DC415 | DeWalt DC415 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

555777-63 CZ
DC415
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 4
2
Obrázek 5
Obrázek 6
Obrázek 7
Obrázek 8
3
AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 36V DC415
UPOZORNĚNÍ: Označuje možné
hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, může způsobit mírné
nebo méně závážné zranění.
BLAHOPŘEJEME VÁM!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Bez bezpečnostního
výstražného symbolu označuje možné
hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, může způsobit škody
na majetku.
TECHNICKÉ ÚDAJE
DC415
Napájecí napětí
VDC 36
Výkon
W 815
Otáčky naprázdno
min-1 6 500
Průměr kotouče
mm 125
Závit hřídele
M14
Hmotnost (bez akumulátoru)
kg 2,3*
* hmotnost včetně boční rukojeti a ochranného
bezpečnostního krytu
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
VDC
Ah
kg
Nabíječka
Napětí sítě
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Pojistky
230 V nářadí
VAC
min
kg
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
OBSAH BALENÍ
Balení obsahuje:
1 Akumulátorovou úhlovou brusku
1 Ochranný kryt typ 27
1 Antivibrační boční rukojeť
1 Sadu příruby
1 Dvojkolíkový klíč
2 Akumulátory (DC415KL)
1 Nabíječku akumulátorů (DC415KL)
1 Kufřík (DC415KL)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
DE9360
Li-Ion
36
2,2
1,0
DE9000
230
Li-Ion
60
0,9
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před použitím nářadí si důkladně přečtěte
návod k obsluze.
POPIS (OBR. 1)
10 A v napájecí síti
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Jinak by mohlo dojít k úrazům osob
a materiálním škodám.
OZNAČENÍ: BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová úhlová bruska DC415
je určena k profesionálnímu broušení.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, způsobí smrt nebo vážné
zranění.
U modelu DC415 se jedná o profesionální
elektrické nářadí. ZABRAŇTE dětem, aby se
s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Osoby
mladší 16 let smí nářadí obsluhovat pouze
pod dozorem.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Spoušť
Zajišťovací tlačítko spouště
Tlačítko zámku hřídele
Boční rukojeť
Brusný kotouč
Antiblokovací opěrná příruba
Příchytná matice se závitem
Ochranný bezpečnostní kryt typ 27
Akumulátor
Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i akumulátoru. Tento jev je obvyklý
a neznačí žádnou závadu.
VAROVÁNÍ: Nenabíjejte akumulátor,
pokud okolní teplota klesne pod 4°C
nebo přesáhne 40°C. Doporučená
teplota prostředí pro nabíjení: přibližně
24 °C.
Akumulátor (i) nabijete tak, že je vložíte do
nabíječky (l) způsobem znázorněným na
obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte se, zda
je akumulátor do nabíječky řádně dosazen.
Červené indikátory nabíjení (m) budou blikat
podle úrovně nabití akumulátoru.
Nabíječka
Ve vaší nabíječce DE9000 lze nabíjet
akumulátory DEWALT Li-Ion s napětím 36 V
a kapacitě 2,2 Ah (DE9360).
Elektrická bezpečnost
Po skončení nabíjení začnou indikátory trvale
svítit. Nabíječka bude automaticky přepnuta do
udržovacího režimu.
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
Akumulátor je možné kdykoliv vyjmout, nebo jej
ponechat jakkoliv dlouho vložený v nabíječce.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Akumulátor vyjměte a znovu vložte, nebo
zkuste použít jiný. Pokud i jinou baterii nebude
možné nabíjet, nechejte nabíječku otestovat u
autorizovaného servisního zástupce DEWALT.
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada, červené
indikátory nabíjení začnou rychle blikat v pořadí
jednou krátce a jednou dlouze. Předejte nářadí
k opravě autorizovanému servisnímu středisku
DEWALT.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Při připojení nabíječky k napájecím zdrojům,
jako jsou generátory nebo napěťové střídače,
červené indikátory nabíjení (16) mohou začít
současně blikat způsobem dvou rychlých
probliknutí následovaných pauzou. Toto značí
jen dočasné potíže zdroje napětí. Nabíječka se
automaticky přepojí zpět na normální provoz.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
VAROVÁNÍ: Před sestavením a seřízením vždy vyjměte akumulátor. Před tím,
než akumulátor vložíte nebo vytáhnete,
nářadí vždy vypněte.
VA R O V Á N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Po přibližně 1 hodině zůstanou všechny tři
indikátory trvale svítit.
Akumulátor (obr. 1)
TYP Akumulátoru DC415
Nářadí DC415 pracuje s lithiovými akumulátory
o napětí 36 V.
Průběh nabíjení (obr. 2)
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
Nabíjení akumulátoru
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
Předtím, než započnete nabíjet akumulátor
zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale akumulátor nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci polečnosti D E WALT.
5
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatické oživení
Otáčení skříně převodovky (obr. 3)
Režim automatického oživení provede vyrovnání
jednotlivých článků akumulátoru podle jejich
maximální kapacity. Oživení akumulátoru by
mělo být provedeno každý týden, nebo pokud
již akumulátor nepodává stejný výkon.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
obvyklým způsobem vložíte do nabíječky.
Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň
8 hodin.
1. Odstraňte čtyři rohové šrouby, kterými
je skříň převodovky připevněna ke krytu
motoru.
2. Bez toho, abyste oddělili skříň převodovky
od krytu motoru, natočte hlavu skříně
převodovky do požadované polohy.
Prodleva Zahřátý/Studený akumulátor
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci Prodleva zahřátého / studeného
akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do
doby, než akumulátor dosáhne přiměřené
teploty. Poté bude nabíječka automaticky
pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí
maximální životnost akumulátoru.
POZNÁMKA: Pokud skříň převodovky a kryt
motoru oddělíte od sebe o více jak 6,35 mm,
nářadí bude nutno předat k opravě a opětovnému
sestavení do servisního střediska DEWALT.
V opačném případě může dojít k selhání
kartáčů, motoru a ložisek.
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je akumulátor vložen v nářadí, je chráněn
před úplným vybitím.
3. Čtyřmi rohovými šrouby opět připevněte
skříň převodovky ke krytu motoru. Šrouby
dotáhněte kroutícím momentem 2,08 Nm.
Přetažení by způsobilo stržení závitu
šroubů.
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu se před nasazením nebo
sejmutím akumulátoru ujistěte, zda
je zajišťovací tlačítko (b) v takové
poloze, aby nedošlo při manipulaci
s akumulátorem k aktivaci spouště.
Montáž bezpečnostního ochranného krytu
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO
OCHRANNÉHO KRYTU (OBR. 4)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
1. Akumulátor (i) nasadíte tak, že jej srovnáte
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
akumulátor do jeho lůžka v nářadí a zatlačte
na něj tak, aby došlo k jeho zacvaknutí ve
správné poloze.
2. Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (j) a současně jej
vytáhněte z lůžka.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní
ochranný kryt musí být nasazen
při použití všech typů brusných
kotoučů, řezných kotoučů,
segmentových brusných kotoučů,
ocelových kartáčů a drátěných
kotoučů. Nářadí lze používat bez
použití bezpečnostního ochranného
krytu pouze při broušení konvenčními
smirkovými kotouči. Model DEWALT
DC415 je dodáván s bezpečnostním
ochranným krytem určeným k použití
s kotouči se středovým vybráním (typ
27) a brusných kotoučů s lisovaným
středem (typ 27). Stejný typ
bezpečnostního ochranného krytu lze
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Připevnění boční rukojeti
Boční rukojeť (d) lze našroubovat do otvoru
opatřeného závitem z obou stran krytu
převodovky. Před použiutím nářadí zkontrolujte,
zda je boční rukojeť řádně dotažena.
Ke zvýšení uživatelského komfortu lze pro
snažší provádění řezů skříň převodovky otáčet
o 90°.
6
použít se segmentovanými brusnými
kotouči (typ 27 a 29) a drátěných
miskovitých kartáčích.
PROVOZ
Spínač
ZAJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO A SPOUŠŤ
(OBR. 5)
Vaše nářadí je vybaveno zajišťovacím tlačítkem
(b).
1. O t e v ř t e u z á v ě r b e z p e č n o s t n í h o
ochranného krytu (n) a srovnejte výstupky
(p) bezpečnostního ochranného krytu se
štěrbinami (o) skříně převodovky.
2. Stlačte bezpečnostní ochranný kryt dolů
tak, aby výstupky zapadly a bylo jím možné
volně otáčet ve vybrání náboje skříně
převodovky.
3. S otevřeným uzávěrem natočte bezpečnostní
ochranný kryt (h) do požadované pracovní
polohy. Tělo bezpečnostního ochranného
krytu by mělo ležet v místě mezi hřídelí
a stranou operátora tak, aby byla zajištěna
maximální ochrana operátora.
4. Zavřením uzávěru bezpečnostní ochranný
kryt na skříni převodovky zajistíte. Nyní, se
zavřeným uzávěrem, by nemělo být možné
otáčení bezpečnostního ochranného krytu
rukou. Brusku neprovozujte s povoleným
bezpečnostním ochranným krytem nebo
s otevřeným uzávěrem tohoto krytu.
5. Bezpečnostní ochranný kryt sejmete tak,
že otevřete uzávěr, natočíte ochranný kryt
tak, aby byly výstupky srovnány s výřezy
a vytáhnete jej směrem vzhůru.
Spoušť zajistíte tak, že stisknete zajišťovací
tlačítko způsobem znázorněným na obrázku.
Pokud je zajišťovací tlačítko spouště stlačeno
směrem k piktogramu uzavřeného zámku,
nářadí je zajištěno.
Spoušť zamykejte vždy když přenášíte
nářadí, nebo při jeho uskladnění, aby nedošlo
k neúmyslnému spuštění.
Spoušť odjistíte tak, že stisknete zajišťovací
tlačítko. Pokud je zajišťovací tlačítko spouště
stlačeno směrem k piktogramu otevřeného
zámku, nářadí je odjištěno. Zajišťovací tlačítko
je označeno červeně pro indikaci, že je spoušť
v poloze odjištěné.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spoušť (a).
Nářadí vypnete uvolněním stisku spouště.
POZNÁMKA: Toto nářadí není vybaveno
zajištěním spouště v poloze ZAPNUTO a nesmí
být v poloze ZAPNUTO uzamčeno žádným
jiným způsobem.
POZNÁMKA: Bezpečnostní ochranný kryt je
z výroby přednastaven na průměr náboje skříně
převodovky. Pokud se po delším používání
uvolní, se zavřeným uzávěrem a nasazeným
bezpečnostním ochranným krytem přitáhněte
stavěcí šroub (q).
UPOZORNĚNÍ: Při spuštění a během
chodu držte boční rukojeť a tělo nářadí
pevně, aby byla zajištěna plná kontrola
nářadí, a pevný úchop uvolněte
teprve tehdy, až se kotouč nebo jiné
příslušenství zcela zastaví. Před tím,
než nářadí odložíte se ujistěte, zda se
kotouč zcela zastavil.
UPOZORNĚNÍ: Pokud nelze
bezpečnostní ochranný kryt stavěcím
šroubem pevně přitáhnout, nářadí
nepoužívejte. Ke snížení rizika úrazu
nářadí nechejte opravit v autorizovaném
servisním středisku, nebo ochranný kryt
vyměňte.
UPOZORNĚNÍ: Před kontaktem
kotouče s povrchem obrobku
ponechejte nářadí dosáhnout plných
potáček. Nevypínejte nářadí pokud je
v kontaktu s obrobkem.
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika
poškození nářadí, neutahujte stavěcí
šroub, pokud je páčka uzávěru otevřena.
Mohlo by dojít k nezjistitelnému
poškození ochranného bezpečnostního
krytu nebo náboje.
ZÁMEK HŘÍDELE
Čep zámku hřídele je určen k zajištění hřídele
před otáčením při nasazování a snímání
kotoučů. Zámek hřídele používejte jen pokud
je nářadí vypnuto, akumulátor sejmut a kotouč
je zcela zastaven.
POZNÁMKA: Broušení a řezání hran lze
provádět s kotouči typu 27 určených výhradně
k tomuto účelu; kotouče o síle 6,35 mm jsou
určeny k broušení ploch, zatímco kotouče o síle
3,17 mm jsou určeny k broušení hran.
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika
poškození nářadí nezajiš´tujte hřídel
7
během chodu nářadí. Následkem by
bylo poškození nářadí a mohlo by
dojít k odtržení kotouče s možným
následkem úrazu.
3. Tlačítko zámku hřídele držte stisknuté a na
hřídel našroubujte příchytnou matici (g).
Pokud je instalovaný kotouč silnější jak
3,17 mm, příchytnou matici našroubujte na
hřídel tak, aby zvýšeným středem zapadala
do středu kotouče (obr. 7A). Pokud je
instalovaný kotouč tenčí nebo roven
3,17 mm, příchytnou matici našroubujte na
hřídel tak, aby zvýšeným středem do středu
kotouče nezapadala (obr. 7B).
4. Tlačítko zámku hřídele držte stisknuté
a klíčem příchytnou matici dotáhněte.
5. Kotouč sejmete tak, že stlačte tlačítko
zámku hřídele a klíčem příchytnou matici
povolíte.
Zámek hřídele použijete následovně. Stlačte
tlačítko tak, jak je znázorněno na obrázku
a hřídelí otáčejte dokud zámek hřídele
nezaskočí.
Nasazení a použití brusných kotoučů se
středovým vybráním a segmentovaných
brusných kotoučů
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOTOUČŮ
S LISOVANÝM STŘEDEM (OBR. 6)
POZNÁMKA: Pokud se kotouč po dotažení
příchytné matice protáčí, zkontrolujte směr
nasazení matice. Pokud nasadíte tenký kotouč
způsobem, že vodící část příchytné matice
je natočena směrem ke kotouči, nastane
protáčení kotouče díky tomu, že výška vodící
části příchytné matice brání jeho řádnému
dotažení.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
Kotouče s lisovaným středem nasazujte přímo
na hřídel opatřenou závitem M14.
1. Rukou našroubujte kotouč na hřídel.
2. Stlačte tlačítko zámku hřídele a klíčem
náboj kotouče přitáhněte.
3. Opačným postupem kotouč sejmete.
BROUŠENÍ PLOCH
1. Před kontaktem kotouče s povrchem
obrobku ponechejte nářadí dosáhnout
plných potáček.
2. Na nářadí při záběru příliš netlačte,
nechejte je pracovat ve vysokých otáčkách.
Nejvyššího stupně broušení dosáhnete při
vysokých otáčkách nářadí.
3. Sklon nářadí k obrobku udržujte v rozmezí
20° až 30°.
4. Nářadím pohybujte pravidelně vpřed a vzad,
aby se na ploše obrobku nevytvářely
prohlubně.
5. Nevypínejte nářadí pokud je v kontaktu
s obrobkem. Před odložením nářadí
počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
UPOZORNĚNÍ: Nedodržení správného
postupu nasazení kotouče před
spuštěním nářadí může způsobit
poškození nářadí nebo kotouče.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOTOUČŮ BEZ
LISOVANÉHO STŘEDU (OBR. 7)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
BROUŠENÍ HRAN
VAROVÁNÍ: Pokud bude nářadí použito
k odřezávání nebo ke hloubkovému
odbrušování, kotouče určené k řezání
a broušení hran se mohou při ohybu
nebo zkroucení rozlomit nebo vytvořit
zpětný ráz. Ke snížení rizika vážného
úrazu omezte použití těchto kotoučů se
standardním ochranným bezpečnostním
krytem typu 27 na mělké broušení a
nařezávání [do hloubky maximálně 13
mm]. Otevřená část bezpečnostního
ochranného krytu se nesmí nacházet na
Brusné kotouče se středovým vybráním, typ 27,
musí být použity s přiloženými přírubami.
1. Na hřídel (r) nasaďte antiblokovací
opěrnou přírubu (f) tak, aby směřovala
zvýšeným středem směrem ke kotouči.
Před nasazením kotouče (s) se ujistěte
přitlačením a otáčením, zda vybrání opěrné
příruby je na ploše hřídele řádně usazeno.
2. K opěrné přírubě přitlačte kotouč a na
zvýšeném středu opěrné příruby jej
vycentrujte.
8
straně obsluhy. K provádění hlubokých
řezů s odřezávacími kotouči typu 1
používejte uzavřený ochranný kryt
typu 1.
MONTÁŽ PODPĚRNÝCH KOTOUČŮ
(OBR. 8)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
1. Před kontaktem kotouče s povrchem
obrobku ponechejte nářadí dosáhnout
plných potáček.
2. Na nářadí při záběru příliš netlačte,
nechejte je pracovat ve vysokých otáčkách.
Nejvyššího stupně broušení dosáhnete při
vysokých otáčkách nářadí.
3. Zaujměte takový postoj, aby se otevřená
část bezpečnostního ochranného krytu
nenacházela na vaší straně.
4. Po započetí řezu a zaříznutí kotouče
do obrobku již úhel prováděného řezu
neměňte. Změna úhlu způsobí ohyb
kotouče a může dojít i k jeho zlomení.
Kotouče určené ke broušení hran nejsou
konstruovány k tomu, aby odolaly bočnímu
tlaku způsobenému ohnutím.
5. Nevypínejte nářadí pokud je v kontaktu
s obrobkem. Před odložením nářadí
počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
POZNÁMKA: Při použití podpěrných kotoučů
může být ochranný bezpečnostní kryt sejmut.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní
ochranný kryt musí být při použití všech
typů brusných kotoučů, segmentových
brusných kotoučů, ocelových kartáčů
a drátěných kotoučů opět nasazen
zpět.
1. Na hřídel našroubujte podpěrný kotouč (t)
opatřený odpovídajícím závitem.
2. Na podpěrný kotouč přiložte brusný kotouč
(u).
3. Se stlačeným zámkem hřídele našroubujte
na hřídel příchytnou matici se závitem (v)
tak, aby zvýšená střední část příchytné
matice zasahovala do středu brusného
kotouče a podpěrného kotouče.
4. Přitáhněte matici rukou. Poté uvolněte
zámek hřídele se současným pootáčením
brusného kotouče tak, aby k příchytné
matici těsně přiléhal.
5. Kotouč sejmete tak, že při stlačeném zámku
hřídele pevně uchopíte podpěrný kotouč
a brusný kotouč a odšroubujete je.
VAROVÁNÍ: Kotouče určené ke
broušení hran a řezné kotouče
nepoužívejte ke broušení ploch, protože
jejich konstrukce není navržena k tmu,
aby odolaly bočnímu tlaku, který při
takovém způsobu broušení vzniká.
Mohlo by dojít ke zlomení kotouče
a vážnému úrazu.
P O V R C H O V É Ú P R AV Y S P O U Ž I T Í M
S E G M E N T O VA N Ý C H B R U S N Ý C H
KOTOUČŮ
1. Před kontaktem kotouče s povrchem
obrobku ponechejte nářadí dosáhnout
plných potáček.
2. Na nářadí při záběru příliš netlačte,
nechejte je pracovat ve vysokých otáčkách.
Nejvyššího stupně broušení dosáhnete při
vysokých otáčkách nářadí.
3. Sklon nářadí k ploše obrobku udržujte
v rozmezí 5° až 10°.
4. Nářadím pohybujte pravidelně vpřed a vzad,
aby se na ploše obrobku nevytvářely
prohlubně.
5. Nevypínejte nářadí pokud je v kontaktu
s obrobkem. Před odložením nářadí
počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
POUŽITÍ PODPĚRNÝCH KOTOUČŮ
Vyberte si zrnitost, která bude nejlépe vyhovovat
prováděné brusné aplikaci. Brusné kotouče jsou
vyráběny s různým stupněm zrnitosti. Hrubé
zrno odebírá materiál obrobku rychleji a povrch
je poté drsnější. Jemné zrno odebírá materiál
obrobku pomaleji s výslednou hladší plochou
obrobku.
Práci začněte s brusným kotoučem s hrubým
zrnem, aby došlo k rychlému odebírání
materiálu z povrchu obrobku. Poté pokračujte
se střední zrnitostí brusného kotouče a práci pro
dosažení hladké úptravy zakončete kotoučem
s jemnou zrnitostí.
Hrubý
Střední
Jemný, zakončovací
Velmi jemný, zakončovací
9
zrnitost 16 - 30
zrnitost 36 - 80
zrnitost 100 - 120
zrnitost 150 - 180
1. Před kontaktem kotouče s povrchem
obrobku ponechejte nářadí dosáhnout
plných potáček.
2. Na nářadí při záběru příliš netlačte,
nechejte je pracovat ve vysokých otáčkách.
Nejvyššího stupně broušení dosáhnete při
vysokých otáčkách nářadí.
3. Sklon nářadí k ploše obrobku udržujte
v rozmezí 5° až 15°. Brusný kotouč by
měl být v záběru s obrobkem přibližně
25,4 mm.
4. Nářadím pohybujte rovnoměrně v přímých
liniích, aby nedocházelo k opalování
obrobku a kruhovým výbrusům. Pokud
nebude nářadí posouváno, nebo pokud
bude posouváno krouživými pohyby, na
obrobku vzniknou spálená místa a kruhové
výbrusy.
5. Nevypínejte nářadí pokud je v kontaktu
s obrobkem. Před odložením nářadí
počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
a kuřácké potřeby by neměly být uloženy
na místech pracoviště, kde jsou vystaveny
prachu.
BEZPEČNOST OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Nátěr by měl být odstraňován takovým
způsobem, aby se minimalizovalo množství
vytvářeného prachu.
2. Oblasti, kde se provádí odstraňování
nátěru, by měly být utěsněny plastovou fólií
o síle 0,01 mm.
3. Broušení by mělo být prováděno takovým
způsobem, aby se zamezilo pronikání
prachových nečistot mimo pracovní
oblast.
ÚKLID A LIKVIDACE
1. Po dobu práce by měly být všechna místa
pracoviště každodenně vysávána a pečlivě
uklízena. Filtrační sáčky vysavače by měly
být často měněny.
2. Plastové překryvy by měly být sbaleny
a provedena jejich likvidace společně
s prachovými pilinami a dalším odpadem.
Měly by být uloženy v hermeticky uzavřených
nádobách na odpad a provedena jejich
likvidace obvyklým způsobem při nakládání
s odpady. Během úklidu by do bezprostřední
blízkosti pracoviště neměly vstupovat
těhotné ženy a děti.
3. Veškeré hračky, nábytek a kuchyňské
náčiní používané dětmi před použitím
pečlivě omyjte.
Bezpečnostní opatření při broušení nátěrů
1. Broušení nátěrů obsahujících olovo NENÍ
DOPORUČENO, protože kontaminovaný
prach je obtížné udržet pod kontrolou.
Jedovaté olovo je nejvíce nebezpečné pro
děti a těhotné ženy.
2. Protože bez chemické analýzy nelze
jednoduše zjistit, zda broušený nátěr
neobsahuje olovo, doporučujeme dodržovat
při broušení nátěrů následující bezpečnostní
opatření:
Montáž a použití ocelových kartáčů
a drátěných kotoučů
BEZPEČNOST OBSLUHY
1. Na pracoviště by neměly mít povolen vstup
děti a těhotné ženy až do úplného vyčištění
a ukončení práce.
2. Všechny osoby vstupující na pracoviště
by měly mít nasazenu protiprachovou
masku nebo respirátor. Filtr by měl být
nahrazován denně nebo pokud se objeví
potíže s dýcháním.
POZNÁMKA: Musí být použita pouze
protiprachová maska vhodná pro práci
s nátěry, které obsahují olovo. Běžné
malířské masky tuto ochranu neposkytují.
U vašeho prodejce žádejte masku
odpovídající normě N.I.O.S.H.
3. Na pracovišti NEJEZTE, NEPIJTE ani
NEKUŘTE, aby nedošlo ke kontaminaci
částečkami nátěru. Pracovníci by se měli
PŘED požitím pokrmů, nápojů a před
kouřením očistit a omýt. Potraviny, nápoje
Drátěné miskové kartáče nebo drátěné kotouče
našroubujte přímo na hřídel bez použití
přírub. Používejte pouze ocelové kartáče
a drátěné kotouče se závitem M14. Při použití
drátěných kotoučů nebo kartáčů je nutné použít
bezpečnostní ochranný kryt typ 27 (součást
balení).
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika úrazu
používejte při manipulaci s ocelovými
kartáči a drátěnými kotouči pracovní
rukavice. Tato příslušenství mohou
být ostrá.
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika
poškození nářadí se kotouče nebo kartáče
nesmí po montáži ani během chodu
dotýkat ochranného bezpečnostního
krytu. Mohlo by dojít k nezjistitelnému
10
poškození příslušenství způsobujícího
oddělení ocelových štětin od kotouče
či kartáče.
6. Nevypínejte nářadí pokud je v kontaktu
s obrobkem. Před odložením nářadí
počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
MONTÁŽ DRÁTĚNÝCH MISKOVÝCH
KARTÁČŮ A DRÁTĚNÝCH KOTOUČŮ
UPOZORNĚNÍ: Zvláštní pozornost
dávejte, pokud přejíždíte přes okraje,
může nastat neočekávaný posun
ostrých částí brusného kotouče.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
ÚDRŽBA
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a péče.
1. Rukou našroubujte kotouč na hřídel.
2. Stlačte tlačítko zámku hřídele a klíčem
drátěný kotouče či kartáč přitáhněte.
3. Opačným postupem kotouč sejmete.
UPOZORNĚNÍ: Nedodržení správného
postupu nasazení kotouče před
spuštěním nářadí může způsobit
poškození nářadí nebo kotouče.
Mazání
Toto nářadí nevyžaduje žádné mazání.
UPOZORNĚNÍ: Nářadí nemazejte,
mohlo by dojít k poškození vnitřních
součástí.
POUŽITÍ DRÁTĚNÝCH MISKOVÝCH
KARTÁČŮ A DRÁTĚNÝCH KOTOUČŮ
Drátěné kotouče a kartáče se používají
k odstraňování rzi, odlupovaných šupin
a nátěrů, a také k vyhlazování nepravidelných
povrchů.
Čištění
• Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
POZNÁMKA: Při odstraňování nátěrů
drátěnými kartáči by měla být dodržována
stejná bezpečnostní opatření, jako při broušení
nátěrů. Viz kapitola Bezpečnostní opatření při
broušení nátěrů
Doplňkové příslušenství
1. Před kontaktem kotouče s povrchem
obrobku ponechejte nářadí dosáhnout
plných potáček.
2. Na nářadí při záběru příliš netlačte,
nechejte je pracovat ve vysokých otáčkách.
Nejvyššího stupně broušení dosáhnete při
vysokých otáčkách nářadí.
3. Sklon nářadí k ploše obrobku udržujte
při použití miskového drátěného kartáče
v rozmezí 5° až 10°.
4. Při použití drátěného kotouče udržujte
mezi okrajem kotouče a opracovávaným
povrchem neustálý kontakt.
5. Nářadím pohybujte pravidelně vpřed a vzad,
aby se na ploše obrobku nevytvářely
prohlubně. Pokud nebude nářadí
posouváno, nebo pokud bude posouváno
krouživými pohyby, na obrobku vzniknou
spálená místa a kruhové výbrusy.
VAROVÁNÍ: Použití jiného příslušenství
než nabízeného společností DEWALT,
které nebylo s tímto výrobkem
testováno, může přivodit nebezpečné
situace. Pro snížení rizika úrazu by mělo
být s tímto výrobkem používáno pouze
doporučené příslušenství DEWALT.
VAROVÁNÍ: Příslušenství musí být
minimálně v rychlostním rozsahu
doporučených otáček, uvedených
na výstražném štítku nářadí. Pokud
jsou kotouče a další příslušenství
provozovány vyšší rychlostí, než pro
jakou jsou určeny, může dojít k jejich
roztržení a následném vzniku úrazu.
Příslušenství opatřené závitem jej musí
mít o velikosti M14. Každé příslušenství,
které není opatřeno závitem, musí mít
11
upínací otvor průměru 22,2 mm. Pokud
tuto podmínku nesplňuje, může se
jednat o příslušenství určené pro
kotoučové pily. Jmenovité otáčky
příslušenství musí vždy přesahovat
hodnotu rychlosti, uvedenou na
výkonovém štítku nářadí.
Nabíjitelný akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností
dodávat dostatečnou úroveň výkonu, je třeba
jej dobít. Po ukončení jeho životnosti proveďte
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
vyjměte z nářadí.
• Baterie Li-Ion, NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
baterie budou vhodně zlikvidovány nebo
recyklovány.
Při výběru příslušenství pro broušení je
důležité správně zvolit odpovídající ochranné
bezpečnostní kryty, podpěrné kotouče
a příruby.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Nepotřebné nářadí
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Nepotřebné nářadí přineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
DC415, DE9000
Společnost D E WALT prohlašuje, že toto
elektrické nářadí splňuje následující
bezpečnostní normy a nařízení: 73/23/EEC,
89/336/EEC, 98/37/EC, EN 60745-1, EN 501442-3, EN 60335-2-29, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
LpA (akustický tlak)
79 dB(A)
LWA (akustický výkon)
90 dB(A)
Měřená úroveň vibrací (RMS)
5,8 m/s2
Odchylka akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Odchylka akustického výkonu (KWA) 3 dB(A)
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
01/2007
12
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – PRO
VŠECHNA NÁŘADÍ NAPÁJENÁ
Z AKUMULÁTORU
•
VAROVÁNÍ! Přečtěte si veškeré
pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
PRACOVNÍ PROSTOR
• Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na
pracovišti a nedostatek světla může vést
ke vzniku nehody.
• Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
• Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti
a okolo stojící osoby. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
•
•
•
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
• S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy napájecí kabel nepoužívejte
k přenášení nářadí. Chraňte kabel
před vysokými teplotami, mastnotou,
ostrými hranami a pohyblivými částmi.
Poškozené kabely okamžitě vyměňte.
Poškozené kabely mohou způsobit požár.
• Nářadí napájené z vestavěného nebo
odděleného akumulátoru musí být
nabíjeno pouze nabíječkou určenou pro
daný typ akumulátoru. Nabíječka vhodná
pro jeden typ akumulátoru může při vložení
jiného nevhodného akumulátoru způsobit
požár.
• U nářadí napájeného akumulátorem
používejte pouze přesně určený
akumulátor. Použití jiného akumulátoru
může zapříčinit vznik požáru.
•
nepozornost při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv nebo šperky. Dlouhé
vlasy svažte síťkou.
Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv,
šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny. Pohyblivé
díly bývají často zakryty větracími otvory,
dávejte tedy pozor na zachycení i v těchto
větracích otvorech.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
vložením akumulátoru se ujistěte, zda
je spínač nářadí vypnut, nebo zda je
přepnut do polohy zajištěno. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
vložení akumulátoru, pokud je hlavní
vypínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
s e ř i z o v a c í p ř í p r a v k y. P o n e c h a n é
seřizovací klíče mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte vhodnou ochranu zraku.
Ochranné prostředky jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu musí být za daných
okolností použity.
POUŽITÍ NÁŘADÍ A JEHO ÚDRŽBA
• Obrobek si k pevné podložce upněte
pomocí svorek či jiným vhodným
způsobem. Přichycení obrobku rukou nebo
k tělu je nestabilní a může vést ke ztrátě
kontroly.
• Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro Vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
• Jestliže nefunguje hlavní spínač,
nářadí nepoužívejte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
• Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
BEZPEČNOST OBSLUHY
• Při práci s elektrickým nářadím buďte
neustále pozorní, sledujte, co děláte
a pracujte s rozvahou. S nářadím
nepracujte pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilková
13
•
•
•
•
•
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, vyjměte z něj
akumulátor nebo spínač nářadí přepněte
do polohy zajištěno nebo do polohy
vypnuto. Taková preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a nekvalifikovaných
osob. Výkonné nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej
z dosahu kovových předmětů jako jsou:
kancelářské sponky na papír, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování obou svorek akumulátoru.
Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru
může způsobit spáleniny nebo požár.
Péče o nářadí. Řezné nástroje udržujte
ostré a čisté. Správně udržované řezné
nástroje s ostrými břity jsou účinnější a lépe
ovladatelné.
Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež
mohou mít vliv na chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
akumulátory
VA R O V Á N Í : N e b e z p e č í v z n i k u
požáru. Zabraňte zkratování kontaktů
vyjmutého akumulátoru kovovými
předměty. Akumulátor nepřenášejte
ani neskladujte bez nasazených
ochranných krytek kontaktů.
•
•
Kapalina v baterii je 25-30% roztok hydroxidu
draselného, který je velmi nebezpečný.
Zasažené místo ihned opláchněte vodou.
Neutralizujte je slabou kyselinou jako
je kyselina citrónová nebo ocet. Jsou-li
zasaženy oči, vyplachujte je nepřetržitě
10 minut čistou vodou. Vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít akumulátor.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
akumulátory a nabíječky
•
•
•
•
•
OPRAVY
• Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací. Opravy
nebo údržba prováděná nekvalifikovaným
personálem může vést ke vzniku úrazu.
• Při provádění oprav používejte pouze
identické náhradní díly. Dodržujte
pokyny uvedené v tomto návodu
k použití v kapitole Údržba. Použití
neschválených dílů nebo neodržení pokynů
uvedených v kapitole Údržba může vést ke
vzniku úrazu elektrickým proudem nebo ke
zranění.
•
•
•
•
•
14
Před vložením akumulátoru do nabíječky
se ujistěte, zda je čistý a suchý.
K nabíjení akumulátorů DEWALT Lithium
používejte pouze nabíječky označené “LiIon”.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte za
kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Veďte
kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu DEWALT.
Nikdy se nepokoušejte provádět jakékoliv
opravy sami.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké
akumulátory.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít akumulátor.
Nabíjejte pouze akumulátory se jmenovitými
hodnotami uvedenými v tomto návodu
k použití. Nepokoušejte se nabíjet
akumulátory, které nejsou k nabíjení
určeny.
Při likvidaci akumulátoru se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
Nejsou-li nabíječky a akumulátory
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4 °C
až 40 °C.
Přeprava
Li-Ionové akumulátory D E WALT prochází
nezbytnými testy podle UN Manual of Tests and
Criteria (pokyny a kriteria k provádění testů) (ST/
SG/AC.10/11/ Rev.3 Část III, odstavec 38.3) tak
jak je doporučeno v UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (doporučení
pro přepravu nebezpečných výrobků).
• Akumulátory mají účinnou ochranu před
vnitřním přetlakem a zkratováním pólů.
• K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu byla
provedena příslušná měření.
• Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Závada v nabíječce.
Závada v akumulátoru.
Likvidaci akumulátorů provádějte s
ohledem na životní prostředí.
Akumulátory nespalujte.
Akumulátory D E WALT Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů týkajících
se nebezpečného zboží. Avšak tyto předpisy
musí být respektovány při přepravě několika
akumulátorů současně.
•
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech.
Ujistěte se, zda jsou akumulátory zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, k ochraně
před zkratem.
Doplňkové zvláštní bezpečnostní pokyny
a) Toto elektrické nářadí je určeno k broušení,
pískování, broušení ocelovým kartáčem,
leštění nebo zkracování. Přečtěte si
veškerá bezpečnostní varování, pokyny,
prostudujte si obrazovou dokumentaci
a technické údaje dodané s tímto
elektrickým nářadím. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
b) Nepoužívejte kotouče, které nejsou
výslovně určeny nebo doporučeny
výrobcem tohoto nářadí. To, že lze
kotouče upevnit na vaše nářadí ještě
neznamená, že bude provoz bezpečný.
c) Jmenovité otáčky daných kotoučů
musí být rovny, nebo být vyšší než
jsou maximální otáčky vyznačené na
elektrickém nářadí. Kotouče, které se
otáčejí vyšší rychlostí, než jsou jmenovité
otáčky, může popraskat a poté se
roztrhnout.
d) Vnější průměr a síla kotouče použitého
příslušenství nesmí přesáhnout hodnoty
vašeho elektrického nářadí. Při použití
kotoučů nesprávných rozměrů nelze zajistit
adekvátní bezpečnostní ochranu ani řádné
vedení nástroje.
e) Velikost upínacích otvorů kotoučů,
přírub, podpěrných kotoučů a dalšího
Doporučení ke skladování
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, z dosahu přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození
nabíječky ani akumulátoru. Při splnění
podmínek je lze skladovat déle jak 5 let.
ŠTÍTKY NA NABÍJEČCE
A NA AKUMULÁTORECH
Vedle piktogramů uvedených v příručce
mohou štítky na nabíječce a baterii obsahovat
následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Zabraňte styku s vodou.
Nezkoumejte vodivými předměty.
Poškozené akumulátory nenabíjejte.
Poškozené nabíječky nepoužívejte.
15
příslušenství musí odpovídat velikosti
hřídele elektrického nářadí tak, aby
je bylo možno řádne upevnit. Kotouče
s upínacími otvory, které neodpovídají
montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
f) Poškozené kotouče nepoužívejte.
Před každým použitím zkontrolujte
příslušenství, jako jsou například brusný
kotouč, zda není otřepený a popraskaný,
podpěrný kotouč, zda není popraskán,
nemá trhliny nebo zda není nadměrně
opotřeben, drátěný kartáč, zda v něm
nechybí dráty nebo zda nejsou polámané.
Pokud dojde k pádu elektrického nářadí
nebo příslušenství, zkontrolujte je,
zda nedošlo k poškození, případně je
vyměňte za příslušenství, které není
poškozeno. Poté, co provedete kontrolu
a instalaci příslušenství zkontrolujte,
zda se vy ani okolní osoby nenacházejí
v rovině rotace kotouče a jednu minutu
ponechejte běžet nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací
době se poškozené kotouče obvykle
roztrhnou na kousky.
g) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na použití si nasaďte
ochrannou masku, ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte protiprachovou masku,
chrániče sluchu, rukavice a pracovní
zástěru schopnou zachytit drobné
brusné částice nebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí být schopna odolat
odletujícícm úlomkům, které se tvoří při
různých úkonech. Protiprachová maska
nebo respirátor musí být schopné odfiltrovat
prachové částečky vytvářené při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě
hluku může způsobit ztrátu sluchu.
h) Okolostojící osoby držte v bezpečné
vzdálenosti od pracoviště. Kterákoliv
osoba vstupující na pracoviště musí
být vybavena osobním ochrannými
prostředky. Fragmenty obrobku nebo
úlomky kotouče mohou odlétávat a způsobit
úraz i mimo přímého místa práce.
i) Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu s “živým”
j)
k)
l)
m)
n)
o)
vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také “živé” a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
Přívodní kabel veďte mimo oblast
rotujícího kotouče. Při ztrátě kontroly by
mohlo dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a mohlo by dojít ke vtažení vaší ruky
či paže do oblasti rotujícího kotouče.
Nikdy nepokládejte elektrické nářadí na
zem dříve, než se kotouč zcela zastaví.
Rotující kotouč vám může po zachycení
vytrhnout nářadí z ruky.
Při přenášení elektrické nářadí
nespouštějte. Náhodné zachycení
rotujícího kotouče by mohlo způsobit
poškození vašeho oděvu a zachycení
kotouče vaším tělem.
Pravidelně čistěte větrací otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru
odvádí prachové nečistoty z vnitřního
prostoru ven a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz
elektrickým proudem.
Neprovozujte nářadí v blízkosti hořlavých
materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení
těchto hořlavin.
Nepoužívejte příslušenství vyžadující
chlazení kapalinou. Použití vody či jiné
kapaliny ke chlazení může způsobit úraz
nebo i usmrcení elektrickým proudem.
Bezpečnostní výstrahy týkající se broušení
a odbrušování
a) Používejte pouze doporučené typy
kotoučů pro vaše nářadí a ochranný
bezpečnostní kryt určený pro zvolený
kotouč. Kotouče, které nejsou určeny
pro toto nářadí, nemohou být adekvátně
chráněny a jsou nebezpečné.
b) K nářadí musí být upevněn bezpečnostní
ochranný kryt a musí být nastaven
tak, aby poskytoval maximální míru
bezpečnosti tak, aby k obsluze
směřovala co nejmenší nechráněná
část kotouče. Bezpečnostní ochranný kryt
pomáhá chránit obsluhu před odlétávajícími
úlomky kotouče a neúmyslným kontaktem
s rotujícím kotoučem.
c) Kotouče musí být použity jen pro
ten účel, ke kterému jsou určeny.
Například: neprovádějte broušení boční
plochou zkracovacího řezného kotouče.
Zkracovací řezné kotouče jsou určeny
k obvodovému obrušování, boční tlak
16
na tyto kotouče může způsobit jejich
roztříštění.
d) Vždy používejte příruby správné velikosti
a tvaru, podle použitého kotouče.
Správný typ příruby při unášení kotouče
snižuje možnost jeho prasknutí. Příruby
určené pro zkracovací řezné kotouče se
mohou od přírub pro brusné kotouče lišit.
e) Nepoužívejte opotřebené kotouče
získané z výkonnějších brusek. Kotouče
určené pro výkonnější nářadí nejsou
vhodné pro vyšší rychlosti menších brusek
a mohou prasknout.
•
Příčiny a ochrana obsluhy před působením
zpětného rázu
•
•
•
•
•
•
Zpětný ráz je nenadálou reakcí na sevření,
odražení nebo vychýlení kotouče, ocelového
kartáče nebo segmentovaného brusného
kotouče způsobující nekontrolovatelný
odskok nářadí z obrobku směrem
k obsluze.
Při těsném sevření nebo zaseknutí do
obrobku se kotouč přestane otáčet a reakcí
motoru je nářadí vrženo prudce zpět
směrem k obsluze nebo jiným směrem.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného
použití pily nebo nesprávných pracovních
postupů nebo provozních podmínek.
Tomuto jevu můžete zabránit, budete-li
dodržovat níže uvedené pokyny:
Udržujte oběma rukama pevný úchop
nářadí a zaujměte takový postoj, abyste
případný zpětný ráz udrželi. Síly zpětného
rázu mohou být regulovány obsluhou pily,
jsou-li provedena vhodná opatření.
Dojde-li k zaseknutí řezného nástroje
nebo k přerušení řezu z jakéhokoliv
důvodu, uvolněte hlavní spínač a držte
pilu bez pohybu v materiálu, dokud
nedojde k úplnému zastavení řezného
nástroje. Dokud je řezný nástroj
v pohybu, nikdy se nepokoušejte
vyjmout pilu z obrobku nebo ji táhnout
zpět, protože by mohlo dojít ke zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte opravné
akce, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
řezného nástroje.
Při opětovném spouštění nářadí, které
bylo zaseknuto v obrobku, se ujistěte,
zda je kotouč uvolněn a obrobku se
již nedotýká. Pokud je kotouč zaseknut
v obrobku, po opětovném spuštění nářadí
může vyskočit nebo provést zpětný ráz.
17
Velké panely si vždy řádně podepřete,
aby bylo minimalizováno riziko sevření
pilového kotouče a riziko zpětného
rázu. Velké panely mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry
musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
hrany panelu.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00041278 - 11-04-2007
18
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising