D25313K | DeWalt D25313K ROTARY HAMMER instruction manual

555777-44 CZ
D25313K
D25314K
2
3
4
KOMBINOVANÉ KLADIVO D25313K/D25314K
•
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
•
Popis (obr. A)
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Otáčky v záběru
min-1
Energie rázu
vrtání s příklepem J
sekání
J
Max. průměr otvoru
při vrtání do oceli/
dřeva/betonu
mm
Polohy dláta
Jádrové vrtání
do měkké cihly
mm
Hmotnost
kg
Pojistky:
nářadí 230 V
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
D25313K
230
800
0 - 1 150
0 - 830
D25314K
230
800
0 – 1,150
0 – 830
0 – 3,1
0 – 3,4
0 – 3,1
0 – 3,4
Vaše kombinované kladivo D25313K/D25314K
je určeno pro profesionální vrtání, lehké
sekání, osekávání a demolice a pro vrtání
pomocí jádrových vrátků s hrotem ze slinutého
karbidu do betonu, cihel a kamene. Nářadí je
také vhodné k vrtání bey příklepu do dřeva,
kovu, keramiky a plastů a také ke šroubování
a řezání závitů.
1 Spínač s regulací otáček
2 Spínač pro chod vpřed/vzad
3 Volič režimů
4 Bezpečnostní zámek
5 Držák násady
6 Prachový kryt
7 Zajišťovací límec (D25314K)
8 Stavitelná hloubková zarážka
9 Boční rukojeť
10 Zámek stavitelné zarážky
13/30/26 13/30/26
51
51
65
2,95
65
3,1
10 A v napájecí síti
Spojka mezního točivého momentu
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Všechna rotační kombinovaná kladiva jsou
vybavena spojkou mezního točivého momentu,
která redukuje maximální točivou reakci
přenášenou na uživatele v případě, že dojde
k zaseknutí vrtáku. Tato funkce dále chrání
převod a elektromotor před zastavením. Spojka
mezního točivého momentu je nastavena
výrobcem a nelze ji upravovat.
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Elektrická bezpečnost
Nebezpečí vzniku požáru.
Elektrický motor je určen pouze pro napětí, které
je specifikováno v tomto návodu k obsluze.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě uvedené na výrobním
štítku.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Robustní kombinované kladivo
1 Boční rukojeť
1 Stavitelná hloubková zarážka
1 Kufřík na nářadí
1 Rychloupínací sklíčidlo (D25314K)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745-1; z tohoto důvodu není
nutná ochrana uzemněním.
5
Instalace a demontáž příslušenství SDSplus® (obr. C)
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Toto nářadí používá příslušenství SDS-plus®
(viz průřez dříkem vrtáku SDS-plus ® na
obrázku C). Doporučujeme používat pouze
profesionální příslušenství.
• Dřík vrtáku vyčistěte a promažte.
• Do držáku nástrojů (5) zasuňte násadu.
• Vrták zasuňte a lehce otočte, až zapadne
do drážek.
• Zatáhněte za násadu a přesvědčte se,
že je správně zajištěná. Funkce příklepu
vyžaduje, aby se vrták, po zajištění v držáku
násady, mohl pohybovat po ose pár
centimetrů.
• Vrták vyjmete tak, že povytáhnete pojistnou
objímku (11) držáku nástrojů a vrták
vytáhnete.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Volba pracovního režimu (obr. B)
Nářadí je možné používat v následujících
pracovních režimech:
Vrtání bez příklepu: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů.
Při výměně násady pracujte vždy
v rukavicích. Při provozu mohou být
exponované kovové části nářadí velmi
horké.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva.
Upevnění boční rukojeti (obr. D)
Pouze příklep: pro lehké sekání,
osekávání a demolice. V tomto
režimu můžete nářadí také použít
jako páku k uvolnění zaseknutého
vrtáku.
Postranní rukojeť (10) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou postranní rukojetí.
Otáčení vrtáku: mimopracovní
režim používaný pouze pro otáčení
plochého sekáčku do požadované
polohy.
•
•
•
•
•
Provozní režim zvolte stisknutím
bezpečnostního zámku (4) a otočením
voliče režimu (3) do polohy, ve které směřuje
na symbol požadovaného režimu.
Uvolněte bezpečnostní zámek a zkontrolujte,
zda je volič režimů zajištěný ve zvolené
poloze.
•
Postranní rukojeť povolte.
Pro praváky: rukojeť nasaďte na límec za
držákem násady tak, aby směřovala vlevo.
Pro leváky: rukojeť nasaďte na límec
za držákem násady tak, aby směřovala
vpravo.
Postranní rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Nastavení hloubky vrtání (obr. E)
•
•
Neměňte režim během chodu nářadí.
•
Nastavení polohy sekáčku
Sekáček můžete nastavit a zajistit ve 51
různých polohách.
• Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy "otáčení násady".
• Dláto otočte do požadované polohy.
• Otočte spínač voliče režimu (3) tak, aby
směřoval do polohy "pouze příklep".
• Otáčejte dlátem, až se ve své poloze
zajistí.
•
•
Do sklíčidla upněte vrták podle výše
uvedeného postupu.
Stiskněte a podržte stisknutý zámek
stavitelné zarážky (10).
Stavitelnou hloubkovou zarážku (8)
protáhněte otvorem zámku stavitelné
zarážky.
Upravte hloubku vrtání tak, jak je
znázorněno.
Zámek stavitelné zarážky uvolněte.
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. A)
•
6
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (2)
zatlačte doleva (strana nářadí po levé ruce)
•
pro vrtání vpřed (otáčení násady doprava).
Řiďte se šipkami vyznačenými na nářadí
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (2)
zatlačte doprava (strana nářadí po pravé
ruce) pro vrtání směrem vzad (otáčení
násady doleva).
•
•
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
•
D25313K - Upevnění adapteru sklíčidla &
sklíčidla
•
•
•
Klínové sklíčidlo našroubujte na konec
upínacího adapteru opatřeného závitem.
Sestavu sklíčidla s upínacím adapterem
zasuňte do nářadí tak, jako by to byla
standardní násada SDS-plus®.
Sklíčidlo vyjmete stejným způsobem, jako
byste vytahovali standardní násadu SDSplus®.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
•
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
•
•
Vrtání pomocí plného vrtáku
• Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy "vrtání s příklepem".
• Upněte si příslušný vrták. Pro co nejlepší
výsledky používejte vysoce kvalitní vrtáky
s hroty ze slinutého karbidu.
• Podle potřeby nastavte postranní rukojeť
(9).
• V případě potřeby nastavte hloubku
vrtání.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
• Vrták umístěte na značku a spusťte
nářadí.
• Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Otočte zajišťovacím límcem (7) do odjištěné
polohy a držák nástrojů (5) vytáhněte.
Sklíčidlo (12) nasaďte na hřídel a otočte
zajišťovacím límcem do polohy zajištění.
Pokud chcete vyměnit sklíčidlo za držák
nástrojů, nejdřív stejným způsobem
sklíčidlo sejměte. Potom stejným způsobem
instalujte držák nástrojů.
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
Výměna prachového krytu (obr. C)
Prachový kryt (6) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný prachový kryt okamžitě
vyměňte.
• Povytáhněte zpět zajišťovací límec držáku
nástrojů (11) a vytáhněte prachový kryt (6)
ven.
• Instalujte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťovací límec držáku
nástrojů.
Vrtání pomocí vrtné korunky
•
•
•
•
•
Pokyny pro obsluhu
•
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (2) do střední
polohy.
Vrtání s příklepem (obr. A)
D25314K - Výměna držáku nástroje za
sklíčidlo (obr. F)
•
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký
tlak (asi 5 kg). Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí vrtání, ale sníží
výkonnost nářadí a může zkrátit
dobu jeho životnosti.
Nevrtejte příliš hluboko, aby
nedošlo k poškození prachového
krytu.
Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj.
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou postranní rukojetí.
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a platná nařízení.
Dávejte pozor na umístění
elektrického vedení a potrubí.
•
7
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy "vrtání s příklepem".
Podle potřeby nastavte postranní rukojeť
(9).
Upněte si patřičnou vrtnou korunku.
Do vrtné korunky instalujte středící vrták.
Umístěte středící vrták na značku a stiskněte
vypínač s regulací otáček (1). Vrtejte, dokud
se jádro nedostane v betonu alespoň do
hloubky 1 cm.
Ukončete vrtání a vyjměte středící vrták.
Vrtnou korunku znovu nasaďte do otvoru
a pokračujte ve vrtání.
•
•
Při vrtání strukturou silnější než je hloubka
vrtné korunky pravidelně odlamujte válec
betonu uvnitř korunky. Aby nedošlo
k náhodnému odlomení betonu okolo
vrtaného otvoru, provrtejte nejdříve otvor
o průměru středicího vrtáku skrz celou
strukturu. Potom z každé strany vyvrtejte
jádro do poloviny struktury.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
•
•
•
•
Vložte odpovídající dláto a otočením rukou
jej zajistěte v jedné z 51 možných poloh.
Podle potřeby nastavte postranní rukojeť
(9).
Nářadí zapněte a začněte pracovat.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
•
Vrtání bez příklepu (obr. A)
•
•
•
•
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy "vrtání bez příklepu".
Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
některých z následujících pokynů:
- Nasaďte sestavu adapteru sklíčidla se
sklíčidlem (D25313K).
- Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(D25314K).
Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem.
Doplňkové příslušenství
Jako doplňky jsou nabízeny různé typy vrtáků
a sekacích dlát SDS-plus®. Další podrobnosti
týkající se příslušenství získáte u svého
značkového prodejce.
Údržba
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
Vaše elektrické nářadí značky DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Šroubování (obr. A)
•
•
•
•
•
•
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy "vrtání bez příklepu".
Zvolte si směr otáčení.
Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
některých z následujících pokynů:
- Pro použití šestihranných šroubovacích
násad zasuňte speciální šroubovací
adapter SDS-plus® (D25313K).
- Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(D25314K).
Vložte do držáku odpovídající šroubovací
nástroj. Při šroubování šroubů s plochou
drážkou v hlavě vždy používejte násadu
se zaváděcím pouzdrem.
Lehce stlačte spínač s regulací otáček (1)
tak, aby se nepoškodila hlavička šroubku.
Při zpětném chodu je rychlost otáček
automaticky snížena, aby se šroub snadněji
vyšrouboval.
Pokud je šroub vyrovnán s povrchem
obrobku, uvolněte stisk spínače s regulací
otáček, aby nedošlo k zařezání hlavy
šroubu do obrobku.
•
•
Toto nářadí neobsahuje žádné díly, které by
si mohl uživatel opravit sám. Po přibližně
40 hodinách provozu odneste nářadí do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokud se
vyskytnou problémy ještě před uplynutím
této doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Po opotřebování uhlíků se nářadí
automaticky vypne.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Používané příslušenství a přídavná zařízení
musí být pravidelně mazána v okolí úchytu
SDS-plus®.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Sekání a osekávání (obr. A)
•
Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých nebo
výbušných kapalin (benzín, alkohol
apod.).
Nepoužívejte nářadí k míchání
vznětlivých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
Otočte spínač voliče režimu (3) tak, aby
směřoval do polohy "pouze příklep".
8
K čištění nekovových součástí nářadí
nikdy nepoužívejte rozpouštědla
nebo jiné agresivní látky. Tyto typy
chemikálií mohou plastové materiály
nářadí poškodit. Používejte pouze
hadřík zvlhčený jemným mýdlovým
roztokem.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení "výkonné nářadí" ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi
(bez napájecího kabelu).
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
1
a
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Recyklace
napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
b
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
c
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
2
a
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WA LT a p o d r o b n o s t i o p o p r o d e j n í m
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
b
c
d
9
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly
děti a okolo stojící osoby. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
sporákya chladničky. Při uzemnění
vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
e
3
a
b
c
d
e
f
g
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Dbejte na
to, aby se napájecí kabel nedostal do
kontaktu s horkými povrchy, olejem,
ostrými hranami a pohyblivými částmi.
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4
a
b
c
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum.S nářadím nepracujte, pokud jste
unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu
či léků. Chvilka nepozornosti při práci
s nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
pomůcky, jako jsou respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, ochranná pokrývka
hlavy nebo ochrana sluchu použitá za
příslušných okolností sníží riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením nářadí k elektrické zásuvce
zajistěte, aby byl hlavní vypínač v poloze
vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na
hlavním vypínači nebo připojení napájecího
kabelu k elektrickému rozvodu pokud je
hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky ponechané na rotujících částech
nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
d
e
f
g
5
a
10
Použití výkonného nářadí a jeho
údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji .
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od
elektrické sítě a/nebo vyjměte bateriový
blok. Taková preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakoukoliv jinou
závadu, která může mít vliv na správný
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro kombinovaná
kladiva
•
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Doporučujeme používat respirátor.
Sekání a odškrabování
• Před zahájením práce se ujistěte, zda je
dláto na svém místě bezpečně uchyceno.
• V chladném počasí nebo v případě,
kdy nebylo nářadí dlouho používáno jej
ponechejte před zahájením práce několik
minut běžet naprázdno.
• Vždy držte nářadí pevně oběma rukama
a zaujměte pevný postoj. Nářadí používejte
vždy s řádně připevněnou postranní
rukojetí.
• Pracujete-li nad úrovní terénu, zajistěte, aby
byl prostor pod vámi uklizen.
• Před zahájením práce zkontrolujte, zda se
v pracovním prostoru nevyskytují vodiče
pod proudem, abyste zamezili úrazům
způsobeným elektrickým proudem.
• Ihned po ukončení práce se nedotýkejte
dláta nebo částí nářadí v jeho blízkosti,
protože mohou být velmi horké a mohou
Vám způsobit popálení.
• Vždy veďte napájecí kabel nářadí směrem
dozadu, z dosahu dláta.
Jiná nebezpečí
Při práci s tímto strojem vznikají následující
rizika:
- Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo rozpálenými částmi nářadí
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
jistá zbytková rizika. Tato jsou:
- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem
a/nebo zdivem.
11
ES Prohlášení o shodě
D25313K/D25314K
Společnost DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, 2000/14/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace, kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže uvedené
adrese nebo na adrese uvedené na konci tohoto návodu.
Hladina akustického tlaku:
Lpa (akustický tlak)
Kpa (odchylka měření)
dB(A)
dB(A)
D25313K
85,4
3,3
D25314K
85,4
3,3
Lwa (akustický výkon)
Kwa (odchylka měření)
dB(A)
dB(A)
99,4
3,3
99,4
3,3
Technické parametry nářadí
2,9 - 3,1 kg, 800 W (230 V/115 V), 3,7 Ah,
n0 = 0 - 1 150 ot/min, BPM = 4 300 (frekvence rázů za minutu)
AA02Z026
TÜV Rheinland Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Německo
Laboratorní zpráva
Úředně stanovená zkušebna
poskytující certifikát
Hodnota vibrací přenášených na obsluhu RMS měřená ve třech osách:
ah,HD
nepřesnost měření
2
m/s
m/s2
D25313K
18.1
1.7
D25314K
18,1
1,7
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
11/2006
12
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00040249 - 02-03-2007
13
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 009 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
14
D25313K - - - A
Gearbox
ROTARY HAMMER 1
©
15
D25313K - - - A
Motor
ROTARY HAMMER 1
©
16
D25314K - - - A
Gearbox
ROTARY HAMMER 1
©
17
D25314K - - - A
Motor
ROTARY HAMMER 1
©
18
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 009 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising