DC415 | DeWalt DC415 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

555555-65 PL
DC413
DC415
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
2
Rys. 5
Rys. 6
Rys. 7
3
WYSOKOWYDAJNA AKUMULATOROWA
SZLIFIERKA KĄTOWA
DC413/DC415
Serdeczne gratulacje!
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Dzi ękujemy z a z akupienie ur z ądzenia
f irmy D E WALT. Wiele lat doświadczeń,
niez w ykle staranne w ykonanie i cią g łe
innowacje sprawiły, że firma D EWALT stała
się prawdziwie niezawodnym partnerem dla
wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Dane techniczne
DC413
DC415
Napięcie
VDC 28
36
Moc
W 630
815
Prędkość obrotowa
biegu jałowego obr/ min 6500
6500
średnica tarczy
szlifierskiej
mm 125
125
średnica wrzeciona
M14
M14
Masa
(bez akumulatora)
kg 2,3*
2,3*
* Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną tarczy
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
Masa
DE9280
VDC 28
Ah 2,2
kg 0,92
VAC
Infor muje o niebezpiec ze ńst w ie
porażenia prądem elektrycznym.
Infor muje o niebezpiec ze ńst w ie
pożaru
Deklaracja zgodności z normami UE
DE9360
36
2,2
1,0
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
szlifierki kątowe model DC413/DC415 zostały
wykonane zgodnie z następującymi normami:
98/37/EC, 89/226/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2.
DE9000
230
litowo-jonowy 28 V, 36 V
DE9000
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
ładowarka DE9000 została wykonana zgodnie
z następującymi w y tycznymi i normami:
89/336/EEC, 20 02 /95/EC, 20 0 6/95/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 55014-1,
EN 60745-2-3, EN 61000-3-2, EN 610003-3.
min 60
kg 0,9
Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
DC413
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
Poziom ciśnienia
akustycznego
77 dB(A)
Niepewność pomiaru
ciśnienia akustycznego
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 88 dB(A)
Niepewność pomiaru
mocy akustycznej
3 dB(A)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
4
DC415
79 dB(A)
3 dB(A)
90 dB(A)
3 dB(A)
Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
Całkowite przyśpieszenia drgań na rękojeści (suma
wektorowa przyśpieszeń drgań w 3 osiach) zmierzone
według normy EN 60745:
ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń drgań
5,7 m/s2
5,8 m/s2
niepewność pomiaru
5,3 m/s2
5,3 m/s2
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
N A W Y PA D E K , G DY BY Z N ÓW BY Ł A
KIEDYŚ POTRZEBNA.
Podana ważona war tość skuteczna
pr zyspieszeń drgań została zmier zona
standardową metodą i dzięki temu można
ją wykorzystywać do porównań z innymi
elektronarzędziami oraz do tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowej.
1) BE ZPIECZEŃST WO W OBSZ AR ZE
PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobr ze je oświetlaj. Niepor ządek
i niewystarczające oświetlenie w miejscu
pracy grożą wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym w ybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
OSTRZEŻENIE: Ważona wartość
skuteczna pr zyspieszeń drgań
w p r ak t yc e m o że si ę r ó ż ni ć o d
podanej wartości zależnie sposobu
wykorzystania elektronarzędzia. Przy
regularnym powtarzaniu się takich
sytuacji mogłoby to doprowadzić do
zbyt niskiego oszacowania ekspozycji
drganiowej.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej trzeba
też uwzględnić, jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
p a sow a ć d o g n i a z d a si e c i ow e g o
i w żadnym w ypadku nie wolno jej
pr zerabiać. Gdy elek tronar zędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) U n i k a j d o t y k a n i a u z i e m i o n y c h
elementów, jak na pr z ykład rur y,
grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie
p r ą d e m e l e k t r yc z ny m j e s t o w i e l e
niebezpieczniejsze.
c) N i e w y s t a w i a j e l e k t r o n a r z ę d z i
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ost roż nie obchod ź si ę z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
dnia pracy mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Grossmann
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
04/2007
OSTR ZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
5
e) Pr z y pracy na wolnym powiet r zu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W r a z i e k o n i e c z n o ś c i u ż y c i a
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu, zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowop r ą d ow y m . Z asto s owani e t ak i e g o
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawd ź c z y są one pr z ył ąc zone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
j a ko ś ć i o s o b i s t e b e z p i e c z e ń s t w o
osią gniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym w yłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
e l e k t ro n a r z ę d z i a z aw s z e w yj m u j
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten ś r o dek o st r oż n o ś c i zmni ejs z a
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) N i e p o t r z e b n e e l e k t r o n a r z ę d z i a
przechowuj w miejscu niedostępnym
d l a d z i e c i . N i e p o z wa l a j u ż y wa ć
elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Nar zędzia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
e l e k t r o n a r z ę d z i a p r z e d u ż yc i e m
n a l e ż y n a p r aw i ć . Powo dem w ielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
3) OSOBISTE BEZPIECZEŃSTWO
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
si ę p o d w p ł y we m nar kot yków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b) S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
j e s t w y ł ą c z o ny. P r z e n o s ze n i e
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
6
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
robocz ych itp. uż y waj zgodnie
z t ą inst r ukcją i pr zez nac zeni em.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
•
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Przed włożeniem akumulatora sprawdź,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Wkładanie akumulatora do załączonego
elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
b) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki
przeznaczonej tylko do określonego
rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
c) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
d) Nieuż y wane akumulator y tr z ymaj
z dala od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
e) Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do ładowania akumulatorów jonowolitowych firmy D E WALT używaj tylko
ładowarek z oznaczeniem „Li-Ion”.
Nigdy nie przenoś ładowarki za kabel ani
nie wyjmuj wtyczki z gniazda sieciowego,
ciągnąc za kabel. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Naprawę uszkodzonych kabli zawsze
zlecaj jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych D EWALT. Nigdy
nie próbuj samemu naprawiać ładowarki.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci ani wody.
Nigdy nie próbuj ł adować mokr ych
akumulatorów.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Ładuj tylko akumulatory o specyfikacji
podanej w tej instrukcji. Nigdy nie próbuj
ładować baterii.
Przy utylizacji akumulatorów zawsze
przestrzegaj wskazówek zamieszczonych
na końcu tej instrukcji.
Nieuży wane ładowarki i akumulator y
przechowuj w suchym, dobrze zamkniętym
i niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu.
Transport maszyny
Akumulatory litowo-jonowe DEWALT spełniają
wymagania określone w podręczniku UE
Manual of Test and Criteria (ST/SG/AC.10/11/
Rev. 3, część III, podrozdział 38.3) zgodnie
z zaleceniami UE dotyczącymi transportu
niebezpiecznych towarów.
• Akumulatory są skutecznie zabezpieczone
pr zed wewnętr znym nadciśnieniem
i zwarciem.
• Dla zapobieżenia rozerwania i przepływu
prądu wstecznego podjęto odpowiednie
środki.
• Zawartość litu nie przekracza
dopuszczalnych wartości granicznych.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Akumulator y litowo-jonowe D E WALT nie
podlegają państwowym ani międzynarodowym
przepisom dotyczącym niebezpiecznych
towarów. Przepisy te jednak nabierają mocy
wtedy, gdy jednocześnie transportuje się wiele
akumulatorów.
• Aby nie dopuścić do zwarcia, sprawdź, czy
akumulatory zostały zapakowane zgodnie
ze wspomnianymi w yżej pr zepisami
o niebezpiecznych towarach.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
• Przed włożeniem akumulatora do ładowarki
sprawdź, czy jest on czysty i suchy.
7
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulator ów je st c h ł o dne, suc he
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem.
2. Długotrwałe składowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być przechowywane 5 lat i dłużej.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy szlifierek kątowych
a) E l e k t r o n a r z ę d z i e t o m o ż e b y ć
w y ko r z y s t y w a n e j a ko s z l i f i e r k a
kątowa, szlifierka do drewna, szczotka
garnkowa, polerka lub przecinarka.
Pr z e c z y t aj ws z yst ki e wska zów ki
bezpieczeństwa/ostrzeżenia
i inst r ukcje, a t ak że z apoz naj się
z ilustracjami i danymi technicznymi tej
maszyny. Nieprzestrzeganie poniższych
wskazówek grozi porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem i/lub doznaniem
ciężkich urazów ciała.
b) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane
przez producenta. Choćby akcesoria te
dawały się zamocować, nie gwarantują
jednak bezpiecznej pracy.
c) Zn a m i o nowa p r ę d ko ść o b rotowa
nar zędzi roboczych musi być
przynajmniej równa lub większa od
maksymalnej prędkości obrotowej
podanej na tabliczce znamionowej
masz yny. Nar zędzia uż y wane pr zy
prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na
kawałki.
d) Ś r e d n i c a z e w n ę t r z n a i g r u b o ś ć
nar zędzia roboczego musi być
dostosowana do możliwości szlifierki.
Przy większych wymiarach producent
nie gwarantuje wystarczającej ochrony
osobistej i panowania nad maszyną.
e) Ś r e d n i c a o t w o r u w t a r c z a c h ,
pierścieniach kołnierzowych, talerzach
lub innych akcesoriach musi być
dostosowana do wrzeciona szlifierki.
Narzędzia robocze o większym otworze
centralnym wpadają w silne drgania i grożą
utratą panowania nad maszyną.
f) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Pr z e d k a ż d y m u ż yc i e m s p r a w d ź
narzędzie robocze, np. tarczę
szlifierską, czy nie jest ukruszona
lub p ęknięta, taler z , cz y nie jest
pęknięty, rozdar ty lub nadmiernie
zużyty, szczotkę garnkową, czy nie
ma poluzowanych lub połamanych
drutów. Gdyby szlifierka upadła na
podłogę, sprawdź, czy sama szlifi erka
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu,
TABLICZKI NA ŁADOWARCE I AKUMULATORZE
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektr ycznie przewodzących
przedmiotów.
N i g d y n i e ł a d u j u s z ko d z o ny c h
akumulatorów.
Nigdy nie uż y waj uszkodzonych
ładowarek.
Akumulatory ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4°C do +40°C°.
U s z ko dz o ny k a b e l n a t yc hm i a s t
wymieniaj na nowy.
Problem z ładowarką.
Problem z akumulatorem.
Gdy akumulatory się zużyją, zutylizuj je
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Akumulatory ładuj tylko przy użyciu
przeznaczonych dla nich ładowarek
D EWALT.
Czas ładowania podano w tabeli
„Dane techniczne”.
8
a w razie potrzeby wymienień je na
nowe. Po sprawdzeniu i zamontowaniu
narzędzia roboczego na minutę złącz
szlifierkę przy maksymalnej prędkości
obrotowej biegu jałowego, ale nie stój
przy tym w płaszczyźnie obrotu tarczy
i uważaj także na inne osoby. W czasie
tej próby uszkodzone narzędzie na ogół
się rozlatuje.
g) Z a k ł a d a j o s o b i s t e w y p o s a ż e n i e
ochronne. Zależnie od rodzaju
zastosowania może to być maska
ochronna lub okulary ochronne, a także
maska pr zeciwpył owa, nausz niki
ochronne, rękawice i fartuch roboczy,
które są w stanie zatrzymać niewielkie
fragmenty ściernicy lub przedmiotu
obrabianego. Okulary muszą być w stanie
z at r z y mać c z ąst k i o dr zuc ane pr z y
różnych pracach. Maska przeciwpyłowa
lub sprzęt ochronny dróg oddechowych
muszą odfiltrowywać pył wytwarzany
przy szlifowaniu. Przy dłużej trwającym,
intensywnym hałasie występuje zagrożenie
uszkodzenia narządu słuchu.
h) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
o d l e g ł o ś c i o d o b s z a r u p r a c y.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste w yposażenie
ochronne. Odrzucane kawałki przedmiotu
obrabianego lub narzędzia roboczego
mogą spowodować urazy ciała nawet dalej
przebywających osób.
i) G d y i s t n i e j e r y z y k o p r z e c i ę c i a
ukrytych przewodów elektrycznych
l u b w ł a sn e g o ka b l a si e c i ow e g o,
trzymaj szlifi erkę tylko za izolowane
powierzchnie. W razie natrafienia na
przewód pod napięciem napięcie to jest
podawane na gołe elementy metalowe
elektronarzędzia.
j) Pi l n u j , by k a b e l n i e z n a l a z ł s i ę
w zasięgu obracającego się narzędzia
roboczego. Grozi to przecięciem lub
wciągnięciem kabla, który może przy tym
owinąć się o rękę i pociągnąć ją w stronę
obracającego się narzędzia.
k) Nigdy nie odkładaj szlifi erki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
l)
Nigdy nie przenoś załączonego
e l e k t ro n a r z ę d z i a . O brac aj ą c e si ę
nar zę dzie roboc ze może uc hw yc i ć
i wciągnąć odzież, co grozi doznaniem
urazu ciała.
m) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący
silnik wciąga pył do obudowy, a duża ilość
proszku metalowego grozi porażeniem
prądem.
n) Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały
mogą się zapalić od wylatujących iskier.
o) Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
szlifowania i cięcia
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do
tego elektronarzędzia, i odpowiednich
osłon. Tarcze nieprzewidziane do tej
szlifierki nie mogą być wystarczająco
osłonięte i są niebezpieczne.
b) Osłona musi być pewnie zamocowana
i tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
t ylko zg o dni e z p r z e z nac z eni e m .
Nie wolno na przykład używać tarcz
tnących do szlifowania. Nacisk na
tarczę tnącą może być wywierany tylko
w jej płaszczyźnie. Nacisk boczny może
spowodować pęknięcie tarczy tnącej.
d) Używaj tyko nieuszkodzonych pierścieni
kołnier zow ych o odpowiedniej
w i e l ko śc i i ks z t a ł c i e. Pr aw i d ł owe
pierścienie kołnierzowe wspierają tarczę
i zmniejs z ają r y z yko jej p ęk ni ę c ia.
Pierścienie kołnierzowe do tarcz tnących
mogą się ewentualnie różnić od pierścieni
do tarcz szlifierskich.
e) Nie używaj zużytych tarcz od większych
szlifierek. Tarcze do dużych szlifierek
nie nadają się do większych prędkości
obrotowych, jakimi odznaczają się mniejsze
szlifierki, i mogą się rozpaść.
9
P r z y c z y ny o d r z ut ó w i s p o s o by i c h
unikania
• O dr zut st anowi g wa ł towną reakc j ę
na zakleszczenie się, zawadzenie lub
niewyważenie tarczy szlifierskiej, szczotki
garnkowej lub tarczy ściernej lamelowej, co
grozi odskoczeniem maszyny w kierunku
uż y tkownika, jeżeli ten nie opanuje
sytuacji.
• Zakleszczona lub przytrzymana przez
przedmiot obrabiany tarcza przestaje
się obracać, a powstający wówczas
przeciwny moment obrotowy powoduje
odrzucenie szlifierki w stronę użytkownika
lub w przeciwnym kierunku.
• Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia
i/lub nieprawidłowej obsługi szlifierki
bądź też złych warunków panujących
w miejscu pracy i można mu przeciwdziałać
przedsiębiorąc odpowiednie, wymienione
niżej środki ostrożności.
• Pewnie tr z ymaj szlif ierkę obiema
rękami i tak balansuj ramionami, by
w każdej chwili móc się przeciwstawić
sile odrzutu. W razie zaistnienia odrzutu
można wówczas opanować niebezpieczną
sytuację.
• W razie zakleszczenia się tarczy lub
zatrzymania się jej z jakiegokolwiek
innego powodu, natychmiast wyłącz
szlifi erkę i przytrzymaj bez ruchu aż
do całkowitego zatrzymania tarczy.
Nigdy nie próbuj wyjmować narzędzia
roboczego z ciętego przedmiotu ani nie
ciągnij szlifierki do tyłu w czasie pracy,
gdyż może to doprowadzić do odrzutu.
Znajdź przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
• Pr zy ponownym uruchamianiu
tarczy tnącej zagłębionej w ciętym
przedmiocie najpierw się upewnij, czy
nie dotyka materiału. W przeciwnym
razie przy załączaniu może wystąpić
odrzut, co grozi wyskoczeniem tarczy
z ciętego przedmiotu.
• Wystarczająco podpieraj duże płyty, by
nie doszło do zakleszczenia się tarczy
i odrzutu szlifierki. Duże płyty mają
tendencję do wyginania się pod ciężarem
własnym. Płyty takie należy podeprzeć
po obydwu stronach: w pobliżu linii cięcia
i krawędzi.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 osłona tarczy typ 27
1 antywibracyjna rękojeść boczna
1 zestaw pierścieni kołnierzowych
1 klucz widelkowy
2 akumulatory (DC413KL/DC415KL)
1 ładowarka (DC413KL/DC415KL)
1 skrzynka narzędziowa (DC413KL/
DC415KL)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
•
•
Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis szlifierki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Wysokowydajna szlifierka kątowa DC413/
DC415 jest przeznaczona do profesjonalnego
użytku.
NIE UŻ Y WAJ SZLIFIERKI w wilgotnym
otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Stosuj TYLKO tarcze szlifierskie wypukłe
i tarcze ścierne lamelowe - żadne inne tarcze
nie są dopuszczalne.
Wysokowydajne szlifierki kątowe stanowią
elektronarzędzia przeznaczone do
profesjonalnego użytku.
NIE POZ WAL AJ dotykać ich dzieciom.
Osoby niedoświadczone mogą uż y wać
elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
a. Wyłącznik przyciskowy
b. Przycisk blokujący
c. Przycisk blokady wrzeciona
d. Rękojeść boczna
e. Tarcza szlifierska
f. Nieblokujący się pierścień kołnierzowy
g. Nakrętka zaciskowa
h. Osłona tarczy typ 27
i. Akumulator
j. Guzik zwalniający akumulator
10
Ładowarka
Ładowarka DE9000 może ładować tylko
akumulatory litowo-jonowe DEWALT o napięciu
36 V (DE9360) i 28 V (DE9280) o pojemności
2,2 Ah.
UWAGA: Nie ładuj akumulatorów
w temperaturze otoczenia poniżej
4°C lub powyżej 40°C. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około
24°C.
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o określonym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
•
•
Przedłużacz
Przedłużacz powinno się stosować tylko wtedy,
gdy jest to absolutnie konieczne. Używaj
przedłużacza, który został dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2,
a maksymalna długość - 30 m.
•
Montaż i regulacja
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
w yjęciem akumulatora zawsze
najpierw wyłączaj elektronarzędzie.
•
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko akumulatorów i ładowarek firmy D EWALT.
•
Akumulator (rys. 1)
RODZAJ AKUMULATORA
M o d e l s z l i f i e r k i D C 413 j e s t z a s i l a ny
akumulatorem litowo-jonowym o napięciu
28 V, a model DC415 - akumulatorem litowojonowym o napięciu 36 V.
•
Ładowanie akumulatora
Przed naładowaniem akumulatora zawsze
najpier w sprawdzaj, czy ładowarka jest
prawidłowo zasilana. Gdy zasilanie jest
prawidłowe, a pomimo to akumulatory nie
są ładowane, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego D EWALT. Podczas ładowania
akumulatory i ładowarka mogą się nagrzewać,
ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy
o usterce.
By naładować akumulator (i), zgodnie
z rysunkiem umieść je w ładowarce (l)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy akumulator został prawidłowo włożony
do ładowarki. Czerwone lampki kontrolne
ładowania (m) migają odpowiednio do
ładunku akumulatora.
Po zakończeniu procesu ładowania świecą
się wszystkie lampki kontrolne. Ładowarka
automatycznie przełącza się na tryb
ładowania wyrównawczego.
Akumulator można w każdej chwili wyjąć
z ładowarki lub pozostawić w przyłączonej
ładowarce na nieograniczony okres
czasu.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania
szybko migają, to znaczy że występuje
jakiś problem z ładowaniem. Jeszcze raz
włóż akumulator lub dla kontroli zastosuj
inny. Gdy także nowy akumulator nie jest
ładowany, oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego D EWALT.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania
migają szybko w taki sposób, że na
przemian po krótkim mignięciu następuje
długie, to znaczy że występuje problem
z ładowarką. Oddaj ładowarkę do warsztatu
serwisowego D EWALT.
Gdy ładowarka jest przyłączona do takich
źródeł napięcia, jak agregat prądotwórczy
lub falownik, czerwone lampki kontrolne
ładowania (m) mogą razem dwukrotnie
szybko mignąć, a następnie zgasnąć.
Świadczy to o przejściowym zakłóceniu
zasilania. Ładowarka znów automatycznie
przełącza się na normalny tryb pracy.
Po około godzinie ładowania wszystkie trzy
lampki kontrolne zapalają się na stałe.
Przebieg ładowania (rys. 2)
Ładunek akumulatora można określić na
podstawie poniższej tabeli.
Ładunek
miga 1 lampka
1 lampka miga, 1 lampka świeci się
1 lampka miga, 2 lampki świecą się
świecą się 3 lampki
11
< 33 %
33 - 66 %
66 - 99 %
100 %
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
• Ładowanie w yrównawcze zapewnia
wyrównanie ładunków poszczególnych
ogniw akumulatora. Zaleca się
przeprowadzać je raz na tydzień lub
w razie stwierdzenia spadku wydajności
akumulatora.
• By naładować wyrównawczo akumulator,
w ł ó ż g o j a k z w y k l e d o ł a d o wa r k i.
Pr zynajmniej na 8 godzin pozostaw
akumulator w ładowarce.
Obracanie obudowy przekładni (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: Dla zminimalizowania
ryzyka doznania poważnego urazu
ciała przed dokonaniem jakichkolwiek
regulacji lub zdjęciem bądź założeniem
narzędzia roboczego wyłącz szlifierkę
i wyjmij akumulator.
1. Odkręć cztery śruby mocujące obudowę
przekładni do obudowy silnika.
2. Następnie głowicę obudowy przekładni
obró ć do ż ądanej p oz yc ji, ale bez
od ł ąc zania obudow y pr zek ł adni od
obudowy silnika.
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatora.
WSKAZÓWKA: Gdyby obudowa przekładni
oddzieliła się od obudowy silnika na odległość
większą niż 6 mm, trzeba oddać szlifierkę
do warsztatu serwisowego D EWALT, by ją
ponownie zmontować. Bez pomocy serwisu
mogą wypaść szczotki, silnik i łożysko.
Z ABEZPIECZENIE PR ZED GŁĘBOKIM
ROZŁADOWANIEM
Akumulator przyłączony do elektronarzędzia
jest zabezpieczony pr zed g ł ębokim
rozładowaniem.
3. Po n o w n i e d o k r ę ć ś r u by m o c u j ą c e
obudowę przekładni do obudowy silnika.
Śruby dociągnij z momentem obrotowym
2,08 Nm. Nie rób tego zbyt mocno, by nie
uszkodzić gwintu.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora ze
szlifierki (rys. 2)
Montaż osłony tarczy
UWAGA: Dla zminimalizowania
r y z yka d oz n a ni a u r a z u p r z e d
wyjęciem lub włożeniem
akumulatora upewnij się,
czy przycisk blokujący (b) jest
wciśnięty.
M O N TA Ż I Z D E J M O WA N I E O S Ł O N Y
TARCZY
(RYS. 4)
OSTRZEŻENIE: Dla zminimalizowania
ryzyka doznania poważnego urazu
ciała przed dokonaniem jakichkolwiek
regulacji lub zdjęciem bądź założeniem
narzędzia roboczego wyłącz szlifierkę
i wyjmij akumulator.
1. A kumul ato r (i) ust aw o dp ow i e dni o
względem kieszeni w szlifierce i wsuń
w nią aż do zatrzaśnięcia.
2. By w yjąć akumulator, naciśnij guzik
zwalniający (j) i jednocześnie wyciągnij
akumulator z kieszeni.
UWAGA: Zabrania się załączania
sz lif ier ki z jakąkolwiek t arc z ą
szlifierską, tarczą tnącą, tarczą
ścierną lamelową, szczotką
garnkową lub szczotką tarczową bez
założonej osłony. Szlifierka może być
używana bez osłony tylko w przypadku
stosowania konwencjonalnych krążków
papieru ściernego. Szlifierka DC413/
DC415 jest dostarczana z osłoną
do tarcz wypukłych (typ 27) i tarcz
z otworem gwintowanym. Ta sama
osłona może być używana z tarczami
ściernymi lamelowymi (typ 27 i 29)
i szczotkami garnkowymi.
MONTAŻ I REGULACJA
Mocowanie rękojeści bocznej
Rękojeść boczną (d) można zamocować
z lewej lub z prawej strony obudowy przekładni,
wkręcając ją w przewidziany do tego celu otwór
gwintowany. Przed użyciem szlifierki sprawdź,
czy rękojeść jest dobrze zamocowana.
Dla ułatwienia obsługi obudowę przekładni
można obrócić o 90°.
12
1. Zwolnij klamrę zaciskową osłony (n)
i w ystępy (p) zgraj z w ycięciami (o)
w obudowie przekładni.
2. Nasadź osłonę i wciśnij ją do dołu, aż
występy wejdą w wycięcia i dadzą się
swobodnie obracać w rowku w obudowie
przekładni.
3. Przy zwolnionej klamrze zaciskowej obróć
osłonę (h) do żądanej pozycji. Maksymalne
bezpieczeństwo jest zapewnione wtedy,
gdy os ł ona znajduje się pomię dz y
wrzecionem a użytkownikiem.
4. Zaciągnij klamrę zaciskową, by ustalić
osłonę tarczy na obudowie przekładni.
Przy zaciągniętej klamrze zaciskowej
osłona nie może dać się obrócić ręką. Nie
uruchamiaj szlifierki, gdy osłona tarczy jest
luźno osadzona lub klamra zaciskowa jest
zwolniona.
5. By zdjąć osłonę tarczy, zwolnij klamrę
z a c i s ko w ą i t a k o b r ó ć o s ł o n ę, by
występy znalazły się w obszarze wycięć,
a następnie ściągnij ją to góry.
OBSŁUGA
Wyłącznik
PRZYCISK BLOKUJĄCY I W YŁĄCZNIK
PRZYCISKOWY (RYS. 5)
Szlifierka ta jest wyposażona w przycisk
blokujący (b).
By zablokować wyłącznik, wciśnij przycisk
blokujący tak, jak pokazano na rysunku.
Pr zy wciśnięt ym pr zycisku blokującym
(symbol zamkniętej kłódki) szlifierka jest
zablokowana.
Przy przenoszeniu lub składowaniu szlifierki
zawsze blokuj wyłącznik, by nie doszło do jej
przypadkowego uruchomienia.
By odblokować wyłącznik, ponownie wciśnij
przycisk blokujący. Gdy przycisk blokujący
znajduje się w poz ycji odpowiadając ej
symbolowi otwartej kłódki, szlifierka jest gotowa
do pracy. Przycisk blokujący ma czerwony
kolor dla wskazania, kiedy wyłącznik jest
odblokowany.
WSKAZÓWKA: Osłona tarczy jest fabrycznie
pr zystosowana do średnicy obudow y
przekładni. Gdyby z biegiem czasu osłona się
poluzowała, trzeba dokręcić śrubę regulacyjną
(q), przy czym klamra zaciskowa musi być
zaciągnięta, a osłona założona.
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik (a).
Po zwolnieniu wyłącznika szlifierka wyłącza
się.
WSKAZÓWKA: Wyłącznik przyciskowy nie
blokuje się w pozycji załączenia i w żadnym
wypadku nie należy go blokować innymi
sposobami.
UWAGA: Nie używaj szlifi erki, gdy
os ł ona t arcz y pr z y zacią gniętej
klamrze zaciskowej nie jest dobrze
zamocowana. By nie narażać się
na doznanie urazu, oddaj szlifi erkę
i osłonę do warsztatu serwisowego
w celu naprawy lub wymiany.
UWAGA: Przy załączaiu i podczas
pracy szlifierki mocno trzymaj ją za
rękojeść boczną i rękojeść główną.
Przed odłożeniem szlifierki odczekaj,
aż narzędzie robocze całkowicie się
zatrzyma.
UWAGA: A by nie uszkodzić
szlifierki, nigdy nie dokręcaj śruby
regulacyjnej przy zwolnionej klamrze
zaciskowej. Może to doprowadzić do
niezauważalnego uszkodzenia osłony
tarczy lub powierzchni mocowania na
obudowie przekładni.
U WAGA: Pr zed pr z y ł ożeniem
narzędzia roboczego do powierzchni
przedmiotu obrabianego odczekaj, aż
osiągnie ono maksymalną prędkość
obrotową. Pr zed w ył ączeniem
szlifierki unieś ją znad obrabianej
powierzchni.
WSKAZÓWKA: Do szlifowania krawędzi
służą przeznaczone do tego celu tarcze typ 27.
Tarcze grubości 6,35 mm służą do szlifowania
powierzchni, podczas gdy tarcze grubości
3,17 mm - do szlifowania krawędzi.
BLOKADA WRZECIONA
Blokada wrzeciona zapobiega obracaniu
się wr zeciona podczas zakł adania lub
zdejmowania tarcz szlifierskich. Przycisk
blokady wrzeciona wolno naciskać tylko przy
wyłączonej szlifierce i wyjętym akumulatorze
oraz całkowicie zatrzymanej tarczy.
13
2. Osadź tarczę na występie środkowym
pierścienia kołnierzowego.
3. Wciśnij pr zycisk blokady wr zeciona
i jednocześnie nakręć nakrętkę zaciskową
(g) na wrzeciono. Gdy montowana tarcza
jest gr ubsza niż 3,17 mm, nakrętkę
zaciskową tak nakręć na wrzeciono, by
jej występ środkowy znalazł się w środku
tarczy (rys. 7A). Gdy montowana tarcza ma
grubość 3,17 mm lub mniejszą, nakrętkę
zaciskową tak nakręć na wrzeciono, by jej
występ środkowy nie przylegał do tarczy
(rys. 7B).
4. Przytrzymując wciśnięty przycisk blokady
wrzeciona, dokręć nakrętkę zaciskową
kluczem widełkowym.
5. By zdjąć tarczę, wciśnij i przytrzymaj
przycisk blokady wrzeciona, a następnie
kluczem widełkowym odkręć nakrętkę
zaciskową.
UWAGA: By nie uszkodzić szlifierki,
nigdy nie naciskaj przycisku blokady
wrzeciona podczas pracy. Mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia elektronarzędzia i odkręcenia narzędzia roboczego, co grozi doznaniem urazu.
By zablokować wrzeciono, wciśnij przycisk
blokady i obróć wrzeciono do oporu.
Montaż i zastosowanie tarcz
szlifierskich wypukłych i tarcz
ściernych lamelowych
MONTAŻ I DEMONTAŻ TARCZ Z OTWOREM
GWINTOWANYM (RYS. 6)
OSTRZEŻENIE: Dla zminimalizowania
ryzyka doznania poważnego urazu
ciała przed dokonaniem jakichkolwiek
regulacji lub zdjęciem bądź założeniem
narzędzia roboczego wyłącz szlifierkę
i wyjmij akumulator.
WSKAZÓWKA: Gdy po dokręceniu nakrętki
z ac i s kowe j t a r c z a s i ę k r ę c i, s p r awd ź
ukierunkowanie nakrętki. Gdy występ środkowy
nakrętki zaciskowej jest zwrócony w stronę
cienkiej tarczy, jego wysokość uniemożliwia
mocne dokręcenie i nakrętka nie trzyma
tarczy.
Tarcze z otworem gwintowanym nakręca się
bezpośrednio na wrzeciono M14.
1. Nakręć tarczę ręcznie na wrzeciono.
2. Wciśnij pr zycisk blokady wr zeciona
i dokręć tarczę kluczem.
3. By zdjąć tarczę, w ykonaj pow yższe
czynności w odwrotnej kolejności.
SZLIFOWANIE PŁASZCZYZN PRZY UŻYCIU
TARCZ SZLIFIERSKICH
1. Przed przyłożeniem tarczy do powierzchni
przedmiotu obrabianego zaczekaj, aż
tarcza osiągnie maksymalną prędkość
obrotową.
2. Wywieraj tylko lekki nacisk na przedmiot
obrabiany, by tarcza szlifierska wciąż
obracała się z maksymalną prędkością
obrotową. Tylko taka prędkość zapewnia
najwydajniejsze szlifowanie.
3. Kąt przyłożenia tarczy szlifierskiej do
przedmiotu obrabianego powinien wynosić
pomiędzy 20° i 30°.
4. Przemieszczaj szlifierkę płynnym ruchem
do przodu i do tyłu, by nie powstały
wyżłobienia na powierzchni materiału.
5. Przed wyłączeniem szlifierki unieś ją znad
obrabianej powierzchni. Zanim odłożysz
elektronarzędzie zaczekaj, aż tarcza
całkowicie się zatrzyma.
UWAGA: Niewłaściwe osadzenie
tarczy może być przyczyną uszkodzenia
szlifierki lub samej tarczy.
MONTAŻ TARCZ BEZ OTWORU GWINTOWANEGO (RYS. 7)
OSTRZEŻENIE: Dla zminimalizowania
ryzyka doznania poważnego urazu
ciała przed dokonaniem jakichkolwiek
regulacji lub zdjęciem bądź założeniem
narzędzia roboczego wyłącz szlifierkę
i wyjmij akumulator.
Tarcze wypukłe (typ 27) mocuje się przy użyciu
dostarczonych pierścieni kołnierzowych.
1. Z a ł ó ż p i e r ś c i e ń k o ł n i e r z o w y ( f )
na wrzeciono (r) tak, by jego występ
środkowy był zwrócony w stronę tarczy.
Upewnij się, czy zagłębienie w pierścieniu
ko ł nier zow ym pr z ylega do p ł askiej
powier zchni wr zeciona. W t ym celu
przed założeniem tarczy naciśnij i obróć
pierścień.
14
SZLIFOWANIE KRAWĘDZI PRZY UŻYCIU
TARCZ SZLIFIERSKICH
skażonego pyłu jest bardzo trudna.
Przewlekłe zatrucie ołowiem szczególnie
zagraża dzieciom i kobietom ciężarnym.
2. Ponieważ bez przeprowadzenia analizy
chemicznej często trudno jest stwierdzić,
czy farba zawiera ołów, przy szlifowaniu
pomalowanych powierzchni należy podjąć
następujące środki ostrożności.
OSTRZEŻENIE: Tarcze używane do
cięcia lub szlifowania krawędzi mogą
pęknąć lub spowodować odr zut,
gdy w czasie cięcia lub szlifowania
głębokiego nadmiernie się je
wygnie lub skręci. By nie ryzykować
poważnego urazu ciała, tarcz tych
używaj przy użyciu standardowej
osłony typ 27 i tyko do płytkiego
cięcia i karbowania (na głębokość
mniejszą niż 13 mm). Osłona powinna
być zwrócona w stronę użytkownika,
Przy większych głębokościach cięcia
zaleca się użyć tarczy tnącej typ 1
i zamkniętej osłony typ 1.
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
1. Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy, zanim nie usuniesz
wszystkich pozostałości po zeszlifowaniu
powłoki malarskiej.
2. W s z y s t k i e o s o b y z n a j d u j ą c e s i ę
w obszarze pracy powinny założyć maskę
przeciwpyłową lub sprzęt ochronny dróg
oddechowych. Filtr powinno się wymieniać
codziennie lub nawet częściej w razie
trudności w oddychaniu
WSKAZÓWKA: Używaj tylko takich masek
przeciwpyłowych, które są przystosowane
do pracy z pyłami i parami ołowiowymi.
Zwykłe maski lakiernicze nie zapewniają
wystarczającej ochrony. Odpowiednie
maski ochronne z dopuszczeniem NIOSH
można nabyć w handlu.
3. W miejscu pracy NIE JEDZ, NIE PIJ ANI
NIE PAL, by nie narażać się na połknięcie
skażonych cząstek farby. Przed jedzeniem,
piciem lub paleniem bezwzględnie należy
się umyć i oczyścić odzież. W obszarze
pracy nie tr zymaj żadnych środków
spożywczych, napojów ani papierosów,
ponieważ może się na nich osadzać
skażony pył.
1. Przed przyłożeniem tarczy do powierzchni
przedmiotu obrabianego zaczekaj, aż
tarcza osiągnie maksymalną prędkość
obrotową.
2. Wywieraj tylko lekki nacisk na przedmiot
obrabiany, by tarcza szlifierska wciąż
obracała się z maksymalną prędkością
obrotową. Tylko taka prędkość zapewnia
najwydajniejsze szlifowanie.
3. Użytkownik powinien przyjąć taką pozycję,
by osłona zwrócona była w jego stronę.
4. Po rozpoczęciu cięcia i wykształceniu
się przepiłu nie zmieniaj kąta przyłożenia
tarczy, W przeciwnym razie tarcza może
się wygiąć i pęknąć. Tarcze do szlifowania
krawędzi nie są w sanie przeciwstawić
się bocznym siłom powstającym przy
wygięciu.
5. Przed wyłączeniem szlifierki unieś ją znad
obrabianej powierzchni. Zanim odłożysz
elektronarzędzie zaczekaj, aż tarcza
całkowicie się zatrzyma.
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Tak szlifuj powłokę malrską, by powstawało
przy tym jak najmniej pyłu.
2. O bs z ar s zli fowania p o mal owanyc h
powierzchni osłoń plastikowymi foliami
grubości przynajmniej 4 milicale.
3. Staraj się nie roznosić pyłu szlifierskiego
poza obszar pracy.
OSTRZEŻENIE: Tarcz do szlifowania
krawędzi/tarcz tnących nie wolno
używać do szlifowania powierzchni,
ponieważ nie wytrzymują one bocznych
nacisków w y wieranych podczas
pracy. W przeciwnym razie tarcza
może pęknąć, co grozi doznaniem
poważnego urazu ciała.
CZYSZCZENIE i UTYLIZACJA
1. Wszystkie powier zchnie w obszar ze
szlifowania codziennie odkurzaj i czyść.
Regularnie wymieniaj filtry w odkurzaczu.
2. Zdejmij plastikowe folie i usuń je jako
odpad razem z pyłem, odłamkami i innymi
odpadkami. W ł óż je do szczelnego
pojemnika na śmieci i wyrzuć razem
z n o r m a lny m i ś m i e c i a m i. W c z a s i e
Śodki ostrożności przy szlifowaniu powłok
malarskich
1. NIE NALEŻY ZESZLIFOWYWAĆ powłok
malarskich ołowiowych, ponieważ kontrola
15
czyszczenia nie dopuszczaj dzieci ani
kobiet ciężarnych do miejsca pracy.
3. Wszystkie zabawki, zmywalne meble
i narzędzia przed ponownym użyciem
starannie umyj.
OSTR ZEŻENIE: Maksymalna
dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzia roboczego nie może być
mniejsza od war tości prędkości
obrotowej biegu jałowego podanej
na tabliczce znamionowej
e l ek t r o nar zę dzia. Tar c ze i inne
a kc e s o r i a e k s p l o a t o w a n e p r z y
prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą pęknąć
i spowodować obrażenia ciała.
Nakręcane akcesoria muszą mieć
otwór gwintowany M14. Akcesoria bez
gwintu muszą mieć otwór o średnicy
22,2 mm. Tarcza z innym otworem
być może jest przeznaczona do pilarki
tarczowej. Dopuszczalna prędkość
obrotowa narzędzia roboczego zawsze
musi być większa od wartości prędkości
podanej na tabliczce znamionowej
szlifierki.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Szlifierka ta nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
UWAGA: Nie smaruj szlifierki, gdyż
może to spowodować uszkodzenie jej
wewnętrznych elementów.
Zawsze należy używać odpowiednich osłon
tarcz, podkładek i pierścieni kołnierzowych.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
• Obudowę ładowarki przecieraj
miękką szmatą , ale najpier w
zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda
sieciowego.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
szlifierki wyjmij z niej akumulator.
• Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne
zawsze były odsłonięte i regularnie
p r ze c i e r a j o b u d o w ę m i ę k k ą
szmatą.
Ochrona środowiska
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych produc entów nie został y
przetestowane przez firmę D EWALT
pod w zgl ę dem pr z ydatności do
tego produktu, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
pr o duk tów i o pakowa ń niek tó re
mater ia ł y mo g ą być o dz yskane
i ponownie w ykor zystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
w ymagają one oddawania zuży tych
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
16
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i ut ylizuje je zgodnie z obowiązującymi
pr zepisami. By skor zystać z tej us ługi,
oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, któr y prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje
się coraz trudniejsze. Zużyty akumulator
zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Akumulator y litowo-jonowe, niklowowodorkowe i niklowo-kadmowe nadają
si ę do p ow tór ne g o w y kor z yst ania.
W celu zawrócenia do obiegu i usunięcia
w sposób niezagrażający środowisku
oddaj akumulator do komunalnego
zakładu utylizacji odpadów lub wyślij
go bezpośrednio do f irmy D E WALT.
W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać
akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
17
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00067193 - 07-04-2008
18
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC415KL - - - A
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising