikli
aletlerin ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, DEWALT bunların geri
kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisine başvurarak size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
Bir yıllık tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT
aletleri bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
de sahiptir. Satın alma tarihinden itibaren bir yıl
içinde yapılan hiçbir onarım ve koruyucu bakım
işleminden işçilik ücreti almamaktayız.
Satın alma tarihinin belgelenmesi şarttır.
● BİR YILLIK TAM GARANTİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletleri,
satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle
garantilidir. Hatalı malzemeden veya işçilikten
kaynaklanan tüm arızalar ücretsiz onarılır.
Lütfen aleti herhangi bir yetkili DEWALT veya
Black & Decker servis merkezine gönderin, ya
da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
● Aksesuarlar.
● Başkaları tarafından yapılan veya girişimde
bulunulan onarımlardan kaynaklanan hasar.
● Yanlış kullanım, ihmal, eskime ve aşınmadan,
alet üzerinde değişiklik ve amaç dışı
kullanımdan kaynaklanan hasar.
Size en yakın yetkili DEWALT tamir acentesi için
lütfen bu kılavuzun arkasında bulunan uygun
telefon numarasını kullanın. Buna ek olarak,
DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini ve
satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet'de www.2helpU.com
adresinden edinebilirsiniz.
109
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
D25313K/D25314K
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT.
Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
D25313K
Τάση
V 230
Ισχύς εισόδου
W 800
D25314K
230
800
Ταχύτητα άνευ φορτίου
min-1 0 - 1.150
0 - 1.150
Ταχύτητα με φορτίο
min-1 0 - 830
0 - 830
J 0 - 3,1
J 0 - 3,4
0 - 3,1
0 - 3,4
Κρουστική ενέργεια
κρουστική διάτρηση
σμίλευση
Μέγιστη ικανότητα
διάτρησηςατσαλιού/ξύλου/
σκυροδέματος
mm 13/30/26
13/30/26
Θέσεις τρυπανιών
51
51
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης
σε μαλακό τούβλο
mm 65
65
Διάμετρος δακτυλίου
Βάρος
mm 54
kg 2,95
%
D25313K/D25314K
Η DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία
σχεδιάστηκαν σύμφωνα με: 98/37/ΕΚ, 89/336/ΕΟΚ,
73/23/ΕΟΚ, 86/188/ΕΟΚ, 2000/14/ΕΚ, EN 60745-1,
EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
τη DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ανώτατο όριο ηχητικής πίεσης:
D25313K D25314K
SDS-plus® SDS-plus®
Τύπος τσόκ
Δήλωση συμμόρφωσης με την
Ευρωπαϊκή Ενωση
LpA (ηχητική πίεση)
dB (A) 85,4
85,4
KpA (αβεβαιότητα)
dB (A) 3,3
3,3
LWA (ακουστική δύναμη)
dB (A) 99,4
99,4
KWA (αβεβαιότητα)
dB (A) 3,3
3,3
54
Προδιαγραφές
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
3,1
εργαλείου
n0 = 0 - 1.150/min, BPM = 4.300
(χτύπους ανα λεπτό)
Ασφάλειες:
Εκθεση εργαστηρίου
Μηχανήματα 230 V
10 A
Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούνται τα
ακόλουθα σύμβολα:
@
Συμβολίζει κίνδυνο τραυματισμού ή
θανάτου ή βλάβης του εργαλείου σε
περίπτωση που δεν τηρηθούν οι
οδηγίες χρήσεως.
!
Συμβολίζει ηλεκτρική τάση.
&
Κίνδυνος πυρκαγιάς.
110
AA02Z026
Κοινοποιημένος οργανισμός TÜV Rheinland Product and Safety GmbH
που απονέμει το
(TRPS)
πιστοποιητικό
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Σταθμισμένος τετραγωνικός μέσος όρος
επιτάχυνσης για τριαξονικές μετρήσεις:
D25313K D25314K
ah,HD
m/s2 18,1
18,1
αβεβαιότητα
m/s2 1,7
1,7
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,D-65510,
Idstein, Γερμανια
11/2006
Οδηγίες ασφαλείας
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
ηλεκτρικών εργαλείων
@
Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες
τις υποδείξεις. Η μη τήρηση των
παρακάτω προειδοποιήσεων και
υποδείξεων μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Κρατήστε όλες τις προειδοποιήσεις και
υποδείξεις για μελλοντική αναφορά.
Ο χαρακτηρισμός "ηλεκτρικό εργαλείο" που
χρησιμοποιείται στις παρακάτω προειδοποιητικές
υποδείξεις αφορά ή το εργαλείο που συνδέεται
στην πρίζα (με καλώδιο) ή το εργαλείο που
λειτουργεί με μπαταρία (χωρίς καλώδιο).
1 Ασφάλεια χώρου εργασίας
α Διατηρείτε το χώρο που εργάζεστε καθαρό
και καλά φωτισμένο.
Η αταξία στο χώρο που εργάζεστε ή τα σημεία
χωρίς καλό φωτισμό μπορεί να οδηγήσουν σε
ατυχήματα.
β Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης,
π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή
σκόνης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να
δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί
να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
κρατάτε τα παιδιά και τα υπόλοιπα άτομα
μακριά από το χώρο που εργάζεστε.
Σε περίπτωση που άλλα άτομα αποσπάσουν
την προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο
του μηχανήματος.
2 Ηλεκτρική ασφάλεια
α Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού
εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην
αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανένα
τρόπο η μετασκευή του φις.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις στα
γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα φις που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις
και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες
και ψυγεία.
Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
γ Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη
βροχή ή την υγρασία.
Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για
να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να
αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα.
Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές
θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές η
κινούμενα εξαρτήματα.
Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιείτε
πάντοτε προεκτάσεις (μπαλαντέζες) που
έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους.
Η χρήση προεκτάσεων εγκεκριμένων για
εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3 Ασφάλεια προσώπων
α Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
να είστε προσεκτικοί, να δίνετε προσοχή
στην εργασία που κάνετε και να
επιστρατεύετε την κοινή λογική.
111
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε
υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος ή φαρμάκων.
Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του
ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρούς τραυματισμούς.
β Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας.
Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
Ο κίνδυνος τραυματισμών μειώνεται όταν
χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας, όπως
μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά
παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες,
ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας.
γ Αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Βεβαιωθείτε, ότι ο
διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση
"OFF" πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο στην πρίζα.
Αν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το
δάκτυλό σας πάνω στο διακόπτη λειτουργίας ή
αν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην πρίζα
όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη
θέση "ON", αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρούς τραυματισμούς.
δ Πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε
λειτουργία, αφαιρέστε τυχόν εργαλεία ή
κλειδιά ρύθμισης.
Ενα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο
περιστρεφόμενο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού
εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
ε Μην τεντώνεστε. Φροντίζετε πάντοτε να
στηρίζεστε σωστά και έχετε καλή ισορροπία.
Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του
ηλεκτρικού εργαλείου σε περιπτώσεις
απροσδόκητων καταστάσεων.
στ Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας.
Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.
Κρατάτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα γάντια
σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα.
Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
g Αν προβλέπονται διατάξεις απαγωγής και
συλλογής της σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι
συνδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται
σωστά.
Η χρήση περισυλλογής σκόνης μπορεί να
χαμηλώσει το κίνδυνο σχετικά με τη σκόνη.
112
4 Χρήση και συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου
α Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία
σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται
γι' αυτήν.
Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεσθε
καλύτερα και ασφαλέστερα στην ονομαστική
περιοχή ισχύος του.
β Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό
εργαλείο του οποίου ο διακόπτης
λειτουργίας είναι χαλασμένος.
Ενα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου η λειτουργία
δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη είναι
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ Αποσυνδέστε το βύσμα από τη πυγή
ρεύματος και/ή τη μπαταρία από το
ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάντε οποιοδήποτε
ρύθμιση, αλλάξτε τα εξαρτήματα,
ή αποθηκεύστε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο να τεθεί το μηχάνημα αθέλητα σε
λειτουργία.
δ Να φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην
αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα
με το ηλεκτρικό εργαλείο ή που δεν έχουν
διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης να το
χρησιμοποιήσουν.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.
ε Να συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε εάν τα κινούμενα μέρη είναι σωστά
ευθυγραμμισμένα ή αν έχουν μπλοκάρει, εάν
έχουν σπάσει κομμάτια και εάν πληρούνται
όλες οι υπόλοιπες συνθήκες που
ενδεχομένως να επηρεάσουν τη σωστή
λειτουργία του εργαλείου. Δώστε τυχόν
χαλασμένα εξαρτήματα του ηλεκτρικού
εργαλείου για επισκευή πριν το
χρησιμοποιήσετε πάλι.
Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών
εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
στ Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και
καθαρά.
Τα κοπτικά εργαλεία με αιχμηρά κοπτικά άκρα
που συντηρούνται σωστά έχουν λιγότερες
πιθανότητες να μπλοκάρουν και ελέγχονται
ευκολότερα.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
g Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
εξαρτήματα και τα άκρα των εργαλείων κτλ.,
σύμφωνα με αυτές τις υποδείξεις,
λαμβάνοντας υπόψη σας τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που θέλετε να
εκτελέσετε.
Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες
εκτός από τις προβλεπόμενες εργασίες μπορεί
να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
5 Σέρβις
α Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου
πρέπει να αναλαμβάνει έμπειρος τεχνικός
που θα χρησιμοποιεί μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας
του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
περιστροφικά κρουστικά δράπανα
● Να φοράτε προστατευτικά καλύμματα για τα
αυτιά. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
● Χρησιμοποιείται βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
● Καλύτερο είναι να φοράτε μια μάσκα για τη
σκόνη.
Σφυρηλάτηση και σμίλευση
● Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι είναι καλά
τοποθετημένο στη θέση του πριν θέσετε σε
λειτουργία το εργαλείο.
● Σε ψυχρές καιρικές συνθήκες ή όταν το
εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αφήστε το να λειτουργήσει
για αρκετά λεπτά χωρίς φορτίο πριν το
χρησιμοποιήσετε.
● Να κρατάτε πάντα το εργαλείο γερά και με τα
δύο χέρια, παίρνοντας μία σταθερή στάση.
Θα πρέπει πάντοτε να χειρίζεστε το εργαλείο με
την πλευρική λαβή κατάλληλα τοποθετημένη.
● Οταν εργάζεστε υπεργείως, βεβαιωθείτε ότι ο
χώρος από κάτω είναι κενός.
● Για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο
ηλεκτροπληξίας, πριν ξεκινήσετε την εργασία
σας βεβαιωθείτε ότι στον χώρο δεν υπάρχουν
ρευματοφόρα καλώδια.
● Μην αγγίζετε το τρυπάνι ή άλλα τμήματα του
εργαλείου κοντά στο τρυπάνι αμέσως μετά τη
λειτουργία, διότι ενδέχεται να είναι πολύ ζεστά
και να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα.
● Να κατευθύνετε πάντα το καλώδιο ρεύματος
προς το πίσω τμήμα, μακριά από το τρυπάνι.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση
των περιστρεφόμενων σφυριών:
- Tραυματισμός προκαλούμενος από επαφή με
τα περιστρεφόμενα μέρη η τα ζέστα μέρη του
εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφάλειας και τη χρήση συσκευών ασφάλειας,
κάποιοι από τους λοιπούς κινδύνους δεν είναι
δυνατό να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
- Βλάβη στην ακοή.
- Κίνδυνος εγκλωβισμού των δαχτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
- Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης
που παράγεται κατά την εργασία σε μπετόν
και/η τοιχοποιία.
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Περιστροφικό κρουστικό δράπανο βαρέων
εργασιών
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Οδηγός ρύθμισης βάθους διάτρησης
1 Κιβώτιο
1 Σφιγκτήρας χωρίς τσοκ (D25314K)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα
εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A)
Το περιστροφικό κρουστικό σας δράπανο έχει
σχεδιαστεί για επαγγελματική κρουστική διάτρηση
και για ελαφριά εργασία σφυρηλάτησης, σμίλευσης
και κατεδάφισης και για σκυρόδεμα και λιθοδομή
και σωληνωτή διάτρηση με μύτη από καρβίδιο.
113
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Το μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για περιστροφική
διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο, κεραμικά και πλαστικό και
για βιδώματα και κοπή σπειρωμάτων.
1 Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
2 Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης περιστροφής
3 Διακόπτης τρόπου λειτουργίας
4 Κλειδαριά ασφαλείας
5 Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
6 Κάλυμμα σκόνης
7 Ασφαλιστικός δακτύλιος (D25314K)
8 Οδηγός ρύθμισης βάθους διάτρησης
9 Πλευρική χειρολαβή
10 Σφικτήρας στοπ βάθους
Οταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, πάντα
ξετυλίγετε τελείως το καλώδιο.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
@
Επιλογή τρόπου λειτουργίας (εικ. B)
Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με τους εξής
τρόπους:
Περιστροφική διάτρηση: για βίδωμα και
για διάτρηση ατσαλιού, ξύλου και
πλαστικων.
Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής
'Ολα τα περιστροφικά πιστολέτα δράπανα είναι
εφοδιασμένα με ένα συμπλέκτη περιορισμού της
ροπής ο οποίος μειώνει τη μέγιστη ροπή
αντίδρασης που μεταδίδεται στον χειριστή σε
περίπτωση ακινητοποιήσεως του τρυπανιού.
Αυτό το εξάρτημα προφυλάσει επίσης τους
τροχούς μετάδοσης της κίνησης και τον ηλεκτρικό
κινητήρα από απώλεια στηρίξεως. Ο συμπλέκτης
περιορισμού της ροπής τοποθετείται από το
εργοστάσιο και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
Κρουστική διάτρηση: για όλες τις
εφαρμογές διάτρησης σε σκυρόδεμα
και λιθοδομή.
Απλή κρούση: για ελαφριά σφυρηλάτηση,
σμίλευση και εργασίες κατεδάφισης.
Σε αυτή τη θέση λειτουργίας το εργαλείο
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν
μοχλός για να απελευθερώσει ένα
τρυπάνι που έχει μπλοκάρει.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί
σε μία και μόνο τάση. Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση
τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που
αναγράφεται στην πλακέτα του εργαλείου.
#
Το εργαλείο σας φέρει διπλή μόνωση
κατά EN 60745-1. Κατά συνέπεια δε
χρειάζεται καλώδιο γείωσης.
Αντικατάσταση του καλωδίου ή του
ρευματολήπτη
Οταν αντικαθιστάτε το καλώδιο ή το ρευματολήπτη,
κάντε το με ασφάλεια. Ενας ρευματολήπτης με
γυμνά καλώδια είναι επικίνδυνος όταν τοποθετείται
σε μία πρίζα ρεύματος.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ
αυτού του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά στοιχεία).
Η ελάχιστη διατομή του αγωγού είναι 1,5 mm2.
114
Βγάζετε πάντοτε το εργαλείο από την
πρίζα πριν προχωρήσετε σε εργασίες
συναρμολόγησης και ρύθμισης.
Περιστροφή ακίδας: θέση μη
λειτουργίας που χρησιμοποιείται μόνο
για την περιστροφή επίπεδης σμίλης
στην επιθυμητή θέση.
● Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία,
πιέστε την κλειδαριά ασφαλείας (4) και στρέψτε
τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) μέχρι το
σύμβολο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή
λειτουργία.
● Ελευθερώστε την κλειδαριά ασφαλείας και
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής
λειτουργίας έχει ασφαλίσει στη σωστή θέση.
@
Μην προβαίνετε σε επιλογή λειτουργίας
κατά το χρόνο λειτουργίας του
εργαλείου.
Καθορισμός της θέσης του τρυπανιού
Το εργαλείο σμίλευσης μπορεί να τοποθετηθεί και
να ασφαλιστεί σε 51 διαφορετικές θέσεις.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
● Περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας
(3) μέχρι τη θέση "bit rotation" (περιστροφή
ακίδας).
● Περιστρέψτε το τρυπάνι στην επιθυμητή θέση.
● Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «απλή κρούση».
● Στρέψτε το τρυπάνι μέχρι να ασφαλίσει στη
θέση του.
Τοποθέτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων SDSplus® (εικ. C)
Με αυτό το εργαλείο χρησιμοποιούνται εξαρτήματα
SDS-plus® (για τη διατομή του λαιμού των
τρυπανιών SDS-plus®, δείτε το ένθετο στο εικ. C).
Προτείνουμε τη χρήση επαγγελματικών
εξαρτημάτων μόνο.
● Καθαρίστε και λιπάνατε την άτρακτο του
τρυπανιού.
● Εισάγετε την άτρακτο του τρυπανιού στον
σφιγκτήρα εξαρτήματος (5).
● Πιέστε το πίσω μέρος του τρυπανιού προς τα
κάτω και γυρίστε ελαφρά μέχρι να μπει στις
σχισμές.
● Πιέστε το τρυπάνι για να βεβαιωθείτε οτι έχει
κλειδώσει καλά. Στη κρουστική λειτουργία
πρέπει το τρυπάνι να μπορεί να κινείται αξονικά
για αρκετά εκατοστά όταν είναι κλειδωμένο στο
σφιγκτήρα του εργαλείου.
● Για να βγάλετε το τρυπάνι τραβήξτε προς τα
πίσω τον ασφαλιστικό δακτύλιο του σφιγκτήρα
του εργαλείου (11) και τραβήξτε το τρυπάνι έξω
από τον σφιγκτήρα του εργαλείου.
@
Να φοράτε πάντα γάντια όταν αλλάζετε
εξαρτήματα. Τα εκτεθειμένα μεταλλικά
μέρει του εργαλείου και εξαρτημάτων
μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά κατά τη
χρήση.
Τοποθέτηση της πλευρικής λαβής (εικ. D)
Η πλευρική λαβή (10) μπορεί να τοποθετηθεί ώστε
να εξυπηρετεί τόσο τους αριστερόχειρες όσο και
τους δεξιόχειρες.
@
Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς
την πλευρική λαβή σωστά τοποθετημένη.
● Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
● Για τους δεξιόχειρες, τοποθετήστε το δακτύλιο
σύσφιγξης πλευρικής λαβής πάνω από το
κολάρο πίσω από τον σφιγκτήρα εργαλείου,
με τη λαβή από τα δεξιά.
● Για τους αριστερόχειρες, τοποθετήστε το
δακτύλιο σύσφιγξης πλευρικής λαβής πάνω
από το κολάρο πίσω από τον σφιγκτήρα
εργαλείου, με τη λαβή από αριστερά.
● Περιστρέψτε την πλευρική λαβή μέχρι την
επιθυμητή θέση και σφίγξτε τη λαβή.
Ρύθμιση του βάθους διάτρησης (εικ. E)
● Τοποθετήστε το απαιτούμενο τρυπάνι σύμφωνα
με τις ανωτέρω οδηγίες.
● Πιέστε τον σφικτήρα στοπ βάθους (10) και
κρατήστε τον πατημένο.
● Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους (8)
μέσα από την οπή στο σφικτήρα στοπ βάθους.
● Ρυθμίστε το βάθος τρυπανιού όπως φαίνεται.
● Αφήστε τον σφικτήρα στοπ βάθους.
Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης
περιστροφής (εικ. A)
● Τραβήξτε το συρόμενο διακόπτη κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής (2) αριστερά για
κανονική (δεξιόστροφη) περιστροφή. Βλέπε τα
βέλη πάνω στο εργαλείο.
● Τραβήξτε το συρόμενο διακόπτη κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής (2) δεξιά για
αντίστροφη (αριστερόστροφη) περιστροφή.
@
Πριν αλλάξετε τη φορά περιστροφής,
περιμένετε πάντοτε να σταματήσει
εντελώς η κίνηση του μοτέρ.
D25313K - Τοποθέτηση του προσαρμογέα
σφιγκτήρα και του σφιγκτήρα
● Βιδώστε τον σφιγκτήρα στο κοχλιωτό άκρο του
προσαρμογέα σφιγκτήρα.
● Εισάγετε τον συνδεδεμένο σφιγκτήρα με τον
προσαρμογέα στο εργαλείο, όπως μια τυπική
ακίδα SDS-plus®.
● Για να αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα, ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για την
αφαίρεση μιας τυπικής ακίδας SDS-plus®.
115
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
@
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συνήθη τσοκ
κατά τη λειτουργία κρουστικής διάτρησης.
D25314K - Αντικατάσταση του χιτωνίου
ασφάλισης με τον σφιγκτήρα (εικ. F)
● Στρέψτε τον ασφαλιστικό δακτύλιο (7) στη θέση
απασφάλισης και αφαιρέστε το χιτώνιο
ασφάλισης (5) τραβώντας το.
● Πιέστε τον σφιγκτήρα (12) στην άτρακτο και
στρέψτε τον ασφαλιστικό δακτύλιο στη θέση
ασφάλισης.
● Για να αντικαταστήσετε τον σφιγκτήρα με το
χιτώνιο ασφάλισης, αρχικά αφαιρέστε τον
σφιγκτήρα με τον ίδιο τρόπο που αφαιρέσατε το
χιτώνιο ασφάλισης. Επειτα, τοποθετήστε το
χιτώνιο ασφάλισης με τον ίδιο τρόπο που
τοποθετήσατε τον σφιγκτήρα.
@
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συνήθη τσοκ
κατά τη λειτουργία κρουστικής διάτρησης.
Αντικατάσταση του καλύμματος σκόνης (εικ. C)
Το κάλυμμα σκόνης (6) αποτρέπει την εισαγωγή
σκόνης στο μηχανισμό. Ενα φθαρμένο κάλυμμα
πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως.
● Τραβήξτε προς τα πίσω το χιτώνιο ασφάλισης
του σφιγκτήρα εργαλείου (11) και αφαιρέστε το
κάλυμμα σκόνης (6).
● Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα.
● Ελευθερώστε το χιτώνιο ασφάλισης του
σφιγκτήρα εργαλείου.
Οδηγίες χρήσεως
@
116
● Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
● Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά με
τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
● Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
ενδέχεται να ελαττώσει και τη διάρκεια
ζωής του.
● Μην εισάγετε το τρυπάνι ή μην
βιδώνετε σε μεγάλο βάθος, για να
αποφύγετε την καταστροφή του
καλύμματος σκόνης.
● Να κρατάτε πάντα το εργαλείο γερά και
με τα δύο χέρια, παίρνοντας μία
σταθερή στάση . Θα πρέπει πάντοτε να
χειρίζεστε το εργαλείο με την πλευρική
λαβή κατάλληλα τοποθετημένη.
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
● Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το
διακόπτη μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η
ταχύτητα.
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
● Για να ασφαλίσετε το εργαλείο στη θέση εκτός
λειτουργίας off, μετακινήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) στην
κεντρική θέση.
Κρουστική διάτρηση (εικ. A)
Διάτρηση με συμπαγές τρυπάνι
● Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «κρουστικής διάτρησης».
● Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι. Για καλύτερα
αποτελέσματα χρησιμοποιείτε τρυπάνια υψηλής
ποιότητας με άκρες από ανθρακασβέστιο.
● Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9).
● Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το βάθος
διάτρησης.
● Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε να τρυπήσετε.
● Τοποθετήστε τη μύτη του τρυπανιού πάνω στο
σημάδι και θέστε το εργαλείο σε λειτουργία.
● Η λειτουργία του εργαλείου πρέπει πάντοτε να
διακόπτεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
και πριν τραβήξετε το καλώδιο από την πρίζα.
Διάτρηση με διαμαντοκώνα
● Γυρίστε το μοχλό επιλογής (3) στη θέση
"κρουστικής διάτρησης".
● Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9).
● Τοποθετήστε το κατάλληλο σωληνωτό τρυπάνι.
● Προσαρμόστε το κεντρικό τρυπάνι στο
σωληνωτό τρυπάνι.
● Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι πάνω στο
σημάδι και πατήστε το διακόπτη (1). Συνεχίστε
τη διάτρηση μέχρις ότου ο σωλήνας διεισδύσει
μέσα στο σκυρόδεμα περίπου 1 εκ.
● Σταματήστε τη διάτρηση και βγάλτε το κεντρικό
τρυπάνι. Βάλτε το σωληνωτό τρυπάνι πάλι
μέσα στην οπή και συνεχίστε τη διάτρηση.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
● 'Οταν κάνετε διάτρηση σε μια κατασκευή που
έχει μεγαλύτερο πάχος από το βάθος του
σωληνωτού τρυπανιού, κάνετε σταδιακά την
διάνοιξη της οπής στα σημεία του
σκυροδέματος γύρω από τον πυρήνα της οπής.
Για να αποφύγετε ανεπιθύμητους θρυματισμούς
του σκυροδέματος γύρω από την οπή, ανοίξτε
πρώτα μια οπή με διάμετρο ίδια με αυτή του
κεντρικού τρυπανιού, σε όλο το πάχος της
κατασκευής. Κατόπιν κάνετε τη διάνοιξη της
μεγάλης οπής τρυπώντας και από τις δύο
πλευρές μέχρι τη μέση της κατασκευής.
● Η λειτουργία του εργαλείου πρέπει πάντοτε να
διακόπτεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
και πριν τραβήξετε το καλώδιο από την πρίζα.
Περιστροφική διάτρηση (εικ. A)
● Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «περιστροφική διάτρηση».
● Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
- Τοποθετήστε το σύστημα προσαρμογέα
σφιγκτήρα/ σφιγκτήρα (D25313K).
- Αντικαταστήστε το χιτώνιο ασφάλισης με τον
σφιγκτήρα (D25314K).
● Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην
Κρουστική διάτρηση.
@
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συνήθη τσοκ
κατά τη λειτουργία κρουστικής διάτρησης.
Χρήση ως κατσαβίδι (εικ. A)
● Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «περιστροφική διάτρηση».
● Επιλέξτε τη φορά περιστροφής.
● Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
- Εισάγετε τον ειδικό προσαρμογέα για
κατσαβίδι SDS-plus® για χρήση με εξαγωνικά
τρυπανάκια για βίδωμα (D25313K).
- Αντικαταστήστε το χιτώνιο ασφάλισης με τον
σφιγκτήρα (D25314K).
● Τοποθετήστε το κατάλληλο τρυπανάκι για
βίδωμα. Οταν βιδώνετε σχιστές βίδες, να
χρησιμοποιείτε πάντα κατσαβίδια με λαιμό.
● Πιέστε μαλακά το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας (1) για να μην κάνετε ζημιά στην
κεφαλή της βίδας.
Σε αντίστροφη (αριστερόστροφη) περιστροφή,
η ταχύτητα του εργαλείου μειώνεται αυτόματα
για να ξεβιδώνεται ευκολότερα η βίδα.
● Οταν η κεφαλή της βίδας έρχεται πρόσωπο με
την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας,
σταματήστε να πιέζετε το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας για να μη μπει η κεφαλή της βίδας
μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
Σφυρηλάτηση και σμίλευση (εικ. A)
● Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3) στη
θέση «απλή κρούση».
● Τοποθετήστε το κατάλληλο εργαλείο σμίλευσης
και περιστρέψτε το με το χέρι για να ασφαλίσει
σε μία από τις 51 θέσεις.
● Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9).
● Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο και ξεκινήστε
την εργασία σας.
● Η λειτουργία του εργαλείου πρέπει πάντοτε να
διακόπτεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
και πριν τραβήξετε το καλώδιο από την πρίζα.
&
● Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο
για να αναδεύετε ή να αντλείτε εύλεκτα
ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη, οινόπνευμα,
κτλ.).
● Μην αναμιγνύετε ή ανακατεύετε υλικά
που είναι χαρακτηρισμένα ως εύφλεκτα.
Προαιρετικά εξαρτήματα
Διατίθενται διάφορα είδη τρυπανιών διάτρησης και
σμίλευσης SDS-plus®.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Για τη συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία του
χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση και τακτικό
καθάρισμα.
● Το σέρβις του εργαλείου δεν μπορεί να γίνει
από το χρήστη. Μετά από περίπου 40 ώρες
χρήσης, θα πρέπει να πάτε το εργαλείο σας σε
έναν εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο
Επισκευών της DEWALT.
117
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα
πριν από τη στιγμή αυτή, επικοινωνήσατε με
έναν εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο
Επισκευών της DEWALT.
● Το εργαλείο θα τεθεί αυτομάτως εκτός
λειτουργίας όταν φθαρούν οι ψήκτρες άνθρακα.
A
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να λιπαίνονται τακτικά
γύρω από το χώρο τοποθέτησης SDS-plus®.
S
Καθάρισμα
Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές και
σκουπίζετε τακτικά το εργαλείο με μαλακό ύφασμα.
@
Μην χρησιμοποιήστε ποτέ διαλυτικά η
άλλα σκληρά χημικά για να καθαρίστε
τα μη-μεταλλικά μέρει του εργαλείου.
Αυτά τα χημικά μπορεί να αδυνατίσουν
τα πλαστικά υλικά που
χρησιμοποιούνται σε αυτά τα μέρει.
Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί
μόνο με νερό και μεσαίο σαπούνι.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Z
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή συλλογή.
z
118
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση υλικών.
Η επανάχρηση ανακυκλωμένων υλικών
βοηθάει την προστασία του περιβάλλον
και μειώνει την ζήτηση για σπάνια
υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή
από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε
χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν προς ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με
τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται
μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
● 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ●
Εάν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από την
απόδοση του εργαλείου σας DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
το αγοράσατε, από το εξουσιοδοτημένο
Κατάστημα DEWALT, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ●
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις για το
εργαλείο σας DEWALT, εντός 12 μηνών από την
αγορά, αυτό μπορεί να γίνει δωρεάν σε
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service.
Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη αγοράς.
Η συντήρηση/service περιλαμβάνει εργασία και
ανταλλακτικά για τα ηλεκτρικά εργαλεία
DEWALT.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ●
Εάν το προϊόν σας της DEWALT παρουσιάζει
ανωμαλία οφειλόμενη σε ελάττωμα των υλικών
ή της κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία της αγοράς, εγγυώμαστε τη δωρεάν
αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
μερών, ή κατά την κρίση μας, τη δωρεάν
αντικατάσταση ολόκληρης της μονάδας υπό την
προϋπόθεση ότι:
● Δεν έχει γίνει κακή μεταχείριση του
προϊόντος.
● Δεν έχει επιχειρηθεί επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένο άτομο.
● Θα προσκομιστεί απόδειξη της ημερομηνίας
αγοράς.
Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service,
παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στο
πλησιέστερο Κατάστημα Service της εταιρίας
μας (βλέπε παρακάτω). Εναλλακτικά, μια λίστα
εξουσιοδοτημένων Κατάστηματων Service
DEWALT και πολλές λεπτομέρειες σχετικά με
την υπηρεσία after-sales είναι διαθέσιμες στο
Internet στη διεύθυνση www.2helpU.com.
119
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
495309-00
934 797 400
934 797 439
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
11/06
Download PDF

advertising