DC415 | DeWalt DC415 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

511888-35 SK
DC415
Obrázok 1
Obrázok 2
Obrázok 3
Obrázok 4
2
Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
3
AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 36V DC415
UPOZORNENIE: Označuje možné
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
mierne alebo menej závažné
zranenie.
BLAHOŽELÁME VÁM!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
UPOZORNENIE: Bez bezpečnostného
výstražného symbolu označuje možné
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
škody na majetku.
TECHNICKÉ ÚDAJE
DC415
Napätie
VDC 36
Výkon
W 815
Otáčky naprázdno
min-1 6 500
Priemer kotúča
mm 125
Závit hriadeľa
M14
Hmotnosť (bez akumulátora)
kg 2,3*
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväte a ochranného
bezpečnostného krytu
Akumulátor
Typ akumulátora
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
VDC
Ah
kg
Nabíjačka
Napätie v sieti
Typ akumulátora
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
VAC
min
kg
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
OBSAH BALENIA
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorovú uhlovú brúsku
1 Ochranný kryt typ 27
1 Antivibračnú bočnú rukoväť
1 Sadu prírub
1 Kľúč
2 Akumulátory (DC415KL)
1 Nabíjačku akumulátorov (DC415KL)
1 Kufor (DC415KL)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
DE9360
Li-Ion
36
2,2
1,0
DE9000
230
Li-Ion
60
0,9
•
•
Poistky
náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred použitím náradia si dôkladne prečítajte
návod na obsluhu.
POPIS (OBR. 1)
OZNAČENIE: BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
VAROVANIE: Nerobte žiadne úpravy
na náradí ani na jeho častíach.
Inak by mohlo dôjsť k úrazom osôb
a materiálnym škodám.
Nižšie uvedený popis popisuje stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša akumulátorová uhlová brúska DC415
je určená na profesionálne brúsenie.
NEPOUŽÍVAJTE ju vo vlhkom protredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo ktoré, v prípade
nedodržania, spôsobí smrť alebo
vážne zranenie.
Brúska DC415 je profesionálne elektrické
náradie. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto
náradím dostali do kontaktu. Osoby mladšie
ako 16 rokov môžu náradie obsluhovať iba
pod dozorom.
VA R O VA N I E : O z n a č u j e m o ž n é
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
I
j.
Spúšť
Zaisťovacie tlačidlo spúšte
Aretačné tlačidlo
Bočná rukoväť
Brúsny kotúč
Antiblokovacia oporná príruba
Príchytná matica so závitom
Ochranný kryt typ 27
Akumulátor
Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
nabiť, predajte vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je obvyklý
a neznamená žiadnu chybu.
VAROVANIE: Nenabíjajte akumulátor,
pokiaľ okolitá teplota klesne pod 4°C
alebo presiahne 40°C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie:
približne 24 °C.
Nabíjačka
Akumulátor (i) nabijete tak, že ho vložíte do
nabíjačky (l) spôsobom znázorneným na
obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite sa, či
je akumulátor do nabíjačky riadne dosadený.
Červené indikátory nabíjania (m) budú blikať
podľa úrovne nabitia akumulátora.
Vo vašej nabíjačke DE9000 je možné nabíjať
Lionové akumulátory DEWALT s napätím 36 V
a kapacitou 2,2 Ah (DE9360).
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre
jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
akumulátora zodpovedá napätiu uvedenému na
výkonovom štítku náradia. Uistite sa, či hodnota
napätia vašej nabíjačky zodpovedá hodnote
napätia vašej zásuvky v stene.
Po skončení nabíjania začnú indikátory trvalo
svietiť. Nabíjačka bude automaticky prepnutá
do udržovacieho režimu.
Akumulátor je možné kedykoľvek vybrať,
alebo ho ponechať akokoľvek dlho vložený
v nabíjačke.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335.
Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo blikať.
Akumulátor vyberte a znovu vložte, alebo skúste
použiť iný. Pokiaľ i iný nebude možné nabíjať,
nechajte nabíjačku otestovať u autorizovaného
servisného zástupcu DEWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
Pokiaľ sa v nabíjačke vyskytne chyba, červené
indikátory nabíjania začnú rýchlo blikať v poradí
raz krátko a raz dlho. Odovzdajte náradie na
opravu autorizovanému servisnému stredisku
DEWALT.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VA R O VA N I E : P r e d m o n t á ž o u
a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred tým, než akumulátor vložíte do
náradia alebo ho vytiahnete, náradie
vždy vypnite.
Pri pripojení nabíjačky k zdrojom napätia, ako
sú generátory alebo meniče napätia, červené
indikátory nabíjania (16) môžu začať súčasne
blikať spôsobom dvoch rýchlych prebliknutí
nasledovaných pauzou. Toto znamená len
dočasné potiaže zdroja napätia. Nabíjačka
sa automaticky prepojí späť na normálnu
prevádzku.
VA R O VA N I E : P o u ž í v a j t e i b a
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Akumulátor (obr. 1)
TYP AKUMULÁTORA PRE BRÚSKU DC415
Brúska DC415 pracuje s akumulátormi
s napätím 36 V.
Po približne 1 hodine zostanú všetky tri
indikátory trvale svietiť.
Priebeh nabíjania (obr. 2)
Nabíjanie akumulátora
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Predtým, než začnete nabíjať akumulátor,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom, ale akumulátor sa nedá
5
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia
3 kontrolky svietia
MONTÁŽ A NASTAVENIE
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Pripevnenie bočnej rukoväte
Bočnú rukoväť (d) je možné naskrutkovať
do otvoru so závitom z oboch strán krytu
prevodovky. Pred použiutím náradia skontrolujte,
či je bočná rukoväť riadne dotiahnutá.
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia prevedie
vyrovnanie jednotlivých článkov akumulátora
podľa ich maximálnej kapacity. Oživenie
akumulátora by malo byť spravené každý
týždeň, alebo pokiaľ už akumulátor nepodáva
rovnaký výkon.
Pre zvýšenie užívateľského komfortu je možné
pre ľahšiu manipuláciu skriňu prevodovky
otáčať o 90°.
Otáčanie skrine prevodovky (obr. 3)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
8 hodín.
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený
akumulátor
1. Odstráňte štyri rohové skrutky, ktorými je
skriňa prevodovky pripevnená ku krytu
motora.
2. Bez toho, aby ste oddelili skriňu prevodovky
od krytu motora, natočte hlavu skrine
prevodovky do požadovanej polohy.
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu Odloženia nabíjania a pozastaví proces
nabíjania, pokým nedosiahne akumulátor
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto
funkcia zaistí udržanie maximálnej životnosti
akumulátora.
POZNÁMKA: Pokiaľ skriňu prevodovky
a kryt motora oddelíte od seba o viac ako
6,35 mm, náradie bude nutné poslať do opravy
a opätovne nastaviť v servisnom stredisku
D E WALT. V opačnom prípade môže dôjsť
k zlyhaniu uhlíkov, motora a ložísk.
Ochrana pred úplným vybitím
Pokiaľ je akumulátor vložený v náradí, je
chránený pred úplným vybitím.
3. Štyrmi rohovými skrutkami opäť pripevnite
skriňu prevodovky ku krytu motora. Skrutky
dotiahnite krútiacim momentom 2,08 Nm.
Preťaženie by spôsobilo strhnutie závitu
skrutiek.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. 2)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu sa pred nasadením
alebo vybratím akumulátora uistite,
či je zaisťovacie tlačidlo (b) v takej
polohe, aby nedošlo pri manipulácii
s akumulátorom k aktivovaniu
spúšte.
Montáž bezpečnostného ochranného krytu
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÉHO
OCHRANNÉHO KRYTU (OBR. 4)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
1. Akumulátor (i) nasadíte tak, že ho zarovnáte
s miestom jeho uloženia na náradí. Nasuňte
akumulátor do jeho lôžka na náradí
a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
zaklapnutiu v správnej polohe.
2. Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte
uvoľňovanie tlačidlo (j) a súčasne
akumulátor vytiahnite z lôžka.
UPOZORNENIE: Bezpečnostný
ochranný kryt musí byť nasadený
pri použití všetkých typov brúsnych
k o t ú č o v, r e z n ý c h k o t ú č o v,
segmentových brúsnych kotúčov,
oceľových kief a drôtených kief.
6
Náradie sa môže používať bez použitia
bezpečnostného ochranného krytu
iba pri brúsení konvenčnými brúsnymi
kotúčmi. Brúska DEWALT DC415 sa
dodáva s bezpečnostným ochranným
krytom určeným na použitie s kotúčmi so
stredovým otvorom (typ 27) a brúsnych
kotúčov s lisovaným stredom (typ
27). Rovnaký typ bezpečnostného
ochranného krytu je možné použiť so
segmentovanými brúsnymi kotúčmi
(typ 27 a 29) a drôtenými miskovitými
kefami.
UPOZORNENIE: Na zníženie rizika
poškodenia náradia, neuťahujte skrutku,
pokiaľ je páčka uzáveru otvorená. Mohlo
by dôjsť k nezistiteľnému poškodeniu
ochranného bezpečnostného krytu.
POZNÁMKA: Brúsenie a rezanie hrán je možné
robiť s kotúčmi typu 27 určenými výhradne na
tento účel; kotúče s hrúbkou 6,35 mm sú určené
na brúsenie plôch, zatiaľ čo kotúče s hrúbkou
3,17 mm sú určené na brúsenie hrán.
PREVÁDZKA
Vypínač
1. O t v o r t e u z á v e r b e z p e č n o s t n é h o
ochranného krytu (n) a zarovnajte výstupky
(p) bezpečnostného ochranného krytu so
štrbinami (o) v skrini prevodovky.
2. Stlačte bezpečnostný ochranný kryt dole
tak, aby výstupky zapadli a bolo ním
možné voľne otáčať v otvore náboja skrine
prevodovky.
3. S otvoreným uzáverom natočte bezpečnostný
ochranný kryt (h) do požadovanej pracovnej
polohy. Telo bezpečnostného ochranného
krytu by malo ležať na mieste medzi
hriadeľom a obsluhujúcim tak, aby bola
zaistená jeho maximálna ochrana.
4. Zavretím uzáveru bezpečnostný ochranný
kryt na skrini prevodovky zaistíte. Potom by
so zavretým uzáverom nemalo byť možné
otáčanie bezpečnostného ochranného krytu
rukou. Brúsku nepoužívajte s povoleným
bezpečnostným ochranným krytom alebo
s otvoreným uzáverom tohto krytu.
5. Bezpečnostný ochranný kryt vyberiete tak,
že otvoríte uzáver, natočíte ochranný kryt
tak, aby boli výstupky zarovnané s výrezmi
a vytiahnete ho smerom hore.
Z A I S Ť O VA C I E T L A Č I D L O A S P Ú Š Ť
(OBR. 5)
Vaše náradie je vybavené zaisťovacím tlačidlom
(b).
Spúšť zaistíte tak, že stlačíte zaisťovacie
tlačidlo spôsobom znázorneným na obrázku.
Pokiaľ je zaisťovacie tlačidlo spúšte stlačené
smerom k piktogramu uzavretého zámku,
náradie je zaistené.
Spúšť zamykajte vždy keď prenášate náradie
alebo pri jeho uskladnení, aby nedošlo
k neúmyselnému zapnutiu.
Spúšť odistíte tak, že stlačíte zaisťovacie
tlačidlo. Pokiaľ je zaisťovacie tlačidlo spúšte
stlačené smerom k piktogramu otvoreného
zámku, náradie je odistené. Zaisťovacie tlačidlo
je označené na červeno pre stav, keď je spúšť
v odjistenej polohe.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spúšť (a).
Náradie vypnete uvoľnením stlačenia spúšte.
POZNÁMKA: Toto náradie nie je vybavené
zaistením spúšte v ZAPNUTEJ polohe a nesmie
byť v tejto polohe uzamknuté žiadnym iným
spôsobom.
POZNÁMKA: Bezpečnostný ochranný kryt
je z výroby prednastavený na priemer otvoru
skrine prevodovky. Pokiaľ sa po dlhšom
používaní uvoľní, so zavretým uzáverom
a nasadeným bezpečnostným ochranným
krytom pritiahnite skrutku (q).
UPOZORNENIE: Pri zapnutí a počas
chodu držte bočnú rukoväť a telo
náradia pevne, aby bola zaistená plná
kontrola náradia, a pevné uchopenie
uvoľnite iba vtedy, až sa kotúč alebo
iné príslušenstvo celkom zastaví. Pred
tým, než náradie odložíte sa uistite, či
sa kotúč celkom zastavil.
UPOZORNENIE: Pokiaľ sa nedá
bezpečnostný ochranný kryt skrutkou
pevne pritiahnuť, náradie nepoužívajte.
Na zníženie rizika úrazu náradie
nechajte opraviť v autorizovanom
servisnom stredisku, alebo ochranný
kryt vymeňte.
UPOZORNENIE: Pred kontaktom
kotúča s povrchom obrobku ponechajte
náradie dosiahnuť plné otáčky.
7
Nevypínajte náradie pokiaľ je v kontakte
s obrobkom.
Brúsne kotúče so stredovým otvorom, typ 27, sa
musia použiť s priloženými prírubami.
ARETAČNÉ TLAČIDLO
Čap aretačného tlačidla je určený na zaistenie
hriadeľa pred otáčaním pri nasadzovaní
a snímaní kotúčov. Aretačné tlačidlo používajte
len pokiaľ je náradie vypnuté, akumulátor
vybratý a kotúč celkom zastavený.
1. Na hriadeľ (r) nasaďte antiblokovaciu
opornú prírubu (f) tak, aby smerovala
zvýšeným stredom smerom ku kotúču. Pred
nasadením kotúča (s) sa uistite pritlačením
a otáčaním, či otvor opornej príruby je na
ploche hriadeľa riadne usadený.
2. K opornej prírube pritlačte kotúč a na
zvýšenom strede opornej príruby ho
vycentrujte.
3. Aretačné tlačidlo držte stlačené a na hriadeľ
naskrutkujte príchytnú maticu (g). Pokiaľ
je montovaný kotúč hrubší ako 3,17 mm,
príchytnú maticu naskrutkujte na hriadeľ
tak, aby zvýšeným stredom zapadala do
stredu kotúča (obr. 7A). Pokiaľ je montovaný
kotúč tenší alebo rovný 3,17 mm, príchytnú
maticu naskrutkujte na hriadeľ tak, aby
zvýšeným stredom nezapadala do stredu
kotúča (obr. 7B).
4. Aretačné tlačidlo držte stlačené a kľúčom
príchytnú maticu dotiahnite.
5. Kotúč vyberiete tak, že stlačíte aretačné
tlačidlo a kľúčom príchytnú maticu
povolíte.
UPOZORNENIE: Na zníženie rizika
poškodenia náradia nezaisťujte hriadeľ
počas chodu náradia. Následkom by
bolo poškodenie náradia a mohlo by
dôjsť k odtrhnutiu kotúča s možným
následkom úrazu.
Aretačné tlačidlo použijete nasledovne: stlačíte
tlačidlo tak, ako je znázornené na obrázku
a hriadeľom budete otáčať pokiaľ poistka
hriadeľa nezaskočí.
Nasadenie a použitie brúsnych kotúčov
so stredovým otvorom a segmentovaných
brúsnych kotúčov
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOTÚČOV SO
ZAPUSTENÝM STREDOM (OBR. 6)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
POZNÁMKA: Pokiaľ sa kotúč po dotiahnutí
príchytnej matice pretáča, skontrolujte smer
nasadenia matice. Pokiaľ nasadíte tenký
kotúč tak, že vodiaca časť príchytnej matice
je natočená smerom ku kotúču, nastane
pretáčanie kotúča vďaka tomu, že výška
vodiacej časti príchytnej matice bráni jeho
riadnemu dotiahnutiu.
Kotúče so zapusteným stredom nasadzujte
priamo na hriadeľ so závitom M14.
1. Rukou naskrutkujte kotúč na hriadeľ.
2. Stlačte aretačné tlačidlo a kľúčom kotúč
pritiahnite.
3. Opačným postupom kotúč vyberiete.
BRÚSENIE PLÔCH S BRÚSNYMI KOTÚČMI
1. Pred kontaktom kotúča s povrchom
obrobku ponechajte náradie dosiahnuť plné
otáčky.
2. Na náradie pri zábere príliš netlačte,
nechajte ho pracovať vo vysokých otáčkach.
Najvyšší stupeň brúsenia dosiahnete pri
vysokých otáčkach náradia.
3. Naklonenie náradia k obrobku udržujte
v rozmedzí 20° až 30°.
4. Náradím pohybujte pravidelne dopredu
a dozadu, aby sa na ploche obrobku
nevytvárali priehlbiny.
5. Nevypínajte náradie pokiaľ je v kontakte
s obrobkom. Pred odložením náradia
počkajte, až sa kotúč celkom zastaví.
UPOZORNENIE: Nedodržanie
správneho postupu nasadenia kotúča
pred zapnutím náradia môže spôsobiť
poškodenie náradia alebo kotúča.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOTÚČOV BEZ
ZAPUSTENÉHO STREDU (OBR. 7)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
8
2. Na náradie pri zábere príliš netlačte,
nechajte ho pracovať vo vysokých otáčkach.
Najvyšší stupeň brúsenia dosiahnete pri
vysokých otáčkach náradia.
3. Naklonenie náradia k povrchu obrobku
udržujte v rozmedzí 5° až 10°.
4. Náradím pohybujte pravidelne dopredu
a dozadu, aby sa na ploche obrobku
nevytvárali priehlbiny.
5. Nevypínajte náradie pokiaľ je v kontakte
s obrobkom. Pred odložením náradia
počkajte, až sa kotúč celkom zastaví.
BRÚSENIE HRÁN S BRÚSNYMI KOTÚČMI
VAROVANIE: Ak sa bude náradie
používať na odrezávanie alebo na
hĺbkové obrusovanie, kotúče určené
na rezanie a brúsenie hrán sa môžu
pri ohybe alebo skrútení rozlomiť alebo
vytvoriť spätný ráz. Na zníženie rizika
vážneho úrazu obmedzte použitie
týchto kotúčov so štandardným
ochranným bezpečnostným krytom typu
27 na plytké brúsenie a narezávanie [do
hĺbky maximálne 13 mm]. Otvorená
časť bezpečnostného ochranného
krytu sa nesmie nachádzať na strane
obsluhujúceho. Na vykonávanie
hlbokých rezov s reznými kotúčmi
typu 1 používajte uzavretý ochranný
kryt typu 1.
MONTÁŽ PODPORNÝCH KOTÚČOV
(OBR. 8)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
1. Pred kontaktom kotúča s povrchom
obrobku ponechajte náradie dosiahnuť plné
otáčky.
2. Na náradie pri zábere príliš netlačte,
nechajte ho pracovať vo vysokých otáčkach.
Najvyšší stupeň brúsenia dosiahnete pri
vysokých otáčkach náradia.
3. Zaujmite taký postoj, aby sa otvorená
časť bezpečnostného ochranného krytu
nenachádzala na vašej strane.
4. Po začatí rezu a zarezaní kotúča do obrobku
už uhol prevádzaného rezu nemeňte.
Zmena uhla spôsobí ohyb kotúča a môže
dôjsť i k jeho zlomeniu. Kotúče určené na
brúsenie hrán nie sú skonštruované na to,
aby odolali bočnému tlaku spôsobeného
ohybovým zaťažením.
5. Nevypínajte náradie pokiaľ je v kontakte
s obrobkom. Pred odložením náradia
počkajte, až sa kotúč celkom zastaví.
POZNÁMKA: Pri použití podporných kotúčov
môže byť ochranný bezpečnostný kryt
vybratý.
UPOZORNENIE: Bezpečnostný
ochranný kryt musí byť nasadený
opäť späť pri použití všetkých typov
brúsnych kotúčov, rezných kotúčov,
segmentových brúsnych kotúčov,
oceľových kief a drôtených kief.
1. Na hriadeľ naskrutkujte podporný kotúč (t)
so zodpovedajúcim závitom.
2. Priložte brúsny kotúč (u) na podporný
kotúč.
3. So stlačeným aretačným tlačidlom
naskrutkujte na hriadeľ príchytnú maticu
so závitom (v) tak, aby zvýšená stredná
časť matice zasahovala do stredu brúsneho
kotúča a podporného kotúča.
4. Pritiahnite maticu rukou. Potom uvoľnite
aretačné tlačidlo so súčasným pootáčaním
brúsneho kotúča tak, aby k matici tesne
priliehal.
5. Kotúč vyberiete tak, že pri stlačenom
aretačnom tlačidle pevne uchopíte podporný
kotúč a brúsny kotúč a odskrutkujete ich.
VA R O VA N I E : K o t ú č e u r č e n é
na brúsenie hrán a rezné kotúče
nepoužívajte na brúsenie plôch, pretože
ich konštrukcia nie je navrhnutá na to,
aby odolali bočnému tlaku, ktorý pri
takomto spôsobe brúsenia vzniká.
Mohlo by dôjsť k zlomeniu kotúča a
vážnemu úrazu.
P O V R C H O V É Ú P R AV Y S P O U Ž I T Í M
S E G M E N T O VA N Ý C H B R Ú S N Y C H
KOTÚČOV
1. Pred kontaktom kotúča s povrchom
obrobku ponechajte náradie dosiahnuť plné
otáčky.
POUŽITIE PODPORNÝCH KOTÚČOV
Vyberte si zrnitosť, ktorá bude najlepšie
vyhovovať prevádzanej brúsnej aplikácii.
Brúsne kotúče sa vyrábajú s rôznym stupňom
hrubosti zrna. Hrubé zrno odoberá materiál
9
obrobku rýchlejšie a povrch je potom drsnejší.
Jemné zrno odoberá materiál obrobku pomalšie
s výslednou hladšou plochou obrobku.
2. Všetky osoby vstupujúce na pracovisko
by mali mať nasadenú protiprachovú
masku alebo respirátor. Filter by mal byť
menený denne alebo ak sa objavia ťažkosti
s dýchaním.
POZNÁMKA: Musí sa použiť iba
protiprachová maska vhodná pre prácu
s nátermi, ktoré obsahujú olovo. Bežné
maliarske masky túto ochranu neposkytujú.
U vášho predajcu žiadajte masku
zodpovedajúcu norme N.I.O.S.H.
3. Na pracovisku NEJEDZTE, NEPIJTE ani
NEFAJČITE, aby nedošlo k prehltnutiu
kontaminovaných čiastočiek náteru.
Pracovníci by sa mali PRED požitím
pokrmov, nápojov a pred fajčením očistiť
a umyť. Potraviny, nápoje a fajčiarske
potreby by nemali byť uložené na miestach
pracoviska, kde sú vystavené prachu.
Prácu začnite s brúsnym kotúčom s hrubým
zrnom, aby došlo k rýchlemu odoberaniu
materiálu z povrchu obrobku. Potom pokračujte
so strednou zrnitosťou brúsneho kotúča a prácu
zakončite s jemnou zrnitosťou pre dosiahnutie
hladkej povrchovej úpravy.
Hrubý
zrnitosť 16 - 30
Stredný
zrnitosť 36 - 80
Jemný, dokončovací
zrnitosť 100 - 120
Veľmi jemný, dokončovací zrnitosť 150 - 180
1. Pred kontaktom kotúča s povrchom
obrobku ponechajte náradie dosiahnuť plné
otáčky.
2. Na náradie pri zábere príliš netlačte,
nechajte ho pracovať vo vysokých otáčkach.
Najvyšší stupeň brúsenia dosiahnete pri
vysokých otáčkach náradia.
3. Naklonenie náradia k povrchu obrobku
udržujte v rozmedzí 5° až 15°. Brúsny kotúč
by mal zaberať približne 25,4 mm z povrchu
obrobku.
4. Náradím pohybujte rovnomerne v priamych
líniách, aby nedochádzalo k spaľovaniu
obrobku a kruhovým výbrusom. Pokiaľ
bude náradie na obrobku bez pohybu
alebo pokiaľ sa bude posúvať krúživými
pohybmi, na obrobku vzniknú spálené
miesta a kruhové výbrusy.
5. Nevypínajte náradie pokiaľ je v kontakte
s obrobkom. Pred odložením náradia
počkajte, až sa kotúč celkom zastaví.
BEZPEČNOSŤ OKOLITÉHO PROSTREDIA
1. Náter by mal byť odstraňovaný takým
spôsobom, aby sa minimalizovalo množstvo
vytváraného prachu.
2. Miesta, kde sa vykonáva odstraňovanie
náteru, by mali byť utesnené plastovou
fóliou s hrúbkou 0,01 mm.
3. Brúsenie by malo byť prevádzané takým
spôsobom, aby sa zamedzilo prenikaniu
prachových nečistôt mimo pracovný
priestor.
ČISTENIE A ODPRATÁVANIE
1. Počas práce by mali byť všetky miesta
pracoviska každodenne povysávané
a starostlivo upratané. Filtračné sáčky
vysávača by mali byť často menené.
2. Plastové prekrytia by mali byť zbalené
a prevedená ich likvidácia spoločne
s prachovými pilinami a ďalším odpadom.
Mali by byť uložené v hermeticky uzavretých
nádobách na odpad a mala by byť prevedená
ich likvidácia obvyklým spôsobem ako pri
nakladaní s odpadmi. Behom upratovania
by do bezprostrednej blízkosti pracoviska
nemali vstupovať tehotné ženy a deti.
3. Všetky hračky, nábytok a kuchynské riady
používané deťmi pred použitím starostlivo
umyte.
Bezpečnostné opatrenia pri brúsení
náterov
1. Brúsenie náterov obsahujúcich olovo nie
je odporučené, pretože kontaminovaný
prach je obtiažne udržať pod kontrolou.
Jedovaté olovo je najviac nebezpečné pre
deti a tehotné ženy.
2. Pretože bez chemickej analýzy nie je
možné jednoducho zistiť, či brúsený
náter neobsahuje olovo, odporúčame
dodržiavať pri brúsení náterov nasledujúce
bezpečnostné opatrenia:
Montáž a použitie oceľových kief a drôtených
kotúčov
BEZPEČNOSŤ OSÔB
1. Na pracovisko by nemali mať povolený
vstup deti a tehotné ženy až do úplného
vyčistenia a ukončenia práce.
Drôtené miskové kefy alebo drôtené kotúče
naskrutkujte priamo na hriadeľ bez použitia
10
prírub. Používajte iba oceľové kefy a drôtené
kotúče so závitom M14. Pri použití drôtených
kotúčov alebo kief je nutné použiť bezpečnostný
ochranný kryt typ 27 (súčasť balenia).
3.
UPOZORNENIE: Na zníženie rizika
úrazu používajte pri manipulácii
s oceľovými kefami a drôtenými kotúčmi
pracovné rukavice. Toto príslušenstvo
môže byť ostré.
4.
5.
UPOZORNENIE: Na zníženie rizika
poškodenia náradia sa kotúče
alebo kefy nesmú po montáži ani
počas chodu dotýkať ochranného
bezpečnostného krytu. Mohlo by
dôjsť k nezistiteľnému poškodeniu
príslušenstva spôsobujúceho oddelenie
oceľových štetín od kotúča či kefy.
6.
Najvyšší stupeň brúsenia dosiahnete pri
vysokých otáčkach náradia.
Naklonenie náradia k povrchu obrobku
udržujte pri použití miskovej drôtenej kefy
v rozmedzí 5° až 10°.
Pri použití drôteného kotúča udržujte
medzi okrajom kotúča a opracovávaným
povrchom neustály kontakt.
Náradím pohybujte pravidelne dopredu
a dozadu, aby sa na ploche obrobku
nevytvárali priehlbiny. Pokiaľ bude náradie
na obrobku bez pohybu alebo pokiaľ sa
bude posúvať krúživými pohybmi, na
obrobku vzniknú spálené miesta a kruhové
výbrusy.
Nevypínajte náradie pokiaľ je v kontakte
s obrobkom. Pred odložením náradia
počkajte, až sa kotúč celkom zastaví.
UPOZORNENIE: Zvláštnu pozornosť
venujte pri prechádzaní cez okraje,
môže nastať neočakávaný posun
ostrých častí brúsneho kotúča.
MONTÁŽ DRÔTENÝCH MISKOVÝCH KIEF
A DRÔTENÝCH KOTÚČOV
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Predpokladom dlhodobej bezproblémovej
funkcie náradia je jeho pravidelné čistenie
a starostlivosť.
1. Rukou naskrutkujte kotúč na hriadeľ.
2. Stlačte aretačné tlačidlo a kľúčom kotúč či
kefu pritiahnite.
3. Opačným postupom kotúč vyberiete.
UPOZORNENIE: Nedodržanie
správneho postupu nasadenia kotúča
pred zapnutím náradia môže spôsobiť
poškodenie náradia alebo kotúča.
Mazanie
Toto náradie nevyžaduje žiadne mazanie.
UPOZORNENIE: Náradie nemažte,
mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných
súčiastok.
POUŽITIE DRÔTENÝCH MISKOVÝCH KIEF
A DRÔTENÝCH KOTÚČOV
Drôtené kotúče a kefy sa používajú na
odstraňovanie hrdze, odlupovaných
šupín a náterov, a tiež na vyhladzovanie
nepravidelných povrchov.
Čistenie
• Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
• Pred čistením z náradia vytiahnite
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
POZNÁMKA: Pri odstraňovaní náterov
drôtenými kefami by sa mali dodržovať rovnaké
bezpečnostné opatrenia ako pri brúsení
náterov. Viď kapitola Bezpečnostné opatrenia
pri brúsení náterov
1. Pred kontaktom kotúča s povrchom obrobku
ponechajte náradie dosiahnuť plné otáčky.
2. Na náradie pri zábere príliš netlačte,
nechajte ho pracovať vo vysokých otáčkach.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Použitie iného než
originálneho príslušenstva ponúkaného
11
spoločnosťou DEWALT, ktoré nebolo
s týmto výrobkom testované, môže
privodiť nebezpečné situácie. Na
zníženie rizika úrazu by sa malo s týmto
výrobkom používať iba odporučené
príslušenstvo DEWALT.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné
výrobky do značkového servisu, kde sa na
naše náklady zaistí ich recyklácia a ekologické
spracovanie.
VAROVANIE: Príslušenstvo musí byť
minimálne v rýchlostnom rozsahu
odporučených otáčok, uvedených na
výstražnom štítku na náradí. Pokiaľ
sú kotúče a ďalšie príslušenstvo
používané s vyššou rýchlosťou, než
pre akú sú určené, môže dôjsť k ich
roztrhnutiu a následnému vzniku úrazu.
Príslušenství so závitom musí mať závit
s veľkosťou M14. Každé príslušenstvo,
ktoré nie je vybavené závitom, musí mať
upínací otvor s priemerom 22,2 mm.
Pokiaľ túto podmienku nespĺňa, môže
ísť o príslušenstvo určené pre okružné
píly. Uvedené otáčky príslušenstva
musia vždy presahovať hodnotu
rýchlosti, uvedenú na výkonovom
štítku náradia.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Nabíjateľný batériový zdroj
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou
dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je treba
ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti preveďte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Batérie Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich prosím
dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej
stanici. Zhromaždené batérie budú riadne
zlikvidované alebo recyklované.
Ochrana životného prostredia
Nepotrebné náradie
Pri výbere príslušenstva na brúsenie je
dôležité správne zvoliť zodpovedajúce
ochranné bezpečnostné kryty, podporné
kotúče a príruby.
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Nepotrebné náradie prineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude spracované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Prístroj zlikvidujte v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne
zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne poskytnú informácie o správnej
likvidávii elektro odpadov z domácnosti.
12
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY – PRE VŠETKY TYPY
AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených
pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru
alebo vážne poranenie.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
•
PRACOVNÝ PRIESTOR
• Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovisku
a nedostatok svetla môže viesť k vzniku
nehody.
• Nepracujte s náradím vo výbušnom
prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých
kvapalín, plynov alebo prachu.Náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
• Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
•
•
•
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
• S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia. Chráňte
kábel pred vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami
a pohyblivými časťami. Poškodené
káble ihneď vymeňte. Poškodené káble
môžu spôsobiť požiar.
• Náradie napájané zo zabudovaného
alebo oddeleného akumulátora sa musí
nabíjať iba nabíjačkou určenou pre daný
typ akumulátora. Nabíjačka vhodná pre
jeden typ akumulátora môže pri vložení
iného nevhodného akumulátora spôsobiť
požiar.
• S akumulátorovým náradím používajte
iba presne určený typ akumulátora.
Použitie iného akumulátora môže zapríčiniť
vznik požiaru.
•
látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev alebo šperky. Dlhé
vlasy zviažte sieťkou.
Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené. Pohyblivé
diely bývajú často zakryté vetracími otvormi,
dávajte teda pozor na zachytenie i v týchto
vetracích otvoroch.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
vložením akumulátora sa uistite, či je
vypínač náradia vypnutý, alebo či je
prepnutý do zaistenej polohy. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
vloženie akumulátora, pokiaľ je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe, môže
spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte ochranu
zraku. Ochranné prostriedky ako sú
respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu sa musia
podľa daných okolností použiť.
POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
• Obrobok si k pevnej podložke upnite
pomocou svoriek či iným vhodným
spôsobom. Prichytenie obrobku rukou
alebo k telu je nestabilné a môže viesť
k strate kontroly.
• Náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
• Ak nefunguje hlavný spínač, náradie
nepoužívajte.Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
• Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
BEZPEČNOSŤ OSÔB
• Pri práci s elektrickým náradím buďte
neustále pozorní, sledujte, čo robíte
a pracujte s rozvahou. S náradím
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných
13
•
•
•
•
•
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, vyberte
z neho akumulátor alebo vypínač náradia
prepnite do zaistenej alebo vypnutej
polohy. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a nekvalifikovaných
osôb. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte
ho z dosahu kovových predmetov ako
sú: kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klince, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie oboch
svoriek akumulátora. Skrat oboch svoriek
kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
Starostlivosť o náradie. Rezné nástroje
udržujte ostré a čisté. Správne udržiavané
rezné nástroje s ostrými britmi sú účinnejšie
a lepšie ovládateľné.
Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie
pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Náradie a príslušenstvo používajte podľa
týchto pokynov a spôsobom určeným
daným typom náradia, berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú
je nutné vykonať. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory
VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku
požiaru.Zabráňte skratu kontaktov
vybratého akumulátora kovovými
predmetmi. Akumulátor neprenášajte
ani neskladujte bez nasadených
ochranných krytiek kontaktov.
•
•
Kvapalina v akumulátore je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý je veľmi
nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneď
opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo
ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte
ich nepretržite 10 minút čistou vodou.
Vyhľadajte lekársku pomoc.
Nikdy se nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
•
•
•
•
•
•
Opravy
• Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou. Opravy alebo
údržba vykonávaná nekvalifikovaným
personálom môže viesť k vzniku úrazu.
• Pri vykonávaní opráv používajte iba
originálne náhradné diely. Dodržujte
pokyny uvedené v tomto návode na
použitie v kapitole Údržba. Použitie
neschválených dielov alebo neodržanie
pokynov uvedených v kapitole Údržba
môže viesť k vzniku úrazu elektrickým
prúdom alebo k zraneniu.
•
•
•
•
14
Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistý a suchý.
Na nabíjanie akumulátorov D E WALT
Lithium používajte iba nabíjačky označené
“Li-Ion”.
Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku za
prívodný kábel. Nešklbte a neťahajte za
kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky.Veďte
kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
Zničené alebo iné poškodené diely nechajte
vymeniť v značkovom servise DEWALT.
Nikdy sa nepokúšajte prevádzať akékoľvek
opravy sami.
Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
Nepokúšajte sa nabíjať vlhké
akumulátory.
Nikdy se nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Nabíjajte iba akumulátory s parametrami
uvedenými v tomto návode na použitie.
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie.
Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi uvedenými na konci tohto návodu
na použitie.
Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú,
musia byť uskladnené na suchom mieste
a musia byť tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Preprava
Poškodené nabíjačky nepoužívajte.
Lionové akumulátory DEWALT sa podrobujú
nevyhnutným testom podľa "UN Manual
of Tests and Criteria" (Pokyny a kritériá na
vykonávanie testov) (ST/SG/AC.10/11/ Rev.3
Časť III, odstavec 38.3) tak ako je odporučené
v "UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods" (Odporučenia pre prepravu
nebezpečných výrobkov).
• Akumulátory majú účinnú ochranu pred
vnútorným pretlakom a skratovaním
kontaktov.
• Na prevenciu pred násilným roztrhnutím
a nebezpečným spätným prúdom boli
vykonané príslušné merania.
• Zodpovedajúci obsah lítia je pod úrovňou
povolených hodnôt.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C
až 40 °C.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Porucha v nabíjačke.
Porucha v akumulátore.
Likvidáciu akumulátorov prevádzajte
s ohľadom na životné prostredie.
Akumulátory nespaľujte.
Lionové akumulátory DEWALT nespadajú pod
národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa
nebezpečného tovaru. Avšak tieto predpisy
sa musia rešpektovať pri preprave niekoľkých
akumulátorov súčasne.
•
Nabíjajte iba v určených nabíjačkách
DEWALT.
Doba nabíjania je uvedená
v technických údajoch.
Uistite sa, či sú akumulátory zabalené
v súlade s predpismi pre nebezpečné
výrobky, ako je spomenuté vyššie, na
ochranu pred skratom.
Doplnkové bezpečnostné pokyny
a) Toto elektrické náradie je určené na
brúsenie, brúsenie s oceľovou kefou,
leštenie alebo skracovanie. Prečítajte
si všetky bezpečnostné varovania
a pokyny, preštudujte si obrazovú
dokumentáciu a technické údaje dodané
s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b) Nepoužívajte kotúče, ktoré nie sú
vyslovene určené alebo odporučené
výrobcom tohto náradia. To, že sa
dajú kotúče upevniť na vaše náradie
ešte neznamená, že bude prevádzka
bezpečná.
c) Otáčky daných kotúčov musia byť
rovnaké alebo vyššie než sú maximálne
otáčky vyznačené na elektrickom náradí.
Kotúče, ktoré sa otáčajú vyššou rýchlosťou
než sú uvedené otáčky, môžu popraskať
a potom sa roztrhnúť.
d) Vonkajší priemer a hrúbka použitého
príslušenstva nesmie presiahnuť
hodnoty vášho elektrického náradia. Pri
použití kotúčov nesprávnych rozmerov nie
je možné zaistiť adekvátnu bezpečnostnú
ochranu ani riadne vedenie nástroja.
Odporúčania pre skladovanie
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
2. Dlhšia doba skladovania nespôsobí
poškodenie nabíjačky ani akumulátora.
Pri splnení týchto podmienok je možné
skladovať dlhšie ako 5 rokov.
ŠTÍTKY NA NABÍJAČKE A NA
AKUMULÁTOROCH
Okrem piktogramov uvedených v príručke môžu
štítky na nabíjačke a akumulátorei obsahovať
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Zabráňte styku s vodou.
Nezasahujte s vodivými predmetmi.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
15
e) Veľkosť upínacích otvorov kotúčov,
prírub, podporných kotúčov a ďalšieho
príslušenstva musí zodpovedať veľkosti
hriadeľa elektrického náradia tak, aby
ich bolo možné riadne upevniť. Kotúče
s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú
montážnym dielom elektrického náradia,
sa nebudú točiť stabilne, budú nadmerne
vibrovať a môžu spôsobiť stratu kontroly.
f) Poškodené kotúče nepoužívajte.
Pred každým použitím skontrolujte
príslušenstvo, ako je napríklad brúsny
kotúč, či nie je ulomený a popraskaný,
podporný kotúč, či nie je popraskaný,
či nemá trhliny alebo či nie je nadmerne
opotrebený, drôtenú kefu, či v nej
nechýbajú drôty alebo či nie sú polámané.
Pokiaľ dôjde k pádu elektrického náradia
alebo príslušenstva, skontrolujte je,
či nedošlo k poškodeniu, prípadne ho
vymeňte za príslušenstvo, ktoré nie
je poškodené. Po tom, čo prevediete
kontrolu a montáž príslušenstva
skontrolujte, či sa vy ani okolité osoby
nenachádzate v rovine rotácie kotúča
a jednu minútu ponechajte bežať náradie
v maximálnych otáčkách naprázdno.
V tejto testovacej dobe sa poškodené
kotúče obvykle roztrhnú na kúsky.
g) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. V závislosti od spôsobu použitia
si nasaďte ochrannú masku, ochranné
alebo bezpečnostné okuliare. Podľa
situácie používajte protiprachovú
masku, chrániče sluchu, rukavice
a protipracovnú zásteru schopnú
zachytiť drobné brúsne častice alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
byť schopná odolať odletujúcim úlomkom,
ktoré sa tvoria pri rôznych úkonoch.
Protiprachová maska alebo respirátor
musia byť schopné odfiltrovať prachové
čiastočky vytvárané pri vašej práci.
Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite
hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
h) Okolostojace osoby držte v bezpečnej
vzdialenosti od pracoviska. Ktorákoľvek
osoba vstupujúca na pracovisko musí
mať nasadené prostriedky na ochranu
osôb. Fragmenty obrobku alebo úlomky
kotúča môžu odlietavať a spôsobiť úraz
i mimo priameho miesta práce.
i) Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
j)
k)
l)
m)
n)
o)
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväte. Pri kontakte s vodičom
pod prúdom sa nechránené kovové časti
náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
Prívodný kábel veďte mimo oblasť
rotujúceho kotúča. Pri strate kontroly by
mohlo dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a mohlo by dôjsť k vtiahnutiu vašej
ruky či paže do oblasti rotujúceho kotúča.
Nikdy neklaďte elektrické náradie na
zem skôr, než sa kotúč celkom zastaví.
Rotujúci kotúč vám môže po zachytení
vytrhnúť náradie z ruky.
Pri prenášaní elektrické náradie
nezapínajte. Náhodné zachytenie
rotujúceho kotúča by mohlo spôsobiť
poškodenie vášho odevu a zachytenie
kotúča vaším telom.
Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
vznietenie týchto horľavín.
Nepoužívajte príslušenstvo vyžadujúce
chladenie kvapalinou. Použitie vody či inej
kvapaliny na chladenie môže spôsobiť úraz
alebo i usmrtenie elektrickým prúdom.
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa
brúsenia a rozbrusovania
a) P o u ž í v a j t e i b a o d p o r u č e n é t y p y
kotúčov pre vaše náradie a ochranný
bezpečnostný kryt určený pre zvolený
kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre toto
náradie, nemôžu byť adekvátne chránené
a sú tak nebezpečné.
b) K n á r a d i u m u s í b y ť u p e v n e n ý
bezpečnostný ochranný kryt a musí
byť nastavený tak, aby poskytoval
maximálnu mieru bezpečnosti a aby
k obsluhujúcemu smerovala čo
najmenšia nechránená časť kotúča.
Bezpečnostný ochranný kryt pomáha
chrániť obsluhujúceho pred odlietavajúcimi
úlomkami kotúča a neúmyselným kontaktom
s rotujúcim kotúčom.
c) Kotúče musia byť použité len na ten účel,
na ktorý sú určené. Napríklad: nebrúste
16
bočnou plochou skracovacieho rezného
kotúča. Skracovacie rezné kotúče sú
určené na obvodové rozbrusovanie, bočný
tlak na tieto kotúče môže spôsobiť ich
roztrhnutie.
d) Vždy používajte príruby správnej veľkosti
a tvaru, podľa použitého kotúča. Správny
typ príruby pri unášaní kotúča znižuje
možnosť jeho prasknutia. Príruby určené
na skracovacie rezné kotúče sa môžu od
prírub pre brúsne kotúče odlišovať.
e) Nepoužívajte opotrebené kotúče získané
z výkonnejších brúsok. Kotúče určené
pre výkonnejšie náradie nie sú vhodné pre
vyššie rýchlosti menších brúsok a môžu
prasknúť.
•
VYHLÁSENIE O ZHODE
DC415, DE9000
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy
a nariadenia: 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/
EC, EN 60745-1, EN 50144-2-3, EN 60335-229, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Príčiny spätného rázu a ochrana
obsluhujúceho pred jeho pôsobením
•
•
•
•
•
•
či je kotúč uvoľnený a obrobku sa už
nedotýka. Pokiaľ je kotúč zaseknutý
v obrobku, po opätovnom zapnutí náradie
môže vyskočiť alebo spraviť spätný ráz.
Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
kotúča a riziko spätného rázu. Veľké
panely majú pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery musia
byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
hrany panelu.
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie,
odrazenie alebo vychýlenie kotúča, oceľovej
kefy alebo segmentovaného brúsneho
kotúča, ktorý spôsobuje nekontrolovateľný
odskok náradia z obrobku smerom
k obsluhujúcemu.
Pri tesnom zovretí alebo zaseknutí do
obrobku sa kotúč prestane otáčať a reakciou
motora je náradie vrhnuté prudko späť
smerom k obsluhujúcemu alebo iným
smerom.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho
použitia alebo nesprávnych pracovných
postupov alebo prevádzkových podmienok.
Tomuto javu môžete zabrániť, keď budete
dodržovať nižšie uvedené pokyny.
Udržujte oboma rukami pevný úchop
náradia a zaujmite taký postoj, aby ste
prípadný spätný ráz udržali. Sila spätného
rázu môže byť regulovaná obsluhujúcim, ak
sú vykonané vhodné opatrenia.
Ak dôjde k zaseknutiu rezného nástroja
alebo k prerušeniu rezu z akéhokoľvek
dôvodu, uvoľnite hlavný vypínač
a držte náradie bez pohybu v materiáli,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
rezného nástroja. Pokiaľ je rezný nástroj
v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vytiahnuť
náradie z obrobku alebo ním ťahať späť,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a vykonávajte opravné
akcie, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
rezného nástroja.
Pri opätovnom zapnutí náradia, ktoré
bolo zaseknuté v obrobku, sa uistite,
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
LpA (akustický tlak)
79 dB(A)
LWA (akustický výkon)
90 dB(A)
Meraná úroveň vibrácií (RMS)
5,8 m/s2
Odchýlka akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Nepresnosť akustického výkonu (KWA) 3 dB(A)
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11
D-65510, Idstein, Nemecko
01/2007
17
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00041280 - 11-04-2007
18
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising