DC415 | DeWalt DC415 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

533444-64 H
DC413
DC415
1 ábra
2 ábra
3 ábra
4 ábra
2
5 ábra
6 ábra
7 ábra
3
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓ
DC413/DC415
Szívből gratulálunk
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
mely mérsékelt vagy csekély sérülést
okozhat.
F I GY E L E M : O l y a n l e h e t s é g e s
veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
mely bizonyos esetben mérsékelt vagy
csekélysérülést okozhat.
FIGYELEM: A biztonsági
szimbólum nélkül olyan lehetséges
veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
mely a készülék károsodásához
vezethet.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú D E WALT
cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú
évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és
innováció tette a D EWALTot a professzionális
kéziszerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DC413
VDC 28
W 630
DC415
36
815
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
min-1 6.500
Tárcsa átmérő
mm 125
Kihajtótengely
M14
Súly
(akkumulátor nélkül)
kg 2,3*
* markolattal és védőburkolattal együtt
6.500
125
M14
Akkumulátor
Feszültség
Teljesítmény
Súly
DE9280
VDC 28
Ah 2,2
kg 0,98
DE9360
36
2,2
1,0
Akkumulátortöltő
Áramellátás
Akkumulátor típus
Becsült töltési idő
Súly
DE9000
VAC 230
28 V, 36 V Li-Ion
60 perc
kg 0,9
Elektromos áramütés veszélye.
EC-TANUSÍTVÁNY
2,3*
DC413/DC415
D EWALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos
kéziszerszámok megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 98/37/
EC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/
EC,EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2.
DE9000
A DEWALT tanúsítja, hogy ez az akkumulátortöltő
megfelel a következő irányelveknek és
szabványoknak: 89/336/EEC, 2002/95/EC,
2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29,
EN 55014-1, EN 60745-2-3, EN 61000-23,EN 61000-3-3.
Biztosítékok
Hálózati biztosító legkisebb
értéke 230V készülékeknél 10 Amper
Definíciók: Biztonsági előírások
Tová b b i i n f o r m á c i ó é r t , ké r j ü k , l é p j e n
kapcsolatba a D EWALTtal az alábbi címen,
vagy az útmutató hátoldalán feltüntetett
Magyarországi Képviselettel.
Az alábbi definíciók a veszélyességi szinteket
jelző szavakat határozzák meg. Kérjük, olvassa
el a használati útmutatót, és ügyeljen ezekre
a szimbólumokra.
DC413
77 dB(A)
V E S Z É LY. O l y a n l e h e t s é g e s
veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
mely halált vagy komoly sérülést
okoz.
LpA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint
eltérés)
3 dB(A)
LWA (hangteljesítményszint) 88 dB(A)
LWA (hangteljesítményszint
eltérés)
3 dB(A)
4
DC415
79 dB(A)
3 dB(A)
90 dB(A)
3 dB(A)
Teljes rezgésérték (triaxális vektorális mennyiség)
EN 60745 szerint:
Súlyozott effektív
rezgésgyorsulás értéke
5,7 m/s2
5,8 m/s2
Esetleges eltérés értéke
5,3 m/s2
5,3 m/s2
A kifejezés „elektromos kéziszerszám” a további
figyelmeztetésekben mind az elektromos
hálózatról működtetett (vezetékes) mind pedig
az akkumulátorról működtetett (vezeték nélküli)
használati módra vonatkozik.
A rezgésszintek mérése a szabványszerinti
méréstesztekkel tör tént, így az eszköz
összehasonlítható más eszközökkel.
KÉRJÜK, GONDOSAN ŐRIZZE
M E G A K E Z E L É S I Ú T M U TAT Ó T,
HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS
B Á R M I KO R U TÁ N A N É Z H E S S E N
A KÉZISZERSZÁMMAL KAPCSOLATOS
ÖSSZES INFORMÁCIÓNAK.
Továbbá a mért rezgés emissziós értéke
felhasználható az esetleges veszélyek előzetes
felmérésére.
1) M U N K A T E R Ü L E T
BIZTONSÁGOSSÁGA
a) Tar t sa t isz t án és t ar t sa rendb en
a munkahelyét. A rendetlen munkahelyek
és megvilágít at lan munkater ületek
balesetekhez vezethetnek.
b) N e d o l g o z z o n a z e l e k t r o m o s
kéziszerszámmal
olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol
éghető folyadékok, gázok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszámok
szikrákat boc sáthatnak ki, amelyek
meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytől, ha az
elektromos kéziszerszámot használja.
Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen
elvesztheti az uralmát a berendezés
felett.
FI GY E LM E Z T E T ÉS: A rezgé s
emissziós ér téke az elek tromos
kéziszerszám használata közben
a kéziszerszám használati módjának
függvényében eltérhet a fent leírt
értékektől. Ennek következtében az
esetleges veszélyek felbecslése az ily
módon történő rendszeres használat
esetén jelentős eltéréseket mutathat.
A rezgés következtében felmerülő esetleges
veszélyek felbecslésekor számításba kell
venni az egy adott munkafolyamat alatti olyan
periódusokat, amikor a kéziszerszám ki van
kapcsolva, illetve üresjáratban működik.
Ez jelentős mértékben csökkentheti a teljes
munkafolyamat során felmerülő esetleges
veszélyek előfordulási arányát.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Grossmann
2) E L E K T R O M O S B I Z T O N S Á G I
ELŐÍRÁSOK
a) A készülék csatlakozó dugójának bele
kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba.
A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni.
Védőföldeléssel ellátott készülékek
esetén ne hasz náljon c sat lakozó
adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok
csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint
csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz
és hűtőszekrényekhez. Az áramütési
veszély megnövekszik, ha a teste le van
földelve.
c) T a r t s a t á v o l a z e l e k t r o m o s
kéziszerszámot az esőtől és
a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol
be egy elektromos kéziszerszámba, az
megnöveli az áramütés veszélyét.
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2007. április
Általános biztonságtechnikai
szabályok
FIGYELMEZTETÉS: Figyelmesen
olvassa el a kezelési útmutatót az
elektromos kéziszerszám üzembe
helyezése előtt. Elektromos
kéziszerszám használatakor mindig
tartsa be a helyi biztonságtechnikai
rendszabályokat, így megelőzheti a
tűzveszély, az elektromos áramütés és
a személyi sérülések előfordulását.
5
d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől
eltérő célokra, vagyis a szerszámot
soha ne hordozza vagy akassza fel
a kábelnél fogva, és sohase húzza
ki a hálózati csatlakozó dugót
a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt
hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és
sarkaktól és mozgó gépalkatrészektől.
Egy megrongálódott vagy csomókkal teli
kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
e) A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyot t és jelöléssel ellátot t
hosszabbító kábelt szabad használni.
A szabadban történő használat esetén
a jóváhagyott hosszabbító használata
c s ö k ke n t i a z e s e t l e g e s á r a m ü t é s
veszélyét.
f) A m e n n y i b e n a z e l e k t r o m o s
kéziszerszám nedves, nyirkos helyen
történő üzemeltetése elkerülhetetlen,
használjon maradékáram-működtetésű
megszakítóval (RCD) védett áramkört.
Az RCD használata csökkenti az esetleges
áramütés veszélyét.
d) A z e l e k t r o m o s k é z i s z e r s z á m
bekapcsolása előtt ok vetlenül
távolítsa el a beállító szerszámokat
vagy csavarkulcsokat. Az elektromos
kéziszerszám forgó részeiben felejtett
beállító szerszám vagy csavarkulcs
sérüléseket okozhat.
e) Á l l j o n b i z t o n s á g o s a n . K e r ü l j e
el a normálistól eltérő testtar tást,
ügyeljen arra, hogy mindig biztosan
álljon, és az egyensúlyát megtartsa. Így
az elektromos kéziszerszám felett váratlan
helyzetekben is jobban tud uralkodni.
f) Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen
bő ruhát vagy ékszereket . Tar tsa
távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét
a mozgó részek től. A bő ruhát, az
ékszereket és a hosszú hajat a mozgó
alkatrészek magukkal ránthatják.
g) Ha az elektromos kéziszerszámra
fel lehet szerelni a por elszívásához
é s ö s s z e g y ű j t é s é h e z s z ü ks é g e s
berendezéseket, ellenőrizze, hogy
azok megfelelő módon hozzá
vannak kap c solva a kés zül ékh ez
és rendeltetésüknek megfelelően
működnek. Ezen berendezések
használata csökkenti a munka során
keletkező por veszélyes hatását.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
a) M u n k a kö z b e n m i n d i g f i g ye l j e n ,
ügyeljen arra, amit csinál, és
meggondoltan dolgozzon az
elek t romos kéziszersz ámmal. Ha
fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol
hatása alatt áll, vagy orvosságokat
vett be, ne használja a berendezést.
A berendezéssel végzett munka közben
már egy pillanatnyi figyelmetlenség is
komoly sérülésekhez vezethet.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést
és mindig viseljen védőszemüveget.
A személyi védőfelszerelések, mint porvédő
álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka
és fülvédő használata az elektromos
kéziszerszám használata jellegének
megfelelően csökkenti a személyes
sérülések kockázatát.
c) E l ő z z e m e g a v é l e t l e n s z e r ű
bekapcsolást. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt a készüléket az
áramforrásra vagy az akkumulátorra
csatlakoztatja, felemeli vagy szállítja.
Ne szállítsa a feszültség alat t lévő
elektromos kéziszerszámot ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset
előidézője lehet.
4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK
GONDOS
KEZELÉSE
ÉS
HASZNÁLATA
a) N e t e r h e l j e t ú l a z e l e k t r o m o s
kéziszerszámot. A munkájához
csak az arra szolgáló elektromos
kéziszerszámot használja. Egy alkalmas
elektromos kéziszerszámmal a megadott
teljesítménytartományon belül jobban és
biztonságosabban lehet dolgozni.
b) N e h a s z n á l j o n o l ya n e l e k t ro m o s
kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója
elromlot t . Egy olyan elek tromos
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem
be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg
kell javíttatni.
c) Győződjön meg róla, hogy a készülék
ki van kapcsolva, mielőtt az elektromos
kéziszerszámon beállítási munkákat
vé g e z , t a r t o z é ko ka t c s e r é l va g y
a szerszámot tárolásra elteszi.
Ez az elővigyázatossági intézkedés
meggátolja a szerszám akaratlan üzembe
helyezését.
6
d) A h a s z n á l a t o n k í v ü l i e l e k t ro m o s
kéziszerszámokat olyan helyen
tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem
férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan
személyek használják az elektromos
kéziszerszámot, akik nem ismerik
a szerszámot , vagy nem olvasták
el ezt az útmutatót. A z elektromos
kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek használják.
e) A k é s z ü l é k e t g o n d o s a n á p o l j a .
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
kifogástalanul működnek-e, nincseneke beszorulva, és nincsenek-e eltörve
vagy megrongálódva olyan alkatrészek,
amelyek hatással lehetnek az
elektromos kéziszerszám működésére.
A megrongálódott részeket a készülék
h a s z n á l a t a e l ő t t j av í t t a s s a m e g .
Sok olyan baleset történik, amelyet az
elektromos kéziszerszám nem kielégítő
karbantartására lehet visszavezetni.
f) Tar tsa tisztán és éles állapotban
a vágószerszámokat. Az éles
vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt
vágószerszámok ritkábban ékelődnek be
és azokat könnyebben lehet vezetni és
irányítani.
g) A z elektromos kéziszerszámokat ,
tartozékokat, betétszerszámokat stb.
csak ezen előírásoknak és az adott
készüléktípusra vonatkozó kezelési
utasításoknak megfelelően használja.
Vegye figyelembe a munkafeltételeket
és a kivitelezendő munka sajátosságait.
A z elektromos kéziszerszám eredeti
rendeltetésétő l eltér ő c élok ra való
alkalmazása veszélyes helyzetekhez
vezethet.
c) A z e l e k t r o m o s ké z i s z e r s z á m b a n
csak az ahhoz tartozó akkumulátort
használja. Más akkumulátorok használata
személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
d) Tar t sa távol a használaton kívüli
a k ku m u l á t o r t i r o d a i ka p c so k t ó l ,
pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől,
csavaroktól es más kisméretű
fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az
érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői
közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy
tüzet okozhat
e) H i b á s a l k a l m a z á s e s e t é n a z
akkumulátorból folyadék léphet ki.
Kerülje el az érintkezést a folyadékkal.
Ha véletlenül mégis érintkezésbe került
az akkumulátorfolyadékkal, azonnal
öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha
a folyadék a szemébe jutott, keressen
fel ezen kívül egy or vost. A kilépő
akkumulátorfolyadék irritációkat vagy
égéses bőrsérüléseket okozhat
Akkumulátorra és a töltőre vonatkozó
kiegészítő biztonsági intézkedések
• A töltőre helyezés előtt győződjön meg
arról, hogy az akkumulátor száraz és
tiszta.
• A D EWALT lítium ionos akkumulátorokhoz
csak „Li-Ion” jelzésű töltőt használjon.
• Soha ne szállítsa a töltőt vezetékénél
fogva. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki
a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, olajtól és hőtől.
• A sérült kábelek javítását csak D EWALT
szakszerviz végezhet. Soha ne próbálja
cserélni vagy javítani a sérült kábeleket.
• Ne tartsa az akkumulátortöltőt nedves,
nyirkos helyen
• Nedves akkumulátort soha ne próbáljon
tölteni.
• Semmilyen okból kifolyólag ne próbálja az
akkumulátort felszúrni vagy felnyitni.
• A mellékelt töltővel kizárólag
a használati utasításban meghatározott
akkumulátorokat töltse. Ne próbáljon nem
újratölthető elemeket tölteni.
• Amennyiben az akkumulátorok feleslegessé
válnak, kövesse a kézikönyv hátulján
feltüntetett utasításokat.
• Amennyiben nem használja, tartsa az
akkumulátorokat és a töltőt biztonságos,
gyermekek elől elzárt, száraz helyen.
5) A Z
A K K U M U L ÁT O R O S
KÉZISZERSZÁMOK GONDOS
KEZELÉSE ES HASZNÁLATA
a) A z akkumulátor behelyezése előtt
győződjön meg arról, hogy a készülék
kikapcsolt állapotban van- e.
Akkumulátort csatlakoztatni a működésben
lévő készülékhez balesetet okozhat.
b) Az akkumulátort csak a gyártó által
ajánlott töltőkészülékekben töltse
fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus
feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy
másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz
keletkezhet.
7
Szállítás
D EWALT tanúsítja, hogy az akkumulátorok
megfelelnek az EN Veszélyes Termékek
Szállításáról szóló Ajánlás irányelveinek
(UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Part III, Subsection 38.3) in
UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods.)
• Az akkumulátor megfelelően védett a külső
nyomásokkal szemben és rövidzárlat
ellen.
• A megszakítás vagy veszélyes visszáram
ellen az akkumulátor megfelelően védett.
• A valódi lítium tar talom a vonatkozó
küszöbértéken belül található.
Ne használjon sérült
akkumulátortöltőt.
A DEWALT Li-Ion akkumulátorok nem tartoznak
a különböző nemzeti és nemzetközi veszélyes
termékekre vonatkozó szabályzása alá. Ezek
azonban érvénybe lépnek az akkumulátorok
szállítása esetén.
• Győződjön meg róla, hogy az
akkumulátorokat a veszélyes termékekre
vonatkozó szabályzás szerint szállítja
a fent említett, esetleges rövidzárlatot
elkerülő módon.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, ne
égesse el.
Az akkumulátort kizárólag 4 °C és
40 °C között töltse.
A sérült kábeleket azonnal
cseréltesse ki.
Töltő hiba.
Akkumulátor hiba.
Az akkumulátor élettartamának
lejártával, a környezetre tekintettel
vigye azt el az erre kijelölt
gyűjtőhelyre.
Akkumulátortöltésre kizárólag az
erre a célra készített D EWALT töltőt
használja.
Kövesse a töltési időre vonatkozó
műszaki adatokat.
Kiegészítő biztonsági rendelkezések
a) E z a z e l e k t r o m o s k é z i s z e r s z á m
elsődlegesen csiszolóként,
köszörűként, drótkefeként, polírozóként
vagy vágókéziszerszámként szolgál.
Figyelmesen olvasson el minden az
eszközhöz tartozó biztonsági előírást.
útmutatást, illusztrációt és műszaki
leírást. A biztonsági utasítások be nem
tartása áramütést, tüzet és/vagy komoly
sérüléseket okozhat.
b) Csak a gyártó cég által jóváhagyott
kiegészítőket és tartozékokat használja.
Az, hogy egy tartozék az készülékhez
illeszthető még nem jelenti, hogy a készülék
így biztonságosan üzemeltethető.
c) A e l e k t r o m o s k é z i s z e r s z á m h o z
kizárólag olyan, megfelelő méretű
csiszoló- vagy köszörűkorongot szabad
hasz nálni, am elynek l egnagyobb
üzemi fordulatszáma legalább
olyan magas, mint az elek tromos
kéziszerszám adattábláján olvasható,
legnagyobb üresjárati fordulatszám.
A bec sült sebességnél gyorsabban
működő tar tozékok eltörhetnek vagy
szétpattanhatnak.
d) A csiszolókorong és a tartozék vagy
k i e g é s z í t ő va s t a g sá g a e g ye z z e n
Tárolásra vonatkozó javaslatok
1. A kéziszerszám tárolására legalkalmasabb
hely száraz, hűvös, ahol a kéziszerszám
ninc s kitéve köz vetlen hő - vagy
fényhatásnak , továbbá extrém hőmérsékleti
körülményeknek.
2. A hosszas tárolás nem befolyásolja az
akkumulátor vagy az akkumulátortöltő
állapotát. Megfelelő körülmények között 5
vagy akár ennél több évig is tárolható.
A Z AKKUMUL ÁTORON ÉS A TÖLTŐN
TALÁLHATÓ JELZÉSEK
Az ebben a kézikönyvben használt piktogramok
mellett az akkumulátoron és annak töltőjén az
alábbi piktogramok találhatók.
Használat előtt olvassa el
a használati utasítást.
Ne tegye ki víz hatásának.
Ne használjon áramvezető
eszközöket.
Ne töltsön sérült akkumulátort.
8
meg az elek tromos kéziszerszám
felmér t befogadóképességével.
A rosszul megválasztott méretű tartozék
vagy kiegészítő nem ellenőrizhető és
kontrolálható teljes mértékben.
e) A k o r o n g o k , i l l e s z t ő p e r e m e k ,
biztosítóanyák vagy más tartozékok
tengelyfurata illeszkedjen megfelelően
a kéziszerszám tengelyéhez.
A z e l e k t r o m o s ké z i s z e r s z á m n e m
m e g f e l e l ő ü ze m e l t et é s e ko r a n e m
illeszkedő tengely furatú tar tozékok
kiegyensúlyozatlansághoz, erős
rezgéshez vezetnek, ezáltal az
elektromos kéziszerszám működése
ellenőrizhetetlenné válhat.
f) Ne használjon sérült tartozékokat. Az
elektromos kéziszerszám használatba
vétele előtt gondosan ellenőrizze, hogy
a korongon nincsenek-e repedések vagy
sérülések, hogy a biztosítóanyákon
nincsenek-e repedések, szakadások
vag y ko p á so k , h o g y a d r ó t kef én
nincsenek-e meglazult vagy szakadt
szálak. Amennyiben a kéziszerszám
t ar toz ékát l e ejt i, győző djön m eg
róla, hogy nem sérült- e meg, vagy
cserélje ki ép tartozékra. Amennyiben
meggyőződött róla, hogy a tartozékok
épek, és helyesen c satlakoz tat ta
őket, helyezkedjen a forgó tartozéktól
biztonságos távolságba, és
a kéziszerszámot járassa biztonságos
üzemhelyzetben a legnagyobb
üresjárati fordulatszámmal legalább
egy percig. A sérült tartozékok általában
eltörnek vagy szétpattannak ezalatt az idő
alatt.
g) Mindig használjon a testi épségét
biztosító védőfelszerelést. A használati
mód függvényében viseljen arcvédő
m a s z ko t , b i z t o n s á g i s z e m v é d ő t
vagy védőszemüveget. Amennyiben
s z ü k s é g e s , h a s z n á l j o n p o r vé d ő
m a s z kot , f ül vé d ő t , vé d ő ke s z t yű t
vagy védőkötényt, melyek alkalmasak
a lepattanó apró részek felfogására.
A védőszemüveg vagy szemvédő legyen
alkalmas a repülő törmelék felfogására.
A porvédő maszk vagy gázmaszk legyen
alkalmas a kéziszerszám működtetése
kö z b e n l ét r e j öv ő a p r ó r é s ze c s ké k
kiszűrésére. A hossz an t ar tó nagy
intenzitású zaj halláskárosodást okozhat.
h) Ügyeljen rá, hogy a helyszínen tartózkodó
más személyek ne közelíthessék
meg a munkater ületet . Bár ki, aki
megközelíti a munkaterületet, viseljen
védőruházatot és védőfelszereléseket.
A munkadarabból vagy a sérült
kiegészítőkből lepattanó darabok messzire
repülhetnek és sérüléseket okozhatnak
a munkaterület közvetlen közelében.
i) Az elektromos kéziszerszámot csak
szigetelt felületeken használja,
ha az üzemeltetés közben
a vágókéziszerszám rejtett drótokkal
vagy saját kábelével érintkezhet .
A vágókorong elektromos áram alatt
lévő vezetékkel való ér intkezése
a kéziszerszám fém részeit is áram alá
helyezheti, és megrázhatja a kéziszerszám
működtetőjét.
j) Ú g y á l l í t s a b e a z e l e k t r o m o s
kéziszerszám helyzetét, hogy működése
közben a csatlakozózsinór mindig
a forgó részektől távol maradjon. Ha
erre nem ügyel, a kábel megsérülhet vagy
felcsavarodhat, és a kezét vagy karját
a forgó tartozékba ránthatja.
k) Sose tegye le a kéziszerszámot, amíg
az összes tartozék le nem állt, mert
a korong az elektromos kéziszerszám
kikapcsolása után is tovább forog.
A forgó tartozék megakadhat, és kiránthatja
kezéből a kéziszerszámot.
l) Ne kapcsolja be a kéziszerszámot
szállítás közben. A forgó tartozékkal
való véletlenszerű találkozás során az
kéziszerszám megakadhat a ruhájában,
és a testéhez ránthatja a forgó részt.
m) Rendszeresen tisztítsa a kéziszerszám
szellőzőnyílásait. A motor ventillátora
a burkolat alá szippanthatja a port, és
a fémpor felhalmozódása elektromos
veszélyt okozhat.
n) Ne működtesse a kéziszerszámot
gyúlékony anyagok közelében. A z
üzemeltetés közben keletkező szikrák
lángra lobbanthatják ezeket az
anyagokat.
o) Ne használjon olyan kiegészítőket,
melyek folyékony hűtést igényelnek.
Víz vagy más hűtőfolyadék használata
erős áramütést és ennek következtében
halált okozhatnak.
9
Biztonsági előírások csiszolás vagy
vágóköszörűs működtetések esetére
a) Csak a kizárólag a kéziszerszámhoz
ajánlott tárcsákat, és a tárcsákhoz illő
tárcsaburkolatokat használja. A nem
kifejezetten a kéziszerszámhoz tervezett
tárcsák nem irányíthatóak megfelelően és
balesetet okozhatnak.
b) A tárcsaburkolatot biztonságosan
csatlakoztassa a kéziszerszámhoz,
helyezze a legnagyobb biztonságot
nyújtó helyzetbe, úgy, hogy a tárcsa
lehető legkisebb része maradjon
védetlenül. A tárcsaburkolat segít megóvni
a kéziszerszám használóját a letörött
tárcsadaraboktól vagy az tárcsával történő
esetlege érintkezéstől.
c) A tárcsákat csak eredeti céljuknak
megfelelően szabad használni.
Például ne használja a vágótárcsát
csiszoláshoz. A vágókorong periférikus
vágásra készült, ha oldalirányú nyomás
éri, könnyedén összetörhet.
d) Mindig megfelelő méretű és a tárcsához
illő ép illesztőperemet használjon.
A megfelelő illesztőperem használata
elősegíti a tárcsa működését, ezáltal
csökkenti a tárcsa törésének veszélyét.
A vágótárcsákhoz tervezett illesztőperemek
eltérhetnek a csiszoló vagy köszörülő
tengelyek illesztőperemeitől.
e) Ne használjon nagyobb kapacitású
elektromos kéziszerszámokból
származó kopott tárcsákat. A nagyobb
kapacitású elektromos kéziszerszámokhoz
tervezett tárcsák nem alkalmasabb kisebb
kapacitású kéziszerszámok nagyobb
sebességgel történő alkalmazására, mert
azok a használat során eltörhetnek.
•
•
•
•
•
E L Ő I D É Z E T T H E LY Z E T E K É S
A VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEM
• V i s s z a r ú g á s a k ko r ke l e t ke z i k , h a
a tárcsa, drótkefe,lamellás lemez vagy
más forgótárcsa megakad, becsípődik
vagy rosszul igazodik, s ezáltal
a vágókéziszer szám elemelkedik
a megmunkált felülettől és a működtetője
irányába mozdul el.
• Amikor a tárcsa becsípődik vagy beleakad
a munkadarabba, a tárcsa forgása leáll
és a motor reakció az egységet gyorsan
a működtető felé, vagy a működtetővel
ellentétes irányba rántja.
A visszarúgás a nem megfelelő használat
és/vagy a nem megfelelő működtetés vagy
működtetési feltételek következménye, és
megelőzhető a következő óvintézkedések
betartásával.
M a r ko l j a m e g a k é z i s z e r s z á m o t
mindkét kezével, tartsa az elektromos
kéziszerszámot erősen, és testét és
karját tartsa a visszarúgás kivédéséhez
megfelelő tartásban. A visszarúgást
a kéziszerszám működtetője kivédheti, vagy
kezelni tudja, ha megteszi a szükséges
óvintézkedéseket.
Ha a tárcsa megakad, vagy ha a vágást
bármilyen okból kifolyólag felfüggeszti,
engedje fel az üzemi kapcsolót és
tartsa a kéziszerszámot az anyagban
mozdulatlanul, amíg a tárcsa teljesen le
nem áll. Soha ne próbálja a kéziszerszámot
elmozdítani a megmunkált anyagból, és
soha ne húzza el a megmunkált felülettől,
amíg a tárcsa mozog, mert ilyenkor az
elektromos kéziszerszám visszarúghat.
Derítse ki és szüntesse meg az elakadás
okát.
A mikor újra vágóké z i s z er s z á mot
a m e g m u n k á l a n d ó a nya g o n ú j r a
hasz nálni szeret né, indít á s előt t
ellenőrizze, hogy a tárcsa nem
érintkezik-e az anyaggal. Ha a tárcsa
hozzáér a megmunkálandó anyaghoz,
a tárcsa megugorhat vagy visszarúghat
az újraindítás közben.
Támassza alá a nagyobb táblákat,
hogy a lehető legjobban lecsökkentse
a visszarúgás és a tárcsa
becsípődésének veszélyét. A nagy
táblák saját súlyuk következtében gyakran
meghajlanak. A nagyobb táblák mindkét
oldalát alá kell támasztani a vágási vonal
illetve a tába széle mentén.
A csomagolás tartalma
A csomagolás a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 27-es típusú tárcsaburkolat
1 Rezgéscsökkentett oldalfogantyú
1 Illesztőperem készlet
1 Kétfejű villáskulcs
2 Akkumulátor (DC413KL/DC415KL)
1 Akkumulátortöltő (DC413KL/DC415KL)
1 Koffer (DC413KL/DC415KL)
1 Kezelési utasítás
1 Robbantott ábra
10
•
•
Győződjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem
sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
Az elektromos kéziszerszám üzembe
helyezése előtt alaposan olvassa át
a kezelési utasítást, és legyen tisztában
a készülék működésével.
Ez a készülék EN 60334 szabvány
szerint kettősszigetelésű.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
ú g y h a s z n á l j o n e g y a r r a j óvá h a g yo t t
hosszabbító kábelt, ami megfelel a készülék
felvett teljesítményének (lásd a műszaki
adatoknál). A minimális kábelér 1 mm 2 ,
a maximális hossz 30 m.
Leírás (1. ábra)
FI GY E LM E Z TE TÉS: Soha ne
változtasson az elektromos
kéziszerszámon vagy annak bármely
részén, mer t az balesethez vagy
személyes sérüléshez vezethet.
Összeszerelés és beállítás
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elkezdi
az elek tromos kéziszerszám
összeszerelését, mindig távolítsa el
az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki
a készüléket mielőtt csatlakoztatja
vagy eltávolítja az akkumulátort.
ALKALMASSÁG
Az Ön DC413/DC415 típusú csiszolószerszámét
szakszerű használatra tervezték. NE használja
párás helyen vagy gyúlékony anyagok
közelében.
NE használjon más tárcsát, kizárólag tisztító
vagy csiszolótárcsákat és lamellás lemezeket
használjon.
Ezek a nagyteljesítményű sarokcsiszolók
professzionális elektromos kéziszerszámok. NE
engedje, hogy a kéziszerszámhoz gyermekek
férjenek hozzá. Professzionális felügyelet
szükséges, amennyiben a kéziszerszámot nem
gyakorlott személy működteti.
a. Üzemi kapcsoló
b. Biztonsági retesz
c. Tengelyrögzítő gomb
d. Oldalfogantyú
e. Köszörűkerék
f. Anti-lock tárcsarögzítő
g. Menetes szorítócsavar
h. 27-es típusú tárcsaburkolat
i. Akkumulátor
j. Akkumulátor kioldó gomb
F I GY E L M E Z T E T É S: K i z á r ó l a g
D E W A LT a k k u m u l á t o r o k a t é s
akkumulátortöltőt használjon!
Akkumulátor (1. ábra)
AKKUMULÁTOR TÍPUS
A DC413 28 voltos lítium-ionos, míg a DC415
36 voltos akkumulátort használ.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltése előtt mindig ellenőrizze
az elektromos hálózati csatlakozót. Ha az
elektromos hálózati csatlakozó működik, de
az akkumulátor nem töltődik, vigye el a töltőt
a legközelebbi D E WALT szakszer vizbe.
A töltés folyamán az akkumulátor és az
akkumulátortöltő felmelegedhet. Ez normális,
és nem jelez semmilyen problémát.
FIGYELEM: Ne töltse az akkumulátort
4 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál
magasabb hőmérsékleten. Az ajánlott
töltési hőmérséklet körülbelül 24°C.
Akkumulátortöltő
Az Ön DE9000 töltője kizárólag 36 voltos
(DE9360) és 28 voltos (DE9280) D EWALT LiIon akkumulátorok töltésére alkalmas 2,2 Ah
teljesítménnyel.
•
Elektromos biztonság
Az elektromotort adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e az elektromos kéziszerszám
adattábláján feltüntetettnek! Továbbá mindig
ellenőrizze, hogy az Ön hálózati csatlakozójának
feszültsége megfelel-e az akkumulátortöltő
feszültségi követelményeinek.
•
11
Az akkumulátor (i) töltéséhez helyezze
az akkumulátort az akkumulátortöltőbe (l)
az ábra szerint, majd csatlakoztassa az
áramforráshoz. Győződjön meg róla, hogy
az akkumulátor megfelelően illeszkedike a töltőbe. A piros töltés indikátor (m)
a z akkumulátor töltöt tségi fokának
megfelelően villogni fog.
A töltés befejeztével az összes indikátor
világít. Az akkumulátortöltő automatikusan
kiegyenlítő módra kapcsol.
•
•
•
•
•
Az akkumulátor bármikor eltávolítható, és
bármeddig a töltőn maradhat.
A pir o s tö lté sindikáto r tö lté si hiba
esetén gyorsan villog. Helyez ze be
újra az akkumulátort vagy próbáljon ki
egy másikat. Amennyiben a töltés új
akkumulátor behelyezése esetén sem
indul el, ellenőriztesse akkumulátortöltőjét
a legközelebbi D EWALT szakszervizben.
A z akkumulátor töltő meghibásodása
esetén a piros töltésindikátorok gyorsan
villognak, oly módon, hogy egy rövid
villanást egy hosszabb villanás követ. Ilyen
esetben vigye vissza az akkumulátortöltőt
a legközelebbi D EWALT szakszervizbe.
Ha olyan áramforráshoz vagy generátorhoz
c s a t l a ko z t a t j a a t ö l t ő t , m e l ye k a z
egyenáramot (DC) váltóáramra (AC)
váltják, a piros töltésindikátorok (m)
egyszerre villognak, oly módon, hogy két
rövid villanást egy szünet követ. Ez az
áramforrás átmeneti problémáját jelzi.
A töltő automatikusan visszaáll majd
a normál működésre.
Körülbelül 1 óra elteltével mindhárom
töltésindikátor folyamatosan világít.
a töltést, amíg az akkumulátor vissza nem
nyeri megfelelő hőmérsékletét. A töltő ezután
automatikusan visszaáll a töltési funkcióra. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximum
élettartamát.
TÚLMERÜLÉS ELLENI VÉDELEM
A z akkumulátor a készülékben tör ténő
használat közben védve van a teljes lemerülés
ellen.
Az akkumulátor kéziszerszámba való
behelyezése és kéziszerszámból való
eltávolítása (2. ábra)
F I GY E L M E Z T E T É S: A s ú l y o s
sérülések elkerülése érdekében
g yőző d jön m eg róla , hog y a z
akkumulátor kioldógombját (b)
abba a pozícióba állította, mely
megakadályoz za a működés
beindulását, amíg az akkumulátort
behelyezi, vagy eltávolítja.
1. H e l y e z z e a z a k k u m u l á t o r t ( i ) a z
akkumulátor tar tó a kéziszerszámon
található dugaszhelyére. Csúsztassa az
akkumulátort a dugaszhelyre és gyengéden
nyomja addig, amíg az akkumulátor
a helyére kattan.
2. Az akkumulátor eltávolításához nyomja
meg az akkumulátor kioldógombját (j), és
ezzel egy időben húzza ki az akkumulátort
a dugaszhelyről.
Töltési folyamat (2. ábra)
Használja a 2. ábra táblázatát az akkumulátor
töltöttségének megállapítására.
Töltöttségi állapot
1 fény pislog
1világít
1 fény pislog, 2 fény világít
3 fény világít
< 33%
33-66%
66-99%
100%
ÖSSZESZERELÉS ÉS
KARBANTARTÁS
Az oldalfogantyú felszerelése (E ábra)
A oldalfogantyú (d) a forgófej mindkét oldalára
felszerelhető a menetes lyukak segítségével.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az
oldalfogantyút megfelelően rögzítette-e.
Automatikus frissítés
• Az automatikus frissítési mód egyensúlyban
tartja az akkumulátor különböző celláinak
működését, a legmagasabb teljesítmény
biztosítása érdekében. Az akkumulátort
legalább hetente egyszer töltse újra,
illetve minden olyan esetben, amikor
a teljesítmény csökkenését észleli.
• Az akkumulátor frissítése érdekében
helyezze az akkumulátort a töltőre. Az
akkumulátort hagyja a töltőn legalább 8
órán keresztül.
A használat kényelmesebbé tétele érdekében,
a vágási műveletek esetén a forgófejet 90˚-os
szögben elforgathatja.
A forgófej elforgatása (3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A komoly személyi
sérülések elkerülésének érdekében
kapcsolja ki a kéziszerszámot, és
távolítsa el az akkumulátort mielőtt
bármilyen beállítást végez, vagy
mielőtt eltávolítja vagy behelyezi
a tartozékokat és kiegészítőket.
Hideg/Meleg Akkumulátor késleltetés
A menny iben a töltő ér zékeli, ho gy a z
akkumulátor túlhevült, vagy túlságosan lehűlt,
automatikusan bekapcsolja a hideg/meleg
akkumulátor késleltetést, amely felfüggeszti
12
1. A forgófej elfordításához távolítsa el
a forgófejet a motorházhoz rögzítő négy
sarokcsavart.
2. A forgófej motorháztól történő eltávolítása
nélkül forgassa el a forgófejet a kívánt
irányba.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a forgófej és
a motorház egymástól több mint 6,35 mm-re
(1/4”) távolodik el egymástól, a kéziszerszámot
D EWALT központba vagy szakszervizbe kell
vinni és újraszereltetni. Ha nem történik javítás,
a kéziszerszám esetében súrlódás, vagy motor
és csapágy hibák léphetnek fel.
3. Helyezze vissza a csavarokat, és rögzítse
a forgófejet a motorházhoz. Szorítsa
meg a csavarokat 2, 08 Nm-es (18 inlbs.) forgatónyomatékig. A túlszorítás
a csavarmenetek kopását okozhatja.
3. A biztonsági reteszt tar tsa nyitva és
forgassa a tárcsaburkolatot (h) úgy, hogy az
a tengely és a kéziszerszámot működtető
személy között helyezkedjen el, ezáltal is
biztosítva a működtető védelmét.
4. Z ár ja le a biz tonsági retesz t, hogy
a tárcsaburkolatot a forgófejhez rögzítse.
Ha a retesz zárva van, a tárcsaburkolatot
nem lehet elmozdítani. Ne használja
a csiszolószerszámot laza vagy mozgó
tárcsaburkolattal vagy a zárókapocs
lezárása nélkül.
5. A tárcsaburkolat eltávolításához nyissa
fel a biztonsági reteszt, forgassa el
a tárcsaburkolatot a menet mentén és
húzza azt ki.
MEGJEGYZÉS: A tárcsaburkolatot a gyári
összeszerelés során a forgófej kerékagyának
átmérőjéhez igazítják. Bizonyos idő elteltével
a tárc sabur kolat meglazulhat. Ilyenkor
szorítsa meg a tartócsavart (q) a felszerelt
tárcsaburkolaton a biztosítókapocs zárva
tartása mellett.
Szerelési útmutató
ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(4. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A komoly személyi
sérülések elkerülésének érdekében
kapcsolja ki a kéziszerszámot, és
távolítsa el az akkumulátort mielőtt
bármilyen beállítást végez, vagy
mielőtt eltávolítja vagy behelyezi
a tartozékokat és kiegészítőket.
FIGYELEM: Amennyiben
a tárc saburkolatot nem tudja
a kapocshoz illeszteni, ne használja
a kéziszerszámot. A személyi sérülések
elkerülése érdekében javíttassa meg
vagy cseréltesse ki a kéziszerszámot
és a tárcsaburkolatot a legközelebbi
szakszervizben.
FIGYELEM: Használjon
tárcsaburkolatot minden
c siszolótárc sa, vágókorong,
c s i s z o l ó p a p í r, d r ó t k e f e é s
drót tárc sa használata esetén.
A kézszerszámot c sak akkor
használja tárcsaburkolat nélkül, ha
hagyományos csiszolópapíros tárcsát
használ. A DC413/DC415 használata
közép tengelyfuratú és középagyas
tárcsákhoz illeszkedő tárcsaburkolat
(27-es típus) alkalmazásával ajánlott.
Ugyanezt a tárcsaburkolatot használja
a csiszolótárcsák és drótkefés tárcsák
alkalmazása esetén is. (27-es és 29es típus).
FIGY ELEM: A kéziszer szám
sérülésének elkerülése érdekében
ne szorítsa a tar tócsavar t
a biztosítókapocs nyitott állása mellett.
Ilyen működtetés felderíthetetlen
sérülést okozhat a védőtárcsán vagy
a tengelymeneten.
MEGJEGYZÉS: Sarokcsiszolás vagy vágás
esetén használja a kifejezetten erre a célra
tervezett 27-es típusú tárcsát. A 6, 35 mm (1/4”)
vastagságú tárcsákat felszíni csiszolásra,
míg a 3,17 mm (1/8”) vastagságú tárcsákat
sarokcsiszolásra tervezték.
MŰKÖDTETÉS
1. Nyissa fel a biztonsági reteszt (n) és
igazítsa a reteszen található fogantyút (p)
a forgófej csatlakozójához (o).
2. Nyomja le a biztonsági reteszt, amíg
a biztonsági fogantyú illeszkedik és
szabadon forog a forgófej kerékagyának
menetében.
Kapcsolók
ÜZ E M I K A PC SO LÓ ÉS B I Z TO N SÁG I
RETESZ (5. ÁBRA)
A vágószerszámot biztonsági retesszel (b)
láttuk el.
13
Az üzemi kapcsoló rögzítése érdekében
nyomja be a biztonsági reteszt az ábra szerint.
Amennyiben a biztonsági reteszt a rögzítés
(lock) jelzésig nyomja be, az üzemi kapcsolót
rögzíti.
FIGY ELEM: A kéziszer szám
sérülésének elkerülése érdekében
ne használja a tengelyrögzítőt a gép
üzemeltetése közben. A kéziszerszám
megsérülhet, és a csatlakoztatott
kiegészítő vagy tartozék lerepülhet,
mely személyi sérülést vagy balesetet
okozhat.
M i n d i g r ö g zít s e a z ü z e m i k a p c s o l ó t ,
a kéziszer szám szállít ása és t árolása
során, hogy elkerülje a gép nem kívánt
működésbelépését.
A rögzítő használatához nyomja be
a tengelyrögzítő gombot, és ütközésig forgassa
el a tengely.
Az üzemi kapcsoló kioldása érdekében
nyomja be a biztonsági reteszt az ábra szerint.
Amennyiben a biztonsági reteszt a kioldás
(unlock) jelzésig nyomja be, az üzemi kapcsolót
kioldja. A biztonsági retesz piros, amikor az
üzemi kapcsoló ki van oldva.
Tisztító korongok,
csiszolótárcsák és lamellás
lemezek beszerelése és
használata
H ú z z a m e g a z ü z e m i k a p c s o l ó t (a)
a kézi s zer s z ám b ekap c s o l ás áh oz. A z
üzemi kapcsoló elengedésével kikapcsolja
a kéziszerszámot.
KERÉKAGYAS TÁRCSÁK ÉS KORONGOK
B E S Z E R E L É S E É S E LTÁV O L Í TÁ S A
(6. ÁBRA)
MEGJEGYZÉS: A kéziszerszám nem teszi
lehetővé az üzemi kapcsoló rögzítését működési
módban, és nem is szabad ebben a módban
rögzíteni semmilyen körülmények között.
FIGYELMEZTETÉS: A komoly személyi
sérülések elkerülésének érdekében
kapcsolja ki a kéziszerszámot, és
távolítsa el az akkumulátort mielőtt
bármilyen beállítást végez, vagy
mielőtt eltávolítja vagy behelyezi
a tartozékokat és kiegészítőket.
FIGYELEM: Tartsa a kéziszerszámot
mindkét kezével, erősen, hogy irányítása
alatt tartsa a kéziszerszámot, amikor
a kéziszerszámot beindítja, használja,
vagy amíg a tárcsák vagy kiegészítők
meg nem állnak. Győződjön meg róla,
hogy a forgó részek teljesen leálltak
mielőtt a kéziszerszámot leteszi.
A kerékagyas tárcsák és korongok az M14
tengelymenethez közvetlenül illeszkednek.
1. Kézzel csavarja a korongot vagy tárcsát
a tengelymenetre.
2. Nyomja be a tengelyrögzítő gombot és
használjon csavarkulcsot a korong vagy
tárcsa kerékagyához való rögzítéséhez.
3. Végezze a fent leírtakat fordított sorrendben
a tárcsák és korongok eltávolításához.
FIGYELEM: Vár jon, amíg
a kéziszerszám teljes üzemi sebességre
kapcsol, mielőt t a szerszámot
a munkaanyag felszínéhez érinti,
Emelje ez a kéziszerszámot
a munkaanyagtól, mielőtt leállítaná.
FIGYELEM: A nem megfelelően
illesz tet t korong vagy tárc sa
a kéziszerszám működtetése
során a kéziszerszám, vagy
a tárcsa vagy korong sérüléséhez,
megrongálódásához vezethet.
TENGELYRÖGZÍTŐ
A tengelyrögzítő gomb megakadályozza, hogy
a tengely forogjon a tárcsák felszerelése vagy
eltávolítása során. A tengelyrögzítőt csak akkor
használja, ha a kéziszerszámot kikapcsolta, az
akkumulátort eltávolította és a tárcsa teljesen
megállt.
N E M K E R É K A G YA S TÁ R C S Á K É S
KORONGOK BESZERELÉSE ÉS
ELTÁVOLÍTÁSA (7. ÁBRA)
14
2. N e n y o m j a a k é z i s z e r s z á m o t ,
a megmunkálandó anyag felszínére.
Engedje, hogy a kéziszerszám nagy
sebességgel dolgozhasson. A csiszolás
eredményesebb amennyiben
a kézis zer s z ám nag y s eb e s s é g g el
működik.
3. Tartsa a kéziszerszámot a megmunkálandó
felülethez képest 20-30˚-os szögben.
4. Folyamatosan mozgassa a kéziszerszámot
előre és hátra, hogy elkerülje a mélyebb
vájatok kialakulását a munkafelszínen.
5. E m e l j e e l a k é z i s z e r s z á m o t
a munkafelszíntől mielőtt kikapcsolná azt.
Mielőtt lerakná a kéziszerszámot, várja
meg, míg a tárcsa forgása teljesen leáll.
FIGYELMEZTETÉS: A komoly személyi
sérülések elkerülésének érdekében
kapcsolja ki a kéziszerszámot, és
távolítsa el az akkumulátort mielőtt
bármilyen beállítást végez, vagy
mielőtt eltávolítja vagy behelyezi
a tartozékokat és kiegészítőket.
A közép tengelyfuratú 27-es típusú csiszoló
korongok a mellékelt illesztőperemekkel
használja.
1. Helyezze az elakadásgátló illesztőperemet
(f) a tengelyre (r) a megemelt középponttal
a tárcsa felé. Az illesztőperem elforgatásával
és megnyomásával győző djön meg
róla, hogy az illesztőperem horonya
megfelelően illeszkedik-e a tengelyhez,
mielőtt a tárcsá(ka)t felhelyezné.
2. Helyezze a tárcsát az illesztőperemhez
úgy, hogy a tárcsa közepe az illesztőperem
megemelt középpontjával érintkezzen.
3. Tartsa lenyomva a tengelyrögzítő gombot,
közben pedig illessze a menetbe a rögzítő
csavart (g) és rögzítse a tárcsát a tengelyhez.
Amennyiben 3,17 mm (1/8”)-nél vastagabb
korongot illeszt a tengelyre, a rögzítő
csavart úgy állítsa be, hogy a megemelt
rész érintkezzen a tárcsa központjával (7A
ábra). Amennyiben 3,17 mm (1/8”)-nél nem
vastagabb korongot illeszt a tengelyre,
a rögzítő csavart úgy állítsa be, hogy
a megemelt rész ne érintkezzen a tárcsa
központjával (7B ábra).
4. Tartsa lenyomva a tengelyrögzítő gombot,
a míg a r ö g zít ő c s ava r t m e g h ú z z a
a csavarkulccsal.
5. A tárcsa eltávolításához engedje fel
a tengelyrögzítő gombot és lazítsa
ki a menetből a rögzítőcsavar t
a csavarkulccsal.
S A R O K C S I S Z O L Á S
CSISZOLÓTÁRCSÁKKAL
FIGYELMEZTETÉS: A vágásra és
sarokcsiszolásra használt tárcsák
eltörhetnek vagy visszarúghatnak,
hogyha vágás vagy mélycsiszolás
közben elmozdulnak vagy elhajlanak
A komoly személyi sérülések elkerülése
érdekében csak szabványszerinti 27es típusú tárcsaburkolattal használja,
hogy szabályozhassa a [kevesebb,
m i n t 1 3 m m (1 / 2 ” ) m é l y s é g ű ]
vágások és metszések mélységét.
A tárcsaburkolat nyitott részét fordítsa
mindig a kéziszerszám üzemeltetőjével
e l l e ntéte s i r á ny b a . 1- e s típ u s ú
mélyvágótárcsa esetén használja az
1-es típusú zárt tárcsaburkolatot.
1. Engedje, hogy a kéziszerszám teljes üzemi
sebességét elérje, mielőtt a kéziszerszámot
a munkaanyaghoz érinti.
2. N e n y o m j a a k é z i s z e r s z á m o t ,
a megmunkálandó anyag felszínére.
Engedje, hogy a kéziszerszám nagy
sebességgel dolgozhasson. A csiszolás
eredményesebb amennyiben
a kézis zer s z ám nag y s eb e s s é g g el
működik.
3. Tar tsa a kéziszerszám nyitott részét
(védetlen pengéjét) Önnel ellentétes
irányba.
4. Ha már belevágott a munkaanyagba,
és azon megjelent az első mélyedés,
ne változtassa a penge dőlésszögét.
A dőlésszög megváltoztatása a vágókorong
elhajlásához vagy eltöréséhez
MEGJEGYZÉS: Ha a tárcsa a rögzítőcsavar
megszorítása után is forog, nézze meg hogy
megfelelő menetű rögzítőcsavart használ-e.
Ha vékony tárcsát illeszt ellentétes menetű
rögzítőcsavar vezető részéhez, akkor a tárcsa
forogni fog, mert a vezető rész magassága
nem engedi a tárcsa leszorítását.
F E L Ü L E T
C S I S Z O L Á S
CSISZOLÓTÁRCSÁKKAL
1. Engedje, hogy a kéziszerszám teljes üzemi
sebességét elérje, mielőtt a kéziszerszámot
a munkaanyaghoz érinti.
15
vezethet. A sarokcsiszoló tárcsák nem
elég ellenállóak nagy oldalnyomással
szemben.
5. E m e l j e e l a k é z i s z e r s z á m o t
a munkafelszíntől mielőtt kikapcsolná azt.
Mielőtt lerakná a kéziszerszámot, várja
meg, míg a tárcsa forgása teljesen leáll.
Étel, it al vagy dohányes zközök ne
maradjanak a munkaterületen, ahol por
érheti őket.
KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
1. A festéket oly módon távolítsuk el,
hogy a lehető legkevesebb festékpor
származzon e folyamatból.
2. Azok a területek, ahol a festék eltávolítása
történik legalább 4 mil vastagságú műanyag
fóliával legyenek elválasztva.
3. A csiszolás történjen oly módon, hogy
a lehető legkevesebb festékpor jusson
a munkaterületen kívülre.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a sarokc sis zoló t árc sát fels zíni
csiszolásra, mert ezek a tárcsák nem
elég ellenállóak nagy oldalnyomással
szemben, ellentétben a kifejezetten
felszíni csiszolásra ter vezet t
tárgyakkal. A tárcsa nem megfelelő
használat folyamán eltörhet és komoly
személyi sérülést okozhat.
TISZTÍTÁS ÉS HULLADÉK ELDOBÁS
1. A munkaterület minden felületét fel kell
porszívózni és gondosan letakarítani
a festékcsiszolás minden napján. A porszívó
szűrőit és gyűjtőzsákját rendszeresen kell
cserélni.
2. A festék tör l ő rongyokat ös s ze kell
gyűjteni, és a lepattant darabokkal és más
törmelékkel együtt ki kell dobni. Ezeket
lezárható hulladéktárolókba kell helyezni és
a hagyományos szemétgyűjtés szabályai
szerint kell őket kidobni. A szemétgyűjtés
és a takarítás időtartama alatt tartsa távol
a gyermekeket és terhes nőket a közvetlen
munkaterülettől.
3. Minden játékot, mosható berendezést és
eszközt gondosan el kell mosni, az újabb
használat előtt.
Festékcsiszolás esetén szükséges
óvintézkedések
1. Ólomalapú festékek csiszolása NEM
AJÁNLOT T, mivel a csiszolás során
létrejövő ólomszennyezett port nehéz
kontrolálni. Az ólommérgezés gyerekek és
terhes nők esetében a legveszélyesebb.
2. Mivel az ólomtartalmú festékek kémiai
elemzés nélküli azonosítása nehézséget
okozhat, festékc siszolás esetén
a következő óvintézkedések betartását
ajánljuk.
SZEMÉLYI BIZTONSÁG
1. Ne lépjenek gyermekek vagy terhes nők arra
a munkaterületre, ahol a festékcsiszolás
folyik, amíg a folyamat be nem fejeződött,
és a terület takarítása meg nem történt.
2. A munkaterületre belépő személyek
viseljenek védőmaszkot vagy gázálarcot.
A szűrőt cs4réljük minden nap, és minden
egyén esetben, amikor a légzés már
nehézséget okoz használójának.
MEGJEGYZÉS: Kizárólag az ólomtartalmú
porokkal és gázokkal szemben ellenálló
védőmaszkokat használja. A hagyományos
festés esetén használt védőmaszkok nem
biztosítanak megfelelő ólommal szembeni
védelmet. Keresse fel a helyi kereskedőt
a NIOSH javasolt maszkok beszerzése
érdekében.
3. N E E G Y E N , I G Y O N V A G Y
DOHÁNYOZZON a munkaterületet, hogy
elkerülje az ólomszennyezett anyagok
szer vezetbejutását. Evés, ivás vagy
dohányzás ELŐTT a munkások mindig
takarítsák és mossák fel a munkaterületet.
KARBANTARTÁS
A z Ö n D E WA LT ké s z ü l é ke m i n i m á l i s
karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra
lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Kenés
Az Ön készüléke nem igényel további kenést.
FIGYELEM: Soha ne kenje
a kéziszerszámot, mert ez a belső
részek megrongálódásához vezet.
16
Környezetvédelem
Szelektív hulladékgyűjtés. A terméket
életciklusa végén tilos más háztartási
hulladékkal együtt eldobni.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Távolítsa el az akkumulátortöltőt
mielőtt a kéziszerszám burkolatát
puha ronggyal tisztítani kezdené.
• Távolítsa el az akkumulátor t,
mielőtt a kéziszerszámot tisztítani
kezdené.
• Tartsa a készülék levegőréseit
tisztán, biztosítsa, hogy
mindig nyitottak legyenek; és
r e n d s z e r e s e n t i s z tít s a m e g
a motorházat egy puha ronggyal.
Annak érdekében, hogy a nem ellenőrzött
körülmények között kidobott hulladék ne legyen
ártalmas a környezetre és az egészségre,
kérjük, a terméket válassza el a többi hulladéktól
és tegye lehetővé az anyagok minél nagyobb
mértékű újrahasznosítását.
A használt termékek és csomagolásuk
szelektív gyűjtése lehetővé teszi
a z anyagok újrafelhas ználás át .
A z ú j r a h a s z n o sí t h a t ó a ny a g o k
f e l h a s z n á l á s a s e gít m e g e l ő z n i
a környezetszennyezést és csökkenti
az újabb nyersanyagigényeket.
Esetleges kiegészítők
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
D EWALT gyártmányú kiegészítőket
nem tesztelték ezzel a termékkel,
az ilyen kiegészítők használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
c sökkentése érdekében ez zel
a szerszámmal csak a D EWALT által
ajánlott kiegészítőket használja.
A készülék elhasználódása esetén kérjük,
vegye fel kapcsolatot azzal az üzlettel,
amelyben a terméket vásárolta, vagy a helyi
önkormányzattal, ahol részletes tájékoztatást
kaphat arról, hogy milyen módon járulhat hozzá
a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosításhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A kiegészítők
minősítésének egyeznie kell
a kéziszerszám figyelmeztető tábláján
feltüntetett ajánlott sebességgel. Az
ajánlott sebességük felett üzemeltetett
tárcsák és más kiegészítők eltörhetnek,
szétpattanhatnak és sérüléseket
okozhatnak. A menettel rendelkező
kiegészítők rendelkezzenek M14es kerékaggyal. A menettel nem
rendelkező kiegészítők rendelkezzenek
22,2 mm-es (7/8”) tengelyfurattal.
Amennyiben ezzel nem rendelkeznek,
valószínűleg körfűrészhez tervezték
őket. A kiegészítők osztály zása
mindig haladja meg a kéziszerszám
adattábláján található sebességég
osztályzatot.
DEWALT a termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet. Itt a készülékeket
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
fogják megsemmisíteni.
A legközelebbi D EWALT szakszerviz címét
megtalálja ebben a használati utasításban.
Megtalálhatja továbbá az összes D EWALT
szakszer viz címét, a vásárlás utáni
szolgáltatások listáját és elérhetőségeinket.
A szer vizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Fontos, hogy a megfelelő tárcsaburkolatot,
illesztőperemet, és alátétet használjuk
a csiszolásra használt kiegészítők esetén.
A megfelelő kiegészítőkkel kapcsolatos további
információkért kérje kereskedője segítségét.
Akkumulátor
A hosszú élettartamú akkumulátort töltse újra,
amennyiben a készülék teljesítménye csökken.
Az akkumulátor élettartamának lejártával,
a környezetre tekintettel vigye azt el az erre
17
kijelölt gyűjtőhelyre:
•
Merítse le az akkumulátort teljesen, majd
távolítsa el a készülékből.
•
A Li-Ion, NiCd és NiMH akkumulátorok
újr ahas zn o sít hatóak . V i gye v i s s z a
a vásárlási helyre vagy a helyi
újr ahas zno sító áll o másr a, aho l a z
elhasznált akkumulátorokat megfelelően
újrahasznosítják vagy megsemmisítik.
18
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst00065687 - 21-03-2008
19
BLACK & DECKER GMBH MAGYARORSZÁGI
KERESKEDELMI KÉPVISELET
Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ
Tel/fax
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17
S.O.S 06 30 321 45-95
403-22-60, 404-00-14
service@rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Békéscsaba
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Keszthely
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
Mofüker Kft.
Weyland - Gép
Megatool Kft.
Spirál-szerviz Kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Mátra Műszaki Kereskedés
Élgép 2000 Kft.
Villforr szerszámüzlet
Vén-szer
Cserép Miklós Vasker Kft
Kaposvári Kisgépjavító
Németh Józsefné
Servintrade Kft.
Új-Technika Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Valentin
Kisgépcenter Bt.
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
Interprémium
Ács Imre
H-szerszám Kft
Taki-Tech
6500, Szegedi út 9.
5600, Kazinczy út 1-3.
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
3200, Vértanú utca 14.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
8360, Rezi u. 2
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
7100, Rákoczi u. 27.
8000, Széna tér 3.
5000, Délibáb u 2.
9700, Vasút u.29.
2800, Madách Imre u. 1/E
2251, Pesti út 46.
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
79/323-759
66/437-205
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
37/500-240
96/415-069
52/561-135
78/466-440
83/311-264
82/318-574
76/324-053
46/411-351
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/422-395
74/319-006
22/340-026
56/950-023
94/317-579
34/309-738
29/446-615
88/404-303
92/311-693
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
20
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
21
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC415KL - - - A
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising